13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Gümfiuriyet BASIN AHLAJİ SASASINA UYMACT TAAHHÜT EDEH Sahlbi: Cumhuriyet Matbaacıhk ve Gazetecilik T.A.Ş. adma NAZİME NADİ Sorumlu Yazı Uleri Müdürü : OKTAT KURTBÖKB Basan ve Yayan : CCMHURİYET MATBAACILIK ve GAZETECÎLtK T.A.Ş. Cağalojlu Halkevl Sk. No. 3941 * ANKASA AUtftrk Bulran Te Apt Yenigehir Tel: 120920 • 12954* tZMtR: revzjpas» Bulnn Aisaroilu îshanı No. Tel: S1S0 GÜNEY ÎLLERİ KortdcOprO M aokak Ko. 40 Tel 4550 3934 BÜROLAR: ABONE ve tLÂN StetUlk • Ayiık S Ayhk 1 Aylık n Adi INMtB Dı* 150 44 m 1» 3» 144 73 24 Baslık ( U a k t u l 4 uccO «ayla (Santlml) X. T « T Dd tayra (Saatünl) 4. ft. « ocı cayta (Santıcıl) Klfan. Nlkâh, EvJenme, OoSum Ölüm. Mevlid. TeşekJrilı (S Cm.) Ölüm, MevUd. TesekJcur 23 üncO . SOO U r a 85 • «0 11 100 100 (S Cm) 190 • • » • • SAYIS1 50 KURUŞ Bir aydan beri (Baştarafı 1 inci sayîada) tanbuldaydım. Bunu ispatlayacak çok sayıda delillerim var. Görgü tanıklanm mevcut. Okuduğum Ankara Teknik Suksek öğretmen Okulu bir ay önce yö neticilerinın bulunmayışı nedeni ile kapatüdı. Okulun kapatılmasından sonra ben de otobüsle Istanbul'a ailemin vanına geldim. Geldifim «ttimat Turizm Şirketinin» otobüs bileti de bavulumun bir köşesinde durmaktadır. Polis, hançi soygundan bahsodiyor ve bu işe beni nasü karıştınyor?» kıştınrken adım Mehmet'in yanına Ali aduıı da takmış. Bunu bir türlii yorumlayamıyorum.» «Ben de merak ediyorum» Son bir soru daha soruyorum Mehmet Özdemire. «Banka soygunu ile uzaktan ya kından ilginiz yok. Soyguneu oldukları ortaya atılan Deniz Gezmış ve diğerlerinin 9 gündür Ankarada yakalanmamalarına bir an lam verebiliyor musunuz?» Ellerini havaya kaldıran Mehmet Özdemir: •Her şey gibi buna da bir anlam veremiyorum» diyor. «Bir oyundur demiştim. Kanım budur. 6 kişinin yakalanmaması için sebep yok. Sonra Sevim Onnrsal'ın göı leri bağlanarak başka bir eve eötü rüldü^ü ve daha sonra götürüldüğü evi öniindeki kanalizasyon ızga rasmdan teşhis ettiğini söylemesl de anlamlı. Ankaranın birçok yer lerinde evlerin önlerinde tzgaralar var.» Konuşmamız bitmişti. Arandığını kendisine tekrar hatırlattım. Bana dönerek, •Gelişmeleri bekliyeceğim. Bana iletilen bir arama karan. resmî bir belge yok» dedi ve konu^tuğumuz yerden rahatİLk la ayrıldı. Meclis'e cnmiyopılmasî son anda kobul edildi | Cumhurbaşkanı ödeneği net 10 bin 100 liraya yükseldi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TBMM Bütçe Komisyonu, Curn hurbaşkanımn ödeneğini 6 bin 100 liradan 10 bin 100 liraya çıkarmış, daha önce reddedilen Meclis camisi ödeneğini ise yeniden görüşerek, sonunda TBMM Bütçesine 376 bin lira koymuştur. Her iki konu, AP ve CHP'li üyeler arasında sert tartışmalara yol açmıştır. Ojlamada 3 APli camlye karşı, 1 CHP'li ise cami lehinde oy kullanmış ve önerge, ll'e karşı 15 oyla kabul edilince CHP'lilerin çoğunluğu, komisyonu terketmiştir. ATAKLI (Baştarafı 1 incl sayfada) görevin Emniyet 2. Şube Teşkilâttna verildiğini ve atlı zabıta hiz metlerinde Savcının emriyle kulla nılacak polıslerin gorevlerini jasalara göre açıklamış ancak uygu lamanm yasa dışı yapıldığını öne sürerek ODTÜ'nde yapılan arama lar hakkında ayrmtılı bilgi vermiş, sözlerine şöyle devam etmiştir: «Toplum polisinin hangi görevde kullanılacağı ve onun dışındaki görevlerde kullanılamayacağı da kanunda yazılıdır. Adlî polisin görevi toplum polisine bu aranıada hem de mahkeme karan almmadan ÖBrencilerin üzerleri ve eşyalarının aranması suretiyle yaptınlmıştır. Ayrıca, toplnm polisi bu arada 50 kadar öğrenciyi kendisine ait otobüslere atarak tam 7 saat döğmüş ve işkence etmiş, saçlarım ve bıyıklarını yolmustur.» tün bunlar olurken en ajır \ fürler karşılıklı olarak defalarea tekrarlanmıştır. Dayak yiyen AP11 Mecdi Agün daha sonra kulise ahnmış ve tedavi edilmiştir. Oğuz, Rektörlerle yeni lasanları eörüstü ANKARA, (Cnmhurivet Bürosu 1 Üniversite RelctOrlerl ve ReJctörlük temsilcileri, yeni hazırlanan yüksek öğrentm kurumlannda çalışma güvenl ve özgür lüğü ile üniversitelerarası ortak ilkeler kanununun tasarılannı gö rüşmelt üz«re dün Milli Eğitim Bakanı Orhan Oguz"un başkan lığında toplanmışlardır. Milli Eğitim Bakanlığında yapıian ve saat 9.30 da baslayan toplantıya S üniversite rektöru ile 3 rektörlügün temsilcileri katılmışlardır. Hatırlanacağı gibi, bir süre önce açıklanan her iki kanun tasarısı da üniversite çevrelerinde genis tepkilere yol açmış ve getirilen hükümlerin üniversite özerkliğini ortadan kaldırdığı öne süriilmüştü. NURCULAR (Baştarafı 1 tncl sayfadi) Turdun dört bucağtndan Kuleönü köyüne babasının eiinden tu tarak getirilen 820 yaşlan arasındaki çocuklar, okumayazma öğrenmeden burada Arap harflerini öğrenip, Kürtçü Sait Nursinin kitaplarını akıl sır ermez derecede çabuk ve blr matbaa intizamı içinde, rahleler önünde diz çökerek. pertavsızlar altında büyütüp, divitlerle çogaltmaya başlamışîardı. Bir devletlimizin «Basılınca ba sılmış olur» mantığınca jandarma gücünün bir genç teğmeni beraberindeki 35 kişiü'k jandarmasıyla Nur Okulunu basıverdi. 6 aydanberi 350 haneli 2 bin nüfuslu Kuleönü köyünün muhtanrun bile gözüne çarpmayan «Ku leönü Nur Okulu» nun kapısına kilıt ve rnühür asıldı. «Yoktu sakalı» Belliydik ki Sait Nuri Erttirk'a köyde herkes tanıyor. Bu konuşmalar geçerken bir toraftan benim kimliğımi merak eden köylii ler, kaşla gözle şoförden soruşturuyorlardı. Bir yandan da onlara kulak veriyordum. Şoför: «Bilmlyorum. Kuleönü köyüne gidelim. dedi, arabama bindi, buraya geldik» deyip savuşturdu. Ama bu sırada köylülerden en yaşüsım iyice kızdırmıştık. Baskın olayınB en fazla sinirlenenlerden biriydi. «Hükümet bn işle nive ilgileniyor, bu kadar sanki? Başka işle nğraşsa ya!.j» diye âdeta gürledi. Etrafımızı iyice çevirmişlerdi. Meraklı toüabahğı gittikçe sıklaşıyordu. Yine sert konusmalar baslamıştı. Hükumete yükleniyorlardı. «Süleyman Ağa yaptığını beğendi mi?» diyorlardı. Nur cuları müdafaa ederek. •Bunlarin siyasetle ilgisi yok. Hükümet bu dinle Nurculuk olacak neden bu kadar ilçileniyor sanki. Başka işlerle uğraşsa ya!..» •Camide namaz kılana karışıyor mu?» «Ba işi frizlice yaptiklan için kızıyor besbelli hülriimetj. Takbih cezası Birleşim yeniden açlldığl zaman Başkan, «Zabıtlarm incelenmesi» nedeniyle bir saat daha ara verildiğini bildirmiftir. Bu aradan sonra Başkan. rutanakların 3 sayfasını bizzat okuduktan sonra, «Müessif hadiseler, saym Ataklı'nın sözlerinden neşet etmiştir. Ataklı'ya bir takbih cezası veriyorum» demiş. savunma için MBG Başkanı Fahri Özdilek'e söz \e1mi5tir. Özdilek, sarfedilen sözün Grubu ilzam etmediğini, üzgün olduğunu ve bu sözün söylenmemiş olarak kabul edilmesinî istemiştir. Daha sonra Ataklı'ya, AP'lilerin oylarıyla, takbih cezası verilmistir. Usul hakkında konuşan Tabiî Senatör Suphi Karaman, önceki celselerde bir APli üyenin MBG üyelerini «Vatan hainleri. olarak suçladığını belirtmiş, «O zaman bu sözlerin zabıflardan çıkarılmasına kantı çıkmış. zabitta bırakılmasını memleketin selâmeti bakımmdan sanınmustura. O zaman bu üyeye takbih cezası verilmemişti» demiştir. Arşivdeki fotoğraf Kendisinin neden bu işe kanştırılmak istendiğini ve fotoğrafınm polisin eline nasıl geçtiğini sordugum zaman, Ozdemir, yine gülerek şöyle cevap verdi: «Bundan bir süre önce okulda Dursun önkuzu adında bir öfrenci pencereden düsmüstü. ötrencinin pencereden atıldıçı iddia olundn. Bu olayda benim de bulunduğum öne sürülerek polis beni aramağa başladı. Aramasına liiznm yoktu, çünkü okulun yatakhanesinde yatıyordnm. Hakkımda gıvabî tevkif karan olmadı&ı halde beni alıp Emnivet Müdürlüçüne çötürdü ler. Gazetede çıkan fotofcrafım o zaman çekilmis ve polis arşi. vindeki fotoğraftır.» Baskın olayı nasıl oldu? Baskın olayı, samldığından çok basit yapıldı. Toprağına bağlı bir vatandaş, günlerdenberi Kuleönü köyüne yurdun dört bir yerinden babalannın ellerinden tutarak ge tirdiği çocukların dolup taştığı Nur Okulu'nu tesplt etmişti Bir ilgiliye haber saldı. Jandarma bir anda yasalar dışmdaki «Nurculuk» okulunu basıverdi. Sait Nuri Ertürk'ün yönettiği okulun DU dönemdeki 82 kişilik egitim ordusunu (!) ortaya çıkardı. Ben de bn sonmun cevabını ögrenmek üzere bir kaç gündür îspartaya yerleştim. Okul sömtlrücüsü Sait Nun Krrürk'ün Jömligi hakkında çogtınluğun haberi yok. Muhtann bile.. Ama biz öSrenmeye çalıştık. Köye gitmek Uzere anlaştıfımız şoför yolda köyü Te köylüyti tanrtrı. Bu köyde bol silâh ve merml bulunurmtış. Allah gösterrnestn, bir savas çıksa, bölgenin savunması bu köydeki silâh ve mermi lerle yapılabilırmiş. «Hemen hepsi sllâhlıdır. Kaçakçılık yaparlar..» dedi, şoför, «Gaynsında çahşmazlar..» Köye girdlğimiz zaman hepsinl duvar dlplerine oturmuş günes lenirken bulduk. Kadmlar bile kocaman göğüslerine yasladıklan bebelerini açık havada emziriyor lardı. «Nurcudur bunlann çoğn» dedi şoför. «Göreceksiniz bakin, pek fazla birşey demiyeaekler size.» «Nerede Adalet Bakanı?» Tunçkanat. Içişleri Bakanım yasalan ve Anayasayı çığnemekİe suçlamış, ihbann savcıya intikal ettirilmesinden sonra îçişleri Bakar.mın sorumluluğunun bittiğini hatırlatmış, bundsn son ra Adalet Bakamnm. savcılann. yargıçların sorumluluğunun başladığını belirtmış, «Nerede Adalet Bakanı, efer görevirıi İçişleri Bakanına devretmişse bunu da açıklasınlar» demiştir. Tunçkanat, tş Bankası Emek Şubesınden 124 bin liramn götüruldügünü, ovsa bir hafta önce Gazi Osmanpaşa'da aynı bankanın bir şubesinden 500 bin lira soyulduğu halde polisin seferber edilmedığtni, vollann tutulmadığını öne sürmüş, Ankara'da öğrencüerin pünlerce birbırine kurşun sıktıg"nı söyleyerek «tçisieri Bakanı tedbir almıyor. Suçlular. katiller serbestçe dolasıyorlar. Bulanuvoruz diyemezler. Kanlı Pazar'daki eli bıçaklı 6anık ne oldn?» demiştir. Eğitim Bakanı «Anarşiyi millî şuurla ezeceğiz» dedi Bütçe, Komisyonda 670 milyon lira arttı TBMM Bütçe Karma Komisyonunda 1971 ma!î yılı Bütçe Kanun tasarısma yapılan 670 milyon liralık artışın akıbetıni görüşmek üzere dün bir alt komisyon kurulmuştur. İşkence korkusu Günlerce gazetelerin birinci sayfalarında yer alan banka soygunu olayına adı karıştığı halde ne amaçia polise teslim olmadıgını !=ordısm Özcfemir'e. Biraz yüzü buruldu. Parmakları kenetlendi. Gözleri daldı. Sonra kesik kesik konjstu : «îskenceden korknyornnı. Ankar.Vda Slen öğrenci olayı ile ileili olarak beni Emnivet Müdürlüğüne götürdükleri zaman akla eelmeyen iskenceler yaptılar. Ifademin alınması eerekiyorsa ve bnnu Savcılık istiyor«a elbette ifade vereceğim. An. eak polise teslim olmam bahis konnsu de|ildir. Dokuz günden hu vana kaçmadım. Ancak bir tertip karsısında bulundufnm irin bn yola basvuruyorara. O ennleri hatırladığım zaman lüvIerim ürperivor. Polis kendi yazdıjı ifadeleri imzalatmak irin el'ktrik cerevanına bailadı beni. Konoştnrmak ve tutanagı imzalatmak istedi. Yapmadıfrım ve de karistnadıgım bir olayın 7apiını imzalayamazdım. Sonra ben o olay sırasında yani Dursun önkuzu'nun ölümfl sırasın. da derste bnlundugumu da isnatlamıştım. Polis beni konustnramayınca Savcılığa eötürdil. tlk sorgudan sonra hakkımda rıyabî ievkif kararı da olmadıfrını 6{rendim. Sorgudan sonra gerbest bırnkıldım.» İTÜ'ye (Baştarafı 1 incl sayfada) «Bir oyuna getirilmek isteniyoruz. Orta Doğu'dan sonra, şimdi de tstanbul Teknik Üniversitesinin kapatılması için Polis ve sağcılar, gayret gösteriyorlar. Gerekll bütün giivenlik tedbirlerini alacağız. Senato'dan ricamız. Fakülteyi kapamamasıdır» demişlerdir. Dekan ve Rektör Vekili, Devrimci öğrencilere Fakültelerin kapanmasmın bahis konusu olmadığını kesin bir dille belirtmişlerdir. «Kaçırdınız» Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli, hi.kumet adına Tunçkanat'm iddialarını cevaplandırarak. «Bu şehir şakîlerl hakkında himayekâr davranamayn» demiî, bu sözler Tabii üyeler tarafından prolesto edilmiştir. Tabi! üyeler, oturdukları yerden •Kanunsuılu ğu reddediyonız. Nerede ifençlerin katilleri. Kanlı PazarMa öldürülenlerin karili nerede, fenci öldüren polisi Kanada'y» gönderdiniz, oraya kaçırdınız!» diye bağırmışlardır. Sataşma iddiasıyla yeniden söz alan Tunçkanat. önceki konuşmasını tekrarlam.s. «Biz, sakilerln arkasmda değiliz, biz kananlann ve Anayasa'nın arkannda>ız. onların bekçisiyiz. ODTÜ kanunsuz aranmıstır, var mı ellerinde mahkeme karan, varsa buyrun Cikarıp gö<iersfailer» demiş, Bakan ise aksini belirtmemiştir. Daha sonra Sırrı Atalay ve Ihsan Topalo^lu. Ataklı'ya verilen takbihin kaldırılmasını. aksi halde AP* li Kurumoğlu'na da ceza verilmesini isteyen bir önerge vermi?tir. Uzun müzakerelerden sonra önerge reddedilmiş ve Senato top lantısı 26 Ocak gününe bırakılmış tır. Bildiri Olayla ilgili olarak Dev Genç ve ÎTÜ Öğrenci Birliği bildiri yayımlamıştır. Üniversiteye bomba konulmasmı protesto eden bildiri de söyle denilmektedir: «Bu komplo, Polisin son günler de üniversitelere ve devrimcilere karşı giriştiği tertiplerden ilki defildir. Bu olay ve oyunların bir de vamı da İTÜ'de sahneye konulma ya çalışılmaktadır. Biz öğrenciler olarak, Polis'in ve onun yamağı gcricilerin biitün tertiplerini bo;a çıkararak üniversiteyi açık tul mak ve öğretimi sürdürmek için elimizdeki biitün olanaklan kullanacağız.» Çağlayangîl • • • • • ınonu ile bir saat goruştu ANKAR^. (Cumhuriyet Bürosu) AP Meclis Grubunda dün Izmir Mılletvekili Ali Naili Erdem'in gençlik olaylarıyla ilgili önergesi görüşülürken konuşan Milli Eği>tim Bakanı Orhan Oğuz, gençlik olaylarının toplumu huzursuz kıldıguu belirterek. «Herkesce blllnen hakikat judur ki, gençliğln saf ve temiz duygulan devamlı surette siyasiler tarafmdan. ön likle sol kanat tarafından itfismar edllmektedir. Ancak anar$lyl millî suur anlayışıyla ezeceğiz» demiştir. YARIN ATATÜRK ŞAPKA GİYDİRDİ, ÎNÖNÜ DİNE KARIŞTI... Bolvadin Müftüsü fnkataVa alınds AFTON (Hakkı MERDÎVENCt hildiriyor) llçede sebep olduğu olaylardan sonra Va!1 tarafından yeniden görevlne lade edilen Bolvadin Müftüsü Süleyman özkafa dün Diyanet tşleri Başkanlığından gelen bir telgraf emriyle Ankara Müftülügü emrine alınmıştır. Aksoy'un evine dinamit atıldı ANKARA (Cnmhoriyet BüroMi) Önceki gece yarısından sonra Prof. Mnammer Aksoy'un evine, belirsiz kişiler tarafından dinamit atılmıştır. Çok şiddetli infilâk yüzünden Aksoy'a ait dairenin VB komşu dairelerden bazılaruıın camları kırılmış, semt sakinleri heyecan lı saatler yaşamışlardır. Olay. saat 1.30'da geçmls ve dinamit, Aksoy'a ait dairenin giriş kapısında patlamıştır. Yaralanan olmamıstır. «Ifadesini alın» Bomba olayı ile ilgili olarak lstanbul Emniyet Müdürü Muzaffer Çağlar, yaralanan öğrencinin ifadesinin alınmasını istemiştir., Polisler. kaburgası kırılan ve ame liyat edilen öğrencinin' olayla il: güi olduğu gerekçesiyle kaçmama sı için hastanede güvenlik tedbirleri almıştır. « Yüzleşebilirlm » «Gazetelerde arandıeıma dair haberter çıkıvor. Polis, avukat ve icra memııru ilp diirerierinîn bairlanması sıra«ında benim de bıılunduihım iddia olunuvor. Sevim Onursalı an<ak razetelerdeki rpsimde gördüm. Kendisi fle her an vüzlesmevp hazınm. Bövle biV surun vüklenmesindeki ncdenler baskadır» diyen özdemir. «kor.n baskadır» dedl ve şöyle devam etti: fiğırnaslı (Bastarafı 1 tncl sayfada) ğerlerinin de üniversitede arkadas ları arasında bulunduğunu. olayın istismar edilmek istendiğini öne süren Ağırnaslı, soygunda kul lanılan aracın Milli Emniyet misa firhanesinin önünden çalınan hur da bir otomobil olduğunu, olaya adı karıştınlanların daha önce ElFetih'e çidip gelmiş ve Kommer'in otomobilini yakmış gençlerden se çildiğini belirterek, «CI\ veni kurbanlar mı istemektedir?» demış ve devamla şunları söylemiştir: «tktidar çevrelerince getirilmek istenen yeni faşist tedbirlerin ortamını hazırlamanın, devrimci ve Atatürkçü cepheyi yıldırıp sindir menin, ODTÜ'nin faşist kanunlara ilk karşı çıkan üniversile olarak itibarına gölge düşürme gayretleri nin de bu olaya ve yaratılan havaya etkisi ve katkısı olabileceği dü. şünülemez mi?» Oynanan oyun «Benim kanıma eBre hn nîr o^ımdur. T)pvrimri srencler Ü7Prinde ornanmak i'stenpn ve bu nedenle sahneyp konuimuş olan bir oynndur. Kamu oyunu fasizme hazırlamak için yapılan tprtinlerdir. Devrimci çençler Ü7PTİnde varatılmak istenen terördür. Tekrar edivorum. Olavda yoktıım. bunu sonuna kadar da savunabilirim. üavunacaçım da. Zaman her şeyi ortaya koyacaktır.» ANKARA rCumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Ismet Inönu, Sanık Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağ J Tunçkanat. banka soyguncıılayangıl ile dun saat ll'den 12'ye larının ke?ın teshis edılemedikkadar CHP Millet Meclisi Grup lerır.i, hüküraetçe suç'.u ve soyBaşkanlığı odasında yeniden göguneu olarak adlandırılan kimruşmüştür. Bugun yapılacak Milli Güven I selerin ancak zan altında olan sanık durumunda bulundugunu lik Kurulu toplantısından önce ya öne siirmu<. «Emniyet mensuppılan Inönü Çağlayangil görüşmesinin teklifi, înonü'nun ifadesi , ları ellerinde dürbünlü uzun ne gore Çağlayangilden gelmiş ve namlulu silâhlarla insan avına bildirüdiğine göre yine Çağlayançıkmıs. Bunlar sanıkları oldür. gil CHP Genel Başkanı İnönü'ye mek için techiz edilmisler, yıldış politika sorunları ve Irak Cum dırım ekipleri kurnlmus. sokak hurbaşkanı Yardımcısı Ammas'ın ortasında cinavetler islenirken zıyareti hakkında bilgi vermiştir. en ağ;ır suclarda dahi kurulmayan bu ekipler nasıl da kurnluvermiş» demiş, «ölüm müfrezelerinin özel silâhlarla donatılma sında re "vur" eınri verilmesinde tçisieri Bakanının niyetinin belli oldufunu» söyleverek sözlerini söyle bltirmistir : «Bn sartlar altında Bakana, İZMİT, (Cevdet YAKUP bilSavcıya, polise nasıl çüvensindiriyor) «Kennedy Oteli» ciler. Bnnlar kendi kendilerini nayetınin samğı Metin Kahrakorıımak tibi bir duruma zorla man, önceki gün 19 sıralannda, itilmislerdir. Hükümet bu soIstanbul'daki duruşmasından son ramlulnktan kolay kolay kurra Izmit Cezaevıne götürülürken, tnlamaz. Yarımca bölgesinde jandarmalaSon söz olarak şu ayarıyı bu nn eiinden kaçmıştır. kürsiiden hir kere daha yapıyoKahraman, bir akar jakıt isrıım: Eçer eünün birinde siz tasyonunda rahatsızlaıiiığıu soy banka soyçtınundan suclu olaleyerek gırdıgi helânm arknsınrak ilân ettiSiniz bu çenrleri bir dan firar etmiştir. Sanığın yolsilâhlı çatı=madan nefis müdada jandarmalara «Kaçarsam İsfaası bahanrsivle öldürecek otanbul'da 3 4 kisiyi öldürürüra» lursanız, ki biitün hazirlıkları. dedıği belırtılmıştır. nız ve ola»anüstü tcdbirleriniz Metm Kahraman, 1967 yılının bıı nivetinİ7i ?rıkca helii edivor, Kasım ayında arkadaşı Ayvaz ile sizleri bu kürsüden ?er.çlerin kaa bırlıkte, Taksım Sıraselvıler'dek! tili o'arak suciavacaÇımı pesi«Kennedy Oteli» ni basmış, bu nen duvıırnr. bn kanun dısı haarada Gazıantep'h fındık tuccarı reketlerrlen sakınmanızı tavsiŞe\ket Çıl'i öldürmüştü. Olaydan ye ederim.» sonra firar eden Metın Kahraman, 27 Eylül 1968'de Halep'te Olay yakalanmış, Ay\az ise İzmır' Tunçkanatın bu sözlerine bazı deki bir gece kulübünde Şevket APhler ıtiraz edınce Tunçkanat Çil'in adamlan tarafından bldüsözlerinın yanlıs anlaşıldığmı berülmüştü. lırtmiş, son cümlesini yanya Bir öğrenci dün serbesi hırakıldı îstanbul Üniversitesi'ni basma. ya gelen Çapa Öğretmen Okulunun sağcı öfrencileriyle 6 Nisan günü çıkan olaylara karı$tığı gerekçesivle tutuklanan devrimci ögrencilerden Mustafa Gürkan, dün akşam serbest bırakılmıştır. Nurcular ve AP «Konusmazlar» diyor, bir taraftan da bildilclerinl anlatıyordu. «tspartanın çoğu Nurcu. îspartada benim bildiğim daha 10 tane buna benzer Irurs var. Bnnu neden bastılar «nlıyamadım!» Şoför de ben de anhyamaınıştık sebebini. Belki bizler gibi bir çok anhyamayanlar va«Iı. Yl ne soför söyledr j cTum Nnrculann «Imdtlerde' ' bs#ca pnrtiyp kaydtklan, » r t # | onu destpklediklen sövTfniTrtr. Belki ondandır. Politika değistirmis oiabilirdi Nnrcular. Onnn icin tspartadaki Knleönfi köyü. Fethlyedeki, Manisa'nın Kıran k5 vnndeki Nnrculnk okullan pespe=c bamlmava baslamıçtırj. Şoför, birbirinden ayrmtılı. ama aynı noktada birlesen şeyler söylerken köye girdik. Duvar diplerine sıralanan köylülere yak laştıkça atmaca gören «Çü» ler gibi avaga kalkıp dagıldılar. Yas lılar kaldı duvann dibinde. Bir gence sordum: «Sizin burada Nur Okuln var•nıs. basmışlar..» üzun süre dalgın gOzlerle gö ; zümün içine bakıp sustu, konuş • madı. öteki köylüler de konus | muvor, susuvorlardı. Soruyu tek rarlayınca «Muhtara (rittiniz mi»? , dedi. Muhtar şehirdeki pazara git; misti «Onu bulamadık» dedim, yanımızdan uzaklastı. Bu kez kucağındaki sümüklü bebeyi oksayan yesil berell ihtiyara sormaga başladım. «Ne lş raparmıs bn Sait Nuri Ertfirk «Birkaç sene oldn askerden teldi. eve kapanelı?» «Vatifesi yok mu?» Kızarak cevap verdi: «Olmamı? Vazifesi Allahın emrettiği okunaklan olrur evinde. Bir yana çıkmaz.» Sonra herkes konuşmaya, sormaya başladı: «Karasakallı a£a değil mi'S «Kaadı sakalmı.» "Kennedy Oîeli,. cinayeti sanığı firar etti İbrahim Seven (Baştarafı 1 İncl sayfad») murlarj ile icra islemi. için gelip bağlanan ateki görevlilerln kendisint gördüklerinde suçsuzlujv nun ortaya çıkacağını, olayla ilgisi bulunmadıtmı söylemiştir. îbrahim Seven, bugun adliyeye verilecektir. Kürkçü ve 6 arkadaşı da serbest bırakıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cemal GürSei îfeydanrrida 28 Arahk gfinü lenılsn Atarrürk panosunun yerine yenisi takılırken meydana gelen olavlsr siTasında tutuklanan Dev Genç Başkanı Ertuğrtıl Kürkcü ve 6 arkadaşı, 2"ser bin lira kefaletle dün tahliye edilmişlerdir. 8 tutuklama karan Ankara Savcısı Fazıl Alp, banka soygunu ve daha sonra Sevim Onursal'ın evinde geçen olaylarla ilgili olarak. 9 kişinin arandıfını, banlardan 8'i hakkında jnyabi tutııklama kararı bulunduğunu bildırmiştir. Muzaffer Erdost, 7,5 yıla mahkum oldu ANKARA, (CnmhuTİyet Bürosu) Lenin'in «Ne yapmalı?» adlı kltabını yayınladığı için hakkında T.C.K. nun 141. maddesine muhalefetten dâva açılmış bulunan Sol Yaymlan yönetmeni Muzaffer Erdost'a, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesinde, dün yapılan duruşması sonunda, Başkan Fahri YUcel'in de muhalefetiyle ve 07 çokluğuyla 7,5 yıl ağır hapis ve 4 yıl Tokatta sürgün cezssı verilmiştir. Dr. SHA KOKKEN \ Tepkîler Ankara TMGT'de 24 devrimci kurulus ad:na düzenlenen basın toplantısında, son olaylarm ikti darca düzenlendiği. amacmın sosyal ekonomik sorunları gizlemek olduğu öne sürülmüş. buna karşıhk. .tş«i?lik ve Pahalılıkla Mücadele Haftası» düzenlendiği açık lanmıştır. Bu arada aranmakta o'an öğrencilerden Sinan Cemgilin e?i Sirin Cemgil de, dün yazılı bir demeç vermis, «İktfdar, bu vesileyle devrimci avına çıkmıştır» demi«tir. Bugüne kadar 100 kadar de\Tİmcinin evinin basıldığını belirten Cemgil, şunlan söylemiştir: Cİ\SEL TEKV1K Japon doktorun kitabı ondört milyon sattı. Eser Türkiye'de de yayınlandı Ali nereden çıktı? Kamu oyunu günlerden berl polis romanı gibi oyalayan, pahalılık, zamlar, kamınlar ve diğer olaylan unutturan heyecanlı banka soygunu için polisler sokaklarda ellerinde makineli tüfekler, koltuk altlannda 38 kalibrelik tabancalarla koşuşnrken her olayda olduğu gibi istihbarat kuruluşlan da arşivlerden öğrenci olaylarına isimleri Karışaıilann fotoğraflarını, «Bu işte bunlar da bulunabilir» gerekçesi ile yaymaya ve aradıklarını ortaya atmaya başlanuşlardır. Bir banka soyguncusundan çok, utangaç bir Anadolu çocuğunun gorüntüsü olan Mehmet özdemir konuşmasına çunlan da ekliyor: •Benim adım sadcce Mehmetrir. Mehmet Ali diye kimseyi de tanımıyorum. Polis. banka soyjfunculan arasmda bulunduğumu ya Çorln soygunu (BastaraTı 1 incı sayfada) yapmıştır. Baskmda daırenin kapısı maymuncukla açılmıs, ancak Gaziantep'li ökkeş Özmut, çıft tabancasıyla polislen kurşun yağmuruna tutmuştur. Buna rsğmen daıreye giren polisler, sanığı ayağından yaralayarak topluca üzerine aUamışlardır. Ancak, bir hayli iri olan soyguncu, polıslerle uzun süre boğuşmasına rağrr.en, zararsız hale getirilmiştir. Ökkeş Özmut, daha sonra hastaneye kaldınlmış ve aramada, çalınmış mücevherat bulunarak. Çorlu'lu sahibi Davut Yurtsever'e teslim edilmiştir. Polis, sabıkası olmadığı anlaşılan sanıgın, daha başka soygunların faıli olabi!ece*i kanısındadır. Mi//f Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mılli Güvenlik Kurulu'nun bugunku toplanıısına Başkentteki sıj'asal ve diplomaük çevıeler buyük önem vermektedirler. Ay \ nı çevreler, almaeak kararların | Türkiye"nın geleceği ile doğrudan ilgili olduğunu belirtmektedırler. GP'li Senatör Seyhan AP'de i ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ı GP Hakkâri Senatörü Necip Seyhan, dün partisinden istifa e ı derek törenle AP'ye girmiştir. Necip Seyttan m AP'ye geçme , siyle GP Cumhuriyet Senatosu Gnıpu, grup niteliğini muhafaza etmektpdir kadar okurken başkan Mumcuöğlu hatibin sözün'i kesmistir. Tunçkanat yerme dönerken arka daşlan ve bazı mııhalefet üyeleri tarafından alkıslanmıçtır AP' üler bu "îirada «sunlann alkışladıkları <:eve bak» diverek söz atmca Tabıî Senatör Mucip Atp.klı «Sizin fibi hayvanları mı alkışlavacağız?» dıye bağırmışhr. Atak lmın bu sözıi bir an cevaosız kal mış dahi sonra AP'hler bağırma ya baslamıştır. AP'li Sırn Turanh'nm anlasılmayan ba7i sözleri Ü7er!ne Atakh «Sen. hir defa komısTia, hırsız» oevabını ver mis. bundan sonra Ataklı ile bazı AP'liler arasında çok ağır kelime ler kr.llanılmıştır. Tunçkanat ın konuşmasma oturdugu yerden ve zaman zaman ayağa kalkarak » n fazla tepki gös'.îrenlerden AP Sakarja Sena törü Osman S?liho*lu da Ataklıya hi'aben «Allah sizi buraya getirenlerin »özlerini kör etsin» dı ye bağırmıştır Sis yüzünden (Baştarafı 1 incl savfada) Çanakkale Bogazında Varna'dan Pire'ye demir götürmekte olan Bulgar bayraklı 333 gros tonluk «Popotomo» şilebi. ters yönden gelen Arnavutluk bayıakh «Durres» şilebiyle, sis yüzünden çarpışmıştır. Gelibolu'nun Zincirbozan mevkiınde meydana gelen kazada Bulgar şilebi, baş bodoslamadan yara almış ve su almaya başladığından, Gehbolu limanına gelerek demirlemiştir. Şilepte herhanşi bir can kaybı olmamıstır. Amavutluk şilebi ise. kaçmıştır. TRAFİK KAZALARI Görüş uzaklığının bazı serntlerde 10 me'reye kadar inmesi karşısında, trafik kazaları, görülmemiş derecede çoğalmıştır. Büyükçekmece'de I. Zırhlı Tümene ait bir leep. Edirne joluna çıkarken, tstanbul'dan Çanakkale'ye giirnekte olan bir otobüsa çarpmıştır. Jeepteki Fikret Kızsınçeük ile bir assubay ve şoför er Hamdı Koçkaja, ölmüşlerdir. VOLCOLARIN ÇEKTÎĞt Sısten en büyük zararı, Kadıköy ve Boğaz vakasında oturan yolcular çekmiştir. Vapurîann çahşmaması üzerine. motorlarla sevahat edilmemesi hakkında sık sık anons yapılrr.asma rağmen, iMbar görmemistir. Arabah vapur Iskelelerinde de uzun kuyruklar mevdana selmiştir. Bu arada. 3 deniz motoru. Sarayburnu önlerinde batma tehlıkesi geçinniş. «Halas» vapuru volunu şaşjrmıştır. Hava ve deniz trafiği, ancak saat 13 sıralarında normale dönmüş, ve günün ilk uçağı, 13te Yeşilköy'den havalanabılmiştir. Kadınlar Devrimci Kadınlar Bırliği Genel Başkanı Neclâ Özgür ve Yürıitme Kurıüu ü^esı Cemile Çerçel, dün fstanbul'da bırlikte düzenlediklert basın toplantısında «Deniz Gezmiş ve arkadaşlannın Polis'in ovununa eelmemek için ortava rıkmadıklannı» söylemişlerdir Özgür, bu arada. Gezmiş ve arkadaslarma veni blr oyun hazırlanarak aynı oglu Taylan Öz?ür olavında olduğu gibi ö!düriılmek istendiğini öne sürmüştür. Sayın doktorve eczacılara Cainpovit Enjeksiyona mahsus karaciger ekstreli Vitamin B kompleks'i piyasaya arzedilmiştir. Bayer Bürosuİstanbul GOAPKA CA 711 İlâncüli: 1560/ 647 1 Basksn Hayri Mumcuoğlu, birleşime yarım saat ara vermıs ve genel kurulu süratle terketmiştir. Birleşım kapsndıktan sonra küfürlü suçlamalar daha da şiddetlenmiş, AP senatör lerinden Hamrti Ozer. Mehmet Vanşlı. Orhan Kurumoflu. Mustafa Gülcieil, Mecdi Agün, Fethi Te'••5to51u bu kfifürlere iştirak etmişler, Mecdi Agün bir ara •Uakirya dısan çıkmasmı söyletniş, anc^k diğer üyeler taraf1ın tutmaya çalısırken AP'li Mecdi Agün. yerinden kalkarak karşı sıralarda oturan Mucip Ataklıya doğru yönelmiş ve kendisıni tutmayan CHP'liler arasından sıyrüarak Atakhnın bofazına sanlmıştır. Bunun üzerine sola doğrü itilen Ataklı da M. Agrın'un boynuna sanlmış ve \PTi senatörü sağ eliyle yumruk amaya başlamıştır. D^er tabii üvelerden bir lasrnı Ataklıya sal oıran AP'li Hye>i iyice yumruklamışlardır. Kavgalar olurken tsbiı senatörler kendiîerine küfür eden AP'lilerın üzerine git"îisler, anonk bu kavga başlan•îiçlan kiüürlesmeden öteve gi( iem°mi.<:tir. Bu arada Orhan Kurumoeiu (AP1 birkaç hamle yapmış fnkat kendisi AP sıralanna tekrar dö iürülmuştıir. Büı Haftanın yorumu (Baştarafı 5. sayteda) larda sadecp 1%6'da yfizde 14 artısın üstüne çıkılmıs, diger vıllarda konnt yatırımlan artıs hızı ço£n zaman hatta 1.970'tpki hızından da eeridp kalmıstır. Bu arada konut edinme talebi de azalacaktır. Bizce bıında vergiler kadar, rkonomıde avlardır eçemen olan kararsızlık da etkili olnınstur. Bu karar«ızlık. hükümet vatırımlarının az»ltılması, para operasyonu ve siyasal kargasa ile beraber olusan bir ortamdır. Bn ortam içinde basılatı 6790 mil yon lirayı zor bnlacak konut vergileri artısını bir etken nlarak saymak her hâlde abartmalı bir yargı olacaktır. Ancak vergicilikte tepki rîaima beklenmelidir. Tepki ile karsılanmayan ver ci olmamıstır ve olamaz. Dojal olmayan bn tepkiler karsısında reform nitelijinde olan Emlâk Verçisi uvrulamasınm ertelenmesidir. Hükümet feda edecekse 8rnefin inşaat ver«fWni ya d» Emlâk Alım Vergistndeld değişikliği feda etmeliydL Jlnekoloji »e clnıel eSitlm konuJarında büyük bir otorit* olan Japon doktoru Sh» Kokken: tCınsel Teknlkı adı altında yayınladıâı fcitabınd» cinse! konularda ruılıs arlamaları biJimsel vt psilcolojilc bügılere dayanan «çıklamalarla «ridermektedir. Erkegin v« kadının, eslerinin cinsel isteklerini tanımak ve onları (atmin etmenln vollarını Dr. Sha ögretmektedir. Sevisme pozisvonlarını ve tariflerin] fotograflarla veren bu kitap. dünvanın en çok catan ve bosanmalan araltan. çlftlerl mutlu kılan bir vardımcı eser olarak evltlerln yatak odalarmda en iyi köjeyl iscal etmektedir. May Yiyınları tarafından Kiiltür Kitapları arasında vayınîanan ve onbes lira fivatla satısa çıkarılan bu kltap icersinde aşaâıdakl leonular yer almaktadır: Erllllk ve elnıcl hayat Cinsel ortanlar Sertlesm* ve boşalma Cinsel temasta hazırlık Rassu Mlceler Cinsel temas ve lotopraflarl» pozisyonlar Cesitli hareketler Cinsel Iktidar Erken boşalm» Erkeiin »e kadının hllmesl rerekll «eyler Gebellkte blrlesme Âdettea kcsilme ET^nltkte cinsel hayat Sapıkiıklar Adet takvimlerl Gebe kalmanın veya önlementn yoltarı Dotam kontrole ve clnıel fconnlarda kadmlann ve erkeklerta bllmesl rerekl) cesltH bll|rtl« re metodlar. Dr. Sha: evlllik hayatında kadın re erke^e da sen cinsel davranıslan hn tdtanta Izah ederken, T»H1IJ bll«ril«H de ortara kormakUdır. Kitap. bflrfln taiılmaktadır. kltapçjlarda Olaylaıın flrdjndabi (Bastarari I tncl saytada) ' bir noktada durmıyac»Jı ve • yilrütüIeceSi yeni bildiriyle anlaşılmı^tır. Ba alanda çellşmeler ne olabilir ve Dörtler'in basan sansı nedir? Soruva cevap verebilmek için Dörtler'in başlattıÇi hareketin Türkts'in tabanında ne çibl vankılar bulaoajını bilmek ferekir, Dörtlerin iddiasına t5re Isçi kesiminde Konfederasvontın tntumundan stkSyetler yofunla^mıstır. Taban. liderlerin ayajhnın altından kavmıs, daha do£ru«u liderlerin notnnn vermlstir. Bir defisikliiin ka. çınılmaz bale geldiiH cörülmektedfr. Bu relisme. toplnmdaki olusnma paralel olarak saiıtanmslıdır. Herhalde yıllardan beri I sendikacılıkta tecrühe sahibi , olmn« Dörtler'in, eyleme geçerken cevreleıinl İviden iyi , ye ölçmüs bicmis olmalan gereklr. DSrtler hareketinf. bn bakımdan hesapcız ve roman, tik bir atılım saymak mümkun defildir. Dijer taraftan Seyfl DemirsoT ve arkadaşlannın artık yıpranmıs olduklan da eörühnektedir. Ne ! var ki. DfSK ile Türkls ara. sında payla.iT.an Işçl kitlelerinin bnndan sonraki egilimlerini kanalize edebilmek de kolsy olmıyacaktır. Sfmdiük TSrk.ls'te baslıyan demok. 1 ratık «osvalizm e^ilimlerim Tflrktş'in eski hiiviyetine bir son olarak düsünmek gereklyor. Portatif (Baştarafı 1 inci sayfada) kümlerinin kötüye kullamlması sonucunda alınmıştır. Bundan cöyle televızjon, teyp, pıkap ve radyolardan yolcu beraberinde de gelse ve tasınabikr de olsa yüzde 150 200 arasmda sümrük vergisı alınacaktır. Portatif bir« tele\1zyon alıcısının vergist 2100 • 2400 Ura arasında değişmektedir. MAÎ Tayınlan: Ctgtlogla \ KredJ han ISTAKBTJL k'V^v) (Reklamcılık: Ul«34)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle