13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 Ocak 1971: : CUMHÜBİ¥ET SAYFA BEŞ Cumhuriyet Ekonomi Cumhuriyet Ekonomi Cumhurlyet Yeni Emlâk Kanunuınm tahakkuk maddeleri hatalı 1971de Emlâk Vergisi NURİ ÖZDENtZ Yenı Emlâk Vergısı Kanununun tahakkukla ılgılı maddelerındeki eksıklık nedenıyle 1971 vılında bına ve arazılerden vergı aimaJc mumkun olamay»caktır. Ote yandan ügüUerden alınan büfiye gore Emlâk Vergısini takıp ve tahsılle gorevlendırüen Verfi Daırelerınde konu ıle ilgılı hıçbır hazırlık yapılmamıçtır. 1 Mart 1971 fatnhınden ıtıbaren mal sahıplerınin vergi dairelerıne vermesi gereken beyannameler ise henuz duzenlenmemıştır 11/8/1970 tarıhll Resml Gazetede yayımlanan 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununa gore bına ve arazi «ahıpleri 1 Mart 1971 t«nhınden itibaren uç ay ıçınde Vergi Daırelerıne be\anname vereceklerdir. Gereklı ıncelemeler sonunda vergi 1 Mart 1972 tarıhinde tahakkuk edecek. tır. Bu nedenle bir yıl süre içmde bına ve arazilerden vergi tahsıl edılemiyecektır. llgılıler, Kanundaki eksıkliğin devlete büvük malî kayıp yaratacağını büdırmiîlerdir. alınamayacak EKONOMİK DLRLM GÖSTERGESİ] Milyon TL olarak miktan BESAP AD1 A) Merkez Bankasınca verüen avans ve kredıler (NET) Hazıneye Ekonomik kamu kesımine Bankacıhk sistemıne B) Hazınenin tahkirn edılmis borçlan C) Net altın ve dövla D) Net aktıf kalıntısı T op 1 a m A) B) C) D) Tedavüldeki banknoUar Mevduat karşılıklan Çeşıtli nıtellkte depositolar Net pasıl kalıntısı T op 1a m 8on cetvele 9/1/1971 Artış veya azalış Bır yu önceye gore Bir bafta önceye gore röre Haftanın Yorumu • • I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I ••••••• • • • • • • • I I M I I I I I I I I I I I M I M I I I I I I I I l l l l • I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l H I I I Bir yu öncesı 10/1/1970 Bır hafta öncesı 2/1/1971 4 189 3 238 5 560 5 386 1 426 3 478 3 294 5 114 5 388 126 17 490 10 898 3 753 2 457 292 17 410 3 993 3 358 6 065 5 386 1 214 20 184 13 915 4 293 1 976 20 184 711 56 446 2 1 300 88 2 487 2 586 706 513 292 2 487 196 120 505 212 80 297 88 163 19 887 13 404 4 459 1 944 19 8*7 Emlâk Vergileri Arslan Başer KAFAOĞLU 1969 vılı sonnnda en tutucusnndan en devrimcisine ekono. mıstler sn noktada birlesiyorlardı: Konut kesiminde güdülen kredi ve bütçe (vergi ve gider) politikası ekonomik gelisme amaçlanna da vergi adaletı ilkelerine de aykmdır. Bu sonnçta birleşilince bir yandan gelir sağlamak, öte yandan da kaynakları ekonomik kalkınmaya daha >ararlı alanlara (cirne|ın ihracat endustrisıne ve genel olarak endüstrije) akıtmak amacıy la ba alanda onemli bir ölçüde vergiler kondn. \ergileri Bzetle »öyle nralajabiliriz: Emlâk Vergileri Arazl ve binadan ahnan vergiler çok es kimış idi. öyle binalar \ardıki; eskiden değer takdlri >apılmıstı vergisi çok dıişüktfi, bnna karsılık yeni binalann vergileri çok yükşekt^ Araride de komisyon"İar bau yerlerde' * ölçülerl ,ıf «nif |alnınşlardı, banlann da dar. Bu nedenle ilden ile haksızlıklar vardı. Dogrusu Reform nltelığınde getırılen Emlâk Vergisi Par lamentoda ne kadar da k n . ça benzrtilse, getirilen v e r . gilerin en iyisiydi, yerind^di. Adalet safclavıcıvdı. Ga\rımenkul Değer Artışı Vergisi. Bu verglde, bir malın alımsı ile elden çıkanlıst arasındaki farktan ver gı alınıyordu. Emlâk Vergısı bevan'a da\andı|ından, beyanlarda dogruluğu kontrol etme amaeıyla bü yola basvurulmustu (Malıye Bakanı'nın beyanı böyleydi). Tapuda Ahnan Vergılerde Değışıklik Bir inşaatçı, yiiı bınierce lıra bedel karsılıiı sattığı daireleri, arsadan satmış görunüvor bu da b ü . jdk ölçüde Emlak Ahm Vergisi zıvaına sebep olu\ordu. Finansman Kanunn ile bu da önlenmeye çalışıldı. Eğer tapuda alınması gereken Emlâk Alım Vergısl gerçekten ahnacaksa bu vergi de gereklıydı. Dı2er Vergiler • Insaattan ve ban insaat malzemesinden (hırdavattan) gider ve>a tsletme vergisi alınm» jolana gidilmışti. Bu 0) Blna ve Arazi Vergisi Karununun değiştınlmesıyle birlıkte vergi nıspetinde artış yaratılmış, öte yandan verginin takıp ve tahsil görevı özel îdarelerden ahnarak Vergi D»irelerine devredılmıştlr. Bu nedenle yeni vçrgi dairelerı açılması ve mevcutlarda da kadro genişletılmesi gerekmiştır Ancak yenı kanunun uygulamaya girmesine bırbuçuk aydan az bır sure kalmasına rağmen ne venı blr vergı daıresi açılmış. ne ö"e kadro geni<:letılmesıne gidilmiştir Bu arada ılgilılerden alınan bilgne gore herhangı bır çalışma değısıkhği ıçın Bakanlıktan emır gelmemiştır. Mal sahıplerınin doldurması gereken bevanname ler de henüz hazır değıldir. öte yandan şimdıye dek özel îdareler tarafından yürutulen jşlemin Vergı Daırelerine tfevre dılmesı karşısında özel îdarelerde kadro fazlalıgının doğacagı yine ilgilılerce one süruîmuştur. Hazine gelirleri yetersiz kalıyor Hazine, bu hafta ıçınde Merkez Bankasmcfakı kısa vadelı avans hesabından 19 milyon lıra ve aynı bankadakı mevduat hesabından 177 milyon Ura çekerek, bankaya olan borç larını toplam olarak 196 mıljon lıra artırmıştır Memur ve hızmetll ajlıklan geçen hafta içınde odendığıne gore, bu hafta bu buyuklukte bır yukselıs gorulmesi, Hazine gelırlerının yetersız kaldıgmı gostermektedır 431 166 32 297 Hazırlayan: ZIYA KAYLA duatın geçen yıllara göre çok daha duşuk bir artış eğUımi gostermesıdır Bunun etkısıyle bankalar, kredılerı karsılamak ıçın Merkez Bankasına daha yoğun şekilde ba; vurmuşlardır. 1969 yılı sonu ıtıbarıyle kredılerın kaynaklannın Oo816 0 sını mevduat /ol3,2'sıni Merkez Bankası kajnaklan oluştururken, yayınlanmış olan ıstatıstik rakamlarına gore, Ağustos 1970 tarihınde «'076 3'unu mevduat ve o ol4 9'unu Merkez Bankası kredılen oluşturmaktadir.' r Yılın iklnci ezelügi. tedavüldeki banknotların hızla artması olmustur. Bu hafta içındekı duşuş sonucu, artış hızında bır mıktar yavaşlama olmuşsa da normale donulmuş dejıldır. 1969 yıh içinde ve 1970 yılınm buyuk blr bolumurıde, ithalatm buyuk gecıkmelerle yapılması sonucu bırıkmış olan depozıtolarm son üç ay ıçınde gerı ödenmesı emısyon artışınm başlıca nedenlerındendır. Hazınenin Merkez Bankası olanaklarını son sınınna kadar kullanması, sıkışık bir durumda olduğunu gostermektedir. v Esaslar belli, beyannameler, İse" hazır değil Ekonomik kamu kesimi ,Bu kesıme verjljen kredjler. yalruz bır hafta onc^şîne gor» değü, "bır yıl oncesme'' göre d« azalma gostermıştır. Çeşıtlı kararnamelerle bu ke«ıme Merkez Bankası kredıleri tahsıs edılmis olduğu hald"e, boyle bır duşuş gorulmesi, vapılan tahsıslerin sözde kaldıgmı ve uygulamava geçılmemekte olduğunu go«termektedır medı a perde. Perjembc barit; dlteı fttnJes 21.15 Cumsrteii: P a z u 18 15. ARZU (33 13 88) Sabata L. Van DtVİL KlMJ KAB\Kl TtKAlROSU (44 « 75) (Kulüp U ü»Cleel RIS tdndeı «Bu Şebrt slanbul LJ» ATLANTtK (55 43 7») Kar» Şenf Pazartesı harlç heı «un 11.30. (M 16 86) Kıiçuk Şahıt J Brown RIS Çarsamba Cumartesı Pazaı 18 30 M. Lester RI ERC\N (37 22 00 KadıKöy) Tatda matıne Carsarada rnatıned» AS (47 63 5 Harhıve) Buyuk Mabalk v* Ulebeye tenzü&t. lı Meleğım T Şoray • Rcera C. Cardınale RIS SURK V> <t I H (36 *h Kr KadıkOy) , ASL1 (46 <0 1 Beşıktaş) 1 DORMtN nVAlKClhU I M « 1 M ) Tatlı Meleğım T. Şoray R. Ham Meyva N. Sesıguzel. 2 UYY BAİON DUNYA Çarşam. Bır Çuval Para T. Tiğıt ba Cumartesı: Pazaı 15 00: 21 H ERGİN (fskudar 33 İS 26) I Persembe »8 İS. 2115: Curn» Yaşamak Rolıv DeJU A lşık ATLAS (44 08 35 Beyoğlu) Mexl21 15 de ASB. GtBÎ PazarR. 2 Kaderımsın • M. Soydan Vahşl inttkam G. Hudson . tesi. Salı 18 15; Sl 15; Cum» KENT (36 96 12) Ban a Se\diğıni BARBAKUb (Ortakoy »70479ı 15 00 1815: Cumartesl: Pazar Soyle J Lemmon RtS Umut Y. Guney • R 18 15 de DUVY4 (49 93 bl Beyoglu) Sen OCAK (36 37 71 Kadıkov) OğDOSTLAB rt*ATRO!sU KOçtlk Bsnımsın A Delon R Fr. retmenın Kaderi E. Riv» Sahnede (49 56 52) Asıye Nasıl E"MEK f4* S4 39 Beyoğlu) TehR Fr Kurtulur Pazar, Pazartesi. Salıke Yakında P Franklın RI lı harıç, her gün 1815 ve 21 15 OPERA (Kadıkoy M «8 m F I T A Ş (49 01 66 Beyoğlu) B a de NEKHASOF Pazar 1815 Yaşunafc Kolay Detıl A. Ifik tının Dort De\i L. Mann RtS ve 21 15 te ROSEVBERGLER OLÖZr.N (36 99 94 Kadıkoy) Tatlı 1NCÎ (48 45 95) Tatlı M e l e ğ ı m MEMEL1 Salı 18 15, 2115 de Meleğım T. Şoray RT. Şoray R. C O N O I ÜLKC UAZANrıo» o z REKS (36 01 12 KadıköM Ban» 1§IN (46 22 54 Mecldiyeköy) 1 CAN TtTATBOSU 48 63 32 Se\di£ını Soyle J Lrmmon Her Zaman Kalbımdesm T. Umlt Tıyatrosund» ÎANLIŞ Şoray R 2 Fadıme F. RIS HESAP Komedı j perde, pmarAkın R. tesı, salı, carjamba 2130, m m a . SIVAR (33 06 68 (jskiidar) KF..VT (Şışlı 47 77 62) MotoiıkcumartesL pazaı 1830 E<enlepe Gangsterler Kanıuın K Kiag. leth Kız A. Delon RI Bolumu (Z Kuyn 4S 40 10)) RT. KKRVAN ISışlı 48 04 23) VaşaKfcRKÇÖ DUKK\N1 Konıedl SINFMA 63 (35 10 M) Meııco 70 mak Kolay Değıl A Işık R. 3 perde, cuma cnmartesl. pazar Dunva Kupası RT KEREM (46 70 91 Beşıklaş) 1 21 30d». t S K C D l R (33 24 75) Sır Kupü Son Baskm G Hılton RTS . G L L R U SUKURt KNGtN CEZL. Tumer RT 2 FKeda Annecığıın M. ZAR *• OrUklan 6 H t 1 TtMartino RT TATROSU 'BılTfl» Salond» KONAK (48 36 06) Btkâret Keme(46 60 64) MORFÎN Salı, Perrı M Vıttı • R1S . Sembe; Cum» 2130 • Çarşamba tST*NRIH BKLKHrvrS» SEHtR L\LE (44 15 95 BCJOKIU) Tatlı 15 30. 21 S« Cum»rte«i; Pazar TtYATROLARI HARB1VE 4S Meleğım T. Şoray R. 18 30 ve 2130 da. 06 28) ZENCtLER Pazartesl LEVKNT (4 Levenl 64 I > 991 H tSTANBUL rtYATKOSU (44 22 1«ı haric her gun 21 M; Pazar 15.30; (Eihamra) Sadık ŞendU'ln C<lBebekltr Vadısi S Tate RIS Çarsamba otrenc): Cuma balk LÜKS (BeTojlu 44 03 80) l a ş a Ifin Ven*e Miizıkll o y n n gunu) mak Kolay Değtl A Işık R. Pazarte*) bariç heı «ece 21 I) TEN| KOMEDt (44 04 U9) Bo ne MISTIh ( 4b 15 |« • Kesiktası ı Carumba. C*rt»«j. P ı ı ı ı 15 at tcsaduf OjTin 2 perde Salı Buyuk Macera C. Cardinale de harıç her rttn 21.00 Pazar 15 30 RT. 2 Suphenin Golgesinde KENT OVUNCDLARI <4« » 89 . da tenzilith G. Kcnnedy T 47 36 34) HOCAMIN OLGUNLLH FATİH (22 01 71) B A U H 1 N !\fi\ ÇAĞ1 Salı, Persembe, CumarÖZLEM (4ü 47 n MertdlTrkAy) Pazartesi hariç her giın 21 »0, tesi, Pazar 2 1 1 5 . Cumartesı P J 1 Ta«lı Melegim T Şoray Pazar 15 30. Salı ögrencıye. Çarrar 18 15 ÜÇ KIZ KARDEŞ ~, R. 2 Puskullu Bela F. Çarsamba. Cuma 18 15 21 !» şamba halka tenzüâtlı AL Ş \ P Cansel CtCU Çarsamba 15 00 KELt i KAL1 KIZ Cocuk oyunn Car8UYA m 54 51 Beyogluı I BEKLER GtBt Cumartesı. Paşamba 14 30. Pazar 1100 de Maskeh Şeytan f Atasor 2 zar 15 00 Sevgih Babam C. Arkın KADIKOY OPERA TAŞDELENKADIKOY IL (3S 51 51) DOLAP SARVY (44 16 56) Altın l u z l u SüLER TİVATROSU (36 08 21) Polltlye komedl Pazartesi har Q pemtın R. \ntony RI, Avni DıllıgU'ın ıştıraklyle Kırmıher (iın 31J0 Cumartesi Paiai SİTE (47 69 47) Tchlike Yakında zı Fenerler Muzıkal oyun. P. Frankhn RtS 18 00 d*. Pazartesl hariç her gun 21 15. SINEMATEK Çarjamba Cumartesı. Pazar 18 15 KUCÜK KOMEDt TtTATBOSlı 14 00 »e 19 00 Beklenmeven Mıde Mehmet Ozekit (21 56 81) Kota safır S Kramer , ISKLOAR (33 t 3 97» «tVANOV» M Pas» ZURNADA PFŞRJ V 16.30 ve 2130 Kader Bağlatınca/ Cuma hariç her eün 2100'de. OLMAZ Pazartesı har.ç her p.\n S Kramer Pazaı | 5 J 0 d a Pazartetl ötrencl, 21 15, ÇarşamOa Cumartesı H> ŞAN (48 67 92) Kara Gozlura Perjemhe halk tenzilıtlı Bftjae zar 15 00 matıne T. Şorav R. Han Ço«ak o m n a Carjamba VENIS (44 67 92 Taksım) Kara 14 30 Pazar 11 OO'd» Mfılf SEKS PANDOMtM TİYATGozlunı T Şoray R KADIKÖT 136 3] 21) KADINLAR ROSU JNısantası ETtam r » d C\A[ ı K a < ı m p ı » «4 9J ııfi) ı Oyun 2 perde • Pazartesl. Salı 21 Ruje Nuar salonunda . 47 3C Utırab Şarkısı M So^dan. harıc fıer cun 2100 Pazar 151)0 •O r.i»e 1421) 2 bolum 11 uCuma 21 00 d* halk ve oğrencı2 Olum Çemberi Y. Kokyun Her g u n 17 00 d e Pazarsal lere tenzüât. tcsi 17 60 ve 21.15 de. AR (49 64 72 Beyojtln) AVFER KKKAT rtYATROSU (KsMUAMMER KflRALl (44 M (IZ< Kara Gozlum T. Şoray R. kl Alkaur Tlyatroro (44 74 93) MİUJ rırtın» Mtudkal kome TE\t ATLAS (Knmılus « 1 65 o^) 1 VEDt KOCALI HÜRMt'Z Sâ. ai 3 perde Pazartesı haru Kara Gozlum T. Şoray R. lı. Persembe 1815. 21 19: Carher ( e c e 21 30 Cumartesi. Pazaı YFNÎ MKLhK 144 42 »1 Kevotlnl «amba 21 15 de MENEKŞELER 18 00 de Persembe haika Ta!»Motosıkleth Kız A DelonRT FIRINPA Çarsamba; Pazar bey» net eun tcnzil&L YILDIZ (Besıktaş . 47 6J 42ı 18 15. Cumartesi 21 15 TEYZENtSA SFJtEZL* TOLGA AŞRI1 Kara Gozlum T Şorav LER KARIST1 Cum«4 Pazaı NtR TIYAfROSU (bıslı «7 m KSı R 2 Bagdat Hırazı K Ti21 15: Cumarten 1815 ÇARK Çarsamba 15 00 IOİ be« R AZAK TtYATROSL Mazafteı renci) Persemhe 18 30 <Halk> ZAFER (Kasımpasa . 44 »3 M) I Hfpylıler (22 «2 4S> BO9ANMA 2130: Crnnârtni. Pazaı 15(10 Altın Tabancah Adam M. TARjFESl Calfllı; kantolu; ve 21 J t ŞAHANE OUL • Cum. Sojdan 2 Gonul Mcyhanesı 3 perde komedl. Her gece 21JO. 15.00 (halk v* 6trenci) re 21 H' B Doruk Çarsamba: Cumartesi; Paxar 18 II NEJA1 UVUUK »« ARKADAbl A matüıe. Bl (21 t l 86) Şenzadebajı Hı: KABARB rtYATROSO rük atry teılan«|lu9akıı> Suavt Sualp'iD «\O» Bl'LVAB TtTATROSO (Pındıta»<• . » tt » • 21 II 82) Mt) HUR GOZLtM Paıarteıl 21 İS BELÂLI GELtN Müzlkml ko. BEYOGLU TİYATROLAR K ADI gıtmiştır. A » («6 «»«80 K a 4 ı k o r t s Omjı Katham Günleri M. Setrano RI Eversene»; Salı hapıç ner »ece 21 '50; çarsamba; cumartesı, pazar 18J5. 2140 , S»h İMrie nfflr «ks.r CT* Pazu 18.» « (5) (5) (î) Gorulddgu fibl aslında alınan \ergilerın ilk üçunun ne \ergi teknigı ve ne de adalet yonunden büyük sakmcası yoktu. tnşaat ve ııısaatta kullanılan vergiler belkl tartısılabilırdi. Ama tepki büyuk oldu. Bu tepkiyle . b e l k i bükümet Arazi ve Bina Vergileri yerine geçen Emlâk Vergisini erteledi. Tabiatıyle bu erteleme gayrimenkallerdeki değer »rtıslanndan alınacak vergiyi de fiilen vüzde uçe indirdi. (flk ödeme) Fakat Tapuda alınan Emlâk Alım Vergisi, insaat ve injaat malzetnesl vergileTİnde degisiklik olmadı. Piyasada bu vergilerin ve gelecek vıl afırhgını duvnracak Emlâk ve GayTimenktü deger artışı vergilerinin olumsuı etkiltr yaptıgı, ınşaat sanayitel durdurdutunu ileri sürenler çoğunluktadır. Bu ıd dialara çöre konut ve genel olarak ınşaat yatınmları gerilemektedir, bu gerilemeler 1971'de daba da bızlanaeaktır. H&kumetin resmî belgelerı bu iddialan dofrulamıyor. Bötçe serekçesi ile bırlikte Büyük Millet Medisine sunnlan ekonomik raporun 14î ve 143 fincfi sahifelenndeki rakamlardan olsun 1911 prog ramının 3«'ncı tablosnndan olsun konut yatınmlannın 1969 dan bu yıla da geliserek sürdügu anlasılıyor. Ger çi 36 sayılı tablova g»re 19«8 vılma göre lM9'da vfizde 14 olan vatırım artıs htzı 1970 de yiBde 9,7'ye düşmüştür. Ama 1969'dakı artısın çok anormal b ! r artıs oldugu da avni tablodan anlasılmaktadır. Çünkü ondan öncekt yıl (Arkası 7. sayfada Yenı Emlâk Vergisi Kanunu 1 Mart 1971 Pazartesi gununden itibaren yururluğe gırecektır. Ote yandan bu tarıhten itibaren gayrimenkul sahipleri üç ay ıçınde bına ya da arazılennin nitelıkleri Ue o ta Bankjacılık sistemine rüıtekı normal ahmsatıra Bu hafta 505 mılvon lıralık değerıni bildıren beyannamebujuk bır duşuş gorulmektelenni bağh oldukları Vergi dir. 458 milyon lirası ticari Dairelerıne vereceklerdir. Bu kredılerde, 87 milyon lirası zıarada Emlâk Vergıa nısbeti raî kredılerde, 37 mılvon lıragayrimenkulün o tanhteki sı tahvıl uzerine venlen avansnorrnal alımsatım pıyasa de larda olmak uzere, avans ve ğen üzerınden hesaplanacakkredılerde 582 milyon liraya tır Vergi Daırelennce tesbıt varan bu azalma, bankaların edılecek olan vergi mıktarlan Merkez Bankasındaki mevduk&nunun belirttığı şokılde anatlanndan 77 milyon lıra çekcak bir yıl sonra tahakkuk; melen nedenule, 505 mılvon liralık bır net azalışa dönusetnrılebılecektir muş'ur Re«mı olmavan bankaVergi Daırplennrien temın edıleların yıl sonu bılânçolarınm cek olan beyannamelerde likıdıte durumunu iyi göstergavrımenkuıün (ev. apartman mek için Merkez Bankasına dairesi, arsa, tarla, baf. bah yatırdıklan paraları çekmege çe gibi) yeri oda adedi, metbaşlamalan bu azahşm başlıca «tebebıdır rekaresı, ozellıkleri ve donümu ile o tanhteki normal Net altın ve döviz alımsatım degen bıldınlecektır. Bu beyan her beş yıl Yıl sonunda yapılması zorun ı da bır tekrarlanacaktır. Ver. lu olan bazı borç odemelerı gı Daireleri bir yandan gayrinedennîe bu hafta net altın menkul sahipleri taraîından ve konvertıbl dovız mevcudunvenlen beyannamelerı inceleda 164 mılvon lıralık bır azayecek, bir yandan da ( bına ve 1 s olmustur. Ancak, (Muhteya arazilertn semtlere gore lif) bölumundekı dovi2 boıç kanunl deferini tesbit ede%e alacaklan da hesaba katılcektir. Vergi gerçekte Vergi dığı takd^rde azalma bulunmaDaıresinin saptayacağı değer makta tersıne, 212 milyon liralık bır artn gorulmektedır. üzerinden alınacak ancak mal sahıbirun beyanı ıle ıdarenın Tedavüldeki tesbıt edeceği değer arasındaki fark yuzde 50"yi geçerse banknotlar ceza yoluna gıdilecektır. Av ıçırdekl dalgalanma moKıymeti 50 bın liraya kadar olan delıne uvgun olarak, bu hafta yenı ınsaatlardan 10 yü sure 431 milyon lıralık bır azalıs olıle ve*gi almmavacaktır. Aymustur. Geçen hafta gorulen rıca değeri 100 bm liraya kadar olan binalann 50 bın lı 838 milyon lıralık artışm etkılerı böylece, kısmen gıdenlrası, 150 bın liraya kadar olan mıs bulunmaktadır Ancak. binalann da 25 bın hrası vergıleme dışında kalacaktır. Ö tedavüldeki banknotlann yıllık artış oranı normale donte yandan koylerdeki binalamuş değıldır n n değerinin 60 bin lırası vergı dışında bırakılmıştır. Arazı ve tarlalarda muafıyet 50 bin liradır Arsalarda muafıyet yoktur Şehirde BUGVJIf Bü IİTAE MlttTA HHI LAl.t BELKlb SALB1 DUNÜAR Oryl. SEMRA T l M L Ç t N FATIH Ç1GAY S Ü H E Y L UENİZCI Ork. BEHİÇ ALTINU4.G 5 solist AYTEN A L P M 4 N Takdim ESIN l'LUER Saat 22 den «onra kon^oırasyon 25 TL Her Perşembe fıks menu 65 T L Servıs ve isletme vergisi dahıl Rez 634670 614370 ORALOfiLU TtVATROSt) (48 4» »o ANNEME KOCA ARIYORUM Persembe Harıç her aksam 2: ı s de Çarsamba. Cumartfsı. Faz*r «5 15 te Pazartesi 2115 ve Çar şamba 15 30 da balk ve Ulebe tenzıl&tlı OCAK SAHMCSI (Arena n»»ı rosunda 49 M 19) ÇİL HO ROZ Pazartesl haric her e e r e 21 15 Çarsamba, Cumart's! Pa zar 18 15 de matıne DEVRJ SU LEYMAN 71 7 Ocaktan itibaren Pazartesl hariç ner eece 2115, Çarsamba Cumartesi. Pazar 18 15 21 15 de. OLVt URAZ TITATROSU: (Tapı Endüstn Merkezt Harblye • 48 50 77) HL'ZVIR ÇIKMAZ1 Salı, Perşembe; Cuma 21 İ3 Çarsamba Cumartesi; Pazar 15 30. 2115 de CC MAVMUN HAHAKk HVAI ROSO Takstm SıraselvUer O tel Kebao altı (45 M 10) A u ı ^e!rin'ın SL.N ADAM1 UFL| t DPRSİN Muzütal komedı • Pa cartest taartc beı akıam 213U Cumarteai. pızaı U30UM peıjembe tenzlUtlı. » ı •]• > ı J M ı|î|i İSMET NEDİM S E V G İ S Ü N Haldıın Ozdenizmen İHSAN AŞKIN Ork. OZANLAR GÜZİDE KASIC BIOIBİIYÜKBURC TURKÂK EHD£« SÖHUL GÜLER H İ U AtLEGAZINOSU ] poıortt: ı harıç SEVİMDERAN BEYAZ KELEBEKLEFt I CUMM'I?"" *"»»U»"*5^X 1« « NILUFERAKOCYİfilT V 9 e V T P ÇETİNKAU MUVEODET GÜNBAY ALTANGÜNBAY : HCR oecı rm.% MCNO to. n. » UMH.IIMM BAKI TAMER lara. Pazar umuma 14 te matıne Suadı>e ATlANTIK Sıneması karşısı Rez. 55 43 7 1 1 6lllSE«ENtlMK«»NECt 8»«.»n«NTIS t n ve BERKANT EFGANEFEKAN | Fıks menu 3 0 TL. Salı bayan ÖZTuRKSEHENGH. • TAVERNA YEPYKNt BtR DEKORLA DenizAtı ntttmut. RESTORAN . GAZtNO TAŞLIK KULCBÛ T AR AB Y A TRÎANON'da İYENITEPEBASİgaaînosu ALÂEDDİN ŞENSOY • SEVTAP ÇETİNKALE • SELÇUK ALAGÖZ ORK. GULBIN KILIÇ KAMURAN GUHSES PARAZÎTLER ŞANTOZ SEMRA SINERENGIN BINATLI EÖÎLIMLER ORK Fsl Biljıni ZA R A âite Özdemir Erdoğan B Ü L E N T ORAL FURDANTJR * * 1, * AYSİN stMEK P.İL GLN Or» PKRIHAN ATKS OZVFR MfTl Ork ALÂADDİN ŞENSOY SERPİL GENCE GOKBEN ve SEVDA AYDAN ENGİN DENİZ K OH O VA TOKOS riJRHAL ORK. ve DURUL GENCE 10 Kunsomaryon 30 l i . Cumartesı Pazar 16 00 19 00 matıne 15 n . Rezervasvon: 47 73 40 48 01 35 NOT Kulubumuz Pazar pınlert 15 00 den iubaren DTSKOTEK olarak açıktır ve ESRA ERTEN SAADET GÜNES Piks menü 50 TL. içkl dahıl Hususi jemekler ve toplantılar alınır Rez: 47 38 15 62 40 01 / 20 Fık^ m e n u ıçkı dahıl 3 S T U Cuma gunu ba>anlara matıne 5 T L TtL 63 6» 68 özel Sazlan ERKÖSE KARDESLER ALİ ERKOSE SELÂHATTIN ERKÖSE BARBAROS ERKOSE ESRA EBTEN ÇalıJrusları • Sevım Çelebl Berk Zerengil • Sulukule ekibi ve JOBJ STtLL Ork. Her Pazar 13'de jemekli matine 15 ceşıt meze et veya bahk ve ışkembe çorbası 25 TL. REZ: 62 M 01 . 15S Film Tıldızı NECDET ÇAGLAR Prog ŞİNASÎ CIÇEK Konser Burosu 22 57 36 26 77 72 ve RANA ALAGÖZ GAlATfl KULESI Gaskonyalı ANNA MARİA I SULLKLLt KKİBI BEYAZIT NİS DUĞÜN SALONU AYLA AKIN JALE ÖZ SİHIRLİ KEMAXLAR Muthış Komıkler KOZALAKLAR Folklon KONYA EKİBİ VE Halk Turkuleri Yddızı Harıka Çantoz SANTOZ Mevduat karşılıklan Hafta ıçınde, 166 mıhon 11ralık oldukça büyük bır yukselme kaydedılmıştır. Bunun Vergi oraru arsalarda bınde 15 la bırlıkte, geçen yıla gore ararazüerde ıse bmde 2 üâ 10' tış oranı çok dusuktur 1969 dur. Bınalarda oranlama şoy>ıh sonunda 0/o28,3 olan bu ole olacaktır Değen 50 bın ran, 1970 yılı sorunda ancak liraya kadarsa bınde 7, 100 •oi6 7'}i bulabılmistır Yayınbm liraya kadarsa bınde 8, lanmış oîan en son Ağusto1! 150 bın hrava kadarsa bmde l"70 avı istatıstık rakamlarına 9, 150 bm lıradan yukan ıse gore, bir yıl once avni aya gobınde 10 re mevduattakı artıs oranı Oo8 7 den ıbarettır Bu oranın, bır mıktar daha vuk«e!se bıle, 1968 Mlındakı »o24,3 ve 1969 yıLn dakı »'»17 8 rakamımn altında Cumhıırıjcl 131. 132 kalacağı an!a«ılmaktadır Reşal Hamjt Aziı B R S c , BENGU İ.f.N ŞEtALt »KRAY SERPIL » K R E N NAMt E R E N NÜKE1 DENİZ TAJS NFJAT TAKLAN ORK ve ıesl H*azaı ian«i ııatlne Rezer\as;on 47 94 43 Yemek, tneze, Içkl danıl 50 TJ. C ERSEN 1YLİN AYSUN ERCAN HAS.AN M17TLICAN Yemek muzığınde VlO TEKIN Y\NKILAR ORK. Takciım edeD ACAR B\LTAŞ ŞANTOR (,ETtN VE Gmş 5 TL Çarsamba 2 5 TL C Tesı Pazar Matıne 15 TL YEMEKStZ KONS ?(• TL. Kulemız her türlu lopıantılar ıçın emnni2xleclı» REZ: 44 09 26 44 09 «4 TANJU OKAN ŞUKRAN AY ÖZDEMİR OZDEN AYTEN PEK4LP ORK. HASAN HUR VA.,. ÇIRAGAN KAFKASCLUP BAZİIMDSU Pamır P1NAR ANTENLER VE TANJU OKAN E1VDER ARIMAN 9 DARVAŞ • BIRNUR • UMÎT GÜVEN % ADELLA (tSP SANTÖZ) ve GAMZE ÖZ N A ZLI AYTEN ŞEN Fiks menü 50 llj. tçkl servls harıç. Rezervasyon: 4t 3] 46 DORUK ONATKUT Adres Bevazıt NİS Salonu Te 27 11 19 ORK Pazar 14 OO'de matıne Rezervasyon: 37436S 372084 ŞİŞLİ SİTE DÜĞÜN SALOMJ NEVİN PERE Yalmz >ırmi gun « KÂMVRAN AKKOR • NLRHAN D\MCIO6LL • JLANİTO • SEVT*P FTI 0 NLR PERI TUNAY SUER . S T1MLÇ1N M. PWTJ<VS C. SEDEF V\SFİ UÇAROĞLU • \RIL\R • EDİZ ONAY Perîembe Pazar matme 10 TL Tel 49 86 22 49 84 92 45 37 46 Rtverv ası. on 61 20 01 60 152 SİHİRLİ KEMANLAR AYLA AKIN JALE ÖZ Harıka Şantoz Muthış Komıkler KOZALAKLAR VE Halk Turkulerı Yıldızı 5ANTOZ BEHİYE ORHftN BORAN LOS AMBASADORES PARAGUAYOS NEBAHAT CEHRF ONDER SOMER NURAYSUNAV VSIU USTÜN POYRftZSETOrk^ BEYAZ KELEBEKLERi MAKS1M KLÜB X NERMİN CANDAN K OHA V A Nâpolyon 24 ayar kulcc 300 180 150 13». 19.95 302 182. 155 135 20 90 Depozitolar 32 milyon lıralık kuçuk bır duşus olmu«tur Bundan önce ı de belırtıldığı gıbı yenı ıtha ' lât reıımme göre ithalât yapılrraga başlanıncava kadar, bu ' he^apta bu^uk deSı^meler bek , lenslmemesı lazımdır I 22 Ocak Zilkade 24 V 1 «1» 2 071 f 4S! •K « V) C 7 1 8 1 U 2 5 İ 1 4 58 11 13I18 5 37 Sonuç 1970 vıl nın o.ellıklerinden JQ onemlısı, bankalarriakı mev N A 7 I I E. 1 7 14 9 46I12OOI 1 36H2 2* Adres Sıte Sıneması Kat L Tel 4B 33 58 rmu tmımu Dansöz StBEL SİM KEMAL DIKEL Şantör AKI MtNA ve MUZAFFER GÜNGOR ORK. Temız servıs, uygun fıatları U» Kİ.OB • X hususi partı Mşan, Duğunlerinlz için hizmetinizdedır Fıks menü vergi daMl 50 Tl lUz 47 «8 43 Bomontl N E Ş E E R E N Ç İ Ç O 'SEVDA \SALiM DUNDAR\ ARILAR GüLSüMKAMU SAADETSUN KOHAVA \SELDAASK!M\ \SBiPiLÖRüMCER KQNSUMASYCN2QTl l. <5 06 79 GOLDFİNGER
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle