19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Büyük Futbol Şurası açıldı RAPORLARI TETKİK İÇİN 9 KOMİSYON KURULDU. LİGLERİN MART AYINDA BAŞLAMAS1 İSTENDİ ANKARA, (Camhnriyet Bflroıu) • Gençlık ve Spor Bakanı Ismet Sezgin yaptığı konuşmada, bu kez toplanan Şura'nın getıreceği yeni teklif ve fikirlerın olumluluğuna ınandığını söyledıkten sonra «Bu »efer »lınacak kararlar hondan öncekiler gibi rafa kaldınlmayacak ve fiıerinde dnrulacaktır» cümlesini kullanısı gülüşmelere yol açtı.. • îsmet Sezgin konuşmasında bir ara 2. ve 3. lig kulüplerinın mall sorunu üzerinde dururken «Bunlann nasıl gecindikleri eidden s o m l m a t * deger mahiyettedir» sözünü kullanınca, sıralardan «Siıin isiniı ne? BunUn tahkik etıeniıe..» fısıltılan duyuldu.. • Metin Oktay'ın Futbol Şurasına başarı dileği telgrafı Londra'dan çekilmesine rağmen saatinde gelmiş ve Necdet Çobanlı tarafından okunmuştu.. Alkışlar yükselirken, bazı kişiler aralannda «Eski federaı. ron olsaydı, eski şöhrete h e . men iyi bir görev verirdi..» dedikodusu yaptılar^ İstatistiklerin ortaya çıkardığı . gerçek.. FRÂÎİER BOKSOR XORK Müslüman boksör Muhammed Ali Clay'in 8 Martta dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu ünvaıu için karşılaşacağı şampiyon Joa Frazier, istatistıklere göre; «bütun zamanlann en iyi boksörü» seçilmiştir. Şimdiye kadar yaptikları maçlara göre hazırlanan listede Frazi'er'i Rocky Marciano, Cassius Clay ve Joe Louis izlemektedir. 26 MAÇ, 23 NAKAVT 1965'den beri dunya ağır sıklet boks şampiyonluğu ünvanı için dö ğüşen Joe Frazier, yapmış olduğu 26 maçın 23'unü nakavtla, üç tanesini ise sayı ile kazanmıştır. îstatistikler Clay'in yaptığı 31 maçın 25 ini nakavtla, 6 smı ise sayı ile kazandığını göstermektedir. 1960'dan beri ringlerdo boy gosteren Clay. nakavtiarını ortalama olarak 6. raundda, buna karşılık Fraîier 4. raundda kazanmıştır. FRAZtER KİMDİR? Çok kuvvetli bir sol yumruğa sahip olan ve butün müsabakalarını bu yurnruğu ile kazanan Frazier, 27 yaşında, 180 m. boyunda ve 104 kilo ağırlığındadır. Evli ve beş çocuklu olan siyahi boksör, genç yaşta başladıgı boks sayesinde milyoner olmuştur. Özel hayatında motosikletlere me raklıdır. Şampiyon olduktan sonra başladıgı şarkıcılıkta da muvaffak olan Frazıer'in bir müzik tenkitçisinin dedi gibi «iyi bir sesi vardır» ve Clay hakkında şöyle konuşmaktadır: «Cassius Clay mi? Onu her zaman ve her yerde indiririm.» Neremiz doğru kü. Abdülkadir YÜCELMAN \ ıDünkü sayıdan devam) 0 Çim konusu ise memleketimizde yürekler acısıdır. Bugüne dek kaç heyet, kaç çimlenme uzmanı yurt dışına gidip gelmiştir. Valizler dahl Türkiyeden yurt dışına boş gider dolu gelir, ama ne yazık ki çımlendirme heyet ve uzmanlan bugüne dek boş gidip bomboş gelmişlerdir. Her yıl yenilenen Dolmabahçe stadına her yıl yanrn milyonu ekiyoruz. Ama Şuraya katüanların yansı çimlenme ve çimlendirme komısunu bilmez dahi. f Sahaların mevcut durumu ve bakımı da yürekler acıs:dır. Bazı stadlarımız vardır ki hakemlerin ve futbolcularm soyunma odaları daiıi yoktur. AîîedeTsiniz tuvaletten dahi yoksundur bazı tesislerimiz. Ya bakımlan .. Ustelik maçlardan çok da para kesıhr saha hissesi olarak. Ortalama yüzde 20 civanndadır. Ama bakan kimdir. orası belli değildir işte... HAKEM KONUSU: YerU hakemlerimlzin lyi ve kötü günleri var ama üzerinde fazla durulacak bir konu değil. Zira yabancı hakem bizim gibi iktisaden geri kalmış bir Ulkeye göre fantezinin de üstündedir. Yıne kendi yagırmzla kendimiz kavrulmahyız. Gerçek şu ki sahalarda çıkan olaylann çoğu hakemin kötü yönetiminden çok ard fikırlı seyircilerln ve de en önemlısi korunma tedbirlerinin yetersizliğinden ilerl gelmektedir. EĞİTİM: Futbol hakemlerinin yetiştirilmesi T>e kadar önemliyse eğitilmesi de o kadar önemlidir. Üstelik sadece hakemler değil, antrenorlerin de eğitilmesi, bir süzgeçten geçmesi. sınıflandırılması şarttır. Ancak Futbol Federasyonu bunu uygularken kendisini hiçe sayacak davranışlarda bulunan kişiler için de bir maddeyi yeni kanuna koyacak şekilde kulıs yapmalıdır. Dünyanın hiç bır yerinde bizdeki başıboşluk ve keşmekeş görülmemiştir. Antrenörlük futbolculugun dışında çok değişik bir rceslektir. Her topa iyi vuranın da iyi bir antrenor olmadığı bir gerçektir. Bu nedenle antrenörleri de millîlestirmek çabası içinde olan bir kuruluşun egitıme büyük titızlik göstermesi gereklidir. SAĞLIK: Sporcu sağlığı konusu bir kaç yıldan beri ağızdan ağıza, kulaktan kulağa dolarup duruyor. Fakat işin ilginç yanı şu ki ne Istanbuldakıler, ne îzmirdekiler ve ne de Ankaradakiler bir araya gelip de tek konuda anlaşamadılar. Üstelik tstanbuldaki saghk merkezl tiirlü çeşitli dedikodulara perde tuttu. Bütün bunlarm su yüzüne çıkmasmda hiç şüphe yok ki fayda vardır. Kim, niçin ve nasıl sorularının cevaplan muhakkak cevaplandınlmalıdır. lyi bir şekilde örgütlenrmş spor saglık merkezlerinin sporculann spor hayatlannı uzatmakta büyük fayda sağladıgı bütün dünyada da kabul edildığinden spor hekimliği ayrı bir ihtisas işi olmuş ve diğer ülkeler yurt dışına ekıp gönderirken kadın doğum mütehassıslarının kulak, burun, boğaz doktorlannın veya bevliyecüerin yerine spor hekimlerinl tercih etmiştir. YABIN: Profesyonel futbol ve diğer konular • Federasyonun değiştirilmesi teklif edildi Vvıral SAYGILI ANKARA utbol Şurası 139 üyenin iştırakiyle dün sabah saat 10 da Hasan Polat'ın açış konuşmasiyle başlamış ve ilk gün çok tartışmalı geçmiştir. Gençlık ve Spor Batamımn kişisel görüşlerini belirtmesinden sonra Şura BaskanlığHia Necdet Çobanlı getirilmiş ve «Ba^an ditcği» telgraflarının okunmasından sonra gündemdeM konular üzerinde tartışmalar başlamıştır. Gençlik ve Spor Bakanı Türk sporunun içinde bulunduğu durumu eleştiren bir konuşma >ıapmış ve özellikle futbol konusuna değinerek, « Futbol dünya sporunun yansinı roesful eden bir propaganda konusudur .. Şimdi almması gereken tedbirleri iki tasımda mütalâa elmek gerekir... Bunlann başında uzun vadeli tesislerin Kelistirilmesi ve öğreticilerin yetistmlmesl celir. Bizim ülkede futbol tedbirsiz bir yayılma lçindedir. Bundan sonra ba dumm önlenecektir. Tatbik edilen yönetmelikler de eskimiştir. Bnnları kısa lamanda ihtiyaçlara uygun olarak düzenlemfk zonındaytz . Kulüplerin hakiarım savunurken bu i?e kendilerini vermiş olan futbolcularm da darumlan eSzönünde bnlun durulmaltdır. Bugiin ikir.ci ve fiçüncü ligdeki kulüplerin malî sonınlarmı nasıl çözümledikleri ve geçimlerini nasıl tcmin ettikicri cSaai olarak flzeritıdo duruimaya değer konuterdır...» şeklinde konuşmuştur. Alınan kararlann kağıt üzerinde kalmasından korkuluyor F HEMEN İŞE GlRtSTİ Clav'iıı eski menaceri Sydney Martin, Ceraal Kamacı'yı hemen Roque ile yapacağı karşılaşmaya hazırlamaya başlamiîtır. Resimde. Martin, Kamacı'ya bir vuruş hakkuıda bilgi verirken arkadaşımız Ali Acar da dikkatle kendilerini iziiyor. Türfcive'nin ^ a m a c ı V ' çalıştıracak olan Syılney Martin Röportaj: Ali ACAR KARAK. .NAME. ugun Türkıye'de en fazla para kazanan antrenor kim dıye hiç duşundunuz mu ? Herhalde aklınıza ilk gelen, yabancı patentlı futbol çalıştıncılarından bırı olur Fakat bu kanıya varanlar ister ıstemez yanılacaklar. Zıra. tek profesyonel boksörümüzun antrenorlü^unu yapmak uzere oncekı gün Amerıka'dan kalkıp. Istanbul a eelen kır saçh zencı. Kamacfva bğrettıklerinm kaısıiığmda tam 20 bin Türk Lırası alacak Akdeniz Oyunları arefesinde üzücü durum B 1970'de atletizm rekorları düştü Erhan GÜBER Atletizmde 1969 yılıru 26 Turkıye rekonı ile kftparken, Akdemz Oyunlann* Ittaimk ve ijamle sezonu olarak nitelendıren 1970te bu rakam 21"e düşmüştür. Bunun yamsıra bayan atletler 1969'a nazaran geçen yıl 9 dalda derecelenni daha yukseltmişler. erkekler ise bu başanyı 8 dalda gosterebilmişlerdir. Yapılan istatistik, bayanların 1970'te ılerleme gosterdıklerını ortaya çıkarmışUr. 1969'da k ı n lan rekor sayısı 2 iken, 1970'te 3'e çıkmı? ve katıldıkları 12 dalda 9 yeni derece yapmışlardır. Erkek atletler ise bu başarıyı gosterememişlerdir. 1969'da kınlan rekor sayısı 24 iken, 19701 te 18'e düşmüştür. 22 dalın ancak 8'inde 1969'un derecelerı uzerine çıkabümişlerdir. 1970 yılında eski atletlerden çok, gençler başanh olmus, pist yarifmalarında ağabeylerinden üç Tekor fazla kırmışlardır Buyüklerin pist rekorlan üç iken, gençler 6'ya yükselmişlerdir. Bayanlar: 100 ra. engelli: Aynur Tasdemir (17.4). 4x400 Bayrak: N. Karatepe, S. Binici. E. Yıldırım, N. Kalender (4 15 0), Pentatlon : Aynur Tasdemir (2939 puan). Büyükler: Çekiç atma: Nurullah Ivak (58 88), Dekatlon : Nuıullah Caadan (6676 puan), 50 Km. yürüvuş: Aynur Ayhan (4 : 54 56 4). Gençler: 1500 m.: Velı Ballı (Saıt Altuğ'un derecesini egale) (3^7.6), 2000 m. steeple: Ömer Saltürk (6.18.4). 110 m. engelli: Cem Dinç (15 0), Uzun atlama: Salıh Mercan (7.18), Üç adım atlama: Ahmet K?vah (14 39). Mızrak atma: Recep Kalender (63.98). Yıldızlar: 1500 m.: Veli Ba!h (3 57.6). 3000 m.: Veli Ballı (8.45 6), 400 m. engelli: ömer Karaahmetoğlu (58.6), Üç adım atlama: Mirza Egeli (13.39). Büyükler: Yüksek atlama • Nurullah Candan (2.00), Sırıkla atlama Ömer Giraygil (4.30), Gülle atma (demir) : Tah">in Albaj'rak (15 51) Gençler: Sırıkla atlama: Tayfun Aygün (3.40). Yıldızlar: Sırıkla atlama: Cıhan Kesıcı (2 89). GeçtıSımiz yılın bu bılâncosu arkasınaan Akdeniz Oyunları hazırhkiarınır; ba«arısız oldui'ı »r'ava çıkmaktadır j Fıztbol Surasmuı daha düzenK bir çalışma temposuna girmesini sağlamak amacıyla 9 komisyon kurulmuş ve bugtin raporlann Incelenmesme başlanmıştır. Futbol Şurasmda ayrılan ,komısyonlarm isimleri şöyle sıralanmaktadır: Eğitim Komisyonu, Amatör Futbol ve Okullar, Profesyonel futbol komisyonu, Futbol hakemleri komisyonu, Yönetmelikler komisyonu, Tesis ve Malzeme komisyoou, Sag lık komisyonu, Basın ve TJ3.T. komlsj'onu ile Saha olaylan ko misyonu... •LtGLER MARTTA BAŞLASINIbrahim Iskeçe adlı konuştnacı, Türluye'de futbol liginin kıj sezonu bittikten sonra Mart aymda başlamasmı istemiştir. Dünkü toplanhda en çok dikkati çeken durum, Futbol Federasjonu eski Başkanı Orhan Seref Apak'ın daha önce bir ba sın toplantısiyle Şuraya katılmıyacağım açıklamasmdan başka Devlet Plânlama Teskilâtım temsilen oturuma katılan Leylâ Sayar admda bir bayan olmuştur .. Teodorescu'nun tercümanı Cafer tartıda (Foto: Ali ALAKUŞ1 FtTBOL FEDERASYONT YENİDEN KURVLSirN Öte yandan konuşmacılardan MrJıterem Özyurt, Futbol Federasyonu kurulusunun yenilenmesini istiyen bir konuşma yap mış ve bugünkü düzenden mem nun omıadığını belirterek, «Bütün bu dokuz kurul dışında Futbol Federasyonu reorganizas yon kunıhı seçilmelidir... B«n bu görüşteyim ve bunnn gerçekleştirilmesini istiyonnn» demiştir... CANDAN VE TAŞDEMIR... Geçen yıl en iyi dereceleri yapan Nurullah C'andan lüstte) ve bavanlarda iki rekor sahibi Aynur Taşdemir ı>anda) musabaka sırasında görülujor Sydney Martin adındakı bu zenciye bakıp ta sakın aîdanmayın. Kendi ıfadesıne gore yaşı da tam 62 ımıs «K\MACI'YA IS1NM1ŞTIM» Clay'm antrenorluğunu yaparken yuzbınlerce Dolar kazanmış. Kamacı'nın sırtından kazanacağı paıa ise kendı deyımı ile «Devenin yanında pire» ama bu sporun amatorluk yonunü paraya yeğ tutuyormuş. Üstelik, hayatında bugüne dek karşılaştığı en kabılıyetlı, en sempatık boksörlerden bıri de Ka • macı yrruş. Kendısine, ük gorduğünde ısınmış ve antrenörlük teklıfıni de ıçtenhkle kabul etmış «NEDEV YENİ DLNYA'DAN KALKIP İSTANBUL'A GELDİM «Bakın çöreceksiniz Kamacı'yı Avrupa çjpında en popüler boksör >apacağun» dıye başladı sbzlerine ve Türk boksorunün hakkında Izlenimlerini şöylece ozetledı: «Kamacı'^ı tahmin ettiğimden de teknik ve üstün veteneklere sahip buldum. Kendisine inandığım ve vüzümü ak çıkaracağı için «Yeni Dünya'dan» kalkıp buralara geldim. İKt KEZ A>1ERİKA ŞAMPIYONLUGi: Sydney'ın gözleri daha sonra Kamacı mn Arjantin mah eldiverüerinde birleştı. Şöyle bır iç'.nî çekerek «Hey gidi günler hey Ben de bir zamanlar Amerika'yı kasıp ka^uruy^rdum Kendisine güvenerek ringe çıkan bir çok boksörii başı önünde uğurladım 1930 yıllannda iki kez 62 kiloda Amerika şampivor.u oldum. 42 kez resmi olarak amatörce eldnen giydim. 40 Ralibiyete karşılık 2 yenilgi aldım» diyordu. «BONAVENA'NIN DA \NTRENORLl Ğ V VLI YAPTIM» 20 yaşlarlndaki gençlere tas çıkartırcasma dıizgün bir fizığe sahip olan bu Amerikalı zencı, Clay'dan baska Bonavena'am da bir zamanlar antrenörlüğünu yapmış. Fakat onda aradiğmı bulamamıs. Clay ile Bonavena nın kıstasını yaptığmda Müsluman boksorün kat be kat ustün olduğunu ıtıraf ettı. Clay ıçın «Teknik fakat bihük palavracfe derken Bonavena ıçm de «tnsan azrnanı. Ringe dövüşmek için değil, boğusmak için çıkıjor» ciedı «AMERİKA'DA ÜSlTYECEĞIM» İşte Sydney ile yaptığımız bu konuşma. Kamacı'nın Dolmabahçe Stadı'nm zeminindeki soğuk salonda yaphğı antrenman sırasmda geçtı. Bırbırimizden aynlırken de zencilere özgü bır 1 ses tonu '.le «Türkiye insanlarıyla da sıcak bır ülkeymiş. AmerikaSa döndüğümde çok üşüyeceğe benziyorum.» diyerek yaptı. Martin, Kamacı'ja kum torbası üzerinde çalışma yaptırırken (Fotoğraflar: Ali ALAKUŞ) Cumhuriyet En güıel Apo En göıel Âp* yarışması CUMHURİYET, son yıllarda gittikçe gelisen sportif olaylan gözönfinde bulundurarak okurlarınm katılabileceği büyük bir yanşma düzenlemiştir. Bu yarışmaya katılmak ısteyen okurlarımız. kendi bulundukları bölge veya çevrelerinde ızlediklerı sportif olaylan resimliyecek veya kaleme alacaklardır. Oknrlanmızın [Cumhuriyet Gazetesı SPOR Servısı Yanşma Cağaloğlu/lstanbuli adresine göndereceklerı eserler, alt yargıcılar kuruln tarafından deŞerlendirilecek ve beğenilen eserler gazetemizin spor «^vfasında yayınlanacak ve yayınlanacak her esere telit rctı ödenecektir •idUlHIIIIIUIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllMIIIII' KISA... KISA... KISA. • Galatasaray Kulübü esya piyangosundan 1 mihon 700 bin lira net gelir elde etmiştir. Sarı Kırrruzılıların malî kongresi yarın lise salonunda yapılacaktır. Pazar günü olan Bü\ük Kongre'nin ise toplanarnıyacağı tahmiıı edilmektedir. • Yüzme ve Sutopu Federasyonu çalışmalarına bugünden itibaren Yalova Termal Otelde başlayacaktır. Takımlarımızı çalıştıracak YugosUv antrenor Serenak dün gelmiştir. • Fenerbahçe Pazar günkii Altay maçı için dün kampa girmiştir. Ziya % Selim'in sakate lığl geçmiştir. Sasu ise Datcu ile birlikte >arın geleceğini bildirmiştir. YARIŞMA KOŞULLARI Yarışmaja gazetemızın mensupları ile profesyonel gazetecileria dışında bütün okurlanmız katılablleceklerdîr b) Fotoğraf yanşmasına girecek okurlarımız, çekmış olduklan spor fotoğraflarını fıhmlerl ile bırlıkte gondereceklerdır c) Röporta] yanşmasına girecek okurlarımızın eserlerı bır daktilo sayfasını aşrnıyacaktır d) Yanşmanın suresı 30 Hazıran 1971 tarıhlnde bıtecektir Bu tarıhten sonra postaya verılmıs olan eserler, yanşma dışı kalacaklardır Yanşmaya ışürak ıçia okurlarımız, aşagıdaki fışı dolduracaklar ve eserlerıyle birlikte gondereceklerdır. Fışsız eserler kabul edılmıyecektır Yarıştnaya katılanlar, takma ad kullanmıyacaklarchr dileditclerı kadar eserle t ) Okurlanmız yanşmaya katılabileceklerdir. a) Tercüman Cafer idmanda 1,5 kilo birden verdi Beşıktaş Futbol Takımı 12 gunlük bir dinlenmeden sonra ilk çalışmasım dün eksık bır kadro halinde Şeref Stadında yaparken, en çok yorulan Teoderescu'nun tercümanı Caler olmuştur. Yusufun harieinde şöhretll futbolcularm katılmadığı antrenmana sadece 15 kişinin çüctığını gören antrenor Teoderescu çift kale oynatmak için tercümanı Cafer'i eşofmanlı takımın defansında görevlendinnlçtir. Siyah Beyazlı tekımda herkesin kilo aimaya başladığı p ı günlerde delansda libero oynayan Cafer, maç boyunca çok yorulmuş, antrenmandan sonr» tartıldıgıâda 1,5 kilo zayıfteubğını görünce «Meğer futbol oynamak ne zormuş» çekllnd» koLigin ikinci yarısmın hazıiu = na dün başlayan B«şiktaşlılar, bugün sabah ve ögteden sonra olmalc üzere İki antrenman daha yapmışlardır. Beşiktaş Yöneöm Kurulu, kulübtin iç bünyesinl iyice k«nlren mali krizin önüne geçebilmek için en son care olarak taraflar arasında yardım kampanyasınm açılmasmı kararlaştırmıştır. Yonetim Kurulu dün yaptıgı eon toplantıda 2^00.000 liralık borca rağmen hiç gelir olmamasmı gözönüne alarak son çare olarak taraftarlan güç birligine dftvet etmegl kaıarlaçtırmıştır. Besiktaş'ta herkes kilo alırken Cumhuriyet Gazetesinjn duzenledıği En güzel Spor fotografı En guzel Spor roportajı yanşmasına katıl mak.Jstiyorum Türkiye Spor 1 3 ekip de iddialı Yazarları Basketbol Turnuvası "İTü'yü konustu : yası Idıesi. •«••« •• • • | eplâsmanlı Basketbol Liginde şampiyonun belli olmasından ' sonra «Türkiye Spor Yazarlan D«meği»nm tertiplemlş olduğu ' «dör.lü turnuva» büyük bir ilgi toplamıştır. «Depıasmanlı Basketbol ŞampiyonhığuMiu garantiliyen İTUnün dörtlü tornuvada ilk maçta Beşiktaş'a düşmesi basketbol otoriteleri tarafından bu takımın bu tumuvayı da kazanacağı kanıaını uyandjrmıştır. Ancak turnuv&ya katılan diğer üç takımın yetkili kişileri «Bu turnurada İTÜ'nün üstünlüğü yok olacak. Deplâsmanlı lig şam piyonlufunu garanMliyen İTt'yü devirecegiı» demi&lerdır. •Türkiye Spor Yazarları De! neği ve Spor Kulübüjmün orta ya koymuş olduğu 115 santim boyundaki «dev kupa» Beyoğlımdakl bir magazada teşhır edilmeye başlanmıştır. «Dörtlü turnuva»nın biletleri bugün bölge binasmda ve Spor .e Sergi Sarayı gişelerinde satışa çıkarılacaktır. Blletler 15 ve 7,5 liraya saülacaktır. Çapa: I Sirkeci: 0 STAD: Şeref HAKEMLER: Hıfzı Demirüstii (71, Ismail Şen (7), Ali Çolak (7), ÇAPA: Atakan (7) Bahri (6), İbrahim (7) Yaşar (6), Suavi 16), Saim (7> Erdoğan ı7), Cemal (6), (Zekeriya 7), Abdullah |T), Cezmi (7), Ahmet (7). SİRKECİ: Ramazan (71 İsmail (6), Ekrem (6) Adııan (71, Yavuz (6), Hüseyin ( > Ahmet S (5). Mehmet (7). Talıir (fi). Necdet (6). Fikret (7). GOL: Abdullah (Dk. 82) umhuriyet, o k n r l a n n ı n hiztnetine sıınmak üzere yeni bir servis açmıştır. Ba servis gerek yurt içinde gerekse y u r t dışında b u l u n a n okurlarımızın spor k konusundaki her t ü r l ü şikâyetlrrinl, dileklerini ve i teklerini dile getirecek, gerekirse ilgilüeri uyaracaktır. Okurlanmızın göndereceklerı şikâyet, dîlek ve istekleri Cumhuriyet Gazetesi Spor Servis) Halkevi sokak 3941 Cağaloğlu İstanbul adresine p rica ederiz. Amatör kuliip yöneticileri toplantıda (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) C «Dolmabahçe Stadı hizimdir^ Amatör kuliip vöneticileri dün yaptıkları bir toplantıdan sonra bir bildiri > a.vımlayarak Dolmabahçe Stadının amatör sporlara hizmet için >apı1dığinı \e bu stadda sadece kendilerinin o\nama haklarının bulunduğunu belirtmislprdir. Yöneticiler hu haklarını elde etmek için her türlü kanunî yola başvuracaklarını »çıklamışlardır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle