13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 0 YIL ÖNXB Kaliteli bir konser UNLU 22 Ocak 1932 tarihli YÂZÂR jOHN Harp hazirliklan Viyana Oda Müziği Topluluğu DA MtîZÎĞl türünde uzun sureden beri özlemini duyduğumuz gerçek kalitede bir topluluğu, Ankara'da, İstanbul'da ve Izmir'de müzikseverlerimiz dinlemek imkânıru buldular: «Viyana Oda Müziği Topluluğu» Avusturya Eğitim Eakanlığınm desteğiyle Avusturya Başkonsolosluğu Kültür Ofisi, Istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, İzmir Devlet Konservatuarı ve Ankara Filârmoni Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen «Viyana Oda Müziği Topluluğu» konserlerı, her zaman kolay kolay rastlanmıyacak nitelikte «klâs» sanatçıların birarada sundukları unutulmaz bir müzik şbleniydi. «Viyana Oda Müziği Topluluğu»nu meydana getiren muzısyenler, herbirı çalgılarının «virtüoz»u ayarda solıstlerdi. Ve bu sohstler. hem anlayış, hem bilgi ve hem de zevkli bir seçim sonucu düzenJenmiş o'.an programdakı eserlere gore, kâh biri kah ötekı biraraya geldıkleri zaman o derece kaynaşmış (homogene) o derece dengelı ve özellikle armoni'yi belirleme bakımından renkli ve nüanslı bir beraberlığe (ensemble) yöneldıler ki, her bakımdan övgüye değer. P ARİs 21 (a.a.) Parîâmen Almanya ve Almanya ıte hudu STEİNBECK ANILDI Ü O nıyahm: Milan Turkoviç, hiç mü balâgasız günümüzde gerek herhangi büyük bir orkestranın elemanı olarak, gerekse solist olarak, eşine az rastladığımız «fagotisMerden biridir. Bir senfonik orkestranm nefesli sazlar grubunda en yararlı ve renkli, amma bel ki de en az sözü edildiği için en tâlihsiz ve en mütevazi çalgısı olan «fagot>a bu kadar içten, incelikle ve tam hakkmı verebilen bir solist Milan Turkovic... Kendisinin Salzburg Mozarteum Orkestrası, Bamberg Senfoni Orkestrası, Phılarmonia Hungarica ve bugün Viyana Senfoni Orkestrası 1. fagotisti «Concentus Musicus», «Kontrapunkte» adlı tanınmış toplulukların elemanı ola rak, 36 ülkedeki konserlerde ba şarı kazanması, Festivallere katdmı§ olması boşuna değüdir. stiliyle etkili oluyor. Viyana'nm ünlii Orkestralarında solist oluşu, bu arada Münih uluslararası yanşmasmda «Teşvik Odülü» kazanışı, sanat gücunü gösteriyor. Florian Kltt, vıyolonseli Gas. par Cassado, Enrico Mainardi, Andre Navarra gibi büyük virtüozlarm yanında öğrenmiş, kurslarda birincilik kazanmış bir sanatçT. Dinlediğimiz kon. serde kalıtelerini, topluluğun beraberliğine katılarak gösterdi. Piyanist Helmut Deutsch her türlü övgüye lâyık. Çünkü prog ramın bütün yükünü ta"şıyan piyanist, hem solist olarak, hem de arkadaşlanna eşlik ederek gösterdiği anlayış, bilgi ve incehkle gerek değerli bir piyanist, gerekse iyi bîr korepetitör ve aynı zamanda ideal bir oda müziği yorumlayıcısı nite. liğinde göründü. «Viyana Oda Müziği Toplnln. Jn» sanatçılan Mozart'm «Fa. got ve Çello için Si bemol majör Sonat KV 292», Bohuslav Martinu'nun «Flüt ve piyano için Sonat», SaintSaens'in «Façot ve Piyano için Sonat», Schumann'ın «Çello ve Piyano için Op. 70» Adagio ve Allegro' su, Beethoven'in «Flüt, Fagot ve Piyano için Sol raajör Trio» eserlerini gereğiyle yaşattılar. NLÜ AMERİKAN yazarı John Steinbeckin ölümiinün 2. yıldönümü dolayısıyle sanatçılanmız bir anma programı düzenleyerek, bu ileri ve öncü yazarı, çeşitli yönleriyle ve değişik tıirdeki gösterilerle tekrar yaşatmaya koyuldnlar. «Stembeck'le Bir Akşam» adını taşıyan bn program önce 18 Ocak Pazartesi çünü saat lg'de Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenen bir «Açık Otu. rum^la başladı. Bunu saat 20'de «Tazar John Steinbeckten İzlenimler» konulu filim, Şehir Tiyatrosu oyuncnlan tarafmdan oynanan «Ay Battı» piyesinden bir tablo ve Sükran Güngör ile Müşfik Kenter tarafından oynanan «Fareler ve Insanlar» tnunundan bır tablo ızledi. 1!* Ocak Sah akşamı saat 18de ve 21'de olmak üzere Amerikan Kültür Merkezi'nin Tepebaşı'ndaki salonnnda «Değişik yönleri ile Steinbeck» film ve slaydiarıyla John Steinbeek'in bir filmi olan «tnci» gösterildi. «John Steinbeck'Ie Bir Akşam» programının hazırlanmasında Oktay Akbal, Saime Arcıman, Erhan Dilligil, Hikmet Eidek, Metin Ergnnoğln, Sükran Güngör, Zahir Güvemli, Orhan Hançerlioğln, Müşfik Kenter, Arçnn Kı. nal, Rauf Mutluay, Filiz Ofluogln. Mücap Oflooğln, Nüvit özdoğru, Devrim Parscan, Tanju Takın ve Aytaç Yürükaslan emek verdiler. to Harbiye Encümeni, Ge ğU oıan memleketlerin slâiılanneral Bourges ile senatbrburalarda sılâh unal lerden M. Eccard'ın, Alraanyanın gizli sUâhlanması ve t edilrnesi hakkında ldl. Bu ızaizahatını büyük bir heyecan uyandınnıştalyanın askeri kuvvetlerınin hat, Encümen âzası üzeE'nda dinlemıştir. Verilen bu izahat, tır. duıumu hakkındakı LOZAND». toplanmasına karar verilen Silâhlan Kısıtlama konferansı ertelenmiş, Almanlar ise İngilizlerin moratoryiim bakkındaki tekliflerini reddetmişlerdir. • HABER aldığuruza göre Prusya Cumhuriyetçılerl, Hıtlerci'lere karşı direnmeye hazırlanmaktadırlar. ÖĞRENCİLER arasında gittikçe artan grip salgını yüzünden yann okullar tatil edileceklerdir. • ŞEHRİMİZDE Belediyece anl teftişler sonunda iyı y a | kullanmıyan 62 lokanta tesbit edilmiş, bunlar içia kanuni işlem yapılmıştır. Mbulmac 8 Vidalarm etraflarındakJ girintıll ve ç ı k ı n t ı h yer. 9 «Umuma mahsus uzüm kütükleri bulunan bahçe» anlamına iki söz. YUKARrDAN ASAĞIYA: 1 cHerhangi b:r seyı yoktan b j l u p meydana çıkarış> anlamına ıki soz. 2 Herhangi bir isi y a p maya ehliyet sahibi olma hali. 3 Bir kimse ile onu Rülünc hale d ü surecek lâtife vapma ve istihza e t me hali, yivli çivi 4 Durum. 5 Yabancı. tersl «çocuğa nınnl scyleyip onu sükun ve rahata k a \usturan» karşılığı bir sozdür 6• Soğuk havalar mevsimi, çe\iihnce «sona erer ve hitam bulur» m â n a sına bir çeklmdlr. 1 •BeytriH SOLDAN SAĞA: hiç para v e 1 Bır apartımanın üstüne ek rilmeden e!e olarak bına edilmiş kısım (iki soz). 3456789 eecirilmis d u 2 Tarıhte «yontma tas» devrınnımda» a n ' a den sonra gelen devrin adı <ıki mına ık! soz. soz). 3 Rutubetll olmıyan ha8 Gercüvalardaki kuru soğuk rüzgir. üziim gini ve misuyu. 4 Alacakl) * s k i hukuk zeniSini m u terimi), bir emir. 5 Sonra ılâhafîi^a « i ı ' 3 ve edilmiş parça. »sevgiliniD koolma hıM fesmıru» anlamına ıki soz. 6 Herkf terfn 9 hangi bir kimseyî bir yere t b u Bir orkpk avur'» dıye .ağırır (iki sozlu bir dı. bir saru çekim. 7 Köoeği yakala ve t ı r takısı. latln karsılığj üc sözlü bir emir. Kısaca • SALİH ACAR ÖZELLİKLE «kuş» koleksiyonlanyla un yaprmş olan resram Sallh Acar'ın ((Göçmen Kuşlar» adlı tablolar sergisi Yapı ve Kredi Bankası'nın kültür ve sanat hizmetleri serisinin 75. sergisj olarak Galatasaray'daM Galeride 13 Şubat'a kadar yer almış bulunmaktadır. Bu ilgînç sergi sanatseverler ye aynı zamanda yurdumuzda doğal varlıklar olarak kuş neslirun ko runmasına ügi duyanlar tarafm dan övgüyle karşılanmaktadır. • HÜSEYtN BİLÎŞÎR martesi saat 16iO'da Taksim Sanat Galerisinde acılarak S Şubat'a kadar devam edecektir. • TARtHt KÜTÜPHANE tSTAVBUL MilH Eğitim M O dürü Ali Yallnn'ın desteğiyle. Sultan Mahmut I.ln defterdan Atıf Efendi'nln 1741 de yaptınp okuyucunun yaranna sunduğu ve kendi adını taşıvan kütüphanesinin alt katt bosaltılıp «Açık Baf Düzeni»ne uysrun bir biçlmde donatılaralr Vefa Caddesi 44 No.da açılmıstır. • FÜSUN CANAY YILDIZ LLTİST Wolfgang Schulz'e gelince, bu derece mükemmel bir teknik, pırü pırıl akıp gi den kusursuz müzik cümleleri ve duygusal yorumlayışlar, dinledığimiz konserlerde kendisini bu topluluğun aynimaz «yıldız» larmdan biri yapıyor. Çaldığı eser leri yorumlayışta «sözünü geçiren (dcmine eden)» ve akıp giden bir F GENÇ ressamlardan Fiisun D. Canay"ın resim serJrtsi Kadıknv Halk Eeitim Merke» zinin Sanat GaİP'T«inde 25 Ocağa kadar açıktır. • KRtSTlN SALERt T.4KSİM Sanat Galerisinde tanmmış ressamlardan Kristin Saleri'nin resim sergisi ilgiyle izlenmektedır. • İN'GİLfZ PtYANlST MALCOLM BİNNS tstanbul'da 23 Ocak Cumartesi saat 18 30'da Işık Lisesinde bir resital verecektir. Programda Beethoven, Brahms ve Chnpin'üı eserleri yer almaktatlır. • ROMA DÖRTLÜSÜ u TEKER TEKER YGt'LADKLARl programdan önce, bu değerli müzisyenleri teker teker kısaca ta TANINMIŞ ressamlarımızdan Hüseyin Bilişik'in 1971 resim sergisi 23 Ocak Cu Başanlı bir sergi ANGÜL, AKAKINCI'nın Taksinı Sanat Galerisinde 1 Ocak 23 Ocak arasında yer alan resim sergisi sanat çevrelerinin ilgisini çekerek başan kazanmıştır. Tanınraış res. samlarımızdan Jülide Atılmaz Ünal'ın kızkardesi olan Tançül Akakıncı 1946'da Balıkesir'de do|nrus, Istanbul'da Devlet Güzel Sanatlar Akademisinı 19*0 Haziranmda.bitirmistir. Bedri Rahmi E^âbogla'nnn öfrencisi olarak vrtisen çenç sanatçının bu ilk fcisisd sergisidir. Fo. toğrafta, Tanjül Akakıncı, bir tablosu önünde çörülüyor. Nesrin Sipahi I ve T radyo I 8 T A N R II l 05.55 06.00 06.20 Açıhş ve Kur'anı Kerim Saz eserleri 0fi30 Günaydın 07.00 Köye h a b e r l e r 07.05 T ü r k ü l e r ve o. h a v a l a r 07.30 Haberler, Jıava d u r u m u 07.45 Hafıf Batı müziği 08.00 i s t a n b u l 'da bugün 08 10 Beraber s a r k ı i a r 08.30 Piyano soloları 08.45 R. Şenses'ten t ü r k ü l e r 09 00 Ev için 09.20 Incı Çayırlı'dan ş a r k ı l a r 09.40 Arkası yarın K a d i n Dünyas: • (5) 10 00 H a b e r i e r 10.05 K ü ç ü k k o n s e r 10.30 Okul r a d y o s u 11.30 Şarkılar ve saz eserleri 12.00 H a b e r l e r 12.10 G. S. Bılgın'den t ü r k ü l e r 12.25 Küçük o r k e s t r a 12.40 B e r a b e r ve soîo ş a r k ı l a r 13.00 Haberler. Resmi Gazete 13.15 Dans müziği 14.00 Ç. I n ö n t e p e o r k e s t r a s ı 14.15 G. GüvenLı'den ş a r k ı l a r 14.30 N. Divitçioğlu o r k e s t r a s ı 14.45 T. Karabulut'tan tür. 15.00 Haberler lo'.OS Okul radyosu 16.05 Türküler geçıdi 16.20 Minyatür rnüzık 16.45 B. OraPdan şarkılar 17.00 Haberler 17.05 17.25 17.50 19 00 19 30 19 40 19.55 20.00 20.20 20 45 21.00 21.10 21.30 21.40 22.45 23.00 23.45 23.55 24.00 Köy odası Kadınlar faslı Reklâm programlan Haberler. iıava durumu Hafif rnüzık Dlriı'sohbeT ' Bır varmıs. bir yokrriuş Beraber ve solo şârkılar Hafıl Batı müziği Bağlama takımı 24 saatin olavlan S. T. Gülerman'dan şar. Kitaplar arasında Türküler Haberler Opera konser. Gece müzıgi Günü n önemli haberleri Kapanış. l'Dünyayı Gorüş, K ya'ya Dışisleri Bakanlığınır H daveti üzerine bir tumeye o n c e Sovyet Kus Ankara, İstanbul ve İzmir'de başanlı konserler veren cViyana Oda Müziği Topluluğu» yukarda görülmektedir. i fak'^«MM^dönen<«nlü s e t * a S natçımız Nesrin Sipahi için Moskova Radyosunda bir konuşma ile dört şarkı yayınlanmıştırT Ayrıca «Memleketlere Selâm» programında Nesrin Sipahi'nin «Dünyayı Görüş» der. gisince yapılan ankette 1970 yı. lının en beğenilen sanatçısı oldugu bildirilmiştir. ÜNLÜ İtalyan oda müziği dörtlüsü «Quartetto Dı Roma» bugün saat 21'de İtalyan Kültür Merkezihde bir iönser rerecektir. • i'EM BlR GALERt NESRİN SİPAHİ TÜRKİYE'NtN tlk devamh • karma sanat galerisi 30 Ocak Cumartesi günü Nişantaşmda Emlâk Caddesinde Melda Kaptana'mn salonunda açılacaktır. KAYTP Şebekeml hukumsüzdür. kaybettim. BAHA SEZGtN Curr.hurltet 638 İtalyan sineması, sanat gücünü ortaya koyuyor "0 ANTE ALİGHtERt TürkItalyan Dostluk Dernegı» ' nin düzenlediği İtalyan fıln.lerine ait ilgıyle karşılanan gosterılere, 27 Ocak günü saat İS ve 21de «Kocalarımız» adlı filmle devam edilecektir. Risi . Zampa D'Amico'nım yonettikleri «Kocalarımız» da Al Gayrimenkul Satış llânı tSTANBUL EMNtYET SANDlC.INDAN: Dosya No: 969/2699 1 Ali Rıza Özkalmçınar İPA. 2554 No. lu borç senedi ile Sandığımız Saraçhane Ş^oesinden aldıeı borç paraya karşılık tapudan alınan kayıt, suretme göre maliki bulunduğu Fatih, Hobyar mahallesı. Kocamustafapaşa caddesinde kâin, 1137 ada, 2 parsel sayılı üzerinde 74 kapı No. lu (Cerrahpaşa Saray) kârgir apartmanın 10/1855 arsa payh A blok zemın kat 8 No. lu dükkânı Sandığımıza birincı derecede ipotek etmişti Dosyada mevcut muhammin raporuna göre tamamı 1112 m2. olan gayrimenkulün uzerindeki kârgir apartman bir bodrum, bir zemin." 3 tam kat ve bir çekme kattan ıbaret olup, zemin kat 8 No. lu dükkân Sandığımıza ipoteklidir. Gayrimenkulde elektrik ve terkos tesisatı mevcuttur. Sandığımızca 969/2699 dosya no ile açık arttırma suretiyle satışa cıkanlmıştır Açık artt.rmaya katılmak isteyenler (3125.) lira pey akçesi yatıracaklardır. Dosya No: 968'3357 2 Fatma Yurdusev İPA. 2465 No. lu borç senedi ile Sandığımız Merkez Şubesinden aldığı borç paraya karşılık tapudan alınan kayıt suretine göre maliki bulunduğu, Eminönü. Çelebioğlu mahallesi. Sabuncu Han. alt katta kâin, 393 ada, 72 parsel sayıJı üzerinde 18 kapı. No. lu kârgir deponun 1/2 paymı Sandığımıza birinci derecede ipotek etmişti. Dosyada mevcut muhammin raporuna göre tamamı 35 m2. olan gayrimenkul bir dükkândan ibarettir Gaynmenkulde elektrik tesisatı vardır. Sandığımızca 96»' 3357 dosya no ile 1 '2 hissesi açık arttırma suretiyle satışa çıkanlm:ş olup. açık arttırmaya katılmak isteyenler (4250) lira pey akcesi yatıracaklardır. Borçlular hakkmda yapılan kanunî takip üzerine 3202 No. lu kanunun 40. ncı maddesine gore yukarıda evsafı yazıh gayrimenkuller Sandığımızca birbucuK ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış Taou Sicil kayıtlanna göre yapıimaktadır. Birikmiş bütün vergilerle Belediye ve tellâliye rüsumu ile ipoteklerin terkin harcı borçluya, ıhaje pulu ve tapu tescil harcı ile varsa şerefiye borcu abcıya aittir Satış şartnameleri ilân tarihinderı itıbaren açıktır. Yukarıda yazılı gayrimenkullerin birinci açıît arttırmalan 18/3' 1971 Perşembe günü Cağaloğlunda İstanbul Emniyet Sandığmda yukandaki sıraya göre saat 14 den 15 e ve 15.30 dafl 16.30 a kadar yapdacaktır. Muvakkat ihalenin yapılması için teklif edilecek bedelin, öncelikle ödenmesi gereken gayrimenkul mükellefiyetı ile Sandık alacağmı tamamen geçmesi şarttır. Aksı halde, son arttıranm taahhüdü bâki kalmak şartı üe. 2/4/1971 Cuma günü aynı yer ve aynı saatlerde son arttırmalan yapılacaktır. Bu arttırmada gayrımenkuller, ençok arttıramn üstüne bırakılacaktır. Haklnrı tapu sicilleri ile sabit olmayan ilgililer ve irtifak ha.<kı sahiplerinin bu haklannı özellikle faiz ve mesanfe dair iddialanm ilân tarihınden itibaren 20 gün içinde evrakı musbiteleri ile beraber Sandığımıza bildirmedikleri takdirde satış fazlasmm paylaşmasından hariç kahrlar. Fazla bilgi edinmek ısteyenlerın yukandaki dosya no. lan ile Sandığımız Hukuk İşleri Servisine başvurmaları rica olunur (Basm: 10507/642) İSTANBUL tL lfi.55 Açılış ve prosram 17.00 Diskoteğımizden 17.30 Küçük konser 18.00 Ger.çlere müzik 18.30 Senfonik müzik 19.00 Hafif Batı müziği 19.30 Akşam konserı 20.15 Hafif Batı müziği 21 00 Müzik sohbetleri 22.00 Türk bestecıleri 22.30 Charles Aznavour söylüyor 23.00 Caz müziği 23.30 Gece ve müznc 00 30 Hafif Batı müziği 01.00 Program ve kapanış berto Sordi, Ugo Tagnazzi ve L. Buzzanca rol almış bulunuyorlar. Derneğin 1971 gösteri programında yer alan öteki fümlerden bazıları şunlar: «Her Çcşit Kuşku nun tıstünde Bir Vatandaş Hakkında Araştırma», «Medea», «Ay çiçekleri», «Tanrının Yılında», «Thrilling», «Komiser Pepe», «Metello», «Herkese Kendininki» «Kahramanlanmız Afrikada Kay bolan Arkadaşlarını Bulmayı Başarabilecekler mi?». «Tabancalı Kız», «Güzel Antoııio. T U R K B MAVA KUVVETLERNİ GİKUNDİRME VAHFIHA YARDIM EOEHM '•••••••^••••••••••«•••••••••s LATTUADA A N K A R A 05.55 06.(10 Ü6.20 üti.30 1)7.00 07.05 07 30 07 45 08 ıfl 08 :0 0H.40 09.00 09.20 09 40 10.00 10 05 10 30 11.30 12.00 12.05 12 İ00 13.00 13 15 14.00 Açılış ve program Kur'anı Kerim Saz eserleri Günaydın Köya haberler üyun havaları Haberler, hava durumu Sabah müziği Ankara'da bugün Sanatçılarımızdan birer Şarkı Hafif müzik Ev ıçm M. Geceyatmaz'dan tür. Arkası yann cGerçek> (11) Ara haberler Şarkılar Okul radyosu Konser saatı Ara haberler S. Uygun'dan türküler Beraber ve solo sarkılar Haberler, Resmi Gazete Hafif müzik öğle konseri 14.15 14.33 15.00 15.05 16.05 16.2u 16.40 17.00 17.05 17.30 17.50 19.00 1935 19.50 19.55 20.25 20.40 21.00 21.10 22.05 22.45 23 00 23.45 23.55 24.00 G. lpek'ten şarkılar Plâklar arasında Ara haberler Okul radyosu Küçük konser G. Tecer'den sarkılar Albümlerden seçmeleı Ara haberler Yurttan sesler Köy odası Reklâm programlan Haberler hava durumu Saz eserlerl Bir varmış, bir yokmu» Istekleriniz mikrofonda Şarkılaı tkl solistten türküler 24 saatin olaylan Gençlertn saaU TBMM saati Haberler Haftanın cestecısi Gece müzigi Günün önemli haberleri Kapanıs TelefBi'Retalıeri/ Meslekler Bb'lümij\y (tlâncılık: 1733 648) • YRICA İtalyan sesslz slA nema çağına ait filmler • için Roma Ulusal Sınema™ tek'i üe anlaşarak «Küçük Kibritçi», «Mariute», «Assunta Spina», «Tokat», «Fabiola» ve «Pompeinin son günleri» filmlerini gösterme yoluna gidilmiştir. Bunun dışında, ünlü yönetmen Alberto Lattuada'nın fılmleri serisi için Luttuada'nın, eşi yıldız Carla Del Poggio ile bırlikte îstanbul'a gelmesi için ge» rekli üişkiler .eeliştinlrnektedir. Mümessillik mevzuunda çalışmak üzere ıyi Almanca bilen, tecrübelı aranıyor. Müracaat: p!k 202 Şişliİst. Reklâmcılık: 167.640 FTTTTVTTTT İLÂN Kooperat«fımızin insa ettireceği sitcye ait Proje; mesleki kontrolluk; şant'ye kontrolu ve s u r v ^ a n s hizmetleri teklif aîmak sııretîyle ya«3tırılacak*:r. • Isteklilerin İnsaat l'uksck Mııhendisi vcva Yuksek Mimar o'ması; bu hizmetlerle ilgili olaıı sartnamemizde belirtilen evsafta beıızcr işlerın proje: meslokı liontro.uk ve şantiye kontmllr,jıı hiznıet'erini >apmış olması şarttır. 2 !?artname \e ekleri 100.00 TL. nuıkabilindc kooperaUünıizdcn temin edilebilir. 3 rekliflerin 1 Şubat 1071 saat 1200'ye kadar kooperatifimizc verilmiş olması şarttır. 4 Kooperatifimiz' ivi dilcdiğinc vermek hakkına sahjptir. Sır.ırh sorumlu İSTANBUL DOĞU SANAYİ SITEŞİ YAP1 KOOPERATİFI IDARE HEYETr BAŞKANLIĞI: Keresteciler Sıtesi Bilginler Han; K a t : 2: No 18 Demirkapı EYUP Istaııbül (Cumhuriyet: 654) KBMAL Ö ŞUBAT TATILI TtKSAT ADYO ve MüziK konularında ulkemizde bılgı ve sanat yönünden bugüne kadar çe şıtli ansiklopedi, kitap ve ya(İlâncüık: 1733 649) züarıyla değerli çabalar yapmış olan Faruk Yener bugünlerde KATIF Aİ.T.j.A.'e ait mezuniyet belgeyeni bir eser yayınlamış buJunmi kaybeîtim. Hükümsüzdür. maktadır. «Müzik Kılavuzu» adı VEDİA ALt nı taşıyan bu kitap üzellıkle ül(Cumhuriyet • 655) kemizde «çok sesli müzik» eğıtiminin ve sevgisinin yayılmasmda önder olabilecek nitelikte, bilimsel bir çalışmanın olumlu bir ürünüdür Emekli öğretmen Zehra Kültür Sarayı Gokçe'nin eşi, Ertan Toskay ve Yargıç Erdoğan Gokçe'nin yardım pulları babaları, Doç. Tunca Toskay'ın kaympederi, 30 yıl Edirnebir an önce satışa nin Gazi İlkokulu Müdürlüğünü yapmış olan, Alfabe çıkarılacak Yazan», emekli öğretmen Kııltür Sarayı Derneği Yönetim Ahmet İhsan GÖKÇE Kurulu, dün japtığı topîantıda, 21. 1. 1971 Perşembe günü veyanan Kültür Sarayınm onarımı fat etmiştir. Cenazesi 22. 1. için bastırılan 25 kuruşluk, ayrı1971 Curaa günu (bugan) öğca 1, 2, 5, 5 ve 10'nar liralık yarle namazından sonra Lâleli dım pullarımn biran önce satışa Camünden kaldınlarak Edirçıkarılmasına karar vermiştir. nekapı Sakızağacı MezarlığıBu arada kurul, Kültur Sarayına defnedilecektir. nm yaruşını anlatmak üzere korTanrı rahroet eylesin. konsüllere bir kokteyl parti veAlLESİ rilmesini kararlp.'t'.rmıstır. Koktey!, onümÜ7dskı a>" içinde düzenlenecelıür. Cumhutiyet: { MEKT£P Te/. 64/932 «Müzik Kılavuzu» R ÖLUM Mehmet BARLAS İLÂN Amasya Defterdsjeindan Amasya Merkez Helkıs ManalleslndekJ tcâln Hazlneye alt an şan eskl Cezaevınm enkazı 30 00U iıra muiıammen bedel üzerınden 2490 sayıü Kacunun 31 maddesı eereğınee ttapalı zart usulu ıle 12.2.1971 cuma günü saat 15de Defterdarlıljta satışa yapılacaktır. Bu ışe a;t şartname oer gün mesal saatlerlnöe Mülî FmJâk Seriiei'nde görülebilır. Tallpler.n yatıracalclan 2250 llralık terrünat makbuzlan İle olrlikte teklif mektuplanm frıale saatmden 1 saat evvel Komıs?on Başkanhğma vermelen İlân olunur. Postadaki vakl gecikmeler kabul olunmaz. (Basın: 25630'6a6) GİRAY YAYINLARI Genel dağıtım: Kemal KARATEKİN TÜRKİYE ÜZERİNDE PAZARLIKLAR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle