16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
«nıra ııvi: :CUMHURÎYET: 3 Ekim 1971 aman olur. Tıras olnrken yüzümüzn keseriz. Durup dururken bir yerimHİ inritiriz. Parmaklarıının bir yere ukısünrız. Basınua bir yere vururuz. Yold* vürfirken dengemizi kaybederiz, düseriî. Araba ksUanırken birine, bir başka arabaya çarparrz. Bu üzücü, süantı verici olumsuz davranışlarunua, çoğu zaraan gerçek olmıyan ve kendimize en elverişli gelen, en uygun dfişes bir neden ararız, buturuz. Yorgunluğnınuzu, dikkatsizliğimizi, dalgmhfnmzi Oeri »ftreriz. Ban hallerde, bu darranışlarımızın baska nedenlerden de meydana gelebilecekleriıti pek dttşünmeyiz. Hayatrmızın şu veya bn lamanınriaki dikkatsizligimizin, dalpatağlnnzın ortay» çıkmasmda rol oynıyan etkenleri bulmak eğilimi i daymayız. Duymayız; çiinkü. kendimizi. dıs dün>anın benimsedijp bir anla.vısm dısında förmefc isteyemeyrâ. Kendimizi, dış dihıyaanı yadırsadığı, tepkilerle karsıladığı. çeşitli nedenlerle insana yakıştırmadığı, daha doğrustı, icsanda ver aldığı için insanda yokluğunu arza ettiği, buntmla beraber, insanlık tarihi boynnca yok edemediği, insan ruhunun derinlifcWind>n, bilinçaltı dünyasından söküp ataraadtğı nedenlerin bir ovnncağı Rİbi tanımaktan. lanıtmaitan kaçınınz. Kendimizi savunmak isleri Aslmda yalündıjpmız kendimizden nzaklaşmava calışırız. Bizi bayal InrıkliRtna ugratan kendimizin verine benimsivebileceinmiz, kendimiz diyebüeceğimiz bir kendîmni butmav. uğrasınz. Kendimîzi istememizde zorlıık yaratan kendi işlerbnizi rerçek nedenlerivle ueğerleBâirmekttn çeJrimriz. Evrensel bir insan Kerçekliğine nyam. Her an »irax daha kendimizin olabilmrmis için fcendimizden birac daha uzaklaşmak eülimhrî duvanz. Aradığimiz varhğnniM diledipimiz TOfcmJhıtnuzls aaflanuva çalısmaktan nzak kalamayn. Z KAZAIAR VE BAZI PSİKOIOİİK Dr. Halis ÖZGÜ yandan, yaşadığı bu dramatîk, trajik faa>attan kurtulabiimenin çarelerini arar. Dış dünyaüin bfitön isteklerini yerine ıretrnneye çalısır. BntÖD davranışlarını knrallara, yasalara uydurmaya uğra^ır. Ote yandan ise, zaman zaman arzu etmediği şekildr hareket edcr. Kendjsini zor dunrmlara diişürecek davranışlarda bulur.ur. Daha verinde bir deyişie, varlıfım saran. ruf dünyasmı baski aitında tutan çiiçlü, RÜÇİü oidufn kadar zararlı bîr nedene gdre hareket eder. Oeçınişte var olan ve rariığının olumsuz etkilerini sfirekli otarak dujurtan kabahatlilik duyjjusunun çizdifi yolu izlemek zonınluğu ile karşılasır. Bu duygunun bunaltıcı etkilerinden turtulmanın çarelerini arar. Huzursuzluğunun. sıkıniılarınm, bunalımlannın ilâcını cezalanmakta bulur. Kabakatlar yapar. Sue îsler. Cezalandığı, cezalandv rıldığı zaraanlarda bir snre için rahatlar. Ce> zalanmasını kabahatinin bir karçılığı giW dnşiinür. Düsünür anta, bn uznn Bürmez. Oaha dofrusıı. karşılaştifr ceza ırerçek kabahatlilik nedenini ortadan kaldırmaz. Bunan îçin, ayni vrya benzer kabahatlan yapmakta, suçlan î$lemekte devam eder. kesia oturamadjfı yerlerde oturmak, en lüks, en pahalı otellerde kalmak, lokantalarda yemek yemek, seyahatlere çıkrnak, berkesten daha başanlı olmak ister. Normal hallerde, insanın daha yeterli ve taoı bir kendisini yaratmafc, bir zamankj kendisiyle yetinmekten kaçmmak anlamını ta^ıyan üstünlük efilimi vararlıdır. Tararlıdır, çiinkii, insanı daha çok bir kendisi olmaya teşri]< eder. tnsanı başkalariyle, daha doprusu, başkaları aracılığıyla kendisivle varışmaya zorlar. frercekten, insan başkalariyle yanşırken kend'siyle de yarısır. 4radığı kendisiyle yasadıfı kendisi arasındaki mesaferi görebilmek, istedifi kendisiyle yadırçadıp kendisi arasındaki farklart anlayabilmek için böyle bir hayat maratonuna ıririşir. Bu farkların büyöklâkleri ölçüsünde güç kazanır. Daba çok koşmak olanağmı bulur. tnsan. yeryâznnde kendisini bir insan otarak algılamafa basladıgi sndan itibaren kendisiyle ran$nıak efilimini, zorunluRunu duvdağu için bupünkS insan halîne eelmiştir. Bu^ückü hayat düzeyine, uy'arlığa ulasmı^tır. Yinr insan bu diinyada, kendisiyle beraber var olan, riünyaya felen v kendisi kadar raşıyan bn ejilirnin. kendisiyl durmadan varışma arzusunun etfcisiyle kendisine ve başkalartna çesitli hnmrsuzluklar. sıkıntilar. ıstıraplar, felâketler yaratmtstır. T nsanlar vardır. Arkalannda re çok geri* lerinde görmek istedikleri kendilerini bep Snlerinde bulurlar. Önlerindeld ba kendiIerine ulaşmak, onlan bir an önce gerilerde, çok jerilerde bırakmak için çırpınırlar, Bn r8n darranışlannda sabtrsızlık gösterirler. Kendilerini ber bafamdan yeterli, gtiçlü tanjmak, tanıtmak isterler. Başkalarından daha beoerikli göıwaa>tye uğrajırlar. YaptıkJarı bütün işlerde kendilerini herkesten daha üstün bir varlık balinde alfilamamn yollannı ararlar. Başkalannın önierine geçebildikleri ölçüde sevinirier. Arkalarmda bırakmak istedikleri kendilerinden biraz daha uzaklaşirlar. Arkalarmda bırakmak istediklen kendilerinin yarattıJcları idea) kendüerine biraz daha yaklaştıklannı sanırlar. Bununla beraber. böyle bir kendüerine yaklaşamıyacakJan duygusunu tanımaktan da nzak kalamazlar. Evrende olduğn gibi insan baratında da. ber sonuç nedenine göre bir aniam, değer kazanır. Hiç bir Az'dan bir Çok meydaca eelemez. Hiç bir Hiç'den bir Var ortay» çıkamaz. Her Az ancak bir Çok serabmı yaratabilir. Her Hiç ancak bir Var yapıntısına vol acabilir. Ter vii/ündeki Azların çokluklarındaki azlıkları, Hiçlerin Var'larınclaki yoklukları buradan meydana grliyor. Cesaret telkin etmek istiyornm Basbakanın A.P.ii bir miHetvekilinin versit, tahrik edid, zamansız soru <iner;esine karsı verdifi demeç, »iyasal haya. tımızda havlj caikantıiar yarattı. A.P.'liler. doiro fat«t «cı sözleri dinlemenin erdcralijhn. den yoksnn ve o sözleri hazmedebilmenin olşunlufnna nlasmamıs bir halde öfkelendiler.. Bajırdılar. çağırdılar, tepkilfr çösterdiler.. Hele Xihat Erim do{rultusunda düsünen Aydın Yalcın'ın, hem demeci benimseyen. hem de Başbabanı elestiren, fakat aslmda kendi bünyesine <Ben demedim mi idı?» demis olmak için türlü çesitli C) reliskilere diisen demeci de, bu curcunanın ortasmda salataya tnz biber ektı. Salata deyince hatırıma jeldi. Avrupa'da «Makedonya sa. latası» diye bir deyim vardır; Makedonya'da milletler karısık oldneu için, bir meseFedcn bahsederken birbîriyle nynsma* nesneler bir araya düser^e, ona «Makedonya salatası» derler. Sakın bn Makedonva salatasuu birim çoban «alatasiyle karıstırmamalıdır. Çünkü bizim çoban salatasında domates, soeaıı. sUribiber birbirlerivle çok çüzel baedasırlar, valnrz bn salataya hıyar koydnjtnnnz zaman sırıtır. Ne ise. çafnsun bizi A.P.'den salatavs kadar getirdi, bn. rada dnralım ve söziimfize yioe A.P.'nin hiddetinden basla. yalım : Erim'in sordnfn sornya cevan vermek mSmkfin defildir. Neden 12 Mart Muhtırasını kabnl edip, ekseriyette ol. dn^nnnz halde iktidardan cekildiniz, o mnbtıravı kabnl etti. niz, simdi aradan biraz zaman zeçince, tıpkı 27 Mayıs'ta yap. tıgınız eibi. vine dırdıra baslıvorsunnz? A.P.'deki hn «inırlilik biivBk bır çıkmazın içinde olmala. rından ileri gflivor. Bu cıkmazdan sıyrılmak için A.P., mem. leket menfaati adma çaba sarfedccejHne, aksine eıknann ka. pısı önünde diretivor. Direndikce de memleketi bir çıkmaza sfîrSklüyor. Bn meselenin ismini açıkça koyalım: Mesele. Demirel nteselesidir. fine artık fcelimeleri afzıtmnn içinde yuvarlamadan sunu da söylevelim: 13 Mart, Demirel'i sornm. ln ve mes'ul ;örmfistfir? Siyasal mesnljvrtınin gertği oiarak hükümetten cekilmi$tir, fakat onn 12 Mart'tan evvel sornmln cörenler, valnız sivasal tntnmnndan değil, kardesleri ile olan iliskileri bakımından da sorumlu törmüslerdir. DBnvanın nc. resinde olnrsa olsnn, bir devlet adamı bSyle bir töhmet aitında kalınca. yalnız kendi çeleceji bakımından değil. mem. leket menfaati bakımından da derhal inceleme »ster. Eçer biraderler mrselesi ortava eıktıjn zaman Demirel bu ise derhal istekli olavdı. çerçekten masum olması halinde simdi çok dü. röst ve erdemir bir vatandas sıfativle ortada ellerini kollanuı «erbestce sallıyarak dotasır. toplnm ona tarzive vermenin çaresini arardı. Bnnn vapmatfı. tabkikatta, •orgndan kaçtı. Kaçtı da ne. reve jtitti? Büsbütnn bir karanlıjta. busbütün «ommlnlağOD içine daldı. Dnnyanm neresinde, haklı ver» haksız. bir Basbakan böv. le bir tSomet aitında kalsaydı hemen ortaya fırlar, araştırma ve »nnurtnrmayı kendi isterdi. Sayın Demirel bnnn isteyemedi, aksine parti disiplinı ve. ya parfili arkadıslarmın arkasın» eizlendr, ve bn iddiatarın kannn ve adalet volnyla valanlanmasım kolaylaştırmadı. Bn Iki sebepten elabilirdi; va Sann Demirel adalete jrüvenmemektedir, vahnt da beraet edecegine kendi vicdamnda hani defildir. Ama ondakı bn oekinrenlik parti ve, arkadaslarına bnlaş. makta, simdi de rejime zarar vermege baslaraıs bulnnmak. tadır. Her türlü örtülü konnsmalann bnlntln hsvaların altın. da açıkça bir gerçeti mntlaka törmek lâzımdır. 13 Mart Mnhtırasıyle devrilen Demirel bir daha n\asal hayatta etken olamaz. Olmaja kalkarsa kendisine de, partUine de, memlekete de »arar verir. Bn memlekette Basbakanlık etmis bir zat hakkında bn dösfinceleri ileri sürmenin eevkli bir sey otmadıtmı oknvncalar lutfen kabnl etmelfdirler. Benim en böyük temennim, Demirel'in, aitında yasadıfı töhmetten sıvnlmasıdır. Sahsen mabkum alaeajhna kani de dejjilim. Gerçekleri anlatarak ken. disine cesaret ve «klın volunn telkin etmek istiyonıın. Tered. dütleri ile. endise ve korknları ile memleketin sivasal bava. smı zehirledieıni bilmelidir. Misali, Nihat Erim'in Mecliste çok haklı oiarak vantığı k«. nnsma ve onttn tepkileri... !••••••*••••••••*•••§••••«' Soniıç eryiizü bir yarıjma alanıdır. Burada herkes, hajatı boyunca kendisiyle yarışır. Kendisini arkada bırakabildişi ölçüde kendiatne yaklasabildifini sanır. İnsanın bu kendisiyle varısması bîr kendisini veni baştan yaratma anlamınj taşır. Daba yermüe bir deyişle, bu hayatla ölümiin. varlıkla yokluğuo bir savaşıdjr. Yaşama içgüdüsu ile ölüm içeüdüsünüc birbirleriyle yaptıkları araansı* mücadeleoin somut bir belirtisidir. Ebedivet özlemM* fâniük korkusunun insanın varlışındaki karşılaşmalarıdır. Havat her an bir veni baştan var olmadır. Uer *a bir yenirlen dünyaya çelmedir. İnsan her an dünya>a veni geldiği için yaşar. Her an yeniden dunyaya selmeb ümidini kaybeder etmez vnklujun yakınlığını duymaya başlar. Kaza dedijrimiz şey, tjzı hallerde, Var'ın Yokluk karşısındaki savasında orta\a çıkan zafer ümitsizlifinin bir belirtisi anlamını taşıyabilir. f<rtıraplı bir Var karşısındaki bir yokluk sempatisi mahivetini tasıyabilir. Her »ar, bir »oka före vardır. Her yok da bir vara töre vardır. Her vardaki vokInk bir yokluktan ortaya çıkar ve bir vokrak amacına yönelir. Hayatın yokluk, ölöm karTisındaki Mvasımn gerçek nedeni budur. Vanndaki roklağn van ile beraber algılamasıdır. Kabahatlilik dııygusıı jrorceklestirilmelerinden veya bu arzuların, eğıliıtılerin yer atdıklan bitinçten uzakJaştirılmalarından, bilinçaitına atılmaianndan mevdana crlir. Kabahatlilik duyjusunu duyan insan. sürfkli bir huzorsuzluk, sıkıntı içinde yajar. Kendisini piven içinde bulamaz. Her an tehlikelj bir durumla kartılasacağuıı tamr. Bir K abahatlilik duygnsu, dı<! dünyamn isteklerine uymıyan arruların, eğilinılerin Üstihılük eğilinn T nsan. hayatı bortmca süretH bir şekil• de üstünlük cfilimin). herkesi (eçmek, hi' deRİlse. hprkes (ribi olmak arzusunu duyar. Bulunduju her yerde ve daima bn efiliminin. ?rzi«unun etkisiyle hareket eder. Herkesten daba İTÎ griyinmek. daha iyi konuşmak, daha iyi. miikemme! koşullar içinde ya?amak. herkesin gidemedi|i yerlere gitmek, her DİLEDIĞİ FAKÜLTEYE GİREMEYEN VE BEKLEMELİ ÖĞRENCİLERE BİR ÖĞRETİM YIU SÖRELİ ÖĞRETİM DEVRELERİ: 5 KASIM 1971 1 HAZİRAN 1972 6 ARALIK 1971 1 .HAZİRAN 1 9 7 2 ^ genış bifgi için BROŞİM ii %!» * Beyazıt, Mitfıatpaşa Cod. İst. Tel: 27 51 32 (Cumhunyet: 8102) İNİVERSİTEYE HA2IRUK FEN SINIFI DERSANESI MEVLİDİ ŞERİF RUKıYE SABİHA SULTAN Hakkın rahmetıne kavuştugunun 40 mcı gününe tesadüf eden 5 EJdm 1971 Salı günü ikindı namazıru müteakıb BEBEK CAMİİ ŞERİFİNDE aziz ruhuna ıthafen değerli ehli Kur'an ve Mevlithanlar tarafmdan okunacak Kur'anı Kerim ve Mevlidi Şerife muhterem dost ve merhumeyi sevenlerin ye din kardeşlerimizın teşnflenni rica ederiz. KIZL.4RI ma değüdır. Taştnmaz mallann Malî kadastro arazi vergısind» geometrık şekillennın yamnda ıstıkrar doğuracağı gibi tapu işartık vasıflannın da bilinrnesi za lemlerinde de harç adı aitmda ruretl devrin bir gerçeğidır. Ma toplanan devlet gelırinde onemli lî kadastro yaprna zamanı gel bır artış kaydedecek ve aürn sa götürüyoruz demesir.ı, kooperamiştir. YapıJacak her türlü yeru tımlarda da gerçek degere yakm tıfleşmeyi teşvık edıd tedbırler leşroe toprağın cinsinin bilinme fıyatın alıcı ve sstıcı için oîduğu ahndığını bildirmesını, pek klskadâr devlet için de büinmesini sık, reformcu ekibe hafif gelen ^ t ni ^r , ' . * m ^ ' > $\m ipabefırraektfdir, ;• f f temin •decektir/*^ ** C işlerden saydığımızı beUrtroegim. a?Bu"çaftsmalarS ^fclnt Sjpcejji . ^Madastr» çalifmslanaoııunda olan gerçek bır mahiyet verebılMharüalan meydana getınlmış Sonuç Sonuç mek için bılirkişi ve beyan usu••şehir ve köylerde plânlamalu gibi sübjektif faktörlenn ağır nın öngördüğü yer ve hızda topunlann yanında en buyük onuç oiarak dıyecegim M, basabilecegi metodlar yerine nu rak kalitcsini, sulu ve susuz o problemlerimizden bin olan demek köylenmızin aitında kukun ve tekniğin ışığı aitında luşunu tâyin etmek üzere cinstoprak reformuna da temel ezikiifi canavar sorunlar hâobjektif metodların tatbiki re len ajni olan toprak parçaiarını teşkil edecektir. Geniş olan l"ür lâ sürecektir. Çıinkü reformcu formlarda cıddiyet ve tatbikat ozel renk ve işaretlerle pafta kiye sathında hangi toprağın kaç hükümetin köyışierıne bakan sakolayhfı sağlayacaktır. Ekonomik kopyalan üzerine isaretlemek ve metre karesinin beş nOfuslu bır yın üyesı, koye yaklasmakta anistikrara kavuşmuş Ueri Avrupa her cins toprak için kabul edile aileyi geçindirebileceği ve aıak lımcı oiarak yaratıcı bır tuturou, devletleri biliricişi ve beyan mü cek rakamlan tâyin etmek, tâyın simum arazi miktarının tesbiü ne yazık ki önümıize çıkaramaessesesinden mümiriin olduğu ka olunan bu rakamlarla taşınmaz hep malî kadastro denilen top mıstır. Ne var kl, yukandakı sözdar kaçınmıştır. Ttirkiyemi'de e malın ayni cins toprak yüzölçü rak cinsinin bilinmesinl gerelcti lerimizlo Inmseyi suçlama amasas anlamıyla 1935'te başlayan münün çarpımı sonunda buluna rir. Bu ternel çahşma yapıirr.acında defihz, Nîyetimiz, köyün, hukukî kadastro çalışmalan bu cak değer sayısını tesbit etraek dıkça toprak üzerinde gınsilen devletin yüksek ve yapıcı ilgısine güne kadar genel bir ifade ile şe malî kactastronun görevlerini tnş bütün yenileşme hareketlen sü hafc kazanrruş bir temel varlığıhirlerde •'. 70: köylerde V. ?0 kil etmektedir. Her yüın bütçe rüncemede kalacak ve istenen mız oiarak problemli kalmasımn oranında vazifesini bitırmiş, g^ri kanunu ile kabul edilecek ve yı netice hasıl olamıyacaktır. ö n sakmcalannı anlatmaktır kalan sahalar için de faaliyetıne iın para değeri fle degişebilen tedbırler tasansının ele almaeaHaklı oiarak «Demokrasimizın devam etmektedir. Kadastro paf bır sayı üe bu değer sayısının ğı şu günlerde toprak sınıflamatBl3rı (Haritalan'V sayesinde çarpımı o taşmmaz mal için de sınm rrnalî kadastronun) da dıi gelecefi köy hizmetlerindeki baTürkiye küçülüp masalara gel ğer fiyatı olacak ve bu fiyat üze şunülüp «le alınması içten gelen şanmıza nağlıdır» diyen savın Bakam, koyiünun yuzünü gulriür mektedir. Bu haritalarm tek b nnden de vergı tahakkuku yapı arzudur me büyiik sarasmda yalnız bırakz^.'îiğı taşınmiU! malm fGayn labılecektir. Bu çahşma sonunda mayalım, dıyoruz Mehmet ÇANAKÇU>GLt) rnenkul) hudut ve yüzöîçtimün'jn vergi itiraz komisyonlarınm da (Müh. Tapu . Kadastro tesbitindedır. Bu sayede budut vazifesj ortadan kalkacak veMenmet ÖCAL Mfibendisi) ve miktar anlasmazlıgı ortadan ja çok haöfleyecektjr. Devlet de tlkögTetim Müfettısi kalkmaktadır. Hukukî kadastro bir yıl önceslnden toprak ve ona tZMtT faaliyetinin 35 yılda ulaştığı bu ilişkin sektörden toplanacak verseviye küçümsenecek bir çalıs gi miktannı katiyetle bilecektır. on rimierde devlet Mktöründe ortaya çıkan yenilesme ve silkinme bamleleri araaında toprağa iligfein dUşünceler geniş halk kitlesini olduğu kadar hükümeti de fazlasiyle meşgHI etmektedir. 37.6.1966 çün ve 12358 oayıiı Resmi Gazetede yaymlanan 6/6706 sayılı «Arazi Tevhidi» tttznğn gerefince Topraksu Genel Müdnrlüfn tarafından yürfitülen arazi toplulastınlması, henöz kanunlasmavan toprak reformu ve ön tedbirler çahsması, zirai verginin beyan esasma gore alınması. arazi vergisinin zamanın ırerçejine uygun şekilde tahsili ve nihayet bunlar vanmda kadastro çahşmalanna hız verilip reformlara riönük hale getirilme«i olanakları ele alınmıs btılunmak S Toprak Sınıflaması ve Uali Kadastro B S ^ıır TARHSMA ÂÇ1K TEŞEKKÜR Genç yaîtnd'a Hakkın rahmetine kavuşan: merhum Faik Taluy ve merhume Asıye Taluy'un oğlu; öğretmpn Münevver Taluy'un e s i; Münevver Turcan, Saıme Tckin. Güzide Tahty, Kemalettin Taluy'un ağabeyleri: Husnü Turcan'ın kavmbiraden: Erzunjm A.P. MilletvekıJi Sabaiıattın Aras, Selâhattin Aras, Sabahat Aras, Nebahat Aras. Levlâ Aras. Mine, Mınık ve Levenfin enı=teleri: Erean Turcan, Sükran Kurtarar, Günay Aykut'un dayıları; Handan. Faık ve Giüçın Taluv'un sevSİli babaları NUZAFFER lALUY'un cenaze merasimine bizzat i«tırak eden, ceienk göndererek, telefon ve tejgrafia tazıyetlennı bıldırerek acımızı paylasan muhterem akraba, dost ve meslektaslarına, Fatih Iskenderpasa tlkokulu Başögretmen ve öğret. menlerine teşekkürd borç bilirız. A 1L ES I IHHHMIIHtllHIIUfllHHHHNHIII Bakanın ağzından köylerimiz (Cumhurıyet 8104) Cumhımyet 8101 isfanbul Defterdariığından Mecidiyeköy Vergi Dairesi için memur alınacak Yeni kurulacak Mecidiyeköy Vergi Dairesi için !8 yaşmı bitirmis lise ve ortaokul mezunu bayan ve bayiar arasmda fAskerliğini yapmışı imtihanla memur alınacaktır. İmtihan 18 Ekim 1971 Pazartesı günu saat 13.30 da yapılacaktır. İmtihanda kazananlar 3 sene müddetle Mecidiyeköy Vergi Dairesınden başka bir vergi dairesine naki] talebinde bulunamazlar. İsteklilerin Defterdarhk Sicü Bürosu Şellıgine müracaatlan rica olunur. (Basm: 21550 8096) islanbul Sanayi Odasından: Tahsisli İthal Mallan Listesinin 452 Sırasmda kayıtlı Yatmm (Makine ve Tesislen kotasma talep verme müddeti 15 Ekim 1971 günü akşamına kadar uzatılrmştır. Bilgi edinilmesi rica olunur. öj'islerl Bakanınm ilgınç konu?masmı okuduk. Ba?müdüriüğürnüz Sehirlerarası Işletme Müdürlüğünde boş Sayın Bakanın köy soruniav<» boşaiacak memur kadrolarmm doldurulmasını teminen 5J0.1971 rıyla ilgüi açıklamasma ve verSfünü ssat 14.30'da PTT kantininde yapılacak sınavda kazananlar digı rakamlara göre: Köylü ailearasından yeteri kadar bayan memur almacaktır. lerden yüzde 31 i halen toprakA?ağıdaki şartlan haiz olanların niifus cüzdanı, diploma ve 1 sızdır. Köyde kjşı basına düşen adet fotoğrafla birlikte en geç 4.101971 günü mesai bitimine kayıllık gelir 600 lıra kadardır. Ködar Başmüdürlüğümüz Personel Âmirliğine jahsen müracaatlan yün ilkel yapısı bır türlü deg:=tıüân olunur rilememiş, köye hızmet gotürme İSTANBUL TELEFON BASMÜDURLÜGÜ çabssmda başan kazanılamamışŞARTLAR: tır. Köylü yoksul ve güçsüzdür. Köyde kalkınmayı gerçekleşr;r1 En az ortaokul mezunu olmak. mek için ise: Topraksu hizmet2 18 yaşmdan küçük 33 yaşından büyuk olmamak. lerine 1697 milyar. stı, yol. elektrik işlerine 21.7 milyar, koout> (Basın 21009"> 8094 lara 15 milyar, tanmsa) ışletmelerin geliştirilnıesinde kulîaa:!mak için de 95 milyar olmak ö562 muhtelif eb'atta oto dış Iâstiği kapzere, toplam 301.4 milyar Uraya îhtiyaç vardır. lama işi ihale edilecektir. Sayın Dr. Aykan'm gerçekçıli1 İhale tarihi 20J019T1 olup bu tarihe kadar, kapab zarf ğine, içtenligıne diyecefımız yokiçindeki tekliiierin Murgul'daki Müessese Satmalma Komisyonu. tur. Köyün eksik yanlanm açık, nun eline geemiş olırası lâzımdır. seçik ve doğru şekilde saptayarak 2 Şartnaine. Müessese ve Etibank tstanbul Alım Satım Şuortava koymasmı, eskl politikabesinden terrun edilebüir. cıdan aynlan bir dtirüstlüğün ı<adesi sayanz ve tesekkür ederiz ETİBANK Bayan Meraur Aiınacaktır K VEFAT Atiye Yolaç'ın esi; Ömer Nuri Yolaç'ın kardeşı; Melek Yolaç; Malık Yolaç; Turan Yolaç; Kayhan Yolaç; Doğan Yolaç'ın sevgüi babaian; Nur ökten; Neşen Dura; Merve Altan; Can Yolaç; Hakan Yolaç; Rezan Yolaç; Selım Yolaç; Orhan Yolac; Kerim Yolaç ve Elvan Yolaç'ın büyükbabaları; Nurdane Balıbaş," Mesure Terzıoğlu; Leman Erkintug; Kevser Aybey; Kadriye Tuncer; Dursun Yolaç; Ayten Anıl Gülten özmelek ve Erten Tamer'in sevgili amcalan 1971 Pazar günü KIZILTOPRAK ZÜHTÜ PAŞA Camiinden öğle namazmı müteakıp 2 Ekim 1971 Cumartesı günü Hakkın raömetıne kaldırılarak Kartal mezarlığma AHMET HÜIÜSİ YOIAÇ kavuşmuştur. Cenazesi defnedilecektir. Amasyalı Yüksek Mühendis 3 Ekim AtLESt İlâncılık: 5052/8109 Mahdut Mes'uliyetli Mursul Baknr Işletmesi Müessesesi Miidürlugü MURGUl (Basm 21551) 8095 Ancak (Basm: 21658/8117)  NİMBÜS C ?SO2 ( ""f * ncak, bız, kördüğüm haiinde ki köy soranlarrnın çozüleöı leceğine dair, Bakanın agzından bır tnandırıcı müjde Bİan.adığımız için, baska deyımle; koy lümüzün tutsağı olduğu çağaltı yaşam tu2ağınm artık kırılabıleceğine tşaret sajabileceğimiz bır ışık göremedığımizden üzgıinuz.. Eret Tasü kaygı duyulmaz. Ortada, yansından fazlasuu personeie ayırdıfjmızdaD yakındığımız bir bütcemia var. Tek ölçümuzün de para oîdufunu düşunürsek, en izından 300 milyariık bu dev sorunun üzenne kim, nasıl yürüyebilir; vann orasırn sizler düşünün.. Işte dertlenmemiz bun dandır Köyü kajfandıracak desteğı daha bulamadağırnızd&n. Cîörüşürnüzde, tutumumuzd3 ulkücü, yaraücı olamadıiJimzdan. Devrimci uygulamaya geçemedığimızden. Bundan otürü. Köyislerl BakaBimızın, orman köylerine yol, su Buetiketl tasıyan yünlülerin içinde sunielyaf yoktur. ' Saf Yeni Yün Manajaos: 2326/808S
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle