16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Iyi misinizı 40 10 YIL ÖNCE ğüdir. Bunlar, belkl aralannda yaşıyan düşman ve yabancı kim seler tarafından yapıünış uydurrjoalardır. Halknnız, Türie Dil Tetkik Cemiyetinin yapacagl yayınlara kadar bu iğrenç dedikodulara kulaklannı tıkamalıdır. Zaten bu gibi münasebet. sizlikleri çıkaranlar bakkında kovuşturmaya da başlandığım naber almış bulunuyoruz. Elbette ki TUrk diline dil uzatanlar cezasız kalmıyacaklardır. Cumhurivet Türk diline dil uzoton/or D Şu sanşuu görüyor musun?. Ne msl, ne mal... Bir bilaen... Bilmez olur muyum?.. Nişanlım yahu?. Gülmek aâlamak SŞTE size iki filozof... Birl |DEMQKRtTOS harü bin•lerce sene önce bugünkü •iomun sırnıu sezen adam. Evinden dışarı çıkıp da insanlığın ha line bir bakmayagörsün. Boş ve gülünç bulduğu için kahkahalarla gülermiş. Diğeri ise Clozoflardan HEBAKIJEİTOS. O da insanlann haline acıdığı için ahü vah eder sulusepken yag do ker ağlarmı?. TA2AN ÇtZEN Personel Kannnn çıkmadan Personel Kammu çıtonc» Personel Kanmra çıktıktan sonra tL ÎNKlUtBININ mânasını anlarmyan veya anlamak istemiyen bazı kimseler, belki soğuk şakalar yapmak için, belki de irticaî bir zihniyet ile ortaya asılsız dedikodular çıkannışlardır. Sözde bundan son ra «beklemek» yerine «dürtüklemek», «selâmiamak» yertne «kazıklamak» diyecekmlşiz. Anlayışı kıt olmıyan insanlar derhal farkederler ki bunlar münasebetsiz, soğuk ve Utiraa birer alaydan başka bir şey de BULMACİ, 15 16 1718 Hcrftadan Haftaya AdnanTAHİR | Dr. İhsan ÜNLÜER «nda gözyaşlanna garkolmuf». Spor totodan 13 tuttursa bile, 27 mayıslardan, 12 martlardan sonra yine dört ayak üstüne uüş se bile «Ben düny«mn en bedbaht adamıyım, ben acdar Içindeyim, beni artık personel kanunu bile kurtaramaz» diye ağlar durur zavallı. Alman ozanı ŞtLIJER: «Sevtnç güzelim kavücnm tannlann Cennetin kızı Yanıp tntuşarak eoşknnlnktan Giriyontz göklerdeU tapmağına senit» derken bir bakarsınız Lamartin sulu sulu gözyajı dökerek hıçlonyor: «Gelin gelln ey benhn riyah duşüncelerün» diye. Aynı insanda bu iki çeşit bal Şaka ile karışık nöbeâese birbirini taMp ettiği gibi birarada da görülebiliyor. Buna «Psikoz manyak a dnbl form» diyor yenüer. Haz ve neşe, dert ve üzüntülerle daima kanşıktır gündelik yaşamımızda da. Ozan LUCRETtUS bakın bügünün psikiyaU ristieri gibi söylüyor: «ZevUn kaynaklannda öyle bir acılık var M Çtçekler arastnda bile olsa bo ğazmıızı yakar» Derin bir sevinç halimizde eğlentiden çok ciddilik yok muî En büyük zevklerin zirvesinde bile onu acı kelimelerle deyimliyonıı: «Zevkten blttim. sevinçten öldüm, hazdan bayddım, neşeden fteberdim» gibi. Elem ve haz meğer o kadar birbirine ya kın ki SOKRATES bunu nasü anlatıyor bakın: «Tannlerdan biri hazla elemi birleştirnıek istemlş. Amma bunu başaramaytnea barl şnnlan knynıklann» dan birbirlerlne bağlıyayım deKasap Hacı akşamlan kafayı çekerken •Derdim vaT dağlar gi bi, ağlanm cağlar gibi», «Benim ahntı gibi ah bnlonnıase aman aaaah bulunmaz» plâğını çalarken göbek atayor. 5u tersliğe bakın yarabbi. Keder ve sevinç daima içiçe birbirine kanştınlmıştır insanlarca. Ünlü San Françesko aşkın bu hem sevinç hem de neşe veren özelliğini nasü anlatıyor: O gaadio del mio cnore Ohlme! che gran dolore. «Türeğtanin sevinci ah ne büyük acı* Doğada da haz ve elem kanşımı var. Bir surat karikatürü çl terken dikkat ediniz. Ağlayan ya da gülen bir ifade vermek istiyorsanır bu fld hali belirten aynı çizgidir. Daha da garibi var. Gülmemiz son haddine vannca göz yaşlarımız boşalmıyor ımı? Görmekteyiz ki birbirine zıt olaylar, haller, fikirler ve blçlrojler içinde insan kendinl kaybetmekte, Bilginler bugün bu denli birbirine nt hallerimizin bVrlikte görulmelerini onlann beyindeki merkezlerinin birbirine yakrnlıklanyla ispatlıyoriar. Ağianacak halimize Rülmemiz, gülünecek halimize ağlamamız hep bu sebepten. Ozanın dediği ne kadar uyguluyor bu gerçekleri: «GÜLERİZ AGLANACAK HA LlMtZE AGLARIZ HATIRA GELDÎKÇE GÜLÜŞTÜKLERlMİZ» • KARARAN DÜNYAM Duyu fizyolojistae göre elern merkezinin cilvesi budur kl, bir insan annesini kaybettiğl zaman duyduğu acı bazen diğer birinin kurşunkalemini kaybettiği Karnan duyduğu acıya eşit oluyor. Siz de aUetik bir tiptesiniz. Bu intihar edilecek kadar büyük bir dert değil ki. Hem da anne olmanıza hiç te engel sayılmaz. Sizin tipinizden hoşlanan erkekler çoook. • HAMZA METDAN Yerlnde bir sö2 vardır: Çiçek çalmak ve de kitap çalmak günah sayılmaz diye. Dediği ni2 cümleye de uyuyor: «Arkadaşın kitabmı çalarsa üzühne, zira o da okumak için çalmıştırj» Maalesef kafalanndan çok midelerin de açlık duyanlarla dolu dünyamız. Meşhur bir romancıya blr romancı adayı eserinl gönderralş. O da «Saklaynra meşhnr oldaktan sonra neşrederslniz» diye cevap yollarruş. Çok dogru. • S. SELÇUK Ateş yükselmesl vücutia herhangi bir hastalığın belirtisi ola bilir. Amma bazen utanmak, sıkılınak, heyecanlanmak gibi hallerde de insanın yüz damarlan genişler ve lokal olarak ^ı yükselebüir. tkincl sorunuz seöz yaşındakl oğlunuzun dişlerini uyurken gjardatması. Değerli okuy* cum, blllyorsunuz ki, çağınuz diş gıcırdatma çağı. Bunun için buna pek önem vermeseniz de olur. Gündelik yorgunluklar, nüde barsak bozukluklan ya da bir ateşlenme yüzünden geceleri diş gıcırdatılabilir uyku esnasında. • MtURA RÜMTJZ 6 EÇEN yüzyılın tinlülerinden Hyppolite Taine, evlilik konusunda yaklaşık olarak şöyle demış; «tîç saniyelik bir yüdırım çarpması, üç dakikauk bir bakışma, üç gunlük bir kaçıp kovalamaca, üç haftalık dayanümaz arzular, Bç ayhk bir sevgi, otuz yübk biı kavga... Ya sonra?.. Sonra da aynı göreve büyüklerin bıraktığı yerden çocuklann devamu» Bütün sülâle çevresinde ve hayal kırıkhklan yöriingesinde sürüp giden görgü şahitlîğine rağmen bu kutsal görev nesülerden nesülere ıntikal edecektir... Bulaşıcı bastalıklar gibi... Ve hendesi bir intizamla. • NGlLtZtN biri çıkmış vaktiyle... Doktor ve psikolog. Dik| kate değer likirler atmış ortaya; «Kan koca kavgalan, kar• şılıkl» direnme gücüne güç katan sihirU bir terkipUr...» dıyor. Çekişmelerde bir kuvvet şurubu niteliği var bu bilim adarmna göre. Mutluluğun ömrünü ancak bu reçeteyi uygulayarak uzatabılirmişiz. Kavgalar, damarlanmızdaki dolaşımı hızlandınyor, ciğerlerimizi genişletiyor, kana adrenalin katıyor, çehre hatlannı geriyor, buruşuklan yok ediyor, en mânasız suratlarda bile belirgin bir ifade yaratarak taraflara kişüik ve karakter özellikleri sağlıyonnuş. ÇOK YAKIN • • • tRBtRtNDEN bu kadar ay rvntılı sandığımız bu İM ruhsal halimir gerçekte o kadar birbirine yakvn ki. Haz ve elem hayatımızın ikiz çocuğu gi bidirler. tşte size bununla ilgili iki rub hastabğı.. Biri haz ve ne genin lirvesine ulaşan belirtileriyle MANt, diğeri de ağlayıp solamalarla bcliren MELANKOLt. Birincide adam neşeden göbek atar. Boğazına kadar derde batsa bile güler, güldürür. So nunda neşeden bayılasıya Kadar. Diğeri ise kapkara dünya* B S AY1N doktor, hakh belki de?.. Evlilikte, iki tarafın anlaşması için, karşılıklı bir anlaşmazlığın mevcudiyeti şart. Çünkü insanlan barışa götüren en kestirme yol genellikle kavga oluyor. Aşk, netice itibariyle bır enerji kaynağı... Sar) ve deşarj meselesi. Bir çeşit elektrik biriksmi. Ara yerde dengeli bir zıddıyete kesin ihtiyaç var. Toman, yeşerebilmek için toprağı yırtacak; örümcek, ağını kurmazsa açlıktan ölecek; kurdun kuzuyu, büyuk balığın, küçük balığı yutması, insanlann btrbirine madik oynaması ve de kan koca kavgalan kıyamete kadar sürecek.. Belki kıyametten de öteye... Beşerî bır kural... Evrensel bir zorunluk. AVGA, bu durumda evlilik meteorolojisinin normal bir göstergesi oluyor. Zaman zaman hava parçalı bulutlu geçecek, riızgârlar Kuzeyden şiddetle esecek... Karla kanşık yağmurDon oîaylan ve lırtına... Bunlan önlemek imkânsız. Dünya döndükçe, insanlar yaşadıkça, ısı bir düsecek, bir yükselecek. Güneşli günlerin yanısıra, çamurlu günler de geçireceksinız... Bol08 zifos da yiyeceksiniz sağdan soldan... Vıcık vıcık. Gerçekten sevişenlerin ikide bir kavga etmesine bir türlü alol eıdiremeyen Jean Jacque Kousseau'nun etkisinde kalmayın sakm... Çünkü ondan önee Bokrat var. Hatırlayacaksınız... Kansı Ksantip, gece demez, gündüz demez «Sen ne iş yaparsın be adarn?..» diye üstuno üstune yürürmüş. Ama yine de geçinip gitmişler. Kavga ve gurültüler değil, ancak baldıran ayjmış onlan. • • • I 1 Z 1 8 1 Z • • • K Ben senin böyle biı fctode hapisten kaçıp eve gelecefini bUemezdim ki kocMağun. S ı o t m Bon »orusu: «Bu akşam benimle yemefe çıkar lutsıaBT» 2h RNEKLER saymakla bitmeyecek kadar çok: «EvlÜik bit so| | vandır . Gözlerimizi yasartacağını bile bile soymaktan geri " kaUnıyoruz...» demis muzibin biri. Musset de günün birlnde basmış feryadı; «Hep aynı aktörler, hep aynı komedi.» Ve bitmez tükenmez yorumlar: «Demek evlendi ha?.. Oysa bir ay önce rastlamıştım, sıhhatll görünüyordu.» • «Evlenmek ıyi bir şey . Fakat evlenmemek çok daha iyi.» • «Genç kocalar Içîn kadın bir sevgüidir... Orta yaşlılar için arkadaş .. thtiyarlar için de hastabakıcı.» • «Aşk fizıksel bir olaysa, evlilik kimyasaldır.» « «EvlUik zinciri çok agır. Şürüklemek için iki kişi şart... Hattâ, bazı defa üç.» • «O gece, Âdem'm hayatında en mutlu gece olmuştu . İlk ve son... Ertesi sabah uyandı, yanında eşi Havva'yı gördü.. • «EvUük ecel gibidir... Ne vakit geleceği belli olmaıj. • «Evlilik ve yedığıniz sonuncu badem... Ikisi de acı çıkacaktır.» • • * GUNUN KITAPLARI SAYIN ÖCRETMENLEBİMİZ, K ADIN, evülıkleruıin bilroera kaçıncı yıldönümünde kocasına ıkı kravat hedıye etmış. Erkek aynaya koşmuş, birini tak mıs. Kadında bvr surat, bır surat: «ötekini beğenmedin bunu taktm değil mi?» Çünkü ben aldım... Çünkü ben ne yapsam scni memnun edemem... Lânet olsun^» Evet, lânet olsun... Kan • kocalara mı? . Asla... Buraya kadan şaka ile kanşık... Bundan sonrası ciddi. Takmak, yakıştırmak şöyle dursun, bağlamayı büe beceremedikleri halde, kendilerine cömertçe, müsamaha ile, ıyi niyetle hediye edilmis kravatlar karşısında dudak buken çirkin politikacılara lânet... Bunlara kravat değil, tasma gerek .. Kuvvetli ve dayanıklı. • • • MEMLEKETıN BiRiNOt En seçkin mensur ve manzum yazüarla, 10 Kasnn törenleri •• ulusai bayramlar için, Istanbul Erkek Losesi Müdürü Muammer Yüzbaşıoğlu tarafmdan, TEMEL ve KAYNAB KİTAP olarak hazurlandı. Dört renk ofset baskılı kapak içinde 436 shl., 20. TL. PX. 1333 Istanbul adresinden ödemeli olarak gonderilir. Genel Dağıtım: BATEŞ İSTANBUL Cemal Hüsnü Taray ATATÜRK ILKELERİ IŞlGlNDA ilTATCllK'ü \VM\k GÖZYAŞLARI VARLIKll bir adam ölruüş. YıllarJır hızmetıni gören uşakta bir ağlama, bir ağlama... Evin hammı fena Uzülmüş : «tşine son verecegimi s». narak korkuyorsan yanılıyorsnn... Bundan böyle de küçük beyin hixmetine bakarsın... Meraklanma.» Fakat uşak susmuyor... Yüzü gözü hâlâ ıslak : «Küçük bey, etendinin yerini tntmaz...» «Niye tutamazmış?!..» «Efendim büttin eskilerini bana veriyordu... Küçük beyinkiler vücndnma nymaz ki...» Ensevdiğimve beğendigim eserimdır i (Sonınlannm v» lsraflanmız) Piyatı 10 TL. Kitabevlerinden arayına Genel Dağıtım: BATEŞ TÜRKİYE'DE DEMOKRASi ve SOL iş Bankası Kültür Yayınlan S UNAB Türkiye DOLAR NAPOLİ'de yaşlı bir kankoca sabahtan akşama kadar dileniyor, kazançlaruu birleştirerek de gül gibi geçinip gidiyorlardı, Kadın caddenin bu köşesinde erkek 6bür köşesinde. Bir gün, AmerikaU turistin biri, avucuna bir dolar sıkıştırınca kadın temen kocasına seslendi: «Heey... Salvatore... Bte dolat da kabul ediyor muyuz?.. • Malazgirt Zaferinin 900. Yıldönümünde TÜRK TARİH KURU^AU DERNEĞİ "ÖNEMÜ BİR TARİH OLAYININ KAHRAMANI" DİYE Hay AUah Ben seni derin uykuda sanıyordum babacığım'. TÜRK DüşMAN. ROMÛMOS 0İÖ6EHES'in KİTABINl YAZ1P, YAYIMLAYIP, REKLÂM EDERKEN MansTüık Butün Kitapçılarda ve tş Bankası Şnbelerinde Genel Dağıüm: BATEŞ (Cağaloğlu . htanbul) lay kolay bulunmaa manasını SOLDAN SAĞA: 1 Osmanulann düşkünlük Kimyada altın Tarihl A devrelerinde, Avca Mehmet za nadoluda bir kavim. 16 Aîri manı, 26 yaşmda iktidara ge kada bir ülke Yapma K£ çerek eski itiban geri gettrir nunun ilk örneği olan tellerin cesine devletin 15 yıl sadn&zam sopalarla vurulan en eski Asy lığını yapraış, haraçtan kaçan sazlanndan bir çalgı. Î13KARIDAN AŞAGnfA : Avusturyanın kapılarına kadar 1 Makineye karşı zaatı v kılıç üşurtmüş, GiriU almış, Köprülünün büyük oğlu bir ve istidadı üzerıne Brıstol'e p zir Coğrafl bir şekü. 2 Ter lotluk için gönderilroış, başar si Divan Edebiyatı bir nazvm lı dönüsünde Talât Paşa, Cem şekli Fransada bir şehir Paşaian uçurmuş, sonradan 1 Kibir. 3 Tersi geri taral mâ tanbul Kahire arası uçuş s nasma Hawaii adalan lçüv ferine beraberir.de çıktığı S den bir ada Tersi ön adı Jo dık Beyle düşmüş, Türk hav hann olup Copemicus'un ardın cılığının ilk şehidi olan sub dan astronomi alanındaki ince yımız. 15. asırda Kazakist: 1 lemeleri ile gezegenler kanunla da çoğahp Ural, Volga boy nnı ortaya koymuş, optikte te rından K. Kafkasya'ya, Kını leskopu bazırlamış, kanunlan a Dobruca'ya geçmi? bir Ti dmı taşıyan bir Alman bilginl. boyu. 2 Saldığı damarl 4 Bir şeyle uğraşmak ögren büzCştürücü, kanı durdur\ mek arzusu Bir memurvm maddesi ile yararlı böbrekü her tüılü DaUerinin yazüdı|^ guddesl Asıl sebebi ÖTtn dosya Çiçeksis bitküerda ü için »uda» sebep/ 4 >~ TE1 reme organı. 5 Tersi ktarya dınî nasihat veren Kayıkla da nikelîn simgesl tstanbu balıklan taze tutmak için ı lun fethi sırasında Patilün top havuzcuk TERSÎ bir dı lanm döktüğü rivayeü varsa şairimiz. 4 Sahip TE da aslmda Sultanın mühendisi bin golü ile sivahi bir îu MüsUheddln Çelebi bu işi yap ustası TERSÎ ihtisas ( mış olup Bizansın düşeceğini dil) Başıboş, serbest ( önceden görerek Padişaha biat dil)). 5 Çinhindinde bır etmiş bir Macar dökümcüsü ke Gümüşl renkte, llf lil tranın Şirazlı nam: büyük bir nlabilen, ateşe dayanıklı çairi. 6 Akdenizde bir adalar cmsi amyant olan minera grubu Kişinin kendi çıkannı TERSİ Batı Afrika'da Mi benligiıü nefsini ber şeyden üs »an bir devlet. 6 Ispaı tün ve 6eviınli tutup bütün fay lardan evvel Mora Yann dalan kend'ne kanalize etmesi smdaki kavim Sonrada başkalannı sevmesinin bile ken tna yumru Merhamete, disinl düşünmesinden olduğu tığa dayanan adalet T iddia edilen düşünee RÜtu bayağı. 7 Kavga 1 bet. 7 Matematikte bütün Belçika'nın büyük nehir noktalann odak derülen sabit m Yabancı. 8 TERS iki ayn noktaya olan uzaklık manya'da bir şehır Kit lannın toplamı birbirine denk berilyum Bir yazımn, kapaü bir eğri Eskl Estonya tin, sözün dediğini bılmel devletinin başkenü. 8 Namlu Bir hitap edatı TERSt 1 da bulunur Balıkesirde Uçe lerin, Monet'mn (Emp Almanyada liman şehrt. 9 nizm) ve Japon estamp Eskiden Bektaşüiğin blr başka etkisı ile kişiliği dansözlı adı Bir yel Kimyada mag lerinler gibi şaheserleriı nezyum Kimyada baryumun bedileşroiş bir Fransız simgesi. 10 Bertrand ön adı mı Yugoslavya'da nehi olup Sir Profesör ünvanian ile îtalya'da şehır TERSt çağdaş îngiliz matematikçisl lık TERSİ büyük Alr (Matematikte ilkeler) politika lozofu. 11 TERSİ kolt cısı, filozofu (Materoatik telse alt tarafı (Eski dil) ' teye ginş, Aklın incelenmesi) ve Tannya yalvanş. 12 yazan Tersi Endonezya ada şmda halk huzurunda lan içinde danslan dansözleri i konserinı vererek haı le ünlü bir ada Alaturka mu cukluğunu göstermış, 1! sikide bir makam. 11 Asya da ilk operasmı vermiş dan buz denizine akan bir ne dlsinı bır konserde izlej bir îttihat Terakkinin son thoven tarafmdan ışar Badnâzamı olup nazarlıklan, Sa büyük Macar bestecis: it Halim Paşanın istitası Uze yanıstı Kamu 13 rine sadnâzamlığa çıkanuşı, 1. kendıne has sesı çıkaı Dünya Savaşı mağlubiyetinde Avrupa'da babadan kı kahrolup üzüntti içinde kaçtığı ya kral tarafından ve Almanyada Berlinde bir komi asalet unvanı sahibmı teci tarafından öldüriiUnesiyle 14 TERSİ cefa Tt Meşrutiyet kahramanlanndan mesafe olçüsü Emnı vatansever bir büyüğüruüz 15 Zıt, ters kimse m Eski Letonya ülkesinin başken Fernand önadı ile kü td. 12 Tersi kimyada gümüş cülerinden makinele Bir nota Tarihl Iran dev Fransız . Tahılın tarl. leti Keder. 13 Telelonun lanıncaya kadarkı h bir kasmı Alaturka musikide Elektrikte güç bırımı bir makam Fransada bir ne da nehir Alfreâ de bir. 14 Hallen hareketleri ile piyeslen ile rotnantık görgüsüzlüğünü belli eden kişi Fransı? şalri. 1? Si manasuıa Soyut resmin ön bir yetkilinin «Re derlerinden olup empresyonizm deylmi Çanakkale den, ve fovlardan gelmiş non Kimyada bakınn sinr tigüratae yönelmiş Mavi Süva Bir hayvan Şeker rilerin (Blaue Ritter) grupunun çavdardan çekilen k kurucusu Rus asılh bir Pransıa Mısır unundan yapı ressamı (Vassili). 15 Eşl ko bir yiyecek. Balmaca'nın îedinci say EirBRSLAH'ı «MM^JMİMMI UVIHTOĞIU ÖĞÜNÇLE üntityasar avnimul SUNAR ISTEYEN OKUL KITAPLIKLAR1NA PkRASII GONOERH.ECEKT1R. AjansTürk / Ankara Minrıetoğlu / İstanbul Esrarengiz bir rtttnua seçmissiniz. Tıpkı şikâyetiniz gibitnsanlann en çok dokunulmaya tahamnaülU olmayan tarab hor» monal yönüdür HormoD bahsi hekimlerce henüz tam aydmhğa çıkanlmış blr konu değildir. Onun için hormonlar hakkında ilert gert konuşmanın tekin olmadığını size belirtroek ısterim. Yaşmi2 çocuk yaşı. tlle de sakal çılraracaÇım diye kendinızi ne diye Uzüyorsunu2 Sizda de bippylik sevdası mı var yoksa?.. Bekleyin zamanı gelince berber ya da jilet parasından yakıoacaksınız.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle