09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuri/et BASIK ÜYMAYT ABLÂK TASASINA TAAHHÜT EDKR. Sahlbl : Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T. A. Ş. adına NAZİ.ME NADt Sorumlu Yazı tşleri Müdürü: ZtTA NEBÎOĞLU Basan ve Yayan: CUMHURİYET MATBAACIUK ve GAZETECİLİK T.A.Ş. Cagaloğlu Halkevi Sk. N. 3941 R I I R O r A R> ANKARA: Atatürk Bulvarı Yener Apt U U I l V L W n . Yenisehir Tel: 120920 • 129544 İZMİR: Fevzipaşa Bulvarı Afjaroğlu Işhanı Tel: 31230 3470» GÜNEY İLLERİ: Kuruköprü 34 «okak No. 40 ADANA Tel: 4550 3934 ABONE ve İLÂ.N 1 Znrt lcl 22,50 «7J0 13Î. 870. Adl Posta Yurt D151 45. 1S5. 270. S40 * 3 Ayhk 6 Ayhk 12 Ayiık Baslık fM.ktu) 350 Lira 80 2. ve 7 ncl sayfa (Satıttaıi) S5 3 tincü tayla (Santimi) 75 4. 5. 6 ncı nayta (Santiml) 10O Nijan, Nutâh, Evlenme. Doium Ölüm, Mevlid, Tesekkür 23 üncO (S Sm.) 150 Ölüm. Mevlid. Tesekkür (5 Cm.) 100 SAYISI 75 KURUŞ (Bastaratı 1 inci sayfada) g*nize olmnştnr. Amacı d» in. tnklalsn, kaçırdıklan ile tnfi. badele etmektir» demis, yakalanan şahıslartfa 9 bin dolar sarıiyle ancak temin edilebilen pasaport ile silâh ve bol miktarda mermi ele geçirildiğini bildirmiştir. Koramiral Cemal Suer, bu a. Tada kaçınlmak istenen devlet ve işadamlannm isimlerinin açıklanmasının sakmcalı olabi. leceğini de ileri sürmüs, özetle şöyle konuşmustur : «MiIIÎ bütünlüğümüze kasieden, Türklüğünden süphe edilip beyinieri «adecefcötiiyold» efitilmiş bir grop anaraistin mcm. leketi karanlık bir uçnruma çekmek yoinndakt niyet ve çabslarının halen devam etmekte oldnfuna üzünttt ile ıSylemek isterim. özellikle nkıyönetim raahke. melerindeki dâvalann karar safbasına geldîği veya infaı islemlerinin başlamak üzere ol. tfujju bogünlerde, tüm halkımı. x\ iizecek, devletlerarası hukn. kî ve «iyasi dnrnmnmnm sarsaeak herhangi bir dahilî eyle. me fırsat bırakmamak hepimizin vatanî bir ynkü oldnğnna tört, eviniz, sokatınıs, maballe ve çevrenizde gflpheli tutnmda bnlnnan kimselerin en yakjn resmî makamlara dnynrnlması husnsnnun bir millî rörevin ica bı olduğnnu bir kez daha hatırlatmm.» Tutuklulon kurtarmaya koca olarak iki sahıs Ankara' dan Izmir'e gelmişlcrdir. Aslmda Orhan Ayar, Mahir Çayan grubunun yakalanmayan en giiçlö elemanlanndan Bingöl Erdumlu'dur. Tanındaki Serap Ayar ise, Siyasal Bilgiler Fakül tesi mezuna Kıbrıs uyruklu Sem ra Cafer isminde baska bir satümış kimsedir. TÜflKiŞ ÜYESi 12 SENDİKA REFORMUftlN ENGELLENDİGİNİ ÖNE SÜRDÜ ANKARA, (Cumhnriyet Bfirosu) Türkîş üyesi 12 sendika ve federasyon yöneticileri, iki günden beri Ankarada devam eden toplantılanndan sonra yayımladıkları bildiride, hükümetin getirdiği re. form kanunlannm engellenmesini şiddetle kınamışlar, özellikle toprak reformu üzerinde durarak. «Türk işçi hareketl. kader birliği içinde bulunduğu 25 milyon köylümüziin yüz yıllarca özlemini tajıdığı ftapuya kavuşma hakkı) nı, tüziiğünün 24 ilkesinden bi risi olarak kabul etmiş, bıınnn için mücadele venneğe and çlmistir» demişlerdir. Sendikacılar adına Abdullah Baştürk imzasıyla basına verilen bildiride, ülkenin içine düştüğü ekonomik, sosyal ve politik bunalımlarm gerçek ne. denini 1961 Anayasasının tan» olarak uygulanmamasında arayanların haklılıklarını bir daha suyüzüne çıkardığı bildirilmektedir. Hadrianus Sonra değişik bir «mizansen» uygulandı Romalüardan kalma anfiteatr'da.. Yüzyıllar önce insanlann ve aslanların boğuştuğu yerde Kraliçe, mihmandarı tarafından fransızca anlatılanlan dinliyor ve seyirci sıralanna bakıyordu. Zaman öylesine degişmişti ki, sıralara şimdi az önce, geçiminl sağlamak için hem görevlilerle, hem birbirleriyle boğusan gazeteciler oturtulmuştu. Garip bir çelişkiydi bu. Hadrianüs'ün kahkahalarla gösterileri izlediği yers yeriestirilen bir kamera ise hiç durmak istemezcegine Ukırtısına devam ediyordu.. Az sonra Prens Philip ve ar \ dmdan Prenses Anne geldiler ] Anfiteatr'a. îngiliz sarayının «en önemlileri» alana dağılarak yüzyıllar öncesinin havasını yaşamalt istediler sanki... Kraliçe öylesine dalmıştı kl, bir gece önce basm danışmanına söylediği «Hayatta bir kez Efese fflmek fırsatını buldum, gazeteciler rahat bıraksalar da yarın doya doya seyredebilsem» şeklindeki sözler aklımıza geldi birden... Meclis'te tartışma Büyük Tiyatro'da.. (BasUrafı linci sayfada) Kanalizasyon sorunu öncekl akşam düzenlenen kabul resminde Prens Philip, bir ara îzmir Belediye Başkanı Osman Kibar'a «Mister Osman, vollan çok iyi asfaltlattığımz Için mi size Asfalt Osman diyorlar» diye sormuş ve eklemiş: «Asfalt yerine sehrin kanali. zasyonuna öncelik verseydiniz size bu kez Kanalizasyon Osman mı diyeceklerdi?» Bunun üzerine Osman Kibar gülerek, «Tabiî sör, buraya gelmeden Snce sizin beyvinizi yıkamıslar gaiiba» deyiverdi... 2 DP milletvekili 2 haffa Meclis'fen uzaklaşiırıldı ANKARA, (Cıunhuriyet Bürosu) Millet Meclisinde dün, siyasî par tilere yapılacak Hazine Yardımıyla ilgili kanun teklifinin görüşülmesi sırasmda olaylar çıkmiî, değişîklik önergelerinin ayrı ayn açık oya konulması gerektiğini savunan DP grubundan Vedat Önsal ve Hasan Korkmazcan'a birleşimi yöneten APIi Baskan Vekili Talât Köseoğlu, 2 hafta süreyle Meclis'ten uzaklastırma cezası vermiştir. Başkanveküi. önce, kendisini «Meclis'in haysiyetini korumamakla> suçlayan Önsal'a ceza vermiş, daha sonra ayni sözleri tekrarlaîTin Korkmazcan da, ayni cezayı almıştır. Köseoğlu'nun, genel kurulun AP'li çoğunluğu tarafından da onaylanan kararlarına karşı önsal ve Korkmazcan'ın direnerek genel kurulu terketmemeleri üze rine birleşime, 10 dakika ara verilmiştir. Aradan sonra birleşim yeniden açıldığmda, Önsal ve Korkmazcan'ın genel kurula gelmedikleri görülmüştür. Meclis, daha sonra, styast partilere Hazine yardımıyla ilgili ka nun teklifini görüşmeye devam etmijtir. 1. Maddeyle ilgili 15 değişiklik önergesinin açık oylaması, kürsüye 15 kupa koyularak hep birlikte yapılmış. fakat ekseriyet sağlanamadıSından toplantı, bu güne bırakılmıştır. Karaosmanoğlu (BasUrafı I ıncı sajfada) Mühendisi ve ziraî iktisatçı Doğan Kayran, Harita Albayı Mustafa Erşahin, Harita Binbaşı Ercan Tuna, DPT Iktisadî Plânlama Başkanvekili Hikmet Çetin, Ankar» Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ztrai İşletme Prafesöru Ziya G&kalp Müiâyim olduğunu açıklamıştır. Başbakan Yardımcısı, Ön Tedbirler Tasarısı'nı hazırlayan 2 komisyonun kişilerini de şöyle sıralamıştır: Haldun Derin (Başkan». Prof. Ümit Doğanay, Doç. Aydın Aybar. Prof. Adnan Güriz, Rafet Erim (Hukukçu), Doğan Kayran, Prof. Ziya GÖkalp. İkinci Komisyon: Haldun Derinğ Şadettin Ağalar, Halinı Çorbalı, Ümit Doğan, Necdet Öcal. Kimseye tahakküm etmiyecekleri gibi, tahakküm altında da çalışamıyacaklannı bildiren Karaosmanoğlu; CHP'nin, tasanda belirtilen arazi miktarlannı sulu arazi için 100, kıraç arazi için de 500 dönüm olarak değiştirilmesi yolundaki görüşüne de katıldığını belirtmiştir. Karaosmanoğlu aynca, «Top* rak reformu yapılırken, kıraç topraklar için ön tedbirler tasarısındaki miktardan çok daha ötede bir hudut tesbit edUebilir. demiştir. Karaosmanoğlu , daha sonra, «Tanm Reformu» ve «Toprak Refonnu» deyimleri arasından neden «Toprak Reformu»nuıı seçildiği yolundaki bir soruyu ele almış, özetle şoyle konusmuştur: «Toprak reformu deyhninin ter cihinde özel bir maksat yoktur. Tasanyı, Tanm Reformu ön Ted birler Tasarısı dlye adlandırmakta hiçbir mahzur yoktur. Benim, toprak reformu deybninde tercihim vardır. Ama bu tercih, bir (Şeyl değildir. Terdhimin sebebi, toprak reformu teriminin, toprak dağıtımını da kapsamasıdır. Tanm reformu deyimi içinde toprak dağıtımı olup olmadığı belli değildir. Ama, toprak reformu içinde toprak dağıtımı mutlak» vardır.» sörlerinden Ali Aras da verimli ışletmelere dokunutmamasını önermiş, toprağı en iyi şekilde ışleyen bir şahıs ya da ailenın elinden toprağmı almanın yaniiş olacağını söylemiştır. Devir ve temliklerin önlenme. sine de karsı çıkan Prof. Aras, ön Tedbirler Tasarısmı gereksız gördüğünü açıklamış ve bu tasarının asıl reform kanunu ile bîrlikte sevkedilmesı gerektiğini iddia etmiştir. Geçicı Komisyonun dünkü ça« lışmaları sırasında Barolar Birliği'nin tasanya ilişkin görüşlerini kapsayan raporu da okun mustur. Barolar Birliği'nin raporunda ön Tedbirler Tasarısı genellikle desteklenmekte ve Anayasaya aykırı olmadığı belirtilmektedir. Kovuşturma Bunlmnn Ankara Siyasal Bilgi ler Fakültesi öğrencilerinden Tuğrnl Paşaoğla aracılığı ile Ankara ve tstanbuldaki anarşistlcr le irtibatı sağlayıp Izmir'de gay ri insanî emellerini oluştunoak için teşebbfise geçtikleri teebit edilmiştir. Kararlaştınlan suçun teşekkii lüne medar safhalannı ikmal eden örgütün sonuç almasına fırsat bırakılmadan ele geçirilip haklannda kanuni kovuştunnaya ba^lanılan elemanlan çunlar dır: Bingdl Erdumlu (Mübendis), Semra Cafer (Siyasal Bilgiler mezunn), Işık Alamur, Tuğrul Paşaoğla (öğrenei;, Taşar Gö ren (öfrenci;, Oğuz Etçi (öğrenci), Muzaffer Yaıkurt (öğrenci), Fevzi Peker, Haiuk Menemencioğlu (ötrenei), Nese Menemencioğlu (öğrenci), Ittehmet Ali Tazedal (Öğrenci), Orhan Nadir Ataiay (Öğrend). tsa Aykanat (öğrenci), Nail Tiice (öğrenci), Basri Adıgüzel (öfrenci). Toprak reforma (Baştarafı linci sayfada) bulunduğunu belirtmiş ve: Bu durum, toprak reformunu vazgeçiimez bir unsur olarak ortaya çıkarmaktadır» demiştir. Toprak reformu yapılırken, top rağın el değiştirerek hiç değilse bir mikUr eşitlik sağlanacağmı belirten Ahmet İsvan, seminerde konuşanların, reformda tavan ve tabanın gereksiz olduğu yolunda öne sürdükleri göriişlere katılma dığını açıklamıj ve sunlan söylemiştir: «Bir delege, Türk köylügünün toprak istemediğini söyledi. Ben böyie bir sözün Türkiye'deki 49 bin Türk köyünden birinde *öylendiğine kani değilim. Şayet söy lenmisse o köylünün toprak reformu konusunda bizden ümidinl kestiğinin bir isaretidir.» Yeterlik Geçici komisyonun öğleden sonraki birleşimüıde konuşan DP'Ji Kubilay îmer. ön tedbirler tasarısının hükümetçe hazırlanan şekliyle komisyondan geçenıiyeceğini öne sürmüştür. Daha sonra tasafının tümü Uzerindeki görüşmelerin yeterliliğine de karar verilmiştir. Kubilay Îmer, konusmasmda ön tedbirler tasansının Anayasaya ve kanunlara aykın olduğunu idda ederek bu tasarı yerine hükümetin toprak ve tanm reformunu birlikte içeren bir kanunu mecllslete sevketmesini istemiştir. Komisyondaki görüsmeler sırasında çeşitli bilim adamlarının da bu görüşleri savunduklanna lşaret eden îmer, hükümetin gereken bukuk! incelemeleri yapmadan bu tasarıyı hazırladığını, Universitelerden bi le görüş almadığını söylemiştir. Bundan sonra tasannın tümü Uzerinde yeterüıce aydınlanıldığı gerekçesiyle verilen yeterlik önergesi Kubilay îmer'in itirazlarına rağmen kabul edihniştir. Bir vatandaş (Basurafı linci sayfada) GUrbüz Bıkmazm inşaattan minşaattan anlamadığı belli olmuş, olayı incelemekle görevlı bir müfettiş, Gürbüz Bıkmazın hışaattan anlamadığını ortaya çıkar mıştır. Ancak bu defa yapılan soruşturmada, Gürbüz BıKmaz admda bir inşaat mühendisinin varlığı ortaya çıkmıs, ancak bu nun, Orman Başmüdürlüğünde görevli olan Gürbüz Bıkmaz olup olmadığı anlasılamamıştır. 18 Eylül 1971... Imar ve Iskftn Bakanı Salâhattin Babüroglu, Âfet Işleri Genel Müdürlüğünde görevli Gürbüz Bıkmaz adındaki genç bir mühendisi makamına çağırtmış ve kendisinden mes leğiyle ilgili bazı sorular sormuş tur. Ancak genç mühendis, «hıkmık» etmiş, Babüroğlunun sorulannı ce\aplandıramamıştır. Bunun üzerine, zaten heyecanh ve sinirli bir yapıya sahip Babüroglu, derhal emir vererek Çankaya Emniyet Âmirliğinden polis çağırtmış ve Gürbüz Bıkmaz a dındaki genç mühendisi buıüara teslim etmiştir. Bildiri îzmlr Sıkıyönetim Komutanlı. ğının konu ile ilgili 26 numara. lı bildirisinde özetle şöyle denilmektedir : «Son fünlerin asayiş yönünden sakin görünüşüne rağmen, toplumun huzurunu bozan bazı anarsist ve kanun kaçağı kimselerin elan aranrada dolaşan menfur emellerini yerine getirmeye fırsat ve zemin kolladıklarım sizlere açıklamakta yarar görürüm. Zira, bn kunseler karanlık arzu ve emellerini oluşturmak yolundaki sinsice çalışmalan bir yana, yine araıuzdan bazılarım kaçtrıp hapishanelerdeki anarşist arkadaşlarının kurtanlmasında rehin veya rehine olarak kullanma husıisunda organiza» yona girişmekte, plân yapmakta, hattâ eylemlere geçmektedirler. Nitekim böyle menfur bir emelin olusumu içn Orhan Ayar, Serap Ayar adları ve bn adlara uygun sahtc belgeler ile kan • 83 sanıklı (Baştarafı 1. «ayfada) mlş, ancak kişilerın tipini ve bindiîUeri vasıtanın rengini si>yliyememlştir. Yılmaz konuşuyor Duruşma sırasmda bir ara söz aian tutuklu sanıklardan polis müfettişl Muzaifer Yılmaz, kanunsuz olarak tutuklanmjş oldugunu iddia ederek, şöyle demiştir: «Ben birinci sınıf emniyet müdfirüyüm. 1402 sayılı kanunun 21. maddesine före, bağlı bulonduğum Bakanlığın yazılı muvafakati alınmadan tutuklandım. İki a? bu şekjlde kanunsuz oktrak tutuklu kaldıktan sonra mahkemeye çağınldım. Ben hâkimler kanununa tâbi, dokunulmazlıği olan bir memurken, gıyabımda rerilen tutuklama kararı, vicahiye çevrilmeden tatbik edildi. Bu husus da kanunsuzdur.» Muzaffer Yılmaz, daha sonra Ingüterede MagnaKarta fermanından bu yana, geçen stire içinde, böyle bir kanunsuzluk ola yının ilk defa cereyan ettigini de ileri sürmüş ve «Kanunları yapanlar, önce buna kendileri uymaJf zorundadırlar. Aksi takdirde faşizm olur» demiştir. Sanık polis müdürlerinden Rafet Kaplangı da oturduğu yerden söz alaralc, Muzaffer Yılraazm sözlerine tamaznen katıldıgıru ifade etmiş ve, «Ayni kannnsnzlnklarla ben de karsılastun» demiştir. Daha sonra duruşma, bugün 9.30'a bırakjlmıştır. Sağlık Bakanlığının ilâç fiyatlarını tesbit elmesinin sakmcalı olduğu ileri sürüldü ANKARA (Cutnburiyet Bürosnl Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğmca. ilâç fiaüarının indirilmesi için yapılan çalıjmalar, ilâç fabrikaları, eczacılar ve ilâç depoları yöneticileri tarafından ilgi ile izlenmektedir. Bu arada, Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri de bir açıklaraa yaparak: «Bngünkü kanunlar karsısında Sağlık Bakanlığının ilâç fiatlannı tesbit ebnesinin sakıncalar doğnracağını» bildirmijtir. Tartışma konusu tşvan, reform uygulamasının yurt çapında mı, bölgesel olarak mı uygulanmasının daha çok yarar sağlanacağının tartış. ma konusu olduğunu ileri sürerek konuşmasını tamamlamıştır. Îzmir Milletvekili Ali Naki Üner toplantıya politikacı olarak değil, meslek hayatını toprak insan ilişkilerine harcamış bir teknisyen olarak katıldığını belirttikten sonra toprak reformunun «duraklama ilerleme gelişmış tarım> konularını kapsadığını kaydetmiş, Türkiye'de toprak reformunu gerçekleştirmenin şart olduğunu söylemiş, bunun için de ekonomik kalkınmaya ihtiyaç olduğunu ifade ettikten sonra şunları söylemiştir: •Buçün Türkiye'de içinde bolonmnş oldnğnmuc ortam toprak reformnnn zorunla kılmak. tadır. Bu reformun Türk ekonomisine gerekli katkıda bnlnn. ması için mutlak surette ekonomik kalkmmamızın bn ilk safhalarında bu işin baslartlmasına zorunluluk vardır». Seminerin son oturumunda bir bildiri sunan ABD Uluslararası Yardım Teşkilâtı Teknik Yardımlaşma Bürosu uzmanlanndan Dr. Fred L. Mann, «Toprak reformunun finansman metodları» üze rinde durmuş, çeşitli ödeme şekillerini anlatmıştır. Bugüne kaldı Deniz Nakliyat grevi 3il dışında devam ediyor • GENEL MÜDÜR. «ÎSTEKLERİN TEHLÎKE YARATACAGINI» SÖYLEDİ Deniz Ulaşlş Federasyonu'nun İstanbul Kocaeli ve Zonguldak Sıkıyönetim bölgeleri dışında önceki gün saat 18.00'den itibaren Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı T.A.O. işyeri ve gemilerinde başlattığı grev dolayısiyle, Deniz Nakliyatı Genel Müdürü Lütfü Hızlan, «Istekierin yerine getirilmemesi halinde biz Türk denizciliğinin selâmetini tehlikede gönnekteyiz» demiştir. Grevle ilgili olarak dün Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutenlığmda, jetkililerin katılmasıyla yapılan toplantıdan sonra, istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı bölgesindeki grevin 26 Ekim saat 24'e kadar askıda bıraküdığı açıklanmıştır. «Köylüler dinlensin» CHP Içel Milletvekilt ve Partl Merkez Yönetim Kurulu üyesi Çetin Yılmaz, toprak reformu ön tedbirler tasansını görüşen Millet Meclisi Geçici Komisyonu Başkanı AP İstanbul Milletvekili Ismail Hakkı Tekinel'e bir telgraf çekerek «Atalan», «Göllüre» ve «Elmalı» köylülerinin de Komisyona çağınlarak dlnlenmesini istemiştir. Komisyon, bugün saat 10'da toplanacak tır. Vergi konacak Karaosmanoğlu konuşmasının sonunda, reform için vergi tedbirlerinin de getirileceğini söylemiş, şöyle konusmuştur: «Toprak reformuyla ilgili yeni vergi tasanlan da getirilecektlr. İlk olarak Arazi Verisi Kanunu nu değiştiren tasari hazırlanarak parlâmentova sunulacaktır. Burada şunu ifade edeyim ki, sayın komisyon üyelerinin gönülleri müsterih olsun, toprak reformuy la ilgili para bulnnacaktır.» Fotokopileri gönderdi ANKARA. (THA) Çalışma Bakan Vekili Atillâ Sav, eczacıların >Bir bildiğiniz varsa, savcılığa ihbar edin. şeklindeki demeçlerini kendilerine gönderdiği bir yazı ile cevaplandırmıştır. Sav bu arada son 10 yılda SSK ile anlaşmalı olarak çalışan bazı ec zaneler hakkında yapılan soruştur malarla ilgili fotokopileri de mek tubuna eklemiştir. Kraliçe IBastarafı 1 inci sayfada) Bursa kılıç kalkan ekibinin küıç kaUcan şakırtüarı arasında önlerine atılan gül ve lsaranfüler ile halkın içten sevgi gösterileri izlemiştir. Kraliçe, Dük ve Prenses buradan hareketle Efes'e gitmişlerdir. Konuklar, Bülbül Dağındaki Meryem Ananın son ikâmetgâhı olarak kabul edüen eve gitmemişler dir. Bu evi ziyarct etmemesi, Kraliçenin bu evin Meryem Ananın son ikâmetgâhı olduğu şeklindeki inancı «Papa Paul»a rağmen tescil anlamını taşıyacağı düşüncesiyle îngiüz protokolunca programa alınmannştır. Kraljçe ve beraberindekiler Efe» harabelerinin üst kapısından girmişler, anne ve kızına iki ayrı Tiirk erkek, babaya da bir bayan arkeolog Efes şehri boyunca eşlik ederek bilgi vermişlerdir. Arkeoloğun Fransızca verdiği bilgileri ilgiyle izleyen Kraliçe ve Prenses bir turist gibi bol, bol rbtoğraf çekmi?lerdir. Bu süre içinde yerli ve yabancı fotoğrafçılar, Kraliçenin rahatlıkla gezmesi, bilgileri dirüemesi ve fotoğraf çekmesi için yüz metre kadar uzalda}t:rümi5lardır. İşin gerçeği Amma, karakolda ifadesi alınan Gürbüz Bıkmaz daha sonra savcılığa teslim edilnüş, adam gerçekten mühendis olduğunu ısrarla iddia edince. kefaletle serbest bırakılmıştır. Polis, daha sonra yaptığı araştırmada, gerçekten de bu isimde birisinin 1963 yılında tstanbul Teknik Üniversitesinden mezun olduğunu, aynca Mimarlar Odasınm da üyesi bulunduğunu tesbit etmiş ve sık sık kendilerini görmeye gelen Gürbüz Bıkmazdan özür dileyerek izzetikramda bulunmuslardır. Ne var ki. geçtiğimiz hafta Ccmhuriyet Savcılığına gelen genç, ince bıyıklı bir kişi, her şeyi altüst etmiştir. Imar îskân Bakanlığındaki olayı gazetelerden öğrenen bu genç, savcı başyardımcısı Asım Acar'a, adının Gürbüz Bıkmaz olduğunu, Ergani Etibank tesislerinde inşaat bakım ve kontrol şefi olarak çalıştığını anlatarak, kendi kimliğini taşıyan bir şahsm varlı ğını ve adının olaylara karıştığmı ihbar etmiştir. Bunun üzerine konu yeniden incelenmiş ve daha önce kefaleten serbest bırakılan ikinci Gürbüz Bıkmaz'm yakalanması için polise talimat verilmiştir. Ancak, kefaletle serbest bıra küan Gürbüz, serbest bırakılırken verdiği adreste bulunamamışür. Ve yine Gürbüz Bıkmaz'dan öğ reniyoruz ki, Ankara'da yakalanan Abdülhalik Görk, Elâzığ'da yanlış betonarme hesabı yaptıktan sonra bunun anlaşılması üze rine ortadan kaybolan Kemal Özkan, Kastamonu Orman Başmü dürlüğünde görevliyken inşaattan anlamadığı anlaşılan Gürbüz Bık maz ve en son İmar Îskân Bakanı Selâhattin Babüroglu tarafından sahteliği ortaya çıkarılan Gürbüz Bıkmaz ayni kişidir. Göriişmeler Askıda bırakıldı Harabelerde Bir öneri: «Türkİş üzerine alsın..» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda SSK'nm ilâç fabrikası açmasma ilişkln kanun teklifinin reddedilmesi üzerine Genel İş Sendikası ile Yol İş Federasyonu, bu işin Türk Iş'in öncülüğünde, işçi sendikaları tarafından yapılmasmı isteyen önerilerini, Türk İş Genel Başkanlığına ver mişlerdir. Tazminat konusu Toprak Mülkiyeti ve Finansmanı uzmanlarından Dr. Eric de, «Toprak Reformunun Finansman Mctodlan, Bazı Görüşler ve Meseleler. konusunu ele almış, ödenecek tazminat konusuna değinerek, Avrupa, Asya ve Küba'daki ihtilâlci sosyalist rejimlerde, arazilerin eski sahiplerine herhangi bir tazminat ödenmediğini belirterek, «Amerika, en radikal tanm reformunu uygulamaktadır» demiştir. Konuşmacı. Şili ve Peru'da, toprağa değer takdirinin vergi matrahı üzerinden yapıldığını, a>Tiı kriterin 20 yıl önce de İtalya'da kullanüdığını anlatarak, şunları söylemiştir: •Büyük arazi sahiplerinin vıllardan beri devlete ödemekle yetindikleri ıEğer herhangi bir vergi ödemişlerse) arazi veryilerine dayanan bir değerlendirme metodu ile kendilerine tazminat verilmesinde esas itibariyle ahlâk ve adâba aykın bir taraf görmemekteyim. Gerçekten böyle bir kriterin uygulaıunasında her zaman İçin romantik bir adalet görmekteyim..» Dr. Eric, toprak reformunun mali yönünün, reformun genijliğini ve derinliğini smırlayıcı bir etken olmadığmı savunmus ve sözlerini şöyle tamamlamıştır: •Gerçek sınırlayıcı etken, herşeyden önce politik karar almmasındadır. Uygulama hızına konulacak kayıtlamalar, hükümetin örgütleme yeteneği, eğitün görmüş insan gücünün bulunup bulunmaması ve köylüleri reform işlemine eylemli olarak katümaya sevkedebilmekteki başansı tâJin edecektir..» 17 sanıklı dâva öte yandan, ayni saatlerde 2 Numarah Sıkıyönetim Mahkeme sinde de, «17 sanıklı dâvanın» duruşmasına devam edilmiştir. Kocaeü TJJ". ve T.Ö.S. üyeleri ile «İzmit Devrimci tşçiKöylü Birliği» yöneticileri olan 17 sanıktan ikisinin tahliyesine karar verilmiştir. T.C.K. nun 141. ve 142. maddelerine aykın davranıştan sanık olarak yargılanan sarukların dun^masında tanıklar dinlenmiştir. Serbest bıratalan sanıklar: Hüsejin özyamano|lu ile Mehmet Kurt'tur. Duruşma, 6 Kasım'a ertelenmiş tir. Yüksek öğrenim bursları tek elde toplanacak ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) Çeşitli Bakanhk ve kamu kuruluşlarının mecburi hizmet karşılığı verdiği burslar bundan böyle Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından dağıtılacaktır. Bakanlık ve kuruluşlar, verecekleri burs sayısını ve miktarım tesbit ederek Kuruma bildirecek, Kurum bunların dağıtım ve takibini yapacaktır. Kredi ve Yurtlar Kurumu' nun önceki gün başlayan 21. Genel Kurul çalışmaları dün sonuçlanmıştır. Sabahki oturumda konuşan Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcileri, öğrencilere yapılan devlet yardımlarınm dağımklığı sebebiyle beklenen faydayı sağlamadığını ve karışıkhklara yol açtığını belirterek, bunların tek elde, Kredi ve Yurtlar Kurumunda toplanması için çalışmalar yapıldığım açıklamışlardır. Böylece, üniversite ve yüksek okullarda okuyan öğrencilere yönelen her türlü devlet yardımı tek elde toplanmış olacak, bu da mevcut kargaşalık ve aksakhkları önleyecektir. Genel Kurulda aynca, öğrencilere verilecek kredilerin bir yılda 12 aydan aşağıya incîirilmesi ve ders aylarma inhisar ettirilmesi prensip olarak kabul edilmiş, bir yıllık kredi süresinin tesbiti için Yönetim Kuruluna görev verilmiştir. Buradan sağlanacak tasarrufla, başka öğrencilere kredi verilecektir. Selçuk Müzesi Kraliyet ailesinin bir saatten fazla süren Efes gezisi alt kapıda sona ermiş ve buradan Selçuk mü zesine gidilmiştir. Müzeye giriş «Pool»a dahi yasaklandığı için kapalı kutuda duran «Tann Bess»in heykelini görüp görmedikleri öğrenilmemiştir. Saat 13.00'de Kuşadasına dönen konuklar burada özel bir ögle yemeğinden sonra, 15.10'da yata bareket etmişler ve Britannia ile Ege Denizine açılmışlardır. Krali yet ailesi bu sabah Gelibolu'da vaktiyle babalarının geçemediği Çanakkale Boğazından geçmeden önce çeşitli uluslann askerlerinin kabirlerini gezecektir. Urfa'daki ölüm olayının karakol dayağından ileri geldiği açıklandı ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) Urfa Cumhuriyet Senatosu üyesi Ibrahim Etem Karakapıcı (MGP>, Urfa YSE Müdürlüğünde memur Ibrahim Bagış'm ailesinin müracaatı üzerine yapılan ikinci otopside karakolda yediği dayak jüzünden öldüğünün anlasıldığını Cumhuriyet Senato sunda yaptığı gündem dışı konuşmada açıklamıstır. Karakapıcı, «Olay, can emnlyetini ortadan kaldıracak bir durumu fföstermektedir. Dünkü görüsmeler sırasındŞj MGP Genel Ba?kan Yardımci«, Emin Paksüt, reform yapüırkeD," devletin kendi topraklarını da SIVAS, (THA) Sıvas'ta iki dağıtması görüşUne karşı çıkaköy halkı arazi anlaşmazlığım rak, «Kamnlastırma devletin ken çözmeye gelen yargıç ve jandar. di arazisini degil, dzel sahlsla. ma birliklerinin önünde taslı nn arazilerini alarak kamnya sopah kavga etmişler, bir köy. mal etmek demektir» demiştir. lü balta ile parçalanarak öltnüçön tedbirler tasarısmı eleştitür. ren Paksüt, toprak reformunun Sıvas'm Koyulhisar llçesi Süt. yapılması gerektiğini, ancak bu lüce köyü ile Suşehri ilçesi Kureformun hukuka olan inancı zuderesi köyü arasında 32 yılzedelemiyecek ve özel mülkiyedan beri süren sımr anlasmazhte gereken saygıyı gösterecek ğını çözümlemek üzeTe, Asliye bir biçimde gerçekleştirilmesini Hukuk Yargıcı Ethem Güler, istemiştir. yamna jandarma kuvvetî de 9Paksüt, tasanya en iyl şekll larak, olay yerinde inceleme Parlamentonun vereceğini de ö yaparken iki köy halkı arasınne sürerek, «Ben reform geHı da kavga çıkmıştır. Meydan dim, Meclis kusa çevirdi demek kavgasında, Remzi Demirhari ihanet olur» şeklinde konusmuşadında bir köylü, karşı köyden tur. Adü Yüksel'i balta ile öldürmüştür. Bir profesör Olayla ilgili olarak 13 kişi tuDaha sonra söz alan Ege Üni. tuklanmış, kavga edenler mah» versitesi Ziraat Fakültesi profekemeye sevkedilmişlerrfir. İki köy halkı, arazi yüzünden yargıcın önünde meydan kavgası yaptı, birölüvar istanbul Belediye Başkanlığmdan .... ~ Saraçhanebaşı yeraltı geçidindekl 40 harita numaralı dukkân ayhk 410. liralık muhammen bedel üzerinden 3 sene muddetle ihale olunacaktır. tlk temiıuitı 1107 liradır. (Ernlak 2 Üsküdar, Tabaklar mahallesl Tabaklar Meydanı sokağında 1121 ada, 4575556 parsel, 6, 8, 12, 14, bilâ taj kapı numaralı 5 adet bina enkaa 14.455^5 liralık muhammen bedel üzerinden satılacaktır. ilk teminatı 1084.14 liradır. (Emâk ve îstimftk Müd. de). 3 Saraçhanebaşı geçidi alöndakl 41 harita ntunaralı dükkân aylık 250 liralık muhammen bedel üzerinden 3 sene müddetle ihale olunacaktır. îk teminatı 675 liradır (Emlâk ve îstimlâk Müd. de). ' 4 Zeynepkâmll Hastananeslne luznmlu 3 adet Salpingocraphi cihazı 8750 Iiralık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır. îlk teminatı 656.25 liradır. (ZeynepkftmU Hastahanesi Basnekimliginde). 5 HaseM Hastahanesine lüzumlu 1 adet fotoğraf maHnesi 8500 liralık tahmin bedeli dabilinde satın almacakür îlk temlnab 637.50 liradır. (Haseki Hst. Bashekimliğinde). 6 Konservatuar MUdürlüğü yatıü fasım öğrencilerine lüzumlu 52 takım elbise dikimi işi 8320 liralık tahmin bedeli dahilinde ihale olunacaktır. İlk teminatı 624 liradır (Konsannv tuar Müd de). ^onservar 7 Mezarhklar Müdürlügüne Hizumlu n kalem boya ve boya malzemesi 6463.70 liralık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır. İlk teminatı 484.78 liradır. (Levazım Müd. de). 8 Zeytinburnu Evlendlrma Dairesl Nikâh Salonunda bir sene muddetle fotoğraf çekme işl aylık 500 liralık muhammen bedel üzerinden ihale olunacaktır. tlk teminatı 450 liradır (Emlâk ve İstimlâk Müd. de). 9 ttfaiye Müdürlüğüne lüzumlu 1 adet silindir kapağı 3666.65 liralık tahmin bedeli dahilinda satın alınacaktır. İlk teminatı 275 liradır. (Makine Elektrik ve Sanayi İş. Müd. de). Tahmin bedelleri, kira bedel ve süreleri ile ilk temlnat miktarlan yukanda yazılı işler 2 Kasım 1971 salı günü saat 11.00 de Belediye Saraymda toplanan Belediye Encümeninde, 2 nci iş kapalı aarf arttınnası, 1, 3 ve 8 inci işler açık arttırma, diğerlerl açık eksiltmo suretiyle şartnameleri veçhils ayn ayn ihale olunacaktır. Şartnameleri hizalannda yazob Müdürlüklerde bedelsu olarak görülecek veya alınacaktır. Açık artürma ve eksiltmelero Jştlrak edeeeklerln ilk ttanl. nat makbuz veya banka teminat mektuplannı, (1, 3 ve 8 ind işler hariç) 1971 yıh ticaret odası vesikası veya bağlı bulunduk. lan demek belgelerini, (8 inci İş için özel şartnamenin 4 Uncü maddesi gereğlnce ihaleden en geç 7 gün evvel Basm Yaym v« Turizm Müdürlüğüne müracaatla alacaklan belgeyi) hâmilen muayyen gün ve saatte Belediye Encümeninde bulunmalan. Kapalı » r f artürmasma iştirak edeceklerin ilk teminat makbuz veya banka teminat mektuplannı havi olarak hanrlayacaklan kapalı zarflannı ihale günü saat 09.30 dan 10.00 a kadar Belediye Encümenine venneleri lâzımdır. (Basm; 22329/8651) ! Düzeltme özgen Acar'ın dünkii yazısında •Kraliçe'nin basm sözcüsii WUliam Has*ltine'm bir İngiliz olmayıp bir AvustraJyalı olduğunu..» cümlesindeki ülke adı, bir dizgi yanlışlığı sonucu «A\usturyalı» şeklinde ç&mıştır. Düzeltlr, Ozür dileriz» Fakülte (Baştarafı 1. »ayfada) leri ve Edebiyatı: 301.95, Coğrafya: 314.22, Eski ön Asya DiUer ve Kültürleri: 295.18, Felsefe: 311.11, Fransız ve Roman Dilleri ve Edebiyatları: 356.33, İngiliz Dili ve Edebiyatı: 373.57, Klâsik Diller ve Edebiyatları: 297.08, Pedagoji: 321.37, Prehistorya ve Arkeoloji: 314.13, Psikoloji: 317.32, Sanat taribi: 308, Sosyal Antropoloji ve Etnoloji: 306.60, Sosyoloji: 316.07, Tarih: 311.19, Tiirk Dili ve Edebiyatı: 314.80, Astronomi: 325.94, Botanik: 340.21, Fizik: 349.68, Jeofizik Lisansı: 344.47, Jeofizik Yüksek Mühendisliği: 396.40, Jeoloji Li sansı: 339.20, Jeoloji Yfiksek Mü hendisliği: 390.05, Matematlk: 343.92, Zooloji: 327.77. Hnkuk: 316.57, îktisat: 327.53, tşletme: 356.62, Kimya Lisansı: 379.17, Kimyaçerlik: 397. 77, Kini' ya Yüksek Milhendisliği: 413.06 Ottnan: 370.28, Tıp: 404.41, Bur. sa Tıp: 388.88. • ATAMA Görevinden alınan Ziraat Bankası Genel Mü. dür Yardımcısı Necati Öncü'nün yerine, Bankanın Ziraî Krediler Müdürü İsmet Alver atanmıştır. • ÇOBAN KÖPEGİ Kara Kuvvetieri Komutanlığı komma, nöbet ve tarama hizmetle. rinde kullanmak amacıyla Almanya'dan 20 adet damızlık ço. ban köpeği satın alacaktır. • REKORTMEN ABD De. niz Kuvvetieri Araştırma ve Ge liştirme Merkezinde su altı re. kortmeni olan Yarbay Donalct Walsh dün sabah İstanbul'a gel. miştir. Yarbay Walsh, Trieste adlı su altı aracı ile Pasifik Ok. yanusunda 7 mil derinliğe inerek, bir rekor kırmıştır. • İTÜ SINAVLAKI İstanbul Teknik Üniversitesine giriş sıralama sınavında başarı gösteren öğrencilerin listesi, dün İTÜ'de ilân edilmiştir. • YENİ SPÎKEBLER TRT' nin açtığı spikerlik sınavı basanlı sonuç vermemiş, Ankara'da sınava giren 199 kişiden 9'unun kazandığı bildirilmiştir. Bunlardan biri kızdır. İstanbul'da yapılan ve 314 kişinin girdiği sınavda ise, 5 kişi basarı göstermiştir. Başı dertte Şimdi, Malatya 1940 doğumlu Ismail oğlu, İstanbul Teknik Üni versitesi mezunu, 2156 numarayla Mimarlar Odasma kayıtlı hakiki Gürbüz Bıkmaz'm başı dertte ol masm da kimin olsun? Çünkü, iki numaralı Gürbüz Bıkmaz yine ortalarda yok. Yaka lamncaya kadar ya yeni bir suç işlerse, borçlanırsa, evlenirse, bo şanırsa ne olacak?.. Bir de, gerçek Gürbüz Bıkmaz haklı olarak soruyor: Peki ya ben kimim? ve ekliyor: «Adam vakalanınca. yetkililerden rica edeceğim, ikimizi de alıp babama götürsünler, göstersuıler, bakalun Ismail oğlu Gürbüz kim? Bn ortaya çıksın ki basun bir daba derde girmesin..» İki numaralı, yani sahte Gürbüz Bıkmaz'm, nasıl olup da ger çek Gürbüz Bıkmaz'm yerini aldığı ise, ancak bu becerikli vatandaşımız yakalamnca anlaşıia cak. Uçak biletlerine zam düşünülmüyor ANKARA (a.a.) Bakanlar Kurulunun dünkü toplantısmdan sonra, Ulaştırma Bakanı Salâhattin Babüroglu, uçaklara zam yapılmadığım ve yapılmıyacağının kesin olduğunu söylemiş, «Zamdan haherim yok» demiştir. Bakan bu konu ile ilgili olarak kendisine Türk Hava Yollarmdan zamla ilgili bir teklif gelmediğini bildirmiştir. Kamulaştırma masrafı Seminerin öğleden sonraki oturumunda, açılan genel tarüşmada, toprak reformunun finansman metodları konusunda çeşitli sorular yöneltilmiş, kişisel görüıler açıklanmıştır. Otunıma Başkanlık eden Kemal Kurdaş, konuşmacı Mann'ın ülkemizde kamulaştınlacak arazi konusundaki sözlerine açıklık getirmek amacı ile jraptığı konuşmada, Türkiye'de 25 müyon hektar ekilebilir arazi olduğunu, bunun beşte birinin kamulaştırılması halinde ve Prof. Ali Aras'ın, bir gün önceki tebliğinde bir dönüm arazinin değerinin ortalama 250 lira olarak gostermesinden hareket edilerek, ekilebilir arazinin her dönümüne 300 lira ödenecek olursa, net kamulaştırma masrafının 15 milyar lira tulacağını söylemiştir. Kurdaj, bunun 20 yıllık taksitlerle ödenmesi halinde ise, faizlerinin 1 milyar lirayı aşacağını sözlerine eklemiştir. Bunun üzerine tekrar Mann söz almış, topraktan yararlananların devlete borçlarını ödemeye başlamalarmdan sonra yıllık ödemeler toplamımn devletin mstaraiuıı karşılayacak duruma geleceğini belirtmiştir. ODTÜ'de bir laboratuvar yandı ANKARA, (THA) Orta Dogu Teknik Üniversitesi Makina Bo'lümii laboratuvarında asistanların yaptığı bir deney sırasmda meydana gelen patlama, Uaboratuvarm tüm yanmasına sebep olmuştur. Yangın; 2^ saat süren bir çalışmadan sonra söndürülmuş, zararın tesbitine başlanmıştır. Tankerden atlayan Bulgar, sığınma hakkı istedi Varna'dan Brezilya'ya giden Yugoslav bayraklı «Kapitan Maryinoviç» adlı tankerden denize atlayan Lazar Nikolof Niçhef isimli bir Bulgar genci, siyasi sığınma isteğinde buiunmuştur. Mesleği açıklanmayan Bulgar genci, Varna limanında bağlı iken gemiye gizlice girdigini söylemiştir. Niçhef'i, sahil sıhhiye motoru kıu^armıştır. Bulgar genci, siyasi polise teslim edilmiştir. Nobel (Baştarafı linci sayfada) mısyedi yaşındaki Neruda, ödüle «Şilrlerinin bir kitanın kaderi ve havallerini canlı bir şeldlde yaşatması» nedeniyle lâylk görüknüştür. Neruda'ya verilecek ödül 450 bin îsveç kronu, (yaklaşık olarak 1.296.000 TL.) dir. Neruda, ayni zamanda Şili'nin Paris Büyükelçiliği görevini de yapmaktadır. Ünlü ozan, 1945 de Şüi Komünist Partisi üyesi olmuş ve ge» çen yü da Kotnünist Partisinden Devlet Başkanlığına adaylığını koymuş, ancak Salvador V lende karşısında kaybetmiştir. ALTIN Comhuriyet Besmt Mamit Azu N»polyon 24 ayar kitlçe 146. 32S. 203. l«0. 155 32.15 146.30 330 205 163 Bayiler toplantısı yapıldı Erciyas Biracılık ve Malt Sanayü Anonim Şirketinin 1971 bayiler toplantısı geçen hafta yapıimıştır. Toplantıda Anadolunun çeşitli illerinden gelen bayıier j fabrika yetkilileri ile fücir te»tisinde bulunmuslardır. 160 2218 BURDUR'DA DEPREM BURDUR, (THA) Burdur ve çevresinde dün sabah saat 912 de meydana gelen deprem Korku yaratmıştır. Dipten gelen ve 3 saniye süıcn depremde can ve mal kaybı olma mıştır. Hasar Tesbit Komitesi köylerde hasar olup olmadığını araştırmaya başlamıştır. 22 Ekim c U V. 6.16 E. 12.55 m O 11.58 6.37 14.57 9,36 c Ramazan 2 E S < 1720 12.00 1 18.51 131 ı 4.40 11.18
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle