13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SATFA İ K İ : sCUMHURİTETs 22 Ekim 1971 rw^ firkiye'de yapılması gereken reformla. •• nn en önemlilerinden biri «idari reform» * dnr. Btma rağmen konn üzerinde yeterli bir çalısma yapılmamıştır. Idarede yapılacak refennnn neden çok Snemli oldnfnnn izata etmekte fayda vardır. Türkiye'de, ekonomik, sosyal, polltik yapının özellikleri ve gelenekler yüzünden hükümetin büron faaliyetler üzerindeki etkisi çok büyüktür. Kannnlann ve hükümet kararlarının nygulanmasmda idare mekanizmasının özelligi ve onnn isleyişi Snemli rol oynamaktadır. lyi isleyen ida. re mekanizmagı, ksmn hizmetlerinin çabuk ve ncnz olarak yerine getirilmesini safladıŞi ribt kalkınma plânlarının en etken bir biçimde ve zamanında uygulanmanna imkân verir. İDAREDE REFORM VE KALKINMA Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY nygulanmafu için gerekli malf ksynalclarU fizikî unsnrların zamamnda idare ajanlanna nlastırılması gereklidir. Bo sebeple yeni ny. gulatna modelinde yer alması gereken hnsnslar surüar olmalıdır : • Kararların nygulanmasında rol oynayan ve birbirine bağlı bnlnnan idare otoriteleri arasında tam bir koordinasyonun bnlanması ve faaliyetlerin ve nygnlamanın zsman akınu itibarivle birbirine bağlanması. • Kararlann ve plânların nygnlanması için gerekli malî kaynaklann ve fizikî im. kânlann (mal ve hizmetlerin) uygnlama ile zaman ve faaliyete göre ahenkleştirilmesi. Bunnn için bütçe harcamaları, alım satım mevzaatını. hizmetler akımını yeni bir kalıba sokmak gereklidir. • üyrnlama sırasında ortaya çıkacak sorunları çözümlemek ve koordinasyonn ve senkronizasyonu basarabilmek için uygulama organları arasında dikey (ü«t ve alt kademe arasında) ve yatay (aynı kademedekiler arasında) haberleşme ve dnyarbk en tesirli bn biçime getirilmelidir. yi toplamak, geçmiş yıllann uygalamasında görülen aksaklıklann ışığında en isabetli kararların ahnmasına ve toplum tercihlerimn tâyin edilmesine yardımcı olabilir. lyi işleyen bir idare mekanizması iyi kararlann abnmasında rol oynar. Bunn bilhassa ekonomik kararlarda görmek kabildir. Tarıra, dış ticaret, sanayi, nlaştırnıa, ticaret ve difer atanlarda kamn sektörünü ilgilendiren kararlann alınmasında ve öıel sektörü ilgilendiren tedbirlerin tâyininde. kısaca, iktisat politikasmın vapımında il. gili Bakanlıkların ve idarî teskilâtın rolünün çok büyük olacafi süpbesizdir. amn hizmetlerinin en ncuz, en çabnk ve en tesirli biçimde göriilmesinde idare cihazının ne kadar büyük rol oynadıgını aynca izaha lüznm yoktnr. İdarede yapılacak bir reform bn alanda çok olumlu «onuçlar doğurabilir. Kamu hizmetlerinin ucnz ve çabnk yerine getirilmesi sadece onlann maliyetlerini düşürüp malî yükümlülüftü azaltraakla kalmaz; aynı zamanda bn hizmetler ve islemlere bafclı bütün faaliyetleri hızlandırır. Gerek dogrndan dogrnya yapıian hizmetlerin malivetfnin düsmesi, gerek özel ekonomik faaliyetlerin bağlı bnlnndntn kararlann vaktinde yerine cetirilmesi millî f konomi İçin hiç bir voldan saflanamıyacak kazançlar yaratacaktır. Nihavet. tktisadi Devlet Teşekküllerinin faalivetleri (tktisadi Devlet Teşekküllerinin genel idare mekanizmasından ayrı bnlnnmakla beraber bizzat kendi alanIarında reforma muhtaç dnrnmdadirlar) idarenin isleyişinden etkilenecekleri şüphesizdir. Reform modeli tdarenin çslısmasında Snemlî «lan hnıns. lar kanonlana, kararların ve kalkınma plânlannın yıllık programlarının # Alt idarî otoritelere dnyorulması, # tdarenin dnyurmalar karşısında «duyarlığı» dır. Bn konn. idare mekanizmasmın «iletgenliîi» ile ilrilidir. tdarede yapılacak reformnn çok önemli bir parçası bn alandadır. tdare mekanizmasındaki iletçenlik derecesi karar ve emirlerin duvnrnlmasında knllanılan araçlara, metotlara ve idarecilerin bilgi ve teerübelerine bağlıdır. fletçenliiin önemli bir parçannı meydana getiren dnynrmanın oabnk, verimli ve ekonomik olması şarttır. Bnnnn iein termino. lojinin «üniform» bir bicime sokolnıası, dnynrmanın kolav kavranır bir katıp içine otnr. tnlarak sematize edilmesi sarttır. eform modelinde ele ahnması gereken R ikinci hnsus «uyçnlama» dır. arasındaki Uygnlama idare cihazının vapısına, birimler eform modeli R lenebilir : 9u baslıklar altında ince K bailantıva. yönetlcilerin hilgi, tecrübe ve *örgiilerine bajlıdır. Vaktinde, tam bir nygnlama bütün parçalar arasında bir koordinasvon \e senkronizasvonnn varlıfeına bailıdır. tdarecilerin bilgi ve davranıslannı kisa bir zamanda degiştirmek mümkiin olamadıgından cabok sonnç alabilmek icin idarede bir model ve kalıp de£i<.ikliff faydalı olabilir. Hükümet kararlarının ve plânın zamanında \e maksada nyar bir biçimde nvgulanabilmesi için idarî otoriteler arasında <<ıkı bir baglantımn knmlması gereklidir. Bütün bnnlara rajmen idare mekanizması tam bir verimle çalısmayabilir. Zira idarî kararlann İdarî reform ve ekonomik kalkınma I "* firkiye'de kamn sektörü (parlamento ve • hiiknmet ve ilgili organlan) üç büyük fonksivona «ahiptir: • Toplum faaliyetlerinin tümfl (ekonomik olanlar dahil) için tercib ve kararlannı ortaya koymak. • Kamu hizmetlerini yerine getirmek, • tktisadî Devlet Teşekküllerinin faaliyetlerini düzenlemek. Bunlardan birincisinde idarenin roln az gibi görülebilir. Zira tercib ve kararlar parlamentolar ve hfikümetlerin fist kademe. lerine aittir. Bnna ragmen idare, gerekli bilgl. T Sonuç sektörünün, K amu •gırltğa sahipkarar ve yön verdiği, plân yaptıfı. kamn iktisadî faaliyetleri ile büyük bnlnndn«n bir ülkede idarî reform, toprak reformnndan ve egitim reformnndan daha az önemli degildir. Idarede yapılacak klklfi bir reform ve ıslahat toprak ve eğitim reformnndan çok az masraflıdır, daha çabnk sonnç verebilir. Bn alanda yapılacak reformdan doğacak sosyal ve ekonomik faydalar ise çok büyük olabiiir. Modeli, kalıbı iyi tSyin edilmis reform, Türkiye'nin kalkınma hızını yılda en az «'.3 artırabilir. Böyleee (diğer sartlar degişmeden) ortalama yıllık gelisme hızını, ayrıca bir fedakârlıita basvnrmadan '«10'a çıkarmak mümkün olacak. tır. Bn nasıl elacaktır? sornsnnnn cevabını «öylece vermek kabildir : # tdarî reform en nygnn ekonomik kararlann alınmast ve tercihlerin yapılması için gerekli malzemenin hazırlanmasina imkân verebilir. # tdarî reform kamn hizmetlerinin malivetini genis ölçfide düsürerek millî tasarrnfnn artısını sa&layabillr (Bn tasarrnf artısı ya kamo »ektöründe veya özel sektörde olabilir). # tdarî reform gerek kamn knrnlnslannın ve gerek özel sektörün faaliyetlerinin aksatmadan yflrütülmesini sağlavabilir. tdarenin faaliyetlerinde tam bir koordinasyon ve senkronizasyon millî ekonomik faaliyetlerin verimliliğini arttıracaktır. # tdarede reform kamn iktisadî teşekkiillerini de içine aldıçı takdirde, kamn iktisadi sektörünün verimliligi çok büyük bir hızla artabilir. Prensipleri iyi tâyin edtlen, modeli ivi «eçilen bir reformnn Türk ekonomisinde milli tasarrnfn ve prodüktiviteyi arttırarak gelUme hınnı büyüteceğinden sfîphe etmemek gerekir. tdarede vapılacak reformnn öteki reformlardan farklı bir vönO de daha az tartısmaya sebep olacafı, daha az direnme ile karfilasacatı hnsnslarıdır. tdarî reform en az fedakârlık ve en köçük hnznrsnzlnkla ekonomik refahı en büyük ölçüde arttıracak bir v*ldar. Reformnn vapılmasında aııa dâva, hedefin iyi tâyin edilmesi ve reform modelinin bn hedef gözönünde bnlnndnrnlarak hazırlanmasidır. nrada kabnl edilmesi nvgnn baianan «felsefe» idare mekanizmasının isleyisine ait modelin ve ona baglı mekanizmanın iyi seçilmesi olmalıdır. Mekanizma içindeki karar birimlerinin bileilerinin arttırılması, bn kalıp çerçevesi icinde zamanla çözümlenecek bir sornndnr. Bn yola başvnrnldnin takdirde. idarî reform çok kısa bir lamanda sonnç verebilir. tdarede yapılacak böyle bir reformnn Türkiye've sa|layacagı kazançlar çok büyük olacaktır. DİLEDİĞİ FAKÜLTEYE GİREMEYEN VE BEKLEMEÜ ÖÜRENCİLERE UNIVERSITEYE HAZ1RLIK Nİ FEN SINIFI ÖGRETIM DEVRELERİ: 5 KASIM 1 9 7 T 1 HAZİRAN 1 9 7 2 6 ARALIK1971 1 HAZİRAN 1972 geniş bilgi için BROŞİJR isteyiniz. BİR ÖĞİIETİM VIU SÜRELİ Bevazıt, Mithotpoşa Cad. Ist. Tel: 27 51 32 (Cumhuriyet: 8656) BAYINDIRLIK BAKANU6I Yapı ve imar işleri Reisliğinden PROjE YARIŞMftSI Hatav'da lnsa edilecek olan Hatay Hükümet Konagma aiJ mimarî projelenn hazırlanraası lşı, Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve tmar îsleri Relslıgi taraftndan «Mühendıslik ve Mimar!ık Proje Yansroası Yönetmeliğl» kurallan içmde serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarısmaya çıkanlmıştır. Yarısmanın srnacı, bu konuda günümuzün mlmarhk. mühendıslık ve sanat anlayısına, yurdumuzun teknolojik şartlarına uygun. ilk tesis ve ısletme maliyetlerı yönünden en ekonomik çözümlerl bulmak ve güzel sanatlan te^vık etmektır Bu yarısmaya, Türk Mühendis ve Mımar Odalart Birlıği üyelen katılabilir. Y A R 1S MA J Ü R İ S t i a) DANISMAN JÜRİ ÜTELERİ : î Y. Makine Mühendlsl t.TÜ. BOLVADÎN CKVDET : Y. Mimar D.G.SA. BOYSAN AYDIN HEPER VAHtT RÜŞTO : Içişlerı Bak. lller tdaresı Gn. Md. Mv. t Y. tnsaat Mühendisl I.T.O. ÖNEN FERÎDUN '; Millî Emlâk Gn. Md. Mv. SAVAŞ KEMAL URAZ M. LÜTFt : Hatay Valisl b) ASLt JÜRİ ÜVELERt : ; înşaat Y. Mühendisi E.N.P C. ERDÖLEN SÎYAVU$ : Y. Mühendis Mimar I.T.O. GÜNDES UGUR î Y. Mühendis Mimar Î.T.O. KAYAMAN SEVKİ : Y. Mimar D.G.S.A. StREL ŞAZÎ TAMKAN HURŞİT : Y. Mimar D.G.S.A. e) YEDEK TÜRİ ÜTELERİ t DÜLGEROGLU SÎNA : tnsaat Y. Mühendisl O.D.T.O. GÖKMEN DEMÎR : Y. Mühendis Mimar t.T.Ü. HASOL HAYZORAN t Y. Mühendis Mimar t.T.Ü d)RAPORTÖRLER : KAYN'AK GÜNAYDIN ÖZDEN GÜLÇtN Y. Mühendis Mımar Y. Mimar t.T.Ü. OJ3.T.Ü. B Denizine sahip cıkmazsan Yurduna sahip olamazsın Türk Dononma Cemiyeti yardımınızı bekliyor 96182 Kg. SİZAL HALAT ALINACÂKTIR TekJıfler en geç 2 11/1971 akşamına kadar Bahçekapı 27 Mayıs Han 3. katta Satmalma Komisyonu Başkanlığma verilecektır. Şartnamesi Malzeme Müdüriüğü veznesmden temin ediür. Dos. No: 971/1249 DENİZCİLtK BANKASI T.A.O. (Basm: 22315/8653) Gayri Menkulün Açık Artırma İlânı İSTANBUL DOKUZUNCU İCRA MEMURLUĞUNDAN Dosya No: 970/İS1 Beyoğlu'nda Piri Mehmet Pasa Mahallesinın Piri Pa?a Hamamı Sokakta EE. 36. 38 M 38 E., 14, 16. 18 kapı 1576 ada 3 parsel 213 sahife numaralı 275.17 M2. Piri Mehmet Paşa vakfından icarelı arsanın 5/6 hıssesi bir borçtan dolayı açık arttırma sureüyle satılacaktır. tmar dnrnmn : Dosyada mevcut ımar durum vesıkasında bu parselin nazım plâna görs iskân sahası Içınde dort yıllık program dışında bulunduğu istikamete çekılraek suretıyle bina rferinhğı 9 metre olarak 950 ırtifamda arka konrîu mesafesı imar krokisindekı gibi bitişik nızamda inşaata müsaıt olriuğu göriilmektedir. Halihazır durumu : Gayrımenkul Haskoyde Pırl Pa;a Hamamının bulunduğu mıntıkada ana caddeye paralel Boduroğlu Sokağından sonraki Piri Pa$a Hamamının Sokağının ımtidadıncfa karsısına tlâç Sokağı isabet eden yerde bulunan 3 savılı parsel, ıçinde sokak yüzünde çok eski ıkl kath ve tastan yapılmış bina ile ayrıca gecekondu vasfında kulubeler bulunan sokak ciheti istinat duvan üzenne brıket duvar ve kapılı içmde biri büyük diğerleri küçuk ağaçlar bulunan bir arsadır. Sokaktan 3 savılı parsele beş basamaklı merdivenle ınilmektedir. Muhtelif kapıları olan muhdes meskenlerin birind'e Satanik ıkamet etmektedır. Parselin bulunduğu sokakta su ve elektrık tesisatı vardır. Mnbammen kıyzneti : Parselin bulunduğu semt ve mevkı, dökümhaneler \e kuçuk sanat atelyelennın bulunduğu muhitın sanayi mmtıkası olması ve ımar durumu gozonunde bulur.durularak içindeki eskıden kalma bina ile beraber arsanın deferımn Kaim haldekı parsel ıçıne isabet eden 1300 TL. rfeğenndekı gecekonduların bedelı harıç satılacak 5'6 hıssesi değerinin 138333,30 TL. olarak tesbıt olunmuştur. Müzavedeye istırak etmek istıyenlenn muhammen kıvmetm °"10'u nlspetınde nakdi temınat akçesı vermelerı veja mıllî bir bankanın temınat mektubunu ibraz etmelerı ıcap eder Tellâlıye resmı, ihale damga pulu bedeh. tacu harç ve masrafları alıcıya aıtür. îlk açık arttırması 23/11'1971 Salı gunu saat lO'dan ll'e kadar Istanbul Sultanahmet'te Adalet Sarayı 9 uncu lcra Memurluğunda yapılacaktır Arttırma sartnamesı herkesın gorebılmeü ıçın 6/9/1971 gününden ıtıbaren Daırede açuctır. tlk açık arttırmada teklıf edilen bedei muhammen kıymetın co75'ını bulmadığı takdirde en çok arttiranın taahhudü bakı kalmak uzere arttırma 10 gün daha uzatılarak onuncu 3/12/1971 Cuma gunu saat lO'dan 11'e kadar Istanbul Sultanahmet'te Adalet Sarayı 9 uncu lcra Memurluğunda yapılacak açık arttırmada en çok arttırana ıhale edılecektır. Ipotek sahıbi alacakhlarla dığer ılgihlerın ve ırtıfak hakkı sahıplerinin faiz ve masrafa daır olan ıdchalarını dayanağı belgelerle onbeş gi.n ıçinde îcra Daıresıne bıldırmelerı ıcap eder. Aksı halde hakları tapu sıcıhle sabıt olmadıkça satış bedelinin paylasmasından hariç kalırlar. Talep edildıği ve 200 Krs. posta pulu gonderıldiğınde şartnamenın bir orneğı gonderüebihr. Daha fazla bılgı edlnmek istıyenlenn 970/261 sajılı dosva numarası ile Memurıvetımıze muracaatları ılân olunur. (Basm: 6780/86«) emoglobin hayatî nitelik taşır. Oksijenin teneffüs edildiği ciğerler arasında ve nesiçler içinde bulunan kırnuzı kan hücreleri enerjiyi sağlıyan mad dedir. Tek bir kırmızı hücre bir milyar oksi jen molekülü taşımaktadır. Hemoglobin bun lan serbest bıraktığı zaman, yerini, karbon diyoksitin nesiçlerden ciğerlere dönmesini sağlıyan hidrojen ionları almaktadır. Bu, aynı zamanda direkt olarak karbondiyoksiti de taşımaktadır. H Kan Hastalıkları HAZIRLAYAN keşif ve Vecdi KIZILDEMİR rafından hemoglobının arteryel şeklı ve daha basıt bir şekli olan myoglobin'in yapısını tesbıt ıçın kullandık.» «Hemoglobin molekülü hafilee bir daireyi andırmakta ve esit çift balinde 4 üniteden knrulndnr. Her tâli ünitede 140' dan fazla amino asit kalıntısı vardır ki bnnlar da jenetik bir seyir takip ederek mnhtelif uznnlnklarda zincirler teskil edecek şekilde birbirlerine takilmaktadır. Protein zinciri bir nevi sepet rö'revî Körmektedir.» kekul ıçinde bu kadar muazzam etkı yapabiltnesinın sırnnı anl olarak 1970 yılı Temmuz ayuıda keşfettım. Oksıjenle bırte?tıriloigı zaman demir atorolannâan saşırtıcı bir elektronık şekıl ayar laması meydana gelmekte ve bu yüzden yüzde 13 oranmda büzttlmektedir. Bu da globın zincirlerının, bütün hemoglobin molekulunıin tümünün yapısını değiştırebilecek kadar faal duruma sokmasını sağlamaktadır.» «Damar şekjinde, bu tali üniteler birbirierine sıkı sıkı bağlı olup demir atomiannın oksijenle birleşebümek için zarurî olan hareketine engel olmamakla bcraber yavaşlatmaktadır.» «Hidrojen ıyonlan damar şekıllerını takallus ettirmekte ve bu arada DPG ck hir meneene pöre icatlar olarak hemoglobin, jenetik fonksiyonu da sağlamaktadır. Ancak hemoglobin strcokimyasal fonksi yonu olan tek insan proteini olup kliniklerde hastalık teşhisi sırasın da bu ârızalara sebebiyet veren atomik hatalan da meydana v'fcarabilme fırsatmı temin etmektedir.» Içinde bulunduğumuz yüzyıhn başlannda fizyolog ve biyokimyagerler hemoglobin'in 10000 kadar atom ihtiva eden dev bir molekül olduğunu tesbit etmıslerdir. Bu dev molekülde aynı zamanda herbiri bir oksijen molekülü İle kımyasal bağlantı ku rabilecek nitelikte 4 atom bulunduğunu da ortaya koymuşlardı. Hemoglobin solüsyonlan kanalı ile oksijen teneffüs orantısını hesaplayan fızyologlar, oksijenin hemoglobin tarafından çekilme olayının İçmde daha önceden bulunan oksijen moleküllen 8ö*edine göre değiştiğinl hesaplamışlardır. Ancak bu acaip bir durum arzetmektedir. Bir hemoglobin. iki hemoglobin olarak kabul edildiği takdirde «A» hemoglobinl 3 oksiyen molekülü almakta, «B» ıse hiçbır molekül almamaktadır. Yaklaşan bir molekülün «A»ya yapışma şansı 70'de birdir. Aksı ameliyede <A>da dört, «B»de ise tek bir oksijen molekülü bulunduğu takdirde, «B»nin tek varlığım kaybetmesi ve «A«nın tek bir zenglnllğinı kavbetmeme şansı 70'de birdir. Bu etki yeterli miktarda oksijen alıs verışını sağlamaktadır. «Damar cepleri hemoşlobın molekülünün sathında bulunmakta \e birbiri ile aralarında trni<! mesafeler vardır. Statlk MOLEKÜLER CİĞER DEĞİŞME SORUNLARI •• n ugüne kadar 150 «yn I I D a n o r m â l nitelik taşıyan 1 1 ™ hemoglobin keşfedılmış olup, bunlann çoğundakl anormallıkler de bir çift amino asıt kalmtısının başka bir globin zıncırindekı amino asıt çtftl ile yer değiştirmesinden meydana gelmektedlr. En çok rastlanan hemoglobin hastalıgı aneml hücrcsl olup, bu hastahk sırasında bahls konusu değişiklik damarlardaki hemoglobinin erimez hale gelmesıne ve bu yüzden kırmızı ljtfo relere saldırmasına sebep olmaktadır. Başka hastalıklarda hemog lobinin oksıiene karşj olan yakınlığı azalmakta bu da nefes almayı zorlaştırmalrtadır.» «H. Lehman, tngilterede altı yüzde bir kadar yiiksek oranda insanda değisen hemoglobin hüeresi oldnfunu besaplamıstır. Kon jenital hastalıklann nispeten az olması keyfiyeti ancak ana ve babadan hastahklı protein geçti£İ zaman ambrivonlarda ânza olabileceğini ortaya koymaktadır. Aynca, her kromozom çiftine ait uzuviardaki birçok genier, ban proteinlerle ilişkili bulnnmaktadır. Bu da, bu genlerden bir tane sinin değişiklige nğraması, vücnt taki muayyen bir protein'in etkisi ancak az bir kısmadır.» «Anonnâl hemoglobmler Uzerindekı araştırmamız değişen pro tein moleküllerindeld aynntılan birleştirme yolunda bir ümit vermemektedir, ancak ilgill protein yapısı kesinllkle bilindiği takdirde bazı hallerde, bu degişmeleri önleyecek ilâçlann hazrrlanmasına yol açabilecektir.» ö D 0 L L ER : 1. ödül net : 25.000, TL. 2. ödül net : 20.000, TL. , :."> 3. ödül net ! 15^)00, TL. ' ' '* i.. S adet mansiyon. h«r biri net : 7.500. TL.'ıfır. ' " " Yanşmacılar 13 Kasım 1971 Perşembe gününe kadsr tesisln yapıldığı yen görmek mecburiyetindedirler. Proje teslim tarihi 18 Ocak 1972 saat l8.00*d1r. Yansma sartnamesinl ve eklennl almak Içın sahsen veya posta ile, ts Bankası Ankara . Akay Subesl 77 No.'lu «Bayındırlık Bakanlığı. Yapı ve İmar tşlerl Reisliftl Yaym ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı» hesabına doğrudan dogruya veya başka bir ts Bankası Şubesi yolu ile 50, TL. yatmldığını gös. teren ve yarı;ma,nın adını ihtiva eden banka makbuzu ile Bayınrfırhk Bakanlığı Yapı ve İmar Îsleri Reisliğine müracaat edilmelldir. Not : Jüri İle ilgili paragraf çıkanlmıştır. (Basm: 222S9 A. 14797/8647) DUYURU Tiirkiye Demir ve Çelik işlelmeleri Genel Mfidürlüğünden Karabük Genel Müdürütümüzce Kütahya ilinin Gediz üçesine yapılacak Lise binası inçaatı sabit birim fiyaü esası ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. 1 Eksiltme: 23 Kasnn 1971 Salı günü saat 14.30 da Genel Müdürlüğümüz Satınalma Komisyonunda yapıîacaktır. 2 Binanm ilk keşif t u t a n TL. 684.056; (ALTTYÜZSEKSENDÖRTBİNELLİALTI LİRA) dir. 3 Eksiltmeye girmek için iştirak belgesi alın ması şart olup; isteklilerin; A) B Grubundan en az TX. 1.000.000; lık müteahhitlik karnesi; B) Eksiltme şartnamesinin 5; 8 inci maddelerinde belirtilen belgelerle; 8 Kasım 1971 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar Genel Müdürlüğümüz înşaat Müdurlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. 4 tştirak belgeleri 12 Kasım 1971 Cuma gününden itibaren Genel Müdürlüğümüz İnşaat Müdürlüğünden alınabilecektir. 5 Bu işe ait şartname ve resimler: KARABÜK'de : Genel Müdürlüfümuz Malzeme Ikmal Müdürtüğü ile İnşaat Müdürlüğünde ESKİŞEHİR'de: İstasyon Beşevler Caddesindeki Depo Şefliğimizde; 8 KASIM 1971 tarihine kadar tetkik edilecektir. VI İstekliler teklif mektuplann, TL. 31.112.24 lık geçicl teminatlanyla bırlikte 23 KASIM 1971 Salı günü saat 14.00 e kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları şarttır. 7 Postada vfiki gecikmeler ile telgrafla yapılan teklifler dikkate almmıyacaktır. 8 Genel Müdürlüğümüz Arttırma; Eksiltme Te İhale Kanununa tâbi degüdir. (Basın: 22296/8654) H X IŞINLARI emoglobin'm davramş şek'.i uzun vıllar fizyolog ve bıvokimvagerler için bir muamma teskil etmıstır. Bundan 30 yıl önce bu konuvu ıncelemeğe baslayan Dr. Max Perutz şunları sövlemektedir: «Bünvesini öSrenmeden nasıl faalivet göstermekte oldnklarını hiçbir zaman kesfedemiyeceeimi zannetmistim.» «Sert cisımlerde atom nıteliklerının şekillerınin tesbiti ıçın tek usul X ışını kristalografı idi, fakat kımse hemoglobin gibi karısık bir bünyeyi nasıl halledebileceğini kestiremıyordu ve gerekli usulO bulabilmeli için 15 yıl zaman harcamak zorunda kaldım. O zamanld bulusumu John C. Kendrew, şah'im ve bırçok meslekdaşım ta • Kembriç Üniversitesi Tıp Araştırnıa Kor.scy; Moleküler Bi>oloji Lâboratuarı Direktörü Dr. AIax Perutz, yıllarca süren çalışmalar sonunda hemoglobinlerde «teneffns eden molekülü» keşfetmiştir. bir delık olmayıp dinamık bir mekanizma oldujunu öğrenince ve kadar hemoglobin'in fonksiyonunu öçrenmemize imkân olmadı. Ovsa hemoglobin bir nevi moleküler ciğer idi. Oksijenle reaksiyon yaptıfi zaman, her tâli ünite bafifçe sekil detistirmekte ve bnnlar birbirleri arasında 10 derecelik açılar halinde dönmektedir. Bn snret. le arterlerdeki hemoçlohinlerin yapısı damarlardaki hemoglobin yapüarına nazarar. farklı bir manzara teskil etmektedir.» «Minicik dört oksijen mokekülünün hafif kimyasal reaksıyonunun 4 atomla birhkte, dev rnovı gormektedır kl, betnoglobın molekülünün bir arter hemoglobin molekülüne yapışabilnıesl için bu mengenenin sarsılması gerelcmektedir.» «Diğer proteinlerle müşterek NİMBÜS 1 tstanbul XIV Bölge Mödürlüğümüzc« Insa edılraekte olan ömerlı Barajı rezervuar sahasında IcaJan, tdaremtze ait kavak, çesıtlı meyva ve orman ağaçları, dikill olarak yerınde teslım «uretiyle va Jkl kısım halinde kapalı zarfla arttırmaya konulmustur. 2 Bu ıjın Mnbammen Geçld bedeli teminatı TL. TL. 1. Kısım (Murath Esenceli) : 21250, 1518,73 2. Kısım (Kurtdoetnus Emirli) : 70500, 4775^3 Arttırma 2/Xl/1971 Salı güna saat U.OOMe XIV. Bölge Müdürlüğümüzün Istanbu! . Cihangir*deki Bölge binasın. da toplanacak olan «Agaç Satıs Komisyonu» tarafından yapılacaktır. 4 Bu lşe ait şartname her gün mesal saatleri Içinde adı e«. çen Bölge MüdCrlüğümUzden temin edilebllir. 5 tsteklılerln »artnameye uygun olarak hazırlayacaklan teklif mektuplannı ihale taatinden ikl saat öncesine kadar mezkur komisyona vermelerl Ilân olunur. (Not : Postada vakl gedkmeler oazan ltibar* ahnmac.) .(Basm: 22057/8646) OSİ Genel Nüdürlüğünden i LA R Kayseri Belediye Başkanlığından: 120.318:35 Hra keşif bedelli İtfaiye garajı ikmal inşaatının ihalesi 17 Kasım 1971 Çarşamba günü saat 15.30 da kapah zarf usulüyle Belediye Encümenlnde yapılacaktır. Muvakkat teminatı 7285 ;92 lira olup; taliplerin bir defada en az bu işin keşif bedeli kadar benzeri bir işi yapmış ve kabullerinl yaptırmış olduğuna dair resmî belgelerini veya (C) grupundan en az beşyüzbin Jirahk müteahhitlik kamelerini dilekçelerine ekliyerek ihaleden üç gün evvel Belediyeye müracaatla yeterlik belgesi alarak usulüne uygun hazırlayacaklan teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evvellne kadar makbuz mukabilinde Encümen Başkanlığına vermeleri; keşif ve şartnamenin Fen Işlerinde görüleceği ilân olunur. Posta gecikmeleri dikkate almmaz. (Basm: 22343/8649)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle