19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Adonnspoı Besiktoşo kofa tüttU: 00 Zaman zaman zevkli geçen karşılaşmanın her iki yarısında da üstün olan Siyah Beyazlılar 2 puana giden yolu açamadı.. STAD: Dolmabahçe, HAKEMLER tbrahim Fırl* (4), özer Erkli (6), Erol Eroglu (S), BEŞİKTAŞ: Sabri (6) . Davut (4), Mnstafa (3), thsan (3), Zekeriya (S) . Vedat (3), Ergün (3), Sanlt (3) . Muıaffer (2). [Faruk 4], Nihat (3), Tuğrul (4), ADANASPOR: Güngor (S) Necip (4). Erdinç (4), Behçet (3), Tafan (3) Şahin (4), [Beçit 4], Harun (6) . B. SeUhattin (4), Orh»n (6), Miliç (S), K. Selihattin (5). Lider Turuncu Beyazlılar deplâsmanda da yenilmediler • UDER Adanaspor, tıtanbvl depUsmamnda Beşlktaş'a gol imkânı vermedi ve »rznlıdıgı bir poanı rahathkla sldı. Fototraft», Siy»hbeya»lü»nn bir aUfcı görülüyor. (FotoSraflar: Ah ALAKUŞ) Turgut GÜNGÖK 5E Evet Adanagpor kafa tuttu... Ligin yeni ekıbi, «Lller» olmanın gruruyla bu sezonun en «Havah» takırnı Beçiktaş'a karşı, tribünleri dolduran Istanbul seyircisi onund'e, 90 dakika istediği futbolu oynaâı ve kopardığı tek puanla Güney «ahillerlne dondü: 00 Bu; Anadolu tutbolunun benliğini bulması, milyonluk transferlere tnahalll ve amator ruh orneğinin karşı koyması ve sahalara donuş yapan Gundüz Kılıç'a «Ariık »a yeni genç mallannı göfter» dern« zamanı geldtğjni gbsterdı. • Futbolumuzun gerilediğuü ve tsmirün Avrupa'da silindiğini söy leyen İtalyanın ünlü antrenörü, «Yu nanistan bile, Bulgaristan ve Çekoslovakya' • nm seviyeâae ulaştı» ledL F. Bahçe G Saravlı . ne oldu? TASSOS VERGHÎTSİS ^ men duyulmamakttdır. Sakından tany dığımız pek çok Tnrk tutbolcasu vardv Ontora ne oldu? Fenerbahçe ve Gatat*saray'dakl şöhretleri artık g5remlsı«aJBlani, Tfltk tutbolanda bir gerüeme ln* sediyorom» sekluıde fconustnuştur. Yabana UOcelerden örnekler Terea Herrera, «Bogün îunan tntbolo bfle, Bolgar veya Çekler seviyesine demiştlr. Adana Beşiktaş'tan daha biyüktü... Halit DERİNGÖR Dön oynanan Beşiktaf • Adanttpor xn» çını ıçördüktea sonra biıyük takım yönrticilerinin fspkmUnnı önüne eğerek dufonmeleri gerekir. ÇünkA bu ydncücUer Tophane'den jelen HannVu, Çapa'daa gelen K. Selihsttinl Yugoslarya'dan gfcleo isbnsit bir MiUçi förmtyip bir t»fam tMuıl*ra (!) müyonlar dağıtıyorUrîşte ha mflyoner UkımUr bdyle isimslı fntbotetuardM) kunln bir takım karpsında Seiz kaimafctalar. Adanaspor Ulmımn gerek nurkajd», gerekae Mcnmto Befikias'k gdre daj* bl^taçtt fGriSfc. » »ah» yabaâ&fe, ne de ttmenln yeti talmm «bM» Ataut •por IÇİB bir deasfantej ohnadı. BefOıtasiB Uerl fiçlüsö Tuğrul, NîbAt *• Mvzatfer'den kurataraîtn. Ba oyuneul*r» yapılaa çok yıkm martnj Beşllrt»«'ın 07un bllincirn bozâa.. Ve ort* salu adaaüan olan Sanb Oe Ergün de ilerl fiçhîye katibne» ort» sabsda gedikler meydana geldi. İBc yan baçlarmda Styah • Beyash torvetin beocrikslzUH karçısmd» Mnsaffer bir t*ktifc adsnn obnadığı düföncesiyle oyraUn ç> kanlıp yerine Farnk almdu Bn bize göre bir nate sayıhrdu Sonnç olarak sSylenirse BeşlkUç bir orkestraıun syn ayn parçalan gibi çaldı. Adanaspor ise jnü?terek dufünce lçinde takun için ornsdı ve büyiik olduğvnu kabul ettirdi Beşiktaş bütün çabalarına ra|rmen Adanaspor defansım geçemedl. Fotoğrafta; Sanlı raidbi ile mücadele ederken TürlciYG ligintie buc|tin F. Bahçe 6. Tepe, Samsun G. Saray • Günün diğer karşılaşmalan Eskişehirspor • Vefa, Karşıyaka İstanbulspor, Mersin Idmanyurdu Bursaspor ve Giresunspor Ankaragücü arasında nrkiye liğine, bugün yapılacak altt karşılaşmayla devam edilecek, Kstanbnl'da Fenerbahçe • Göıtepe, Samsun'da Samsunspor • Galatasaray, Eskişehir'de Eskişehirspor • Veta, lanir'de Karşıyaka • İstanbuİspor, Mersin'de Mersin tdmanyurdu Bursaspor ve Giresunda Giresunspor • Ankaragücü karfüaşmaları yapüacaktır. NASIL OYNAD1LAR? Beşiktaş'ı gerçi takım kadrolannda 433 düzeninde yardık, ama hiç bir laman oyle oynadıkları gorulmedi. Herkes kendisini kurtarma d\ıçüncesinde bir takımdı ama, hıç kimse bir takım kurmak için kollektivirnüj» bireyleri değıldi Ne hucum oyunculan Muzaffer (sonra Faruk), Nıhat, Tuğrul kaleye duzgun bir ?ut gonderdı, ne orta saha oyuncu lart Vedat, Ergun, Sanh sinir harbtni yendı, ne de Davut, Mustafa, Ihsan, Zekeriya defansı akına katılmalannda biUnçll davrandı (!). Adanaspor başaba? bir mucadele ortaya koydu ve kalecısinden son adamma kadar kendini kabul ettirmekle kalmadı, bir de tribünlerin gbnlüne yer etti. EN ÖNEMLÎ DAKÎKALAR 6. dakikada Tuğrul topu kaleci Güngör'e teslim etti. 34. dakikada Orhan'm eeza, çizgisi dıçından volesi 8abri'd>e ktldı. 70. dakikada Stnh'nıd örtası kale sahasmda Faruk'un kafasından avuta çıktı. 78. daki. kada Faruk'un ortası Nihat'ın kafasından avutu buldu. 89. dakikada K. Selâhattin üç kişıvi çalımladı, son ancfa Sabri tehlikeyi onledi. oma'mn ünlü antrenörü HerreTa, Mıllî TaJnmımızm ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın aldığı yenılgüetden sonra TUrk Jutbolu uzenndeki göruşlerini açıklarken, «ATrnpa'd» bemen bemen duTulmnyorsunuz» demiştir. Herrera, Avrupa'da lutbolun dev «dımlarla ilerledjğlnl, birçok Ulkemn yeni aşamalar yaptagını söylemiş ve cTürk futbolu İse bu senelerde düşük bir durumdadır. Avrupa'd» bemen • ne R Neriman Tekil hakkında soruşturma açıldı • Canavar ile Sakallınm olayı doğrulamalan üıerine, Neriman Tekil, Teftiş Kurulu tarafından Ankara'ya çağnldıği halde ifade vermeğe gitmedL Genel Müdür Güngör «Kimseye müsamaha etmîyeceğiz» dedi. ANKARA, (Cumhnriyet Bfirosa) Beden Terbiyesi Genel Mvidürü Ismail Hakiu Güngör, don yaptığı açıklamada Hollanda Ma ratonunda ikl atleti yalnız bırakarak Kopenhag'a geçen Nenman Tekil haklonda kovuştunna açüdığını büdirmiştdr. «HoUarıda Maratomuna Nertman Tekü'in yönetici olarak göo derümes'.ne rağmen daha sonra Hamza Canavar ve Yümaz Sakallı'yı bır&karak Danımarkaya geçmcsinın ögrenılmesi Uzeruıe Beden Terbiyesi Teftiş Ku rulu üyeleri «8K1 «ornştnrm»» açnaışur Hani2a Canavar ve yümaz Sakalh'nın ıfadetertni alan Teltiş Kuralu bu sporculann olayı dolrulanıası üzerine tahkikatı daha da derinleştirmiş ve Kerınıan Tekıl'in itadesine başvurmuştur Neriman Tekü'i Uade vermek üzere Ankara'ya çağıran Teitış Kuruîunun bu çağnsına uymayan Hollanda Maratonu y o netlclsl bugüne kadar ortaya çıkmanustır. Beden Terbiyest Genel Müdürü îsmail Hakka Güngör açılan soruşturmanın en kaa zamanda sunuçlandırüması için olaya bla zat el koydugunu va tahkikaü birkaç yönden yürüttüğünü söy lemiş, «Sporcolar verdikleri ifadede olayı doğrulannştır. Neriman TekUin de Uades) ah naeaktır. Ortada bir snç rardır. Soçluya en ağn* c e » verliecek. tir. Kîmseye müsamaha etmeyedemlşttr. lllllülll lllllülllllf Hollanda maralonnnda atlellerimiıi yalmz bırakiıgı için 3İİ Sporda turizm Turizmde spor Yazan: Dario Porsemay (1971 CUMHURtYETÎN EN GÜZE1 RÖPORTAJ YARIŞMASI BİRİNCİS Voleybol takımımız Avrupa 15. si oldu tMOLA, (OreJ) îtalyada ya pılan ve önceia gece sonuçlanan Avrupa Voleybol Şampıyonassn da takımmuz 23 takun ıçıade 15. olmuştur. Şampıyonluğu ise sec averajı ue Busya Kazanıtıis tır. Ikincıliğl Çekoslovakya, ttv'UncülUğU de Rornanya almışür. u şte bakın, bunu iyi biliriz biz, giderek b< sımmıza bakılacak olunursa yoktur üsti muze «Sporda Turizm» konusunda. Yolculuk gtizel şeydır, ben de severim > her fırsatta gezerım Hele bu yolculuklar t amaç içinse ve amaç da sporsa, bayüınm. Gelgelelün her gün duyuyoruz, okuyon «Atıetlerimiz turistik bir geziye çıktj HalU cilerimiz ikinci gün turist oldu. Putbolcula mız filân verde yenildikten sonra. falan yeı 3 gün alı§ veriş için kaldüar. Greko I menciierimiz minderde iken. serbestçileri! kentt' turizm Ue uğraşıyorlarmış Serbesi lenmi; minderde iken bu sefer keı içi l mi? Greko . Romencüer turiztne baîlam En güzeli geçenlerde biri atleüeri bıraktp 1 nımarka'ya Tasa bir değü ki, bir de kafilelerdeki la'ıklardan yakınır dururuz. Efendim 13 sj cuya 10 yönetici olur mu? 20 sporeuya 8 kem clur tnu?. Kafüeye hatır için sokul do«Uar vartmş, doktorlar, masörler lüzur ycneticiler, forslu sporcular vartms Para rrazs yazıic oluyonnu?, bir gümüj madalya fcirjere mal oluyormus... Bir de tehditler var. Bak konuşunnn Bir sçıklarsam görürler gününü onlar... ! ftrsat vermesinler yakanm vallahi... Oj re konuşan, ne açıklayan, ne yakan, n janan var. Zaman her seyi örtbas edlyo sonunda kapatıyor açılmayaB dosyayı. Baylar bir dakika .. Turizmde spor gerekll olduğo gîW, da da nmzm şartnr. Sporcusu, yönetieisi söru. hakemi gezmeli, bu şarttiT. Yalna oinstâan. Bulunduğu yerde sıfataun h: vermeli. böyle yerlerde çalısma suresi Zi tır günde. Çok gezen çok görur, Çok 5, bu bit ata sözüdür. unutmayalmı ve V mayalım. Yalnız: yurt dışına çıkan sporcu. nun sorumlusu olmalıdır Sporda yenilı yıp değildir 50 kişinin girdiği yanşmj 8«unpiyon çıkar. Yalnız yenilmenin de reQ vardır Serefi ile mazeretsiz yenü< sporcu alnından öpülmeye lâyıkto. Ydnetici, zaten adı ustünde bir 6r rralıdır. bilgisi, davramşı ve tavn fle fazla olabilir, yeter ki isinin ehli v e j ğİDde lehte olarak ağırlığuu koyabflsu rırl'k taslamaan. yenilikîeri kabul ed b'îsin ve de îoru sırasında yerini bir na devredebilsin. tftiralar ve asılsız haberler yakı?r lere eğer ba«m haberlerini iyî değeı miyor, fantastik manşetlere kaçıyorsa zalan kıracak bir merci vardır her ha doğruysa. silkip atmahyiî aranuzdan razitleri, ünlerivle. forslarıyla spoP yönttici olsun. Tabiî eğer dofro yolt Dic^c baş koyduysak Ayyıldiîlı formavı, ya da bağlı kuîübün renklerini given sporcu ols tici olsun. en azından kelimenin taı fle sportmen olmalıdır Biz «porcul: salea düşüncelere we davranışlara l kar icin ufaV hesap peşinde koşanlaı mulümuz voktur. Sporda turizme e frııriste hayn. T İ Suçluya en ağır cezanın venlectjini söyleyen Genel Mfldttr ISMAÎL HAKKI GÜNGOB Tuncer Benokan evlendl Spor Serrisi îstihb»rat Şefimiz Tancer Benokan dun Beyoflu ETİendirme Dairesinde dü«enlenen bir törenden »onra bnyan Tölây Gürol (Benokan) ile eTİenmişttr. Nezih bir dâvetll kitlesi önünde hayatUnnı birleştiıen genç evlilerl tebrik eder; mntlulnklar dlleriz. ALTILIGANYAN 5 LÎRAL1K: 1/1/2/6/1/3 10 LtRALTK: 1/1/2/6/1/34 20 LİRALIK: 1/1/2/16/1/34 30 LtRALIK: 1/1/2/16/1/134 50 LtRALIK: 1/1/2/16/1/1345.6 Gunun en onemlı maçında Ostojıç'll San Lâciverthler saat 15 30'da Dolmabahçe Stadında Goztepe ile oynayacaktır. Beraberlik vadeden karşüas. maya takımlar şu tertipleriyle çıkacaktır: FENERBAHÇE: Savna Niyazi, Şükru Ziya, Ercaa, Yılmaz Yaşar, Fuat, Osmaa, Ostojiç, Nedim. GÖZTEPE: Ali K. Mehmet. Cudi B. Mehmet, öter, Ayhan . Halil, Nevıat, Fevıi, K. Ali, Mehmet 3. Samsun Şehır Stadında saat lö'teki müsabakada dun Moskova'dan yurda donen Galatasaray Ue Karadenız fırtınası Samsunspor oynayacaktır. Ataturk Stadında saat 15'te başlıyacak karşıla^mada hg sonuncusu Vela, adını Avrupa Kupa Galiplennde duyuran Eskışehırspor'la mCcadele edecektır. Karşıyaka ile îstanbulspor arasındakı puan savaşı da saat 16da Alsancak Stadının zeminmde sahnelenecektır. Iki Anadolu takımının saat 15.15'te Tevfık Sırn Gür Stadmda ortaya koyacakları mucadelede Mersin îdmanyurdu ile Bursaspor'un gücü meydana çıkacaktır. Giresun Şehır Stadında saat 14.45'te sahaya çıkacak Gıresunspor beraberlik takımı Ankaragucü onunde boy gosterecektır. Hollanda maratonuna katılan Haniza Canavar yonetiei Neriman Tekü'i suçlamıştır. Fotoğrafta; CanavM Hollanda maratonunu bitirirken görülüyor (Fotoğraf: CUMHURİYET) HOLUHDA MARATOHUHUN TAHIGI Canavar, «Tekil ile yüzleşebilirim» dedi İZMİR (Çetin GÜREL bildiriyor) Akdenız Ojunlan için kampta bulunan «Hollanda maratonn rapomnnn» tanıklanndan Hamza Canavar dun. Cnmbnriyet'e yaptığı açıklamada, Teftiş Kurulu üyelerine verdiğı ifadeyı anlatmıs, «Gerekirse bu söylediklerimi Yılmaz Sakalh'dan da S | . renebilirsiniz. Çünkü bu olay ikimizin basından seçti. Her şeye biz tanık olduk» demiçtir. Hamza Canavar'ın Telti? Kurulu üyelerine verdiğı ifadenin metni şbyledir : « Neriman Tekil, Pazar akşamt trenle Amsterdam'a, oradan da oçakla Kopenhag*» (ritti. îılmaı Sakallı bey maraton gfinfl, ben yanşı bitir. dikten yanm saat sonra yanıma geldi. Xanş esnasınâa kendisinin nerede oldnfrunn sordugnm zaman, tribunlerden fîlm çtktifeini, beni de stad» girişimde nzaktan nlme aldı|ını sSyledi B« nrada yanıma gelen bir Türk Strenci kendisini izlemiş. Neriman Tekil'in bol bol kıılann filmini çektiglni söyledi. Eger gerekirse Ankara'da Candas Tnrizm'in sabibl Mehmet Candaş'tan da bflgi alınabi(ır. Ve Neriman Tekil bareketten önce 500 liralık bir tark verereh Kopenha; biletini bana aldırdı. Cünkö Tfirkive've döndükten sonra tekrar •nrt dışına çikmanın 5000 tiray» mai halbnki 500 tiravla Avrn ALTAY.2 BOLU:1 ALTAY: Tanzer ( " G) (5), Necdet (4) (Erdal 4), Enver (*>, Zinnur (4) Ayfer (5), Ahmet (4>, Mithat (51 (Hüsamettin i), Mustafa U (4), Cihat (4). Mustafa « ) BOLUSPOR: Talip (5) Bflgin <5), Eyüp (6), îbrahim (6>. Lutfu (6) Vadi (6), Cengiz (6), Bvdvan <5> (Rabbani 5). Nadim <4), Ahmet (4), Çetiner (8). Günün Proğramı OUthatpaşa Stadı) 13.45 Sanyer Konyaspor 13.00 Iskenderunspor Ferıkoy 3. TÜRKIYE LIĞtNDE (Vefa Stadı ) 13.00 Kasımpaşa Beyoğluspor 16.00 Tekirdağspor Galata (Alsancak Stadı) 12.00 Ülkuspor • Yedıkule TAHMİN I. !. 3. 1. 5. Favori: Özlen Favori: Servetli Favort: Alakurt. Plase: Merih Favori: Golden Era Favori: Larissa. Plase: Sancar Baharan ~ == Sürpriz: Vega «. KOStJ: Favori: Akkor. Plase: Red Tıgger KOŞTJ: KOŞTJ: KOSU: KOŞTJ: KOŞTJ: Çetin GÜREL ÎZMtK Altay, 12. dakikada galıp duruma yukseldi, Mithafm pasını B. Mustafa gole çevirdı. Boluspor bu gole 19. dakikada Çetmer'm ayağından cevap verdı ve ilk yan (11) kapandı. îkinci yan tek kale ovnandı. 78. dakikada vine B. . . . . ,nip«vle de galıp Süleymaniye 1 0 galif 2. ve 3. Ligde dun oynanan. riaclarda şu netıceler alımnış
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle