12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 Ekim 19"?1« Kanada'da bu/unan İspanya'da 30 binden fazla 800 bin kişilik ordu kuran Kosigin, Amerika'nm DIŞ Mısır, Israil'e karşı savaşa Prof. Dr. Yılmaz ALTUĞ Şafi, Mısır'm bu amaçla 800 bin kişilik bir ordu hazırladığını ve İsrail işgali altmdaki toprakları kurtarmak için de topyekun savaşv gözo aldığını söyİemiştir. Mısır'm bu savaş için savunma bütçesini arttırıp bütün Nil deltası boyunca da bir hava savunma sistemi kuTduğunu b e . lirten Şafi, «Askeri plânlarımızi açıklayamam. Ancak bngünkü Mısır'm 1967'deki Mısır'a kıyasla temelden değişmiş olduğuna söyliyebilirim» demiştir. w m m Çin Cın siyasetine taraftar  Yeni bir savaş mı? TAHRAN, (THA) Mısır Devlet Baskanı Yardımcısı Hüseyin Şafi, Tahran'di yayınlanmîdrta olan «Kayhan» gazetesıne verdiği demeçte, Mısır'm bu yüın 6onuna kadar İsrail'e karşı kaderini tâyin edecek bir savaşa hazırlandığını bııaırmı^m. Jığım bildirmiştir. KOStGtN, .NKOK'UN PEKtN ve MOSKOVA ZtYARETLERİ YERIN DE BİR DAVRANIŞTIR» akistama Hindistan arasındaki gerginliğin »on deıec« arttığı, topçu birüklerinin ^mrt«ı^ karşüıkh ateş açtıklan ajanslar taralmdan büdirilmektedit. Hindistan, Doğu Pakistandaki iç mücadeleden kaİSLA3VIABAD, (a.a.) Pakistan Dışişleri Bakanüğının bir sözvan dokuz milyon mültecinin cüsü, Yugoslavya Devlet Eaşkanı Tito'nun Hındıstan'ı zıyareti sokendini çok güç durumda bıraknunda yaymlanan Yugoslav Hind ortak bıldirisini «Pakistan'm tıklamu, bunları doyurma ve tçişlerine müdahale» olarak nitelenuş ve bir yabancı Devlet Başka» baruıdırmanın büyük mesele olmn Hindistan'm Pakıstan'ı parçalama niyetlerıni tasvip etmesiduğunu Birleşmiş MiHetler Genin UzuntU üe karşılandığını tfade etmiştir. nel Kurulunda açıklaHuş hulunSözcü, «Devlet Başkanları arasındaki göriişmelerde dünyadakl maktudır. Pakisfian ise Hindjstatun Doğu Pakistanın ayrıhk ha gerginlikleri giderecek yapıcı tekliiler ileri sürübnesi gerekirken reketini desteklediginî. Bengal bildiride yalnız Patostan'ı ilgılendiren bir mesele üzerinde durulDeş kuvvetlerine gönüllü \e siduğunu* ifade etmiş ve Pakistan'dan Hındistan'a mülteci akuu ollâh yardımında bulunduğunu idduğunu reddetmiştir. dia etmektedir. Durumun kötüKAHİRE, (a a) Yarı resml BİR İDDİA ye gitmesi üzerine ABDJeri S.S. «El Ahram» gazetesinin dün bilC.8. ve diğer devletleıden savaöte yandan Pakistan, Hindistan'ı sebepsız yere Batı Pakistan* dirdiğıne gore, Mısır'daki bütün ş» mani olunmak için yardunlasiyasi tutuklular Başkan Sedaf m sımr kasabalarını top ve havan ateşine tutmakla itham etmiştir. nnı istcmiştir. SSCB baştanbePakistan hükümeti tarafından yapılan bır açıklamada, Islamaxn emri üzerine serbest bırakü I l i Doğu Pakistan sorununun bir bad'taki Hindistan yüksek komıserliğine ve Yeni Delhı'ye notamn mıştır. iç mesele olduğunu ve silâhla SaU günü verildıği bıldırılmiştır. Gazete, Mısır İçîşleri Bakanı değil de poltik yönden çözülmeNotada 25 Eylul ila 5 Ekim tarihleri arasında kasabalarm top Memduh Salün'in demeçlerine si gerektiğini savunmuştur. Bu dayanarak, son 124 siyasi tutuk T« havan ateşine tutulması sonucunda kımlıkleri tespit edilmeyen görüş hem Doğu Pakistan'da yelunun da önceki gün serbest bı 20 kişinin öldüğü ön« sürulmüştür. niden bir iç savaşın iyi karşılan. rakıldığını belirtmektedir. ınıyacağını belirUiği kadaı bir Hind Pakistan savaşınm da «El Ahram»m bildirdiğine göarzu edilmediğini açıklayan bir re, adt suçlulann serbest bırakıltutumduı. Başkan Podgorny, 2 malan meselesi de halen incelenNisan 1971 de Başkan Yahya mektedır. Han'a yoUadığı meeajda Doğu m Pakistan için banşçı bir çözüm l yolu istediklerini bUdirmişti. Bayan lndira Gandi'nin Ekim başmda Moskov&'ya yaptığı liyaretten sonra yayınlanan ortak bildiride de Doğu Bengal Halkının isteklerinden, vaıgeçilmez haklarından ve meşra menfaatlerinden bahsedilmekte ve miiltecilerin şeref ve haysiyetlerîni korur bir şekilde güven içindc ATİNA, (»a) Pıre Mahkeyurtlanna dönmeleri öngörulmesı dun Levctı Amalia Flemektedir. Fakat Uetnen şunu söy ming'ın sağhk nedenleriyle ser leyelim ki, SSCB bağımsız bir best bırakılması kararmı alBengal Deş devletl kurulmasııu mıstır. kaçınumaz ve hattâ arzu edilir ölum cezasına çarptmlmış olırak göımemektedir. olan Aleko Panagulis'm kaçırüma teşebbusune adı karışan. Hindistan Hükiimeti tle şimdiLeydi Fleming 28 Eylül günu 16 ye kadar Bengal Deş Hükümetiay hapıs cezasına sarptırılmışni tanunası hususunda yapılan tı. tazyiklere mukavemet etmiştir. Basm mensuplarmın tasav.» Tammayı gereken zamanda yavurlan hakkındaki soTularmı pacağını belli belirsiz bir şekilcevaplandıran Leydi Fleming, de ifade etmiştir. Siyasî çözüm gayet tabiidir ki, Pakistan'ın bir tahliye islemi biter bitmez Atiiç meselesidir, fakat müUecilerin na'daki evine gıdeceğini ve hermilyonlara yükselmesi Hindistahangi bir kuvvet kendisini Yuf nı mületlerarası bir sorunla karnanıstan'dan çıkmağa zorlamaşı karşıya geürmektedir. Hindisdığı takdirde başka bir yere tan mültecilerin geri aunmasım gitmeğe niyeti olmadığını v : ' »' istemektedir. Bunlar güvenlikle» dlrmiştir. rini sağlayan şartlar yaratılmadan dönmek istemeyeceklerdir. Pakistan ise Doğu Bengal'in bö> lünmeden vaz geçeceğine daiı teminat almadan bunların dönmesine müsaade etmeyecektir. Bu suretle fasid daireye (ktsır döngeve) düşülmüs olunmakta P Pakistan, Hint Yugoslav bildiîisini müdahale olaıak niteledi MADRID, (THA) Grevleıin yasa dışı olduğu Ispanya'üa 30 binden fazla ışçı greve gıtmıştır. Ispanya'nm en bü>nait otomobil labrıkası «SEAT» dakı 20 bın ışOTTO\VA, (THA) Kanaçinin katıldığıgrev üçüncü günüda'ya resmî bir riyaret japne gırmıştır. makta olan So\yet Başbakam Oteyandan Asturias'daki kömlır , Aleksi Kosigin Başkan Nixon' madenlerinde de 10 bin işçi iki | un Çin'e ve Moskova'ya yapa haftadan beri grev yapmaktadır. cağı seyabatlan yerinde haNavarre'de ışveren cemıyeti hüreketler olarak nitelenoirmişkümeti uyararak devamlı grevletîr. Kosigin bu gezilerin ıılusrın bazı bolgesel iş yerlerinj tehlararası gerginliğin azalması<U ettiğini ve ış durumunun çok Jt na yarayacağını söylemiştir. krıtik olduğunu bildirmiştir. Kosigin kendisinin de Çın'e SEAT fabrikasuıdaki grevde Ise gıttiğim hatırlatmış ve orada polisle işçiler arasında çıkan bir Başbakan Cu EnLai ıle gonişçatışmada bır ışçi vurulmuştur. müşse de kesin sonuçlar elde e Bir çok polıs tnemurunun da yademediğini bildirmiştir. Kosigin ralandıklan büdınlnuştir. halen bir Sovyet komisyonunun SEAT ışçileri işverenin bir süÇın'de bulunduğunu ve ıto ülkere önce kovulan 20 işçıyi yeniden yi ügilendıren problemleri Çin işe almasım bu arada da yöneDevlet adamlan ile görüşmekte timde kendılerüıe soz hakkı veoVduklarım sozlerme eklemiştır. nlmesini istemektedirler. ÎNGÎLTERE ÇİN İLİŞKİLERÎ Yetkıli kaynaklara gbre ise, îngıltere Üe Komünst Çın'in yakında büyükelçi teati etmelert beklenmektedır. Yetküüer, îngiltere'nin daha önce de Çın'de bulunmuş olan ve Çınce bilen John Mansfield Addis'i Pekin'o büyükelçi olarak atayacağmı Uade etmektedirler. İyi haber alan kaynaklara göxe, Ingütere ile Çin arasmda büyükelçi teatismi önleyen tek engel, Formoza'mn geleceğidir. Pekin hükümeti, îngiltere'den •«Formoza'nın Çın'in bolunmez bir parçası olduğunu» belirten 1942 Ingılız ve Amenkan Çin deklarasyonunu (Kahire) teyid etmesini ıstemekte, îakat Ingıltere, Formoza adasının geleceğının, uluslararası karara bırakılması gerektiği göruşünda ısxar etmektedir. Mısır'da tüm siyasî tutuklular tahliye edîldi LEFKOŞE, (aa) Lefkoşe'de, 1 dün birkaç yüz Kıbrıs'h Rum öğ | renci, General Grivas ve Enosıs î lehinde gösteri yapmışlardır. Geçen halta da adanın ikinci : büyuk kenti olan Limassol'da General Grivas taraflısı gösteri yapılmıştı. Bu iki gösteri, General Grıvas'm gızlice adaya dönmesinden son ra kendi tarafhlarınca yapılan ilk gösterilerdır. Bu arada Rum Yedek Subaylar Birliği de Grivas taraflısı bir bildiri yaymlamış ve bunda yedeklerin «Enosis için hayatlannı vermeğe hazır olduklarını» ılân etmiştir. Kıbrıs'ta Enosis gösterılert başladı | MERlKA Birleşik Devletle nusse'ün yönetimindeki Arjantin rinin yılîarca süren kültürel olmuştur. Lanusse rejimi hâlen ve ideolojik hegemonyasından Brezüya'mn kapitaüst tarattarı yavaş yavaş kurtulmağa başhyan askerî rejüninden gittikçe uzakLâtin Amenka ortaya yeni caodel laşmaktadır. Buna, Brezüya'nın ler koymakta ve bu uölgenin u îktisadî bakımdan gittikçe kuvvet lusları arasmda onemli bazı geliş İenmesi yol açmaktadır. Bir denmeler meydana geünektedir A g e ye ihtiyaç duyan Lanusse, bu menkan hegemonyasının kalk sebepten dolayıdır ki bir taratması, Lâtm Amerika ülkelerının, tan Şili'ye yaklaşırken diğer taşimdi de kendi aralanndaki reka raftan da solcu bir yönetime sabetleri ortaya çıkarmakta ve bu hip Peru Ue yakın Uişküer kurülkeler arasmda bazan grupîaş m aga çalışmaktadır. malar, bazan dağılmalar gorulKısacası, daha çok yakm bir mektedır. geçmişte Lâtin Amerika ülkelerim k a l m HALKIN T E P K İ S İ âuvarlarla ayıran ideolo jık gorüş aynlsklan yavaş yava*. ort U ULKELERlN halklannın a d a n katanakta ve Litin yöbile zaman zaman gelismelere neticiler meseleleri daha değişık ayak uyöuramadıklan ve bu açılardan ele almaktadırlar. Bun .«,ı nKnıi. dan kısa bir süre Öncesine kadan sure uuu=».~ dar, Günay Amerika ülkeleri geneUıkle solcular ve sağcılar diys iki grupa kolayhkla aynlabüirlerdi. Bugun için böyle bir kesü» ayırım yapmağa imkân kalmadı. ti'nin w^x^ ğım belirtmek yerinde olur. KütrMarksist 0 İ r e U u l " t ^ , i P t ' hâlâ en doktrinci ve uz Lâtin Amerika ulkesl olbir gerçek ounakla birlikmla bu ülka ybneticüemeselelere deösik bir ı başkanlann: Latin Amerika Değişen B nı soylemıştır. üaşsaıı ttmu»»j. göre Şilı bundan sonra rejimleri ne olursa olsun diğer Lâtin Ame'< rıka ulkelerı ıle daıma iyi ilış, kıler sağlamağa çalışacak ve bu : ülkelerm ıç ışlerıne karışmaktan ' dıkkatle kaçınacaktır. Lâtüı Amerika'nın &~teki'iki büyük kuvvetl olarak na onem ycı>">»» • m etoesi^aşta Arjantın o t e g nzere diğer Lâtin Amenka üıke^ L hoşnutsuzluk^ ARJANTİN'İN TUTUMU ı< DEOLOJIK yonden en ilgi çe kıcı gelışmelerm meydana ulkelerden biri de La £53SSS mektedirler. A MER1KA Birleşik ârîmntat'aıungüneyiuzennc Devlet* Leydi Fleming serbest bırakıldı SSSŞv özelUUere bürünecektır. The Tiö ffüisaca. Ne* York polisleri ayda 22 bin lira rüşvet alıyor NEW . YORK, (THA) New uır. Sovyetler, Hindistan'm Doğu York Valısi John Lındsay taraBengal'de Mukti Bahüü'ye yarfından polislerin gorevlerini k<5dım ettiğini de bilmekte ve bu tuye kullanıp kullanmadıklanyardımın çoğaltılarak Pakistana nı mcelemek için kurulan Knapp bir savaş sebebi verilmemesini Koraısyonunda ifade veren bir istemektedirler. polıs memuru New York'taki Hindistan Başbakam Bayaa sıvil polıslerın ayda 400 ıle 1500 Gandi ise «Hindistan Hükümeti (6000.22500 TL.) dolar arasmda Doğu Bengalden gelen mülteci rusvet aldıklannı açıklamıştır. akınım kestnek için gereken büPolıs memuru 'William Phılıps tün tedbirleri alacak ve bunlakendisinin de ruşvet aldığını rın yurtlarına dönmelerim s>ağlaitiraf etmiş ve şehirdeki butun yacaktır.» demiştir. Bu tedbirler polis kuvvetınin aldığı rüsvetirt arasmda askeri müdahalenin de kanunsuz yollardan yılda 4 mılolacağtnı düşünmek mümkündür. yon doları bulduğunu ifade etKosigin, Ekim başuıda Moskomıştîr. vada gazetecilere «Pakistan hükümeti mültecilerin yurtlanna dönmelerini sağlayacak normal sartlan yaratmalıdır.» demişti. Bu normal şartların tek tarafU sadece Pakistan tarafından yaratüamayacağı aşikârdır. Bir ta•••I!* raftan bağunsuhk için sUâhk bir mukavemet, diğer tarattan Vunlara el altından yardım eden GLASCOVV, ( a a ) Glascov.'Hindistan hükümeti mevcuttur. un en islek alışverıs merkezîeRusya belki yeni bir arabulurınden bin olan Clarkston'da culuk konferansı toplayabilir ve dun, bir gaz kaçağı sonucu mey mümkünse bunu toplamalıdır. dana gelen korkunç patlamada Bu Hindistanla Pakistan arasın15 kişi olmuş, 60 kışı yaralandaki sorunlann bir kısmını çömışttr. zebilir, lakat hiç olmazsa TaşPoüs, ölü sayısuun daha da kent görüşmeleri gibi savaştaa yukselebileceğini belırtmiştir. Bu sonra değil de, savaştan önce îacia, geçen Ocak ayında tbrox olabilir, Büyük güçler arasında Park Staduıda, tribun çökmesi iki taraîa en çok söz dinletebisonucu 66 kişınin ölumüyle solecek SSCB göıukmektedir. S.S. nuçlanan olaydan bu yana GlasC.B. arabuiucuk veya uzlaştancı. cow'un basına gelen ikinci bübk görevini çekinmeden ve geyuk îelâkettir. cikmeden yapmalıdır. • FİLLER Bir tıle ç rak yaralayan trenın yolu, şı fil sürüsü tarafından H sure üe kesümiştir. Yetk olayın Salı gecesi Doğu H tan'daki Assam eyaletini manlarında cereyan ettığit dirmışlerdır. « NÎARKOS Yunanis en zengin armatörlerindeı olan Stavros Niarkos, dün belediye sarayında, eski ve en büyük rakibi Onasi: ki kansı Tina Livanos il« miştir. • SU BASKINI «El hid» gazetesının dun saba yısında bildirdiğine go ayın 15'inde, Kabüye'de 1 suyun ta'îması çoğu kacfıı cuk olınak uzere 26 kışiı mune yol açmıştır. Glascow'da havagazı patlamasında t5 kişi 3iBSı19 • SOSYALİST HVKt 10 Ekim seçimlerinde çı kazanaa Sosyalist Parti Bruno Kreisky başkan yeni Avusturya hükiimt kurulmuştur. • MODERN HAVA Brezilya'nın 27 müy mal olan en tnodern t nı hizmete girmiştür. Y yondan fazla uçak yolc tiyacma cevap verebüı terminalde aynı anda 70? tipi uçak hizmet ı tır. Hava limam Brezi kenti Brasüia'mn 1990 darki ihtiyacına ceva cek kapasitede inşa e PanAm'la baslıyor. MERHAB DÜHYA DanimarkadaithalvergUİ,», d on aam yaptı Yani Didonaki'n li kızı, Stelyo Oı< ça Karabaçis'in s< Eleni Didonaki v rabaçis'in yengele KETTY D vefat etmiştir. Cenatt Merasin Fen Fakifflesi öekanlıgıiMİan Kürsülerinde asıstanlık ak Beyoğlu Panayıa de icr« dun» ultemiz oend » ^ V S S . C*SŞ mm Manajans: 2607/8662* ,iMor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle