18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
:CUMHURİYET. 30 Ekim 1 "f kinci Be? Tılfık Kalkınm» Plânmın 1971 jr * yılına ait projrranunda ban değişiklikler yapıldığı Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafmdan «çıklanmıştır. Açıklamada, kamu sektörundeki yatırmılann hızlandınlacağı ve Bzel sektörde üretim ve ibracatın teşvîk edileceği belirtilmiştir. Kalkınma hızınm srttıniması için kamn aektörii ile özel sektörde faaliyetlerini canlandınnamn gerekli bulunduğu şüpbesiz ve tabiidir. Buna rağmen yapılan değişiklikierde djkkatt çeken iki hnsus vardır: Birincisi, özel üretim ve ihracat faaliyetlerinin teşvik edileceği, ikincisî ise teşvik tedbirlerinin ekonomik yükledikleri fle kazandırdıklarının kıyaslanarak karar verilmesi hnsıunıdur. Değişen 1971 Programı Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY tflr vergi iadesl, çeşitll muafiyetler, tercihli krediler ve difer iktisat politikası araçlan Jnıllamlmak guretiyle teşvik edilmişti. cTeşvik politikasının» ana batlannuı tâyininde ve uypulamada, tesvikle elde edilecek ekonomik sonuçlann niteliklerini ciddî ve sistematik bir biçimde araştınunamış, teşvik âJetlerinin millî ekonomiye neler yüklediği sorona üzerinde bemen hemen biç domlmamıştı. Bugüne kadar olan aygulamada teşvik edilecek dallar bir teşvik politikası modeli için. de sisterali ve tutarlı bir biçimde ele alınmamıştır. Teşvik edilecek dallann ve ekonomiye getireceMeri kazançlar ve jçerekli bulunan teşvik »Jetlerinin çeşidi ve knllamlma derecelerl arasıoda büyük fark olabilir. Böyle bir durumda sistemli bilimsel ve seçime ihtiyaç vardır. Bn seçimin en büyük ekonomik yarar sa£. hyaeak bir biçimde yayılması balinde iktisadt kalkınnıa hıa defişebilir. • Teşrik edilecek koUarta, teşvik »letlerinin cins ve sayılanmn, ölçeklerinin bir plânlama modeli içinde, bir arada incelenerek en büyük ekonomik varan safüyacak bu teyrik politikası karanmn alınması. Üç başlık altında ele abnan bn şartlar ko> ımsunda neler yapıldığı ve bagünkü dunıman ne olduğunu kısaca gözden feçirmenin faydalı olacağı şüphesizdir. rapacaklan katkılar bazı kollar için (çoğunlukla ihracat) az çok ölçülebilmektedir. Fakat iç üretim faaliyetlerinde (üretim fonksiyonlanna ait bilgi yetersizliği yüzünden) ise tam bir ölçme vardır denemez. Teşvik âletlerinin ekonomik yükünün tâytnl çok daha çüç bir sonındur. Bunnn için çok yıllar için gerekli çalışmanın yapılması ve her teşvik âletinin csosyal alternatif maliyetinİB» yani ekonomik yükünün, ekonomfnin tümünn kavrayan bir model içinde ölçülmesi gerekirdi. Bu husus geçmlşte maalesef îhmal edümiştir. Bu alanda bugün başlatılacak bir ciddî çalışma nzun bir zamanda sonuçlandınlabilir. Teşvik âletlerl ile teşvik edilecek kollann bn «teşvik politikası modeli» içinde ele alınması ayn bir konudur. Bn konuda Türkiyede herhar.^ ciddî bir çalışma japümamış, hattâ çalışma lüzumu üzerinde durulmamıştır. Böyle bir model çerçevesinde en az verimli görülen bir faaliyet dalımn belli bir ölçüde teşvik edilip diğer dalları daha az teşvik Rörmesi halinde toplam ekonomik kazancm büyüyebildiği haller ortaya çıkanlması mümkün olabilir. rtnron cengtnleşmest bakımından olnmln bir adımdır. Buna rafmen, teşebbüsün ba^anlı sonuçlar verebilmesi için gerekli şartlann büyük bir tasmı «mevcuttur» denilemez. Evrelâ iç üretim ve dış öcaret faaliyeti dallannm ekonomik katfcüan tam olarak ölçülememiştir. Fakat asıl önemli otan, teşvik âletlerinin ekonomik yükü hakkında bilginin ve ekonomik kazancı en yüksek seviyeye çıkaracak teşvik politikası modelinin yokluğudur. Devlet Plânlama Teşkilâti bug^ne kadar bn alanlarda yeterli çalışmolar yapmamış ve teşvik politikasının yürütülmesi için gerekli daireleri kendi teşkitâtl içinde geliştirip bünyesine »lamamıştır. Altı ay ervel Devlet Plânlama Teşkilâtından alınarak Dış Ekonomik tlişkiler Bakanlığına bağlanan Teşvik ve Uygulama Dairesi geçmiş vıllarda nmulan ödevi yerine getirememiş ve Plânlama Teşkilâtuıdan tamamen bağımsız bir faaliyette bulunmuştur. Kamu sektörü ile özel sektörden meydana geIen plânlı ekonomi düzeninde Teşvik ve Uygulama Dairesinin bam başka bir ödevle yükümlü olması ve yukarıda yokluguna işaret edilen bilginin sistemli olarak toplanması ve teşvik modelinin diğer dairelerle birlikte hazırlanması gerekirdi. t t DEVLET OPERA ve BALESİ ANKARA 30 Ekim 1971 saat 20.30 dan itibaren S. PROKOFIEV , * * Onemli olan on aylarda 8zel »ektör faaliyetlerfni kontroî eünek, iç firetimde, ihracat ve ithalâtta fâhiş kazançlan önlemek maksadı ile çeşitli tedbirler alınmış ve bu faaliyetlerin nlkenin ekonomik çıkarlan ile bağdaştmlmasına çalışılmıstır. Türkiyede gerek iç, gerek dıs ekonomik faaliretlerde, yani iç üretim ve satışlarda, ithalâtta ve ihracatta bilimsel bir fiyat ve kalite kontrolu yararlıdır, hattâ zorunludur. Bu kontrol, bilçiye d&yandığı, iyi yürütüldüğü takdirde sadece haksız kazançlan önlemekle kalmaz, arni zamsnda rekabetin gerçek hüviyetini kazanmasına da hizmet eder. Fakat öte yanda başka bir gerçek daha vardır. O da özel sektöriin ekonominin 6nemli bir bölümii oldnjhı, bn sektörde yattrım, üretim ve ihracatın canlı kalması ğidir. Türkiyede fiyat mekanizması tam mediği ve rekabeti önleyen bir çok bıılunduğu için özel sektöriin beklenenl yapamadıği da gerçektir. Bn sebeple özel sektör faaliyetlerinin kontrolfi fle beraber teşvik edilmesi de zorunlu bulunmaktadır. Kontro! ve teşvikin birlikte bir «kontrol ve teşvik modeli» çercevesi içinde va bir örgiit veva sıkı bir koordinasyon içinde çalışan örgütler tarafından belli bir plân çerçeveri içinde yüriitülmesinde büyük yararlar vardır. te yanda 5zel sefrWrön nasıl, hangf İ1Hler aracüığı ile • teşvik edileceği sorunu da mevcuttur. Bugüne kadar olan nygulamada Szel §ek t t t T eşrik edilecek kollann faaliyetlerinl jfenişlettikleri takdirde bunlann ekonomiyo ROMEO ve JULİET (Bale 3 Perde) * Koreografi ve sahneye koyan: Alfred RODRIGÜES Orkestra Şefi Dekor ve Kostüm 1 Alan ABBOTT : Osman ŞENGEZER Teşvik politikası modeli eşvik Sletlerir.in ekonomiye yükledifi yükümlülüğün hesap edilmesi çibi bu kavranun uygulama alanına aktarılması istefini ortaya koymak suretiyle Devlet Plânlama Teşkilâtı olomiu bir adım atnuştır. Bu iyi niyetli isteffin nmulan sonnçlar verebilmesi için bazı ön şartlara ihtiyaç vardır. Bn sartları şöylece sıralavabiliriz: • Teşvik politikasının iyi çalısabilmesi Ifin teşvik ediJecek özel faaliyet koliannın iyi etüd edilmiş olması ve hu kollann faaliyetlerinin genişlemesi ile sağlanacak ekonomik yararlann iyi ölçülmesi. • Teşvik politikası &letlerinin ekonomire jretirdikleri yükiimlülük (vcrfi iadesinde haybedilen vergi varidatının herbangi bir alanda knllanılması üe elde edilecek somıç, kredir.in bir alanda de^il, fakat rakip alanlarda kullanıunası halinde yaratılacak pelir, teş\ik âletlerinin ekonomik yükünü tâyin eden ölçüler olabUir.) Sonuc evlet Plânlama Teştdlâtının son Ddavranış, plânlamada «nilimsellik» karan ekonomik şartlarımızı pöze alan gerçekçl bir nnsu niden düzenleme yapma zorunlulnğunu hissedecektir. Böyle bir düzenleme sırasmda gözönünde tntulması gereken husus, plânın doğrudan doçruya kontrol ettiği bir kamu sektörü ile teşvik âletleri aracılığı ile yön vermeye mecbnr oldnğu özel sektörün bulunduğunu v« teşvik politikasının kısa vadeli iktisat politikası tedbirleri alanından uıun vadeli bir politika ve genel plân alanına aktanlmasıdır. Bu, bili en ve cok tekrarlanan bir husustur. Fakat teşvik politikası modeli olarak yukanda bclirttiğimir hususian içine alan geniş kavramlı. uzun dönemli sistemli. tutarlı bir plân modeli içinde mütalâa edilmemiştir. Bütün bunlann yeniden düzenlenip beklenen sonuçlann alınması zaraana muhtaçtır. Plân felsefesinde, bilgi ihtiyacında ve plân modelinde değişmeler gerektiren bu gibi tedbirlerin yıllık programlarda degil, 5 yıllık plânlarda hattâ 15 vılhk ana plânlarda ele alır.ıp çözümlenmesi daha uygun olurdu. P lânlama Teşkilâtı Ivi niyetli teşebbüsflnün başanya ulaşması için teşkilâtta ye NOT: Biletler Opera ve Büyük Sinema gi«elennde satışa çıkanlmıştır. (Basm: A. 1518022654/8841; isf. Oz. Tek. Saf. Al. Kom. Baskanlığından: 1 Kapaü zarf usulfl De 15.000 kilo Antikorozif (1. kat zehirli) boya satın alınacaktır. Muhammen bede» 247.500. TL. olup G. temmatı 13.625. liradır. Şartnameleri Komisyonumuzda; Ankara ve İzmir Lv. Amirliklerinde görüJebilir. 2 İhalesi 10 Kasım 1971 günü saat 11.30 da Kasımpaşa'daki Komisyoumuzda yapilacagından istekiilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlayacaklan teklif mektuplarmı en geç ihale günü saat 10.30 a kadar Komisyonumuza vermeleri. (Basın: 22222/8845» Sıkıldık. Bugrün bir iki kelime kenditnizden söz edeceğiz. Ama, bir fki kelime.. ne zaman sıkılsak, kitaplara sığınınz. Kitaplarda insanlıfın, akıl, tecriibe, sağduyu, bilgi nazineleri kuşaktan kuşafa aktarılır. t'ygarlık, bize göre, bir yönüyle kitap demektir. Çok sıkılmıstık, yine öyle yaptık, sevdiğimiz bir kaç kitabı kanştırdık. Sıkıntımız dağıldı. Sizin de sıkıldığınızı sanırız. Bizim sıkıntımızı dağıtan parçalan. size de sunmaktan kendimizi alıkoyamadık. Belki. sizler için de yararlı olur. Mbort Camus'yü bilmem sever tnisiniz? Ondaki ölçü, ahenk ve normal anlayışı, olaylara o yüceden hakışı, kuşkusuz seveceksiniz. Şu içîenlife bakınız: «Şu son yıllarda gördüklerimiz bizde bir şeyi kırdı. Bu şey, insaaın guvenıdir: O güven ki, insanlığ'n diiini konuştuk mu bır başkasınrlan insanca karşılık göreceğimize inandınrdı bizi. Gözlerimiîin önünde yalan söylediler, insanı küçülttüler, öldürdüler, stirdiiier fşkenceye soktular. Ve hiç bir sefer bunu yapanları vaptıklarırun kötü olduğuna inandırmak mümkün olmadı. Çünkü fuyut bîr kafa. yani ideolojik adam, başka bir şeye inandırılamaz. İnsanlar arasmda sürüp gelen uzun diyaloğ bitti. Inandınlamıyan bir adamdan elbette korkulur .. Bu korku ile hesaplasmak için onun ne demek istediğini, neden kaçtığmı bilmek gerekir. Onun demek istedlği de, kaçtığı da aynı şeydır: ÖldurıUmenüı haklı görüldügü, insan hayatının hiçe sayıidığı bır dünya. İşte, günümüzün baş politik sorunu budur.» Camus: «Demokrası ve alçak gönüllülük» yazısmda da yumujak olarak bir düşünceri en güzel biçimde açıklayabiliyor: «lyı denebilecek hiç bir siyasal rejim yoktur belki de. Ama iemokrası bu rejımlerin en az kötü olanıdır. Demokrasi, parti cavramıcdan ayn düşünülemez. Ama, parti kavramı, pekâlâ denokrasısız de olabilir. Bu. bir parti ya da bir avuç adam değişnez gerçeği bulduğuna manırsa böyle olur.» Ve bn konuda şöyle devam ediyor: «Demokrat dediğimiz nihayet, rakibtnin haklı olabileceğini :abul eöen adamdır. Onu serbestçe konuşturur ve söyledlkleri ızennde düşünmekten kaçmaz. Partiler ve lnsanlar, kendllerini, laskaiannın afızlannı kapayacak kadar haklı gördükieri yerde iemokrası yoktur.» Bakın polem:k hakkında ne diyor: «Pek; ama, polemik nasıl bır makinedir, nasıl işler? Karşuıakme düsmannüş gibi bakacaksın, onu basitleştireceksin, hiçe a'/acaksın, janı görmek bıle istemıyeceksin. Kötüledigin kinıseın artık gözunün renginı bile bilmez olacaks:n. Hiç güldüğü lur mu, gülerse acaba nasıl güler diye düşünnıiyeceksin. Poleıık yüzünden, çoğumuzun gözunü perdeler bürümüş, artık inanlar arasmda değil, bir gölgeler dünyasmda yaşıyoruz.» Ve şöyle devam ediyor Camus: «İnandırma olmıyan yerde hayat da yoktur. Insanlara boyun Sdirmek isteyenin İculağı sagırdır, onun önünde ya döğüşecekm. ya öleceksm. Işte bu yıizden, bugıinün insanlan korku içinBdir.» Yazarlara bir çeşit öğütleri kabul ettiğimiz, şu düşüncelerini )k severiz: «Yazarın işi en büyük sayıda msanı toplamak olduğu için, ılanla ve kölelikle uzlaşamaz, çünku yalan da kolehk de, bundukian yerde yalnızlıklan çoçalfrlar. Tek tek sakatlıklanmız : olursa olsun, soylu yazarlık sanatı, korunması güç olan şu ikı leve bağlı kalacaktır: Bile bıJe yaian söylememek ve ınsamn sani ezmesine karşı koymak.» Ne yazık ki yer kalmadı. Size. Abraham Lincoln'den de aktarılar yapmak istiyorduk. bu somut iı.anç ve moral insanından. ızıyı, hiç değilse. Camus'nün sözleriyle bitirelim: Bir İnsan söylediklerı kadar yiemedikleri ile de msanla eçtiğimiz haftarun hava olaylan hatın sayılır derecede ilginç oldu. tlk günlerde kaydedilen sıcakhklar halta sonuna doğru azalmaya başladı ve yer yer yağışlar görüldü. G lliilııliiıı iıiliiiri'iı MiiiMıldiir Ulaşfırma Bakanlığından SttHaftcc HAVA Ptel. Dr. UMRAN Müfettiş Yardımcısı Alınacaktır Bakanlığımız Teftls Kunılunda açık bulunaa Müfetöj 7ardımcılığı kadrolarjuı yapılacak yazıb va sözlfl yansma ımav} Ue eleman alınacaktır. Yazılı smav 6 Araüi 1971 gflntl saat 930 da Aokarm T« t» tanbulda yapılacaktır. Sınava glrebilnaek lçte «ranan şartlar çunJarflır 1 Hukuk, îktisat, Slyssal Bilgiler, Orta Doğu Telmlk Onlversitesl Idarl flimler Paltültelerinden, tktisadl va Tieari îlimler Akademilerinden (veyo eşitlerl yabancı fakfllta vey» yükıek okullardan) blrinl blürml» olmak, 2 657 «ayılı Devlet Memurlan Kanununun 4S. maddesmdeö niteliklerl balz olmak. 3 Sınavın açıldığı yıhn Ocak ayı bcçmda 30 yaşun doldurmamıs bulunmak. 4 Yaptınlacak tahkacst sonunda slcfl v» aecly)» OaJonundan MUfettişllk mesleğtoc •Jınmasma engal bir h«n bulunn»dığı «nlaştlmalc 5 Sağlık «Junımunun yurdun her yerinde gOrev ve yot culuk vapmaya elverişU oldufUDHn tam teşeklrillia olr hsst» hanenln sağük kurulu r«poru Ue tevsik olunmak, (yazılı tn> tihanda başan sağlıyanlaTdarj istenecektir,) gereldr. Seçme sınavffla glrmelt lsteyenlerln:, 1 Tahsll belgesl. 2 Nüfus hüviyet cfizdanmm aslı veya tasdikli Smejl, 3 Askerlik belgesl, (tecllli olanlar «lnunaz) 4 Hal tercümesl, 5 4 adet vesüoılık fotoğraf, île MrMltte, hangi vabana dllden VB nereao smava gfrec» eini bellrten dilekçeyi en geç 20 Kasnn 1971 günü mesaı saat» sonuna kadar Ankarada ülastırma Bakaniıgı Teföş Kurulu Başkanlığına, îstanbulda İse. Marmara BÖIgesı üman ve DenüEtslerl Müdürlüğü binasındaü Bakanlık Müfettişliğine tevdi etmelerl şarttır. (Postada vâkl geclSmeleı kabul edilmes.) Smav konularmı üıtiva eden broşürün yukanda Ismj geoao makamlardan şahsen veya yazı Ue lstenllmesl mümkündür. Yaalı sınavda basan gösterenlerin sözîii «ınaviannın Ankarada hang] tarihte yapılacagj ilgllilerln adreslerlne bildlrtl» kl (Basm: A. 1424221542/8844) önümüzdeki bfr haft« Içfnd* yurdumuzun genellikle öncele. n kuzey sonralan güneyli hava akımlarının etkisinde kaia. cağı beklenildiğinden haftanın tahminl şöyledir: viiliselecek eaklıklannda hissedillr derece»de artışlar görülecektir. Hafta 'sonlanna doğru bölgenin kuzey ' kesimlerinde hafif sağanak yağışlar ihtimal dahilındedır. günden gune kuvvetlenecektlr. Üç dört gün sonra bölgenıa batısiDdan baslamak üzere ya. ğışlar kesilecek ve hıssedliir derecede sıcaklıklar artacaktır. • DOGU ANADOLU BÖL. GESİ: lkl üç gün hissedilır derecede sıcaklık düşüşleri ile birlikte yer yer kar ve karla ka rışık yağmurlar görülecektir. Üç gün sonra yağışlar kesile. rek kuru soğuklar başlayacak t. ÇÖIAŞAN ve hava sıcaklıklan günden güne artacaktır. • MARMARA BÖLGESÎ: İki üç gün rfaha kuvvetli rüzgârlarla birlikte bölgenin Mannara sahıl kesimJeri çok bulutlu, zaman zaman yağışlı Trakya parçalı bulutlu geçecek, hava sıcaklığı ilk iki gün bira» azalacaktır. Üç gün sonra rüzgârlar hafifleyerek, hava düzelecek ve tedrıceu yağışlar kesilerek sıcakhk artışlan etkıli olacaktır, Hafta sonlanna doğru bölgenin doğusunda yeniden yer yer hafif yağışlar baslayacaktır. # AKDEN'tZ BÖLGESt: Bir iki gün parçalı bulutlu, yer yer •ağanak yağışh günler görüle. cek, hava sıcaklıklan mevsim normallerinin altında bulunacaktır. tkl gün gonra bölgenin batısından itıbaren yağışlar ted ricen kesilecek ve sıcaklık ar. tışiarı başlayacaktır. Hafta «onlanna doğru hava tamamen düzelecek ve denız suyu sıcaklıkları 2223 derece civarında bulunacaktır Renkli yağış olabilir mi ? Prof. Dr. ümran E. ÇÖLAŞAN EVET olur. Yağış dediğimiz zaman atmosferden toprak ve su yüzeyine dtlşen ve esası sudan ıbaret olan her türlü yağışı kastederiz. Bir çok kimseJerin hiç görmemış olduğu renkli yağışlar esasında çok basıttır. Bazen sıyah, bazen kırmızı, bazen san yağmur veya karın yağdığı bir gerçektir. Memleketimizde de seyrek olmakİ8 beraber renklj yağışlann tesbit edıldiğı görülmüştür. 1935 SENESÎ Mart ayının 20. günü Kars'ta sabah saat 7"den akşam 22.26'ya kadar aralıkh olarak kırmızıya yakın renkte kar yağmıştır. 1941 senesi Mart ayının 14 15. gecesj Sivas, Boğazlıyan ve Buldan'a san renkte kar düşmüştür. Son olarak 1949 senesi Ocak ayının 18'inci günü Gaziantep'te 1 cm. kalmlığmda kırmızı kar yağışı görülmüştür. Dünyanın muhtelif yerlerınde arasıra da, olsa görillen bu olaylara eski insanlar bir çok manalar vermişler ve bu yağışlan korku İle karsılamışlardır. örnegin, kırmızı yağmur veya kar yağışını savaş, san kar veya yağmur yağışını da salgın hastalıklarm başlıyacağına içaret olarak kabul etmişlerdir. HALBUKÎ, bu olayların oluşu çok basit bir esasa dayanır. Herhangı bir alanda gayet ince toz zerreciklerinin bulunuşu ve bunlann kuvvetli rüzgârlar tesiri ile yerden kaldırılışı, yüksek atmosfere kadar sürüklenmesi, yüksek atmosferde rüzgâr ceryanlanna kapılması ve nibayet bulutların içersinde kalması renkli yağışlara sebep olur. KUVVETLİ rüzgârlar veya «iklonik hareketlerle yüksek atmosfere intikal eden bu tozlan menşe bakımından incelersek, ya bitkisel veya minarel asıllı olduklannı görmekteyiz. Bu tozlar yanardağlardan çıkan küllerden meydana gelebileceği gibi, çöller üzerindeki veya diğer alanlardaki gayet ince topraklardan da meydana gelebilir. Kükürt tozunu ihtiva eden kükürt yataklanndan da bir çok hallerde atmosfere kanşmalar meydana gelebilir. Bazı hallerde bitkisel maddelerin, örneğin Alk^erin de rüzgârlar vasıtası üe yüksek atmosfere sürüklenrfiğl ve renkli yağışları meydana getirdiği bir gerçektir. Yağışın rengi bulutlars karışan bu maddelerin esas rengi ile ilgili oîur. BUGÜNE kadar ben de ne renkli kar ve ne de renkli yağmur yağışı görmedim. Fakat tahmin ederim ki bunu seyretmek insan için ayn bir zevk olur. Yeter ki, eski insanlar gibi korkmıyalım. HOŞÇA KALIN. • KARADENİZ BÖLGESİ: Cç dort gun böigenm hemen hemen her yerınde zamân za, man kısa süreii sağanak yağışlar gorülecek, hava sıcaklıkları ılk ikı gün azaldıktan sonra artmaya başlayacak ve rüzgârlar kuzey yönlerden kuvvetli bir şekilde esecektir. Dört gün sonra batıdan ıtibaren yağışlar kesilecek ve yeniden güneşli ve sıcak günlere dönülecektir. Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından Sınavla Müfettiş Yardımcısı Alınacakfır 1 «Türkjye Cumhuriyet Merkez Bankasi Memurlan YBnetmeliği» hükümleri dahllinde ticret verilmek Uzere Bankamıza, yanşma sınavj ile, ihtiyaca ve tcadro durumuna göre «1aumu kadar Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 2 Sınavlar 10 Ocak 1972 gününde Ankara ve tstanbulda .vazılı olarak yapılmaya başlanacaktır. Tazılı sınavlarda kazananlar Ankarada ayrıca bir de sözlü sınava tâbi tutulacaklardır. 3 Suıava katılabilmek İçin: a) 657 sayılı kanunun 48 lnd maddeslnin A fıkrasımn 1, 4 ve 5 incl bentlerindeki çartlan haiz olmak, b) 10 Ocak 1972 de 30 yasını doldurmamış bulunmak, :) Hukuk, tktlsat. îşletme, Siyasal Bilgiler Pakülteleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tdarl fiimler Palrültesi, Iktisadl ve Ticarl fiimler Akademileri (Yüksek İktisat ve Ticaret Okullan) veya bunlara eşltliğl Milll Egitlzn Bakanlığmca kabul edllmis Pakülte ve Yüksek Okullann birinden mezun olrnak, dt Piii! askerlik hizmetlnl yapmıs olmak, e) Sağlık ve bedenl durumunun ytırdun her yerinde görev ve yolculuk vapmaya elverişll olduğu tam teşekküllü bir hastahanenin sağhk kurulu rapora fle tevsik olunmak, f ) Sınava daha önce bir defadan fazla irntiiTmy obaftmak, g) Yapılacak soruşturma sonunda slcil ve karakterl b»kımından Bankamız Müfettiş Yardımcılığana almmasına engel olacak bir hall bulunmadığı anlasıbnak, lâzımdır. 4 fstefejilertn. dtploma ve nüfus fcimllk cüzdanlanmn asıl veya örneklerivle. sağlık kurulu raporu 4 adet vesikalık fotofraflannj ve askerlik terhis belgesînl veya askerlik bızmetinl yapmış olduğuna daır bir vazıyı, sınava hangl şehırde (Ankara veya İstanbul) ve hangl yabancı dilden girmek lstedtkjerini de bildirir b:r dilekçe üe Ankarad8 Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığma, en geç 31 Aralık 1971 tarihlne kadar elden vermls veya posta Ue göndermiş olmalan gereklidir, (Postada vâkl gecikmeler nazan itibara alınmaz.) 5 Yazılı sınavlann konulan şunlardır: a) Huktık, b) İktisat, c) Maliye, d) Muhasebe, e) Yabancı dll (Fransızca. tngilizce, Almanca dill» rinden otri). 6 Müfettiş Yaniımcılığına atananlar 0ç yıl yaniımcıuktan sonra yeterlik sınavına tâbi tutulurlar Bu sınavi kazanıp M O fetöş olanlar, vapılacak sınavlarda yabancı dU durumlan kifavetll gfirülmek kaydiyle ve bir yıl süreyle. mesleld lnceletnelerde bulunmak Uzere vabaneı mpmloirotioıo <»x^^1141 • İÇ ANADOLU BÖLGESt: Bır iki gün bölgenin batı ve kuzey kesımleri parçah bulutlu, yer yer kısa süreii yağmurlu, doğu kesımleri çok bulutlu sağanak yağışh geçecek, hava sıcaklığı biraz azalacaktır. İki gün sonra batıdan itibaren yağışlar kesilecek, hafif rüzgârlarla birlikte sıcaklık artışları başlayacak vo bu durum hafta sonuna kadar devam edecektır. İ LA N Eyiıp Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 971/247 Argün Özpay tarafından açıian İ. şüyu dâvasınm •apılan duruşmasında: İstanbul Teşvıkıye Kahpçı Sokak Büyükbayraktar pt kat 1 olarak bildirilen Dündar Özpay ile •ıne İzmir Güzelyalı 41. sokak No. 19 adreslerinde kâmet eden Türkân Özpay a yapılan tebliğat ve zabıta ıhkikatı ile de nerede olduklan bilinemediklerinden m defa tebliğatın ilânen yapılraasma karar verümi§ır. Duruşma 15/11/1971 günü saat 10.30 da yapüacaından mezkür gün ve saatte bulunmalan veya bir veille kendilerim temsıl ettinneleri tebliğ yerine kaim Imak üzere üân olunur. (Basm: 6939/8843^ 0 EGE BÖLliESl: Uk ıkj üç gün ıç Eğe yer yer karla karışık yağmurlu, bölgenin diğer kesimleri hafif mevzii sağanak yağışh geçecek, hava sıcaklıklan biraz o*aha azalacak, rüzgârlar kuzey Ege'de yıldız ve poyrazdan kuvvetli olarak esecektir. üç gün sonra sahil tcesimlerinden baslamak uzere yağışlar tamamen kesilecek ve hava sı • GüNETDOGü A.NADOLD BÖLGESt: İkı üç gün yer yer safanak yağışiı geçecek, hava sıcaklığı azalacak ve rüzgârlar ŞOFOR ALINACAKTIR Başmüdürlügümüzde boş ve boşalacak şoför kadrolarmın dold.urulmasmı teminen 2/11/1971 günü saat 14.30 da PTT kantininde yapılacak sınavda kazananlar arasından yeteri kadar şoför alınacaktır. AşağıdaM şartlara haiz olanlarm engeç 1/11/1971 günü mesaî bitimüıe kadar Başmüdürlü^ümüz Personel Amirliğine nöfus cüzdanı; diploma ve birer adet fotoğraf ile şahsen müracaatlar, ilân olunur. NIMBÜS İSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜ ARAMLAN ŞARTLAR: 1 Ortaoku] mezunu olmak. (Ortaokul mezunu bulunmadığı takdirde ilkokul mezunu) 2 18 yaşmdan küçük; 35 yaşından büyük olmamak. 3 Askerliğini yapm^ olmak. 4 Ağır vasıta ehliyetnamesine haiz olmak.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle