13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
FİLİSTİNLİ MIUSLER, IKİNCİ ATEŞ KES'E DE HAYIR, DEDi Nâsır'ın rüyası gerçek oldu agün açüış töıeni yapüseak olan Assuan Barajı, tüm Ortadoğu halklarının kaderindeki bir dönüm noktasınm b«lirleyicisidir. Yapımuıda Keops piramidi için harcanandan 20 misli fazla malzeme kullanılan Assuan Baıajını rakamlarla bile incelemek, eserin derin anlamuu ortaya koyar. Bu baraj sayesinde 750 bin hektarlık arazi tanma elverişli kılınacak. Nil'in bereketli sulan ile yılda iki defa ürün alınan topraklarda, üçüncii hasat da mümkün olacaktır. Tamamı hizmete açılmadığı halde 1968 de 230 milyon Tl>. gelir sağlanan Assuan, yarından itibaren artacak kapasitesi ile kendi kendini iki yüda amorti edecektiı. Tapvmma 15 milyar lira harcanmıştır. 12 jeneratörü yılda 10 milyar kilovat saat elektrik enerjisi üretecek ve böy lece Mısır'ın toplam enerji kapasitesi iki misli artacaktır. Ülkenln bütün tarım alanlannın her zaman sulanmasım sağlıyarak. barajın tarunsa] üretimi de yuzde 50 artırtnası beklenmektedir. Barajın arkasında toplanan sular 157 milyar metreküptür ve «Nâsır> adı verilen bu sunî göl, dünvadaki benzerleri arasmda başlarda gelmektedir. Arapça adı «Sadd EI Âli. olan barajın, Mısıı'ın cko nomik yapısı ile birlikte, sosyal ya pısuu da değiştireceği, artan encriinin endüstrileşmeyi hızlandıracağı ortadadır. Bu dev esere, Mısıt'm fellahlannı yüz yıl sömüren Ingiliz emperyalizminin katkısı olmadığı gibi, Manchester tezgâhlarmı pamnkla besleyen Nil kıyısının işbirlikçi paşaları da yardım etmemiştir. Assuan Barajının yapımını millî bir gaye haline getiren Nâsır, Süveyş'e el koyduktan ve Çekoslovakya'dan silâh satın aldıktan sonra, Amerika'dan da yardım gdremiyeceğini ÖRTenraiştir. Foster Dulles'cu politikanın millî bağimsızlık çizgisi izleyen ülkelere karşı tutumu, Assuan'a yardımm kesümesi seklinde ortaya çıkmıştır. tşte stmdi VVashinjrton'un telaş içinde «Sovyetler, Mısır'a yerleşti» diye çupınması bu noktada. başlamış. Moskova'dan kredi istcyen Nâsır, Assuan projesi için en olumlu işhirliğini Sovyetler'de bulmustur. 11 milyar Iiraya mal olan Assuan harajmın 4 milyar lirası Sovyetler Birliği tarafmdan iki kademede ödenmiş, ayrıca barajın yapumnda calısan 2000 teknik adam arasmda Sovyet mühendisleri de yer almıjhr. Bu baraj hizmete guerken, Arap halkının büyük lideri Baskan Nâsır'ı aaygı ile anmak bir görevdir. B AMMAN Urdün Hükümetı ve Pilıstin direnme örgütlerinin temsilcıleri, Kahire ve Amman anlaşmalarına uygun olarak alınan kararlann hızlı ve kolaylıkla uygulanması içın bir anlaşmaya varmışlarsa da Filistinli milısler, bu anlaşmayı kabul etmıyeceklerini açıklamışlardır. (DIŞ HABERLER SERVİSİ) «Vahatat» milıs kampmın yö f•" VİYANA, (a a) Petrol îhraneticilerinden Abu Sultan, Fihsarasında gizli yapılan oturumda cat^ısı Ülkeler Teşkilâtuun tinli milislerin önceki geceki an ı vanlan anlaşmanın başlıca mad(OPEC) genel sekreten Dr. Ned e l e r i laşmayı kabul etmeyeceklerini Şöyledir: dim Paçacı, 12 Ocak günü Tahbıidirerek, «Mîiisier, bu aniaşA n l a ş m a n ı n maddeleri ran'da yapılan toplantının, Batımanın öngördüğü şekilde silâhO Direnme üslerinin yerleriniıı lı petrol şirketleri tarafmdan larının belirli yerlerde toplansaptanması için ortak bir komite gönderılen hejetin «müzakere masını reddetmektedirler ve tJr meydana getirilmesi, A Fedaileryetkisine sahip olmaması» yüzün dün gerici yönetimine karşı çeden alınan silâhların, hukiimet ma den bir sonuç vermediğini söylete savaşını sürdüreceklerdir» dekamları tarafından bir hafta içinde miştir. miştir. kendilerinc iadesi, Q Ramta'da. «Biz, Batılı petrol şirketlerinFilistin Silâhlı Mücadele KomuÜrdün hükumeti ile Filistın den, taleplerimizi müzakere ettanhğını barındıran binanın derdirenme örgütleri temsilcilen meye yetkili bir heyet göndermehal Filistinlilere teslim ediUnesi, lerini istemiştik. Oysa onlar, O Fedailerin bütün yollarda, bu göndere göndere. hiçbir yetkiye arada işgal altındakl Batı Şeria COIMIUMI sahip olmayan bir beyeti Tahbölgesine giden yollarda, taşıtlaran'a gönderdiler» diyen Dr. Parıyla birlikte serbestçe dolasabilçacı, bu sebeple, «OPEC» genel meleri, A Amman anlaşmasuıın kurulunun 19 Ocak'da Tahran'da Öngördüğü direnme bürolaruıın ve üslerinin bir ay içinde tekrar olaganüstü bir toplantıya dâvet açdmasına izin verilmesi, O Fiedıldiğini belirtmiştir. listin Silâhlı Mücadele KomutanBatılılar toplandı lığına haber verilmeden herhangi bir fedainln tutuklanmaması, O WASHİNGTOS Petrol üıÂdi suç işleyenler dışında. şimdiraç eden ülkelerin (OPEC) isteye kadar tutuklanmiş bütün fcdikleri zammı kabul etmeyen ve deilerm 20 Ocağa kadar serbest bı bdylece önceki gün Tahran'da rakdması, & Hükümeün ve direnyapılması tasarianan toplantının me örgütnün haber organlaruıda dagılmasına sebep olan petrol açılan kampanyaların durdurulithal eden sanayi Ullcelerinden ması, O Amman'da ve diğer şebir çoğunun temsilcisi, Washing hirle köylerdeki milislerin silâhlaton'da Amerika Dışisleri Bakanrının, tesbit edilen evierde toplan lığında bir toplantı yaparak, ması, bu evlerin kilitlenip anahOrtadoğu ve Afrika'daki petrol tarlarının Filistin kurtulnş örgüSİNGAPUR, (a*. . THA) ıhracatçısı ülkelerin tutumlannı tü tarafından seçüecek güvenilir ngiliz Uluslar Topluluğu (Com sertleştirmeleri sorununu incelekişilere teslim edilmesi, bu silâhmonweaJth) konferansı dün samişlerdir. bah, Singapur'da, Singapur ların milisler tarafından muhalaza PARÎS tran Başbakanı Eedilmesi. Başbakanı Lee Kuan Yew'in bir mir Abbas Huveyda, alıcı ülkekonuşmasıyla açürmştır. Toplantılerdeki enflâsyon nedeniyle dünHükümet taraftan <Halk Diren lar dokuz gün sürecek ve konfe mesi Örgütünün» silâhlan ise poya çapında ham petrol fiyatııun rans 22 Ocak'ta kapanacaktır. arttınlması yoluna gidihnesini is lis karakollarında toplanacaktır. Singapur toplantısına katılan ; Silâhlann toplanması işi 22 Ocağa temiştir. lar arasında Hindistan Başbakanı ı kadar son bulacaktır. İndira Gandi'nin, Pakistan Başba kanı Yahya Han'ın ve Nijerya Başkanı Yakubu Gowon'un bulun mayışı dikkati çekmiştir. Konferans gündeminde şu kcnu lar yer almaktadır: A Dünyanın siyasî darumu, 0 Dünya iktisadiyatı, 0 Güney Afrika sorunu, O Ingiltere'nin Ortak Pazara girme ihtimali; A Commonwealth'ın gelecefi. MEYnANIAROUSSE Singapur Başbakanı Lee Kuan BÜYÜK LÛGAÎ Yew, konferansı açış konuşmasında, tngilterenin Güney Afrika ANSİKLOPEDİ Birliğine silâh verme kararı konu sundaki görüş aynlıklanrun, Commonwealth'ın parçalanmasına yol açabileceğini bıldirmiş, bu konuda bir anlaşmaya varmanın şart olduğunu söylemiştir. Toplantıya 20 başbakan, beş Cumhurbaşkanı, bir Cumhurbaşkanı yardiDîcıs^ beş Tf^a'i kaUİraaktadır. • ' >,î ' " ' * " ' • (112 sayfa, Petrol şirketleri yetkisiz heyet gönderdi Kahire, O. Doğu'ya barış gücü istiyor (DIŞ HABERLER SERVİSİ) wealth loplanlısımn açılışıiMİa «parçalanma teMikesi» nden söz edildi ABCD EFGHIJ /KLMNOP KAHIRE Mısır, lsrail'in üunnar Jarring'e son yaptıgı ban$ teklifini reddetmiş ve bunun 1968 genişleme siyasetinin bir devamı olduğunu öne sürmüştür. Bildirildiğine göre, Israil, görüsrnelerin Ortadogu'da tarafsız bir bölgede ve Dışışleri Bakanlan seviyesinde yapümasını istemiş ve bir ateşkes anlaşması olmadan işgal altmdaki topraklardan geri çekilmeyeceğini belirtmiştir. Öte yandan, Kahire'de yayınlanrnakta olan ElCumhuriye gazetesine göre, Birleşik Arap Cumhuriyeti Ortadoguda banşın korunması ve Israil U« vanlabi lecek bir anlaşmanın denetlen mesl için Amerikan, Sovyet, Fransız ve îngiliz askerlerinden kurulu bir banş gücünün görev almasıru istemistir. Gazete Mısır Dışişleri Bakanı Mahmut Riad'm barış gücü konusundakı plânını son Avrupa gezisi sırasında ilgili devlet adamlanna duyurduğunu öne sUrYazan: Michael MACLEAR mektedir. uzey Vietnama ikinci gelişünde bu ülkedeki büyük değişikllk beni şaşırttı. Askerük çağındaki binlerce genç erkek ve kız Görüştüler inşaat işlerinde çalışıyor. öte yandan toprakta çalışan köylüKrD'DS Israil'deki Fransı*. lere, pirinç üretimini arttırmak amacı ile, bono verilmekte ve Belçika ve Ingütere Büyükelçlyeni ev yapma fırsatı tanınmakta. Bövlece büyük insan kaynaklan leıi, Dışişleri Bakanı Abba Eülkenin yeniden inşasına tahsis edilmektedir. K. Vietnamı 15 ay ban tarafından kabul edilmiş ve önce de ziyaret etmiş oldnğnmdan, bu büyük değişiklikten çok kendisi ile 50 dakika görüşmüşşaşırdığımı itiraf etmeliyim. Çünkfi 15 ay önce ülkede iktisad! lerdir. Görüşme sonunda yayrokalkinma ve yeniden insa konusunda hiç bir caba göze çarpmı lanan kısa bildiride sadece «Gftyordu. Oysa şimdi her yerde büyük bir inşaat faaliyeti görünnün SnemQ sornnlannın gözden mekte, yeni yeni evler, okrülar. hastahaneler ve fabrikalar âdeta jeçirilditi» açıklanmıştır. yerden fışkırmakta . Fakat bu muazzam kalkınma çabasi için eldeki malzeme ye» terli olmadığından, kimi yerlerde, Çini andınr biçimde arabalan TASS'm RESMÎ bellerinden sarılı iplerle insanlarm cektifine tanık oldum. Çin devriminin ilk yülannda tcnllarulan «Büyük namle» deyimi, Kuzey YORUMU: Vietnamda da sık sık duyuluyor artık. K.Vielnam'o bir bakış K dıs basında I «Sovyel Amerikaı ilişkilori gergin» OöztMî (Alman karikatürü) MOSKOVA, (THA) oskova ve TVashington arasmdaki üişküer kötüleşmiştir. Sovyet resmi ajansı Tass, Çarşamba. akşanoı yayınladığı bir yorumda, taraflar arasındaki ılişküerin kötüye dönüşmesine sebep olarak Birleşik Amerika'da Siyonistlerin Sovyet diplomatlarına yaptıklan hareketlar gösterilmektedir. Le Duan konuştu u kalkmma cabasımn basında da, Komünist Partisi Birincl Sekreteri Le Duan bulunmakta. Le Duan şöyle demektedir: «Amacımız uzun bir savaşı sürdürmektir. Fakat bir yandan bu savaşı verirken, öte yandan da içte güçlenmeliyiz.» Kuzey Vietnamın kalkınma çabasını özellikle Kızıl Nehir böl. gesinde görmek mümkün. Bu nehrin tayılarında binlerce insan çıplak elleri ile sulama kanallan açmakla meşçul. Bölgede sulama kanaUan projesini teftiş eden Vu Tien Snng'un bana anlattığına göre, 16 ilâ 60 yaşlan arasındaki tüm erkekler ile, 50 yaşına kadar bütün kaumlar nonnal görevlerine ek olarak, kalkınma projesîne de yardım etmeye mecbur totnlmnslar. B M MeydanLaröiısse 5O.sayı 20 lira) Yorumcu Yurl Komilov yazısında söyle demektedir: «Sovyet Amerikan Uiskilerini kötnlestirrn suçlu tsrafın Moskovada defil deniz asın bir yerde VVashingtonda sraoması serekiiğini kanıtlar bize göstermiştir. YVashing ton dev propaganda mekanizma»ını işletmekte ve AntiSovyet kampanya yapmaktafhr.» Komilov, yazısında New Yorlc ve Washington'da Sovyet diplomatlanna SiyonistleTin yaptıklan hareketlerin gerisinde, Amerikan yetkilileri bulundufuna bir kez •"öafla dikkati çekerek, hatta iki ülke arasındaki yüksek diplomasinin bile tehlikeye girebfleceğini bildirmiştir. Bana anlattıklanna göre, herkes yılda 10 gün kendi bölgesinde kalkınma çabasına katümak ve fazla çabşmak zorunda. Kalkınmayı hızlandırmak için de HoŞiMinh birlikleri kurnlmu?. Bunlar cepbeye gidecek yerde, ülkede çeşitli bölgelere iktisadi kalkınmaya yardımcı olmak için gönderiliyorlar. Fakat bu arada savaşçı nıh da kaybobnamıs. Modern Rus tüfekleri devamlı olarak omuzlarda taşınıyor ve insanlar sanki 7 nci filo her an nebirde görülebilir gibi, sürekli tetikte yaşıyor. Fakat Kızıl Nebirde Amerikan 1 nci filosu yerine binlerce işçiyi taşıyan vapurlar geziniyor. Her işçinin günde iki saat dinlenme Iıakkı var. Yaşlılar için ise bu süre 4 saat. Le Duan'ın tezine göre, halen en önemli hedef, tanm sektöründeki çiftçflerin bir kısmını, tarım sanayüne çekebilmek ve böylece basit tanm âletleri, ve tamir atölyeleri gibi küçük böl. fpsel endüstrileri kurabilmek. Le Duan, bu teşebbüsün, ülkede ağır sanayii kunna yolunda atüacak ilk adım oldugunu söylüyor. Yılda 10 gün Pirinç üretiminde hedef Paganini'nin >H konçertosu 145 yıl sonra bulundu cıktı! f B DİKKAT: Bu sayıda renkli ilâve 2 yapralctır. M&najans: 0120/455 New York'ta Sovyet Nava Yolları taşlandı NEW YORK, (a a) Kimliği tesbit edilemiyen bazı klmseler, dün sabah Manhattan'ın merkezindeki Sovyet Hava Yollan Şirketi «AEROFLOT» ve Sovyet turizm bürolannın vitrinini taş atarak kırmışlardır. Olaydan birkaç dakika sonra da, isim vermeden «Daily News» gazetesine telefon eden bir kimse «Aeroflot'un vitrinini taş atarak kırdık. Artık tabammülü. müz kalmadı.» demlştîr. «Artık tahamrnülümüz kalmadı» Yahudi Savunma Birligi'nin sloganıdır. Birlik, bütün mesajlannda bu sloganı kullanmaktadır. Mehmet BARLAS Jackie Onassis film çevırecek MlLANO. (a.a. THA) Yeni yıl, Jackie Onassis'e yeni bir mes lek mi getiriyor? Bir Italyan sinema dergisi, Amerika'nın eski bir numaralı kadmı, uluslararajı jet sosyetenin şimdiki kraliçe» Bayan Onassis'in film çevirmeye hazırlandığım yazmıştır. «Movella 2.000», Jackie'nin adını açıklamadığı bir arkadaşınm. Aristotle Onassis'in eşinin rol alacağı ve Mıke Nichols'ın yonetecegi milyonluk bir film finanse edeceğini söylediğim açık lamaktadır. Yine Bayan Onassıs'in arkadaşının ifadesine göre, Jackie, bu filmdeki rolünden kazanacağ: parayı Kızılhaça bağışlayacaktır. Jackie'nin filmdelci rol arka daşı Rock Hudson olacaktır. Fakat Jackie aşk sahnesı çevırmeyeceğini kesin olarak beürtmiştir. TALtHSlZ FOTOGRAFÇl NEW TORK UPİ ajansınm fotoğrafçısı Maurice Maurel, Bayan Jackie Kennedy Onassis'in resmini çekmeye çalışırken çevrede bulunan bir polis, makinesini adamın suratma patlatmıştır. Olay Danny Kaye'nın baş rclü oynadığı «İki kere iki» filmınin iki sahne arasında meydaııa gelmiştir. Bayan Onassis, ışık lar yanınca dışan çıkraış, fotoğrafçı bu anı tesbit edeyim der ken de çevredeki sivil polisler den birinın hışmma uğramıştır NEW YORK, (a a) önümüzdeki hafta Viyolonıst Henrj'k SzerjTig, Paganini'nin daha önce yayımlanmamış bir konçertosunu Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde plâğa dolduracaktır. Polonya asıllı virtüoz, Paganini'nin 3 numaralı keman konçertosunu icra edecektir. 19. yüzjılm efsanevi bestecisi Kıccolo Paganini tarafmdan 145 yıl önce yazılan konçertonun Napolyon savaşları sırasmda kay bolmuş olduğundan endişe edilmekteydi. Konçertonun Paganini'nin 1840'ta ölümünden bu yana ıcra edilmemiş olduğu sanılmaktadır. Amerika dan mpi ithali dUşiinenlere yardım için özel bir servisimiz var IVTew York Eyaleti ticaretinizi genişletmek için ihtiyacınız olan mal. techizat. malzeme kaynaklarını tesbitte sizlere yardımcı olmak üzere ücretsiz iıizmette bulunmağa amadedir. Bütün yapacağınız şunlardan ibarettir: müessesenizde kullanmak isledıginiz veya ticaretini yapmak istediginiz malları teferruatı ile bize vazınız. Bunlardan ne şekilde yararlanmağı düşündüğıızü belirtinız Bunlan kendi adınıza mı satın almak istediğinizi yoksa bu malların satış temsilcisi mi olmavı lercih ettiğinizi bildiriniz. Lütfen bankanızı. adınızı, müessese ve adresinı ilâve ediniz. Mektubumızu alır almaz New York'ta ilgilendiğiniz mamullerin imalâtcılanna durumu iletiriz. (New York E>aletinde 40.000 den fazla imalâicı mevcuttur. Bunlar hemen hemen her çeşıt mal imâl ederler.) Bundan sonra. istediginiz malların imalâtcıları doğrudan doğruva »ize vazacaklardır Ve bövlece sız de kısa bir siire içinde !New York Evaletındeki imalâtcılar ile iş münasebetlerıne gınşmış olacaksınız. Mektuplarınız Ingilizce yazılrlığı takdirde daha çabuk muampleve konulmakla beraber ıstediğiniz herhangi başka bir dilde de yazabilirsiniz. ir yetkilinin bana anlattığına söre, ifîîllt rfedef.^neRtarbaşın» 5 t«B nirvıç üryetmelctir. Bu bedefe ıılaşüan bölKeletde^d* t v nm işçileri.' endüstri alanlanr.a kaydınlmaktadır. Kuzey Vietnam 5040 kollektif çiftliğe bölümnüştür. Hükümet, üretim hedeflerine ulaşmak için, çiftçiye, komünist rejunlerde görülmiyen fırsatlar tammaktadır. Örneğin, fazla para vennek, ev satın alma kolaytıklan göstermek ve özel teşebbüs «lanını daha genişletmek gibi. Pirincin fiyatı ton başına 90 Dong (25 dolar) dur. Hedefi aşan her fazla ton pirinç için 45 Dong (12 dolar) verilmektedir. Dong Phong adlı bir kollektif çiftlikte hükümet fazla pirinç üreten çiftçiye para ödeme usulünü uygulamaya başlıyah beri, pirinç üretimi • 50 oranında artmış ve hektar • ' başına 7 tona çıkmıştır. Bu şekilde 400 çiftçi arasında 1800 dolar (27 bin TL.) dağjtılmıştır. Yani her çiftçi, 13 haftalık ücretine yakın fazla para almıştır. A>nca, pirinç üretimi arttikça, çiftçUerin bu üretimden aldıkları pay da büyümektedir. Normal olarak her çiftçiye ayda 20 kilo pirinç verilmektedir. Ama üretimin arttıtı bölgelerde bu miktar ayda 30 kiloya çıkmaktadır. (a^ THA) rezilya hükümetinin tsviçre Büyiıkelçisi Bucher'e karşılık serbest bıraktığı 70 siyasî tutuKİu dün Şili'nin Santiago şehrine gelmiş ve hava alanında 100 kadar Şili'li tarafından tezahüratla karşılanmışlardır. Daha önce Brezilya hükumeti tarafından Rio de Janeiro havaalanına uçağa bindirilmek üzere elleri birbirıne bağlı olarak getırilen tutukluîar gazetecilere dönerek kollarını (V işareti çizecek şekilde) havaya kaldırmış, fakat polislerin müdahalesi ile tekrar indirmişlerdir. BrezHya'niR saldığı 70 siyasî Şili'ye anoi'nin amacı, endustrileşmeye temei olarak bir kaç büyük I ve bir çok küçük şehir kurmak. Thai Binh bölgesinde 1,5 nüllyona yakın insan yaşıyor. 1965 . 1968 borabardımanlan sırasında bn bölge büyük çapta tahrip olmuş. Fakat bu harabeler üzerinde şimdi tuğla fabrikalannın bacalan tütüyor ve yeni yeni evler yapılıyor. Aynca, vatandaşların özel ev satın alabilmeleri için hükümet aynntılı bir program nyguluyor. Parası olan her vatandaş devletten tuğla alabiliyor. 2 odalı küçük bir evin fiyatı 7500 Türk lirası dölaylannda. H O Hanoi'nin amacı Çok Acı Kaybımız Emekli General Kemal Balıkesir'in eşi, özcan Saracer, özden Balıkesir, Müveddet ölçer'in çok sevgili anneleri, Mahmut Saracer ve Turgut Ölçer'in pek kıymetli kaymvaldelert. Ender, Behice Saraçer ve Ayşe Gün Ölçer'in sevgili anneanneleri, Iş Bankası Emekli Müdürlerinden Basri Bütün'ün kıymetli ablası, B te yandan, Amerikan bombardımanlan sırasında, fabrikalar büyük şehirlerden dağlık ve ormanlık bölgelere nakledilmişlerdi. Şimdi ise bu fabrikalar ve imalâthaneler yavaş yavaş tekrar şehirlere, eski yerlerine taşmıyorlar. Tüm bu işlemler büyük güvenlik tedbirleri altmda yapıİıyor. Hayati önemi haiz makineleri ancak üç yıl orduda görev görmüş askerler taşıyorlar. Bu arada askerî eğitimde de bir defişiklik göze çarpıyor. Kasım ayındaki Amerikan komando saldırısından sonra, K. Vietnamblar özellikle bomba atma talimleri ve süngü savaşlan gibi yakın savaş eğitimleri üzerinde duruyorlar. Fabrikalar geri geliyor International Herald Tribune MAKİNA MÜHENDİSLERİNE DUYURU Yurt çapmdaki teknik eleman direnişine katılmayan ve bu hareketi bölmefe çalışan Makina Mühendisleri Odasmm şimdiki yöneticilerini şiddetle kınar, ulkemizdeki tüm Makina Mühendislerini gerçek yöneticilerini görevlendirmek üzere Genel Kurulumuza katılmağa çağmnz. KaraDük Makina Mühendisleri Cumhuriyet 464 Şerife BALIKESİR Müracaatlarınızı aşağıdaki adrese yapabilirsiniz: The New York State Department of Commerce, Dept. tFMI) International Division, 230 Park Avenue. New York, N.Y. 10017, U.S.A. 14 Ocak 1971 günü vefat etmiştir. Cenazesi 15 Ocak 1971 Cuma günü (bugün) öğle namazım müteakip Emirgân Camiinden kaldınlarak, Emirg&ndaki aile kabristanına defnedilecektir. NOT: Çelenk gönderilmemesi rica olunur. AİLESt (Cumhuriyet: 4721 }«•**•• TESEKKUR 13 Ocak 1971 günü ebediyete intikal eden annemiz; MAKBULE ÖKTE NEWYOHK STATE Basm: 31307 • 442 nin cenaze merasimine iştirak eden; çelenk göaderen ve taziyette bulunan bilcümle dost; akraba ve arkadaşlarınıızla; müesseselere ve hastahğı esnasında yakın ilgisinı esirgemeyen Dr. SERnH EMRE'ye alenen tesekkurlerunizı arz ederiz. Evlitları Damatları ve gelini Torunları (Cumhuriyet: 458) Türkiye Kömiir İşleimeleri Kurumu Genel Müdürlügündeıı: Kurumumuz ihtiyacı. 2.300 adet Martopftör ve 15.000 adet Martopıkör ucu ithal suretiyle satın alınacaktır. Teklifte bulunmak isteyen dış firmaJar vey8 bunlann Türkiye'dekı temsilcileri. temsiJ ettikleri dış firmanın açık adresini ve U2EK/4147 referansmı bildirerek yapacakları yazılı müracaatlan karşüığında bir adet İngilızce dilindeki şartnameyı TKÎ. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesı Başkanlıgından temin edebüirler. Tekliflerin en geç 19 Şubat 1971 saat 17.30 a Kadar Kurumumuza teslim edilmesi gerekir. Kurumumuzun ahmlan 2490 sayüı Kanun hOkümlerine tâbi degildir (Basın. A. 517510279/447) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografi Daire Başkanlığından bildlrilmiştir. DENtZCtLERE VE HAVACILARA 5 SAZIL1 BİLDİRİ 26 ilâ 28 Ocak 1971 tarihlerinde 09.00 Ue 17.00 saatlerı arasında aşağıdaki noktaların birleştiğt saha içinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahanin 2^00 metreye kadar olan yüksekliği, can ve mal emniyetı bakımından tehlikelidir. AKDENİZ MERSİIN İLE KARATAŞ ARASI A 77 SAHAS1 1 inci nokta: E 5874 No. İu Karataş fenerinden 187 derece ve 2.5 mil mesaiede, enlemı 36 deTece 30 dakika Kuzey, boylamı 35 derece 20 dakika Doğu. 2 nci nokta: Enlemi 36 derece 26 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 16 dakika Doğu. 3 üncü nokta: Enlemi 36 derece 36 dakika Kuzey Boylamı 34 derece 55 dakika Doğu. 4 üncü nokta: Enlemi 36 derece 37 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 01 dakika Doğu. DENtZCtLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUTTTRÜLtJR. (Basın: 10271) 448 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakiiltesi Dekanlığından: ASİSTAN AL1NACAKTIR 1 Fakültemizde açık bulunan aşağıda yazıh kürsülere birer asistan almacaktır. 2 Adaylarda Devlet Memurlarmda aranacak şartlardan başka Ankara Üniversitesi Asistanhk Yönetmeliğindeki nitelikler aranmaktanr. 3 Özel şartlara dair fazla bilgi Fakülte Sekreterliğinden alınabilir 4 İsteklilerin 27 Ocak 1971 günü saat 17.00 ye kadar müracaatlan gerekmektedir. 1 Medenî Usulİcra İflas 2 Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi K. 3 Kamu Hukuku 4 İş Hukuku 5 Ceza Hukuku 6 1. Ekonomi Kürsüsü 7 2 Ekonomi Kürsüsü 8 2. Medenî Hukuk 9 3. Medenî Hukuk 10 4 Medenî Hukuk (Basın: A 517810276/450) ACI BHt KAYIP Hikmet Altınay'ın kıymetll eşi. Dündar. Ayten, Aysel. Nuran ve Hatice'nin sevgili babası; Nevzat. Vedat, Selma ve Sevgı'nin enistesi: Serpil. Selçuk, İlhan, Perihan, Sebla ve Esra'nın büvukbabası: Muten» ve mustesna örnek insan; ESKt 66. TÜMEN \rE İSTİHKAM OKUL KOMUTAN1 İSTİKLAL SAVASI MUHARİPLER1NDE> Em. Tiimgeneral ŞEVKİ ALTINAY H11971 perşembe günü vefat etmistir. 15.1.1971 cuma günü Kadıkoy Osmanağa Camiinde dğle namazı kılınarak, cenazesi ebedî istirahatgâhı olan Karacaahmet aile mezarlıgına defnedilecektir. ALTINAV AtLESt (Bates 5 461) İstanbul 20. Asliye Hukuk Hâkimhğinın 970 '4074 sayılı kararıyla otbişağa Karadayı» olan ismim, «Kemal Karadayı» olarak düzeltilmiştir. (Cumhuriyet: 459J İSİM TASHİHİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle