16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ismajl Hami DANIŞME&ID TÜRK ANStKLOPEDİSİ Faslkül : 153 Bakanlığımızca bastırılmakta olan «Tıirk Ansiklopedisiınin (İbrahim Paşa ıMak. bul»)dan (Iklim)e kadar tnaddelerinl ihüva cden 153. fasikülü çıkmıstır. OSMArs|.| JPfcHİ KRONO^fel Birinci cilt tamamlandı. 550 sayfa, yaldızlı ciltli 40 lira V Bakanlık yaymevlerlyle bütun HtapçıIarda 15. llra flyatla satılmaktadır. Devlet Kltaplan MfidfirMftfl Soltanahmet Istanbnl (Basm 22380) 8655 Kurucusu: YUNUS NADt Cumhurıyet istanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Çıkaran: Türkiye Yayınevî 22 Ekim Cuma 1971 İlâncılık: 5227/8657 48. yıl, sayı: 16960 Telgraf ve mektup adresi: Telefonlar: 22 42 90 Kraliçe, Efes'i bir turist gibi gezdi ÖZGEN ACAR Tutukluları kurtarmaya hazırlanıyorlardı Konııklar, Meryem Ana'nın Bülbüldağındaki evini ziyaret ettnedi KUŞADASI Angdıkan Küisesınin başı ve IngıHere'de Hıristiyanlık koruyucusu Kraliçe Elizabeth II, Bülbül Dağındaki Meryem Ananın evini ziyaret etmediği için hacı olamamış ve Izmir'den geldiği Brıtannia yatmdan Kuşadasında karaya çıkarak doğruca Efes harabelerıne gitmiş ve burayı bır turist gıbi gezerek bol bol fotoğraf çekmiştır. Önceki gece Dışişleri Bakanı Os. man Olcay ve eşınin de bulunduğu Brıtannia yatı, Izmir'den denıze açıldıktan sonra, dün sabah 9.30'da Türk muhriplerınin arasından suzülerek ve lımanda demirli 4 turist gemisinin siren sesleri ile selâmlanarak Kusadasına gelmiştir. Yarım saat sonra karaya çıkan Kraliyet ailesi burada Aydın VaUsi, Guney Deniz Saha Komutanı, Kuşadası Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile Aydın Emniyet Mudüru tarafından karşılanraıştır. Bunu mılli kıyafetler giymiş iki kız öğrencinin verdiği buketleri (Arkası Sa. 7, Sfi. l de) Adam kaçıımok isteyen bir örgül ele gecti (Cumhuriyet Bürosu) İNGİLTERE KRALİÇESt ELÎZABETH II VE ESt EDİNBURG D t K Ü PRENS PHİLİP, EFESt GEZERKEN.. KRALİÇE, TARİHÎ ESERLERLE YAKINDAN MESGL'L OLMUS, İLGtLÎLERDEN BlLGt ALMIŞ, BOL BOL DA FOTOGRAF ÇEKMtŞTİR.. (Fotoğraf: Özgen ACAR) İZMİR Devlet ve işadamla. rını kaçırmak için yenı bir orgut kuran Mahir Çayan grubunun ıkınci adamı Muhendıs Bın. gol Erdumlu ile 14 arkadaşı, Izmır Sıkıyonetim Komutanlığınca ele geçirılmiştir. Durusmaları yapılan arkadaşlanm kurtarmak içın devlet ve isadamı kaçırmayı amaçlayan teşkılâtı îzmir'de kuran Bingol Erdumlu, «Orhan Ayar» sahte adıjle Izmir'in Alsancak semtınde bir evde yakaianmıstır. Izmır Sıkıyonetim Komutanı Koramıral Cemal Suer, dun duzenlediği basm toplantısında, «Ortalık günliik güneslik değil. dir. Üzücü olaylar devam etmektedir. Bu örjrüt yeniden or. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) BtNGOL ERDUMLU Etçi Halnk Menemencioğlu Muzaffer Yazkurt Isa Aykanat M. Ali Tazedal Karaosmanoğlu, tasannın tümünün kabul edüdiği Komisyonda eleştirileri cevaplandırdı Hadrianus yolunda mavi roblu bir majeste Ümit GURTUNA KUŞADASI Efes'te dun, Roma Imparatoru Hadrıanus'un adını taşıyan yoldan yuzyıllar sonra bır hukumdar geçtı. Bıleğine kuvvetlı, çelık bakışlı Hadrianus yenne mavı roplu bir ma jeste, bıleğine doladığı fotoğraf makınesı ile dolaştı kahntılar arasında.. Ingıltere Kraliçesl, kendisine anlatılanlan dıkkatle dınledı ve göstenlenleri ılgı ile ınceledı. Gorunuşe göre, önunde, «aşk evi» yazılı levha bulunan bolum belki kendısini hıç ilgılendirmeyen bır bolumdu, ama Turk ve Ingıliz gorevlılerini en çok ilgilendıren yer ıse gayet medeni bır deyışle adlandırılan bu kaiıntılar oldu. Evet, Türk ve îngıliz görevlıleri «aşk evi» ve de çevresindeki meyhane kalıntılannın önünde Kraliçe ve saraydan birısinin fotoğraflarının çekilmemesi içın olağanüstü çaba harcadılar(Arkası Sa, 7, Sü 4 de) Bir vatandaş kendisini artyor 83 Sanıklı Dâvada dün de belgeler dosyası incelendi A. BİLGİ Anayasa düzenini değiştlnneye teşebbus etmekten sanık eskl M.B.K. üyesi îrfan Solmazer ile 82 arkadaşının yargılanmasına dun, İstanbul 1 Numaralı Sıkıybnetim Mahkemesınde d»vam edılmlştir. Saat 09.30 da başlıyan duruşmada, «yazılı deliller» dosyalannın önemli bir bolümü incelenmiştir. Bu arada tanık olarak çagırılan Değirmenderedeki lojman bekçilerinden Nejdet Karaoğlu, «trafo merkezinin» dinamıtlenme olayı ile ilgill olarak olaydan 25 gün sonra motosiklete binmiş ikl şahsın, gece kendılerine «Dinamitlemek için tekrar geleceğiz» dediklerini b e l i ^ (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Toprak Reformu için yeni vergiler konacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mıllet Meclısi Geçıci Komisyonu, tfun geceki otu. rumunda, Toprak Reformu Ön Tedbirler Kanun Tasarısı'nın maddelerıne geçılmesıni, 2'ye karşı 21 oyla kabul etmistir. Oylamaya, 27 üyeden 23'ü katılmıştır. Bu ara. da, Başbakan Ekonomlk Iş. ler Yardımcısı Atıllâ Karaosmanoğlu, tasarınm tumü üzerinde yapılan eleştirıleri cevaplandırmıştır. Sahfesi Gerçek mühendis Gürbüz BIKMAZ 'ııı başı derlte YILMAZ GÜMÜŞBAŞ ANKARA Turkiye'de bugunlerde başı en çok dertte olan kişi kımdır bılır misiniz? Sanırız ki, bu sorunun peşinden aklınıza, başta AP Genel Başkanı Suleyman Demirel olmak ılzere pek çok unlü ve derdi başından aşkın kışinin adı gelmiştır. Ama hayır... Kırk yıl duşun. senız bulamazsınız. Çunku bu kışi sade bır vatandaştır, adı da Gurbüz Bıkmaz. Gürbüz Bıkmaz, genç, 32 yaşında bır mühendisımizın adıdır. Başmdakı derde gelince, duşman başına. Bundaij bır kaç yıl önce. An kara pohsı, Belediyede mühendis olarak çalışan Abdülhalik Görk adında bir kişiyi yakalamış ve yaptığı soruşturmada bu şansın gerçek mühendis olmadığını, sahte belgeler düzenliyerek kendısini mühendis olarak tanıttığını ortaya çıkarmıştı. Pakat bu arada olanlar olımış, Abdülhalik adındaki sahte mühendis, ortadan kaybolmuştu. maz adında bir şahıs Orman Ge nel Müdürlüğune başvurarak ış istemiş, isteği kabul edılerek kendisı Kastamonu Orman Baş müdürlüğune inşaat kontrol mü hendısi olarak atanmıştır. Fakat aradan uzun zaman geçmeden (Arkası Sa. 7, Sü 4 de) AÇIK OTURUMU İZLEYENLERDEN BÎR GRUP ERİM: «BUHRAN DiPFRiZDEN ÇIKARIIDI, ORTA KATA GETİRİLDİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Nıhat Erim, dun Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Başbakanlıktan ayrıhrken gazetecılenn, son buhranla ilgili olarak yonelttiğı «Bnzlar çözüldü mü?» sorusuna, «Bnzlar, dipfrizden çıkarıldı. Şimdi, orta kata getirildi» karşılığını ver mistır. Bakanlar Kurulunun 4 saat suren toplantısında, Fınansman ve Emlâk Vergisi Kanununda yapılacak değısıklıklerinin goruşulduğü öğrenilmiştir. #J NOBEL Edebiyat Ödülü, Şilili ozan ve diplomat Neruda'ya verildi STOCKHOLM, (THA) Ünlu Sılılı ozan ve diplomat olan Marksist eğihmli Pablo Neruda, dun Nobel edebiyat ödülünü alr mıştır. Isveç'teki Nobel Akademisinden yapılan açıklamaya göre, alt (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Toprak Reformu masrüiları 15 mily ar tutacak,, "Istanbul, Fakülte ve bölümlerinin yeni pnanları belli oldn İstanbul Universitesi Fakülte ve bölümleTinuı taban puanlan, bellı olmuştur: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: 398.13, Diş Hekimliği: 378, Eczacılık: 376.53, Alman Dili \e Edebiyatı: 355 30, Arap ve Fars Dil(Arkası Sa. 7, Sfi. 1 de) Karaosmanoğlu, önce, İstanbul AP Milletvekili Prof. Aydın Yalçın'ın, görüşmeler sırasında, «Tasarıyı hazırlıyanlar kimlerdir ve bunlann tanmla ilgileri nelerdir?» yolundaki sorusunu cevaplamıj, •Toprak reformuyla ilgfli tasanları hazırlayanlar, toprağı saksıda, Türkiyc'yi haritada goren kişiler değildir» demiştır. Karaosmanoğlu, Uk önce hazırlanan toprak reformu hedef ve stratejisini saptayanlarm, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemil Kaleli, Ziraat (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Karaosmanoğlu konuşuyor Sahte mühendis Gürbüz BIKMAZ Ekonomık ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti tarafından duzenlenen «Toprak Reformu Ekonomik Gelışme» konulu seminer dün yapılan açık oturumla sona ermiştir. Açık oturumun ilk konuşmasını tarım işletmecisi Ahmet Işvan yapmış, nüfusun yüzde 70'inin tarım sektdründe çalışüğını, bu rakkamın geri kalmış ülkelerdeki yüzdelerin üzerinde olduğunu, istatistiklere gdre 1 milyon topraksız aüe (Arkası Sa. 1, Sü. 5 de) her an karanlıkta kalabilir,, ANKARA, (THA) Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürü Mehmet Erdemir, «İstanbul ve Ankara her an karanlıkta kalabilir» demiştir. Erdemlr, son aylarda, özellikls büyük illerde meydana gelen elektrik sıkıntısına, arka arkaya patlayan 4 kazan borusunun sebep olduğunu bildinniştir. Elektrik sıkıntısının Aralık ayın? kadar giderileceğini söyleyen TEK Genel Mudurü, patlamalann kötü malzeme kullanılmasından ve proje hatâlanndan doğduğunu da sözlerıne eklemiştir. İstanbul ve Ankara'ya elektriS veren Ambarlı santraunda da patlama olabileceğinl belirten Erdemır, ârızaların tespitine çaU« şıldığını söylemıştir. Yanlış hesap Sunay, Tağmaç'la 2 saat görüştü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, dün sabah Genellnırmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç'ı kabul ederek bir süre gbrüşmüştür. Herhangi bir açıklama yapılmayan göruşme saat 10.00 da başlamış ve 12.05'e kadar sürmuştur. Yıl 1968. Elâzığda, Iller Bankasının yaptırmakta olduğu bazı tesislerde, Kemal Özkan adında bir mühendis çalışmaktadır. Arkadaşlanna karşı çok iyi davranan ve güzel konusan bu mühendis, bir betonarme hesabının yapılışı sırasında bir gün a niden ortadan kaybolmuştur. Zıra, yaptığı bütun hesapların vanlış olduğu anlaşıünış, yapılan soruşturmada böyle bır mühendisın bulunmadığı anlaşılmıştır. Yıl, galiba 1969. Gurbüz Bık
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle