16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Yazan: İbnülemın Mahmut Kemal İnal Bakanlığımızca 2. defa basılan bu eser yaymevlenmızle bütün kıtapçılarda 40. lıra fıatla satUmaktadır. (Basırr 10483'641ı SON HATTATLAR Cumhuri Kurucusu: TUNUS NADİ Tfirkçes İKÎNCİ 22 Ocak Cuma 1971 176 SAYFA 47. yıl,sayı: 16700 Telgral ve mefetup adresi: cumhurıvet istanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 8ANDER YAYINİ Aranan öğrenci Ozdemir'le konuştuk MEHMET OZDEMER («îşkenceden korkuyorum ») "Bir aydan beri isfanbul'dayım,, A t a k h Selâhattin GÜLER VATANDAŞ Hep aynı havadis!. S°Ygun> Senato'yu da karıştırdı Tabiî Senator tçışlen Bakanlığı ile Polıs tarafından Iş Bankası Ankara Etnek Şubesı soyguncuları oldukları ıddıasıyle ozellıkle Başkent'te aranan devTimcı gençlerden bırıjle, dun Istanbul'da konuştuk Kısa bovlu, esmer bır genç olan Mehmet Ozdemır konuşmamız boyunca aydınlık gozlerle gulumsuyor ve «tddiavı ortava atan Polis, sanınm dosvaladığı de\rımci pençlerin »rşı^^ vındeki resımlerı birbırı ardına sıralıvor Varın başka oğrencilerın de sovçuncu dive adları çıkarsa, hıç şaşmamaiı bu ışe» dı yordu Özdemır bu arada, Po | lıs'in elıne dustugu bazı gençlık olaylarmda, nasıl ışkencelere go£us germek zorunda kaldığını da anlattı uzun uzun Karşı karsıva geldıkten sonra, fazla zaman jıtırmeden soze gırıştık «Sızi banka soyguııu ile ılgıli olarak arıvorlar. ne dersiniz*'» sorumuza, once gulumsedı, sonra şo\le cevap \eıdı «Benım olayla uzaklan \e>a vakindan hıçbir ilgim \oktur. Banka sovulduğu zaman ben ls(\rkası Sa. 7, Su 1 de) | Soygun zanlısı Tunçkanat, «Gençleri öldürürseniz sizleri katil olarak suçlayacağım» dedi ibrahim dovuştu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bazı devrımci gençlerin. polisçe Banka soyguncusu» diye niteleıııp. ar<ınmaları konusu, dun Tabıî Senator Ha\dar Tunçkanat taıafmdan Cumhurıjet Senatosuna getırılmış, konuşmacı Içişlerı Bakam nuı \e emnıvet >ctkılıleruıın davranışlarını jererek, • Suçlu olarak ılân ettıgınız gençleri nefıs mudafaası bahanesıjle oldurecek olursanız, sulerı bu kursuden gençlenn katılı olarak suçlayacagunı peşınen du}uıuıum> demıştir. Tun<;kanat'ın konuşması ve muhalefete mensup uvelerin kendidni aikışlamalan da, AP'li uvclerin tepkısivle kar;ılanmış. karşılıklı agır sozler sarfedıldıMen sonra T r ver de kaıgalar olmuştur. Başkan, kavgaları onlemek için oturuma ara vermek zorunda kalmıştır. Agün Ii teslimoldu Banka sovçunn Ue ilgili olarak aranan ve Polısi tertiple suçlayan Mehmet Ozdenıir, aralarında keııdısinin de hulunduğu zanlıların fotoğraflarını arkadaşımızla ıncelerken(Fotoğraf İbrahim KOSEOĞLU* öğrenci, "Olayla ilgim yok,, diyor POLİSİ SUÇLADIANKAHA, Cumhurjyet Burosu) tş Bankası Emek Şubesi soıgununa katıldığı iddiasıyla aranmakta olan ODTt öğrencısı İbrahim Seven, dun saat 16 da Emnıvet Mudurlugune Riderek teslim olmuştur. Mardın lı olan Seven ın ortaya çılcısı tartısma konusu olmuş, II Şube Muduru Mustafa Erdoğan hakkında tutuklama kararı bulunan oğrencının Kuçukesat ta bır evde yakalandığını one surmuştur Emnıyet Mudurluğunde gazetecılerle konuşan Ibrahım Seven ıse, I Şubede başkomıser olan bır arkadaşının telkınlenyle ve davak atılmayacağına daır temınat venlmesı karşısında, yanına tanık olarak ılcı arkadaşmı da alarak Kızılay'a gelıp buluştuğunu soylermştır Seven, şımdıye Tunçkanat'm konuşması Tabıı senator Hajdar Tunçkanat, son olaylar ve hukumetın hukuk dı«ı davranışları konusunda ozetle sun'aıı so\ lcmıstır. •Busunden once yapmış olduğum Eiıııdem dışı bir koııuşmamda haşkentte sokak ortaiıııda RUpe gunduz işleıien ciııavetler karşı«mda bukumetin vasalar dışı ve taraflı tutumunu eleşbrerek sorumluları uvarmıştım. Çevremizde cere>an eden olaylar karşısında kanunsuz uvgulama ları bir kez daha gozler onune sererek, sorumluları, işlemeleri muh temel cinavetlerden sakmmaları icin u\arma.vı ve kendilerini Ana>asa ve kanunların sınırlan içine CağırmajT bir gorev saviTOrum • Tunçkanat, Turkı>ede bır atlı po lıs teskılâtı kurulmadığı ıçın bu (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) diıı ukulları çocüKIar Yasadş İTU'ye konan saatli ilkel bomba bir öğrenci/i yaraladı tsl^nbul Teknık Unııersifesıne konulan ılkel bır saatli bomba lnş3at Fakultesı bırıncı sımf oğrencüerınden Vahap Erem ı sağ boğrunden >aralamıştır. DEVRİMCÎ AVUKATLAR DERNEĞI BASKANI, ARANANLARIN SOYGUNLA İLGİSİ OLMADIĞINI SOYLEDt Ağırnaslı: "Soygun olayı istismar ediliyor,, ANKARA, (Cumhuriyet BürosuI • POLISLE çarpışma sonundi yaraUnarak \akalanan «Çorlu Sovgunu» sanıgı Okkeş Ö7mut, l.ar.v ola> a kelepçelenmiş durmnda.. Seiçuk AYBATAB) Nurcular, AP'yi terkedip başka partiye geçiyor Said Arif TERZİOĞLU ÎSPART4 12 gun oncesınden bu yana Isparta, Ispartanın Kuleonu koyu herkesın dılınde Neden mı dıyeceksınız1' 8 1 1971 gununu 911971'e baglayan gece yansı, Kuleonu köyunde 82 kışıhlc bır Nur okulu basüdı da ondan. Kuleonu koyu Ispartanın merkezıne 15 kılometre mesafede Suleymanağa'nın (Demırel'e buralarda boyle dıyorlar) koyune 5 kılometre uzakiıkta Atabey ılçesuıe vannak ıçm once Kuleonü koyünün ıçınden geçıjorsunuz. Sonra Islârekoyune Asfaltın uzennde 350 hanelı 2 bm nufuslu bır koy Bugune dek fazla ozellığı bılmmezdı Halkırun çogu «ÇSftçi» Idı. Guneydogu ıllerıne çokça gıderJer, Sunjeden gızlı eller tarafından smın aşan «yukte nafıl, değerde agır» şeyierî getırıp yurda yayarladı. Nıcc devletlı geçmıştı buradan, yılfej yılı. Hele 6 aydanben! (Arkası fea. 7, Sü. 7 de) Emekli aylıklannda en az % S0 orfış olacak ANKARA, (CumhuriTet Bürosu) Malıve Bakam Mesut Erez, emeklı ayUkJarında en az yuzde 50 oramnda artış olacafını soylemıştir. Erez, bu artısın öncekl gün Bakanlar Kuruluna sunulan ve 1101 sayılı kanunun da degışıklıklerı ongoren tcanundan doga caçını ıfade etmıştır Çeşıtlı değışık onenleri kapsayan tasarıyı Bakanlar Kurulu onumuzdekı gunlerde ele alacak ve en kısa zamanda TBM.M. ne sunacaktîr. Tasan ı Mart 1970 den ıtıbaren geçerlı olmak uzere 1 Mart 1971 de vururluğe gırecektır. Devrımcı Avukatlar Dernegı Baş kanı Avukat Nıjazı Ağırnasb, banka sovgunu olavıvla ılgılı olarak dun verdığı jazılı bır demeçte, IçIstanbu) Teknık Unıverışlerı Bakanının olaym hemen soYARALI VAR sıtesı l çak Laboratuatınunda Denız Gezmış ve arkadaşla na konulan ilkel saatli bombadan. Inşaat Fakultesi oğrencisl rını «suçlu» olarai: r telemesmı kı Vahap Emre yaralaııdı. Fotoğrafta; bomba. patladıktaıı sonra „ namış Mahkeıne kararıııa kadar suçlu değıl, sadece sanık vardırTeknık Ünıversıtesi oğrencılen Uçak Lâboratuarının ıç tarafına I demıştır İBRAHİM SEVEN verleştırıLmış bombayı gordukten kısa bır sure sonra durumu, Po | Soyguna katıldıkları ıddıa edıhse ve Inşaat Fakultesı Dekanlığına bıldırmışlerdır Dekanlık da , kadar teslim olmayış nedenım, len oğrencılerden bazılarınm olay PoLs'ten bombanın ımha edılme«îşkenceden korkması» olarak sırasında Ankara dı«ında oldukla sını ıstemı=tır Polıs"ın gecıkmesı gostermış, soyulan bankanın mennı, bınsının hasta vattığını, dıkaısısmda haıekete geçen ogıencı I (Arkası Sa. 7, Su. 3 de) (Arkası Sa. 7, Su. 5 de) ler, peneeremn ıçındekı bomba} ı • oldugu \erden alarak ana caddeje savuımuşlaıdır Yola duşen saatli bomba, buvuk bır gurultuvle | patlamıs bu arada Inşaat Fakultesı ogrencılerınden Vahap Erem Bazı sinemacılar, sınema bılet \aralanarak, Sışlı Çocuk Hastaneiıcretlerıne yapılan zammı çok sıne kaldırılmıştır bulmuş, sınıf değıştırerek fıatlarını mdırmek uzere harekete geçOğrencıler, olay sırasında topmışlerdır lantı halınde bulunan Senato>u da durumdan haberdar etınış ve Fılm Produktorleri Sendıkası bombanuı parçalarını toplantı salo Genel Sekreterı Ümıt Utku, Usnuna goturmı.slerdır Rektor Vene Muhterem gazerenızın 10 Ocak 1971 tarırı ve 166h8 sajılı nusha kudar, Zeytınburnu ve Taşlıtarkılı Prof Teoman Ozalp u İnşaat smın 1 ve 7 ncı sahıfelermm 3 uncu sutunlarmda üskudarda ümrala'da bulunan sınemaların sahıpFakultesı Dekanı Gunaoğdu 0nıyede gaıp olan arsalar başİJgı altında ıntışar eden ropertajda olay lerınden bazılarınm sınıf değışdı.rumu anlatan gençler, tırmek uzere kendılerıne başvurlar tanrıt edılme^ suretıyle şahduğunu bıldırmıştır. sım hakkında Kamu oyunda yan(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) lış mtıba yaratılmak ıstenılmışOI.AYLAKIN tır Keyfıjet kısaca arzolunur. ARDINDAKİ Hadıse 328 tarıhlı muhkem kazıyelı ılâma mustemt ıfraz ha ntasıle 947 senesınde toprak tev 55 zı komısyonunca tescıl ettırilen ürktş'te «Dörtler» Kızıllerı yansıtmadığım sçıklamışharıtaların bırbırıne tedahuluncahamam toplantısında lardır. den dogmaktadır ou durumun ileri surdükleri fıkirler mak mihrakı çevresınde top«Dörtler» in söylediklerine şahsımı ılzam etmıveceğı aşıkâryönönde yürümeye devam elanmadığını; işçıye politık bakılırsa Türkls'in bildiridır. Vesauc tapu sıcıJ aıuhBtızdıyorlar. Petrollş Sendıkası bılınç vermek ve Türk.îs'ın sınde bir «kasıt» vardır. lığmda ve alakalı mahkemelerdeBaşksnı îsmail Topkar, Turk politıkasını saptamak amacıDortler'ın hareketi kamnodır. Esasen muamelâtımız o taDenızls Federasyona Baskana döniik bnlundujunu bevuna yanlıs yansıtılmak isrıhte ust makam arca defa atla nı Feridun Şakir övunç, Yollirtiyorlar. Hedef dnce «hıçtenmistir. Konfederasyon <ık> tetluk edılmış ve me^zuata ayIş Federasvonn Baskanı Habır art nıyet tasımadan kentıdarın dumen suyunda uykırıük gorulmenııştır Hakıkat lit Afısırlıoğla, Genells Sendımızı eleştırmek ve yargıladu gorunumune» sokulmuşbu merkezdedır tıer türlü hak dıkası Baskanı Abdullah Basmaktır» divorlar. Âdeta bir tur. «Partılerustu polıtıka kımı mahfuz tutuvorum lş bu tiırk, ortak bır bıldiri \ayın. dzelestiri niteiiğını tasıvarak vutturmacası» Turk işçi fastekzıbımın basın kanununun 19 lamış, ve Türkls'in Kızılcabaşbvan Dörtler bareketinın reketinı yozlastırmaktadır. ncu maddesi mucıbmce aynl hamam toplantısından sonra «Ddrtler» baslattıkları ha••• puntolu harflerle aynl sahlfe ve yayınladığı bildınnın gerçekreketin bir siyasî parti knr(Arkan Sa. 7, Sü. 7 de) . sutunda aynen neşrıni nca ederım. Ihsan DereüofJu Emekli Kadutro Müdürü Çorlu so/gunu sanıgı yakalandı Çorlu'da geçen Salısabahı erken saatlerde, bır tuhafıje mağazasınm kuyumcu bolumunu soyan Okkeş Ozmut adlı genç oncekı gece Davutpa>^ Sosyal Meskenlerde kaldıgı evde, polısle yaptıgı musademeden sonra ele geçırılmıştır Okkeş'ın a>xıca Guney ülerınde v e Istanbulda da buyuk çapta soygunlar yaptığı açıklanmıştır. Ikı tabancah sanığın evınde Çorlu'dan çaldığı 100 bın liralık mucevherat ile baska sovgunlar dan topladıgı mallar da bulun Bazı sinemacılar zammı çok buldu Cumhuriyet Gazetesi Yazı Işleri Müdürlüğü GERÇEK Çorlu dakı lş Bankası bıtışı ğınaekı magazan'n soyulması uzeruıe Istanbal Hırsızlık Ma sası Sefı Basrı Erbut'un gorevJendırdığı bır ekıp mucevherlen çalanm OKKEŞ OZMUT (241 oldugunu tcsbıt etmış ve Sos val Meskenlerdekı B • 2 bloktaKi 7 numaralı daıresıne bır baskın (Arkası Sa. 7, sü. 2 de) mustur Dörtler,, hareketi T Portatif TY, feyp, radyo ve pikaptan gümrük vergisi alınıyor (Cumhurivet Bürosu) Portatif televızyon, te>p rad\o ve pıkaplann volcu berabennde getınlmesı halınde de 1 Mart 1971 tarıhınden ıtıbaren gumruk vergısı alınacaktır. Gümruk Bakanlığınca bu karar, soz konusu portatif araçlann ithalı sırasında nıuafıyet hu(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) M E 1 D A N D V ' Sis yüzünılen dun 2 gemi çarpıştı ISE ISKELELERDE SAAT 12TE KAD4R SISİN KALKMASINI CFotoğraf Tula> DIVİTÇIOĞLU) Balkanlar ve Iran üzerlerindeki viiksek basıncın etkisınde kalan Marmara bölgesinde dun sabah meydana gelen kesif sis; denız, kara ve haıa trafığini dUrmnş, c»n kayıplarına jol açan kazala. ra sebep olmuştur. (Arksn Sa. 7, Sü. 8 de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle