13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
im 1971s CUMHTJRÎYET ?adyo t S T A NB UL ış, program ıaydın m haberler feüler, oyun havalan jerîer, hava durumu ın havalan ınbul'öa bugün •aber, solo şarkılar iUi müzık •Ts. müziği istekleri :uk saati berler öl batı Tmizıği <rofonda şur rttan sesler nser tıakli berler eklerıniz raber, solo jarkılar oerier »berler ve reklâmlar tlistler geçkiı nn ıçın ırkviler Ege Orkestrası rkılar itıî batı mUzıği ıberler r Türk yorumcusu ame fasb. îklâmlar aberler, hava durumu afif muzık Gürses'den şartalar ır varnuş aftadan haftaya kdeniz Oyunlan arkılar 21.00 21 10 21.25 21.55 22 45 23.00 23 45 23 55 2*.0O Türkiye Holk Kurluluş Otdusu 24 saaün olaylan Ttirküler Beraber, »olo şarkılar Haiıf müzık Haberler Plâklar arasında Gece tmıziği Önemlı haberler Kapanış tSTANBUl tL 09 55 10.00 10.30 11.30 12.00 12.30 13 00 13.30 14.00 14 30 15.00 15 30 16.00 17.00 17.30 18.00 18 30 19.00 19.30 20 15 21.30 22.00 22.30 23.30 00 30 01.00 Manajans: 2423/8281 2100 Açıhş ve program Dıskoteğımızden tsteyın çalabm Atınyatur müzık Alznanca şarkılar Konçertolar Hafıf Batı muzıjfcı Sonat saati Haflf Batı müziği Şan sololan Haîtanın albümU Fıltn müzıkleri Pazar konsen Çay saatl Küçük konser Gençlere rnüıık Sanfonık milzık HaM Batı müziği Müzık dünyasında bır gezi Akşam konserı Melodi demetı Halıt Batı muzlği GUnUmUzde caz Gece konseri Gece ve müzık Hafıf Batj müziği Program ve kaparus. 1 LA N Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlügünden Karabük 1 Genel Miidürlüüimüzce; • 5 miktar toleransh 850 ton ' » sinter magnezit satm a'ınccaktır. 2 Bu :şe aıt ş. rtn&mr a) KARABÜKTE Genel Müdurluğumüz, Malzeme Ikmal Müdürluğünden, b) ÎSTANBULT>A: Karak6y, Okçumusa Cad. Şair Esref SOK. Beyaz Handaki MürnessiUigımizden, e) ANKARA'DA: Ksranfil Sokak No. 30/7' deki îrtibat Büromuzdan, bedelsti olarak ttmin edüebilir. 3 Isteklılerm şartnamemiz esaslart dahilinde hazırlayacakîarı kapah teklıj mfktuplarım muvakkat teımnatlarıyla birlıkte en geç 26 Ekım 1971 Salı günü saat 15 00'e kadar Genel Müdürlüğümüz, Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları şarttır. 4 Postada vâki gecikmeler ile telgrafla yapılan teklifler dikkate almmıyacaktır. Genel Mudurluğümüz Arttırma, Eksiltme ve Ihale Kanunun* tâbi değıldir. (Basın 21960) 8296 1847 yılında Loncirada toplanan Komunıst kongresı adına Karl Marx ve Engels taraflanndan yazılıp dağıtılan ve komünist manıfestosu diye biünen beyannamede şu cürrüeîer yer almıştır: «Isçi sımfının îhtilâHcde ilk konak, proletcryanm hâkim sıntf mevkiine vükseltilmesi ve demokrasinin fethidir. Proleterya, siyasî hâkimiyeti. adım adım bütün bütün serma\eyi burjuva sımfının elinden almak, tekr.ik üretim araçlarını devletin, yani hâkim sınıf mevkiine gelmiş olan proleteryanm elinde tutmak ve üretim kuvvetlerini mümkün olduğu kadar arttırmak hususunda kullar.acaktır.» Komünist beyannamesi şu cüm lelerle sona erıyordu: «Komünistler, fikirlerini ve tasavvurlarını saklamaya tenezzül etmezler. Açıkça ilân ederler ki, hedeflerine ancak bütün eski sosyal düzenin şiddetle yıkılmasiyle varılacaktır. Bir komünist ihtilâli olacak di\e hâkim »ınıflar titresın, proleterlerm bu ıhtilât Eylemlerin amacı anarşı yaratmak de zincirleriuden başka kaybedecekleri bir şeyleri yoktur. İhtilâl onlara bir dünya kasuuıdıracaktır. Bütüo ulkelerin komünist (eri birleşin.» 1928 yilında Moskovada yapılan komünist toplanüsında şu esasiann gözönünde tutulmasma karar venldl: «O Proleter, Ibtüâle htzırlanacak. burjuva rcjlmi yıkılacsktır. Bu da, ancak cebir yolu ile Hazırlayan: Savcı Askerî Hakim Yarboy Doğan DUL6ER6IL 1928 Moskova toplantısı Efesgiîsen' i DUnya alkışlıvor Yarışmaya katılan diğer mamuüer gibi Efes Pilsen de resmi laboratuvarlarda kimyasal ve bıyolojik analız'erden geçirilmış ve buyuk juri tarafından tıtız bir şekıide incelenmıştır. Laboratuvar analızlerinde yeterlı puanı alamıyan mamuller daha yarışmanın başında elenmişlerdir. Bu bakımdan Monde Selection bir mamulün kalitesini, tadını ve imalat özeüiklerini ortaya koyan en zorlu sınavlardan biridir. Ve bu yarışmada alınan derece bir mamulun kalite, tad ve imalat özelliklerini ispatlıyan en geçerii belgelerden biridir. Efes Pilsen bu yarışmada da hakiki biıa olduğu bütun dünyaya ispat etmiş olrnanın, yurt çapındaki başarılarını dünya çapında bir başan ile perçinlemenin, Türk sermayesinin ve Işçiliğinin gücünu bütün dünyaya duyurmanın mutluluğu içindedir. Efes Pilsen Birasr, Belç'ka'da yapılan yarışmada Biralar ve Alkolsuz içkiler arasında dunya üçüncusü olmuştur. Uluslararası bir yarısma olan "Monde Selectıon Dunya ihtıyaç ve gıda maddeleri kalıte yarışması" on yıidan beri tekrarlanmaktadır. Bu yılki yarışmaya 57 ülkeden 879 değişik mamul katılmıştır. Efes Pilsen, yarışmanın bira ve alkolsuz içkiler bolümunde 50 ulkenin 57 ünlü fırması ile tad, kalite ve imal özellıkleri yonünden çetin bir sınav vermiş; beynelmilel juri uyelerinin takdırlerini kazanarak Dunya uçunculuğunu eide etmıştır. Monde Selection, dunyadaki ihtiyaç ve gıda maddelerini tad, kalıte ve imalât yonünden değerlendırmek amacı ile çalışan, uluslararası tarafsız bir kuruluştur. Yanşma jürisi yarışmanın yapıldığı ulkenin ıleri gelen sanayicilerinden, üniversite gorevlılerinden ve her konunun kendi uzmanlarından kurulmaktadır olur Cebri inkâr etmek komünizme ihanet etmektir O Burjuva rejımını yıkmak ıçın Marksıst ve materyalıst îelsefeden gayri bütün duşünce şekılleri ortadan kaldınlmalı. Sıml mücadelesi en şiddetli hale Türkiye Halk Kurtuluş getinlmelidir Ordusunun eylemleri A Proletery» diktatörlfiğfi kuOlaylar, tarıh sırasına gore, rulmalıdır. şoyle tesbıt edılmıştir : f | Bu suretle kurulan dıktaA Çapa lüksek Oğretmen Otcrluk terör ile muhalaza edil kulu'na dinamit »tılraası olavı: melıdır.» 17 Ocak 1971 Faılı. Ömer AyLenıne göre komünist lhtilaü na'dır. ürgüte Kabulü tcm o«" şu 3 safhada tıusule gelebüir: nenılere labt tutulmu? ve Cınan Alptekın'ın tavsıyesı ue orgute % thtilalm hazırlanması, gırmıştır Mılitanlık KabılıveııCI thtilâlın yapılması, nın tesbiti için Nahıt Tore tara0 Elde edılecek neticeden & fınaan hazırlanan dınamıt O• zami (ayda sağlanmast mer Ayna"ya verilmıs ve çap* Türkiye Halk Kurtutuş Ordu öğretmen Okulu'nun lâboratuasu mılıtanlarının ugruna mzmet nna atması istenmiştir. SaniK ettiklert ve komünist ihtılaHnın Ömet Ayna, heyecanından dınabaşlatüroasma bazırlık olrnak ü mıu hedefe ısabet ettıremedıpzere jcraya ve cebrl eylerrUera nı, kısa mesaleye duşen dınamıgırıştikjert MarksizmLenınizm tın oKulun lat>oratuan yerlne teorısi ve bilımsel sosya'.ızm bu mescıde isabet ettıgııu beyan etdur. mıştır. Patlayan dinamit, mev T.H.K.O. nun Ankarada yay.n cıite tahnbata s>ebep olmuştur. A Philips Anoninı Şirtetin. lanan bıldırısınde ıfade edıien üususların. Komunıst ıhtılalır.ın den para alınması olayı: 28 Ocak W 1 Alınan para 7 hazırlanması esaslarına uygunlugunu kaydetmek lâzımdır. mıktarı. ıü.UüO TL. Teknık Cıüversıte karşısınrta» «Bütün dünya halklarına ve Türkı şırket merkez bmas» 1970 yv kiye halkına çağrı» başlıklı bu lından ben ögrencıler taralınbıldırıde soyle denılmektedir: «T.H.K.O., haikımuın hurtulu dan taşlanmış, dınamıt ve ttlah atılmışur. çu ve ülkemizin bağımsızhğının Bına caralarından öğrencslet silâhlı möcadele ile kazanılacağuıı ve bu yolun tek yol oldu ıçen gıren tabanca kurşunları, juna inanır .. Devrimciler, ha gorevlı memurlar ıçın hayaU rıjçı sartlar içinde miıcadele rae tehhke yaratmıştır. Şırket yonetıcılerı güvenlık kuvvetlerıntodlarını bırakınız. Halk kitleden yardım ıstemiîler, alınan lerini kurtuluşa götürecek olan EMijet tedbırlerı sırasında d* şıddet politlkasım temel atan silâhlı mucadeleye T.H.K.O. nun ogrenciler polıslerle çauşmı^lar, saflarında katıhnız. L'lusal kur guvenhk kuvvetlerı olay yerıncfen ayrıhnca da tecavuzler detuluş sava^ının haklı bayrafmı vam etmıştır. Teknık ünıversıte emperyalizmin saldırgan politiRektdrüne muracaat edılmme katına karşı hep beraber dalgade, Rektor kendi can guvenlığılandıraiım Hainlere karşı ba.« dahı bulujımaçU^^dan ba>.^ başka ç*re kalmahâdiselete/ ınân» o i a J * ^ ^ şn Buçöıı sücsaıselı, birlik olmadıjfiniu iijin. ÇüMMf^tenlar fc cağım bıldıj>îBJ*4îıE"JOh6jS^İİ' Ocak 1971 tanhınde sanık Osbiıi birbirimize düşürüyorlar. GÖzItrimizi iyice açalım ve e man Bahadır taradndan şırkete telelon edılerek yetkıh bır şahsaa düşmacı hep beraber gBresın olaylar konusunda görüşHm. Esas düşman Amerikadır. mek uzere Teknık Ünıversıteye Hain patronlardır, ağalardır, tegonderilmesi ıstenmıştır. Sirkefeci ve bezirfinlardır.» tın Personel Müdürü Şınası GoLenin'e gore komünist lhtıl&le re, Emniyetın haben tahtıncfa hazırlık safbaJanndan en onemclavete uyarak ıstenılen yere lisi ve ıyl yapılması gerekeni hagıtmış, üsman Bahadır ve Cıhan zırhk saftıasıdır kı, şbyle olacak Alptekin ile konuşmuştur Satır: nıklar hasta bır arkadaşiarının al Her vasıtadan faydalanarak tedavısı için şırketten 50 000 TL. propaganda yapılmah ve kargataiep etmışler, dncak haitanın şalık çıkarılmahdîr. Bunun ıçm tedavısı ımkânınm bulunabüsde, bılhassa gruplara başvurul ceğı ve fakat şırketm bu mık. mahdır. (T.H.K.O. ve T.H K. cep tar parayı veremıyeeeğı cevabı hesi ve partisinın eylemlerı ve uzerıne, maznunlar, 10.000 TL. dığer anarşık hareketler örnek odendiğı takdirde tecavuzlenn gösterılebılır.) duracağını, aksı halde devam eb) t ş yerlerinde, bılhassa dedeceğını, zira bu ı$ın başında miryolu, posta telgrat, umuml olduklannı beyan etmışlerdtr. nakliyat ile ilgili amme tşletmeŞırket yetkilısı ile istişare eden lennde hücreler irurulmalıdiT sahit Şinası Gore, bılâhare 10.000 (Istanbul Kultür Sarayı yangıru TL'yı sanıklara teslım etmış ve ve Ereğlıdeki Ayşe yuksek fırımtekım bundan »Onra da şırket nının patlaması olaylarını şüphe binasına tecavuz vâki olmamışile karşılamak gerekır) tır. Taratlann yukanda anlatıc) Silâhlı mücadele için gruplan konuşmaları sırasmda hâdi» lar kurulmalı, silâh depoları senin nedenıni soran Şinası Gö. meydana getirılmelıdır uoz koren'e, Cihan Alptekin, «Bız em. nusu örgtltlerin anarşik hareket peryalıstlere ve onların u?aklalerin, Nurhak dağlannda pnşı nna karşıyız, sız de onların uşalen kırsal eylemlerı ve gömuiu ğı değıl mismız> demlştır. olduğu yerlerden çıkartuan sıY ARIN: lâh, mühıınmat ve teçhizaü burada kaydetmek lâzımdır» DİĞER SOYGUN Lenin'ın ilerl sürdügiı «Silâhlı VE OLAYLAR mücadele gruplanniD teşkili» esası, çağınuzda şehır ve kır gerıUâsı şekline dbnüşmüştür. Ni10 Ekim Şaban 19 tekım, saıuklann mensup oldukc î? ları TJîJC.O. ismındekı süâhh â 3 u örgüt bu niteliktedır ve uygulao O O ma biçrnıl ue şenır ve Kir genılâcılığıdır. V. 6 03 12 01 15.11 17.38 19 08 4J Maznunlann başlıca faaliyet gosterdiğl sahaların bankalar, E. 12 24 6 22 9 32 12 00 130 10.' SB = zengın kışıler ve şırketler olma • ^ tmnk| sının sebeplen su şekıide sırv lanabıiır A Banka soymak ve (idye karşılığı adam kaçırmak suretiyle gaspedilen paralar. bera örgut uyelerinin şahsı ve eıinluk masraflaruıı karşılamak, fizienmek için mahteüı evler tutmakta ve bem de kırsal harekellcri >uruten gruplann silahlanmasım fınanse etmekte varartı olmaktadır. ^ ÖzeUıiüe oanka soymarun tercıh edilmesı. bu eyiemm asa bır sürede cerevan etınesı, kaçma kolayhğı ve faiHerirı rabatlıkla teşhis eaılememeleri ve bol para ele geçırilmesıaır f ) Bu anarşik raaliyetler ile siyasi iktidara, emperyaliznun yerli işbirlikçileri ve büvük kapitalistler diye nitelediklen sermare sabiplerine karşı politik amaç tüdülerek, olavlara kama o>unun dikkati cekilmekte ve eylemden sonra yavınlanan bildiri ile de ideolojik propaganda yapılmakUdır. Basında da genlş yer ouıan bu olaylar dolayısıyle vatandaşlar. kımdır, nedır, ne yapmalc ıstıyor ve failler nıçin yakalanmıyor şeklınâe duşunmekte, dev letın güvenlik kuvvetlerının yetersızhği fikrt uyandınlmakta ve başka bir deyimle siyasî Üctıdarın kudret ve kuvveti kamu 05u gözunde yıpratılarak, kamu düzenı ve güvcnliğirün bozulduğu ıntibaı ile anarşık bir ortara yaratılmasma çalısılmaktadır. Jüri Başkanı Mr. Abouche mutiu neticeyi ilân ederken.. Manapans: 2423/81 OKULA GİTMİYEN BEKLIYEN ÖCRINCİLER İÇİN MHIMHİK HN İKGİlİZCf caltsanlar icin İNGİÜZCE AKŞAM KURSLARI Efes Pilsen Birası Belçika'da yapılan "1971 Uluslararası Bira ve Alkolsuz İçkiler" yarışmasında Dünya i Resımde Efes Pılsen yetkilısı, Monde Selection Kurumu Başkanından madalya ..nr,,c,ı Hakiki Bira IİIBİ DERSHftNESİ Cumhunyet
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle