20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASlN AHLAK YASASINA UYMAY] TAAHHÜT EDEB • Sahibı: Cumhuriyet Matbaacıhk ve Gazetecilik T.A.Ş, adına NAZtME NADİ • Sorumlu Yazı tşleri Müdürü : O K T A î KURTBÖKE • Basan ve Yayan : CUMHURİÎET MATBAACILIK ve GAZETECtLİK T.A.Ş. Caealoglu Halkevi Sk. No. 3941 BÜROLAR: . •* ANKARA AtatflrV Buivan T # n « 129544 Venisehıt Tel: I2I192U Apl ABONE ve tLÂN Scmllk S Aylık S Aylık 1 Aylık Sart lçl 150 Adl Potta Vurt Dıjl 288 144 73 34 tZMÎR: Fevıipasa Bulvan Aljaroglu tsnam No 1*1: 31Z30 24709 GÜNEY ÎLLEBİ KuruköprO M loluk No. «0 • ADAttA Tel: 4550 3934 Ba5lık (Maktu) 300 Ura 3 üneO uyta (SutSnü) M 2. n I od njrra (Santlral) 80 4. S. 6 DCI «ayfa tSanttml) 1» Nlşan, Nik&h. Evlenrne. Doftum 100 Ölüra, Mevlid. Te$ekJnıı (S Cm.> 100 Ölüm, Mevlld. Tesekkür 13 UncO (S Cnrt 150 SAYIS1 50 KURUŞ BANKALAR (Bastarafı 1 inci sayfada) detektiîlerin hızh silâh çeken ve attığını vuran kişilerden kurulması gerektiğini, soyguncuları kolayhkla sa£ dışı edebüecek nitelikte olmasını şart koşmuşlardır. Böyle bir örgütün kurulabilmesi için de ügililere müracaat edileceğini ifade etmişlerdir. gerekmektedir. Bunun gerçeklestirilmesi için bankalsra bir kaç yıl önce tebligat yapılmıştı, fakat, bir sonuç vermedi» demiştir. Âcil tedbirler Tertibat yok Banka soygunlaravı aıunda haber verebilecek sinyal tertibatının olmayışına değinen bir polis şefi, «Bankalards bir baskın, bir soyjrun anında kullanılan zfl tertibatlan vardır. Bütiin dünyada oldugn gibi sovgun ve baskın olaylarım anında haber ve. rtbilmrk üzere bankalanmııda da en yakın karakollarla irtibatlı alârm tertibatlanmn yapılması Meclis (Baştarafı 1 inci sayfada) Ancak, iddiaya göre. Millet Meclisi Başkanı, kendilerine verdiği cevapta: Ben de emekliyim. hükü metten Bakanhktan bu makama yeni geldim. 1111 sayılı kanun dejjiştirilecektir. Çalışanla çalumayan hir olamaı. Sizi bu konuda dinleyemem» demiş, bu söz heyette bulunan emekli generallerle «1baylan üzmüştür. Bundan sonra Avcı ile heyet arasında bir tartışma geçmiçtir. Daha sonra, heyet üyeleri Avcı'ya yurt savunması için en zor şartlar altmda 40 yılhk bir deviet hizmetleri bulunduğunu. yetenek ve nitelikleri yeterli görülerek alın teri ile bu riitbelere ulaştıklarını. kendilerini küçüm semeye kimsenin hakkı bulunma ı dığını bndirmişlerdir. Bu defa yine iddiaya göre Avcı, Türkiye Mu haripler Federasyonu üyelerinden emekli Tümgeneral Fahrettin Soydaner, General Zeki Iren. General Talât Öktem, Kd. Albay Mustafa Perçin. Kd. Albay Can Aytan'dan kurulu heyete *u cevabı verrmstir. •1101 sayılı kanunu biz yaptık. Ister tatbik eder. iırter etmeyit. tster erteler. Ister kaldırınr. Ben bu kanunun karşısındayim.» Türkiye Muharipler Federasyonu üyeleri kanunun kendilerine de tatbikini ve işlemesini istemektedirler. Öte yandan Türkiye Emekli Muharipler Federasyonu Başkanı Bâki Öıgüler, dün Basbakan Süleyman Demirel ile Maliye Bakanı Mesut Erez'e çektiği telgraflard* haklarım almak için eyleme geçe ceklerini bildirmijtir. Isminin açıklanmasını istemeyen bir banka müdürü son soyguna değinerek şöyle demiştir: «Bankamızda hergün milyonun üzerinde ciro yapılmaktadır. Özel ve resmi kuruluşlardan gelen para miktan bazan 35 milyonn bulmaktadır. Ankaradaki soygundan sonra silâhlı bekçileri miıi harekete geçirdik. Gece ve gündüz bu bekçiler içerde ve dı şarda gürev y»vm»ktadırlar. Bu bizim aldığımı» âcil tedbirlerden biridir. Aynca rriıli fotograf çeken tertibat fçin de düşünceleri miz vardır. Bankalar kendi yönlerinden ter tibat almak için çalışmalar yapar ken, polis de gece ve gündüz dev riyelerini bankalann bulundugu kesimlere kaydırmağa başlamıştır. Gerek yaya, gerekse bindirilmiş polis ekiplerine dün sabah verilen direktifte bu konuda çok hassas olmalan istenmiştir. Liderler Ye Gerçekler [Başmakaleden devam] şilemiyecegi, hatta toprak reformu yapılsa bile, tarımda üretimi artirmanın ancak kmntılı tüketimle gerçekleşebileceği meydandadır. Bütün bnnlar çeşitli alanlarda cesur atılımları serektirmektedir. Atılıra ise fedakârlık demektir, yorrunluk demektir, alınteri demektir. Hançi partl lideri kalkar da sandık başındaki tutucn füçlerin hışmına ağratnak pahasına bu konulara değinebilir? Zaten hançi parti lideri bizdeki statükocnlofa içtenlikle karçıdır? Onnn için de bizde politikacılar sen ben kavçasından öteye, jünltrini gün etmekten başka bir şey yapmazlar. yapamazlar. Tiirlciş (BasUratı 1 İnci sayfada) Yönetim Kurulunun reform raporunu hazırlayan bu dört üyesi raporlannda sosjal demokrat yönteme bağlı, sîyasal yapısını «demokratik sosyalirm» ideolojisine uyduracak bir Türklş'in, ülkemizde ekonomik bunalımlarla birlikte ortaya çıkan kavram kargaşalığına son verecek görevi yapaca ğını da belirtmişlerdir. Raporda Türklş'in son dururmı eleştirilerek 1M7197O yıllanna tereddiitsüz davalara ihanet dönemi adını verebiliriz. Bu ihanetîn fatura bedeli ise, artık Türktş'i de aşmış ve sorumsuzlugumuznn belgesi olarak işçi kesimindeki bunalımlarm nedeni olmuştnr. Türkİşi artık bir Bâbil kulesi olmaktan çıkartmak gerek.» Raporda 1965 yılından bu yana gelişen siyasal ve toplum olaylan üzerinde durularak bir baskı grub\ı olan Türklş'in bu dönemde gö revini yapamadığı öne sürülerek şöylp denilmektedir: «Türkİş, kıyastya suregelen ekmek kavgasında tabandaki hızh kaymayı dahi göremiyecek kadar cörevini ihmal etmiştir. Özellikle varhğını borçlu oldnjjru işçi toplulufu böylesine kıran kırana bir mücadele verirken Türktş'in idarei maslahat volunu seçmesi bafcıslanır bir anlan? dejildir. Bünyesinde ciddî bir tüzük ayculamasııta yönelra Türklş Yürütme Kurulunun hazırladığı çalışma raporunun okunmasına ve müzakeresine eeçilmiştir. Yürütme Kurulu raporunda, «Tfirkiyemiz bngün toplumnn her kesiminde huzursuzluğnn bir bunalım nokiasına varmak üzeTe olduğu bir ülke jörünümündedir. Huzursuziuğa çare bu lacak kökiü tedbirierin alınması umudn dahi ortada cörülmemek tedir» denilmekte. öğrenc) olaylan üzerinde durularak üniversitenin bu olaylar yüzünden bugün eerçek özerklige sahip olmadığı öne sürülmektedir. Raporun siyasi partilerle ilgiH bölümünde İse l$çiler dahil olmak Uzere halk Mtlelerinin artılt slyasl partilere eüveninl vltirdiği belirtilmektedir. Türklş Genel Yönetim Kurulu toplantısı iki gün daha devam edecek, «dBrtlerin» muhtırası muhtcmelen bugün görüşülecektlr. KIRKLARELİ'NDE ORTA DERECELİ OKULLAR KAPANDI istonburdo kaı yoğışı bekleniyor | Doğu Karadeniz'de 300kilometrelikbir sahil şeriti, deniz kabarmasmdan bü\ük hasar gördü (Cumhuriyet Haber Servisi) İstanbul, dün Kırım üzerinden âni olarak sarkan soğuk hava akımının etkisinde kalırken. Doğu Karadeniz'deki 300 kilometrelik sahil şeridi. fırtına ve deniz kabarmasından bü>ük zarar görmüştür. Kırklareli'nde ise, kötü hava şartlarmdan, orta dereceli okullar 3 gün tatil edilmiştir. Meteoroloji, Istanbul'da ısının 't dereceden (0) dereceye düştüğünü ve kar yağışı beklendiğini bildirmiştir. Perşembe'den (Ordu> Ardesen'e (Rize) kadar uzanan bölgede dal galar, Rize'nin sahil mahalleleri ile mendirek, garaj, Erkek Sanat Enstitüsü ve sahil yolunda büyük hasar yapmış, Pazar'da Soğuksu Mahallesinde 24 ev, oturulamaz hale gelmiştir. Ardeşen'de bir ev yıkılmış. PTT ve Öğretmen ler Lokali, Çayell'nde Lise, Götele. Tirebolu ve Vakfıkebir'de sahil yolları önemli zarar görmüştür. 9 Ocak 1971 cutnartesi sab«hı ebediyete intikal eden sevgili esim. babamız. dedemiz; cenaze merasimine İştirak eden, çelenk gönderen, evlerimize gelerek acımızı paylajan. telefon, telgraf ve gazete tle bassağlıgı diieyen merhumun arkadas'.arına. dost, akraba ve yakınlarımıza jükranlarımızı IUnarızEvlitlan Toronlan (Cumhuriyet: 469) S » ..•.. • • • • • •.. .. • • • • > * Süleyman Gönen'in Bu kur*l«rda çok 3 Ocak 3O M«yı« lOr b>r pr&bl%tni 30 Oc»W. 15 Şub*t zaman lt»yb«trn« 5 $ u b a t Hmzırmr »O">\J d«n «itırMnin yo> 1« M«rt May.ttonu lt.r,n, »OrsnacAKSi 1 Nıaan M«yı««onu Inlz P o M i ı<« öm 1 Niian 13 H«<r»n O |k«yit ymptUr 3 May>a M«yı««o"u 3O M«y« '5 H « i r » n Hazır»" H»*i^n »o^u 2 H«*ir«n 2 T»mmuı 2 Haziranimtıharı 9ün»j 1 Imtihanlarına Hazırlama DEVRELER Kurslan ÜNİVIERSİTE MAHMUT G Ö K ŞE N Dersan 'AllBeyazıt •UlİMİth«t»a?a Cai !tt ' ,ÛCÎ T.I. 275132 CM Cumhuriyet •. 412 DURU TURİZM Kurban Bayramı tatilini değerlendinnelE istiyorsanız BURSAULUDAĞveANTALYA Gezüerimize lıatılmarnzı tavsiye ederiz. Aynca; Yaz Tatilinde 21 program halinde Çeşitli AVRUPA Turlan tsteyenlere BROŞÜR gönderilir. Beyoğlu İstifclâl.Caddesi 184 Tel: 44 54 09 Cumhuriyet 46G Ketenoğlu (Baştarafı 1 inci sayfada) söylemiş, raahkeme kararma da yanak olan Anayasanın 120. maddesini kendilerinin «başka türlü» yorumladıklanru ifade etmiştir. Karar gerekçesinln İki ay içinde verileceğini bildiren Ketenoğlu dört. üye ile birlikte, mahkemenin aldığı karara muhalif kahşının nedenlerini şöyle açıklamıştır: «Bir hukuk eörüşü vardır. Bu görüşlen memleket ölçülerinde yumuşatmak vardır, biz bu görüşten hareket ettik. Memleket ihtiyaçlannın göze alınması ve blnlerce gencin bulunmast, ve sairesi dolayısiyla... Tabii 120. maddeyi de biz daha baska türlü anladık. özel mektepler bmran içine dahil değildir. Özerkliği buluntnayan arastırma zarureri olmayan tnüesseseler Üniversite sayılmaz, bunlar yüksek meslek mektep'.eridir, şeklinde bir %im şe dayandı bizim jjörüşümüz, daha baska gerekçeleri de var tabii, ama şimdi uzun nrun açıkl»marn imkânsızdır.» Yüdiıımoğla (Baştarafı 1 inci sayfada) tirerek, bu kurulusların yetersiz durumda oldüklarını ifade etraistir. Hüsnü özkan (CHP). şehirlerarası telefon konuşmalannda memureleri eleştirmiş ve «Yüdı. rım telefonu icat ettiler, yüdınm oğlu yüdınm ne zaman çıkacak» demiş. DenizyoUanna değinerei şunlan söylemiştir: «DeniayoHan. kendi vazifesi dışında bir âmme varitesi daha görüyor, o da kaçakçılıktır. Sanki (Biz zarar ediyoruz, Gümrük ve Tekel Bakanlığı da zarar etsin) der gihl..» Cenglzhan Iforulmaz (CHP), PTT santral memurelerinin Genel Müdürü bile «aıarladıklanm» söylemiş Coşkun Karagözoglu (CHP) de, «THY'nın jet uçakl a n hariç. diğer uçaklarmda can emniyeti yoktur. Pilot, hostes ve uçak personeli ile yolcular, bu uçaklara binerken ecel teri d3kmektedirler» demiştir. NADİR NADt Aıdındaki (Baştarafı 1 inci sayfada) mekçi davasma yakın partilere uzak kalmasını eleştirdi. Uzun süre. bir yandan A.P.'yi, bir yandan C.H.P.'yi idare ederek yüruyen sendika liderlerinin bir ayafı kesiliyordu. 16 Haziran 1970 ryleminden sonra da olaylar hızlanmıştı. DİSK, işçi çevrelerinde itibar kazamyor, Türktş güç durnma düsüvordu. C.H.P. ile Türklş arasındaki sojukluk, 16 Haziran olaylanndan sonra hızlandı. Konfederasyonun knvvetli sendikalanndan bazı Hderlerle Demlrsoy ve Tunç ikilisinin arasında bir çelişme olduttı da gözden kaçmıyordu. Petrollş Sendikası lideri tsmail Topkar' ın öteden beri Demirsoy Tunç ikilisine mesafeli oldnfn biliniyordu. Bütün olayların yarattıgı birikim. artık Türktş'i bazı kararlara do|rn itmektedir. Bundan sonra Amerikan usulü sendikacılıiı bir yana bırakıp, işçiyi politik bilinç içinde ele alan yeni bir politikanın daha geçerli olacaih ilrri sürülmektedir. Bu tutnm bir bakıma Türk işçi kitlelerindeki uyanışı ve bilinçlenmeyi saptamakta ve onaylamaktadır. Ancak yıllar yılı, partilerüstü politikayı şiar edinmiş eski liderlerin yeni bir anlayışla kitlelerin karsısına çıkmalarında birtakım zorlnklar beürecek, elestinnelere fırsat verecektir. Bu bakımdan çelismeleri dikkatle iılemek gerekir. Herhalde Türkiye'nin eski Türkiye olmadıtmı belirtmek bakımmdan Türklş içindeki çalkantı önem< li bir işarettir. «B u , vatan hainliği» Komandolar (Ba?tarafı 1 inci sayfada) rine ?*beke kontrolü yapıyorlardı. E?ral»runı almak için yukan <;ıktığımda birden üzerime çuilanarak ellerimi ve gözleritni bağladılar. Sonra d» şarkılar söyleyerek hacaklarımı tekmelemeye başladılar. Kendlmi kaybedip. ayıldıkça yine dövüyorlardı. Bu tam 4 saat siirdü. Sırtıma demir çubuklarla vuruyorlardı. Çok acı çektiğimden oldürmelcrini istedim. Çiinkii ölmek bu kadar i$kenceye dayanmaktan çok daha iyiydi. Ertesi gün sabaha karşi bir kolayını bulup dişanya kaçabildim. Kapıda bokleyen polisler halime gülüyorlardı.» Say, yurdun alt katlannda işkence edilen birçok devrimci öğ rencinin seslerinin du>ulduğunu, polisin buna rağmen komandolara yardımcı olmaktan başka bir iş yapmadığinı öne sürmüs vet «Onla rın yaptıkları bu işkence bize sadece cüç kazandırıyor» demiştir. AP'li üye Kemal Yılmaz da, Türlt Hava Yollannın bizzat ken di personeli tarafından baltalandıgını, bu konuda örnekler vererek anlatmış. «tçakta yer yoktur denir. gideri*, aynı uçak. «• 10 kisiyle kalkar. Ayrıca, dış hatlard» çalışan personelin de bazı yabancı uçak sirketlerine ortak olduklarını ötTendim. Bunlar, Türk nçaklaınna binmek isteyenleri. «yer yok» diyerek ortak olduklan uçağa gönderiyorlar» demiştir. Bu sırada bir milletvekili, «Bunlar, vatan hainidir; bu, vatan hainligidir» diye bagırmıştır. Eıtnğ'un sözleti (Baîtarafı 1 tnci attığı ve AP hükümetinin yıprandığı yolundaki iddialar üzerine cereyan etmiştir. Fethi Tevetoğlu, Ertuğ'un konuşmasını eleştirmiş, Ertuğ'un hareket ve konuşmasının A göP rüşü ve parti disiplini ile bağdaşmadığmı iddia etmiş, «Bir parti üyesi çenel kurulda partiyl ve hü kiimeti bu şekilde asla cekistiremez. Bu olsa olsa bir korkaklığın eseridir» demiştir. Tevetoğlu'nun korkaklığın eseri şeklindeki sözleri tepki ile karsdanmış, bu görüşe katılmayan üyeler Tevetoğlu'nu protesto etmişlerdir. Osman Hocagil söz istemiş, Tevetoğlu'nun görüşünü yererek, •Bir partili üye meseleleri elbette çekinmeden ve cesaretle ortaya koyabilmelidir. Bunun adı da arkadaşımmn iddia ettiği ribt korkaklık değildir. Bunun adı cesarettir. Bu ele^tiriyi korkaklıkla vasıflandırmak doğru değil. dir. Bunu böyle vasıflandırmak hangi tesir altmda oluyor, bunu da bilmek lâzımdır» demiştir. Hamdi Özer de Ertuğ'un konuşmasmı beğenmedigini belirten bir konuşma yapmış bu konuda tartışmalar devam ederken Başbakan Demirel, Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu gruba gel mişlerdir. Basbakan Demirel, üyelerin ellerini sıkmış ve hatırlarım snrm\ışt\ır. Dışişleri Bakanı Çağlayangil, kısa bir konuşma yapmış, idare şekli üzerinde tartışmalar yapıldığını, bütün meselenin de temelinde bunun yattığını öne sürerek. Memlekeri deviet baba mı idare etsin. millet baba mı idare etsin? Bütün mesele budur, biz, ikincisini tercih ediyoruz» demiştir. Tartışmalar üzerine bir konuşma yapan Basbakan Demirel, üyelere ılımlı bir şekilde hitap etmiş. •Parti icinde bir sıkmtımız olmamalıdır. Hangi konuda ne rahatsizlık duyuyorsak. ne biliyorsak, bunun nasıl neticelendirilmesini istiyorsak buraya gctirelim, hep bersber müzakere edip bir neticeye varalım, siz nasıl tensip ediyorsanız öyle olsun. Siz arkadajlanmm denethnine, bize tevcih edeceğiniz meselelere cevap vermeye her zaman hazırız» demiş tir. Demirel sözlerine söyle devam etmiştir: «TBMM. hergün Ihtilâl »5ylentileri ile ipotek altmda tutulamaz, AP'yi yıkmak hedefi mem lekete hizmet için değil, onun yerine ge<;mek içindir.» Demirel'in, «Meselelerin gruba getlrllip. grupta konuşolup halledilmesi» yolundaki çağrısı üzerine Zonguldak Senatörü Tarık Remzi Baltan, Türkiye'nin içinde bulunduğu bunalımm ve hükümet icraatmın enine boyuna görüşülmesini isteyen bir genel görüşme önergesi vermiş ve önerge kabul edilmiştir. AP Cumhuriyet Senatosu Gnıbu, önümüzdeki hafta bu Utemi görüşecektir. ••• Issnan (Bastararı 1 inci sayfada) Ytoe baraj sayesinde 500 oin hek tarlık pirinç tarlalan sulanacak, Ulkedeki bütün tarım alanlanna yılın her gününde is tendiği kadar su verilebilecek tir. Assuan barajı sayesinde bunlann yam sır» Nil nehri üzerinde ki nchir seyri seferi de düzen li hale getirilecek, aynca hiz mete sokulacak 12 jeneratör sayesinde yılda 10 milyar kilovat saat elektrik üretilecektir Inşaası için Yaklaşık olarak 11 roilyar TL. harJ canmış olan ve 10 yılda tamamlanmış bulunan Assuan barajı. yapılan hesaplara gö re, kendi kendini iki yılda amortî edebilecektir. Böylece Mısır, Assuan barajından yılhk turizm gelirinin üzerinde gelir sağlamış olacaktır. Barajın inşaatı 1955 te başlamış ve ilk kademesi 1964 te açılmıştır. Barajın finansmanma dış ülke olarak S o ^ e t l e r Birligi katümış ve toplam 4 mil yar lira vermiştir. Aynca, barajın arkasmda toplanan «Suni göl» altmda yolı olma tehlikesi geçiren eski Mısır'a ait Ebu Simbel'dekl Ramses tapınağı Unesco'nun uluslararası kampanyası sayesinde kurtarılrmştiT Üniversiteler (Baştarafı 1 inci sayfada) leyerek, .Üniversitelerarası Kuru lun yetkisinin şimdikinden geniş tutulmasını uygun bulmadıklarını bildirilmiştir. Rektör. Senato tarafından kabul edilen tasarıyla ilgili görüşünü, isteği üzerine bugün Sunay'a göndereceğini sözlerine eklemiştir. Bu arada Senatonun, Basbakan Demirel'e verdiği bir muhtıranın mahiyeti öğrenilmiştir. (aa» ya göre muhtırada. olayların üniversite içinden çılop siyasi alana intikal ettiği, bu bakımdan üniversitece yapılacak bir şey olmadığı, olayların önlenmemesi halinde Senatonun üniversiteyi süresiz kapatmayı düşündüğü yer almaktadır. lerü<ttü poiitikaya uyifun eöstermelik davranışlar Türltlş'i tarihî förevinden saptırmıştır. Artık Ankarada Türkts'in varlıjhndan söz etmek dar bir çerçeve dtşinda mümkün defildir. Türkt? hw!i bîr tempo ile iscive karsi vabancılasmakta. sendika vöneticileri oliearsisine sürüklpnmelrtedîr.» Raporda, Tilrlcts toplumdaki olumsuz jteUşmeleri ve tabanmdaki kavmalan sadece bildlrilerle önlemev* calışmakla suçlanmakta. «TBrkts olaylann her tün kayıtsızca bir ataletle gadece üeylrcililini vapmaktadır. Büyflk ta; binanm kapalı kapıları ardında bu ridişten vakınmakta, bu sırça köskte asıl üörevi olan isçiyi uvarma. bilinçlendirme yoluna vanasmamaktadır» denilmektedir Dört sendikacının ortak raporunda. Türktş'in üzerinde bir otokontrol sisteml loırulması istenmekte. Türklş'in iktidarla olan ilişklleri eleştirilerek sonuç olarak sövle denilmektedir: « tnancımız odur ki, Türkİs bufün tarihi (törevi ile basbaşa bulunmaktadır, Konfederasyon bünyesindeki bir takım tutucu süclerin rtkisinden sıvTilarak çaçdas dünva görüşünü benimseyecek, açıkça kimseden korkmadan doktrinini öne sürecek ya da tarihî çelisimin içjnde kendini yenileme yetenefeinden uzak görevini tamamlamış bir kuruluş haline çelecektir. Türkts Marksist • Leninist bir ideoloji içerisine (riremez. Diğer taraftan liberal kapitalist bir siyasal ve ekonomik modelin de aracı olamac Kamtnızca en doeru tesbit. Türkiye isçi hareketinin demokrasi ve özgürlüğe bağlı sol bir çiztide ve sol bir karargâhta yerinî almasıdır. Türk isçi hareketinin bu yeri hiç süphesiz demokratik sol ideo lo.jidir. Türkts ulusun sofryal. siyasal ve ekonomik sorunlanna yukarıda beiirtilen demokratik sosvalist açidan bakmalı, Olkeyi hak ve hürriyetlere saygılı bir ortam içinde kalkindırmadan yana olan cfiçlerin safında yer almalıdır.» meme, esen rüzç;ira eöre parti î LÂN Garp Linyitlerl İşleimesi Müessesesi Müdürlüğünden: Knru Fasalye Salınalınacaktir Müessesemiz Bölgelerinin lhtlyaa için kapatılmıç lçlnde serbest teklif alınmak suretiyle ve şartnamesi hükumlerl dahiUnde; Cinri Tunçbilek Soma TOPLAM Kuru tasulye 15 T<m 15 Ton 30 Ton satm almacaktır. Teklif mektuplanrun 15.2.1971 Pazartesl günü saat 15.00 e kadar imzalı şartname ve geçici teminatlanyla birlikte Tavşanh'dakJ müessesemiz mericezi tnuhaberat senrisinde bulundurulması Rerekir Postada veya herhangi bir sebeple Tneydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz. Bu içle ilgili şartnameler: ANKARA'DA: T.K.t. Geneî Müdürlüfcil, Satınalma Dairesl Başkanlığınâa, ÎSTANBUL'DA: T.K.l. Satınalma Müdürlüğü, îstiklâl Caddesi • Deva Çıkmazı Sümerhan Kat: 43 de, ÎZMtR'DE : G.L.l. îrtibat Bürosu Şefliği. Gazi Kadınlar • 1453 SoVoıVt No: 18B/4 de. TAVSANLI'DA: G.L.Î. MUessesesi Ticaret Müdürlügttnde, AFYON. AMASYA, BANDIRMA, BALIKESÎR. ÇARŞAMBA. KARAMAN, MANYAS, MUŞ, YOZGAT Belediye Başlcanlıklannda, görülebilir. MUessesemiz Arttırma Eksiltme ve thale Kanunun» tabi değildir. ( B a s ı n : 10295) 446 SAXATUR, KALDSRIMLARDAN ŞİKÂYET EDİYOR Türkiye Sakaüar Derneği İstanbul Şubesi Başkaru Bedinur öztuna, gazetecilerle yaptığı tanışma toplantısında, yöneticilerden bazı tedbirler almasını istemistir. On yıl önce. Mlmarhk yaptığı sırada geçirdiği çocuk felcl hastalığından sonra bir daha yürüyemiyen Dernek Başkanı, sakatlar ordusunun her yıl bir çığ gibi büyüdüğüne işaret ederek, «İçinde yaşadığımız şehirler, atlet yapılı bir topluma hitap edermis gibi yapılmaktadır. Bu merdiven, basamak, iniş çıkış bolluğunu başka türlü açıklamak mümkün değildir. tstanbulumurun blzleri en çok etkflcyen kaldırım probleraine de bir hal çaresi düşünmek lâzımdır. Belediye yetkililerinden, bundan sonra yapı lacak olan evlerin girişindeki baHamakları kaldırmaları ve so* kaklardaki kaldınmUrı alçaltarak bizleri kimseye muhtaç etmeden günlük yasantı içine »kmalarını istiyoruz» demiştir. öztuna. daha sonra derneklerinin halen elinde 36 bin lira olduguna. bu parayla bütün sakatlara yardım etmenin mümkün olmadığına da işaret etmiş ve açtıklan çeşitli kampanyalara herkesin imkânlarına göre para. yiyecek ve giyecek. yardımı yapmalarını istemistir. Sunay'm ziyaretl Cumhurbaşkam Sunay, dün saat 11.30'da, Anayasa Mahkemesi Başkanı tsmail Hakkı Ketenoğlu'nu ziyaret etmiştir. Anayasa Mahkemesi Başkanı Ketenoğlu, Sunay'ın aynlışından sonra, •tadei ziyaret için boyurmuslardır» demiş. «Memleket meseleleri ve Anayasa Mahkemesinin idari sorunlanna iliskin» konularda konuştuklarını büdirmistir. Ketenoğlu, Anayasa Mahkemeajnin,, ozel okullara ilişkin son karaft hakkmda <la Cunıhurbaşkamna bilgi verdiginl sözlerine eklemiştir. Senato'da özel Okullar konusu Cumhuriyet Senatosunda da kontenjan Senatörü Zerrin Tüzün tarafmdan kürsüye getirilmiştir. Tüzün, Anayasa Mahkemesinin kararını memnunlukla karşıladığını belirtmiştir. CHP'H Mehmet Hazer de, hükümetten öğrencileri ve velileri mağdur etmiyecek tedbirler almasmı istemistir. «Özel okullar, hiç bir ödeme yapılmadan devletleştirilmeli» înşaat ve Mimarlar Odaları, Türk Tabipler Birliği ve TMGT Başkanları, dün ayrı ayrı yayımladıkları bildirilerde, Anayasa Mahkemesinin özel yüksek okullarla ilgili kararının önemini belirtınişler, siyasi iktidarın aynı biçimde yeni bir hataya düşmemesini istemişlerdir. Bu arada TMGT, özel okulların hiçbir maddi ödeme yapılmaksı ' zın devletleştirilmesini, diğerlerinin kapatılarak öğrencilerinin üniversitelere yerleştirilmesini istemişür. Înşaat Mühendisleri Odası Baş kanı Sedat Özkol ise. bundan sonra konuya çözüm getirme görevinin devrimci ve ilerici kuruluşlara düştüğünü belirterek, «Hangi özel okulların devletlestirileceğine dair Odamız çalışmalar yapmaktadır. Özel okullarda ders veren öğretim üyelerinin alınmıyacaği bir komisyon teskil edilecektir» demiştir. Mimarlar Odası da. Anayasa Mahkemesinin «Övgüye değer» tarafsız tutumunu kutlamıştır. Müzakereler Sosyal demokrat dört sendikacının verdiklerl ortak muhtıranın daha sonra görüşülmek Uzere gündeme alınmasından son Bari, ölü nasıl yıkanır, onu da anlat!,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosu'nun dünkü toplantısında, Fahri Özdilek ve arkadaşlannın, Asayiş ve Anarşist Eylemler» konusunda ge nel görüşme açılmasını istiyen önergenin müzakeresine devam edilmiştir. Ahmet Nusret Tuna (AP), önergenin aleyhinde konuşunca, CHP lilerle Urtışmıştır. Bu sırada, geçen bileşimde sataşma olduğu iddiasıyla grubu adına söz alan Alâattin Yılmaztürk (AP); S ı m Atalay'a (CHP> cevap vereceğini bildirerek, «Bir dini ve ilmî hakikatı belirteceğim: Kimin namazı kılmır. kimin namazı kılınmaz?» demiştir. AP'li üyenin sözleri, bizzat AP'li üyeler tarafından kesilmiş, muhalefete mensup üyeler ise, Yılmaztürk'ün konuşmasmı istemişlerdir. AP'li üye: bir ara, «Şimdi, ilmi bir cümleyle sözümü bitireyim: Sırrı Atalay'ın cenazesinin namazı kılmır mı, kılınmaz mı?» demiş, bunun üzerine AP'li Senatör Tığlı ayağa kalkarak, «Bari, ölü nasıl yıkanır, onu da anlat !> diye bağırmıştır. Bundan sonra da başkan. vaktin geçtiğini söyleyerek birleşimi kapamıştır. t€ Oosya No: 1910/8041 Mahçuz olup satümasma karar verilen 40.000 lira değerinde bir adet 34 DU 68a plâks sayıü 60 model Impala direksiz, Sıçan tüjrü renginde, radyosuz, camlan sağlam. arka çamurluk macunlu, soldan ise hiç arızasız arabanın blrincl açık artırması 18.1.1971 günü saat 12.30 • 13 arasında mahçuzun bulunduğu Aksaray Narralt Kemal caddesi AbdUllâtU »okak No: 29 da vapılacaktır. O gün mahçuza verilen muhammen değerin V» 75 ni bulmadığı taktirde ikinci satışı 19.1.1971 gitaü aynı yer ve saatta vapılarak en çok artırana peşin para lle lhale edilecektir. thale karar pulu ile dellâliye resnü alıeaya aittir. Taliplerin belll eün ve saatt» satış mahallinde hazır bulunmalan ilân olunur. < Basın: 230) 451 tSTANBUL 4. İCRA t LA N MEMURLCftüNDAN: 3 Tipli (Baştarafı 1 inci sayfada) rıyla aranmış, Zonguldak ve Aydında 3 kişi tutuklanmıştır. Izmir'de ise 21 kişi gözaltına alınmıştır. TİP'in afiş ve bildirileri, geçenlerde mahkeme kararıyla ya saklanmıştı. Zonguldak'ta tutuklanan. TİP ll Başkanı A. Hamdi Dinler: Aydın'da tutuklananlar ise öğrenci Savaş Al ve Zafer Karabiniş'tir. TİP Genel Başkanı Boran, aramaların kanunsuz yapıldığını ve haklarının aranacağını söylemiştir. Gayrimenkulun Açık Arttırma İlânı ÜSKÜDAR İCRA MEMURLUĞUNDAN 1910/996 T. Üsküdarda Doğancılar Kaymakamlık binasının yanındaki caddenin nihayetinde, Salacak mahallesinln Topraklı çıkmazı sokağında kâin yeni 2931 kapı, 367 ada, 52 parsel sayılı kayden arsa olup halen üzerinde yeni inşa edilmekte bulunan bir zemin, 3 normal katlı, her kat ürişer daireli. biTinci kattan Itibaren çıkmalı yan taraflan balkonlu, ön taraftan beton basamaMa girilmekte olan, b«her kat bir salon ve koridor, üç oda, mutfak ve banyo teşkilatlı, pencere doğramaları ile kapı kasalan ve merdiven basamaklan yerine konulmuş, diğer kısımları noksan olan ve beton tezgâhlan yapılmış, elektrik, su ve kalorifer borulan vazedilmlş. diğer kısımlan noksan olan ve 220 metrekare arsa üzerlne inşa edilmlş bulunan apartımanın 54/148 hissesinin muhammen kıymeti 216.000 lira olup bu hisse satışa arzedümiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1 Satış 16/2/1971 sall günü saat 14.00 den 15.00 e kadar Üsküdar îcra Dairesinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin 6/o 75 ini ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 26/2/1971 cuma günü saat 14.00 • 15.00 de Üsk. tcra D. de ikinci arttırmaya çtkarılacaktır. Bu arttırm&da da rüçhanlı alacaklılann alacağı ve satış masraflannı geçmesi şartiyle en çok arttırana ihale olunur. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin ','« 10 u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milll bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satıs peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek (izere mehil verilebilir. Dellâliye resmi. ihale oulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmlş vergiler satış bedelinden ödenlr. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildirt bu gayrimenlcul üzerindeki haklannı, hususiyle falz ve masraia dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içtnde ödenmezse îcra ve İflâs Kanununun 133. maddesl gereğince ihale feshedilir. tki ihale arasındaki farktan ve %'t 10 faizden alıcı ve kefillerl mesul rutulacak ve hiç bir hüfcme hacet kaUnadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname, ilân tarihinden ltibaren herkesln görebllmesi için Dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satış*1 İştirak edenlerin şartnameyt görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak istiyenlerin 970/996 sayılı dosya numarasiyle Memurluğumuza basvurmalan ilân olunur. ' (Basın: 235/449) Ankara'da ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Üniversitesi Dil Tarih, Coğrafya, Eğitim ve Hukuk Fakülteleriyle Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri, üniversitelerle ilgili yeni kanun tasarılarının karşısma çıkılmasına karar vermişlerdir. DTCF öğretim üyeleri. yardımeüarı ve öğrenciler dün yaptıkları bir forumdan sonra, «ÜniversUelerarası Ortak llkeler Kanunu ile Yüksek Ösretim Kunımlarında Çalışma Güveni ve Özgürlüğü Iıakkındaki kanun tasanlarının.j üniversitenin doğal ve anayasal hakkı ve ödevi olan özgür düşün«e olanağını yok ettiğini» h'udirerek, tasarıların bir korku disip lini getirdiğini belirtmiştir. Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri de, tasarıların .Hukuk niteliğinc uymadığinı», birinci tasannın üniversitelerin ihtiyaçlannı karşılamaktan uzak. ikincisinin de düşünce özgürlüğünü boğmaya ve gençliğin devrimci eylemini ezme ye yönelmiş olduğu bir bildiriyle açıklanmıştır. Eğitim Fakültesinden başka. Hacettepe Üniversitesi öğretim üye ve yardımcıları da tasarıya karşı direnme karan almışlardır. İstanbul Üniversitesi Senatosu da dün yaptığı 3 saatlik toplantısında, kanun tasarüannın kendilerini tatmin etmediğini belirtmiştir. Podgorni, Sedat'la 2,5 saat görüştü Assuan Barajımn bugün yapılacak törenine kaulmak için Kahire'ye gelen SSCB Deviet Başkanı Podgorni, BAC Deviet Başkanı Enver Sedafla dün 2,5 saat süren bir görüşme yapmıştır. SSCB Başkan Yardımcısı Nazar Matchanov. Ekonomi ve Sovyet ordusu yetVulileriyle BAC Başkan Yardımcılan ve Genel Kurmay Baskanı'mn katıldığı görüşmelerde, Podgorni BAC'yi ekonomik ve askeri yönden sonuna kadar destekleyecegini belirtmiş ve BAC ile ilişkilerin daha da geliştirileceğini söylemiştir. Banka peısoneli (Baştarafı 1 inci sayfada) Polis'in resmi bir açıklama yapmamasma rağmen soygun zanlısı olarak isimleri öne sürülen İstan bul Ünivershesinden çıkarılan Deniz Gezmiş ile ODTÜ öğrencisi Yusuf Aslan, yakalanamarmştır. Bir ilgili, soyguncuların yurdun her tarafında arandığmı ancak Polis'e «Vur» emri verilmediğini büdirmiştir. Banka mensupları, Polis'ten sonra dün kendilerine THA muhabirleri tarafmdan gösterilen Gezmiş ve Aslan'ın fotoğraflarını, «Teşhls» edememişlerdir. Polis'e eşkal vererek tarifte bulunduklarvnı bildiren bankacılar, «Polis, bizi öne sürerek bir oyun oynuyor, ama bu oyun sonucu bizim hayatımızla oynandığını bilmiyor» demişlerdir. BASINIDA İÇİNE ALAN GENEL AF İSTENDİ Reklâmcılık (129) 467 ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi'nde dün gündem dışı bir konuşma yapan CHP Niğde Milletvekili Mevlut Ocakçıoğlu, 8 yıldan beri bir genel af getirilmediğini belirterek, basm suçlarını da içine alan bir genel af tasarısının hükümetçe hazırlanmasuu istemistir. VEFAT VE TEŞEKKÜR Ankara Kavaldıdert Öğretmenierinden; Okulu V E F AT Nadlre Yurtal'ın esi: Hikmet Aralp; İsmet, Haşmet ve Servet Yurtalın babalarr, Suzan Sevlm Yurtal ve thsan Aralp'm kaympederleri; Serdal. Serhat. Sayra. Dilek. Uğur, Sarper ve Alper'in dedeleri; Açıklama isteniyor ODTÜ Rektörü Erdal Inönü de dün sabah Vilâyete giderek Vali Yaradanakul'la, soygundan sonra üniversitede yapılan arama konu sunu görüşmüştür. E. İnönü, daha sonra ODTÜ olarak bir açıklama yapmış ve üniversitenin banka soygunculuğuyla ilgisi bulunmadığım göstermek için tatil edildiğini bildirmiştir. Açıklamada. üniversitenin Polis'e her konuda yardımcı olduğu belirtilerek, «Em niyet yetkilileti ve Validen, bu konuda tam bir dürüstlük ve iyi niyetli hareket ettiklerine dair bir açıklama yapılmasını» bekledikleri bildirilmiştir. ÜLKER YÜKSEL'in genç yaşta ölümünden dogan büyük acımızı; telefon; telgraf: mektup göndererek; evimlze gelerek ve cenaze merssimine iştirak ederek paylasan dost ve akrabalarımızla kabrine «elenk göndercn özel ve tüzel kişüere teşekkürlerimizi sunarız. ES 1 Kasım YUksel Bozkırlı ve Çocuklan (Cumhuriyet: 468) SIĞIR VEBASI İLE İLGİLİ GENSORU REDDEDİLDİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, sığır vebasında gerekli ve etkili tedbirleri almadıkları iddiasıyla Tarım ve Içişleri Bakanları hakkındaki gensoru açılmasını istiyen önergesinin gün deme alınması, Millet Meclisi'nin dünkü toplantısında, AP'lilerin oylanyla reddedUmijtir. TAHİR YURTAL (PAŞABABA) 14 Ocak 1971 perjembe günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 15 Ocak 1971 OIIM öğle namazında Hacıbayraro Camlinden kaldırılacaktır. E$i ve Çocnklan (Has: 301 470) Erzurum'da Atatürk Ünivertesi Rektörü Prof. Kemal Bıyıkoğlu ise, tasarıları «Mükemmel» buldugunu açıklamışUr.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle