13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
iohannesmanosımmel umhuri Kurucusu: rüNUS NADİ îtiPEUMBİUMİN IAR1H1 Çagumzda toplumbiüm olaganustü D u önem kazanmıs ve bu alanda meydana gelen gelısmeler sayesinde olumlu biltaıler arasında sayıür olmustur. Bu düjünceyledlr kl Varlık Yayınevt. bu konu fle Ugill önemll btr kitabı, Gaston Bouthoul"un Toolaınbillmüı Tarihl adlj kttabını yayınlamıjtır. Cemal Sureya"nm ku nırsua çevrisi kitabın değerinl artırsn ayn bir unsurdur. 8 ttra. tlâncılık: 49384106 48. yıl, sayı: 16941 Tdgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet istanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 88 22 42 97 22 42 9 8 22 42 99 3 Ekim Pazar 1971 Eanala uçan otobüste 30'danfazla yolcu boğuldu Genel Müdürti HOkümel Adanddaki kaza, rot 11 kişilik yönetim kurulunun S9i bir seçici kurul tarafından tesbit edilecek, 3'M ise Bakanlar Kurulunca atanacak TRT Kanun Tasansında Kurumun sermayesi 30 0 milyonliradan 1 mil y ar lir aya çıkartılıyor Yeni TRT Tasarısı hazır çıkmasından meydana ADANA, (CUMHURtYET BÜROSU) geldi, şoför kurtuldu Adana'dan Çotlu köyüne gitmekte olan bir otobüs, DSt sulama kanalına uçmuş, 30'dan fazla yolcu, boğularak ölmüştür. Dün öğleden sonra meydana gelen olaya, otobüsün rot çubuğunun kırüması sebep olmuştur. Olay.. ~~ edecek Yılmaz GÜMÜŞBAŞ ANKARA Yenl TRT Kanun Tasansı hanrianmış ve görüsleri nl;"Tnalr üzero Bakanhklara gönderilmiştir. Yeni tasanni" getirdigı önemli bir değısikliğe göre, Yönetim Kurulunun 8 üyesi, Anayasa Mahkemesi Başkamnın başkanlığmda çahşacak 15 kişilik b i kura1 tarafmdan seçJBecektir. Bu kurulda, üniversite rtktörleri ile yüksek dereceli yargıçlar da bulunacaktır. 359 sayılı TJS.T. kanununun 18 maddesinl değiştiren yenl tasanyla Yönetiın Kurulu üyelerinln sayısı 9 dan 11 e, sennayesi de 300 mflyandan 1 mılyar liraya çıkanlmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinden 3 0 Ue Genel MUdür, Bakanlar Kurulu tarafından atanacak, kanunun yürurlüğe glrişiyle eskl Yönetim Kurulunun görevl sona erecektır. Yenl Yönetim Kurulu seçimi 2 ayda tamamlannus olacak, bu süre İçinde Genel Müdür, Yönetim Kurulu yetkilerinl de kullanabilecektlr. ^ Bayar, AP'ye yöneltilen eleştirilere cevap verdi "Tedbirler uygulansa, kolkınmo hızı %15'e çıkardı,, ANKARA (Cnmhıuiyet Bürosu) AP Genel Ydnetim Kurulu üyesi, Sakarya Mllletveküi Kuri Bayar, dün verdiği yazılı bir demeçte, Erim Hükümetınce ekonomik tedbırlerle ilgıh olarak kendi iktidarlan donemıne yöneltilen eleştiri ve suçlamalan cevaplamış, «Kalkınm» plânlannın temel hedcfinin gerçekleştirilme im kânının en ziyade mevcut olduju bir yıl olarak 1971 yılında, yatınmları durdnran bi rsiyasî ve psikolojik ortam3 çelinraiş olması, Türkiye. rniz için gerçekten bfiyiik bir talihsizlik olmnştur» demişttr. AP fktidannın 10 Ağustos 3970 kararlanyla, cesur ve ısabetli tedbirler aldığını öne süren Bayar, «Kin, haset ve hırslardan annnuş olarak» bu tedbirlerin devam ettırilmesi gerektiğınJ belirtmiş, Erırn Hükümetinin ihracatta takip ettiği politikayı yererek şoylo demiştir. (Arkası Sa. 7, Sfl. 4 de) Mustafa Pekcan yönetimtadeki 33/AH/385 plikah 35 ki. şılık koy otobüsü, AdanaKarataş yolundan Çotlu köyüne giden yola sapmıstır. Burada Yarbaşı bolgesini geçtikten son ra kanal seddesi üzerindeki stab lize yolda üerleyen otobüsün bir anda dengesini kaybettiği ve yolun kenannd'a 3 metre derin» İiğindeki su kanalına yuvarlandığı görülmüştür. Pekcan'ın, olay sırasında yolculara, «Canının kartann!» diye bağırdığı ve kendisinin ds kapıyı açarak yere atladığı anlaşılmıştır. ••••••••••* ':':yylBİ^9?İ^m y arı#lİair a lcat*l«i«£i*lK Feryatlar Yolculann feryatlan arasında sulara gömClen otobüs, kanalda sular tarafından 500 metre kadar sürüklenmiştir. 40'a yakın yolcunun bulundu. ğu otobüste, yalnız üstteki ba. gaj yerinde bulunan 5 kişi kurtulmuştur. Olaydan sonra sinir trizlerl geçiren şoför, rot cubuğunun çıkması neaVniyle direksiyona hâkim olamadığını söylemiştir. Mustafa Pekcan, otobüsten at. larken kolu kınldığı için tedavi altma ahnmıştır. Facia üzerine çevredeki köy(Arkası Sa. 7, Sft. 6 da) Seçici kurul Tasannın getirdigi en Bnemll yeniUk, Yönetim Kurulu üyelerinden 8 inin yüksetc kademede kurulacak bir kurul tar&ftndan seçilmesidir. ögrenildiğine göre, bu Kurulun Baskanlığını Anayasa Mahkemesi Başkanı yapacalt, Yargıtay, Daraştay, Sayıştay Başkanlan ile vüksefc dereceli haömler, MilH Güvenlik Ktırulu Genel Sekreteri, Devlet Tlyatrolan Genel MUdürü. Barolar Birliğı Başkanı ve üniversite rektörleri bu seçid kurulda bulunacaklardır. Bu kurula 16 kişilik bir adaylar Ustesi verilecek, kurul da bunlardan 8 tni Yönetim Kurulu üyesi olarak seçecektlr. Adaylan gösterecek kuruluslarda herhangi bir değişikUk yapılmamıştır (Arkası Ss. 7, S& 1 de) t\ Nusa Oğün: "Komufanlar ve hükümetin TRT'ye baskı yapmaya itıtiyacı yoktur,, dedi ANKARA, (a*.) Turkly» Radyo Televizyon Kurumu Genel MUdürU Tümgeneral Musa ögun, Radyo ve Televizyona b V ü kümetten ve askeri çevrelerden baskı yapüdığı volundakJ söylenülenn gerçekle bir Ugtsl bulunmadığını soylemis karaktert nin bu şekilde görev yürütırısye müsait olmadığuu bildirmisTRT Genel Muüüru Kuruma hükümetten ve komuta kademesınden basta yapıldığı yolundakı söylentilerle ilgüi bir sora üzenne sunlan sovlemıştır: «Katiyyen böyle WT şey varit olamaz Zaten karakterim de ba $ekllde eörev vurütmeye müsait defildir Esasen oe askeri ne de sivi] makamlann böyle bir çeye ihtivaçlan yoktur Böyle bir düşüncenin ancah Tfiı* Silâhb Kuvvetlerinin sevk idate kademesindeki komntanlan (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) 1ANKERLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 6 OLU ANKARA Ankara îstanbul yolunun 9. kilometresinde dün meydana gelen mınıbus tanker çarpışmasında 6 kişi ölmuş, 5 kişi de ağır yaralanmıştır. Kızılcahamam yonüne gitmekte olan minibüs. lâstiğinin patlaması üzerine refüjü geçerek geliş yoluna girmiş ve karsıdan gelmekte olan bir akaryakıt tankeriyle çarpışarak şarampole yuvarlanmıştır. Tanker de takla atarak yuvarlanmış ve kısmen yanmıştır. Kazada, adı tespit edilemeyen minibüs şoförü ile Eraine Uçak, Dnrsun Yanlgan, Satıltnış Arnm, Fazlı Coskon ve Musa Şen olmüştür. Yaralı tanker şoförüyle diğer 3 yolcu, tedavi altına aiınmıştır. ŞAMPIYON AT, ANNE'I BEKLIYOR YAZI ve FOTOĞRAFLAR HOLLANDA'DA ASKERLİKTE SAC SERBEST Savalık, IRVnin taraf tutmadığı sonucuno vardı ür. ANKARA Adalet Partlsi Başkanlık Divamnın, «TRT'nııi 39 ETIÜJ Çarşamba günü MiUet Meclisindeki çündem dışı feoımpmhn tek tarafb olarak 6amuoyuna dsyurdujh» volundaki iddiasj Ankara Basın Savcıhğmca ıhbar telâkki edüerek soruşturma yapümıştır. SSK, eczaneler konusunda dün açıklama yaptı Düşen Ingiliz uçağında 65 kişi ö/dü (DIŞ HABEHLER SERVİSİ) TtELT (Bclçika) Ingiliz Avrupa HavayoUan şirketine (BEA) ait Vanguard tlpi bir yolcu uçağı, dun havada infilâk ederek. Belçika'da Deinze yakmlanna düşmüş, içinde bulunan 8 kişilik ekıp ve 55 yolcudan kurtulan olmamıştır. Olaya tanık olanlann anlattıklarma göre, Londra'dan Avusturya'nm Salzburg şehrine gitmekte olan uçagın önce bir kanadı kopmuştur. Daha sonra, korkunç bir hızla yere çakılan uçak, alev alarak tamamen yanmışür. (Arkası Sa. 7. Sü S de) Takipsizlik karan Soruşturma sonucunda, Anayasa ve 359 Sayılı TRT Kanununda belirtflen tarafsızlık ilkelerine aykırı harekette bulunulmadığırun tespit edildiğl ve takipsizlik karan verüdiği açıklanmıştır. Ergin KONUKSEVER "ECZANELERİN YURTTAKl DAĞIUŞI DENGESİZ,, ANKARA (Cnmhuriyet Bürosa) Sosyal Sıgortalar Kurumu Genel Müdurluğu, Kurumca yataksız tesıslerde açılacak eczaneler konusuna ıliskin olarak bir açıklama yapmış ve mevcut eczanelenn yayılışındaki dengesızlığe dikkati çekerek konunun kişisel çıkarlar açısmdan değıl, sosyal yarar açısmdan ele ahnmasmı ıstemistır. SSK Genel Müdurlüğunun açıklaması şöy. ledir: (Arkası Sa. 7. Sü 1 de) Memleketimize, annesi Kraliçe Elizabethle birlılite gelecek olan Avrupa'nın en iyi kadın binicilerı atssında olan Prenses Anne için Istanbul'da bir at hazuİEnıyor lstenbul'a yapacakları ziyaret sırasında Ayazağa'dakı Atlı Yarışmalar Grubu Komutanlığında 23 Ekim Cumartesi günü saat 15*den 17'ye kadar misafir esdilecek olan Kraliyet ailesini merakla bekleyenlerden biri de, Milli Binicilik Ekibimizin en başarılı atı olan Ulaş'tır ber halde. Günlerden beri sıkı bir çalışma dönemine giren Atlı Yanşmalar Grubunda, Balkanların en iyi binicisi seçilen Üsteğmen Ateş Dağlı ve atı Ulaş, yeni bir program gereğince çalışmalarını sürdürüp misafirlerini bekliyorlar. PRENSES ANNE'A HAZIRLANAN «ÜLAŞ» İÇİN EN BUYÜK MtiKAFAT, B t NİCİSİ tSTEĞMEN ATEŞ DAĞLTNIN DUDAKLARI ARASINDAN ALACACl ŞEKERLERDİR^. Yanşa katılacak Elizabeth'in onuruna Atlı Yanşmalar Grubunda düzerüenecek olan gösteri parkunında Anne de Milli Binicilik Ekibimizin as elemanları arasında UlaçTa yarışmalara katılacak. İngiliz Kraliyet aaesinin öteden b«ri bilinen at sevgisi memleketimizde de böylece görülecek. Kraliçe Elizabeth, onuruna düzen lenen yanşmanın birincisine verilmek üzere gümüş bir kupayı da beraberinde getirmektedir. Üsteğmen Ateş Dağlı ile birlikte başarıdan başanya koşan Millî Binicilik Ekibimizin en değer(Arkası Sa. 7, Sü. î de) Türk Heyetî Çin'e gitti Bundan bir ay öncesine kadar resimde görülen Hollandalı askere, çavuşu «Kes o saçlan» diye bağirabilirdi. Ancak Parlamentontm feçen ay aldığı ka rsrdan sonra Hollanda Silâhh Knvvetlerinde erat ve subaylann saçlannı istedikleri gibi uzatmalan serbest bırakılmıştır. Hollanda Parlamentosu önünde yapüan törende uzun saçlı asker görulflyoru(Fotograt: UP1) ANKARA, (Cumborİyet Bürosn) Cihat Baban'ın başkanlığmdaki Türk Heyeti. dun uçakla, Çin Halk Cumhunyetme gitaüştir. Heyette; özel sektor, Dışişlerl ve Dış Ekonomik tlişkiler Baknnlığı temsilcileri vardır. Heyet, hareketinden önce, Cumhurbaşkanı Sunay ve Başbakan Erim tarafından kabul edılmiştir. Makarios: "Kıbrıs'ta iç savaş tehlikesi belirdi,, LEFKOŞE, (a a) Başpiskopos MaKano^., dun General Gnvas taraftan olduklan söylenen kaşıler tarafından kanun dışı sılâhlı çeteler kurulması üzerine Kıbrıs'ta bir iç savaş tehlikesi belirdiglm söylemjştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Demirel ise, "TRT, tarafsızlığı bozdu,, diyor ANKARA, (THA) AP Ge. nel Başkanı Süleyman Demirel, dün sabah Partı Genel Merkelinde yapılan blr katılma töreninden sonra kendısıyle konuşan THA muhabirine, Başbakan Erim'in ^Jeclis'teki son konuşmasnu 4 sayfalık tam metin halinde yaymlayan TRTnin, hu konuşmaya AP Boiu Milletvekili Ahmet Çakmak tarafından venlen cevabı S satır olarak yaytnlamak suretlyle tarafsızlığı ıhlâl ettiğini söylemiştir. ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK ÖĞRETİM REFORMU înceleyeoüer: # # Prof. Bedrettin TUNCEL Doç. Dr. Ali Sait YÜKSEi: VAKIN : «Grivas, çeteleri örgütliiyoT, Bu, Türklerin işine yarar» «Erairleri yerine getirilecektir» Erim'in bu konuşmasındakî «AP'nin kendi irindeki bazı meseleleri halletmesi eerekti^i» sözü için de Demirel, gülerek. «Emlrleri yerine getirilecektir» CUMHURİYET'te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle