11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ALTI: : CUMHURİYET 22 Ekim 1971 aftanın filmleri GLENN FORD VE SHİRLEY JONES, VINCENTE MİNNELLİ'NİN DUTGÜSAL KOMEDİ TÜRÜNDEKİ SEVfcHU FİLMİ cANNEM KİM OLACAK7.IN BİR BÖLÜMÜNDE... 40 BEYOGLU AN'KARA (64 16 86) Kucaktan Ko. cağa J. Brown . BjS ATLAS (44 08 35 . Beyoğla) Şeh. vetten Çıldıranlar F. Oliver RİS AS (47 63 15 Harbiye) Annem Kim Olacak G. Ford . RtS BARBABOS (Kasabanın Sırrı A. Quinn V. Lisi RTS DÜNYA (49 93 61 . Beyoğlu) Ölüme Dogrn M. Keyn . G. RoUi EMEK (44 S4 39 • Beyoğlu) Oyun tçinde Oyıın P. Dorke, R Fr. FİTAŞ (49 01 66 . Beyoğla) Batının Dort De\l Donuyor H. Stancer • RIS KONAK (44 26 06 . Harbiye) Senl Sevmiyeceğim F. Ners C Denouve • RO LÂLE (44 35 95 Beyoğla) Ayıp Ettin Şemsettin S. Alısık A. Okay . R. LEVENT (64 06 99) Beş Kişilik Ordu P. Graves . BİS MISTIK (46 15 14 . Beşiktaş) 1 Yedi Kiralık SUâhşor G. Kennedy . RTS. 2 Komlser Thibbs S. Poitier . RTS ÖZLEM (48 47 33 . Meeidiyeköy) 1 tkl Eslr C. Arkın, F. Akın R. 2 Kışkanınm Senl K. Tibet, S. Özcan . R. BÜYA (44 54 57 Beyoğla) Nasrettin Hoca İ. Dümbüllü . A. Basmacı SARAY (44 16 56 Beyoğla) Sabata Vadilerin Hâkimi A. Ste. fan RİS SİTE (47 69 47 Şİ5İİ) Batınin Dort De\i Döııujor H. Stan. cer RtS YENİ AR (49 64 72 Beyoğla) Ön. ce Sev, Sonra Vur Y. Köksal YENÎ MELEK (44 42 89 Beyoğlu) Annem Kim Olacak G. Ford» BİS A. Okay . R. 2 Aglayan Melek T. Şoray K. HAKAN (23 42 33 Karagümrük) Ayıp Ettin Şemsettin S. Alısık A. Okay . R. ÎPEK (22 25 13 Çemberlitaş) An. nem Kim Olacak G. Ford MARMAHA (22 38 60 . Beyazıt) Sabata VadUerin Hâkimi A. Stefan . RTS SİN'EMA ŞUR (23 67 12 Topkapı) Annem Kim Olacak G. Ford RT ŞAFAK (22 25 13 . Çeroberlitas) Batının Dort Devi Dönüyor H. Stancer . RTS TI.VAZTEPE (71 65 18) Oyun İçin. de Oyun P. Burke RTS layı (Kom. 3 perde) Salı Per. şembe Cuma 21.15 . Çarşamba 18.15 . 21.15 (Halk ve öğrenci) Cumartesi 18.15 . 21.15 Pazaı 18.15 2115 BLLVAE TİYATROSD KENAN BL'KE (21 48 92) Top. Kiralık Metres (Muz Kom. 3 perde) Çarşamba hariç her gece 21.15 • Cumartesi • Pazar 1SJ5 . Persem. be halk günü DORME.N TIYATBOSU (M 97 38) İSTANBUL MASAL1 GIGI (Kom. 2 bölüm) Pazartesi Salı hariç, her gece 21.15. Çarş. Cumartesi Pazar 15.00. Perşm. 18.15 DOSTLAK TİYATKOSU (Dormen YIL ONCE Cumhuriyet Türk dili meselesi 22 Ekim 1932 tarihli NKARA, (özel) T ü r k D i de geniş çapta derlemeler ya* li Tetkik Cemiyeti pek ya pacaktır. Binlerce nüsha bas••kında Ankara'da çalışmaya tırılacak defterler dağıtılıp hal. başlayacaktır. Cemiyet burada kın dilinde bulunacak kelime ilk iş olarak halkın dilinde yaşayan öz Türkçe kelimeleri, ıs ler bu defterlere yazılacaktar. ülahlan, dil kaidelerini araş Bu suretle her kelimenin Türk tınp bulmak için köylere va dilinde değişik telâffuzlanndarıncaya kadar bütün Türkiye' ki incelikler araştınlacaktır. , U J ŞEHRİMİZDE yapılan Türk . Rus maçı 2 2 bera. bere sonuçlanmıştır. • BU SENE yapılan Türkiye fatbol «ampiyonİBfa. nu Istanbulspor takımı kazanmıştır. TERKOS Şirketinin yeni getirttiği tesisleri eski şebekelerla birleştirmeğe muvaffak olamaması yüzünden şehir susuı kalmaktadır. DÜN Belediye, Terkos Şirketi aleyhine dâva açmıştır. (The courtship of Eddie's father) / Yönetmen: Vincente MİN NELLİ / Oyuncular : Glenn Ford Shirley Jones Dina Merrill Stella Stevens / Renkli MGM filmi (Y. ME LEK, AS'ta) KADIKOY AS (36 00 50 . Kadıköy) Ayıp Ettin Şemsettin S. Alısık A. Okay • R. ATLANTİK (55 43 70) Parfa'te Ask R. Harrison RİS CEP SCREYYA (36 06 82 Kadıköy) Ayıp Ettin Şemsettin S. Alı. şık, A. Okay R. ERCAN (37 22 00 . Kadıköy) Son Atak M. Ronet RTS HAKAN (36 45 89 Kadıköy) Süper Adam L. Çakır, F. K a . ranfil. KADIKÖY (37 15 97) Senl Sevmi. yecefim C. Deneuve . F. Ne. ro RİS KENT (36 96 12 . Kınltoprak) Kasabanın Sırrı A. Quinn • V. Lissi . RİS REKS (36 01 Xi Kadıköy) Çolde Kajbolan Çocuk R. Hoyes RİS SİNEMA 63 (55 10 85) Kofanu Kahraman W. You . RİS SUNAR: Çuka Şafakta Hucum R. Taylor • RTS SLBEVYA (36 06 82 . Kadjköy) Ka. sabanın S ı m A. Qulnn V. Lisl RTS ÜSKÜDAR (Blr Masal Gibi S. Loren Ö. Şerif . RTS ELHAMBA ISTANBUL TÎTATRO Tivatrosu • 45 64 86) Aslan Asker Şvajk Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar: 18.15 Pazartesi, Salı, 18.15, 21.15. Cuma oğrenci matinesi. SU (44 22 36 Beyoğlu) Hızlı Mustata Pansiyonda • Pazartesi hariç ber gece 21.15 de Annem Kim Olacak? Atillâ DORSAY t'ZtKAL türiın bir zamanlar en güzel örneklerini venniş yonetmenlerden olan Vin. cente Minnelli, sinema serüveninı bır sure dramlarla («Roma' GONUL ULKU . GAZANFER ÖZCAN Tijatrosu (Esentepe, Z. Kuj u . 46 40 10) Koca Esek (Kom. 3 perde 2 Ublo) Her gece 21.30. Cumartesi . Pazar 18.00 de ma> IİDC. Perşembe oyun yok GLLEİZ SURURÎ . Engin Cezzaı (Cmit Tiyatrosu 46 60 64) EPazartesi harıç Salı, Çarşam. ba (Halk), Perşembe, Cuma, Cumartesi 21.30. Çarşamba (Halk) \e Cumartesi 15.00. Pazar 15.00 18.30. Hatine • Carsamba 15.00 oğrenci İSTANBUL TİTATROSL ALTI O BULMACS Milll oyunlanmızdan. o gan Çanakkale'de ilçe YUKARIDAN ASAĞIYA: 1 Bır dairenin veya konağıa eskıden işlerini çeviren kiısse ve^ ya başkasının islertae kartgan kimee mânasına TERSİ istikbal. 2 Disisi erkeğini ve sırtında taSidığı yavrusu da anasını zehir. leyip öldüren böcek Kabul edil. sin diye öne sürülen fıkir veya öne surulerek savunulan fikir. 3 . TERSİ bir eserin anlatmak istediğl şey Eski yazıda bir sekil. 4 Bir soyun en uzak atasmdan baş. lıyarak son üyesine kadar fertlerıni gosteren cetvel soy agacı. 5 Bir hitap edatı Lüzumlu yiyecek, içecekler. 6 Çıkar yollardan SOLDA.V SAGA: her biri, çaxe mânasma Doiabır» 1 Soziınde durmayıp bir isin gozlerinden. 7 Yapj harcınd» yuzustu kalmasına sebep olan gcçen kalsiyuralu beyaz madde Kimyada bızmutun simgesi. 8 • kımse raânasına (Argodan) TERSİ bır eseri veya bır mesele Karadeniz'ta, kuzeyinde eski bir bugun adını tagıyan ji. konuyu ınce noktalanna kadar Hanlığın bir OJko vo gozden geçirip açıklamak, anlat. bolge Sa. mak Eşya üzerine bavadan sibahın alaca nen toz tabakası. 4 Arap ya. karanlık za rımadasında bir ülke TEBSÎ manı. 9 . saklanıp soylenmemesl icabeden Elektrikte di. sey. 5 TERSİ ayak (Eski dil) renç birirnl • Başkasınm yaptığı zaran ö d e Sakılan, bes. mek. 6 Bır ticarl malın satılır lenen, yeüstiri. veya bır paranın geçerli olması len seylerder» hali. 7 Suçu olduğu gibi kabul elde edilenj edıp anlatmak TERSt bır besin sonudar, y a maddesı. 8 Bır malın bir elden OOnkO bulmaeanıo rarlar. satılması keyfıyeti (Yeni dil) haUedibrUı sekll vetEvetEvet (Kom. 2 perde) 23456789 N da ild hafta», «Mahşerin 4 atlısı», «Ask mücadelesi Sandpiper») sürdürdükten sonra, bu kez bir komediyle dönüş yapıyor.. «An. nem kim olacak», New York' Ö lüme Doğru Ö (Deadfall) / Yönetmen: Bryan FORBES Oyuncular: Michael Caine Giovanna Ralli Eric Portman/Renkli FOX filmi (DÜNYA, KENTte) ff A NNEM KtM OLACAK» ın geleneksel havasına karsılık, I I I I «ölüme Doğrn», çarpıcı, biçim kaygılarınm ön plânda •• kendisini duyurtfuğu, yenilikçi bir sinemayı anyan «mo dern» bır fiira... Bır soygun öyküsiHiün dokusu içinde karışık birtakım psikolojik boyutlann arandığı, birtakım karakterlerin çözumlenmeğe çalışıldığı bir film~ Genç, gözüpek bir soyguncu, bir garip çiftin arasında buluyor kendisini: yaşlı, cinsisapık kocasıyla tuhaf bir uyum içinde yaşıyan çekici bir kadın.. Adamın Nazilerle ilgih karanlık bir geçmişi, tükenmiş gücüne karşın tükenmemış bir ihtirası var.. Bu ihtiras, genç adamı zor birtakım soygunlara doğru itecek, ama asıl tebiike bu serüvenlerden çok, yaşh arfamın kansına (kansı mı? Yoksa...) karşı duymaya başladığı aşktan gelecektir... Kişilerin psikolojik çapraşıklığına koşut (paralel) Olarak çapra.şık, garip, çekici bir atmosfer içinde a n . latmış filmini Bryan Forbes. (Bir aralar başanlı filmlerini gordüğümüz, en son geçen yılın başansız «Çılgın Kadın Madwo/nan of Cbaülot» ında karşımıza çıkmış olan orta kuşak tngiliz yönetmeni..) «Koşut» sözcüğünü, bu film için teknik açıdan k u l . lanmak.Çja njptnküç : J l k soygunun bir konserle koşut olarak verilişi, örneğin... «ölüme Doğm», ilginç bazı çıkış noktalan olan bir öykünün özenli, zevkli bir biçimci calışmayla anlatıldığı, en azından ilginç bir film... lu bir babaoğulun serüvenini anlatıyor... Karısını bir süre önce kaybetmis olan kahramanımız, bir özel radyo istasyonunda prodüktör... 78 yaşlanndaki oğlu, cin mi cin, afacan mı afacan birşey... ölen annenin ara sıra hatırlanması fılme dokuaakü biriki sahne kazandınyorsa da, fılm, genellıkle Amerikan sınemasının kendine özgU «komedi santhnantal» kalıplan içinde ge> lişiyor.. Yakışıklı dulun etrafındaki kadınlar, sevimli oğlana ka dınlar, kadınerkek ilişkileri hak kında dayanılmaz birkaç espri yapma olanağını saglarken, Glenn Ford, küçük yaramaza (ve seyirciye) sevımsiz gelen bır kaduıa gönlunU kaptırarak ortalığı kanştınyorsa da, sonuada herşey tatlıya baglanıyor Minnelli'nin filmi, bilınen, ancak çok tandır iyi örnekleri ortada gözukmedıği için özlenmiş bir turun, duygusal komedinin ancak Hollyvvood'un becerebildıği sevıyelı, sevimli bir omeği.. Kişıler, durumlar, dıyaloglar, hiçbir aşırılığa, abartmaya, sululuğa kaçmadan, basıt, ama özlü bır guldürU' anlayışıru hastan sor.a alıp götürüyorlar... Sinemaya hiçbir yenilik getirmeden, geleneksel bir türde seviyeli sinema yapımının nadir ömeklerinden... ISTANBUL AYDIN (21 52 58 Çapa) Korkunç Olay W. Andress RTS GUNDEŞ (27 71 86 . Şehzadebaşı) 1 Sijah Öğretmen C. Lock. hart . RTS. 2 Korkunç Olay X. Andress • RTS GUL (27 71 86 . Sehzadebaşı) 1 Ayıp Ettin Şemsettin S. AJışık TİYATROLAR HARBİYE (487720) DİKENLt YOIi (Oyon 3 perde) Pazarte. si hariç her gun 21.00, Pazar 15J0, Çarşamba örrenci. Cuma halk tenzilaUı. YEN't KOMEDİ (44 M 09) ÎLK GÖZ AĞRISI (Kom. 5 Ublo) Salı harıç hergun 2100, Pazat 15.30, Perşembe oğrenci. Pazaı* tesi halk tenzüâtlı. FATIH (22 01 71) BD NE TESA. DÜF (Kom. 3 perde) Pazartesi hariç hergun 214)0, Pazaı 15,30 Salı oğrenci. Carşamba halk tenzilaUı ÜSKUDAR: (33 03 97) KOCA S t NAN (Oyun 3 perde) Cuma na. riç hergun 2100, Pazar 15^0, Pa zartesi oğrenci, Perşembe halk tenzilâtlı KADDCOY (36 31 21) ORMAN (Oyun 3 Perde) Pazartesi, Salı ha. rıç hergun 21.00, Pazar 15.30, Cu. ma oğrenci ve halk tenzilâtlı ALTAN ERBULAK METIN SE. REZLİ CEVRE TJYATROSU. (K. M. Paşa Çoruh sineması yanı (23 27 79) Yüzsüz Zuhtü (Ko medi 3 perde) Pazartesi hariç her gece 2115. Çarşamba Cumar. tesi Pazar 14.38 Mat Çarşamba (Halk) Cumartesi Pazar hariç, her gun oğrenci indirimli. AYFER FERAY TİYATROSU (Kll. çuk Sahne 49 56 52) Çifte Ba 21.15. Salı oyun yok. KENTER TİYATROSU (47 36 34) Pembe Kadın Pazartesi hariç her gece 2115; çarsamba» Cu. martesi; Pazar 15.0» Çarşamba (oğrenci) Perşembe (Halk) KUÇCR KOMEDİ • MEHMET OZEKİT TİYATROSU (21 56 81 • Koca Mustafa Paşa) Damat Kaynana Maçı (Komedi 3 perde) Pacartesi hariç her gece 21.15 de. Çarşamba . Cumartesi . Pazar 15' de . Çarsamda halk gunu • MÜCAP OFLUOĞLU LCC SAHNESİ • Nişantaşı (48 40 80) Tiyatro Gibi (Komedi 3 Perde) Cumartesi; Pazar 17 00 de ma. lıne. Biletler gıje %e Sander Ki. tabcvi Osmanbey'den temin cdUır. NISA SEREZLİ TOLGA ASK1. NER TJYATROSU (Şişli Umit Tijt. Ust salon 47 18 86). Havjar mı, Mercimek mi (Kom. 3 bolüm). (Yalnız 4 hafta için). Pazartesi hariç, her gece 21.30 Cumartesi, Pazar 18.30, Salı 2L30 Halk, Çarşamba 15.30 oğrenci. TASDELENLEB TlYATROSO: (47 23 12) Y. Endustri Merk. Har biye . Fidanaki (Mu. oyun 3 per.) Pazartesi hariç ber gece . 21.30, Çarşamba Cumartesi . Pazar . 18.00 Matine. • USKUDAR SUNAR TİYATRO. ŞU (33 06 18) K m r c ı k P a şa Muzikal komedi 3 perde. Pazartesi hariç, her gece 21.15 te Pazar 15.00'de matine. Cuma halk giınu tenzilâılıdiT. YUNLAKI: ULVİ URAZ (45 £4 £5) Hababam Sınıfı Baskında Çarşamba, Perşembe; Cumartesi; Pazar 18.15; Cuma 15.00 18.15; Pazartesi 18.15 • "RASIGflf Pazartesi hariç her gece 21.15 radyo İSTANBUL 05.55 06.00 06.20 06.30 07.00 07.20 07^0 07.45 08.00 08.10 08.30 08.45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.30 11.30 12.00 12.10 12.25 12.40 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.05 16.05 16.55 17.19 17.20 17.30 17.50 19.00 19 30 19.40 19.55 20.00 20.15 20.30 21.00 21.10 mETROGOLDUJVfVfnflVEfi TURKK Reklamolık: 1954/8658 16.30 19.00 14.00 2130 SİNEMATEK'TE B V G 0 N Sonsuz ihtiras R. Enrico 1968 Sonsuz Olum G. Roy Hill 1969 Zırhsız Sovalye B. Şaraliev 1966 Sonsuz ihtiras R. Enrico • 196ş NÖBETÇİ ECZANELER • BAKIRKÖY: Şafak: jstasyon (Yeşılkoy); Gungbren (K. Cekme. ce), Şıfa (Safrakoy); Osmaniye; Atalay (Kanarya); Gungoren; Haznedar; Başaran (Şi^inevler) Esen. ler • BESİKTAŞ: Acarer; Gül (Ortakoy); Cem (Bebek); Yenı (Levent) A BEYOÖLU: Yenı Ağacami; Nur taç; Yenişehir • EMİN'ONÜ: Anadolu CKuçükpazar); Hasan Nafız (Cağaloğlu); Nışancı (Kumkapı), Yıldız (Lâleli) • EYUP: Eyupsultan; Derman (Sağmalcılar): Mevkı (Sağmalcılar): Umit (Ramı); Sebat (Alibey. koyu> • FATİH: Yeni Akdemz; Özturk; Namık Kcmal (Aksaray): Odabaşı (Çapa); Guneş (Ko. Mu. Paşa); Doğan (Balat) • GAZIOSMANPAŞA: Pazariçi; Nu». (Kuçukkoy) • KADIKÖY • Merkez; Bahariye; Hasanpaşa Sağiık; Çatalçesme; And (Çıftehavuzlar); İhsanıye (Fikırtepe) • KARAKÖY: Bulent « KASIMPASA: Sedef • SARTYER: Rumelihisar; Alâat. tın • SİŞLÎ: Huseyin Kâmıl; Işık; Sargın; Nur Umit (Mec. kby); En. gin (Gultepe); Yeni İtimat (Okmeydanı l; Çağlayan • ÜSKÜDAR: Yeni; Gumuş; Kuzguncuk; Nur (Ümraniye) • ZEYTİNBURNU: Sumer Sıhhat GÜNÜN Ü Ü B A S K A N Y A Y I N L A R I KITAPLARI 20. Asrııı en çok okunan kitabı "ÇIPLAKLAR,, Cannes Festivaline gönderilecek Türk Fransız isbirliğiyle Fethije'de çekilen «Çıplaklar» filmi, daha tamamlanmadan ltalya, Almany» ve Uzakdo|u ülkelerine satıldı. Ingilizce kopyalı film için 15 bin dolar (225 bin TL.) ödenecek. Fransız sinema ve tiyatro oynncusu Estella Blain ile Demir Karahan ve Yıldırım önal'ın başrollerini paylastıfı filmin çekimi yakında sana eriyor. Avrnpa basını ve TV, şimdiden filmle ilgilenmeye basladı. Bir süre önce çesitli der?i ve gazeteler için röportajlar yaparak Paris'e dönen, Fransız yıldızınm basın danışmanı Irene Rencoıeni, bugünlerde yine ynrdnmnza gelecek ve finalin çekiminde hazır bnlnnacak. Italyan televizyonn da filmle ilgili bir röportaj Tayımlayacak. Film. batan bir gemiden ıssız ve vahşî bir adaya çıkıp kurtnlan üç kazazedenin, «genç kız, gemıci ve doktor»nn serüvenini anlatıyor. Iki crkek, cinsel tntkulannın pesine takılarak, bir kadın uğruna en ilkel biçimde, balta ve taslarla savasıyor ve birbirlerini öldürüyorlar. Kız da, ıssız adada tek başına kalmanın korku ve dehşeti içinde çıldırıyor. «Çıplaklar.ı, Knr Film sahibi A.S. Sencer ile Polonyah \önetmen Feridnn Erol yöneUyorlar. Görüntü yönetmenleri Mnstafa Tılmaz ve Ali Uğıır. Freud'ün klinik etüdlerinden çıkarılmış gerçek kisilere yer veren evrensel konnln film, gelecek yıl Cannes Film Festivaline katılacak ve galası Paris ve îstanbul'da aynı tarihte yapılacak. [Yukardaki fotoğrafta, ıssız ve vahşî bir adaya düştukten sonra ıkı erkekten gemıciye arzu duyan. Estella Blain ve pesınden gıttiğı Yıldırım Onal..] p A R D A Y A N L A R Aşk; macera; heyecan; entrika; kahramanhk PARDAYANLAR serisinin 3. kitabı da çıktı: HER KİTAP KAYIP ÇANTA Göçmen çantası evrakla kayıbımız var, bulan memnun edilecektir. Kürkçübaşı Külhan Sokak No: 34/ga Necdet Güngör Aksaray. KAYH» Şebekeraı kaybettim. Hukumsuzdür. Sezgin ÖZAYTEKfN (Cumhuriyet 8665) Açılış ve program Kur'anı Kerim Saz eserleri Gunaydın Koye haberler Bir reklâm programı Haberler Bu sabahın melodileri Istanbulda bugün Beraber şarkılar Piyano soloları Türkuler Ev için E. Uyamkoğludan şark. Arkası yann Haberler Küçük konser Okul radyosu Şarkılar Haberler G. S. Bilginden türkuler Küçük orkestra A. Üstünden şarkılar Haberler Dans müziği Reklâmlar Ü. Aksu topluluğu G. Akkordan şarkılar E. Aris ve arkadaşları Y. Tapucudan turküler Haberler Okul radyosu Çocuk bahçesi Bir senfoni Iftar programı Iftar vakti Ezan ve dua Kadınlar faslı Reklâmlar Haberler Hafıf müzık Dmî sohbet Bır varmış A. Gurlü'den türkuler R. yaylılar topluluğu Kentimizde tiyatro 24 saatin olayları I. Çayırlıdan şarkılar 21.30 21.45 22.00 22.45 23.00 23.45 23.55 24.00 16.55 17.00 1730 18.00 18.30 19.00 19J30 20.15 21.00 2O0 22.00 2250 23.00 24.00 00.30 01.00 Kitaplar arasında N. Tüfekçiden türkuler Reklâmlar Haberler Opera konseri Gece müziği Haberler Kapanış tSTANBDL t l Açılış ve program Diskoteğimizden Küçük konser Gençlere müzilc Senfonik müzik Albümlerden seçmeler Haiıf batı müziği Akşam konseri Operalardan yankılar P. Mauriat orkestrası Türk bestecileri Haiil batı müziği Gece ve müzik Caz saati Hafif batı müziği Program ve kapanış TV , İstanbul 19.58 Açılıs ve proçram 20.00 Çocuklann TV'si (Pıl h Bebek) 20.15 Yarının yaşamı 20.30 Haberler 21.00 Hava durnma 21.05 Köycefiz 21.20 Türk Halk Müzifi (Seyhan Tutün, Erkan Surmen, Yuksel Alp. doğan) 31.45 Majeste Kraliçe \e Ailesi (Ikinci bölüm) 23.30 Kapanış. PARDAYAN ve FAUSTA Genel Dağıtım BATEŞ Türkiyemlzin kalkınmasında turizmin önemini ve yerini yepyenl bir acıdao üıceleyen eser: ANKARA 05.55 Açılış v e program 06.00 Kur'anı Kerım 06.20 Saz eserleri 06.30 G u n a y d ı n 07.00 K ö y e haberler 07.05 Oyun havaları 07.30 Haberler, h a v a d u r u m u 07.45 Sabah müziği 08.00 Ankara'da bugün 08.07 Şarkılar 08.37 Çeşıtli müzık 09.00 Ev için 09.20 Ü. Beşgül'den t ü r k u l e r 09.40 Arkası y a n n 10.00 Ara haberler 10.05 Şarkılar 10.30 Okul radyosu 11.30 Konser saatı 12.00 Ara haberler 12.05 N. Erol'dan türkuler 12.30 Solo şarkılar 13.00 Haberler 13.15 Hafif müzık 14.00 ögle konseri 14.20 M. Güyer'den sarkıJar 14.40 15.U5 lfj.Uo 16^0 16.40 16.45 1655 17.15 17.30 1750 19.00 19.35 19.50 19.55 20.25 20.40 21.00 21.10 2150 22.05 22.45 23.00 23.45 Sayın Şoförler! Karayolları Ozerine trafiği güçleştirecek, tehlikeye düşürecek veya trafiğe mani olacak şekilde taş vej'a başka şeyler atmayınız, dökmeyiniz veya koyınayınız. Sosyal Sigortalar Kurumu Kadıköy Dispanseri Başhekimliğinden 1 Dispanserimizin bir yıllık ihtiyacı olan 60000 kilo (51 No. lu) FuelOü kapalı zarf usulü üe 5/11/ 1971 Cuma gunü saat 15 de Dispanserimiz Satınalma Komısyonunda ihale edilecektir. Bu ışe ait şartnameler Dispanserimiz Komisyonundan ücretsiz temin edilir. 2 İhaleye iştirak edeceklerin hazırlıyacaklan kapalı zarfları ihaleden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına venneleri veya bu saatten önce Komisyonda bulunacak şekilde posta ile göndermeleri gerekir. 3 İhaleye iştirak edecek firmalarm ihale t u t a n uzerinden % 7;5 nispetinde geçici teminatı dispanserimiz veznesine yatırmalan; alacaklan makbuzu veya bu değerdeki Banka teminat mektubunu tekliflerine eklemeleri şarttır. 4 Kuramumuz 2490 sayılı ihale kanununa tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basm: 22246/8650) TURİZM ve MUCIZE (Turk turizmînde bir macize olabilir mi?) Yazan: KEMAL ÖZBİLGİ Fiyatı: 2 5 TL. Genel Dağıtım: Ankara: Gül Kitap Dağıtım Merkezi. îstanbıü: Minnetoğlu Kitabevi Kompozisyon ilkeleri ve Antolojisi Enver Naci GÖKŞEN Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okuUara tavsiye edilmiştir. Fiyatı: 15 lira. MAY YAY1NLAB1 zaharia stancu Türkiye Trafik Derneği MALKOCOGLU Plâklar arasında Okul radyosu Çocuk bahçesi S Teğmen'den şarkılar Ara haberler Saz eserlen tftar programj Türküler Köy odası Reklâmlar Haberler Saz eserleri Bır varmış tsteklerinız mikrofonda S Kuvvetler saati Türküler 24 saatin olaylan Açık oturum G Göksel'den şarkılar TBMM saaü Haberler Haftanın bestecısı Gece müziği 23.55 Haberler 24.00 Kapanış SAYIN ÖGRETMEÎJLERtMİZ, ATITCRK'Ö En seçkin mensur ve manzum yazılarla, 10 Kasun törenlerl ve usal bayramlar için, Istanbul Erkek Lisesi Müdürü Muammer uzbaşıoglu tarafından, TEMEL ve KAÎNAK KITAP olarak halandı, Dort renk ofset baskılı kapak içinde 496 shf., 20. TL. P.K. 1333 İstanbul adresinden ödemeli olarak gönderilir. Genel Dağıüm: BATEŞ İSTANBUL isf. Dz. Tek. Sal. Al. Kom. Başkanlığından: 1 Kapalı zarf usulü ile 15.000 kilo Antikorozif (1. kat zehirli) boya satın alınacaktır. Muhammen bedeli 247.500. TL. olup G. teminatı 13.625. liradır. Şartnameleri Komisyonumuzda; Ankara ye İzmir Lv. Amirlıklerinde görulebilir. 2 İhalesi 10 Kasım 1971 gunü saat 11.30 da Kasımpaşa'daki Komisyoumuzda }apılacağından isteklilerin 2490 sayılı kanuna gbre hazırlayacaklan teklif mektuplannı en geç üıale günü saat 10.30 a kadar Komisyonumuza vermeleri. (Basm: 22222/8652) VYM I k bılgıyayınevı Kitap halinde cıktı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle