12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Çıkmazdalar B merika Birleşik Devletleri flB tarafından Çın Hındınde baş £ • latılan tpca\uz, Vietnamdan snnra Kamboç'da da baçarısızlıeın bataklıklarına gonıülme\e baslamıstır. 1970 vılı baharında imerıkan kuvvetlerı Kamboç sınıriannı pecmış ı e bir «temizlık» harekâtından sonra meydanı Guney Vietr.am ile Kamboçun kukla Lon Nol rejımı ordulanna bırakarak cerı cekılmişti Bunu i z ^ e n gelısmeler, daha çok Washington'da yer aldı. Vietnamın arkasından Kamboçta da çıkmaza gireceklerini sören ban pnlitikacılar, Kongreve kanun teklifleri getirerek Nixon'ın benzeri dav ranışlannı önleme\e çalışmıslardı. Cooper »e Church isimli senatörlerin kabul edılen bu tasarılarına gore, bundan sonra A B D.. kukla Kamboç rejimine sadece malî yardımda bulunacaktı. Ancak Kamboç'a vardım icin butçe\e konulacak parar.ın. Amerikan ordusunun harekâtında harcanması vasaklannııstı. Ne var ki, Kamboç halk cephesinin savaşçılan, Amerikan uydusa Lon Vol rejiminin Savgon askerlerinın vardımına rağmen savası surdürmesine izin vermiyrcek kadar guçlüvdüler. Nitekim su anda, Kamboç basker.ti Pnom Penh, etrafı denizle çPMİlmiş bir adadan farksızdır. Ve başkenti iılkenin en onemli lımanı Kompong Som'a bailıvan 4 numaralı karavohı da, millivetçı srüclerin elındedir. Fakat güç durumda olan sadece Lon Nol değil, Nixon'dur da Çiinkü 1970 bahanndaki harckâta rağmen Kamboç kurtuluş savasım bastıramiTan Nixon vönetimi, A B D Kongresinde kanunjasan yasakları çığnemıs ve Kamboça yine asker göndermiştır Nitekim Amerikan nçak ve helikoDterlerinin Kamboç savasına katılmasmın vanı sıra. Amerikalv Mibavların da kara harekâtma istırak ettikleri fotoğraflarla tesbit olunmuştur. Oıkmaza girenler için valan ve inkâra sapmak, alısılmış yollardındır Ancak hu duruma düşenm A B D B?.skam olduğunu eörurce, ister ıstpmez empenalizmin sonunn da duşünüyor insan . Dunkü ra7imi7da «F1 Ahram» fa7etesinin Filistin eerillalanna iliikin hir haberini yorumlarken, bu haber konusunda ihtivatlı olmak gerektıeını belirtmıstik. Dun «Fılistının kurtuluşu ıçin halk cephesı» orçutunun lideri Hibbas tarafından vayınlanan bil<lirv>İhtnaJıroıwU taaklı oldueufnuzu cnst»rmistır Habbaş «sılâhlı muCBtlpleattz FılıstıtHn kurttılusuna kadar surecek» diverck, krnrii örçutünün Roeers plânına asla uvmıvacağını belırtmıştir. Ancak «Kİ Fptih» in bıldirısi, «Fl Ahram» daki haberi kısmen doçrulavan bır ılıralılıktadır. Bu bakımdan, bundan sonra Filistin gerılla orgutlerı arasındakı avrılıgın buvuveceğıni tahmin etmek en doğru vorum olacaktır. Mısır, işgal altındaki topraklarm boşalmasmı ve barış gücö istiyor Singapur toplantısı dün sona erdi Kahire, barış için şartlarını açıkladı Hint Okyanusu için özel komisyon kuruiuyor Rudi için gösteı/.. IngUız hukumetinin bundan uç yıl onceki oğrenci hareketlerıncle Almanya, Fransa ve Ingiltere de başrolu oynayan ve daha sonra sapcı bır gene tarafıntlan vurnlarak yaralanan, Alman oğrenci lideri Rudi Dutschke yi Almanya'ya geri gondermek isternesi uzeriııe ogrrencmin arkadasları Londrada bııyuk bir gosteri duzenlemişlerdir Gosteriye Inçiltere'deki ogrenci olaylarında liderlik yapan Pakistanlı Tarık Ali de katılmıstır. Resimde Tarık AH (ortada) ve ogrenciler Dutschke için yapılan go«teri sırasmda goruluyorlar. (DIS HABERLER SERVtSt) St\'G*PLTl Smgapurdakı îngılız üluslar Toplulugu K o i feransında, Guney Afrıka çevTesmdekı ve Hınt Okyanusun dakı denız tıcaret jollannm guvenlığı korusunu ınceleyecek 8 ulustan meydana geten ozel bır komisyon kurulması kararlaştırılmıştır Comınon A ealth toplantısı bu şekılde uzlaşma ıie sona ermıştır. Bojlece bırçok sı\asi gozlemcıye gore îngıltere kuçuk bır zafer kazanmıştır Bılmdığı îa^jı îngıltere Hınt Okyarusunun So\ yet tehdidi altında olduğunu ıd dıa etmektedır. Komısjon Avustralya, îngıltere. Kanada, Hmdıstan, Jamavka, Kenya, Malaysıya ve Nuerya tem sılcılennden kuruludur. pÖLİTiKADmÖRUNtAR ERGUN BALCI [DIS HABERLFR SERVİSİ] BtRLESMtS MtLLETLER Mısıı'ın Bırleşmış Miıleüer dea tem s ılciii Muhammed ElZejjad, Guvenllk Konsejı Başkanı Sır Chncrow'a yazdığı bır mektupla, hukumetının Ortadoğu barı^ı konusundakı ısteklerını açıklarken, bu açıklama îsraıl resmî ç e v . relerınde şaşkınlık yaratmıştır. Ee Zeyyad'ın açıklamasına go re, Îsraıl kuvvetlerının butun ısgal edılen Arap topraklarından çekılmelerı ve Fılıstınh multecıler sorununun çozum lenmesı, Ortadoğuda barışın kurulması ıçın yeterlı olacaktır. Mısır temsılcısi, Bırleşmış Mıl letlenn Ortadoğu'cfa askerd°n armmış bolgeler kurarak buraj a dort buvuklenn de katılacağı barış gucu kuvvetlerının gonderılmesinı de ıstemıstır. BETRUT. (THA) Beyrufta, ElZeyyad, Ortadoğuda bır bır El Fetıh sozcusunun yaptıanlasmaya varılamamasının en ğı açıklamava gore, dun Ürdun'1 bu\uk sorumlusunun îsraıl o de Fılıstınlı gerıllalarla hukumet duğunu behrtmekte, «tsrail Hukuvvetlerı \ enıden çarpışmaya kümetinin yaptığı açıklamalar başlamışlardır. hep bir önceki açıklamalannın avnı oluvor» dem»ktedır El Fetıh sozcusunun açıklamaISRAtLDE ŞAŞKINLIK sma göre, on gunden berı ılk deTEL AVİV ö t e \andan Mıfa Urdun'de gerülalar, hukümet sır'ın, Jarrıng muzakerelerı koJtuvvetlenyle çarpışmava başlanusundaki muhtırasının yayınmışlardır Sozcu, çarpışmalarda lanması, Israıl resmi çevrelennı şaşırtmıştır bır kışının yaralandığını belırtHenuz resmî bır tsrail tepkımıştir Sozcuye gore, Urdun ordu sine raslanmamakla bırlıkte, bu bırlıklen gerıllalara ateş açmışçevreler, Dr Jarnng'm çok raşlar ve surprız bır saJdında bubet ettığı «gizli ve sakin dıplomasi» fıkrinin bu muhtıra ıle lunmuşlardır terkedümış old^ığunu \e goru El Fetıh sozcusunun Ürdun'dekı melerın de\amında buidan bov. Arap Ates Kes Komısyonunun ole >eni engellerle karsılaşılacağmı ılerı surmektedırler. Hat»a laydan haberdar edıldığını soyKuduS'tekı bazı çevreler, Mı^ır' lemesıne rağmen, Amman Radın, bu davranışıyla goru'tne P yosu, çarpışmalar konusunda her. rın başarısızlığını kendı e l l e n j . hangı bır haber vermemıştır. le hazırladığı kanısındadırlar ÜRDÜNDE ÇARPIŞMAUR YİKE BAŞLADI FRANSIZ ATOM ENERjlSI KOMISYONUNUN 7 ÜYESI UÇAK KAZASINDA OLDÜ ALBENAS (Fransa), (THA) Fıansa Ha\a Kuvvetlerıne aıt ve ıçınde suba>larla Fransız Atom Enerjısı Komısjonu dırektorlerı bulunan Nord262» tıpı bır taşıt uçagının AıxEn yakınlarında bos bır a^azı uzerıne duşerek ınfılâk eı'ığı, Fransız Sılâhlı Kuv\ etlerının bır jetkılısı tarafından açıklanmıstır Yetkılı, uçakta bulunan 19 kışıden hıçbırmtn kurtulamadıgını sozlerıne eklemıştır. Finlandiyalı bir Musevi, UThanl'm yerine aday gb'sterîldi HELSÎNKİ, (a.a.) Finlandıya hukumeti, Bırlpşmış Mılletlerdekı temsılcısi Max Jacooson'un UThant'ın yerıne genel sekreterkğe aday gosterıldıgın* resmen açıklamıştır Bılındıği gıbı, UThant yenı donemde g * <nel sekreterlık gorevıne devam etmek ıstemedığım ıfade ettıiştır Danimarka, Fınlandıva, îzlanda, Norveç ve Isveç, Jacobson' un adayhğını destekledıklenni bıldırmışlerdır. Sadece Jacobson'un Musevi olması, seçıml kazanma şansım azaltıcı bir etken kabul edılmektedır. Tanhçi ve, eskı bir gazetecJ olan Max Jacobson, 1965 yılından berı Fınlandıya'nın B M. heyeti başkanhğını yapmaktadı*. Harıcıyede IUC gorevıne 12 yıl once, Washington basın ataşesl olarak gırmıştır DPcG m ICindekl PCİIUİ m . . . ddta Uçak, Parıs'ten Guney Fransa' Orange'a uçarken ka>bol VI k w ı^ııiHvnı LiîlîiaMMM 1 M | H A DCMHFİIMC* muştur Fransız Sılahlı Kmvetler ı n e bağh bır helıkopter, uçagın kalıntılarını Ardeche bolgesınden ta bulmuştur Çagırılan kurtarma ekıbı, kar nedenı ıle olay yerıne ulaşama Prıvas'dan 20 kılometre uzak «Akdenizde denge», «Vıetnamılaştırma», «Suveyşin doğusn pelitikası», gıbi gazetelerde sık sık okumaya ahştığımu sivasal devimlere, Îngıltere Başbakanı Heath'ın sayesinde, son zamanlarda bir yenisi daha eklendi: «Hint Okyanusunun güvenliği». Muhafazakâr Partınin lideri, Singapur'daki Commonwealth (Mılletler Topluluğu) konferansının başmdan sonuna dek, dunyada geniş tepküere sebep olan G. Afrika'ya silâh satma emeünl bu teze dayanarak savTinthı. Hint Okyanusundaki Sovyet filosu giderek guclenıyor, Îngılız ve Amerikalılann bu denizden geçen hayatî ticaret vollarını cıddi biçimde tehdit eder niteliğe bürünıiyoTdu Ingiltere, Hint Okyanusunun güvenliğini sağlamak amacı ile Güney Afrika ile isbirliğı vapmak, guttüğü ırkçı politika tum dünyada verilen bu faşist ulkeye silâh satmak nijetinde idı. Gelen haberlere gore, Londra, hayati derecede önemll durumIarda G Afrika'ya silâh satma hakkını sakladıgını Singapur konferansına bıldirmiş \e Hınt Okvanusunun gtvenligı konusunun incelenmesi için de 8 üyelik bir komısyonun kurulması kararlastırılmıştır. Turkçe>e, MUletler Toplulugu dive çevrilen Commonwealth'ın 31 üvesi, uluslararası hukukta «sui generis kendine özgii» bir statüye sahiptirler. Toplam nüfusu 900 milyona yaklaşan ve 21 miljön kilometrekareve yafcın bir alanı kapsayan Commonwealth, Devletler Hukukunda Federaeyon, Konfederasyon ya da ittifak biçimlerinden hiçbirine uymaz. Yazılı bir Anavasası olmavan bu topluluğun UTeleri tam koloni, kendi kendini yoneten koloni ^e domınyon safhalanndan geçerek bagünkü hükümran de\let statıisune erişmişlerdir. Halen Commonwealth, özgur ve eşıt ulkelerın kımı konularda işbirliğî yaptıkları ve zaman zaman toplanan Basbakanlar konferanslannda eöruş ahs verişinde bulundukları bır tooluluk olarak tanımlanabilir. Başlangiçta üveleri arasında ırk, dil ve kultür birliğine dayanan Cornmonwea»h'in ilk tarifini 1926 tanhli imparatorluk konferansından sonra avrıntıları saptanan Balfour beyyannamesinde gorü'oruz. Bu bcvannameye göre topluhık üyeleri, «birbirine eşıt statüve sahip, özerk dominyonlardan» meydana gelıyordu. 1931 tarihli Westminster beyannamesj ile ise Londra'nm. talep edilmeden, dominyonlardan herhanei biri namına ?asa çıkartmak hakkı olmadığı kabul edıldi. MUletler Topluluğunun ilk uyeleri arasında olan Güney Afrıka, 1961 yılındaki Basbakanlar konferansında, Aparthaid politikasının eleştiriunesi üzerıne topluluktan çekilmiştir. 1947 vıhnda işçi hukumetinin. Commonwealth'e hnparatorluk icindeki tum halklan auna kararı ile Milletlcr Toplulugu, «tngiI17 Centilmenler Kulübu» niteliğini değiştirmis, beyaz ulkeler, savıları giderek artan renkli ülkeler karşısında azınlıkta kalmav» başlamışlardır. Commonnealth'e beyaz olma\an ırktan ilk Hindistan \e Pakistan 1947 yılında katılmış, bnıilan 1948 de Seylan, 1957 de de Gana ile Malaysia izlemiştfr. Hint Okyanusu ve Heath üınitlendircli Hint Okyanusu *„,• BİR HAVAYOIU 1 P AA A Mehmet BARLAS Talrsım, Cumhurıyet (j£ddefl< reya Hi®* ' " Dîye'de rHfetSeZî yefde, (antı caane üzerıf!tT6)"~ bır ha\ayolu şırketının ıdari ışlerınde kullanümak: üzere uygun genışlık ve evsafta kıral k bırıncı t a t aranmaktadır. Kıra şartları, binamn evsafı ve halıhazır durumunu gösterır yeterli bılgUenn engeç 30 Ocak 1971 tarihıne kadar PK. 35 TOPHANE adresme gonderümesı rıca olunur. (Basın. 10439/635); fT tı> EİRALIK KAT AEANIYOE ' a * «">• ŞİRKETIİÇİH j ' "^ î WB& e*rol çırketlerının petrol ureten ulkelere vapmış oldukları teklıflere bu ulkelerın gostermış oldukları ılk tepkı. şırket tem'îilcılerını tedbır'ı bır umucta duşurmuştur Londra'} a ulaşan haberlere gore, Iran Malıye Bakanı Dr Cemsıt Amuzgar ve Suudî Arabıstan Petrol Bakanı Yaraanı petrol ureten ulkelerle vaban^ı petrol «ırketlerı arasındakı goruşmelerm gıdısatından memnun olduklarmı ve olumlu bır sonuca ula=;ma konusunda ıvımser bulunduklarını belırtmıslerdır. LONDRA, (a.a ) mıçtır Yetkıhler, subaylann arasında bır amıral ıle bır ha\a generalı ıle yuksek rutbelı subaylar ve Atom Enerjısı Komısyonunun 7 mesının bulundjgunu açıklamış olayla ılgılı fazla bılgı vermemış lerdır. AMERİKA, KAIKBOÇ'TAKİ HAREKÂTI SÜRDÜRÜYOR evaz Saray ve Bırleşık Amerıka Savunma Bakanlıgının butun yalanlamalanna rağmen, Amenkan subaylarının, Guney Vıetnamlı meslekdaşları ıle beraber komuta ve keşıf helıkopterlerı ıçınde Kamboç topraklan uzerınde dolaştıkları ve zaman zaman da, bu ulkenın topraklanna ayak bastıkları, ıyı haber alan kaynaklardan bğrenılmıştır. İtıgHfere'de posta grevi Türkiyeyi de etküedi ANKARA (a a ) tngıltere Posta Idaresı, P T T Genel Mudurluğune bır telgraf gondererek, îngılteredekı P T T personelının grevı nedemjle Turkıyeden tngıltereve posta gonderıl memesını ıstemıstır. Elçiliği basıp geçici hükümet ilânetiiler v,., LONDRA, (a^ ) Londra"da okuyan Sıeıra Leonelı bır grup ogrencı dun ulkeleı ının Londra dakı Yuksek Komıserlık (Buyuk elçılik) bınasını ışgal ederek, ıçerıde bulunan 24 dıplomatla öbur gorevlıleri rehıne almışlardır. Kendılerını Surgunde bır hukumet» olarak ılan eden oğrencıler, amaçlarının Sıerra Leone de tutuklanmış olan muhalefet lıder lerının serbest bırakılmalarını sağlamak olduğunu da behrünışlerdır. B Halen üveleri arasında tngilizce lisanından başka ortatt îftr vnn kalmaniLS olduğu anlaşılan bu garip topluluğun onünde, Başbakan Heath'ın ateşlı bir birimde söziinü ettiçi, Hint Okyanusundaki Sovvet tehdidi ise biraz gerçek dışı görünmektedir. Gerçi Sovyetler Birlıği son zamanlarda Hınd Okvanusunda a^ırlıeını giderek daha çok duvurmaya başlamı?, kıyı iılkeleri ile ilişkılerıni sıklaştırmıştır. Sovyet savaş gemileri Somali'nin kuzey doçusundaki Socotra adasmda buluşmakta. Ruslar Güney Yemenin limanı olan Hodeida'dan yararlanmaktadırlar. Moskova, aynca Jlalagasv Cumhuriyetine de (Madagaskar) şirin görünmeyi başarmıs, Gunev Afrika kınlarmm 2 bin km. kadar doğusundaki Mauritius adasmda gemileri için bazı kolaylıklar saflamıştır. Ineiltere ile Birlpşik Amerika da karşılık olarak Hindistanm euneMiıdekı Dıeço Garcia adasmda bir dinlenme merkeri kunnayı kararlastırmışlardır. iraa tum bu gelişmeler, Heath'ın öne sürdüğS glbî Hınd Okyanusunda Inçilterenin ticaret yollanna karşı gerçek bir Sovyet tehdidinin varlığına nu işare» etmektedır? u. «•Tte'İFınaacıaJ/Tlnıps» «*«4esi dış hrterler m l M r ü J u » . F. **nes'wı bildinliğine &5»e, Sinçapura yaptı^ı «en f e r t sırasmda göruştugu vuksek rutbeli lngUiz denıı subaylan kendisioe, Sovyetlerin halen Hind Okvanusunda 20 kadar savaş gemileri bulunduğunu, bu ku^etin ise Batılılan beThangl bir biçimde tehdit edemıyecek kadar yetersiz ve küçiık otdağnnu söylemişlerdir (1). En yetkıli Ingiliz subavlan tarafından vapılan bu açıklama, Heath'in Hınd Okyanusunun gu\enlıği konusunda ortalıfı telâşa lermc çabasının ne denli gereksiz ve temelden yoksun olduğunu gostermivor mu? Istelık Hınd Okyanusunda gerçek bir Rns tehdidinüı var olduğunu kabul etsek bile, kişi gene de aklını kurealıyan şu ild sorunun ce^abını merak etmekten kendini alamıyor: 1) Bo\le bir tehdidi, İngiltere, Güney Afrikaya satacağı bü? kaç uçak ve muhrıple nasıl önliyecektir? 2) Sovvetlenn Batı ticaret yollannı kesmeleri, ild kamp arasında buvuk çapta bir çatışmaya yol açabilir. Buyük çatışmaların ise, kıtalararası fıizeler ve polaris denizaltılan ile yapüdığı çağımızda, Hind Okv anusundaki bir kaç ada ve limanda Sovyet gemılerine tar.ınan kolayhklar, Moskovaya ne glbi avantaj ve üstunluk sağhyabilir ki. Rus gemilerinin Hind Okyanusundaki varlığı Heath'i boylesine ürkütmektedir? Sovyetlerin Hind Okyanusuna sarkmalan, îkı dev arasındakl dıinva çapmdaki rekabet ve denge politikasının şımdiye değin Ratılıların tekelinde olan bu denize de yayılmaya başladığına işaret etmektedır ve Rus gemilerinin Batı ticaret filolarını tehdit edeceği iddiası mantık temellerinden yoksun göninmektedir. Ama Bav Heath'ın Sovyet tehdidi konusunda yaptığı ateşll konuşmalar arasında söz ermeyi unuttuğu ufak bir nokta var ki, o da şu: Ingilterenin Güney Afrikadafci yatınmlarrtıın tutan 36 milvar TL. olup, bu ırkçı ülke ile yaptığı yülık ticaret hacmi de U mıhar lıravı bulmaktadır. Bız Londra hukumetinin, Pretoria rejimme silâh satmak istemesının gerçek nedenınin Hind Okyanusundaki Sovyet gemilerinin savısı defil, fakat yukandaki rakamlar olduğunu samyoruz. Siz ne dersiniz? (1) 18 Ocak 1971 tanhli The Fınancıal Tımes gazetesl. Mağazalarımızdan girdığinız anda ilk duyacağınız söz bu olacak... Aynı ses sıze güle gule dedıği zaman aradığınızı bulmuş, almış olacaksınız mutlaka... Yurt sathına yayılmış 14 mağazamızdan hangısıne gıdersenız gıdın avrupa anlayışında büyük mağazacılığın bütün gereklerinı bulacaksınız. Modern servis anlayışı... Alış verışte sürat.. Her aradığınızı bulmanın kolaylığı... Pıyasanın en bol ve en kalıtelı çeşıtlerı arasından seçme ımkânı. Her keseye uygun fıatlar... Butun bunlan yalnızca mağazalarımızda bulabılırsınız. Sızın, aılenızın ve evınızın bütün ihtiyaçları için alış verış etmeğe karar verdığınız anda önce bızı hatırlayın. Buyrun gelin, beklıyoruz. TURKİYE X BANKASI TARLABASI ŞUBESIlİsUnbul 75.000 liral.k Özel Çekilişi ile Sayın Halkımızm hizmetindedir KARAAAURSEL yeni *İSTANBUL Su!tanharr.qm, nSmanb«y, Kadıkoy, Ataiurk Bulvarı (Unkapanı) *ANKARA Ulus, Kızılay, * İ2MİR İZMİT BURSA, KARAMÜRSEL, ADAPA2ARI, KÜTAHYA, GA2İANTEP, İNEGÜL Magazaları TLRKİYE İŞ BANKAS1 paranızm.. ıstıkbahnızın emnıyetidir Ilâncüık. 1719^633 Yenı Ajans: 20d 645
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle