13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
bv afftLUJi Londra. tngiliz diplomatlatını atma haranoı kınadı • LCNAKHOD Sovyet Ay arabası Lunakhod, öneeden kararlaştınlan sfirenin 2 katı faaliyette bnlnndnktan sonra, çalışmalanna son venniştir. Ay yüzeyinde incelemelerde bnlnnan 8 tekerlekli Ay arabası, 17 Kasım 1970'de Ay'ın Tağmnrlar Denizi kesimine indiril. mişti. • UP1 MUHABİRİ İyi haBÜENOS AÎRES, (THA SUL) ber alan bir kaynaktan öğrenildiArjantin'da iki zırhlı tabur, ğine göre, Çekoslovakya Dışişlen Devlet Başkanlan ve BaşkomuBakanhfı, Amerikan United Press taa Korgeneral Alejandro LanusIntemational (UPI) ajansuıın se'o baş kaldırnııştır. Prag muhabiri Gerhard KriwaHOSKOVA » Ruslarm 18 tngfliz diplomatmın Sovyetler Bb> Darbe teşebbüsü, Buenos Ainek'in çalışma yetkisini geri alliğmden ımıH'? edilmesi karan, Ingiltere Dışişleri Bakanı Home"na, res'teki 1. Ordudan gönderilen mıştır. Moskova'ya yapacağı ziyareti iptal etmesine sebep olmuştur. kuvvet taraimdan bastırılmış îstenroeyen sdam ilân edilen • AMERtKADA SİLÂH A18 kişiden sadece Elçilikto ça ve bir çarpma olmamıştır. I s . merikalı Senatdr Philip Hart, Cuyancı birliklerin sağcılar oldu. lışan 4 kişi ve bir iş adamı Sovma grünü verdiği bir önerge ile öğu kaydedilmektedir. Hükümet, yetler Birliğinda olup, diğerleri zel kişilerin silâh bulundurmalan daha önce Rusya dıjına pfcmı} bir bildiri yayımlayarak, Silâhnm yasaklanmasını istemiştir. lı Kuvvetlerin Başkomutanlarılardır. • ROKET DENEDt Hinnm emrinde olduğunu belirt. distan ilk kez, Snharikota AdaLondra kınadı miştir. sındaki yeni tesislerinden kısa Ingiltere Dışisleri Bakanlığırun menzilli bir roket d'enemiştir. îyi haber alan kaynaklara göSozcüsü, Sovyetlerin misillemesi re, ayakJanma altı ay önce yö Önümüzdeki yıîlarda Madras'ın konusunda dün «Moskova'dakl netime el koymuş olan Lanus50 km. uzağındaki bir adadan İngfltere Büyükelçiliği üyeleri se'nin Peroncularla yakınlaşmabir uydu atılması düşünülmek. lle iş adamlan topluluğuna he sından hoşlanmayan sağcı bir tedir. def alan bu keyft karan esefle grup tarafından başlatılmıştnv karjılıyortuc» demiştir. Söylentilere göre, Başkan Lanusse, daşmanlannın su yüzüne çıkmasına fırsat verecek böyle bir ayaklanmayı esasen beklemekta idi. Home, Moskova'ya yapacağı ziyareti iptal etti DEVA HOLDİNG A.S den bildirilmiştir. m Şîrketimizin Santralına ait ve evvelca meveut 49 66 6O |5 hat) numaralı telefonlara ilâveten 4568O5 (5 hat) numaralı telefonların da bağlanmış bulunduğu Sayın Müşteri ve Hissedarlarımıza Saygı ile arz olunur. Reklâmcılık: 1888/8299 il • • • • • • < f• • • « * * • G. Atrîka Zambia çatışması Prof. Dr. Yılmaz ALTUĞ flney Afrik» basını askerl polisin Caprivi bölfesine ma yınlar yerleştirmiş olan çete cileri kovalarken Zambia fil fcesine girdiğini açıklamıştır. Bn girişin devletler bukukuna uygun oldnğu, rira çetecilerin iilke içinde faaliyette bulunmalannı Zambia'nın önleyemediği Güney A f rika Başbakanı Vorster tarafından fleri sürülmüştür. Bir yıl önce Vorster filkesine karşı harekette bulonan çetecileri nerede olurlarsa olsunlar takip ve tenkil edeceklerini açıklamıştı. Son olay, Güney Afrikamn Gfiney Ba> tıdaki Angola ile Botsswana arasında bulunan bölgesinde cereyan etmiştir. ÇetecUerin koydoklan maymlar bir polis şefini öldürmüs, d5rt memnra a£ır yaralamıştır. Gfiney Afrikada eşkiyalık ve çetecilfk çok ağır snrette cezalandınloıaktadır. Böyle olma«ına rafmen Gfiney Batı Afrika Halklan örpütüne mensnp çeteciler reçcn Mav» ayında ban baskınlarda tralnnmuşlardı. Gfinev Afrika Başbakanı Vorster «Hiç bir memlcket kotnünist ejŞlimH tedhişçilerin filkesini ihlâl edip eezalandmlmadan kaçmalanna müsaade edemez.» demif re ha şekilde çetecilere üs teşkil eden memleketin de sornmln olacağım açıklannjtır. GSney Afrika kammızca yanlış bir yol tutmtıştnr. Gfiney Batı Afrikavı Blrinci Dünva Smşındao sonra kendisine verüen ntandavs dayanarak Birleşmi? MjJletlerin vesayet rejlmi kontroluna tâbi olmadan yönetmesi Mületlerarası A dalet Divamnea haklı bulnnmıyan. bn bakımdan Gfinev Afrika. daH mevciıdiyeti gayri meşru olan Günev Afrika bağunsızlık içhı çete faaliyetinde bninnan Güney Batı Afrikalılara karşı nasıl hak iddla edebilir? Göney Afrika, sfirdürdSğü (apartheid) zenciieri beyazJardan a > yrıın siyaseti sebebivle zaten dfinya kamnoyunda mahkum boInnnrken bir de bağımsız yenl bir devletin ülkesine ceza vermek bahanesi ile tecavüzfl ile daha da sorumln dnrnma düşmektedfr. Zambia durnmn Birleşmiş Miilet!er Güvenlik Konseyine eötürdüğü zaman Güner Afrikanın sncln bulunacaçına şüphe yoktnr. Güney Afrika basını da komşn bir Olkeye yapılan tecavuzü ağır bir diile kınamaktadır. Vorster, Pretoria'da Mfllivetçi Partinin Transvaal konsTesinde konaşarak bem basma, hem de Lesotbo Başhakanı Şef Leabaa Jonathan'a şiddetle çatmıştır. Lesotho, kiiçük bagunsız bir kırallık olnp filkesi tamamiyle Güney Afrika toprakian ile çevrilidir, bu bakımdan Başbakan Jonathan trk annmı politikasını pek şiddetle yermeye cesaret edemiyordu. Pakat bn kez Lesotho'nnn bapırnsızlık nldönümü senliçinde konuşan Jonathan bütün Afrikalıların ırk ayınmı karsısında olduklannı, bn terkedilmediçi takdirde bir ırk çatışması olabileceğini bildinniştir. Jonatban ayni zamanda 10 bağımsız Afrika devlet temsücisiyle vaptığı konuşmada Günev Afrika ile bir dialoğ kurma lüznmn özerinde durmnştur. Fil Dişi SahiH Dısişleri Bakanı. halen Gfinev Afrikada bulunmaktadır ve bu riyaret dialo; sövler.tilerini kuvvetlendirmiştir. Buşrünlerde Zambiada durum iyi depildir Cnmhurbaskanı Dr. Kaunda'mn yardımcısı Kapwepwe Günev Afrikava sığınmıştır. Bemba kabilesi isvan halindedir. ekonomi boznktur, iktidar tlaki Unip partisi bölümnüştür. Zambia'nın çete faaliyetini önleyememesi de Harry Ntnmbula'nm mııhalefet partisinin füneyde kuvvetlî olnp polise sınırın kornnmasında yardımcı olmamasın dan ileri gelmektedir. ÖnümÜ7deki günlerde Güney Afrika • Zambia çatışmasının daha büyümesini bekliyebiliriı. 6 TATAR GÖLÜ, FIRAT'A BAfîLANIYOfi Azi« Mahmut ve Nuriye hanımın oğlu, Macide Em. re'nin eşi, Taner Emre ve Tanzer Balcı'nın babaları, Ziraat Bankası emekli müdürlerinden; VEFAT Kemalettin EMRE Hakkın rahmetine kavus. mujtur. Allah rahmet eyleye. Cenazesi Pazar gCnü (bugün) öğle namazından son. ra, Kadıköy Osmanağa Camiinden kaldırılacaktır. AİLESİ (Cumhuriyet: ) lklncl defa ltlnalı bir ame. ! l!y«t ve tedavileriyle beni sıh ; hatime kavufturan. tıastahane ; de kaldığım sürece candan 11 ! gilerini esirgemeyen, bütün has. ] talan 0» her an me$gul olan | Hacettepe Ractahaneleriıün ffenç ! enerjik va çalıskan opcratörü j Doç. Dr. ! TEŞEKKUR BAĞDAT Bağdafın 120 kra. kuzeyindeki Tatar gölü, 40 km. lik bir kanalla Fırat nehrine bağlanacaktır. 20 milyon sterlin (700 milyon TL) sarfıyla gerçekleşecek projenin 200'ü muhendis olmak üze ro 3000'den fazla Iraklı teknisyen tarafmdan uygulanacağı ve çalışmalan denetlemek için Sov yetler Birliğinden 500 kadar uz man geleceğl bildirilmişür. m 2 uçak kaçırıldı, 2 uçak da lahrip edildi BETRUT Filistin Halk Kur tuluş Cephesi, dun Beyrut'ta yayımladığı bir bildiriye gore, FHKC komandolan, lsrail'in Hertzila Havaalamnda Israil Sivil Havacılık Şirketine ait 2 Boeing uçağını daha tahrip e t . mişlerdir. FHKC'nin başka bir bildirisine göre de, komandolar, Askelon limanında bir îsrail hücumbotunu tahrip etmiş, 2'siıü da batırmışlardır. KAÇIRILAN UÇAKLAR MONTEVÎDEO Bu arada, bir grup Tupamaro gerillası, Montevideo'daki Havaalanlanndan birinden bir uçak kaçırmış ve pllotu başkent üstünde uçmaya zorlayarak uçaktan, hükümet aleyhtan propaganda broşürleri etmışlardır. DETROÎT Eastem Airlines Şirketine ait bir yolcu uçağı ise, dün sılâhlt bir kişi tarafından Detroit Havaaianından Küba'ya kaçırılmıştır. Hava kor sanı, daha once yolcuları silâh roruyla uçaktan ındırmiştir. NEVZAT BİLGtN'e \ çok bOyük llgüerinl gördüğüm | b>ıa*i*tan Dr. Abdullah Geçik, ; Dr. Yücel Arıtaş. Dr. Ahmet ! G«JO». Dr. Demirall Onat, Dr. \ Kenul Benli'ye, bajhemsire Ser { ver lç<Sr"e, hemslre hanımlara; «Srencl hemsirelere, sağhk memurlanna, mustahdemlere candan te«ekkur ederim .. ESAT ÇELEBf TAYCI evlendiklerinl dostlarına bildirirler. 9 Ekim 1971 Adana AHıniaya Cöl Gazinosu Cumhuriyet 8304 Manajans: 2423/8283 japonya, Tiirfciye'ye baraj yapımı için krsdi veriyor TOKTO, (THA) Japonya ile TUrkiye arasmda TUrkiye'de baraj yapunı için 14 milyon dolarlık (210 milyon TL) kredi anlaşması tmzalaranıştır. Anlaşmaya TürMye'nln Japonya'daki BUyükelçisi Şükrü Elekdağ ve Japonya Denizaşın Ülkeler Ekonomik îşbfrliği Fonu Başkanı Sinici Tagasuki lmzalamışlardır. Türklye'ye Japonya'ya olan bor eunu ödemesi için yirmi yıllık bir süre tanınmıştır. Ştlkrfl Elekdağ ise bir açıklama yaparak paranın Hasan ügurlu Baraiı ve bnna bagli bir «lektrik santraU yapınnhda ktıllamlaca. ğmı bıldirıııiştlr. Zambia, G. Afrika'yı B M'e şikâyet eHi BtRLESMtŞ MİLLETLER Zambıya, önceki gtin GüvenHk Konseyinde Güney Afrika'yı Zambiya topraklanm ve semalanm sistemaük bir şekilde ve kasıtlı olarak ihlâl etmekle suçlarruştır. Zambiya Büyükelçisi Vemen Mwaanga, Salı günü meydana geten ihlâl olayında Günev Afrika orduk birliklerlnin katliama Mulilo'da hücumbotlar vs helikopterler ile sının geçtiklerini bUdirmlştir KAHÎRE, (a a) Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, bu yılın sonuna kadar Ortadoğu'da «Ya bans, ya da savaş» olacağım yeniden tekrarlamış, «Bnnaiımda yıl sonuna kadar, iyi veys kötü, mnllaka bir gellşme olacağım» belirtmiştir. Sedat, bu konuşmasını, Kahire'de 5 bin kadar üniversite oğrencisi önünde yapmıştır. WASHtNGTON Içlerinde birkaç profesör, bir psikiatr, bir barış gönüllüsü ve birkaç denizci bulunan 10 Amerikan vatandaşı, Amerika Federal Mahkemesine başvurarak, Amerikan Hükümetini Orta Doğuya askeri müdahaleyle ilgili plânlarını açıklamaya zorlamasuu istemişlerdır. Sedat, «Yıl sonuna kadar ya barış, yâ î savaş olacak» dedi sıcaklıgına bunınun. Altınyıldız'ın Yüzde Yüz Saf Yenî Yün'lülerî renkleriyle sıcak, desenleriyle göz alıcı, dokusuyla sımsıcak ve tümü • : •.!•.• ' • , • Ir . ı.'ı.. ıiı ( KL »btıif «Açıklansın!» VEFAT Kıymetii varhğırmz emekli Yarbay W>olmark damgalı. Ömer Faruk ELBEK Tanrının rahmetine muştur. Cenazesi, 10 Ekim Pazar günü Hacı Bayram Camiinden öğle namaznu tnüteakip kaldmlacaktır. Akraba ve dostlarmuza duyururuz. EŞt ve EVLATLARI (Cumhuriyet 8323> Atiye Kdklesmişefe ile Metin Hepyaz Evlendller. Beyojlu Evlendinne Dairesi 8.10 1971 Saf Yeni Yün pi. Tok kumaşların en seçMnj. Alımlı kostümler için, günümüz modaaıniu tek ceketleri, tek pantolonlan için, yurdunıuzda bir eşi olmayan. Altınyıldız çeşidi. Cumhuriyet 8307 VEFAT Mora Yenişehir eşrafından merhum Hacı Mehmet Ali Akova ve Mihnmah Akova'nm oğullan; Hatice Akova'nın hayat yoldaşı; Yüksek Müh. Cüneyt Akova ile Turhan Akova ve Perizat Sevgen'in babalan; merhum Mustafa Besim Akova ile Mediha Kayalı'nm kardeşleri; Dr. Bülent Sevgen; İlhan Akova ve Zühai Akova'mn kayınpederleri; Erdal ve Edâ Akova; Sema ve Hülya Sevgen'in dedeleri; Mehmet AL; Şule ve Prof. Hâlit Kayalı'nm dayılan; Prof. Dr. Besim Turhan ve Necibe Turhan'm yeğenleri; İ.E.T.T. ümum Müdürlerinden; Megaîlex Elegant Füaffl Detrex Granlt En tath renklerden, ince desenlerden derlenmiş, her çağın, her anlayışın beğenisino uyacak bir zenginlikte. Çekici. Dayanıklı. Âğır, zarif, sadeliğiyle çarpıcı bir giyim seven erkekler için. Düz renkleri, incecik ya da belli beKrsiz desenleriyle bambaşka birtiavasıvar. Klasik bir dokunun kendine has güzelliğinî, tadını sunuyor. Günün her ^atinde, her yerde giyilebileoek renklerde, dinamik desenlerle bezenmiş bir Altınyıldız yeniliği. Üç mevsimde giyiminize ayrı bir hava vereeek, sağlam, dayanıkh bir çeşit. Tannnm büyük rahmetine kavuştu. Cenazesi 10 Ekim 1971 Pazar günü öğle namazından sonra Şişli Camiinden aünarak Edimekapı Şehitliğindeki aile mezarhğına defnedilecektir. Mevlâ rahmet eyieye. Cumhuriyet 8314 Yük. Müh. HÜSEYiN BESİM AKOVA» Acı Kaybımız Merhum Hasan Erdenlz oglu, Zehra Erdeniz'in sevgili eşi, Ayhan, Ayla, Ayfer"in babaları, Orhan Kılcı ve Nihat Ersoy'un kayınpederi. tuccardan HÜSEYtN ERDENtZ 8.10.1971 günü Ankara'da vefat etmiştlr. Cenazesi 10101971 6Ürıü (Bugun) Haobayram camiinde kılınacak öğle namazııv dan sonra ebedî istirahatEâhına tevdi edilecektir. Tanrıdan majfiret düerlz. AÎLESİ Cumhjrıyet 8322 Türk kunıaşını dünyaya tanıtan' marka Manajans: 2423/8284. Manaj&ns: 2412/8273
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle