13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ALTI: CÜMHÜRİTET: :3 Ekim 1971 Esnemek, bit tedavidit TAZAN . ÇİZEN İyî mİşiniz? 40 YIL ONCE 3 Ekim 1932 tarihli Cumhuriyel İki büyük tehlike I>r. İhsan ÜNLÜER B tebessnm Haftadan Adnan TAHİR RTIJRO Zbagetti'nin iki keman için (sanki bir tanesi yetmiyormuş gıbi) bestele. diğl Fmdıkkıran ve kafa ütüleyen konserine gittiniz diyelim. Btraftaki güzellerin tuvaletlerini ve kürklerini seyrettiniz, orkestrayı ve şefi alkışladınız, kasıntı ile frakmızı, papyonunuzu ve kendinizi de gösterdiniz. Işte bundan sonra eziyet ve işkence faslı, yani konser ba?lar.. Hele konferanslar, hele konferanslar.. «Ekonomik kalkın. malarda haraam böceklerinin rolfl» konulu konuşmanın daha ilk bismillahında insanın beyninde tehlike çanları çalmaya başlar. Gözler ilkin süzülür sonra aralanır, daha sonra da kapanırken ağız da son haddine kadar açılmıştır. îşte biz buna ESNEME diyoruz. Şu ocağın kenannda tadını çıkara çıkara azamî Iezzetiyle esneyen tazıya bakın. Efendileri avctlara: « Tüm kayjnılannızi yanna bırakın, her seyi boşverin. Bv geceyi yasamsya bakın» demiyor ınu? Şu daire komşunur Hayred. din beyin misafir gelen kaymvalidesi makineli tüfek misall konuşmaya haşladı değil mi? îlk haftaymd'a vücudumuzun iç boşlukiannı havalandırarak, ya. ni esneyerek onu karşılar, ferahlarız. Esnemek asla yorgunluk işareti degıldir ha.. Bunalan dikkatin. bitkin düşen tahammülün, ütülenen beyinlerin imdat çanları çalması demektir esnemek  ALE, 2 (aj.) Avrupa Ül endışe eserleri taşıyan blr ifakeleri Birliği Üçüncü Kon de Ue Avrupa'nm iki öldürügresi dün 26 memleketi tem. cü tehlike karsısmd'a bulundu. sil eden 600 delegenin katılma. ğunu, bunlann bir cihan ihtisiyle açılmıştır. Kongre Başka. lâli ve yeni bir cihan harbi çık» nı Kont Condenhave Kalergbi masından ıbaret olduğunu soyaçılıs konuşmasmda telâs ve lemiştir. # HAVAS Ajansınm bildirdiŞine göre, tngOtere ve Fransa, Almanya'nın silâhlanmasına müsaade etme. mekte fikir birlifine varmışlardır. • SON GÜNLERDE Batı Trakyadan gelen haberler, oradaki Turklerin birtakım haksızhklara maruz kaldıklarını ve bazılannın da bulunduklan yerleri terk ederek topraklanmı» za sığmdığını bildirmektedir. BULMAC3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 U J5 16 17 18 1 la dikkat, fazla hayret, kisinin soluğunu keser. Konserin, konferansın, kaynananın konuşmasının karşısında kollarımızı yukarı kalJırmamız, sonra da göğus kaslanmızın gevşemesiyle ciğerlerimizin hava dolması, ağ. zımızı çenemiz düşecek kadar azami açmamız, gözlerimizi yummamız fizyolojik bir teslim olma şekli değıl mi? Daha sonra vücudun latent hali olan uyku başlar. Bu da artık tamsıper korunma halidir. TAM SİPER BULAŞMA Dıkkat, dikkat, dikkaaat III • ESKİ Bomarun ünlü komutanlanndan Marius Caius çok yaman adam. Hayat hikayesini aynntüı bir açıdan okuyun, tereddütle dudak bükebilirsiniz. Yüzyıllar öncesl ml yasamıs, çağımızda mı yasıyor?.. öylesine tilki, öyleslne hinoğluhin ve katakulli rekortmeni. Neden mi?.. Bakın neden. O devirde barbar sayılan Alman asıllı Cimbri birlikleri lmparatorluğa musallat olrnuşlar. Savaş patlamıs. Roma ordusunun başında Marius Caius. Duşman fena bastınyor. Askerlerin morall sıfır. Şans göstergesi boyuna düşüyor. Yenilgl ihtimali ne kadar yakınsa, zafer ihtimali aynl ölçüde uzak. Gittikçe de uzaklaşıyor. Vakit dar, takvıye imkânsıı, düşman zorlu. «Nedir bunun çaresi?~» diyor kendi kendine komutan. Ve buluyor. Sekiz on köle tedarikliyor çevreden... Aç, suka, bttkin hepsBdt.nCiınlrt talıfma SoBByor bunları. Sonra da kendi birlıklerina takdim ediyor: «tçte sfod korkntan, işte gizi jıldıfan düştnaff Btfr.Değerml değntez"mi?.. Karar siıe aifc» Askerlerin yüzüne renk, yüreklerine de cesaret geliyor birdenbire. Arslanlar gibi vurusuyorlar o günden sonra. Neüce zafer oluyor tabil. Parlak ve kesin. *** • PROPAGANDANIN şaşmazuğı konusunda canlı blr örnek... Milletlerin kaderiyle oynayan bir sürü adam... Bir sürü yUzyü gelip geçiyor... Ve bir savaş daha paüıyor: tkinci Dünya Savaşı. Bir de şöhret: Churchlll. Bu defakinin görüş ve eğilimleri Romalı komutana kıyasla ters orantılı: «Dfişmam küçümsemiyelim...» diyor milletine. «Kan, gözyaşt ve ter çağu» giriyoruz... Bunlsn göze almazsak yeryüzünden sfliniris.» *** • BÎR İNSAN1N en azından yüzde yirmi beş nisbetinde lntibak yeteneğine sahip olduğunu bilen propaganda şampiyonu Goebbels'in hareket noktası bambaşka: «Savaş üç ayın sonunda bitecek, dünya bizim olacak .» diyor millete. «Deustchland über alles . Heil Hitler > Savaş yıllannda çok sukse yapan bir fıkra vardı. Hatırlayacaksunz, Büyük İskender, Jül Sezar ve Napolyon ahrette buluşmuşlar. «Elimde, şimdiki gibi tanklar, uçaklar olsaydı Hindistana sadece iki haftada Iner bütün Asyayı fethederdim » demış Iskender. «AJev makinelerinden, çeşitli gazlardan faydalanabilseydim, Galya'yı yirmi dört saatte işgal ederdim » demiş Sezar. Napolyon da fikrini şöyle açıklamış: «Bana bağiı basın ve propaganda bürosunun başında şayet Goebbels bulunsaydı Rusyada hezimete nğramaa, Waterloo'da yenilmez, Saint Helene adasına sürülmezdim.» *** • BİR FIKRA daha. îlgililerin yaptığı ufak bir dalgınhk sonucu Goebbels, Cehennem yerine Araf'a gitmış. tlk şaskınlık anlanndan sonra başlamış çevreyi incelemeye. Bir de ne görsün?» Tâ uzaklarda neon lambalarının göz kamaştıncı haîe getırdıği bir sürü reklâm: «Tabarin», «Şampanya», «WHte Horse», «Campari», «HaigHaig», «Clnzano». Gözlerini kısaraktan daha bir dikkatle bakmış. Vay... Vay... Vay... «Folies Bergere», «Monlln Roııge», «Casino de Paris», «Dancing», «Bakara», «Rnlet», «Mistinpuette», «No Stop Striptiz». Soluğu resepsiyonda almış. Nefes nefese: «Ben, karşı tarafa gecmek istiyonna...» demiş oradaki gdrevlilere. «DeU misin »en yahu.» diye cevap vermişler. «Otıır oturduğun yerdf Pişman otarsun.» Dayatmış da dayatmış. Beriküer, soğuk bir cGülegâle» çekip aralamışlar kapıyı sonunda. Goebbels, göz kamaştıncı reklâmlara dogru uçmuş ftdeta. Bir zebani karşılamış.. Ensesinden tuttuğu gıbi kızgm yağ kazanma daldırmış yeni geleni. «Ne oluyoruı?» diye Goebbels basnuş çıglıgı. «Neresi burası?» Zebani gülmüş pis pis: ^ehennemj. Goebbels güçlükle nurüdanmış: «Ya şu reklâmlar?.* Zebani tekrardan gulmüş: «Müsteri çekmek için sadece pTopaganda^ *** • BlZDE DE bir adam var şündi. Müsamaha, hoşgörtl ve merhamet düşmanı bir politıka zebanisi. Suçluluğunu örtmek içm güçlü görünme sevdasında. Derdi gunü yatınm. Yannki muhtemel seçimler konusunda bol keseden yatıran yapıyor. Neon ışıklarının göz kamaştıncı hale getirdiği bir sürü de reklâra .. Kesif bir propaganda. Topyekün blöf... Kandınız ve karşı tarafa mı gectiniz?.. Demirden bir el ensenizi kavradığı gibi kızgın yag kazanına daldıracakür sizi bir kere daha. Gideceğiniz varsa goreceğiniz de vardır... Dikkat... Dikkat... Dikkaaat... STER yaylı, ister zemberekli sazlar konserinde, ister zirve konferansında, ister Hayreddin beyin kaynanasınm misalirliğinde olalım, bütün bu tehlikelere karşı Tannnın insanlara bahşettiği en önemli tnüdafaa sılâhı esnemektir. Faz I SNEMENİN «kontajyon mental» dedığımız bir bulaşraa ile karşımızdakıne bulaştığını görüyoruz Bu bakımdan gulmek, hapşırmak, tıksırmak esnemenın akrabasıdır diyebilinz Onlar da esnemek gibi karşıdakı ad'ama bulaşırlar. Amma bu fızyolojik E bulaşmalann insanı konser, konferans gibi hipnotik bombardımanlara karsı en muessır koruyucusu ESNEME'dir. Safta «hazırol» daki erlerin «Dağıllb komutunu beklemesi gıbi bir çeydir esnemek. Amma gerçekte bulaşıcı olan can sıkıntısıdır. Can sıkıntısı bir bulaşınca onun panzehiri esnemek de bulaşarak ımdada yetişiyor. KONFERANS. KÖMÜR ÇARPMASI, HAVAGAZI ZEHÎRLENMESİ, KAYNANA ZEHÎRLENMESl'ne birebirdir esnemek. «Soif d'air» dediğimız hava susuzluğunu gıdermek için ağzımızı kova gibi açarak teneffusumuzu uzatmakta buluruz çareyı. Kan kayıplartnda, kalp yetmezliklerınd'e. akciğer hastalıklarında ve nutuk dınlemelerde vücudu oksijenlemek için bir telâfi mekanizmasıdır esnemek. Sinir hastalıklarınaa, kafa patlamalannda, kafa şişmelerinde esnemenin bir iyilik işareti olduğunu farketmeyenimi» yoktur. Birisi beynimize kastetti mi esnemekle kapılanmızı kapatıveririz. Sonra da horlama başlar ki, bu bir kaçıştır. Bazılanmız uykunun kaymağı olan o ilk tath esnemeyi ancak iki tablet zıbarin uyku hapıyle elde edebiliyor Sağlığa kavuşmak gibi bir şey olan esnemek ağır başlılığı bir yana bırakmak. kolalı yakayı çözüp kıravatı gevşetmek, san. dalyeyi biraz arkaya yaslayıp o tath kaygusuzluğa erişmek. uykuya doğru yol almaktır. Bakın şu ışe .. Kendi yazAğım su yazıdan bile bana bu. laşıverdi esnemek... Hay Al. lah.. Çenem düsene kadar esnemekten alamıyorum kendimi. Esniyorum, esniyorsun, esni. yor.. Esniyonız, esniyorsunuz, esniyorlar .. Aman dikkat uyumavalım baylar... V AZ1SI Z SOLDAN SAGA : 1 Kıbrıs Fatıhi diye tanınan, Kanunı ve 2 Selım zamanı (Selım'in eğıtmenı) serdarhklan, valılıklen ile ünlu, lran seferlerinde, Çıldlı Savaşında, Gürcistan Muharebesinde ya. rarlıklan görülmüş bir ve. zir TERSt kımyada arsenik 2 Batı müzığınde bir esenn heyecanlı hareketll çalınacağı. m belirtır Bir ılımiz Bir seyin yenisinl almak için esku sinin kullanılma müddetı. 3 Yapraklan sebze olarak kulla. nüan bir bitki Buhun zade Mustafa nam olup klasık Türk musikisine verdiği nat, tevşih, llâhi, kâr gibi ağır besteler ve murabbaa, peşrev, semaı gibi parçalarla dinl, dinl olmayan şaheserler bırakmış bir besteT eimız. ölçüiijlük vev»,ala* turkada taksim yaparken ana makaroa dönCş. 4 Anadolu' da tarih! esnaf lonca teskılâtı mensubu îran'ın en Iırik, en güçlü gazelleriyle büyük sairi Esası şarkı. sahne sesı mâ. nasına ise de bizde eskıden sahnede oynayarak söylenen şarküar tdt. 5 Şıddetlı tnânasına Gezinti ıçın dolaşma TERSt Muğla'da Uçe Yigit 6 Blr Hristiyana kllise ve dın dışı bırakılarak veri. len ceza Kırecın kimyada adı TERSİ bir nota. 7 Kimyada helyum Edırne'de llçe îran'm güneybatısında oturan an ırktan bir ulus 8 Yazar ve âlim îbnülemın Mabmut Kemal Bey'm soyadı Tablo simsarlanmn elinden sanatım, sefaletıni ve hayatım kurtaramadan genç yaşında (38) ölmüş, tek kişili, uzun yüzlü tipleri modern çalışmalan ile ünlü ltalyan asıllı Fransız ressamı (Amadeo) Bır besın 9 Kimyada neodimın simgeti Lâhza Bach ile çagdaş olup orgcu babası ile pek çok beste yapmış ve org için eser yazmış, opera. bale. klavsen parçalan yaratmış, nazari eser. leriyle Fransız besteci Bir balığın hoş kokulu bir ifraza. tı 10 Kır vemeği Her iki dünya savaşında önem kazan. mış btr askeri Fransız limanı A ZISI Z HİÇ DEĞİLSE ONBEŞtNCl Louıs devnnde ya şayan Dük de Brissaç, sakal tıraşı için katiyen berbere gitmez ayna karşısma geçer bu işi bizzat yaparmış. bir yandan da şöyle dermiş: • Asaletini anana babana borçlasun . Kral seni dük yaptı.. Yemeklerini ahçı, yatağını hizmetçi. gönlünü de bann yapıyor. Hiç değilse kendi kendini tıraş ederek bu işi de sen yapraıs ol..> Khn ohnsanB d m m , Hoj AZISIZ HAKARET ANNESt, yenl evU kızını ziyarete gittiğinde onu hüngür hüngür ağlar bulunca hayretler için. de kalmışb: • Bayn oU... Nedb bu balin?« Sorma anneciğim sorma... Korknnç bir jey ©ldu...» « Kocam. bakaretlerta en büyiiğünü etti bana... Aifedilnet bir bakaret • « Allah Allah Ne dedi?« « Söylcyemem tmkânsa... Fed b\ı jey cünkfi » « Benden de mi gtzleyecek sin yani?. Haydi söyle. ne dedi..» « Böjle de\aro ed"eu se 4e tıpkı anana benzejeceksin de di GAYET BASİT BflSAFtR pirınmHan yanıp yakılan genç bir kadına bir arkadaşı şöyle bir tavsiyede bulundu: «Sen de benim gibi yap.« Kapı çalmdı mı çalındı Ben bemen kafam» blr eşarp sanyor, tskarpinlerfan) giyiyor eltme çan tamı alıyor. kanadı aralıyorum Ve bn mâzeret: «Aksiliğe bakm, önemli bir ls İçin sokağa çıkjyordnm Özüı dllerim • Oerhal çekip «Peki ya çok sevdigın ve saydığın birüeri Eelirse?» «Gayel basit Onlara da: •Ne şans,1 ne şans • diyorum. •Ben de bira? önee dışardan frcidim Bira7 daha çoclkseydin, beni bulamajacaklmız.^» TERSt ısın Kimyada demlr. 16 Ordu'da ilçe Bu uzun» luk ölçusu Bır renk YTJKARIDAN AŞAGlYA: 1 Orhan Bey ve 1. Murat zamanmda kahramanlıkları, ayrıca ilk defa hukümdar olmayanlar içinde «Paşa> ünvanı, Beylerbeylıği, Edırne'nin Fılibe'nin alınışındaki yararlığı ile (Hacı tl Bey'i Haçlılara sürmesi ününü gölgele. miştır) bir komutan TERSİ mer kez. 2 tlk özel Türk gazetesi Tercümanı Ahval'in imtiyazmı al. mıj, Şinasi'nin başyazarlığından sonra da 6 yü gazeteyi devam ettirmis bir fikir adamımız . TER. Sİ Divan kalemi adetince ismıtun sonuna taküan (A) eki ve 1591 1659 yıllan arasmdaki Osmanlı olaylannı ihtiva eden tarihı ile ünlü tarihçüniz. 3 Freud'a göre ölçülemiyen, sgbit bir enerjl olmayan, kendine, ana, babaya sevgiyi ihtiva eden cinsel sevgi yüklü. dnsiyet içgüdüsüne bağh yaşama çabası . Oğuz Türklerinde saz şairlerinin bağlamaya benzer çalgılan 4 Ced John ön adı olup Debussy, Ravel, Stravinsky ile çalışmış. aydınlık nitelikte «Sea fever, London uvertür, epik marş, Pastarol Concartino . gibi besteleriyle bir tnşilız kompozitdr Fransa'da şehır. 5 TERSİ hapıshane mânâsına Bir balık Kimyada nikel . TERSt bir haşarat ilâcı. 6 AJ3 D.'nde bir eyalet Kötüleme Bir mesafe kosusu TERSİ kimyada selenin simgesi. 7 TERSİ kimyada osmiyum Bır hayvan Kolay değü TERSt Antalya'da ilçe. 8 TERSİ eski yazıda bir şekıl TERSt isim tsviçre'deki eyaletler. 9 TERSİ bir sıvıyı saflaştırma Yazın denizden karaya esen mevsim rüzgân 10 tslâmiyette yapümaa mecburi olan Tanrı emirleri Ferdinand ön adı olup kübizmin Picasso, Braque ile öncülüğünü etmiş sanayi malzemelerini konu alıp resimler boyamış bir Fransız ressamı . Aptal mânâsına 11 Bal yapıcı Bir renk TERSİ biı yazmın anlatrnak istedi? çey . Bip hayvan hastahğı. 12 Ayak Güreşte bir oyun TERSİ kötü taksir"in sadece kötüsü (Eskı dilden . Havayı kaplayan su zerrecikleri 13 Çok kuvvetli sevgi TERSİ ün, şöhret. 11 Ateş Bir ilimi7 vücudumuzun dış yü Eskı yazıda bir şekil No zü TERSİ hamam eşyasından, tada duraklama İşareti Ru. mea parası 12 Kimyevl ve 14 Yumurtanm bir kısmj Vaburuşturucu bır madde Bır lide TERSt kimyada rutenyum. ılimiz Kimyada kalayın sim 15 TERSİ yelken şemilerinde gesi TERSt kımya yolu ile güverte üzerindeki direkler ve elde edilip ilâç yapmaya yarı onların donanımlan anlamma yan veya sanayide türlâ mak. Masal dünyasına verdikleri araşsatlarla kullanılan maddeler. tırma eseri sayısız masallarla ün13 Güney Kutbuna varmış, lü iki kardeş Alman profesörün eserler yazmış ve Kuzey Kut. edebî isimleri soyadlan Elçilibu yolculujju arıfesınde kayıp ğe bağiı uzman 16 Eski dilde bir arkadaşım Kutup yolunda yardım «Goriot Baba. Vadideld ararken oralarda ölmüş Nor Zambak, Vendetta. Eugenie Granveçli kâsıf Bır renk Söz det, Kuzin Bette.» gibi dev eserdinlemek 14 TERSİ ardarda lerin yaratıcısı Fransız romano, ıpe dizilen şeylenn hepsı 17 Tiyatro eserleri. romanlan, Rıchard önadı olup büyük us. eksistansiyalizm yolunun öncületalardan keman, füg, kompo rinden oluşu ile çağdaş bir Franzisyon, kontrpuan derslert al sız yazan ve tHozofu (Jean Pamış. kademe kademe yüksele ul) Roma tmparatoru Nernn'un rek Wagner1n eserlerini en iyl hocası olmus ve sonunda aklım Ortaya kovan orkestra şefı ol bilgisini çekemiyen Imparatnnm muş, çeşitli eserler vermiş intihar emrine bovun eğmis unlü (Makbet. Oon Juan Ehılenspie Lâtin filozofu Bir nota 18 gel, Salome, Güllü şövalye. A. tsim TERSİ Almanya'da bir sarabella Domestik senfoni... gi. nayi bölgesi havzası Bir işi göbi) bir Alman besteci ve şef rebilecek evsafta olmak kâfi gei. TERSİ kimyada kalsivum. mek mânâsına 15 TERSt kürk havvanı Bclmaca'nm Çözümü Yankı Kimvada baryum Yedind Sayfamrzdadnr. fstanbul'da büyük bir yabancı şirket, bakım ve kendi atelye. lerinde yapacağı ufak çapta imalât islerini yönetecek Makino Y. Mühendisi veya Makina Mühendisi Kaç defa tembih cttim sana sevgilim .. Sağdakl değil, soldaki kapı dive . arıyor Aranan şartlar : a) Askerliğini yapmış olmak, b) Almanca, tngilizce veya Fransızca dillerinden birini çok iyi dereced'e bilmek. Talıplerin hal tercümelerl, açık adresleri ve varsa telefon numaraları ile PJt. 16 Levent tstanbal adresine, «MSbendis» rümuzu ile müracaatları rica olunur. (Fulmar: 278/8088) Sen bu romani oknyor musun, ezberli)ot musun kazıun?.., tki saattir hep ajnı sayfadasın.n
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle