16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 Ekim 1971 :CÜMBÜRÎYET: :SA1FA ÜQ DışHaberler Vietnam'da seçimler bugün Mısır, karşılıklı görüşme konusunda îsrail'in yaptığı teklifi reddetti KEW YORK, (a^) BM Genel Kurul çahşmalarma katılan lîısır heyeti Israil Dışişleri Bakanı Abba Eban'ın, Araplarla îsra.. illiler arasında doğrudan doğruya görüşmeler yapılması yolunda. ki teklifini reddetmistir. Eban'ın teklifinda, görüşmelerin Ekim ayı sonuna doğru başlaması istenmekteydi. Mısır heyeti tarafından yayınlanan bildiride, Ehan, Genel Ku rulu yamltmağa çalışmakla Ön plânda Suveyş Kanahnm açılması yoluncfa müzakerelere girisilmesini sağlayarak, işgal altındaki Mısır topraklarırrm l s . rail tarafından ilhak edilmesini •meşru» hale getirmeğe gayret etmekle itham edUmektedir. ABD Kongresi mensupları seçimleri Şevki ADAU protesto ettiler Dünya dar boğazda Başkan Richard Nixon'ın, A çirUmeden sabıt döviz kurlan emerikanın ödemeler dengesinde sasına dönülmesini ve iktisadl kl açığı kapamak amacıyla, bun yardımlann bir istikrara ulastıdan bir buçuk ay önce aldığı ge nlmasını istemektedirler. Bu barekU tedbirler nedeniyle şiddet kımdan, Batı dünyasının içinde lenen uluslararası bunahmdan bulunduğu buhrandan kurtulmaen zararlı çıkacak olan Ülkelerin, sının, az gelişmiş ülkelerin ya(bir ölçüde Batı Avrupa Ue bir ranna olacağı söylenebilir. likte) gene az gelişmiş ülkeler Kudüs'ün statüsü olacağı söylenebilir. Başkantn 15 Ağustos tarihinde yaptığı konuşma, temelleri Bretton Woods raki dönemde, başta Kudüs olkonferansrnda atılan bugUnkü pa mak üzere işgal edilen Arap topra sisteminin artık ihtiyaçlan raklannda bazı uygulamalara glkarşılamadığmı ve yeni bir sis rişen ve buralann statüsünü detem yaratmanm zonmlu hale ğiştirmeye çalışan tsrailli yetkigeldiğini göstertyordu. Zengin sa lilerin bu tutumuna karşı göstenayi ülkeleri ve uluslararası ku rilen tepkiler, son olarak 26 ruluşlar halen yeni bir sistem Eylül tarihli Güvenlik Konseyi yaratmanın çalışmalan içinde karannda bir kez daha tfadesini dirler. Bu arada. karşı karşıya bulmuş ve GüvenUk Konseyi 1«bulunduklan güçlükler büsbü railli yetkililerden Kudüsiln statün artan ülkeler, üçüncü dünya tüsünü değiştinnek İçin giriştikmn ülkeleri, başka bir deyişle leri uygulamalan durdurmalanu gelişmiş ulkeler olmaktadır. Ulerin bugünkü politikalannı haklı çıkarmak için yeterU de ğüdir. tsrafl kendi rarlığı ranti altına alınmak şartiyle, uzlasmaz tutumundan vazgeçmek ve galip devlet olarak da tavizler vererek bir çözüm yolu bulunmasına yardımcı olmak zorun dadır. Bugün izlemekte olduğu le dost kaybettirmektedir. îsrailli yetkililer bir taraftan da, uzlaşmaz tutumlanna paralel konuşmalar yaparak Orta Do ğuda havanm daha da gerginleşmesine yol açmaktadırlar. Patlak verecek yeni bir savaşta t»ndl gene galip gelebUir. Ancak t » rail böyle bir savası dünyanm desteginden yoksun olarak vermek zorunda kalacak ve bu s» fer kendisi de ağır kapplara uj Daoimarka'da hükümet buhranı ğ%^ Eylül'de Danimarka'da M • yapılan seçimlerde ikM • tidardaki koalisyon hü^ " " kiimeti mutlak çoğunluktan iki az milletvekili kazandjğından 27 Eylülde istUasmı vermistir. Seçiınlerde eekilen Başbakan Hilmar Baunsgaard'ın Badlkal Liberal Partisi 1*68 Ocağmdaki seçhnlerde karandığı 27 millctvekUliğini aynen muhafaza ederken, Muhafazakâr Partinln mületvekül sayısı 37'den 31'e (oylarda •'• 3,7 azaJma), Llberal ParttamkiBi ise 34'ten M'a (oylarda % 2,9 azalma) düsmüstür. Ortak Pazar aleyhtarı Sosyalist Halk Partlsi ise büyük Mr basan kazanarak miUetvekül sayısını U'den 17'ye yiikseltmistir. (Oylarda «i 3 artma). Sosyal Demokratlar da 62 yeTİne "• milletvekili çıkarmışlardır. (Oylarda t/« 3,2 artma). Komünlst Partlsi bir milletvekiUiğini de kavbetmistir. Mısır büdirisinin, BM Ortado şmdakl sanşm giizell Bayan Susan Woodthorpe'un Batıys ğu arabulucusu Gunnar Jarring* sığman KGB ajam Oleg Lyalln'in flörtü oldnğunu açüdain görevi ile ilgili kısmında, l s raillilerin, bu görevi «alaya al mı$tır. dıklan> ifade edilmekte ve bu. aa gerekçe olarak Israillilerin, Jarringin görevini yerine getir. mesine baştan itibaren engel 6L. asalart gösterilmektedir. Aynı bildiride, îsraü'in Şubat fiyında yaymlachğı muhtırada, işgal ettiği topraklardan çekilmeyi reddettiğini açıkça ifade etmiş oldnğu kaydedilmekte ve Eban'm Genel Kuruldan, «ifgal ordnsn için açık bono» istedigi Sne sürülerek îsrail'in, diğer bir BM üyesi ülkeye (Mısır'a) teslim şartlannı dikte etmek heve. sinde olduğu ve bu sartlar ara. sında, işgal edilmiş topraklardan vazgeçme hükmünün de yer al. dığı kaydedilmektedir. cLondon Evtving News» gazetesl ynkanda görülen 20 ya VTASHINGTON, (THA) Amerikan Kongresinin 130 Cyesi, dün yaymladıklan bir bildiri ile, Güney Vietnam'da tek adayh Bas kanlık seçimlerini protesto etmişlerdir. Güney Vıetnam Devlet Başkam Nguyen Vanthieu'nün düzenlediği seçimleri. «Totaliter yönetimia bir gövde göstcrisi» olarak niteleyen Kongre üyeleri, •Bngfln yapılacak olan serimlerin, Viernam halkmın kendl kaderini tâyin etmek konusunda anlam tasımaya» cajı açıktır. Bn seçimler, bizim, Vletnam halkmın, kendl kaderini kendisinln tâyin etmesi yönünde harcadıçımız rabalann ve yap tığımız fedakârlıklann alaya aImması anlammı taşımaktadır* demektedirler. NEW TORK, (aa) BM GeLONDRA, (THA) Londra'da diplomatik kaynaklann bilnel Sekreteri ÜTnant lsrail dirdiklerine göre, îngiliz polisi Cuma gecfsi, Ingiltere'ye sığman Dışişleri Bakanı Abba Eban'a Sovyet iBtıhbarat ajam Oleg Lyalln'in verdıği bügüeri değerlendiverdigi bir nota ile, Kudüs mererek Sovyet casus şebekesiyle işbirliği yapanlan tutuklamıstır. selesini yerinde lncelemek üzeDiplomatik kaynaklann verre Kudüs'e bir BM heyeti göndiklerı haberlere göre, tutukladerilmesini teküf etmiştir. nanlarm çoğu Ingilizdir. 3 kisiden kurulacak olan heyet, Güvenlik Konseyi karonna Londra'daki diplomatlar, Lyauygun olarak, tsrail hüküroetllin'in, lngıltere'ye sığınma hakrün, Kudüs"ü «Musevilesttnne» kı istemesine ve 105 Sovyet dıpyolunda almış oldugu tedbirleri Sosyal Demokrat Paıtl hâlen lomatınm istenrniyen adam ilân uygulama alamndan kaldınp talDanimarka'nm en geniş partisidJr. edilmesine yol açan bilgileri Bu konulardakl açıklama badıraadığmı yertnde inceleyecekBlrle?miş Mületiert NATO'm ve vermesine, Sovyet ticaret ternsil sma, Berlin konusundaki dörtlü ür. Iskandinav işbhliğini savunur. BEYBLT, (aa) Arap ülke ciliğinde çalışan 30 yasındaki HONG KONG, (THA) Çin anlaşmanın İmzalanmasmdan bu 19M ve 1968 seefanlerfaıde oy kaylerinde dönen entrikalan gayet sanşın bir Rus güzelinin sebep Halk Cumhuriyetinin kuruluşuyana Doğu Almanyaü meslekdabettiği halde bu sefer en karançlt olduğunu açıklamışlardır. Lyavakından takip etmekle ün salan eı Michael Kohl Ue beşinci kez çıkmıstır. lSWde Aksel Larsenin lin, Irina Teplyakova adındakl nun 22'nci yüdönümü dolayısryhaftalık haber dergisi «En Nagörüşen Egon Bahr tarafından Komünist Partisinden aynlmasıyhar>'a inanınak gerekirse, Trab bu güzele âşık olmuşyur. Kadın la, Pekın'de yapılan törenlere, yapılmıştır. Söz konusu görüşla kurnlan Sosyalist Halk Partlsi yine ticaret temsilciliğinde gö bu yü Mao'nun yerine eşi Chıang lusgarp'taki Amerikan Büyükelmeden sonra yayınlanan bildiriiie Sovyet Rusya'dan bağımsıı Daçisi Joseph Palmer II, Libya Dev revli bir başka Rusla evli oldu Ching katılmıştır. de, Relecek toplantının 6 Ekim ğundan birlikte kaçmaya karar nimarka sosyalrzmini ve tam v e rim Komuta Konseyi Başkaru Al vermişlerdir. günü Doğu Berlin'de yapılacağı tek taraflı silâhsızlanmayı savuTörenlere Mao, Hava, Kara ve bav Muammer Kaddafi'yi devirve bu toplantıda iki heyete da Bur. Ortak Parara 1carf«fır. lney! tasarlayan bir gnıp âsi suDeniz Kuvvetleri Komutartlan nrmanlarrrı eşUk nedecçği k Radikal Llberal Parti, MubafaGarbo'ya benziyor baya ilk önce her türlü desteği ile Genel Kurmay Başkam da da sakâr ve Hımlı Liberal Parti 1J*8* vaad etmiş, fakat bir yandan da, îrina'yı tanıyan diplomatlann hil olmak Uzere, Çin Komünist den beri Danimarka'da koallsyon komploculann isimlerini elde e ifarfesıne gore, genç kadın son haünde iktidarda idiler. derek buıüan bizzat Kaddafi've derece yumuşak sesle konuşan, Partisinin PoUtbürosunun tiyeTenl seçimler Danimarka'da bildirmek suretiyle darbecilerin uzun boylu, Greta Garbo kadar lerinın çoğu katılmamıştır. eeçmen eğiliminin sola dofru kayezilmesini sağlamıştır. guzel, «harıka* bir sanşmdır. Törenleri ızleyenler arasında, PEŞTELt dığım göstermektedir. Llberal tanınan Çinli yöneticilerden valUe •Amerikan Büyükelçisinln lhaöte yandan «London Times» nızca Başbakan Çu En Lay ile partilerin 5 Ekimde Feroe adalaGÜLTÖÜN ORHON netini» bütün ayrınüları ile anla gazetesine göre, Lyalin, Îngiliz rında yapılacak iki milletvekili ğt ziyaret sırasısda, uzun süreden beri devam eden ATÎNA, (THA) Birlesik Amerika'nın YuŞanghay Devrlmci Komltesüun Kvlendiler. tan dergiye göre, Kaddafi geçen gizli servisine, savaş anında Sov Başkam Chang Chung Chiao bu nanistan BUytikelçüiği, Başkan Yanlnncısı Spiro Kıbns anlasmazbğını çözmeye teşebbüs edeceğine •erimini kazanmalan beklenebU 2 Ekim 1971 lir. Fakat bu takdlrde de çoğun 18 Eylül günü, Trablusgarp Hava yetlerin, îngiltere'de askerî te lunmuştur. AgneVln, bu ayın ortasmda, Yunanistan'a yapaca dair çıkan haberleri, yalanlamıştır. tstanbul alanına giderken yolda bir trafik sıslere karşı girişecekleri saboluk ancak sağlanabilecektlr. Dl................ ElçUiğin bir sözcüsü, Agkazssı geçirmiştir. taj plânlannı da açıklamıştır. ğer taraftan sosyalist parttlerin bir » • • • • • •» • • • • • • •»»• • • • • • • • • • »• • • • • • • »»» • • • » S new'in ziyaretinin, Ada'daki koalisyon hükümeti haünde birEsasında Kaddafi, trafik kazaa TUrk ve Rum toplumlan arasın leşmeleri beklenmemektedir. Sosfüân geçirmiş değildir. Olay duncfaki toplum anlaşmazlığı ile hiç yal Demokratlarla daha soldakl ya kamuoyuna bu şekilde aksetbir ilgisi olmadığını açıklamışCumburtyet 8111 Sosyal Halk Partisi arasında hem ç â kalb krizin! Çapa tirilmiştir. tır. Ikinei DahiUye Kardloloji sersiyaset hem de milletvekili sayısı Elçüik bu yalanlamayı, YuvUmde büyük tnsanlık ve ha. bakımmdan büyük farklar mevKaddafi, bu sözde trafik kazaKONGRE nan ve Kıbns gazetelerinde Agzakaüe tedavt edlp beni hayacutlur. Folketing denilen Danisından sonra ortalıkta görünmetstanbnl Cnlversitesl ta kavuîturan sayın new'in anlaşmazlığı çözmek yeleri Sendikasından: Öireüm Ümarka Parlamentosnnda çoğnnluk miş ve bütün randevularuu da Prof. Dr. için bir plânı olduğuna dair ÇJOlağan genel kurul toplantın 12 icin 90 oy gereklidir 1966 ilâ 1968 iptâl etmiştir. kan haberler üzerine yapmıştır. Ekim 1971 Salı gunü saat 14 00 te REMZt ÖZCAN arasında Danimarka'yi Sosyal DeBETHPAGE (New Tork) (T. Agnew, Yunanistan'ı 16 Ekim İstanbul Tabibler Bırliğı binasınmokrat azınlık hükümeti yönetProf. Dr. Ali Ekmekçl, basaH4.) Amerikada, yüksek rütden başlamak üzere, dört gün da (tstanbul Erkek Lisesi karşımişti, fakat iktidarda kaiabümek ırt*tanTar Dr, Önal Özsaruhan, beU bir hava kuvvetleri yetkilisüre ile resmen ziyaret edecek sı . Cağaloğlu) yapılacaktır Coiçin mütemadiyen sağa sola taviz Ömer Okur ve aslstan doktor. ğunluk sağlanamazsa. aynı yerde si, Amerikanın askerî keşif ve tir. lar, Sezer Münlpoğlu, Tanju veren bir hükümet memleketin 16 Ekim 1971 Curr.artesi saat 10.00 haber alma çalışmalan için, Küçükçakırlar, Yıldız Zorer. da toplanacaktır. önemli ekonomik sorunlannı halOlcay Palamas suni peyk kullandığını, resmen Cemal Bayulgen* Hgiii Azîzler^ ledemediği gibi Ortak Pazara Oyelere duyurulur. 11, Ferruh Korkut, Süleyman açüdamıştır. G ÜN D E M: sokmayı da başaramamıstır. DaSaygılı ile Uk tedaviml yapan görüşmesi 1 Başkanlık divanı seçımi. nimarka'nın Ortak Pazara girmeTbb. Tğm. Mustafa ZencirclAmerikan Hava Kuvvetleri ANEW YORK lyı haber 2 Yor.etim kurulu calısma ra> si yeni seçimlerden sonra biraz oğlu, başhemşlre Hatice Tun> raştırma ve Geüştirme BürosuŞ cayb. hemsire Özden, Nennln, alan diplomatik kaynaklann 3 poru. daha güçlesmlştir. Mamafih sonun Başkan Yardımcısı olan Denetleme kurulu raporu. S Pakize ve müstahdeme. Aynbildirdiklerine göre, Türkiye 4 Ybnetim ve denetleme kununda Folketing'ta çoğunluğu sağGrant L. Hansen, uzay çalışmaS ca telgraf, telefon ve teşrUleri Dışişleri Bakanı Osman Olcay, layan bir koalisyon ki bnnun sosrullarının ibra edilmesi. lannın, Amerikan hava kuvvetŞ Ue lyl dileklerde bulunan saKıbrıs sorununu görüştnek için, 5 Yönetim bunılu seçimi. yalistlerin oylannı çoğalrmalarına s yın generallerimle, subay, slleri için büyük önem taşıdığını BETRIT, (THA) Resmî Yunanistan Dışişleri Bakanı 6 Denetleme kurulu secuni. rağmen bir sosyalist koalisyonu 8 vil arkadaşlanm ve bütün dost söylemiş, «Kuvvetlerimizin des7 Dlsiplin kurulu seçimi. Irak Haberler Ajansının bildirPalamas ile buluşmuştur. olmıyacağı söylenebilir. referanŞ ve akrabalaruaa sükranlarımı teklenmesi için hayatî önemi o8 Anayasada yapılan değisiklik dığıne gore, Irak hvikumeti dum yoluyla olumlu sonuç alabiHer iki Bakan, Birleşmiş Mil< > ! «rrederim. • anederiıa. lan bazı çalışmalar ancak karsısında sendikanın hukuÇarşamba gecesi Irak kurtlerilir. Sosyal Demokrat Parti liderl Kd. Lv. Alb. letlerin 25. dönem toplantısma ki durumunun görüsülmesi. da yapüabilir» demiştir. nin lıderi Mustafa Barzani'ye Remzi Aydınlık Jens Otto Krag, Ortak Pazara gikatılmak için New York'da 9 Dllekler karşı girişilen başansız suikast rilmesmden yana olmakla beraber bulunmaktadırlar. Cumhuriyet 8120 Cumhuriyet 8108 teşebbusünün soruştunnasım partinin bu husosta verilmis bir yapmak için îçişleri Bakanı Müs karan yoktur. 1972'dc buno tesbtt teşarı Hamıd ElAnı'nın başiçin bir konferans toplanacaktrr, | Kartal Devlet Binakanhğında beş kişilik bir koparti içinde Ortak Pazara girilmemite kurmuştur. Komite so. lanru Yaptırma ve sine karşı olan blrçok milletvekili ruşturmalara başlamak için vardır. Bunun için konferans soBakım Derneği dün Bağdat'tan Kuzey Irak'a nunı şimdiden belll degildir. hareket etmiştir. Başkanhğından: Ajans, Barzani'nin Trak'da İstifa eden koalisyon üyeleri Kartal'da, Dernek tarafından ıktidard'a bulunan Baas Partisi inja edilmekte olan binalarda Krala yeni bir koalisyon kurulmaliderine çektiği bir telgrafta, raevcut, kaloriferli ve telefonlu sını ve buna Sosyal DemokratlaBüyük ikramiye: 450 dukkan, buro ve yazıhane, suçlulann kuzeyde bulunan ka. nn da dahil edilmelerini tavsiye ayhğı 50 ve 100 liradan, 10 yıl rargâhına Bağdat'tan otomobiletmişlerdir. Kral da eski Başbamüddetle kiraya verilmektedir. Dosya No: 19TI/288 lerle geldiklerini ve bu arada kandan böyle bir koalisyon kurulTaliplerin Kartal Devlet Btna10 hükümet kontrol noktasın. Beşiktaş Ortaköy mahallesi, Vol sokağında kâın 39 pafta, masını istemiştir. Anayasa Profelarııu Yaptırma ve Bakım Derdan geçtiklerini ve suikast te1184 ada, 1 parsel sayıh 828 M2. sahalı arsamn tamamı tpotek neği Baskanlığına muracaatları sörü Dr. Ole Espersen. Sosyal DeToplam ikramiye: sebbüsüne girişenlerin Irak'm ilân olunur. sebebiyle satüarak paraya çevrilecekür. mokratlann girmeyi reddetmelekuzeyinde çogunluğu teşkıl Telefon: 534047 . 534036 . S336SS tmar durutna: 6.8571 tarih ve 6200 no. lu unar krokısmde: rine rağmen böyle bİT koalisyon yerli Kürtlerden ol Blok ınşaat bina yuksekUği bir kat ve krokide göriildügü şekurulmasını Kraldan istemenin A eden bildirdiğini haberine ekdığını Cumhuriyet 8115 kilde insaat yapıUbileceği bUdırilmektedir nayasaya aykın olduğunn iddia lemiştir. Tetkikat: Gayrimenkul Etüer semtinde Şoför Imtıhan saermiş, Profesör Dr. Ponl Meyer » • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• •••••••••••••••••»•» Bu yılın hasında Ulus insaat blokuna giderken Gazeteciler siteslnin ise bnnun Anayasaya nygnn ol(Basın: 21407/8089; Cnmhuriyet 8119 karşı sahasında yollan açılmış ve kenar Dordurları yapılmış duğonu belirtmistir. son ikramiye çekilişinde: sahanın sol tarafındakl Leh Yahudi mezaruk civannın kınk Danimarkada hâlen hükümet Bir defada noktaauun nıhayetindekı evlerden 1 U metre mesaîede kalan 0 partilermm 88. muhalefetin 87 oarsadır. Hududu zerrân Uzerine aplike edilmemıştir Civan yu vardır. Sosyal Demokratlar kısmen meskundur. Üst taraflan veni insa edilmiş blok apartdörtlü bir koalisyona girmeylp amanlarla çevrilıdir. nnlık iktidan istemektedirler. Kıymeti: Bilirkisi tarafından gayrimenkul tamamına Grönland'da seçilen iki milletve207.000. lira kıymet takdir edümiştıı. kilinden biri Sosyal DemokratlaNEW TOBK (BM.), (aa) İlk açık arttırması 9.11.1971 Salı günü saat 10 dan 11 e kaBM Genel Kurul çahşmalanna rı desteklediğini. digeri ise yol dar tstanbul Sultanahmet'te Adliye Sarayında 10 ncu lcra katılan bloksuz ülkeler heyetleri parası bulup Kopenhag'a gelmekendl aralarmda yaptıkları bir Memurluğuncla yapılacaktır. Arttırma çartnamesı nerkestn gödikce görüşünü açıklamıyacağını toplanü sonunda yayınladıklan rebilmesi içm 20.10.1971 tarihinden itibaren Memuriyetimizde bildirmiştir. Knnılsa bile yeni bir ortak bir bildlri ile, Çin Halk açık bulundurulacaktır İlk açık arttırmada teklif edilen bedel koalisyonun veya azınlık Sosyal Cumhuriyetinin BM'deki «meşrn muhammen kıymetin "t 75'ini bulmadığı takdirde en oo« artDemokrat hükümetin pek devatnhaklannı» savunmuşlardır. Blok | tıranın taahhüdü bakı kalmak Uzere arttırma on gün daha ]ı olmıyacaçını, veni seçimlere yasuzlara dahil olan Merkezi Af j uzatılarak onuncu 19.11.1971 Cuma günU ayni saatlerde ve aynı kında gidilmenln zarurct oldnğututarında ıkramıyeler . rika Cumhuriyeti, Kongo Pe1 yerde yapılacak ıkıncı arttırmada en çok arttırana ihale edilenu söylemek mümkündür mokratik Cumhuriyeti ve Lüb1 cektir. tpotek sahibi alacakhlarla diğer ugililenn ve irtifak Yılmaz Altuğ nan, bildiriye imza koymakla | hakkı sahiplenntn haklarını faiz ve masrafa dair olan ıddıalabırlıkte, «ihtirazî kayıtlsr» öne ı nnı dayanağı belgelerie 15 gUn içinde ıcra dairesine bUdırmesürmüşlerdir. leri icap eder. Aksı halde haklan tapu slcilU Ue sabıt olmadıkça satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kaürlar Talep edUSayın Şoförler! Bloksuz Ulkeler, bildlrilerlnde, | Moran: 2773/8114 ihracatlannın önüne çıkanlan | diği ve Ud liralık posta pulu gönderildiğinde şartnamenm bir Şehlrlerarası karayollarına clztgümrük engelleri nedeniyle ge1 örneği gönderilebüir Arttırmaya iştirak etmek tsteyenlenrj len beyaz çızgller, sizta emniyetlrülişmelerinin zorlaşünlmasından j • 4 Ekim Milletlerarası Haymuhammen kıymetin % 10*U nisbetinde pey akçesı veya milli Ei saglar. vanlan Koruma GUnUdür bir bankanın temlnat mektubunun tevdii mecburidlr. Fazla Gece ve «ündüz Bu çizgileTe uya «endişe duyduklannı» da açıklamışlardır. Aynj bildiride, geliş' rak seyrediniz. Aksı halde tıtm vsbilgi edinmek lsteyenlerin 1971/288 dosya no.su Ue MemurtyeHayvanlarımıza şefkat ve Saf Yeni Yün sıtan t kazaya uferar a«r it ce me yolundaki ülkelerin, son pa ] timize mUracaatlan ilân olunur. merhamet gösterelim. zalandırıhrsınız. ra bunalımmda hiçbir kusurlarıj TÜRKtYE HAYVANLAR1 1 Türkiye Trafik Derneği olmadığı ifade edilmektedir. Manajans: 2327/8081 KORÜMA CEMtTETl (Basm: 6284) 8093 İngiltere de Rus casuslan ile işbirliği yapanlar tutuklanıyor ABD Efeisi Kaddafi'yi devirmek isteyen sabaylara ihanef etmiş Pekin'deki törene Mao'nun yerine eşi katıldı Son yülarda bu ülketere yapı bildirmiştir. îsraü, İşgal altındaki difer Alan iktisadl yardımlarda görüten azalma, şimdl daha da art rap topraklannda olduğu gibl mıştır. Bu arada, döviz knrlann Kudüste de tâviz vermemekte, da meydana gelen dalgalanmalar, Birleşmiş Milletler kararlarına Inı Ülkelerin kendi üıraç malla karşı çıkmaya devam etmekten için pazarlama çahşması yap dlr. tsrailli yetküUerin, son aymalannı imkânsı* hale getir larda Arap dünyasmı kanştıran mektedir. Gümrükler ve Ticaret olaylann da etkisiyle takındıkGenel Anlaşması (GAT) yetki lan bu uzlaşmaz tavır en büyük lileri ise. Amerikanm almıs ol tepkiyi Mısırdan görmüşttir. Niduğu tedbirlere (ithalata konan tekim Başkan Enver Sedat geyüzde 10 oranmdaki eam gibi) çen hafta Nâsırtn ölümünün bidiğer sanayi Ulkelerinin misüle rinci yıldönümünde yaptığı temede bulunmalannm kaçHnlmas levizyon konusmasında. yeni bir olduğunu, bunun da lster iste savaş thtimalinden söz ederek, mez uluslararası ticaret faali Araplann tsraiUn «küstahça tayetlerinde durgunluğa yol aça vrrlanna» tahammülleri kalmacağını belirtmektedirler. Bu th dığını açıklamıştır. timal gerçekleşecek olursa, az 1967 Haziran savaşından öngeUşmiş üUcelerin durumlan da ceki dönemde, Kudüstin Arap ba da zorlaşacaktır. kesiminde Ürdünlü yöneticilerin Az gelişmiş ülkeler vakit ge izledikleri haksız poUtUca, tsrail UThanl, Kndüs'e bir BM heyeti göndermek istiyor İKİ ALMANYÂ ARASINDAKi GÖRÜŞMELER SOMUT SAFHAYA GiRDİ BONN. (aj.) Federal Almanya Ue Doğa Almany» arasında. iki Alman devletl topraklan arasında ve Berlinie trafik bağlantısı konulannda bü anlasmaya vanlması için yarjUmakta olan müzakereler somırt bir safhaya girmiştir Aynca. Perşembe günü, Federal Almanya'nın Batı Berlin adına da hareket ettiği bir «posta anlasma« cmn» imzalanmasmdan sonra Doffu Al manya da Brtık Federal Almanya ve eski başkent arasında «batlar» va da «iltstriirr» deyimlert üzermde israr etmemekte ve görüsmeleri çücmaıa sokmaınaktadır. Olcay, NewYork'ta Palamas'la görüştü "Agnew Yunanistan'ı ziyaretinde Kıbrıs sorununa deginmeyecek,, TEŞEKKÜtt 1 1 ABD'nin askerî keşif için nzay araçları kullandığı açıklandı Irak Hükümeti BarzanVye yapılan suikast tesebbüsü için soruşturma açtı 9 EKIM'de Millî Piyango Yine yüzlerce bilet sahibini zengin edecektir. Bir milyonu, Yüzbinleri, Onbinleri 9 Ekim'de kazananlar, yine bilet alanlar olacaktır. î Millî Piyongo'nun :: * 9 Ekim çekilişinde I milyon lira 8 milyon 8044100 lira Gayrimenkul Sotıj İlânı İstanbul 10'uncu lcra Memuıluğundan Bloksıızlar, Pekin'in B.M.'deki haklarını savundıılar Woolmark etiketi tasıyan kumasvejarseler kuru temizlemede iyi sonucu verir. forme olmaz. imaz. YAPI ve KREDİ BANKASI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle