20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
i Ekim 1971 CUMHURİYET: ffl Fahrî Trafik Müfettişliği,, ELEMAM AMMIAKTftDIR BtR AVKARA (M 1« S« 1. Leıent) Zorin r i n r B. KeHh . Rİ ATL\S (44 «« 3i Beyoğln» Son Hücum i. «Vayne RİS. AS (47 <3 15 Harbiye) Siyab G. totkhatt • Rİ. BVBBARO9 (A1 »4 19 . OnakÛT) Sarayburnu açıklannda lüks 1 Si>ah Öğreuneıı C. Luekhari . RTS. 2 »lak Kenıun'nı bir stirat moturunun yanması Altınlan G. reek . Ö. SccK sonucu, dün ytlzlerce kişi salıilde j KTS. toplanmıştır. OIİNVA U» 93 Sl Brrağlu) Saat 1130'da «Hayal» isimli Parts'te Aşk R. Harrison • sürat motoru, seyrederken, HeROhüz anl*sılam»yan bir sedenle EMEI» |4« »4 39 BeyoKİu) ateş atoaış ye yanmaya başlamışSiyah Öeretmen • G. Locard • tır. Motorda trulunan 3 kişi «KSRİ. mürcü» adh rnotor tarafından KfTAS C4» »1 B6 BerozlU) îoırtarılmıştjr. Başıbo» kalan 7 Kirabk SUih?ör • G. Ken«Hayal» ise bir süre yanmaya de, nedy, J. Blance • RİS. vam etmiş, sonradan yetişen itKONAK (4S 26 «C Harbıye) iaiye tarafından nhtıma çekileSon Huccun J. ffayn* • RİS. rek söndürülmüştür. lALH 144 35 951 a^Toclm Polis ve liman makanaîan tekİstaobutun Cetbi S Avanneyi teri^dip bir başka taotorla oğlu T. Seytioğln • R. 1.EV1ÎKT (64 «S »9 . 4. Levent) Haüç'te bir yere çüîanlan araMafia Bfnden Korkıuıı A. maya başlamıştır. S»bat* • RİS M1ST1K (46 l> 14 Besiktas) \ On tkiye B*î Kala Ölectksin • G. Ardisso» RTS, 2 Silâhların Saati J. Garner RTS. ÖZLFM (1S 47 "3 • MeeiObeloT) 1 Lassi Mavi Boneuk F. Karanfil, S. Tekniker, 2 Bebek Oibi Masallah H Koç Tisit R. BÜYA l«< 34 Sl Kej«ila> 1 RlrH Yüzlö Mclek N. Çehre. 2 Torpido Yılmaz • Uluslararası çene ve yuz cerra¥. Gttney hisl cemiyetlnin ilk bilirasel top8ARAY |44 lb " t Hr>oçlıı) < > lantısı, dün Büyüit Ts^abya OteRobin Hood • G. Martin • Rt. linde açılınsştır. 16 Ulkenln katılSİTE (47 6» « «>işin 7 Kidığj uluslararası çena ve yüz cerrmlık SÜihşör G. Kecnedy, raîıisi Omiyetinin ulvalararası J. fUlance • RİS. sımpozymnunun açış ItonuşmaVhSİ AK r ( i ç< ',1 ««•vo^l'i» srnı cemiyetin ikinci başkanı Fato? Sokaklann Meleği • EProf. Dr. Halit Ziya Konuralp sen PfiskfiUn, A. Işık yapmıştır. r t v t ME1CK (44 4Î »S H«Toğlıı> Cesur tnsafsiz ve Hain • R. Konuralp, memleketimude Anthonv RtSMaxülo Facial cerralıinin bazı merkezler hariç heaüz aelişlnı halinde olduğunu, bu sebepten İYDtN (21 52 5S Çapa) Pakumluşlar ve gell$me bakımınris'te Ajk • R. tlarrison RTS dan bu simpozytunun yurdumuz O(.ı.SOt$ U'7 <| K >*n:ıdeha»ı) b için büyülc bir önem taşıdıgmı 1 * Kifalik ^ilmhşör G. söylemiş, «Çene ve yttı cerrahi Kennedy, J. Balance • RTS • müdalmleslnl gereküren vak'ala•' Sayüı Dakikalar • RTS. nn Tnrkiye"de çoğunluk gösterOt I, ( t l i l U Sclt<adel»>sı I me»i. bu simpoıymn konumuı İstanbulun Fetbi • S. Ayaniçin ayrıca aaerine eğUJnmesi jeoğlu, T. Seyfioğltı, 2 Bureken radikal bir r.edtndir» deruk Acı • T. Şora? • R. miştir. H^K\N C!3 \İ 3:( K. Cntnrnkı tsUnbalmt Fethi • S. AyanDaha sonra tausiararası Çene oğlu, T. Seyfioğlu ve Yüz Cerrahisi Ceraiyetinin Ba?kanı Avusturyalı Dr. H. G. tPFK (21 2» 13 Cnnherlitas) Bruck bit konuşraa yapmıştır. Pariste A?k • R. Harrison • Kofluşmalardan sonra bir pancl RTS. düzenlenmiş ve yabancı ülke tem tSTANHlL (2J ZS «1 K. M. P«5»» I Büviik Firar S. Mr, Qusılcilerinin lcanidıgı panel konucnn TS. 2 PtKos ÖU«n Sasunun tartiîması yapümıştır. çıvor R. Wood RTS Simpozyutn. çalışmaları, 5 M4RMAR4 13 3». «• » Ekim Sall günü sona ere^ktır SOJJ HöApı • i" w»yne • '* / ™~ " ^ " Te^ekkülümuz M«H İşler" Müdürfîifiinde münhil bulunan Hessp KontrolÖrlutü kadrosuna Yüksek Ticaret ve İktisat Okulu; İktisadl ve Ticarl İlimler Akademisi veya İktisat FaMltesi mezunlarmdan muhasebeye ve İnjilizceye vakıf; (35'> yaşını geçmemîş &skerlikle üişkisi bulunînayan elemanlar »lmacaktır. Talipler arasmda seçim 11/10/1911 günü saat 14.30 da mülâkat üe yapılacaktır. Ögilenenlerin. durumlannı tavsik edecek belgelerle belirtilen gün ve saatte Terçekkülümüzde (Fındıklı Meclisi Mebusan Caddesi No: 95) bazır bulunmalan duTurulur. genişletiüyor T r a f ik Sebepleri Kazalarmın v e Ar a ş t ı r ma İstanbııVda çalışmaya İSTANBUL HABER SERVtSİ SÜRAT MOTORÜ YANDI BEYOGLU A r t ı ş Önleme Çarelerini Komisyonu, d ü n başladi DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Basm: 21598/8H6) »I hark he» Run 21.00. Pazar 15 M, Çartunba oirenci. Cuma hajk tenzilâtlı. YENİ KOMEDİ (44 0* 89) \hV. OÖZ AĞRRI (Kom. ö tablo) Saiı hariv hercun 2100. Pazat 15.30. Perjtmbe öğrenci. PazJrtei Italk tenzilâthFATİH 122 01 î l ) Bl! N». TtSADCF (Kom. 3 perdc) P«/artcîi h»riç httgun 210». Paza' 15.30 Salı öğtenci. Carsamba halk len/JJâUı C'SKt'DAR: (33 »3 9») KOCA SlSAS (Oynn 3 perdf) Cunıa ha. riı; her£iin 21.00. Pazar 15.36. Pa 7axtesi öğren<ri. Pen>cmhc halk tpıızilatlı KAOIKÖV (3S 31 U ) ORMAN (O. yun 3 Petde) Parartesi, Saiı ha. rie hergiin 21.08. Paz*' 15.30, Cuma «trcnci ve halk tenzilâtlı BL'LVAR TİYATBOSU KENAN BİJKE (21 48 92> T°I» Kiralık Slettes (..Müz. K»m. 3 perde) Car*amba tario htr f*c* 21.13 Cumartesi Puar 18.15 . Fttsennbe halk R\\n\\ OORMEN TİVATROSL' (44 9; S«) Çatşamba Cnmartest • Pa/ar 154)0 2115 Persembe Cuma 21.1». OOSTLAR TtYATKOSU (Dormcn Thatrosu): Aslan Asket Şva>k . racsamba Cuma • Ctımartesi Pazar. 18.15 Pszartesi . Salı ls.ls . 21 15 EI.HAMRA ÎSTANBUL T1TATRO. Sü (M SJ 36 . Beyotla) Hırlı Muvtafa I>anstyanda Paıartc. si hariç her cece ÎJ.15 de • Çar«nmba . Cumartesi • Pazar 1S.M de nutlne tSTAN'BCL TİYATUOSÜ ALTI OYVKLARl (45 «4 «S) GÖrtKUTe Çıkı>orum Cnmartfsi Fazar 1815. Paıarttsi 211» KLCUK KOMEDİ • MEHMCT OZEKİT TİYATROvSt' (il 5« Sl . K*ca Mıutafa Fa^a) Damal Ka*nana Mncı (Komcdt 3 pet4e) Pazartesl hariç her gfct 2115 de. tSTA^•B^^ M A S A L I Çş Cmnartesi . Paıar IS* de Çarşamda halk tnjnu rAŞDElEVtER TTYATBOSL: (47 23 II) Y. Endüstri Merk. Har Wve . Fidanakl (Mti. oyun 3 per.) Patartesi hariç tteı gtne • 2130, Carsamba Cumartesi . Pa^at . 18.&0 Matine NÖBETÇİ ECZANELER • BAJURKÖY: Halk, Yeşiİ3urt, Köprubası (Küç. Cek.). Nur (Saftrkoy). Aydıa (Osmaniye», Yenl ıRaıiatya). Hayat fGüngbrenı. Yayla (BahçeHcvler, Yılmaz 5ırinevler). Işık (Esenleı> • BKŞIKTAS: Ih\amur. Çmar lOnakoyı. Boğaîiçı (Bebek). Levcnt • BEYOĞLU: Paınuk, Tarlaba»ı, Bengi • ESÖNÖKU: Küçükpazar. Ku çu* Ayatufya. Babıâli. Genç Türk ıLaleliı • EYtP: Yaprak. Sun (S*|mal \ Muratpasa (SaSraal,>. Yeni ıRaraı), N'umune ı Silihtar"! A FATİH". KaraguınruH. Büyük Akdeniz. Oğuzhan fFındıkzadeı, Yeni Ş'ta <Şehremini ı, Davutpasa. Şıla (Balat) • GAZtOSMANPAŞA: Sükran. Kurriyet ıKüç. Kby'» m KADIKÖY: SeUhattin Kut • raan, Ümit. Şi{a IBaharly»), Defne (Gö/tepe). Ihlamur (KızıKoplakl. Fikirtepe, Kıllç (Suadiye) • KARAKÖY: îtinut 0 KASIMPAŞA: Dogu Karadeniz, Hasku.v » SARIYTH: Buyükdere. Sağhk (İstinje) ) A ŞİSLt: ömer Kaci. Di'.ek. Bdyıuî. Nişantaşı Yıldız, İran ıMec. Koy). Gültetıe. Okcular. Scfay % İ'SKİ'DAR: Tashan. Doğancu lar, Be>!erT»>l, Ümran'oe • «.YTtKBÜBNTU: Yeni Doğan Maliye Mafettiş Muavinligi Giriş Sınavı Maliye Bakanhğı Tefti* Kurulunca, 23J1İ9T1 Ssh günü » a t Wa. Ankara ve îstânbul'da Maliye Mülettiî Muavinliği Girij Sınavı «çılacaktrr. Ghij Sınavma katüabiknek İçin: a> Devle» MeımırİMi Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere aahip olmat; b> 1İ.1371 tarihinde (30) yafinı dotdurmaıms bulunmak; c) Siyasal Bilgüer, tktisat, Hukuk, Orta Doğru Teknik Üniversltesi tdari fiimler FaVülteleriıuleo, Iktisadl ve Ticari İlijnter Aka«teımlerinden (veya eşıtleri yabancı fakült« ve okullardan) birini bitirmis olmak... gerekir. Isteklüerin, saıav için gerekli fonnnlite v« betgelert gösteren ' e sjnav konulan hakkında lüzumlu bllgileri veren Broşürü, adları geçen Fakulte ve Akademiierte, Ankara'da Maliye Bakanhğ) Teftij Kurulu'ndan, Istanbul ve İzmir DefteTdaTİıklsnndan. biaat roüraeaal suretiyle veya meSctupla tewin etmeleri ve müraeaat Uini «oksansız olarak 8.Û.19ît Pazarteai günü saat 17,30'a kadar bifirmeteri lüzumu Uân olunur. tzmir MUletvekilı Müırir Daldal'm Başkanhğında kurulmuş buîunan Parlâmento «Trafik K»ı»l»nnın Artış Sebepleri ve Onleme Çarelerini Araştırma Komlsyonu». dün şehrimizde trafikle ilgu lı çalısmalarda bulunmus, Vali Veia Poyraz'dan bilgi almıstır. Yurt çapında gözlemlerde bulunmak uzeie çahşmalarını Ankara dısma kaydırdıkiannı bildiren Daldal, Istanburdan sonra Edirne'ye, oradan da Çanakkaîs yoluyla Izmir'e geçe. ceklerini bildirmiştir. Komisyon Baskanı. Münir Daldal, çalışmalariyle ilgill olarak. şunlan söylemiştir: «Cç »ydan b«ri ysptı|ımız araştırmalırda gözfimâze rar. pan en önemli husos, tr»(ikte «titim noksanlttıdır. Trafik <!•timinin köjitrç kadar genişletilmrsi kani!>ındayu. tklnci hoSTJS da, kadte, araç ve rereç «ksdkliğMir. Turürlükte tralnnan Trafik Kamura d» yetcrgizdir. Ehlivet verilis sisteminin 4e iyi i«lem«diti bir gerc«k. tir. Bn k«n«ds Pftll», töhmet altındadır. Trafik mahkemeUrinin kuralmam, jçerekmekteair. Pifcrr mabkemelerde karırlar Sfç vikmakta. ibret vericl •!. ınamaktadır. tyi bir Trafik Kan«n«nun meydan» jetirilnw»ine çahşacaîız..» Diğer Komi«yon üyelcri de, halkın, hak ve hukukunu tavunması gerektiğini, gördülü tratlk hatalarına müdahale etmesini, uyarıcı olmasını ıstemiç, fabri trafik müfettişliğiain Kenışlttileceğini açıklamışlardır. Çene ve Yüz Cenahisi toplantısi başladı (Basm: A. 1376920943/8097) NAfoolmark etiketi trtkolar yıkanabilir: Prof, M. öıek, Alman Möroloji Y8 Psikiyalri Dernegi, onur üyeliğine seçildi Istanbul Ünıversıtesj Tıp F.ıkiHesı oğreüm üyelerindetı Pro {esör Doktor Metin Ö2ek, Alman dili konuşan ülkelerde pnkıy»trı nörolo.ii alanınm en vi't biiimsel örgütü olan «Alman NörolOıt ve Psikıyatri Derneğı» tarafınitan. bır seref TÜtbesi o!an «korresponde edıcı üyc» ola. ;ak kaydedilraış, başta Frankturter Allgemeıne olmak uzere Alman basını habere 8 e n i Ş N"er verrnıstır. Derneğın yüzyılı ajan tarihinde bu onur üyelığı ı\'& defa bir Türk bilim adamına verılmektp, üstelik Profesor Dr, Metin Ö7.ek, kendisiyle birMkt» onur üyeliğine seçilen diğer l l bilim adaımmn en gencı buluntnaktadır. SİNEMATEKTE Bt'GtN H.«« ÇıJıUr Ostündeki Gokyiırfı A. Genlr* . l u l y « I 16.30 Hırosima Çocııkları K. Şlnriu . Japonya ]$S3 p.50 Ma>munlar Cehcnnemind en Dönm T. Pant . ABD İSTANBUL radyo İSTANBUL 05 55 06.00 07.00 »7.05 0730 07.45 08.00 08.05 08.10 08.30 08.50 0930 >.0ü. 05 lü.45 11.00 11.30 12.00 12.05 12.30 13.00 13.15 1330 15.00 15.05 1530 16 00 16.15 16.30 16.45 17.00 17 05 17.25 17 50 19 00 19.30 19.40 19.55 20.00 Açüış. program Günaydın Köye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Oyun havalan Istanbul'da bugün Reklâmlar Beraber, solo şarkılar Çeşıtli münk Türk muzijı isteklert Çocuk saati tif baU listler. Mikrofonda sür Melodiden nıelodiye Yurttan sesler Haberler îsteklenniz Beraber, solo şarkılar Habsrler, Resmi Gazeıe Özel tamtıci Reklâmlar Haberler Solistler geçidi Sizin için S. Yılmaz'dan türküler F. Ege Orkestrası Saz eserlen Hafif batj müziği Haberter Bir Türk yorumcusu Çeşitli Türk muzigı Reklâmlar Haberler, hava durumu Reklâmlar G. Akkor'dan şarkılar Bir varmış Haftadan haftaya 2030 20 45 21.00 21.10 21.25 21.5S 22.00 22.45 23.00 23 p 23 55 240 ° Akdeniz ovunlan Şarlular 24 saatin olaylan Türküler Beraber, solo şarküar Haflf müak Reklâmlar Haberler Hafif batı müzıti Gece müzığı Önemli haberler Kapamj tSTANBpi H< ^ Yani Yün Manaıans: 2328/S0851 l Bana fntıkam'cı Oerler Madison RTS. 5 Emlâk 48 38 08 GÜNÜN KİTAPLARI Vurt uışında Oniversıte tahsilı. Master, Doktora va lhtısas vapmalc ısteyenlere Dtî ülkelerde tmkânları «e B u r s t ar Vazan: Akşjt KAVALAR Fi»tu 30^ T.L. Oenel dağıtun; Mınnetoğlu Yayınevi CağalotVu • tstanbıfl OdemeU isteme adtcsi: P.K. 3U9. Bskanlıklar Ankara Guyde Maupassant Nıçanta^ı'nın en merkezi yennde » yatak odah, 3 banyolu 2 nci kat 600000, 4 yaUk odalı 5SO.0O0. 3 yatak odalı 325 000. 2 yatak odalı 240.000 173000 Gayrettepe'de arsalar 350O.O00 .500W> Valikonağmda aısa 3.500.000 Yetukdy'de yalı arsaları 3 3.50O00O Btbek'le şahane katlar Mecidiyekoy'de 400 m2 mağa. za 850.000 350 kUüik 3 katlı livatro 1000*00 Ayrıca mtiessesemizde boş ve mobllyalı lüte kiralık daireltr vardır. 48 38 08 SONUÇ: 26738121 R. Cesar İnsaHrz ve Hain Anthony . RT TINAZTKPE (71 65 1» BakırköT> T.1r Mual Gibi S. Loren . O. S«rif KTS T1LO1Z (21 U 37 AJk«»ı»y) Aşfc Eileace Seviseliıo RTS. KADIKÖY AS (38 00 50 Kadıkor) 1»tanbnlaa Fetbi • S. Ayanoglu T. Seyfioğlu ATLASTÎK (55 43 7» Şaşkısbak. kal> AnneUr ve Kızları Y. Krnter K. Karabbcek » R. ERCAN <3" 22 Mt Merhul Kadın F. Girik, T. Toks«7 HAKAN (38 « 89 Kadıköv) Tophaneli Ahmet • K. İnanır, \ . Egeli KAUIKOV (35 15 *» . Kadikoy) Çok Kalleşsin Amigo . J. Gajrko . Rİ. KENT. <3« 9S l î . Kıuttoprak) Kodin • A. Tlapvatod • RO. REKS (36 01 13 Kadlköy) Ttmtts Esran • J. Walmond • RTS. SİNE>1A 6J <SS 1« &4 Kücukyalı) «07 Jamcs Bond Kıraliçenin Hiımetiadc Lazambt 3. RtS Sl'NAR (33 0* 1* • K»dık»v) Karundnjı Kaçılmaz î. N'ariiJ RT Stn^YVA (3S W Sl K«<JıköT> Cuka. Şafakta Hvcum . R. Taylor RTS. tstKtDAR (Î3 21 7S • Üsltüdar) Ölivm Orımn C. Easfnoo* • RTS İSTANBCL t. İFtAS MEMURLCGtNDAN UÂN * 10.00 DiskoteğimizrJen Isteyin çalalım 11.30 Mlnynttir müzik 12.00 Almanca şarlular 12.30 Konçertolar 13.00 Herb Alpert Scuat saati n QQ M. Faithful sbylüyor Şan sololan 15.00 Haftanın albümti 15.30 Pilm mttfikleri 16.00 Pazar konseri 17.00 Çay saati 17.30 küçük konser 18.00 Gençlere müzik 18.30 Senîonik mü?jk 19.00 Hafit batı müziği 19.:» Müzik dünyasmda gez* 20.15 Ak$am konseri 21.00 Melodi demeti 2130 F. Bongusto soyluyor 22.00 Günümüzde caa 22^0 Gece konsen Gece ve muzıiî 00.30 Haiif batı tnüzığı OL.OU Prograrn ve kapanış ANKARA 05.55 06.05 07.00 07.05 0730 07.45 08.00 08.10 08.40 09.10 09 30 10.00 10.05 1035 11.15 12 00 12.05 12.25 12.30 13.00 13.15 13.25 13.30 15.00 15.05 15.25 Açıljş, program Günaydın Köye haberler TüTküler Haberler, hava durumu Sabah raüziği Ankara'da bugün Şarkjlar, oyun havaîarı Halk müziği isteklen Çocuk kitaplığı tsteklenıuz Ara haberler TUrk müzifi Yarışma programı Her hafta sizlerle Ara haberler Sartolar Reklâmlar Yurttan sesler Haberler, Resmi Gazste Reklâro Hafif müzık Remâmlar Ara haberler S . Süer'den şarkllar Ojun havalan 15.40 16.00 16.20 16.45 17.00 17.05 17.30 19.00 1930 19.35 19.50 19.36 2030 20.45 21.00 21.10 21.25 21.40 21.55 22.10 22.30 22.45 23.00 "23.45 23 55 24.00 Hafif raüzik Şartular Çeşnii müzüc TürkUler Ara haberler Pazar (aslı Ocau başı Haberler, nava duruı Reklâmlar TürküleT Ûzel tanıtıcı Pazarın plâklan Akdetâz oyun ıan Oereden tepeden 24 saatın olaylan Türküler Hafif rauzık rürküler $arkılar Ntdzılt dünyası Türküleı Haberler Gec« k o n s e n Gec« müziği Onemli habeıler Kapasış ÖCRENCt, ÖGRETMEN VE MÜTERCtMLER Son yiroıt yıltn en btiytı», modem Fransızta'ntn biıtüs lncelik. lerinı veren FRANSIZCA . TÜRKCE Sozlük yayunlandı. GRAND DİCTtONNAtRE FRANÇAİS TURC Bazırlıyan: A. S ı « XALT Fransızca konusma ve yaz) dillerinde yer »lan 50.000 keUme, 10000 deyim At«sozle»ı L i ü n c e deyimler. koouçulan dilin açıklamah drneKIeriyîe Buyttk boy . J î « sahife löfcs bn cîjtll 150 TU ' Ctıwlj BÜTÜN BAYİLERDEN ARAYlNtZ Adres: Nuruosmaniye Cad. No: 82/3 PK 175 tstanbul htanbul Asliye 3. Tîcaret Malıekmesirce, Beyoğlu. tstikl&l Caddesi Hidivyal P a . las 465/4'te icrai tıcaıet e den Yatırım tnşaat ve Tiearet Limited Şirketi'nin ıtlâsına ve iflisımn da 3/6/ 1971 günü saat 15.30'dan m baren açılmasına karar verildiği î.t.K.'nun 166 ncı maddesi gereğince ilân ve tebliğ olunur. 1'10/1971 îst. I. îflâs Memuru Mehraet (Basm: 8268/3091) wn,t TİYATROLAR HARBtYE (487720) DİKSNIİ VOL (Oyıuı 3 petfc) Pazarte. Emtitüsi, 'trt r» Malmgııi EMıynfı. \ |>,rnı ıll amıutı sntr GENEL DAĞITIM : Sayın Şofötler! Aracınıza lstiabından taıi» yü ve yolcu almayınız. Yük artttkça arcımzm fren ve direksiyon oreon. ları daha cok «sınır ve boaıîur Ekim c m •â Ararat Vayınevi Kol) Stı P.K 813 lîlanbul Tet: W 0* 'îl \r.lcara dajıtım: Salıh Etoan Koeabeyoğlu Pasail SOT: 10 gün sonra dünıa mizahmdin secroeler^n ffls tataöı \nz NEStN'in bir hikiyesi ve ön sözüyle. E. 12.05 6.12 9.29 12.00 c Şaban 12 c a) rt S n 5 56 12.03 15.20 1749 19.50 4.20 1.30 10 3S Ttirkive Trafik Derncği r Malazgirt Zaferinin 900. Yıldönümünde TÜRK TARİH KURUMU DERNEĞİ "ÖNEMLİ BİR TARİH OLAYINİN KAHRAMANI" DİYE KİTABINI YAZIP, YAYIMIAYIP, REKLÂM EDERKEN MUSTAFA NECATt SEPETCİOĞLU Umıım Müdür Aranıyor Yeni kurulan ve gcniş istikbal vâad eden bir şirk.et için Utnum Müdüre ihtiyaç vardır. Geniş iş ve idare tecrübesi yamnda öngörülen birinci şart; tıamzedin izabe veya makina mütıendisi olmasıdır. Şirketin kânndan yıl sonunda pay ayrı olmak şartı ile ümum Müdure veîilecek yıllık ücret net 100.000 lıradır. Ögililerin; İstiklâl Caddesi Terzi Han Daire 301 Beyoğlu İstanbul adresine müracaattan. LCC SAHNE: EMLÂK CADDESİ 59, NİŞANTA (lUHunnınnumumuuuuHutuuııı MÜCAP 0FLÜ0G1 TİYATROSU = 1 TtYATRO GİB 1 5 = S Ekim Salı güniinden itib»ren Paris'te iki yıl süre île oynanan ALPARSIM. SUNAR İSTEYEN OKUU KİTAPLIKL*RINA fARASIZ GONDERILECEKTIR. ÖĞÜNÇLE 3000 KG. ELEKTRO ALEMÎNYUM LÂMA 50/10 SATIN AÜNACAKTIR KOMEDt 3 PERDE Yaian : Turliççsı: FRAXÇOISE DOR1N K. Tt'RtN C. TCNÇ 5 Yöneten: •" • ' l u / İstanbul Ln beçkin mensur ve raanzum yazüarla, 10 Kasım torerüeri ve ulu=al bayr&mlar için, Istanbul Erkek Ljsesı Müdürü Muaramer Yvuba^ıoilu taraiından. TEMEL ve KATNAK KftAP olarak hazırlandı. Hıirt renk ofset baskJı kapak içinde 490 thl. 20. TU 1» •. ı»ii lctanbul adresinden ödemeli olarak \\M\K S Dekor: Kostüm: = A. Baskut Meldâ Kaptan l Yukarıds bcyan» yaulı malzeme mektupla fiyat ve teklif isS Pazartesi hanç, her gece 21.13"te, Çarşamb teme vtuRi ilr 11.10.1S71 günu saat: 13 00e kadar ihaleye çı= Cumartesi: Pazar matine 17.00 de kaıılmıjtır. 1 Bu işe sit sartnameler Melrohan 4"üncü katta Levazım MuŞ Gışe her gün 11.30 da açıktır. (Tel: 48 40 8( diırlüğü Elektnk ve Gaz Kıttnından bedelsiz alınabilır. s Bıletler gişede ve Osmanbey'de SANDER Kitab( 0 Teklif ır.ektuplavı belirtilen gün ve saatte 2'nci maddede beS satıhr. lirtilen kısım Şefliglne eîden verilecektır. TVttlltlIllllilllilllfllllHIItlllltllItlfUUIIIIIItlIIIIIIIIMItllUIII Cumhuriy« 21474) 8090 i.E.TJ. rçletmelerinder, İ M. Ofluoğlu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle