11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA DÖRT : CTJMHURÎYET 22 Ocak 1971 Çindeki kültür ihtilâlinin sona ernıesi, Mao'nun dış politikksım daha gerekçi bir yola itecektir. mperyalist Ulkeler arssmdaki çelisme ve çatışmalar, ticart alanda devam edemlye9TO lerln dünyasını şekillenceğe benzemektedir. Baa görUşdiren olayl&r ve gelişmeler değerlendlrildlğl zaman, ya ler, Ortak Pazann kurulm&sını, Amerikan endüstrisine Batıda rının bugünden daha iyl olacaçekilecek bir set gibı görüyorğını söylememek ıçln hiç bir selar. Halbuki smırlar dtesi serbep yoktur. mayenin, Amerikan kapitalmin Gerçl sbz konusu «yann» & dagıhşı, işin böyle olmadığını, uzanacak yollar bazı acı tecrilOrtak Pazann bir Amerikan şubelerle dolu olacaktır. Gelişmiş, besine benreyeceğini ortaya koendustrileşmis tophanlann tü yuyor. Ekonomistlerin 1970 lerketicilerini tehdit eden tehlikede en büyuk endüstriyel güç o yı, gerek Marksist, gerekse lacagını söylediklerl Japonya iFreudyen açıl&rdan yorumlayançin de durum, hemen hemen aylar, aynl noktalarda birleşiyor. nidir. Amerikan sermayesi Jaînsanın kendı kişillğlne ve sı pon şirketlerine de sızmışto. nıfına yabancılaşması kadar, Bu gidişin, Batıdaki otoriter teknolojinin esirl olup benliğıni politika taraftarlanna güç kade k&ybetmesi tüketim toplumu zandırması ihtimali de bertaraf fertlerlnin alnuıa yazümıştır. edilmemelidir. Toplumun isyan Amerlka ve îngilterede kuruledebilme yeteneğine sahip tek ması tasarlanan elektronik bekesimi olan gençlife karşı, sert yüı bankalan, hakim sınıGann tedbirler plânlanmaktadır. Demokrasınin beşiğı Ingıltere bile demokrasi adı altında kuracak•bu yola gırmiş ve rneselâ 100 yıl lan polis devletine bir hazırlık önce ülkesinde yaşamıyan Karl gibidir. Ütopik gıbi gelen bu idMarks'ı banndırmışken, şimdi dıa, gerçekten çok ciddldir. ERudi Dutchke'ye tahammul edelektronik beyin bankası tasanmemiştir. sında, ülkedeki bütün kompüterler bir merkeze bağlanacaktır. Ve meselft bir işe girerken, hastahaneye yatarken, bankadan kredi alırken »yn ayrı verdığiosyalıst blok ülkeleri de bünız ozel ve iş hayatuuzla ilgili yuk değışıkliklenn arıfesinbılgller, bir düğmeye basmak sudedır. Bu yılyı Mart ayında retıyle isteyenin onünde toplatoplanacak olan Sovyet Komünacaktır. Tabil önemli olan, bu nist Partisı kurultayı, Kremlınduğmeye basanın kimliğıdır ve de tezgfthlanan ıktidar değişıkpohs devleti, bütün yaşantısı e liğine ön hazırlık sayılabilir. Ve nine boyuna açılmış vatandaşlaStalın'ın ıtibannın iadesine kara kolayoB hükmedebılecektir. dar dayanacak bir sertleşmenin. 1 E IUMUZÜN DÜHYflSI Plotr Şelesfi başa getireceğinden soz edenler gittikçe çoğalmaktadır. Bu serüeîme, Batı dtinyasmdaki tutuma bakılınca kaçınümaz ve belki de gerekli olacaktır. Çunkü dünyanın her kesimınde, küçük ya da büyuk bir çıkar'.ar kavgası başlamıştır. Lâtın Amerika gibi kendisi için en hayatl bölge saydığı bir kıtada bıle antiemperyalist savaşın sosyalist rejımler tarafmdart yüru tüldügünü goren Amerıkanm buna tahammul etmesı düşünül& mez. Kübayı büyük bir belâ şek Imde vorumlarken, Şili, Peru ve Bolivyayı karşısında bulmuştur Amerlka .. Gerginlik artacaktır, f akat zafer halklarındır Sosyalist blok S Petroller meselesi rta Doğu petrollerl için de aynidir durum Üstelik buradaki mücadele, süper devletler ve Arap ülkeleri seviyesin den, halklar düzeyine kadar çıtanıştır. DUnya denizlerıne açılan Sovyet donanması ayn blr probleml meydana getirirken. ordulararaST karşılastırmalar da Batının endişesini arttırmaktadır. Bu durumda, küresel rekabetir. halk savaşlannın da katılması ile hftd safhaya gelişl, sertleşmenfn zorunlu şartlanm belirlemektedir. Ancak, sosyalist blok içindekl buyük ideolojik aynlıgın, bu blokun varlığını tehdide kadar davandıgını da soylemeliyiz Çın • Sovyet anlasmazlığı eğer 1970 lerde çözumlenemezse, emperyalistlenn bu Iırsattan istifade ederek Endonezya ve Vietnam'da gırıştıkleri maceralara yenileri eklenebilecektir. Fakat belirtıler, uluslararası sertleşmeye paralel bir Çın Sovyet yumusamasını da göste riyor Nitekim iki ülke arasında uzun süredir «k defa elçiler gönderilmış ve yeni bir ticaret anlasması da imzalanmıştır. Çın deki Kültur îhtilâlınin sona erlşi de, Pekin'in dünva politikasına. gerçekçi olarak bakmasmı kolaylaştıracaktır Moskova için bir problem meydana getırecegi söylemlen Dogu Avrupa Ulkelerinin, 70'lerin dünyasında bu nitehgi sürdurecekleri sanılamaz. Yunanıstan'da bıle harekete geçmek zorunluluğunu duvan Amerikan emperyalızmine karşı. sosyalist blokun yek vücnt olmak zorunluluğunu şımdıkınden daha fazla hıssetmesı kesindır. O m AYHAN BAŞOĞÜT endülüste isyan Batınm dü/ene başkaldırabilen tek toplumsal kesimi gençliktir. a ı l ııııı ••••••••• HIMIIIIIIIIIIIIIIII1IIII1 1 IIIIIIIIIIIHI I FAKIR BAYKURT Konajfirı saçağinda dikili geleneksel düğün bay. rağı, başı damdan altı metre ynkarda, kıpırdamadan, salınmadan duruyordu Byle. Ama yanmdakl ay > ıldızli bayrak, havada rüzgâı filân da olmadıjp halde. jırtıliTcasına çırpınıyor, ökseye tutulmuş kınah bir kcklik gibi, kaçıp kurtulmak için çabalıyor. du sanki. Geleneksel diiğun bayrağı btr bayrak de. ğildi aslında. Direğin ncunda, kabuğu çıkarılmadan kurutulmuş uç ceviz. içi boşaliılmış üç jumurta kabuğu, biraz da yeslHi kırmıulı yun... Av yıldtzh bavrağı herkes asmazdı. ÇevTe köylerin hiç birindo yoktu bu bavrak. Kabak Musdu getirip. «Görenek değilse gösferelim de görenek olsun! He*u deHHılJ gini kanımızdan »lan ay yıldızlı bayrağınıızı asm» gorene|lnf, Kızıtcanın tıim kbylerinde1, 'en mAüyet. ci bir herif olan ben bajlatayım!» dedi. Seksen san. tim eninde, 120 santim boyunda bir bayrak Ketirip nlekinin yanına. bir metre kadar arayla diktirdL Ouğunun son gunu artık sabrı siniri i}ice tükendiği için sadece üç gün yapıyordu düğiinü taıtı kuşluk vakti. delikanlılar tabancalarmı alıp geleneksel bayrağın basindaki kabukları duşürmeğe çalışırlardı. Gerinip ?erinip sikarlardı. Vuran ödül alırdı. Duğiin sahibi. haline göre bir armağan verirdi. Musdunun duğunde de başladı bu. Ama konuklann çoğu, saçlarının diplerini bile içkiyle ıs< lattıklarından, Musdunun düğünde bu yanş sadece Evcili delikanlılar arasında olmadı, çevre köylerden, hattâ Kızılcadan gelen morukların iştahını da açtı. Bir patırtı kutürtü başladı. Bu yarısı yıkılan, yansı yıkıldığı zaman kolay kolav kaikamıyan çok neşeli atıcılann elindeki tabancalardan çıkan kurşunlar, her zaman geleneksel düğün bayrağının ba. şındaki kabuklara. cevizlere vönelmiyor. ara sıra yanındaki bayrağın ayına yıldızına da yöneliyordu. Konuklar arasında dost vardı, duşman \ardı. Ar belâsma çağrılmış ukâla. cakcak, kopuk memurlar, Sube gorevlileri filân da bulunuyordu. Bayrak: tabancalar patladıkça cırpını>or. havada pek rüzgâr olmadığı halde. ökseye tutulmu? kekliğin kurtulm^ya çabalaması gibi, çabalayıp. çırpuııp duruyotdu. Musdu da konuklan gibi «neşeli>ydi. tki gündiir, hele Dürfi bulunduktan sonra, Allaha çok şükur. rakılar saraplar, kaçaklar, tekelinkller, sefareU lerden gelen votkalar, viskller. likörler. konyaklar, cinler ne varsa blribirine kanstırılmıs su gibi akıtılmıştı maşallah! Düğün Işlerinin baş çevirgent Baki Hoca, (Allahım rabbim esirgesin, ağamızın basuıa bir I; gelir. bu bayrak işleri tevlikedir!» diye koştu, Musduyu bir koşeye çekti hemen. Kulağına. gozune, ikide bir ha! ha! deyip duran afzuıa soy. ledi söyledi. Anlatmaya calıjh. Ama baktı kavrayacak durumu yok, kolundan turop gençlerle moruk>ann nlşan attıkları yere sürükledi «ğasmı: «Bak a*a bak! dedl. Al bayragımm da furacaklar yavu! Bundan, tabii furanın başma bir beli Jtelir. «"»me senin de adm boklanır. Evci koyünun agası sen. sin, duğun senin !• dedi. Geçten geç anladı Kabak Musdu. Ama anlayıncaya kadar nisancılar, ağa atışımızı beğensin diye. yumurta kabuklarına, cevbl kurulanna nişan almışlar, ay >ıldızlı bayrajpn toıunu, kuvesinl de cpey çırpmışlardı. Birden ayıktı Kabuk Mnsdu: «tsdoooop!... Isdop!.... tsdop diyorum ulan, Isdop di>orum ulan! Amcrikanlar yapsa yeri R i u vıkarÖr sınız, kalkmıs da al bavTa^nıraa kurs«" sıkıyorra. yyz, ifdop ulan dttnüoğlu dürzüleri! Hemen !•• dopT... dive bağprdı. Vallaha yokırda benlm «dad4 kafa Akentkaymakamla komtrtimjı krtidi «liml* teslim ederim siri! Ulan tfılerde heç Turk k«m yok mu? Ulan sizlere Allah heç mllliyetd uruh \ermedi mi? Siz millİTotçi millivetcl iemeyi bilme» misiniz vavu? Zerho$on da mlllivetçlsl olur o«lum! .» Belinden slmit velsononn rıkanp nisan atısını durdurdu. Sonra. blraz anklardan iki adamı çıkardı damm bnfma. Çahucak. ay yıldızlı bavraiı on merre kadar 6te cektirdi. Bövlece al bayrak ÇITpmmaktan kurtuldu. Gene hüzünlii hüziinlü daiga» lanmava başladı Türkiyenln börün dircklerinde dal. jralandığı gibi. Sonra kuru cevizlere, yumurt» ka» boklanna nisan atma yartsı başladı yeniden. Mu«du da konuklannın vanına dbndü. Kaldığı yerden nesesini surdürdii. Düğunün son giinfı oldugu halde. Kızılcadan konuklar geliyordu hâlâ Ciolerle taksilerle akıvorlardı. Ankaradan ırelenler de vardı. Konuklar Cinkaşınm oraya ecldiei raman. birkaç el silâh atıvorlar, sonra heklivorlardı O kadar cok silâh atıldı^ı ve hangisinin nereden celrfljri belli olmadığı irin ha zan karsılamak zor oluyordu konuklan. Bu vürden Baki Hoca. komsu evlerden birinin damına iki co. cuk j'atırmiştı Konuklar corüniınrc çocuklar ko> sup haber \eriyorlardı. O zaman Bâki Hoca. Hadin bakalım Celâl efendi. gidin hıınları da kar;<la. yın! Hemi de birez canlı çalın, ölu müsunüz?» di» yor, kosturuvordıı çalcricılan. koşturuyordu çaleıcılarla birlikte delikanlılan. Üciincü Dünya DİŞİ BOND Hiçbir bloka baglı olmayan tiçuncu dunya ülkeleri, geridekı ikı kesimden daha buyük defışıklıklere gebedır. Bağımsızbk safhasını atlatıp, şimdı sömürü ı'e mücadele ve neokolonyalızm ıle savaşa gelmıştir bu ulkeler. Günümüzun dünyası bu ülkelerın sadece siyasî reıim arama çabasma değıl sosyoekonomık yapılarını duzenleme çalışmalarına da sahne olacaktır. Belkı askeri darbeler artacaktır. Fakat bu gelışmenin sonunda halka donük rejımlerın gelmemesi de ımkânsızdır Kıtekım, Afrıka'nın, Latın Amerıka'nın ve Asja'nın pek çok ülkesmde boylesıne gelışmeler hızlanmıştır Ye Türkiye TİFFANY JONES Bu gelışim içinde Türkiyemiz ne olacaktır Bılınçlenen kıtlelere paralel olarak artan ıhtıyaçlan. ıktıdardakı hâkım sınıflar temsılcılen artık saglayamamaktadır. Çünkü bunun sağlanması demek, toprak reformu, halka donuk egıtım, dıs ticaretın ulus yaranna olması, bagımsız ve haklıdan yara dıs politika ve diğer reformlar demektir. Mevcut iktidar ıse bu reformları yaparsa, kendı varlık sebebıni hançerlemiş olacaktır Halbuki bunlar kaçınılmazdır ve mutlaka yapılacaklardır. SO N Davulcnlar iinde. delikanlılat arkada. heT ceke rek, silâh atarak. Cinkaşına, karadudun vanmaca \arı>orlar. selâmlıvorlar, sonra rîöniîp onlarla hirlikte düğün evinin a\lusuna do^fu celivorlardL Razan koca kapinın dısında. bazan içinde, Mu»duyla soruşüp «iarmaşıncaya kadar. o inmezsc Bâki Hocayla el sıkışıp buyur edilinceTe kadar cal«nlar çalıvordu ve sonra Kbr Celâl davulu önlerino fcovuyordo. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ftnııııııııııııını var) 13 Yapacağınız hiçblr açıklama yok mu? Hiçblr acıklama yok. Çünkü şayet söyliyecegıniz bır sey varsa bunu sımdi sovlemenız daha da yerinde olur sonra sdylemenizden. Sonra da söyliyecek ölr şeyim vok sıze. Hayır var. Hem de hemen söylıyeceğim, parmagınızı dırseginize kadar daldınyorsunuz insanm gözüne Netıce, maâetn ki babamzı (föremediniz dün aksam oarasız olrnanız gerek. Tam söyledığınlz gibiytm. Nereden bulacaksınız peBT Rica ederim hiç endişelenmeyin benım tçin MUsaade eder misiniz'' YUzünü vıkamak icin tuvaleti doldurmaya başladı Maigret bozum olmuş gBrünmemek için odanm lçlnde birkaç adım dolaştı, sonra çıkıp ıkl kadının beklediği yandakl odaya girdi. 5imdi de en heyecanlı olan Celine'dl. Nine ise berjere oturmu$, trt rüyah gözlerlyle pencerenin boşluğuna bakarak vavas vava$ bir mendili ısınyordu. Rogertün metresl: • Ne oldu diye sordu. Hiç. Odanıza dönebilirsiniz. Gerçekten babası mıymış?. Ve sonra birden alnı kırışarak gayet efddi: övtevse mirasa Itonacak, dedi Ve duşünceli duşünceli çıktı dısarı * Kaldınmda M»igret soruyor du yanındaki kadına' GARTH imtihanlarına Hazırlama Kursları , DEVRELER Bu kur»tard« çok tOr bı ^ ÜNİVERSİTE 1 N ı u n Msy<9 f 3 MayıB M«yi« y 5 Htnnn H u rmn H«zır»n sonu 2 * M.»,«nS.n.v Cumhurıyet 637 AYLÂK MUSA DOItOI Mustafa Özdiler MB Ramlavu atınman rte» olunaf. Lal*U MMthoMa CaddMt No. U AKBAKAI r DOKTOR üpr. Ürolog J Süreyya ATAMAL Sıraaelvtler 69/3 J A R81 M Telf. : 44 67 44 acele haberler vardı îendısınl bekleyen Sekretere açtı telefonu. Sen mlsin Jean' Bir sey var mı bana? Nasıl' Bir saatton berl blr kadın mı bek'ivor Matem kıvafetinde? Madam Couchet degil ml? Ne' . Madam Mar tin rri» Gel1wonım Matem kılıgında Madam Mar tin Ve blr sastten beri lkincl $ubenın bekleme odasında bek liyor. Maıçıet onu henüz oynıyan hir göl^e olarak tanıyordu sadece. Ikincı katın perde<ınHe ellerivle hareketler yapan ve m'jthi* seyler söylemek ıcin tfudaklannı açıp kapavan dun gereki matrak EÖleeydi o Kanıcı kadın • Sık sık olur bu. demıştl. Ve fıkara slcil memuru, eldiveniri unutarak, rıhtımlarfn Nereye gldıyorsunuzr Kayıtsızca belli beUrsız t>ü karanlıffında tek basına dolas]est, sonra: mıya çıkmıstı. Mulen B!ö"ye gldeoegim, Ve MaigTet gecenin «aat biyeniden almak isteyecekleT mi rinde avludan aynlırken, cambakalım.. lardan bırinde bir sürtünme w Maigret şefkatli bir ilgiyle basi olmustu kıyordu kadma. Yavas vava? tkınci Şubenin Couchet'yi gerçekten se tozlu mprdivenlerini cıktı. baviyor muydunuz? zı meslektasların geçerken eli Dün söyledim size, esash bir adamdı o. öyle adam ko ni sıktı Bekleme odasının aralık kanıstndan basını içeri ulay bulunmaz yemin ederim vallahl. Dusününce bir salagın o zattı îki vesil »adıfe koltuk Binu .. lardo ma«ası gibi büyük bir Ikl damla göryaşı, sonra öiç. masa Duvarcfa seref tablcu. Artistlere ait küçük bir ka. Görevde sehit olmus iki vüz pıyı iterek; «"nnivpt nr'Truınmun portrele Burası. dedi ri Maigret susamıstı, blr bira Ortadakı KOItukta bir ellnlçmek için bir bistrova eı:di. Vosges alanma gitmesi gerode eumüs saplı çantast. ötekl kıyordu. Telefonu görünce he elm{ hir fem^ivenin toptuuna nüz Emnivet MüdUrlüfüne ugkovmuş, siyahlar lcinde bir ramadifı f"»'d1 nklınü Rplkf de kadın. (Arkatı var)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle