13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet •ASIN AHLAK YASASINA UYMAY1 TAAHHtİT EDER. • • • Sahıbı : Cumhuriyet Matbaacıiık ve Gazeteeıhk T. A. S. «dına NAZÎME NADÎ Sorumlu Yazı î.len Mudurü : ZÎTA NEBtOGLD Basan u Yayan: CUMHtRÎTET MATBAACILIK ve GAZETECİLİK T.A.Ş. Cağaloğlu HalkeviSk.N. 3941 * D D İİ R O I A O • ANKARA: Atatörk Bvüvan Yener Awt. U n \J U « n . V e n 5 e h l r T e I I2 0920 12954* ABONE ve İLÂN 1 3 b 12 Avlık Aylık A\hk A^lıfc Adı Post» Yurt tç* l u r t D ı n 22 50 43, ST 50 135 İZMÎR: Fevzıpaşa Bulvarı Alsatoglu îsnanı Tel: 31230 3470S GUNEY. ILLERI: Kurukbpnl M tekak No. «0 ADANA Tel: 4550 3934 2"0 540 Baflık <Maktu) 350 Lırı 2. v e 7 ncı sayia (Santıml) 80 3 ünç.u sasf» (Samımıl 85 4. 5. S n o «ayfa tSantimn 75 Nu»n. Nılcâh Eviennıe 100 O'um, Mevlıd, Teşekkuı 23 uncü (S Sm.) 150 Olum. Mevlıd. Tejetcfcur fS Cm.) 100 sArısı 75 KUKÜŞ Eczanelerin nun teklıfının bır an once ka nunlaşmasım ısternış, «S.S.K. her şeyden önce kâr dağıtan, lıer sokakta bir mil>oner yaratan mıiessese değildir» demıştır. Türklş 3. Bolge Temsılcılığınm bu konuda yayınladığı bıldırıde, «Eczacüar, S.SJt. ile uğraşacaklanna eczaneleri züccacive dükkânı balinden kurtarmaya çalışsınlar» denılmekte, bzetle şo\le devam edılrrektedır: Eczane sektdründe bir tıkanık«Sosyal Sigortalar Knrumulık varsa, burnın sorumlnsu Sos nun, eczane ve ilâç fabrikası açyal Sigortalar Kurumunun yatakması ile Ugili kanun teklifi, ifm tesislerinde açacajh eczaneler \eren çevrelerinde bfiyük bir pa defildir ve olmayacaktır. Bu tı nik yaratmı? ve bütttn maddi ve kanıklığın »edenleri jnnlardır: manevi RÜçIcriyle şimdi bu ka 2504 eczane ynrt sathına çok nunun çıkmaması için çaba hardengesiz dağilmıştır. 1S7» vılında camava giriçmişlerdir. Istanbul'da 78«. Ankarada 334. Sajın senatorler. \oktan % r a tzmir'de 189 eczane bulunmasıııa ettiğimiz Sosyal Sigortalar Ku k»r?ılık. Bingol'de 2. Mns't» 3. rnmu, bugün bünyesinde bir BitliVte 2 eczane vardır ve busiımilvon îsçi. eş ve çocukların ilâ ae kadar Hakkari'de bir tek ec vesi ile 5 milvon insanın sosjai cane açümamıştır. Bu durumdan gıivenliğini sağlamaktadır. dola.M. bazı verlerde gereğınden Senstörler şunu bilsinler kı, fazla eczane bulunmaktadır. Ve sayın Çalışraa Bakanının izah aralanndaki rekabet dolayjsijle ettığj »e Sleclisten geçtiçi çibı •ezaneler ilâc dı?ı nallann satıbu kanunun Senatodan gecmesi fma Tonelmislerdir. lâzımdır.» Sosval Sigortalar Knrumunun yataksız tesls erzanelerfnde verecefci ilâclar. Kurumun en iyi ve en ucuz hizmett vermekle vu(BaMarafı 1 ınoi savfaria) kumlıi olduğu sigortalılara veri, Lefkoşe'de bır hayır ışleri derlecektir. 35 mihon nıifasa hir. neğıne gelir toplamak içm düzenmet etmekle yükumlıı olan eczar lenen kermeste konuşan Makarinelerin bundan dolayı kapanacaos. soyle devam etmıst'r: İl Mdiasj gerçek dışıdır. «Bir takım insanlann. Gene1970 yilmda Sosyal Sigortalar ral Gri\as adına % ondan emir e Kurumunun serbest eczaneleralıtıkları iddiasnla silâhh çeteler den aldıjtt 65 milvon liralık ildç örgutlemekte nlduklarını baner •ekânunda 24 miİTOn lira kâr saflavan eczaneler ise sadece va aldım. Silâhh vcteler mevdana taksız tesislerin etrafında sun'i grtinnekle hiçbır olumiu sonuç «larak birikmis eczanelrrdir ve alınamavacığı gıbi. ıç >avaş bir hu durum ecstanelerin yurtta da>ana, kcndi aramızda çarpışmagilım dengesimn bozulmasına lar çıkması tehlikesi doğabilir. yol açmaktadır. Ve Kıbrıs'ın tluşmanlarına, kötu KonuTU, «Kışısel çıkarlar» açı niretli komplolarını başarıja »ından dpğü «Sosyal yarar» açı. ulaştırma fırsatı verilmiş olnr.» mndan (örmek TC Sosral Siçorönumüzdekı aylarda Kıbrıs'ın talar Kurumunun kumlu? amac geleceği yonunden çok onemli )anna urgun hizmet venne imve kntık bır donem geçınleceğıkinını sa|Umak, ymlmz Sosyal nı ıfade eden Makarıos, Ada'ya Sigortalar Kurumunun degil. ingırmesı yasaklanmış oian Genew f sahibi herkcsin jörtvı oinıaral Gnvasın, 33 gun once gızlıIıdır.» ce Kıbns'a donmesinden bu ya«SSK, her sokakta na. ılk kez ıç savaş tehlikesmden soz etmektedır. (Başlarafı l ıncı sayfada) «Son gunleırde 506 satıh kanunun 133. maddesini tâdil eden kanun tekliKnin göriişülınesi sırasında Sosyal Sigortalar KurumnBDn bu tnr tesislerde halcn açacafı ve sayısı 30 nn altında «lacak eczanelerin yurt sathına vayılmış 2500 eczsnenin kapanmaaına yol açacağı iddia edilmek tedir. Erim. «özel haslanelerin devletleşlirilmesi duşuımlmuyor» milyoner yaratan bir müessese değildir» IZMIR, (Cumhuriyft Ege Bdrosu) Türklş 3. Böî«e Temsılcısı Gürmenç, Sosyal Siçortalar Kurumunun eczane, ılaç fabnkası açmasını ongoren ka TRT Tasatısı (Başttntt 1 incı sayTada) Yenı tasarıya gore, naien Yonetını Kuruluna bağlı olarak çalı«an T.RT. Koordınasron Kurulu tle bunun gorev ve yetiıle1 rının nfler olacafı btr yönetme1 hkie sapfanacaictır Geçjei bir' maddeje g8re de I yenı kanuna uygun olarak yeni | Tbnetun Kurulu teşkıl edilincej ye kadar, 2 ay süreyle, Genel Mudur TJIT. yi Yoneöm Kuralu yetkılerıyle donatılmış olarak yönetecektir. Tasanda ayrıca, Anayasada yapılan değışiklığe paralel oiarak «ozerk» deyımı yer almamakta, bunun yenne «tarafsız» tanımı lcullanılmaktadır. | Yıne geçıcı bir maddeyle, T.! R T. nın sermayesı 300 milvon1 dan 1 mılyar Iıraya çıkarılmalctadır Ilşıh Bakanhldann gorusleri alındıktan sonra tasan Bakanlar Kurulunda göruçu'erek son şekhnı alacak ve Pariamentoya sevkedılecektır. Mosa Öğün (Baftaraft 1 incî sayfadı) anlamamış Tera anlamak kaabiMvetinden yoksun çevrelere aıt olabilecefi kanaatindetim » Crenel Mudur Oğun, TRTnııı tarafsız olup olmadığı yolundalcı bır soru uzerıne de şoıle konuşmuştur: «TRT'nin tarafsız olmadığı \olundaki iddjalann hanji çevreitT den (teldiçini. bilmiyorum. TRT' nin tarafsızlığı ne zaman ihlâl edilmiştir? BSyte bir iddia varsa, adlı merciler herkese açıktır. Herkese her zaman için hesap vermeye hazırım. TRT taTafsızdır ve tarafsızlıgıııı devatn ettirecektir.» «TRT, tarafsızdır» ALJINCI Bulmacanın çoıumu SOLDAV SAĞA : 1 Lala Mustafa Paşa; Sa 2 Agıtato; Maraş Mıad. 3 Lâbada; Itn: Karar. 4 Ahı; Hafız, Kanto 5 Şedıt; Tur; Alu; Er. 6 Aforoz: Kalker; Er 7 He, Enez; Fars 8 Inal Modighanı. Su. 9 Js'd An, RameauAmber. 10 Pıknık; Brest; Man. 11 Od: Rıka; Es; Ley. 12 Şap, To. kat; Sn: Azce. 13 Amundsen; Grı. Itaat. 14 Izid; Strauss: Ac. 15 Sa. Eko: Ba; Auş; Fe. 16 Urve: Santımetre; Ak YÜKABIDAN ASAĞIVA : 1 Lala Şahın Pa=a; Su 2 Agab Efendı; Aıruan. 3 Lıbıdo: Kopuz. 4 Ata, Ireland; Nicc. 3 Mad; Ten; Ni; TDD. 6 Utah; Zem: Kros; Es. 7 So; At; Zor; tkeska 9 Ifuk Da; Kan. ton. 9 Amtıra; Imbat. 10 IVrı; Leger; Gabı. 11 A n ; Ak; Iıaem; Ruam. 12 Pa; Kle; Ius; Sis 13 Ask: Urfa: Ten; Sat. 14 Ak Ana, Ur: 15 Amra; Grimra; Ataşe. 16 Iane, Balzac. 1? Sartre; Seneca; Fa 18 Ad; Bhur: Yetmek. SAYFADAKt ZATt Nüfus kâğıdımı kaybettım. Hukümsüzdıir. Osman KONAÇ ZAYt Nufus Uâğıdımı kaybettım Hukumsuzdur. Zeki ÇETİN VVOOLMARK tedbırleri surdurmesı halınde bu yıl kalkınma hızının yuzde 15 e vukseltebıleceğını one suıen Nu «thracat sektörüne yeni hiikurı Bayar, «Kamu oyunda A.P. remetçe uytrnlamn bıirokratik ışforın yapamaz imajır.ı yerleytilemler döviz girişlerinin daha rebilmenin gayretlerine "»ahit olyiiksek seviyelere ulasmasını maktayız. Gerçek odur ki, A.P. önlemiştir. Şartlar normal olarak snrdürülebilse ıdi, 1971 vılı iktıdarı dönerainde, ekonomık ve malı alanda olduğu kadar versonu itibariyle. toplam döviz Rİgiler safıasında da, çerçekleştirişi, tabmin olunur Id, 1 milvar rilen ıslahat hamlesinin, Türk 300 milvon dolara. Merkcz BanANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) kasının re?erv durumu ıse bu sivasî havatında, orneğıni bulBağımsız İçel mılletvekılı Celâl Riin 55* milvon doların üstune mak nıümkün defeildir > deınıştır Kargıh'nın ozel hastalıanelerın baliğ olacak ve Turkive belki devletleştırılmesı gerektığı ne Hangi modeli denıyle Basbakana yonelttığı va bu yıl viablite'ye, yani kalkınmamızı daha çok fcendi imkânzılı soru onergesıni Başbakan Personel refoımunun da kenlarımızla yaparak, baska rievlrtNılıat Enm cevaplandırmıştır. d. donemlerınde \apıldığını belerin yardımlarına ibtiyaç «osDun basına açıklanan Enm ın hrten A.P. Genel Yonetım Kurıi' termevecek bir ödemeler denjecevabmda, ozel hastahanelerin lu uvesı Nurı Bavar, bu reform' sine ulasmı* buiunacaktı.» devletleştırılmesinın duşunulmela getınlen jenıhklen sıralamış, Enm hukumetınm A P ıktıdadıgı bıldınlmektedır. «Gbnılüvor kı, personel reformu rı zamanında alınan ekonomık nun temel fikri sağiamdır. Şimdi sormak lânm, bu temel görüş SUNAY, ERİM'LE lerle rautabık değıl>ieniz hangi Manajans: 2329 8086 GÖRÜŞTÜ.. modeli savunmaktasınız?» demış, devamla şunları soylemış Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 61 İNCf ÖĞRETİM YILINA GİREN tır dun Başbakan Nıhat Erım'ı ka«Milletlerın havatında bazı döbul etmiştır. nemler vardır ki. vapılanlann Goruşmejle ılgill olarak bır mahiyetine. gerçekleştirilen hir açıkJama yapılmamıştır. Basoametlerin karakterine bakmadan, kanlık çevrelen gbruşmenın hather alanda vuku bulan büyük KÜLTÜR MERKEZt talık olagan «Cumartesi gonıjve koklü gelışmeyi mugalatamn GÜNDÜZ VE AKŞAM KURSLARI mesı» olduğunu soylemışlerdır. gıirultusüvle örterek, tek bir TÜRKÇE VE INGİLİZCE SEKRETERÜK DAKTİLO STENOÖDEAI1Ş, (THA) Emin Genç kelimenin sihrinden medet umadındakı bır İş adamından tenHER GÜNLÜK INGİLİZCE VE DİGER KURSLARIN mak ve bövle bir cezbe ile sendıtle 200 bın lira isteyen AhKAYITLARI DEVAM ETMEKTEDİR tetik bir ortam varatarak bu ormet Beşmci (19) VB NureKın tamda (sosyoekonomık reformf Meslık ve Her Gunlük Lisan Kurslannda mıhdut mıkttrda yer kalmiftır. Dalmaz (18) adındakı gençler 5 a lar >. (Anayasanm ongordugu reFazla bllfll v * kayit için müracaat: C ıhnngır. 0/ogul Sokak J4, 1 el • 44 bt 4 kalanmışlardır. fe>omlar) gibi. sonu gelmez lâf ne^hanemiı, hızmetlenndf kar gayesı gütme.vtn bır kültlir nerkezıdır 4 çocuklu zengln fş adanvna kalabalığının anlamsız hedefleri, imzasız bır mektup gbnderen ıkı tophımun bütün katlanna hüNot: Demlere 4 Ektm 1!>71 Paztrfesı günd 6« kısı, paranın bır paket ıçinae küm ferma olnr. Adagıde KoprUsU alttna KonmaSaydığım hizmetlerle birlikte, sını ıstemiî, aksı halde Kendıfîlâncılık: 3014 «107» personel ve emekli reformlarını sınl oldureceklenni bıldırmışler gerçekleştirenlere. çıkar çevreledır. Evnnın bahçesıne atılan rr.ek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) rin temsilcileri divebilmek için tubtı okuduktan sonra derhal poTıirkiye Zıraat Odalan Bırlivicdansız olmak >eterli değildir. lıse başvuran EtniD Genc korunOKULA GİTMEYEN GENÇ KIZLAR İÇİN ğinde dun. 67 ıl'ın (ll Koordinas Avrıca, kör bir istismar duvgumastnı istemıştır yon Kurullan temsilcilerinin) sunun derinlc«itirdiği, cehaletle Mektupta ıstendıği $ekllde kâkatüdığı bnemli bır toplantı yade malnl bulunmak lâzımdır.» gıttan paralarla yapılmış pabeti pılmıştır Adagıde Kopriısü altına Bovan EV KAOINLARINA SABAH VE ÖĞLEOEN SONRA. AP"nin toplumun her kesimınToplantıda, Toprak Reformu polisler tertıbnt almıslar ve dıin deki vatandaslardan oy aldığını, On Tedbirler Kanun Tasansının ÇALIŞANLARA İŞ SAATLERİ DIŞINOA saat 17'de randeru yenne e?len bunların çıkarlarına uygun hametnı üzerinde durulmuş ve Nurettın İle Ahmeti yatalamı?reket ptmesram tabıî olduğunu koordınasvon kurullannm goruşlardır. one suren Bayar, «EkonomiV, lerl müzakere edilmıştır. Üç gun malî sosval ve sivasî alanda, halsurecek o'an toplanülarda, TurKURSLARINA KAYITLAR DEVAM ETMEKTEDİR. kın desteğini keııdi \anında bekıje Zıra2t Odaları Bırlığınm DÜNYA LİSAN DERSANELERİ raber bulanlar. memleketi >üktesbıt edıimış olan «Türklerin amaçlanna daha once Kalkmma Reformu» s«k hir kalkınma duzeyine getir«TanmsaJ Şişli : Abldei Hürriyet Cad. 183/3 Tel: 47 28 98 mişlerdir. Turkive haritası. 24 gorusleri yonünde yenı tasan hizmet eder» Kadıköy : Bahariye Cad. Serasker Sok. 132 Tel: 36 28 89 yıldır. halkla ittifak kurmuş süçelestırilerek. ahnacak karar ve Grhas'ın, leni bir ENOSİS lerin mncizesini jansıtan, deği)tekhfler UgıUlere üetilecelrtır Vampan>asına eırıseceğı sovlen. ANKARA lrfan Uçar'ın ?ü melerin şahididir. demış ve sozToplantılar konusunda bır * • tılerıne de değınen Makarıos, (Yenı Ajans: 3181 8110) venlık kuvvetlennm elınden KBlermı şöyie bıtırmistır çıklama yapan Bırlık Genel Ses sozleıını sovle "surdurmuştur ıddıasıvla reten ozetle şunları soylemış çı?ına yardım ettıği «Silâhlı çetelerin karulması «l'zun ve cileli tarihinin bilgebır suredır Sıkıvonetım 3 Nutır \e faali\ete ceçirilmesi, ancak liğine. mertliğine ve en onemlisi maralı Mahkemesinde varsılatakcim taraftarı Turklerın amar «TZOB. Tiırk çiftci ve köv(Baştarart 1 inci tavrsıla) tarifsiz bir sağdınusuna sahip onan ODTÜ eskı Rektor Yardımlarına hizmet eder. Buırun Kıblteunün yefâne kanunı temsıki lercıe \e pamuk tarlalarmda ça lan Anadolu insanını istihfaf etcısı Ertan Acaroğlu'nun durusrıs'ta varolan sartlar, sılâhlı çesidir. Görevleri ile Türk çittlışan ışçıler, askeri ekıplerle bır mcııin, onu kucumsemenin tarimasına dün de devam edıimış teleri drçil. hrrkesi içine alan çisinin ber turlu sosyoekonofini ilericilik moral değederine. lıkte kurtarma çalı=malarına ka tır kapaamlı \e birliğe ka\ustu. mik hak ve menfaatlerim korutarihin olu«turdıı^u vuksek vatılmışlardır Dunku duru^rrada, îrfan L'ç?r rulmus bir orduvu crrektirn u metodları. kanunla tanıim sıflanna «avgı duvarak desteğini ile frfan Uçar'ı yakaladıktan son Kapaklara takılanlar mcktcdir. Bu ordıı; mu\azzaf edilmiştir. Birlitımizin ö n Ted aravıp. engin gonlunden Ikna era elınden kaçıran Jandanna KTbns Rum ordnstı. bn ordtımiıı birler Kanun tasansı hakkın1'! Boğularak. olenler arasında ira ( dici btr tfiHıp ile kuyttt ,alabiN Çavusu Bayram Karaoymn taYunarftt ^ubaTjnrı, Kıhrıs pottei dakı göruşlcri ciftçi ve yart çıdın v«, Jsbçıfc çocukların da, t>u • mevi tutnculuk btlf».biV'.iurok»t> nık olarak (Jınlenmısierdir Btr ve Herenızmi desteklejen bütün karisrı süzgecindcn gwÇirir»rek * rat mantığınin Turki.vc'nm kade I Junduğtt bırdirılrriıştır. Öesetler rusma sonunda Prof. Erdal InoKıbrıslı Rumlardan kuruludur» tesbit edilmis. sorü« ve teklifleden 15 kadarı kanal kapaklaıırini etkilemektc. dcvamlılık gosnu'nun tekrar tanık olarak dın rimiz. en kuçıik unitelere kadar Makarios, Rum cephesının na uakılarak bulunmuştur termesi. ntemlcketimiz icin, gerlenmesine ve Ertan Acaroğlu' teşkilâtlanan vetkiü organlanmı birlığını ve Kıbııs RumYunan Bu arada, kanalın sulan Seycekten hazin bir celijkidir. nun duruşmalardan varesfe tyzın genel kararıila kamo oynortak cephp'inı ^urdurmenın Bu çelişki v ımındrndir ki, A han barajından kesümiştır. Batulmasma karar verilmiştır. na açıklanmıştır » onemını belırttıkten sonra bu 7i te~etlerın kanaldan Sevhan nadolu insamnın knrluğıı üreribırlık ordusundakı herhangı bır nehnne. buradan da Akdenız e ne. ivivî kötuden. doğruju vanTutuklandılar bolunmenm acıklı sonuçlar dosuruklenebileceSı ıhtımalı b e . lışlaıı avıramaması uzerme si.vaSıkıyonetım 1 Numaralı MahRuracağını «ovlemıstır hrdığınden, ekıplerce tedbır <al teorilcr bina edilmiştir. Bu CHP, TOPRAK kemesı, dun Husevm Inan'la alınrnıştır. teorilere ?orc. halkın yanlış kabırhkte ikj y l once sınııı ?eREFORMUNU rarlarını halk adına «duzeltme>e> Kimlikleri •^Steno v« daktilo biliyoftantr, çerek El Fetıh genllâ orgutunlalışılması, halkın uv andırılması Sudan çıkarılan cesetlerden de egitım yapan Alı Tank ı'=, İNCELEMEYE • n dıliniz Almanca «se vey« KA a b.ıhis konasudıtr O>sa, asıl uyan I kunliklen bellı olanlar şurüar(Bastarafı 1 ıncı savfada) «Halkı suç islcmeve tejvik edıci ması jjcrekpn Turk halkı dcğil ı 1 Almanca bilginiz her yönd«n muk«mm*Uf« mahivette bildirüer» dağıttiKi BASLADI dn Iı atı Ula= 1D62 jılında Alman a halkı uvandııınnk iddiasındaki ' ıddıasıyla vakaîanan Halıl Da Cotlu koyunden Elif Eker, da doam\j«. 1967 vthnda memleKSekreterlik tecrübenir varsa, lerdır. A \ K 4 R \ (Cumhnriyet Bürosa) ğaşan'ı tutuklamıstır. lluru Eker. Zülfu Karademz, ketımıze getırılmiştır. I *İşe hemen başlayabilirseniz, CHP Meıkez Yonetım Kuru. Yasar Korkmaz.Mehmet DarenBu gerrek anlaşılıııcava kadar. 1969 \ılında Ekıp yarı=ma'=ında lu Grup Yoretım Kurullarıjıa halka inananlarla inanmavanlar' dcli Rustem Hatipoğlu Ce^han Aşağıdakı adrese bnıncı oldn Ustegmen Ateş Dagortak oır topland yapmı? M arasındaki munakaşa bitmevem Dursundere kovunden Mehh nın \e Ula='ın başarılan bunlutfen mektupla baş vurunur. Toprak Reformu ö n TedbirİT cekür. • met Oz, Mustafa Tarhan. dan sonrakı yıllarda da devam et Kanun Tasarı=ım goruşmeye =1 mıs, bırbnlerının avnlmaz parba amı«tır ça«ı olrnuilar. başarıdan ba«arıva Genel Ba=kan t«met înonu' koşmuflar, 1970 \e 1971 vıl'arınnun ba>kanlığında japılan top. Boya ve Kimya Ltd. Şti. da Turki\e «amp^onu olarak bılantı geç saaflere kadar devam A\K\RA, (aa) Uluslararası nıcisı de atı da a>nı heyecan ıçınP.K. 12OrFındık!ıistanbul etm]' tasan hakkmda CHP'nın Para Fonu yıllık toplantıla:ma de titremışler goru«lerı saptanrai'tır. katılan Malıve Bakanı Saıt Nacı Şimdi her ıkı=i de \amma heKoru. onumuzdekı gunlerde Ergm, Amerıka'dakı mceleme ve jecanı ıçınde onumuzdekı gunDosja No: 1971/2567 T. CHP gruplanncla da ele alınatemaslarına devam etmektedır (Manaj&ns: 3337 8087) lerde gelecek oJan mı^afırlerı riıifVe aıt olnp çatılmasına kaıar verılen bır adet Deutz caktır. Ankara'ya gelen haberlere K O Prenses Anne ı gormek için saDıcel 1530 d/d 170 HP su sogutmalı motoru olan uç fazlı 220/380, re, oncekı gun çalışmalan sona bırsızlanıjoılar 140 KVA veya 112 KW takatmda alternatıf senkron kendı kendıni eren Uluslararası Para Fonu Guajaılajabılır, halen Ha\darpa«a gırış gumruğunun DDY 3 No.'h vernorler Toplantısmdan sonra, ambarındd bulunan ve ıthal edıidıkten sonra kıyrnetmin 450 000 Maliye Bakanı Ergın ve berabehıa olacağı tahmın edilen bır adet JEKERATORun açık arttırrındekı Turk heyetı, Uluslar«raKraliçenin sağlık nıa ile bi'incj satı«ı 5 Ekim 1971 Salı gunü saat 11 11.30 arası sı Para Fonu Genel Muduru Pier 1 Kurumumuz Kayseri et kombinasında: mukajukarıda belırtılen Havdarpasa gırıs gumruğunun 3 No.'h ambaPaul Cweıtzer ve Dunya Bankadurumunun iyi velenın imzalanacağı tarıhten 31/12/1971 tannine karında vapılacaktır. O gun venlecek bedel, takdır olunan kıynıesı Başkanı McNamara ile ayrı ay dar üretilccck kasaplık hayvan sakatatı re koç yutımn °o 7Vın. gsçmediğı takdırde ıkıncı satışı 8 Ekım 1971 Curaa rı goruşmuşlerdır. olduğu açıklandı murtası; gunü saat 11 11.30 arasında Hajdarpaşa gıris gumruğunun 3 Maliye Bakanı Saıt Naci Er2 Aynı kombınamızda; mevcut ve 31/12/1971 MERSİN, (Mustafa ÇEVEN No 'lı atnbarmda ruçhanlı alscakları, ithal ve satış masraflannı ANKARA, (aa) 18 Ekını de gın ve beraberındekı Turlc hejebıldiriyor) îcel Mılletvekıh tarihine kadar üretılecek büyükbaş nayvan salamurs aşması şarüyle en çok artürana ıhale edılecektır. Masrafını vereeşı Edınbourg Duku Phılıp ve tı ile McNamara ve Cvveıtzer ara Kemal Ataman m nıkâh tor^. densi; ne sartnamenin bır orneğı gondeıılır. Talıpleıın raezkur gun ve kızı Prenses Anne ile bırlıkte sındakı goruşmelerde memlekerınde ha'ir bu'unmak uze r e, saat*e tnahallindekı memurumuza muracaatları ilân olunur Kapalı zarf usulü ile; teklıf toplamak suretiyle; Turkıyeyı resmen zıyaret edeces tımizın ekonomık durumu «ozberaberınde 15"e jakın CHPnı olan Ingıltere Kraüçesı Ikmcı den geçırılmıs ve TurK ekonoayrı ayn satılacaktır. Senator \ e Mılletvekıli oldugıı Elîzabeth'ın sağlık durumunun mısinın dünya ekonomısı ıçınŞartnameler; Genel Müdurlüğümüz ile Kayseri; 'Basın 6258. S118 ba'de Mer^m'e gelen CHP eskı gayet ıjı olduğu açıklanmı=tır. deki yen konusu eleştırılmiştır. Ankara; Konya; Erzurum; Elâzıg; Urfa; Bursa ve Genel Sekreterı Bulent Ecevıt, Ingılte'e'nın Ankara BujukelçıhTaraflar, coruşmelerm çayet burada buvuk bır sevgı gosterı. Zeytınburnu Kombinalarımızdan temın edilebılır. ğı Basın Burosunun dun bu koolumlu geçtıgını belırtmışleıaır. sıvle kar^ılanmı^tır. 3 12/10/1971 tarıh saat 14.30 dan sonra ulaşanuda yaptıgı açıklamada, Kralıçe Tarsus'a 20 kıiometre kaîa cak teklıfler nazan ıtıbara almmayacaktır. Elızabeth'm hastalandığı yo 200'den fazla otomobil ve moto. 4 Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tâbı değıldır. lundakı haberlenn tamamen asıkletle karsılanan Ecevit, busılsız olduğu bıldırilmış ve Turradan buyuk bır «evsı gosteri'=ı ET VE BALIK KÜRUÜİU kiyeye yapacağı zıyaretin tarıaras'iıda ılçeve gelmıs ve CHP hınde herhangı bır değışıklığın GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ılçe merkezme uşramıstır îlçe soz kosunu olmadığı belırtıZınışmerkezının balkonundan halkı (Basın: A. 1424321S43/8098> tır. selamlavan Ecevıt. kı=a bır koAğn İIı Cumhuriyet Caddesi üzerindeki arsamız YIL SONRA Sekız >ünusma j'aptnış \ e sovle demısuzenne bodrumlu: zemın katı şube lokalı 3 kat t 6 kodan beri ılk deta Sıırt De\let Has tır: nut daıresinden ibaret 1 100.000. ]ira keşıf bedellı tanesıne bir goz doktorıı atan«12 Mart'ta eelivordnm Toln. şube ve konut binamız 1971 yıh bırım fıatları esası mi'tıı Doktor Sener Beduk onumn kestilfr. Ancak simdi ı;ele(Bastarafı 1 ınci savfada) muzdekı gunleıde gore\ me başuzerınden aşağ'idakı sartlarla yeniden kapalı zart bildim. Pek vakında süzcl gün. lavacaktıı usulujle eksıltmeye konulmuştur. Yaklaşamadılar lere hep birlikte çelecefiz..» 1) Eksiltme 20'10/1971 günü saat 16 da Ankara'• IDAMLARI ISTENDt AEcevit buradan Mersın'e g ı . Uçagın dustuğu veıde metıelerderken ATAS rafınerisı önunde ğu«os ajı başlarmda Alan>a da Genel Mudürlük binasmda vapılacaktır. Teklıf cc dennlıkte bır çukur me>dana î'rıier tarafından durdurulmus, \akmlannda kamp kuıan Fıansız zarflanmn avnı eün <;aat 15 e kadar Genel Haberleşgelmıştır. halav çekılmi=tır turısflerını olduıen Hasan Bağı=me Muduriügumüze verılmış olması veya bulundurulOlay yenne gelen Belçika ıtfaıvc lar, Hasan Çabuk ve Salıh Çataî ve kurtarma ekıplerı uzun sure ması şarttır. Postada vâkı gecıkmeler nazara aLnmaz. adındakı sanıklar hakkmda Savcı yanan uçağm yanına jaklaşama2) Geçici teminat mıktan 46.750. TL. dır. ıdam talebmde bulunmuştur Parti Mıktan Mtıh.BedeU mışlaıdıı 3) Bu işe îştırak edecekler. enaz keşıf bedeli kaGm ve kahtesı adpdı M3.Ds3. Ura kr. • 13. DEF* ERTELENDI dar bu kabıl ınşaatı vapıp bıtırdiğine daır belgep ve Araştınlıyor ' Çam maden dırek 2 38.833 151 80 Barla bucağmda adajların okuıBayındırhk Bakanlıgmdan aunmış B gurubu müteah3.S.K.B.Gok.Tomruk 1 29 407 Ola>ın duvulmasınddn sonra 132 00 yazar olmaması nedemyle Belehıtlık karnesını haız bulunmak: av'rıca 1971 yılı vızesı3.S.N.B. » » Belçıka^a gelen Ingılız Avrupa 193 80 . 1 . .. 27.437 dıye seçımlerı 13 öefa ertelenni havı Tıcaret Odası belgesinı ve 250.000. lırahk 3.S.K.B.Çam » Havajolları ügiblerı, 1961 jılmda 1 9.737 133 00 mıştır. 24 Ekımde yapılacak oyapUmış olan uçağm, yalnız Inbanka referans mektubu ibraz edecek ve ellennde 3S.NB. » » 71 3668.591 3S2 00 lan yeni seçımler ıçın 73 yaşıngıltere ıçınde sefer yapması ge. 2S.N.B. » » 6 213.837 mevcut techızat ve personel bevannamelerile birlikte 475 00 4NKAR\ (Cnmhuriyet Burosn) dakı Burhan Şenal adlı emeku rektiğinı, boyîesıne uzun jola >olveterlık belgesı olmak üzere 14 10/1971 gunü saat memur adaylığını koymustu. Ana\a=a değışıklığl gereğınce lanmasımn nedemnı aıastırdıklaToplam 82 3987.832 17 ye kadar Genel Haberleşme Müdürlüğümüze müraBurhan Şenal. başka aaay olmaYarg'tay Gerel Kurulunda dun ıını sovlem^slerdır caatlannı vapacaklardır. Ba^avcılık ıcın secım vapılm's, dığı içm bır oy dahı alsa Barla 1 Işletmemız Goksun Bolgesı Yantepe Merltez Deposunda Hıkmet Gunduz venıden «ecıl4) Belge verılıp venlmeyeceğı IS'10 1971 Cuma Beled've Baskanı olacakfır mevcut 3987.832 M3. mı^ıtelıf cıns ve muntelif kalitede orman miştır. Gundu7, 1960 vılından günu saat 17 de Komısyonca bıldınlecektır. emvallen 11 E i ı m 1971 pazartesı gunu 13.00 de îşletmemte Mu• İLK KAR Mevsırmn ılk berı Yargıtay Bassavcılığı vap5i Bu işe aıt eksiltme dosyası 4/10/1971 gunünden durlüğü bınasında açık artürmalı vâdelı olarak satılacaktır. kan Pazar ılçesmdekı Kaskar maktadır. ıtıbaren 100. lira mukabılinde Genel Mudürlük bı2 Satışa aıt eb'at lısteleri ve mıifredatlı ilân Maraş Oryajlasına yağmıştır. YayJada buöte vandan Danıştav Baş Ka. namız 7. ketmdaki İnşaat ^e Proıe Müdürlüğünden ve man Başmüdürlüğü, Maraş Orman tşletme Müdürlüğü ve IşCnmhunyet 1 4 5 . 145.50 nun Sozculuğu için de Perşem lunanlar anî kar yagışı üzerıne Re;at 324. 325. letmemızde gorulebıhr. Agn Şubemizden temın olunur. İhale dosyas! mubteılçeye taşınmışlardır Ilçenin yasbe gunu seçım \apılacaktır B>ı Hanut 198. 200. 3 Alıcılann belh gun ve saatte teminat makbuzlan fl« vıyatı tetkık ve paraf edılerek teklıf zarfı icine konulılan, Eylül sonunda kar vağmagorev ıcın Alpaslan Kaj a '1Azız 155. 1S«. birlikte Komjsyonumuza nmracaatlarj ılan olunur. iacaktır. CBasın A. 1424921545/8123> sıyle kışın şıddetlı gcçeceğmi bılOrhan Ozdeş adaylıklarını ko>. Napoh on 115 1S0 (Basın: 21631/8092) 21 aj«r kulçe 2185 2190 muşlaıdır. dırmışlerdjiT. (Bastarafı 1 inci tajfada) Tedbirler uygulansa İhracat Buişaret fyeryüzünün 127ülkesinde ? Saf\feniVün ün garantisidir. AMERIKAN LİSAN VE SANAT DERSHANESİ Makatios Bir iş adamından JeJtditle 200 bin lira isleyen iki genç yakalandı Ziraal Odaları Birliği ön Tedbirler Tasarısmı görüşüyor öüü İNGİLİZCE SEKRETERLİK KURSLARI İNGİLİZCEALMANCA 1 Acaroğlu yarmiandı Eanala oçan BASF MUDURIYET SEKRETERI ARANIYOR BASF TÖRK Sampiyon Maliye Bakanı Ergin, Mac Namara ile görüştü ILAN Kadıköy icra Memurluğundan Ecevit'i Mersin'de biiyiik kalabalık karşıladı Sakatat ve Sığır Derisi Satılacakhr İLÂN Turkiye Emlâk Kredi Bankası A. 0. Genel Müdürlüğünden: Oüşen İngiiiz ILAN Devlet Orman işletmesi Göksun Müdürlüğünden: HiJittıet Gündüz yeniden Bassavcı seçildi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle