16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
D (l Cumhuriyet BASIN AHLAK VASASINA ÜYMAÎ1 TAAHHÜT EDER. Sahibi : Cumhuriyet Matbaacıhk ve Gazetecilik T. A. Ş. adına NAZİME NADİ Sorumlu Yazı îşleri Müdürü : SAMİ KARAÖREN Basan ve Yayan: CUMHURİTET MATBAACIUK ve GAZETECİLİK T.A.Ş. Cağaloglu Halkevi Sk. N. 3941 . ANKARA: AtatOrk Bulvan Tener Apt. • Yenisehir Tel: 120920 129544 ABONE ve İLÂN Adl Po«« Znrt tçl Vort Dm 1 S « 1* Ayllk Aylık Ayllk Aylık 22.50 «7.50 135 270. «. 135. 270 540 İZMİR: revzip«j« Bulvan AUaroJlu fchanı Tel: 11230 MTO» GÜNEY tLLERt: Kuruköprü M »k*k No. W AOAMA Tel: 45S0 3834 Bajlık (Maktu) 350 Uım 2. ve 7 nei u y f a tSantlııü) 80 » 3 unçü «avta (Santunl) 83 > 4. S. 6 n o «avia ıSajıUmn 1İ » Nlsan. NUtah cvleruıı« Uogura tnn » Ölum. Mevlıd resekkUt 23 üncO (9 Sra.) 150 • Olum. Mevlld. Tesekltur fâ Cm.) ıno • SAYIS1 75 Sunay (Baştarafı 1 incl «arfuia) malolmuştur. Bütün bnnlsn, demokrasinin ileri gitme çabala. rı içerisinde bir merhale olarak slınız. Onnn sıkıntıları içinde mütalâa ediniz» demistir. Toplantı başhyor Çankaya Köşkün'deki toplantıya önce Meclis Başkanı Sabit Oman Avcı gelmiştir. Saat 10.55'te AP Genel Başkanı Sülev man Demirel, beraberinde A » T Genel Sekreterl Nizamettin Erk men, Senato Grup Başkanı Ahmet Nusret Tuna olduğu halde Koşk nizamiyesinde görülmüş. tur. Gazetecilere, «Otahh.. Bıraktı. Jım yerde dnruyorsnnnı yine.j» rMven Suleyman Demirel, «vaki davet» üzerine Cumhurbaşkanı ile gorüşeceğini söylemiştir. Gazeteci Bakanlarınızı çekmeniz, hükümetteki desteğinizi çekmek anlamını çıkarır mi? Sunay'la tekrar gdrüşecek misiniz? Demirel Bunlar. hiç birbirieriyle bağdaşır şeyler değildir. Görüşmek içia önümüzdeki giinieri bekleyin. Gazeteciler Demirel üe görüçürlerken, Millet Meclisi Başkanı Sabit Osman Avcı, Köşkten ayrılmış ve herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. AP Grnbn (Baftarah 1 inci uyfada) Toplantıda, tasan için AP Cumhuriyet Senatosu ve Mil let Meclisi gruplanndan seçilen 20 kişılik inceleme özel komisyonunun Başkanı Adana Milletvekili Cavit Orai konuşmuş, toprak reformu çalışmaToplantı dağılıyor ları hakkında uzun yıllar de3,5 saat süren toplantıdan sonvam eden görüşleri özetlemif. ra AP Genel Başkanı Suleyman hükümetin sevkettiği tasarınm Demirel ve beraberindekiler, AP olumlu karşılanmadıgını belirGenel Başkanhk arabasıyla Köşkterek, «Bu tasanyı hazırlatan ten ayrılmıştır. Gazetecilerle DeBaşbakan, Ekonomik tşler Tar mirel arasmda özetle şu konuşma dımcısının, toprak refonnunun gecmiştir: ilkeleri ve stratejisi adlı, mak Demirel Saym Cumhurbaşsatlı, demagojik, Türk kövlii ve kanımııın dâveti üıerine kendiçiftçisini biribirine düşürür ma lerini ziyaret ettik. Genel Siyasî hiyetteki konuşmasının mana durum üzerinde kendileriyle göve hedrfi üzerinde de ciddiyetrııştük. Söyliyeceğim bundan ibale durmak gereldr» demistir. rcUir. Toprak reformu ön tasansını Gazeteci Hükümet buhraAnayasa ve hukuk yönünden nında AP'nin aldıgı karann ve de açıklayan Oral, toprak redolayısiyle sizin sorumlu olduformunun masraflı ve lüks bir ğunuz söyleniyor.. müsteşarlık kurularak uygulanDemirel AP'nin hangi karaması yerine, en yetkili Bakann hangi kurullarda alacağı, tülık olan Tarım Bakanlıgını elezügünün içinde mevcuttu. Binamanlarla güçlendirmek suretiyrnaleyh AP'nin nasıl hareket eriecefcini kendisi tayin eder ve öy le Tanm Bakanlıgı tarafından yürütülmesini öne sürmüştür. le de yapmıştır. Kimin neden Oral'dan sonra aynı komissorumlu olacağı ise, yine AP yon üyesı eski Tanm Bakanı içinde çeşitli kurullar tarahndan İlhami Ertem, AP tarafından takdir edilir. hazırlanan tanm reformu ka Gazeteci AP'nin hükümete nun tasarıstnın esaslannı açıkgüveni devam ediyor mu? Demirel Bu sorunnzun hiç lamış, «Kooperatifleşme AP' nin felsefesine uygun olmadıcı bir amelî faydası yoktur. gibi, arzu edilen ve tahmin olnGazeteci Grup olarak güven nan nfticeyi de gerçekleştirebiOMana gıtme isteminde bulunalecek bir sistem olarak raütacak mısınız? lia edilmemelidir* demistir. Demirel Güvenoyuna gnıp AP Ortak Grubu, yarın yenigitmez. hükümet gider. den toplanıp, konuyu gorüşecekGazeteci Hükümet gitmeztir. Demirel Şimdilik... Halihazırda mevcut dunımlarda değil.. (Teyp'ten aynen) Gazeteci Parti olarak hükü(BaştaraTı 1 inci sayfada) meti destekliyecek misiniz? Demirel Halihazırda bizden tim üyeleri 70 yaşında emekli olacak, oğretim üyelerine aylıkladestek istenmiş değildir.. nnın yüzde TO'ı oranında tazmiGazeteci Desteğiniz devam nat ödenecektir. edecek mi? Demirel Öyle bir dnrnm yok Beş üniversitemn nazırladığı $u anda.. kanun taslagında, bğrencinin oğ (Ba?tarah 1 inei «ayfada) partiye bırakacak, normal yol bu.. Bu yola, avdet etmek lâ zım» demistir. Mıllî Piyangonun 9 Ekim 1971 înönü, memleketi nereye RÖçekilişi, d ü n Ankara'da yapılmıştüreceği belli olmayan davranıştır. tkramiye kazanan numaralalara CHP'nin razı ve ortak oların tam Hstesi. şöyledir: mayacağını da israrla belirtmiş 014115 Numara 1 000 000 Lira tir. 238483 Numara 300.000 Lira 243184 Numara 100.000 Lira CHP Ortak Grubunun yapaca 278966 Numara 100.000 Lira gı toplantıda konuşacağı açıkla nan CHP Genel Başkanı Isme287000 Numara 100.000 Lira tnönü, üç toplantı ertelenen ko44.M* Lira Kazananlar nuşmasına dün, saat 10.30'da top 028249 039098 041984 058880 064083 lanan ortak grupta 12.20'de 065948 098252 166968 231187 334866 20.00* Lira Kazananlar ı «Sİiniin meseleleri üzerinde size fikirlerimi «öyleyeceğim» diye011507 017038 034707 055276 056816 rek başlamış, fikirlerinin ö'e 098207 112831 126846 158183 184290 denberi çalıştıklan ilkelerin ve 242007 242403 255843 258849 275879 sıyasî yönlerin bugünkü hale gö288091 339269 382751 390171 394828 re, bir özeti olacağını açıklamış, İI.IM Lira Kazananlar toprak reformu konusunda go000830 009053 015916 018541 02768S rUşlerini özetle şöyle açıklarmş027803 031113 035295 037793 038383 tır: 048030 051077 053353 066519 068361 «Toprak refomra hükümet ta069678 076275 079527 086092 088265 rafından ciddî bir surette eie a091588 095961 102530 106765 107684 lınarak, ilk tedbirleri Büyük 114624 119505 121873 134522 143857 Meclis'e arzolunmuştur. Toprak 150480 164126 167326 168014 169234 reformu fikri esasen siyasî haya179365 179867 184085 185047 185672 tımızda oldukça eski bir fikir186765 187158 191549 193444 193557 dtr. Cumhuriyetin kurulmasın194527 195103 196017 206836 207286 dan sonra, Cumhuriyetin temel 209944 213366 215261 219526 221861 ilkeleri halinde gerçeklesinceye 225136 225193 226414 228904 234454 kadar toprak refonnundan hah236717 241447 244387 250614 253703 solundu. O zaman, bir kurtuluş 260506 261881 276435 281459 283722 devrinin bütün buhranlan vardı. 284400 293950 297647 303274 303947 Memleketin iç politikası ve dış 312911 318879 321159 325038 327812 politikası üzerinde uzun istikba329761 332324 336349 347248 348713 le feleck meseleler tabiatiyle 359568 359993 359998 364943 366606 ele almmıyordu. Günün büyük 367647 368971 373087 385376 388802 tehlikelerini karşılayacak acele 389385 393393 394602 394740 399861 tedbirler ve ilk fedakârlıklar ön 1.000 Lira Kazananlar: safta idi. Cumhuriyet kuruldultSon b e ş r a k a m ı : (02304 04728 tan sonra, tkinci CShan Harhine 05669 08121 08610 10000 13253 kadar az bir zaman kalmısiı. 13899 14868 17316 18091 18919 19906 İkinci Cihan Harbi zamanlann23980 26377 27930 28352 29224 29359 da Atatürk bizden aynlmıştı. 30984 31737 35147 45698 35589 35712 Memleketin iç politika ve dış 36139 36396 36954 38657 43182 44776 politika meseleleri geniş hava 45309 46311 46519 48631 50087 51040 içinde devam ediyordu. Bu za51908 52119 52367 52748 52987 54947 manlarda toprak reformn bir fi55145 58495 58624 58886 61221 61364 kir olarak, memlekette işlemeye 63020 63487 64853 65419 65547 70179 başlamıştır. 72323 84820 91757 98183 400 75597 77665 77882 82970 83681 84853 87973 88289 91362 91460 9265R 93386 94771 95545 95773 99055) LİRA KAZANANLAR: Milli Piyongo dün çekildi İNONU • ERGIN DÖNDÜ Was. hıngton'da yapılan Para Fonu ile Kalkınma ve lmar Bankaı toplantılarına katılan Maliye Bakanı Sait Naci Ergin. dun akşam Ankara'ya dönmüş, «Proje. lerimizi verdiğimiz sürece Dün. ya Bankasının Türkiye'ye kredi vermeye devam edecegini» b e . lirtmiştir. • KARDEŞ ŞEHtR tstan. bul Belediye Meclisi, Iran'ın «tsfahan» şehrini, tstanbul'a kar de? şehir olarak kabul etmiştir. • DOKTORLAR Akdenız ülkeleri II. Tromboembolizm Kongresi yarın Büyük Tarabya Otelinde açılacaktır. 18 ülkeden 250 delegenın katılacağı toplantıda ur.lu hematologlar, karaiaBugünkü iktidar loglar ve diğer uzmanlar, daBugün iş başında bulunan hümar hastalıkları konusunda çekümet o şartlar altında iktidara gelmiştir. Bn hükümet, bir ta şitli bıidirıler vereceklerdır. rafsız hükümettir. Tani. şn su sekilde. bir tarafsız hükümet demokratik reiimi devam ettirmek ALJINCI fikri orduda, siyasî partilerde SAYFADAKI ve Parlamentoda olfnn bir halde idi. Hepsi. ordn hareketi, siyasî partiler memleketin umumî anlayışı demokratik rejimin devamı üzerinde bulunacak, hal tarzını iyi karsılayacaklardır. Bu fikir isabetli idi. Kolav Iş | ledi. Bir tarafsız hükümete Mec1 SOLDA.N SAGA : lisin partilerivle yardım etmesi 1 Fazıl Ahmet Paşa, Ova. kararlaştı. Hükümet. böyle bir 2 Edisak, Lyon, Azamet. 3 vazivette kendini, Meclisten seçilmiş farzedehiliyordu ve ger Tra, Oahu, Relpek. 4 Heves, Sicil. Spor. 5 In, Urban, Saçek de bu idi. Biiyük siyasi pardi. 6 Balear, Egoizra, Nem. tiler hükümete âza vermişlerdi, 7 Elıps. Tallın. 8 Yıv, fakat hiç bir siyasî partiye karBıgadıç, Kıel. 9 Nazerun, şı sorumluluğtı yoktu. Proçramı Şam, Mg, Ba. 10 Russel, ile ve bir koalisyon mahiyetinde İlab. Eviç, 11 Obı, Talat ki mecbnriyetleri olmakstzın Paşa, Riga. 12 Ga, Mi, Pers, programı ile güven oyu alacak Gam. 13 Ahıze, Rast, Rouen. ve memleketin meselelerine ve 14 Yabani, Kandinsky. 15 özellikle reformlarına baslıyacak Toprak reformu, Demokrat Nadide, Au, Eti. 16 Senegal, tı. Umumî itimatla karşılandı. Parti idaresi zamanında, tabiaIka. Santur. Içeride umumi itimatla karsıtiyle ele alınan meselelerden biİTKARDA.N A$AGl¥A : landı, dışanda. bilhassa gerek ri olmuştur. 27 Mayıs 1960 hare1 Fethı Bey, Nogay. 2 Basbakanın tanınmıs olan şahsiketinden sonra toprak reformu Adrenalın, Bahane 3 Ziav, yeti, gerekse demokratik anlayeni meydana gelen Anayasa'nın Livari, Iban. 4 Is, Elep, Zu, yışta olarak Türkivenin Garp Sdevlete verdiği vazifelerden biri Azade. 5 Laos. Asbest, Enıg. lemi içinde emniyet verici bir niteliğinde siyasî bünyemize gir6 Aka, Ur, tnsaf, lda. 7 miştir. 1961 Anayasası toprak re durumda olması yeni hükümete Hır, Egıel, El. 8 Mlu. Be, itimat, itibar kazandırmıstır. Dıformunu hailolacak bir mesele Anlamak. 9 Ey, Saged, Tısa, olarak «iyasi hayatımıza mal et şanda dostlarda hâkim olan ilk 10 Tortno, Isip, Tnak. 11 fikir, herkes demokratik rejimmiştir.» Pnec, Çalap, Dua. 12 Lıszt, de normal medenî bir idarenin Maserî. 13 Şaplamak. Baroînönü, 1960 hareketini yapan kurulması fikrinde anlaşılmıştir. nes. 14 Aze. Lım, S u s u . lann en tasa zamanda seçim yaBöyle bir idarenin Türkiyede de15 Aksi, Leger, Ekin. 16 pıp demokratik rejime avdet etvamını arzu etmektedir. Bun» Om, Nil, Vigny. 17 Veto. En, meyi taahhüt ettiklerini içleringüçlük çıkarmıvahm. Bu idare Biga, Cu. 18 At, Roma. K»de bir çok tartışmalardan sonra teessüs etsin. Türkiye Garp mecamak. bu taahhüde sadık kaldıklarıdeniyeti içinde yer alarak yaıinı, Anayasanm gerçekleşMğini fesini yapsın.» belirterek demokratik rejime rie geçişin gerçekleştiğini ve koalisInonü. bugünkü duruma bu yonlar donemini anlatarak şöyle (Baştarafı spor savfasında) hava içinde gelındiğini hatırl%tdemistir. ni ikinci raundda nakavt edemıs, 1971 askerî mudahalesiyle rek «Bn bizim koalisjrönlar deîH^ gelen hükümetin toprak tasansını ciddî olarak ele aldıfını, oraskeri ihtilâllerle geçmistir. As7f KJLO: HiRniet Özen. İtaVtaya ciddî bir eser çıkardığını, keri ihtilâller çok önemli ve çok yan rakibı Giovanni'nin deCHP'nın konuyu bütün gayretiyciddî hareketlerdir. Bu, demokvamlı kaçak döğuşmesi karle ele alacağını. her siyasî partiratik rejimde memleketin ilerişısında bir sev yapamamı?, bu nın kanaatlennin muhterem olsini emniyette görmeyen askerarada hakemın verdiği gerekduğunu buna hürmet edecpVlelerin başka bir çare aramak ça. siz ihtarlar yüzünden sayı ile rini, ancak CHP'nin de prensipbasına istinat ediyordu. Demokmağlup sayılarak fınal şansıleri olduğunu, hepsinin Ustünde ratik rejim behemehal yürüyenı kaybetmiştir. Anayasaya malolmuş bütün parti bilirdi. Ve her derde çare buAGIR: Rahat bir müsabakalerin vardımıyla kurulan iktidar lnrdu fikri, bize hâkim oldu. d'an sonra Italyan Laurettı'yı ve seçim derdiyle ilgisi olmayan Sorumlulujtumuz simdiye kadar sayı ile yenen Gülali özbey, bir hükümetin bunu uygulamabirkaç defa taahhüt edilmiş odorduncü fmalistımız olarak lan tek dereceli seçim ve de ya başladığım seçim endışalerinngı terketmiştır. nin ve basküarının bulunmadığımokratik rejim tecrübelerini 54 KtLO: Mehmet Kumova nı belirterek, «Bunun değerini artık benimseyerek yürütmek Elhamdi Abdelaziz (Mısır), küçültmemeli, bunun değerini fikri üzerinde mutabık kaldık. S0 KtLO: Seyfi Tatar Abtakdir etmeli. Bunun için de Onon için askeri hareketleri öndelhadi (Mısır), düzeltilecek verimli bir netice lemek için biiyük fedakâriık yaS7 KİLO: Celâl Sandal Alverecek unsurlar nelerse, oııları pılmıstır. Bunlardan her ikisi fonse Fernandez (Ispanya), bulup behemehal gerçekleştirmebirbirinden önemli idi. Bunları S3^ KİLO: Eraslan Doruk . ye çalışaiım. Cumhnrivet idaresi önlemeye Gıanbolatti (îtalyan), Behemehal dedijimiz zaman ve demokratik rejimi devam et. AGIR: Gülali Özbey N e . Meclis içindeki partilerle nihatirmeye mnvaffak olmuştur. nad (Yugoslavya). yet Meclisin kararıyla bn çıkaBundan sonra, bagımsız bir idacaktır» demistir rede partilcrin beraber çalısInonü, son durum ile ilgili ma5i, CHP'den baska parçozüm için tabii hale avdetin tilerin beraber hükümet knr(Baştarafı spor sayfasında) gerektiğinı öne sürmuş, özetle maları ve ondan sonra gelen seAyhan, Mehmet, Bülent Meşunîarı söylemiştir : çimde AP'nin yalnız basına iktin. Gökmen, Ahmet. «Türkiye'de, bir hükümet bntidara gelmesi mümkün oldu. öte yandan ligin diğer tehir AP iktidarı 1971'in 12 Martına lnnmasını, içerde ve dısarda bir hükümet itibarının sağlam te maçmda ise Mersin Idmanyurkadar baslı başına devam etmis, du ile Eslcişehirspor karşılaşamel üzerinde görünmcsini istiseçimler yapmıs. mohafaza etcaklardır yorsak, bu, AP'ye hükümeti mis ve 1971 12 Martında niha. kurdurmak lâzımdır. Bunun dıyet bnlmnştnr. Aslında her iki Günün programı sında, Başbakan her gün (Ne hareket tabiati itibariyle aynı ŞEREF STADl: buyrnlaeak?) endişesi içinde hiç seydir. Demokratik rejim isle11.00 Periköy Toprakofls bir iş göremez. Sornmlulnk tamez, fena seyler olduktan sonVEFA STADl: sıvamaz. Sorumluluğa nasıl ta 11.00 yeşildirek KırklareU ra, ümitsizlik memleketi sarısır? Kime karşı nasıl taşıyacak? yor ve bir ihtilâl ile düzeltilme 12.45 Eyüp Anadolu Meclisin çoğunluğu olan parti 1430 K. Gümrük Iz. D. Spor kanaati ortaya çıkıyor. 1960 hakendisine itimat etmediğini söyreketi, 10 seneiik bir tecrübelemektedir. Şimdi bn vaziyet den sonra, üstüste çok birikmiş hallolunamaz.» infiallerin neticesi oldıifu için (Baştarafı ıpor sayfasında) Inonü. komışmasını şöyle ta1» sene sürdü, askerî ihtilâlin 6., Lâle Kohen 7., 100 m. mamlamıştır: gelmesi. Bir bakıma dertler çok kelebek erkeklerde is^ Fe«İyi bir tertip kurulmuştn. daha derinde.. O zamanki hüridun Aybars Türkiye ReSeçime kadar böyle gidebilirdik. kümet kendisini çok daha kuvkoru kırmasına rağmen Toprak reformumı da yaptıktan vetli farzediyordu. Fakat, omıı. ancak 7. olabildi. sonra parlamento olarak çok iti mi efkâr o kadar dolu idi ki, Sonuçlar şöyledir: barlı çıkacaktık. Bu bize, yeni askerî hareket sadece radyoda 100 m. serbest ( B ) : 1 ufuklar açacaktı. Bu, sorumsoz kendini ilân etmekle bütün Anaboban (Yug.), 101.8 bir surette bertaraf edilir, ortamemlekette kabul görmeyi te(Y.A.O.R.), dan kalkar... Bu vaziyetin icabımin etti.» na uyacaksın ve bu vaziyetin 190 m. knrbağalam» (B) icabı ne ise onu da açık açık 1 Patricıa (İti.), 1^0.0 12 Mart müdahalesi söyleyeceksin.» (Y.A.O.R.), 6 Aysegul O13 Mart 1971 askerî müdahaner (Türk), 1.35.5, 7 Lâle lesi, daha kısa zamanda, 6 seKohen (Türk), 1.37.8. nelik bir müddet zarfır.da mey10» m. kelebek (E) 1 dana gelmiştir. Bunda, bir baLenton Arturo (tsp ). 1.00 3 kıma dertler esaslı olarak 960 a Cnmhuriyet 145. 145.50 (Y.A O.R.), 7 . Ferid'un A T 323. 32S. kadar gelen devreden daha az bars (Türk), 1.03.1, (Y.TJt), Hamit 198. 249 farzolunabilirdi. Ancak, 1971 400 m. serbest (E) : 1 Aziz 155. 16». 12 Martında memleket manzaraCorel (Itl.), 4.19 7, (Y.A.155. 160 sı 1960 manzarasından çok daha O.R.). 21 âyar killçe 22.1» 22.15 ürkütücü idi. 1960 da memlekette emniyet kalmamıs ve herkes sokağa çıkamıyacak kadar kendini tehlikede hisseder bir hava yoktu. Başka türlü dertler, başka mahiyette olarak çok derindi. 1971 de memleket anarşistler elinde idi. Hiç bir emniyet kalmamıştı. Ve 12 Mart askeri müdahalesi gelmemiş olsa idi, iç savaş, sağ kanatta ve sol kanatta kanlı bir surette başlamak tehlikesi vardı. Demek ki dertler, 19*1 de çok muğlâk, çok derin olmamakla beraber icil hastalık olarak daha ürkütücü bir manzara idi. Onun için onun ted biri başka oldu, askeri müdahale bu halin devam edemiyeceğinl söyledi ve muhtıra ile bu vaziyete çare bulunmasını tebiiğ etti. Emr.iyetsiz olan hükümeti değiştirdi. Gezmiş ve 17 arkadaşı larak salondan dışanya çıkanlmışlardır. Duruşma başhyor İdam karannm açıklanışı sıAnkara Sîkıyönetim Mahkeme rasında dinleyıcilere aıt bolümlerinin çalıştıgı Etlik'tekı Askerî den hıçkırık seslen duyulmuş, bu arada fenalık geçırerek bağır Veteriner Okulunun çevresinde maya başlayan Semıh Orcan'm ve içinde dün sabahın erken saannesı. görevliler tarafından atlerinden itibaren, şimdıye kadar görülmemiş şekilde, çok sı Başkanın emrıyle salondan dısarıya çıkanlmıştır. kı güvenlik tedbirleri alınmış, kaSanık yakınlarından bir Kisrarlann «tefhimni, saat 9.05'te mı ise, salona giremedikleri başlamıştır. Duruşma salonuna ilk olarak Deniz G«zmiş ve Yu için kararlann açıklanmasını bi nanın dışmdan izlemişlerdır. Kasuf Aslan alınmış, duruşma yarrarlann oğrenilmesmden sonra gıcı Hâkim Albay Ahmet Tetik, bunlardan oır kısmınm da tenaiki sanığa, eylemlerine uyan, hk geçırdiklen görülmüştür. Türk Ceza Kanununun 146. maddesinin 1. fıkrasma göre, ıdama Öteki sanıklann mahkum edildiklerini acıklamıştır. Karan ayakta dinleyen iki durumu sanık, güç duyulan bir sesle, İdama mahkum edilen Deniz «Yasasın bağımsız Türkiye» diGezmiş ve 17 arkadaşının eyye bağırmış ve nöbetçiler taralemlerine fer'an iştirak ettikleri fından salor.dan dı^anya çıkarılsabit olan sanıklardan Kor Koçamışlardır. Yarşıç Ahmet Tetık, lak ile trfan Uçar 5'er yıl ağır daha sonra ıkışer ve üçer kişıhapis ve Sinop'ta l'er yıl 8'er ay lık gruDİar halinde salona alınan gözetim altında bulundurulma ceAttılâ Keskın. Hüseyın Inan, Me zasına mahkum edılmişlerdir. Aytın Yıldınmtürk. Ahmet Erdonı durumda olan dâvanın tek kagan, Mehmet Nakiboflu, Recep <Jm sanığı Sevim Onursal ise, 5 Sakın, Ercan Öztürk, Osman Ar yıl hapis, 1 yıl 8 ay da Kırşehir'» kış, Hacı Tonak. Semih Orcan, de gSzaltında bulundurulma ce.*.a Mustafa Yalçıner, Cengız Baitasma mahkum olmuştur. cı. Metın Güngormüş, Mete ErMahkeme, delil yetersizliği setekin. Mustafa Çubuk ve Mehbebiyle, sanıklardan Hüseyın Ozmet Asal"a da idama mahküm doğan, lbrahim Seven ve Necolduklannı bildirmiştir. mettin Baca hakkında da beraat karan vermiştir. Olaylar çıktı Sanıklardan isteyenler bir hafSanıklardan Metin Yıldınm ta içinde Askeri Yargıtay'a baştürk ve Ahmet Erdoğan, karan vurarak karan temyiz edçbileöğrendikten sonra. sanıklara ceklerdır. îdam cezaları ise. Yarmahsus bölmeden çıkarken, gıtay karannm kesinleşmesinden «Bağımsız Türkiye» diye bağ'.rve bu karann TBMM'den geçmemak istemişler. ancak nöbe'çi sinden sonra infaz edilebilecekerler tarafından ağ'.zlan kapantir. (Baştarafı 1 ıncl saytada) Bulmacanın çoıumu Son dört r a k a m ı (1930, 1973, 2844, 4305, 4451, 4986, 5139, 6415, 6420, 6837, 8108, 8555, 9276, 9616, 9818); 299 L t R A K A Z A N A N L A R : Son ü ç rakamı (261. 303, 460, 601, 671, 687, 779); M LtRA K A Z A N A N L A R : Son iki rakamı (70,82,88); 40 L t R A KAZANANLAR: Son rakamı (4,7). İKRAMİTE NERELERE ÇIKTI? Bir m i l y o n lira büyük ikram i y e kazanan bilet Istanbul, 300.000 lira M. K e m a l p a ş a ' d a , 100.000 liraiarın ikisi Ankara, diğeri Istanbul'da, 40.000 liralano döTdü îstanbul, diğerleri Erzurum, Nazillı, Eskişehir, K o caeli, A n k a r a v e İzmir'a çıkmış Merhum Galip Paşa ile merhume Pakize Hanımın ogullan; merhum Harun; Yunus; Ziya Beylerın ve Samiye Kurt iş'in kardeşleri; Rahmi Üstün' ün ağabeysi; Hikmet Üstün'ün çok sevgiii eşi; Galip Üstün'ün babası; Şizen Üstün'ün kaympederi; Mehmefın büyükbabası VEFAT 5 üniversite Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaresi 10 Ekim 1971 Pazar günü öfle namazından sonra Şışli Camisinden kaldınlarak Zincirlikuyu kabristanma dernedüecektir. T a n n rahmet eylesin. AİLESt Cumhuriyet 8319 HiLMİ ÜSTÜN Esnaf (Baştarafı 1 incl sayfada) nerek; «Ufukt* beliren T«rşiler, bizi tıknefes edeceje benziyor» demıs. esnaf tanımının yapılmaır.a«mdan yakındıktan sonra, «Erken kalkan esnafa çatıyor» çck'intfe konusmuştur. tstanbul'daki kasaplar adına toplantıya katılan Hüsnü Çınar, hukümetin aldığı tedbirleri ima ederek. «Terzi ölçüsüz elbise yapmaz. Siz de ölçü almadan kanun çıkarrmaym* dedikten sonra et sori'nu hakkında şunları söylemıştır: «Besicilik. tejvlk edilmemij, kacakçılık önlenememiş, mesele son halkasmda halledilmek isteniyor. Sonra biz, gaip değiliz ki, gıyabımızda karar alınsın.» Bakkallar Federasyonundan Ibrahim Gürdoğan da özellikle margarin fiyatları üzerinde durmuştur. Margarin imalâtının kesilmesinden yakınan Gürdoğan, bu arada toptancılann yüzde 90' m:n Bakanlık tarafından saptanmıs fıyatlann Ustünde bakkal'ara margarin sattıfını belirtmiştır. Sanatkârlar adına konuşan E mın Kaya ise, sanayi sitelerinın islah edilmesini istemiştir. Terzıler adına konuşan Hayrullah Aslan, kumaş fabrikalarının kumaşlara zam yapmalan üzerıne elbise fiyatlannın yükseldiğıni soylemış, kumaş boyalarınm standardize edilmesinde büyük faydalar olduğunu sözlerine eklemiştir. renim süresi, normal öğrenım süresının en fazla yarısını aşmayacak şekilde sınırlanmakta, öğretiraüyelerine uyarmadan mesItkteft çıkarmaya kadar cezalar verilebileceği hükmü getirilmektedir. Yine taslağa göre, fakiUte ve yüksek okullarda meydana gelen olaylar, yetkili organlann kapatma karanna rağmen 1 ay içinde yatışmazsa, Bakanlar Kurulu üniversite, ya da ilgili fakülte ve bölümün idaresine belli bir süre el koyabilecektir. Boks f CT tır. Bakanlar (Bastarmfı 1 İncl tayfsda) AP'H 3 bakanın istifasının Başbakan Erim tarafından kabul edildiğini belirten Arar, bir soru uzerine, Türkiye'de hükümet buhranı olmadığını ifacTe etmış. «Siyasal bnhran» olarak niteledıği durumdan çıkmak icın birçok yol bulunduğunu, ancak henüz bir karar alınmadıjını bıldırerek, «Sayın Başbakana sonsnz inancımız oldn. t« için onnn alacagı karann en isabetli karar olacağı konusun. da ittifakla inanç halindeyiz» demistir. Tabelâ (Baştmrafı 1 inci aayfada) tilmiş, levhalardaki bu tip haUlarm derhal duzeltilmesı, verilecek ılân ve reklâmlarda ise bu hususa dıkkat edılmesi istenmıştır. Genelgede «Dünyadaki cari nyrulamaya göre, levhalarda, ilân ve reklâmlarda önce o ülkenin dili kullanılır» denılmektedır. Manajans: 2423/828S OGRETMEN ARANIYOR îngılızce dılıyle öğretım yapan bir lısede Fizık ve Matematik J Bğretmenliği kadrolan açıktır. J Durumlan 625 sayılı özel Öğretim Kurumlan Kanununun A »ngördügü şartlara uyan Orta Doğu Teknik Üniversitesı me i zunlan veya yukanda belirtilen dersleri Ingihzce okutabileceğıni * belgeleyen başka Üniversite mezunlannın 15 Ekim 1971 cuma f gününe kadar PX. 306 Aksaray IST. adresıne dilekçe ile * müracaatlan rica olunur. * (Cumhuriyet: 8312) F.Bahçe G.Saray DİLEDİĞİ FAKÜLTEYE GİREMEYEN VE BEKLEMELİ ÖĞRENCİLERE Şoförlerin istekleri Şoförler adma konuşan Mesut Can, isteklerini sıralamıştır. Soförlerm istekleri arasmda Trafik Kanununun yeniden düzenlenmesi, traktörlerin ticari faaliyetlerinin yasakldnması, triportörlerin yolcu taşımalarınm ön . •••••••••••••••••••••••••••••• lenmesi, trafık mahkemelerinin yurdun her yanında kurulması, ycdek parça ithalâtınm düzene Sevgiii Ar.nemiz, sokulması, at arabalarmın yerine triportörlerin kullanüması da var dır. Tüzme Manajans: 2423/8285 • • • • • « • • • • • • •• • • • • • • • • *< • • • • •• • • • • • • » • • • • • • • • •« TEŞEKKÜR ÜNİVERSİTEYE HAZ1RLIK FEN SINIFI ÖĞRETİM DEVRELERİ: 5 KASIM 1 9 7 1 1 HAZİRAN 1 9 7 2 6 ARALIK1971 1 HAZİRAN 1 9 7 2 geniş bilgi için BROŞÜR isteyiniz. BİR ÖĞRETİM YIU SÜRELİ Karaosmanoğlu ve iktisadî durgunluk Daha sonra çeşitli meslelc temsılcıleri, ihtiyaçlarmı belirtmiş bunlara Bakanlar cevap vermiştır. Bu arada, Başbakan Atillâ Karaosmanoğlu, özetle şunları söylemiştir: •Tiirkiye'de buçünkü iktisadi konjonktür, bütün hâdiselere rağ men. bir durgunluk konjotıktürü değildir. Bu yıl millî gelirde yüzde 8,3 oranında bir yükselme o!acaktır. Bu gelir artışının yüzde BIZİM O6LAN S"i gibi bir agırlığuu tarım sek BUSENE torü taşımaktadır. Sanayi sek ÜNİVERSİ toründe de yüzde 6 3 oranında bir arti} bulunmaktadır. Bu artışlann meydana geldiği bir durumda iktisadî durgunlufctan söz edilemez. İnşaat sektoründe de, gcçen yıla oranla bir faaliyet seviyesi düşüklüğü vardır. Bu, finansman kanunlariyle olmuştur. Bu kanunlar, yeniden elden geçiıilnıektedir. Bunun dışındaki sektörlerde İkinci 5 Yıllık Kalkın ma Plânının bu döneminde geçen yıla oranla en yüksek kalkınma hızını, yüzde 8,3 ile gerçekleştirmek durumundayız. Bu durumda iktisadi durgunluktan fikâyet etmek, bana izahı zor gibi geliyor. Önümüzdeld aylarda iktisadî durumun daha da canlanacağmı ifade edebilirim.» 3 Ekim 1971 günü vefatı dolayısiyle derin acımıza ıstirak eden, bizzat gelerek, veya telefon, telgrafla taziyette bulunan, çiçek gonderen, akraba, dost ve arkad'aşlarımıza, canımız annemizi rahatsızhğı süresince içten duygularıyle tedavi eden kıymetli dostumuz Sayın Dr. HÜSEYİN DEDEBAŞ'a, acıklı günümüzde bize unutulmaz kardeşhk yardımlarını esirgemeyen Sayın ŞEVKÎYE ve FARUK DENÎZe minnet ve şükranîarıniızı arz ederiz. MUALLA ULUÇ AtFAK ÇtNTAN (Moran: 2849/8318) Fatma Hayrünnüsa Siyavuş'un ALTIN Beyazıt, Mirhatpoja Cod. İst. ' x JTel: 27 51 32 (Cumhur ı yet: 8305 > DERSANESI BULDi/M/ARTIK yETİ$KW 8İX ADAM Dinamik cağın f , adâmı için USTElltSU. SABUtJ, PHILISHAVE DUŞUNUYORDUfA. i TESEKKÜK GJnümuz erkegrn hzvehareket dolu ' yasantıa3lüPhi!ıshavç îebaslarJlüPhıbhave, rahat, süratt,tertemiz traşsaglac ^ PHIUPSBtHllNOB 31ÜPHÜISHAVE Fulmar: 281/8290 PHILIPS'IN ELEKTPIKLI TSAŞ MAKINASI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle