12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
BABİL YAYINEVİ 20. YOZYtLWOEVÜaÜSÜNUSUNA« umhuriyet Kurucusu: 1ÜNUS NADİ • ödevi Yaparken ve Hayattnd* En Çok .RENKLh Cilt Halind Taksitle de S Topun Satı* Yerltri: lıt»nbuld» OCAK i d T » OAÖITIM ŞTİ. ve EA Y*yıml*y*n: GUVEN BASIM v« YAYINEVI Istanbul 48. yıl, sayı: 16948 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet tstanbuJ Posta Kutusu: îstanbul No 246 Telefonlar. 22 42 00 22 42 90 22 42 87 22 42 98 22 4 2 9 9 10 Ekim Pazar 1971 Baca, Seven, Özdogan beraat etti Koçalak, Uçar ve Onursal 5'er yr/ ağır haph cezasına çarptınldı TU&GENERAL ELVEBDt; HAKİM ALBAT TETtK VE HÂKİM YABBAY TURAN, KARARDAN SONRA KALEMLEBtNl KIEIYORLAR. (Telefoto: a*.) înönü konuştu ve görüşünü açıkladı: "Ya bu hükümet desteklenmeli ya çokluk partisine verilmeli,, ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosu) I Gezmiş ve 17 arkadaşı idama mahkum oldu ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosu) CHP Ortak Grubu, dün toplannuş, saat 12.20'de gruba gelen Inönü, toprak reformu ön tedbirler kanun tasansı ile son siyasal buhran üzerinde görUşlerini açıklamış, toprak reformunun muhakkak çıkacağını, çıkması gerektım ğini, belirttikten sonra, siyasal buhran için çözüm yolu göstermiş, «Eğer Türkiye'nin içinde ORGENERAL TAÛMAÇ VE AVCI DA T e /i T«*JI»İî^»« dısanda emniyet edilir bir %Jll 1 euOirier hflkümete sahip oldugunu görGÖRÜŞMEDE HAZIR BULUNDULAR melerini istiyorsak bu ihtilâfı Uk şekliyie halletmek lânm! Ya ANKARA (Cumhnriyet Bflrora) Çankaya Koşkünde çoklukta olan partiye hükümet dün Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay başkanlığında Millet Mecverilecek, yahut bulunan hal lisi Baskanı Sabit Osman Avcı, Genelkurmay Başkam Orgetarn gibi Meclisin yardımı ile neral Memduh Tağmaç, AP Genel Başkam Sflleyman DemipartOerin yardımı Ue kurulmus rel'in katılmasıyla 3,5 saat rüren önemli blr toplantı yapıl. ANKARA, (Cnmbmiyet Bfirosn) hükümet isleyecek, bu bükümet mıştır. Toplantıya ayrıca, AP Genel Sekreterl Nizamettin Erkreformları yapacak, çalışabUdiği | men, Senato Grup Başkam Ahmet Nusret Tuna, Meclis Grup AP Ortak Grubu, dün saat kadar çalışacak, seçim lamanı Başkanveklli Orhan Dengiz de katılmıçlardır. 10.30'da toplanmış, Toprak Rena kadar çalışacak ve secimi formu ö n Tedbirler Kanun Demirel toplantıdan sonra gazetecilerin blr sorusu üzeriyapıp iktldan seçimde kazanan j ne, «Demokrasinia geleceği hakkında Turtdye'de hiçblr «üphe Tasansuu görüşmeye başlamıs tar. (Arfcaa Sa. 7. SA. 3 de) (Arkan Sa. 7, Sfl. « de) olmamabdır. Demokrasl mlUete (Arkaa Sa. 7, SA. 1 de) AP Grubu )n Tedbirler Tasarısını elestirdi ı Sunay, Demirerie "Durumu,, görüştü Erim: «Sırası gelince kamuoyuna bütün olanlan tamammı veya blr tosmtnı tağrir, tebdil vcya 0gıya ve TBMM'ni iskata veya vazifesinl yapmaktan mene eebreo teşebbüs» suçuyla 16 Temmuz 1971'den beri Ankara Bir Nnmaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılanmakta olan Deniz Gezmls ile 23 arkadasmdan 17'si dün idama mahkum edilmislerdlr. Esnaf ve sanatkârlar dertlerini Hükümete ii etti ANKARA, (Cumhuriyet Burosn) Başbakan Ninat Erim'in başkanbgmda dün yapılan toplantıda, esnaf ve sgnat.teâriar isteklerinl dile getirmişlerdir. Dün sabah saat 9'da Türk Standartlar Enstitüsü salonunda Başbakan Nihat Erim'in kısa bir açış konuşmasıyla çalışmalanna başlayan toplantıda, Uk sözü Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkam Hüsamettln Tiyanşan almıştır. Tiyanşan örelhkle esnafa verilen krediler üzerinde durmuş ve özetle, «Türkiye'de yıllık 40 milyar liralık kredi hacmi var. dır. Ama bnnun da ancak 1 mil yan esnafa aynlıyor. Esnaf, yann endişesinden knrtnlmak is. tiyor» demiştir. Esnalı temsilen toplantıda bulunan AP Bursa Milletvekili Kasım önadım da özellikle Tür kiye Halk Bankasıyle esnaf kooperatifleri arasındaki ilişkiler üzerinde dunnuştur. Konfederasyon Genel Sekreteri Fehmi Genç vergilere deği(Arkasi S*. 7, Sü. 1 de) Tuggeneral Ali Elverdl baskanhğındaki 1 Numaralı SıkıyÖnetlm Mahkemesi tarafmdan idama mahkum olanlar şunlardır; OĞLU SEMİH ORCAN İÇİN ÖLÜM CEZASI VESİLİNCE FENALAŞIP BAĞIRAN ANNESt; DURUŞMA SALONVNDAN ÇIKARILITOR, DİNLEYİCİLEK ARASINDA HIÇKIRARAK AĞLAYAN BÂŞKA MAHKClM VAK1NLARI DA OLMUŞTUR. (Telefoto: THA) 1 Deniz Gezmiş 2 Yusuf Aslan 3 Atillâ Keskin 4 Hüseyin İnan 5 Metin Yıldınmtürk 6 Ahmet Erdoğan 7 Mehmet Nakiboğlu 8 Recep Sakın 9 Ercan öztüık 10 Osman Arkış 11 Hacı Tonak 12 Semih Orcan 13 Mustafa Yalçmer 14 Cengiz Baltacı 15 Metin Güngönnüş 16 Mete Ertekhı 17 Mustafa Çubuk 18 Mehmet Asal. Sanıklardan 3*U delil yetersizliğinden beraat etmis, içlerinde davanın tek kadın samğı Sevim Onursal'm da bulunduğu 3 kişi ise S'er yıl ağır hapis cezasına çarptuılmıştır. (Arkan Sa. 7, Sfl. 7 de) DENİZ GEZMİŞ VE YUSUF ASLAN KARARIN AÇKLANMASCÜ BEKLEBKEN. (Telefoto: aa) Bakanlar Kurulu nda son siyasî gelişmeler goruşuldu •• •• • • 1 1 •• Bakana, Senato karanna itiraz hakkı tapınıyor 5 üniversite ortak taslak hazırladı ANKARA, (Cnmhuriyet B&rosn) MUU Eğitim Bakanlıgı bünyesinde kurulu, Üniversite Reformu çalışma grubu dışınrta, 5 Universitenin temsilcileri tarabodan nazırlanan yeni bir irftr»in taslagı, Başbakanhga ve MUU Eğitim Bakanlığına verilmistir. İstanbul, tstanbul Teknik, Ankara, Ege ve Hacettepe üniversitelerinın temsilcileri taralından hazırlanan bu taslakta, Yük sek ögretim Kurulu, Üniversiteleri Denetleme Kurulu ve Onıver sitelerarası Kurul adlanyla üç yeni kuruluş öngörülmektedir. Bunlardan Yüksek ögretim Kurulu, Unıversıteler ve öteki yüksek ögretim kuruluşlan arasında koordinasyonu gerçekleştırecek, Başbakanhga bağlı olarak kurulacak Oniversiteleri Denetleme Kurulu lse, devletin üniversiteler üzerindeki gözetim ve denettmini saglayacaktır. Adı geçen taslakta, Milll Eğitim Bakanına, Üniversite senatolan kararianna itiraz hakkı da tanmmakta, öğrencilerin fakülte karma kurullarmda temsil edilmeleri öngörülmektedir. Aynı taslağa göre, üniversite öğre(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) KAMU KURULUŞLARI YERLİ TİP OTO KULLANACAK ANKAKA, (aa) Kamu kunüuşlan, bundan böyle yerli otomobil kuilanacakür. Başbakanlıkta kurulan Standardizasyon Komitesi'nin karanna göre; «Morat», «Renault» ve «Anadol» arasındaki •eçim, otojru alacak kuruluşlar tarafından yapılacaktır. Belli bir makamı işgal eden kişinin hizmetine tahsis edilen otomobiller için ise, «Chevrolet» tipi tercih edilecektir. Buna göre; devlet bujoıkleriyle vali, orgeneral, oramiral, korgeneral ve koramirallere tahsis edilen otomobiller, «Chevrolet» markasını tasıyacaktır. En geç 1976 yılı sonunda bütün hizmet otolarının yerli mar ka olması öngörülmektedir. 855 BİN LİRALIK KAÇAK RADYO MALZEMESİ ELE GEÇİRILDİ Şehremenı Topkapı Caddesinde yedek parça satan bir şirkete baskın yapan gümrük ekibi, 855 bin liralık kaçak transistörlü radyo yedek parçası ele geçirmiştir. Mağaza sahiplerinden biri adalete verilmiş, diğerinin aranmasına başlanmıştır. ANKARA, (Cumhnriyet Bütosu) Bakanlar Kurulu, dun saat 17 den 21'e kadar toplanmış, toplantıdan sonra Başbakan Nihat Erım, gazetecilerin soruları üze rine, «Bngun TSrkiye'de bir hü kümet bahranı olmadığı dogrndnr. Şn anda, gflven oynna gitmeyi hiç düşünmüyomm» demiştir. Kamuoyuna bir açıklama yapıp yapmayaeağı da sorulan Erim, «Şa an için erken. Sırası gelince. kamuoyuna bütün olan lan anlatacağım» karşılığını vermiştir. Bakanlar Kurulu toplantısına, AP'li Baymdırhk Bakanı Cahit Karakas ile Gençlik ve Spor Bakanı Sezai Ergnn da katılmıştır. Toplantıdan sonra Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü îsmail Arar, Başbakan Erim'in son gelişmeler hakkında Bakanlara bilgi verdığinı, daha sonra da Bakanların tek tek görüşlerini açıkladıklannı söylemiştır. (Arkası Sa, 7, Sfl. 3 de) Yunanistan, Kıbrıs için BM çerçevesinde anlasmayı kabul edecek BtRLEŞMİŞ MİLLETLER (THA) Yunanıstan temsilcısı, Birleşmış Mıüetler Genel Kuruluna yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler çerçevesı içinde vanlacak bır Kıbrıs anlaşmasmı «memnnnlnkla karşılayacaklarını» bildirmiştir Yunanıstan Dışışleri Bakanlığı Müsteşan, Genel Kurul toplantısmdaki konuşmasında. Kıb rıs için bir anlaşma ortammın bozulmaması için Yunanistag'ın polemiklere girmekten kaçındığını söylemiştir Miisteşar konuşmasında 6zetle şöyle demiştir «Simdi Kıbns sornnuyla ilgiII bStfln tarafların emrindeyiz. Neyseki barısçı yollar için kapı kapanmıs değildlr. Bir görüsme basansızlığa nÇradıysa bu, diferlerinin de aynı sonnca olasscagı anlamına trelmeı Ancak anlasıldıgı kadarıvle, ellmizdekl imkânlar sınırlıdır.» Esrarla yakalandılar Bir Narkotik Büro ekibi ise, Şişli'de bir apartmanda, Kumkapı'da da bir sandal içinde esrar içen 2 kişiyi yakalamıslardır. Aynca bu kişilerde bir mik. tar esrar ele geçirilmiştir. Her 3 olayla ilglli soruşturma sürmektedir. TABEIİ, İLAN VE REKLÂMLAR TÜRKÇE OLACAK ANKARA (Cnmhuriyet Bflrora) Baş^akanhktan dün Bakanhklara bir genelge gönderilerek ilân, reklâm ve tabelalarda Türkçe kellmeler kullanüması Istenmiştir. Genelgede, devlet kuruluşlan nın yaptırdıkları bazı levhalarla verilen 11in ve reklâmlarda yabancı kelimelere öncellk verümeEİnin döğrı olmadığı belir(Arkası i» 7, Sfl. 2 de) Bazı oduncuların kantarları hileli görüldü îstanbul Belediyesince son günlerde yapılan kontrollarda, odun depolannda kullanılan tar tı âletlerinin bazılarının hileli oîduğu görülmüştür. . Bu bakımdan, odun satın alan vatandaşların uyanık bulunmaları hatırlatılmakta, yuksek fiyat isteyen oduncularla şüphelendiklerı kantar sahiplerini Belediye'ye biliîirmeleri istenmektedir. 1950'lerin yıldızları 1950'Ierîn üç ünlü yıldın; Monaco Prensesi Grace; Tvonne de Carlo ve AIexls Smith bir kaç gün önce New York'ta yapılan bir galada bir araya geldiler; üç eski oyunca nzun süredir, birbirlcrini görmedikleri için uzun uzun konuşup dertleştiler. Fotoğrafta; soldan sağa Yvonne de Carlo; Frenses Grace ve Alezis Smith görülüyor. (Foto: BBA/UPİ) Otoparklar içîn kesin tarife istendi Ekim ayı çalışmalarını sürdüren Belediye Meclisinde, şehirdeki otoparklardan alınan ücretlerin değişik olduğu belirtilerek bunun kesin bir tarifeye bağlanması istenmiştir. Teklif, Belediye'nin ilgili dairelerince incelenmektedir. Emekliler için vakıf kııruluyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Memur, asker ve işçi emeklilerinin üve oldukları 23 demek yöneticileri, dün Türkîş salonun da toplanarak bırieşme ve «Turk Emekliler Birliği» adı altında yeni bir örgutte toplanma karan almışlardır. 600 bine yakın memur, asker ve işçi emeklisini temsil eden dernek yöncücileri, «Yardımlaşma Sandığı Vakfı» adı altında yeni bir yardımlaşnıa örgütü kurulmasını da kabul etmislerdir. Sandıkta birikecek paraiarla emeklilerin sosyal dayamşmaları sağlanacaktır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle