12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
BEYOĞLU ANKARA (M İS S6) S ı ı Küpü L. Tnrner; G. Çmkerts Rİ AS (47 63 15 Hatbiye) Ecel Köprüaii G. Segal RÎS ASLI (46 70 1 Be«iktas) 1 Çılgın Hovaıda ET. 2 t ç Süperman RT ATLAS (44 08 35 Btyoğln) Hczico ~0 Düny» Kupuı BT BABBAROS: (Ortaköy • «7M7» Methid KadiB F. Gtatt, T. Toksöz K. DÜNTA (49 9J «1 Beyoiin) Sen Bcnimsin A. Delon K. Fı. EMEK (44 M 39 Beyoğltt) AUe Şeıefl J. Gabin RS Fr. FİTAŞ (49 «1 66 BcTOtin) Ecel Köprüsü G. Seg»l RİS İNCt (48 45 95) Saadet Gunejl H. Koçyiğit . R. IŞ1N (46 22 54 MeddtyekBy) 1 Kaçak K. Tibet. 2 Yemende Bir Avnç Türk F. Hakan R. KFNT (Şİ5I1 47 77 «2) Sen Benimsin A. Delon • RtS KERVAN (Siîli 48 04 23) Mafcrur Kadın T. Soray • R. KEBEM (46 70 91 • Begikta;) Öğretmenin Kaderi . Riva RT 2 Klng Kong RT KONAK (48 26 06) Meıico 7« Dünya Kapası • RT LÂLE (44 35 95 Beyoglu) Saadet GiiiM$i H. Kaçyifit • R. LÜKS (Beyoğlu 44 0Î 80) Majrur Kadın T. Şoray R. LEVEVT: («. Levem 64 0* M» . Bilmedüln Bapı Yutma Rt. 1USTIK (4« 15 14 • UtfUctatt \ Yaşamak Korknsa R. Welch RT. 2 Ecel Köprüsü G. Seg*l RTS ÖZLEM (4s 47 S3 . MeddlyeMy) 1 Saadet Güneji H. Kocyifcit R. 2 Umnt X. Güney RÜYA (44 S4 n • Beyofln) | Donanma Kâmil T. Korel, 2 Sana Dönmiyecefrim T. Soray SARAY (44 16 56) Azraü'ln Habendsi P. L«e, M. Gnadra StTE (47 69 47) Bebeklet VacUsl S. Tate . RİS SİN'EMATEK (49 87 43) tŞ İ$TEN GEÇTt» Les J«ux Sont FaıU (J. Paul Saıtre Fransa 1947. ÇAN (48 67 92) Fadimc F. Akın R. VF.NÜS (44 67 93 . Taktim) F a dime F. Akın R. CNAL (Kasırapasa . 44 93 06) I Sevgili Muhafızım Y. Giıney R. 2 Kadın De*il: Baj Belâıı T. Soray R. YENİ AR (49 64 72 Seyoğlu) Fadlme F. Akın R. SENf ATLAS (Rortulnj 48 65 §21 Fadirae F. Akın R. TEN1 MELEK (44 42 8» Beyotlnl Bebekler Vadisl S. Tate Rt TILDIZ (Besiktaş . 47 C 42) Fadimc F. Akın Kızıl Vazo T. Şoray . K. ZAFER ( K a ı n w a «4 93 06) 1 Sürtük H. Koçyiğit R 2 Tarkan K. Tibet R. ALEMDAR (22 36 83) Beleşçi Murat M. Soydan AYDIN (21 52 58 . Çapa) Çılgınlar Kampı S. Joneı RTS BULVAR (Aksaray 21 35 7S) Saadet Guneji R. Koçyiğit . R. GÜKDES <27 71 M • Sehzadebası t Ecel Köpniıtt G. Segal RİS GÜL (21 t ] M gehzadetMfiJ Fadime F. Akın R. GÜNES (21 61 4Q Aksar»y) 1 AzraU'in Habereisi RT. 2 •02 Ealr Kampından Sevgilcr RT. HAKAN (K. GumrUk . 23 42 33) Fadime F. Akın R. İPF.K: (J2 25 13 ÇemberlHas) Cı'rınUr Kunpı S. Janea • RTS tSTANBUL (21 23 67 R.M.Pas») ÇılÇinUr Kampı S. Jonej RTS KULÜP: (ŞehzadebMi 32 '1 "•) 1 Ma^rur Kadın T. şoray R. 2 Allı Yemeni M. Mullu MARMARA: (22 38 60 Beyazıt) 40 Meıico 70 Dünya Kapan RT ÖZLEM (K M. f*S* £t 62 96) Fadime F. Akın R. ŞAFAK: (22 25 13 Çemberlitas) Sen Beninuin A. Delon RT SİNE.MA SUK (23 61 12 ropkapı) 1 Azrail'in Habereisi P. Martel RT. 2 0 0 2 Kara Korsana Karsı RT TAÇ (22 72 77 Fatih) MagruT Kadın T. S«ray R. ŞEHZADE (22 68 64) Saadet Giineşi H. Koçyigit R. ŞIK (22 35 42) Fadimc F. Akın R. riNAZTEPE: (Baknkdy . TlB518ı Yaşamak Korkusn B. Welch RT UNVERDİ: (BahçeUevIer 71547S) • Kolorado» L. Van Cleef, (RTS) YILDIZ (Aksaray 21 11 40) Ecel Köprüsü G. Segal RTS 2115 de. ASK GlBt Pazartesi; Salı 1843; 2115; Cuma 15.00 18.1S Cunnarteıii Pazaı 1815 da OOSTLAR TÎYATKOSU KüçOk Sahnede (49 56 52) Asiye Nasıl Kurtulur Pazar. Pazartesi, Salı hariç. her gün 18.15 ve 21.15 de. NEKHASOF Pazar 18 15 ve 21.15 te ROSEVBERGLER ÖLMEMELİ Salı 18.15, 21.15 de GÖNÜl ÜLKO UA2AMKKK ÖZÇAN TTSATROSU: 48 63 32 t'mit Tiyarrosunda YANLIŞ HESAP Komedi 3 perde, pazartesi, salı, çarşamba 21.30, cuma, cumartesi, pazar 18.30. Escntepe Bolumü (Z. Knyu 46 40 10)) KtBKÇÜ DÜKKAN1 Komedi 3 perde, cuma. cnmartesi. pazar 21.30da. GULKU SUKURt ENGtN CKZZAR ve Ortaklan tMtT TtVATROSU 'BflTflk Salnnd» (46 60 64) MORFİN Salı. PcrAS (36 00 50 Kadıköy) Savaj şembe; Cuma 2130 Çarşamba Devleri T. Hnnter Rt ARZU (33 13 88) Meıico 70 Dün15.30, 2130 Cumartesi; Pazar >a Kupası RT 18.30 ve 21.30 da. ATLANTİK (55 43 70) Fadime tSTANBUL 1'lüAmOSO I4« ÎZ 36) F. Akın R. (EUıamra) Sadık ŞendU'in CılEKCAN (37 22 00 Kadıköy) Sagin Kenge Mürikll 071ın • adet Güneşi H. Koçyigit . R Pazartesi hariç. heı geee 2115, SÜRKYYA CKP (36 66 S2 KadıkoTI Çarşamba. Certrst. Pazaı 15 00 Saadet Güneşi H. KoçyiğitR. de ERGfN (Üsküdaz 33 18 26) 1 KENT OYUNCU1AR1 146 1» 89 Magrur Kadın T. Şoray R. 47 36 34) HOCAMIN OLGUNlL'K 2 Devlerin Aşkı F. Hakan ÇAĞ1 Sah, Persembe, CumarKENT (36 96 12) Cılsm Bovarda tesi, Pazar 21.15; Cumartesi. PaRİS zar 18.15 CÇ KIZ KARDEŞ OCAK (36 37 71 • Kadıköy) ö ğ Çarşamba, Cuma 18.15. 2115 retmenin Kaderi E. Riva • ÇİÇTJ: Çarşamba 15.00. KELERtS. BEKLER GtBt Cumartesi. PaOPERA (Kadlköy • 36 «S 21) zar 15.00 Mağrur Kadın T. Şoray R. KADIKÖY ÎL (36 51 51) DOLAP ÖZEN (36 99 94 Kadıkby) SaPolisiye komedl Pazartesi hariç. adet Güneşi H. Koçyigit R. her gün 2130. Cumartesi. Pazar REKS (36 01 12 Kadıköy) Sar18.00 de. tona'mn Oyuno J. Garko . R KÜÇÜK KOMEDt TtYATROSU SÜREYYA: (36 06 82 Kadıköy) Mehmet Özekit (21 56 81) Koca Haydut Avcısı L. Van Cleef M. Pasa ZURNAOA PEŞREV OLMAZ Pazartesi hariç her gün SUNAR: (33 06 68 tsküdar) To21.15. Çarşaraoa. Cumartesi. Pa. ros Canavarı. zar 15.00 matine. RT. MtNt SEKS PANDOMİM TTYATStNF.MA 63 (55 10 84) Küçük ŞaROSU fNişantaşı Eytam Cad. hit M. Lester Rt 21 Ruje Nuar salonunda . 47 36 ÜSKÜDAR (33 Z* 75) Hexico 70 9» Gise 1421) 2 bölüm. 11 oDünya Knpası yun. Her gün 17.00 de. Pazartesi 17.00 ve 21.15 de. BTUA.MMER KARACA (44 M 02) tSTANHUl BELEntVKSt 4EHT* Mill) Fırrına Mttslka) kon». TİYATROLARI HARBİYE 46 al 3 perde . Pazartesi hari» 06 28) ZENTİLER Pazartesi her gec» 21J0. Cumartesi, Pazar hariç her gün 21.00; Pazat 15.30; 18.00 de. Persembe halka. Ta)»Çarşamba öğıenci; Cuma halk bey* her eüD tenziUtgünü). NtSA SEREZLt TOLGA AŞK1TESİ KOMEDt (44 04 09) Bo ne NER TrYATKOSVI (Sisli 47 18 86) ÇARK Çarşamba: 15.00 lögtesadül Oynn 2 perde Salı renci) Persembe 18.30 (Halk); hariç her gün 214)0. Pazar 1530 2U0; Cnmarteai; Pazaı 15.00 da tenzilâtlı. ve 21JÎ0. ŞAHÂNE OUL • Cuma FATtB (22 01 71) .r.oca Staum 15.00 (halk ve ögrenci) ve 21.30. Pazarteti hariç her gün 21.00: pazar 15.30; salı öğrencl; çarjamba NEJA1 OYUUB *e AKKADASLARİ (27 71 86) Şenzadebası B ü halk tenzilâtlı; peı^enbe ögrend yük Tiratro. Bazıları Mnsakka pazartesi halk; «Al Şapkalı Kız> Sevet Salı naric ber aksam Çocnk oynnıı. Carjamb» l* J021.30 • C ceaL Paaa 18.15 »• Paxaı 11.00. 213» DSKÜDAR (33 03 97) <tVANOV> ORALOĞLU TtVATROSU (48 40 8«) Cuma haıiç taer gfin 21.00'de. ANNEİfE KOCA ARIYOR17M Pazaı lSJVda. Pazartesi ötrencL Perîembe hariç her akşam 21.19 Persembe halk tenzilâtlı. Bofae de. Çarşamba, Cumar'esi, Pazar Ran Çocnk oynn a Crsamba »5.15 te. Pazartesi 21.15 ve Çar143» Pazar U00'd*şamba 15.30 da balk ve talebe KADIKÖY (36 31 21) KADINLAR tenzilâtlı Oyun 2 perde Pazartesi. Salı OCAK 3AHNES1 «Aren» TİT««hariç her gün 21.00, Pazar 1500 rosnnda 49 84 19) ÇtL HO Cuma 2100 d» hali v» ögrencıROZ Pazartesi hariç her gec» lere tenzilât. 2115: Çarsamba: Cumartesi. PaAYKER f t K A t TIIATKOSO tEszar 18.15 de matine. DEVRİ SÜkl Atkaau Tlyatrasn (4* 14 »3) LEYMAN 7 1 7 Ocaktan ilıX£Dt KOCAL] HÜRMÜZ Sa. baren: Pazartesi hariç, her eece lı; Perşemb» 18.15: 211»: Car2t15. Çarşamba. Cumartejiv Pa* tamb* 21İ5 de. MENEK9ELER zar 1815 2115 de. FIRINDA Çarşamba: Pazar CLVt URAZ TÎYATROSU. (Yapı 18.15: Cumartesi 21.15. TEYZEEndüstri Merkezi Harbiye 46 50 LER K.ARIST1. Cuma: Pazat 7i) HADİ OLDLRSENE CA21.15; Cumartesi 18.15. NİKOM Pazartesi 18.15, 2115 AZAK TİYATROSTJ MnaHet de HUZITR ÇIKMAZI Salı, Hepgüler (22 62 46) BOŞANMA Persembe; Cuma 21.15, Çarşamba TARtFESt Calgılı; kantoln; Cumartesi; Pazar 15.30, 21.15'de. 3 perde komedl. Her gece 21JJ0. Gç MAYMUN h A b l K t rlVAlÇarşamba: Cnmartesi: Pazar 18.19 ROSD • Taltatm Sırmselviler • Omatiııe. tel Keban altı (49 90 10) Aziı AZAK KABARB rtYATROSU Nesin'io SEN ADAJm OELİ E(27 319",) Snavi Snalpio «Ana OERStN Milzikal komedl • PaBeni Eversenc»; Salı hariç cartesi harie beı aksam 21.30. ber gece 2130; çarşamba; cuCumartesi. oazar I8JJ02130 oersembe tenzilâtlı martesi, pazar 1805. BULVAR riYATBOSU (fındıkza» OSKÜDAR SUNAR TtYATRO de 21 48 92 • 21 76 82) MÜ (33 06 18) TOROS CANAVARI: HÜR GÖZLÜM Pazartesi 21.15 Cuma haric her akşam 21.00, PaBELÂIJ GELjN Müzikal ko. zar 15.30"da. . medi 3 perde. Peı^embe hariç; diger günler 21.15. Cnmartesi: Pazar 18.15. DEVfc KUSU KABA.KK rlYATROSU (44 46 75) (KnlUp 12 üs~ tünde) .Bu Şehri Staobul ki> • • BAKIRKÖY: Zafer; Sezgin Pazartesi hariç her gün 11.30. 'YeşKoyl: Yıldız ıKu.Çek): SiJa Çarşamba. Cumartesi. Pazar 18.30 (Safraköy): Aydın (Osmaniye); da matine. Çarşamba matined* Yeni Kanarya): Hayat (Gungören) halk va talebeye tenzilât Yayla (Bah.Ev.ı; Yılmaz (Şir.Ev.) OORMEN TIYATKOSl; (44 (7 16) I$ık (Esenler). UYY BALON DÜNYA Carsam. 0 BEYOĞLU: Pelit; İki Kapılı; ba: Cumartesi: Pazar 15 00: 21.13 Denizel Perşemb» 1815: 21.15: Cuma A EMİNÖNÜ: İstanbul: Beyazıt Merkez: Süleymaniye: Akgun. • EYÜP: Eyüpsultan; Büyuk (Sağmalcılar^: Servet (Sagmalcılar): Ümit (Ramil; Sebat. • FATİH Yeni Akdeniz: Öztürk: Vatan; Kanaat; Dcgus fKo. Mu. P a ) : Ayvansaray. • GAZİOSMANPAŞA: Yeni Halk Goçmen fKu.Kdy>. • KADIKÖY Opera; İndere; Sa D E L L A C H I ES A vas: Sahraicedit. TONC1N S I S T ER S m KARAKÖY: Ege. B N D E R ERİM A KASllvrPAŞA: Piyale: Meltem B t R S E N A î D A (Hîlıcıoğlul A Y L A CA N <| SARIYER: Büyükdere: P.utTALYAN ORK. I PREZÎOSÎ meîihisar. Her gec« konıumasyoo 43 TJ* A SİŞLÎ: Hüseyin Kâmil: Isık: Her PaTar 1619 arası matineSargın: Nur: Üm!t (MecKby); EnMatinede konsümasyon 20 T.L, gin (Gültepe): Yeni İtimat fOk. Mey.): Çağlayan (Ok. Mey.t. Ayrıca «CTTİ* Ucr*t) aJınmas. • ÜSKÜDAR: Ittihat: Sifa; HaRezervanron: 47 16 SO31 yat (Kuzçuncuk); Ümraniye. M 7VYTfNBUKNU' Fevzi Öcal. YIL ONCE Cumhuriyet etraiştiit. Ama böyle hareket •dılmiyerek öteki devletler bizim gibi küçük bir ordu ilo kanaat etmedüer. Bu suretla muahedelere nayet etmemiş oluyorlar. Biz de komşularımızın Imvvetleri ile mütenasip bir ordu bulunduracağız.» 15 Ocak 1932 tarihli Almanlar silâh istiyor Müzik ikilisi kurdular IYATRO sanatçılarımızdan Güzin Gelenbe ıle Baha Boduroğlu, folk motülerinden esinlenerek düzenlenmış ve bestelenmiş bir repertuar ile dinleyicinin karşısma çıkmak üze re bir müzik ikilisi kurmuş bu lunuyorlar. «Güzin ile Baha» adını taşıyan bu ikili'nin repertuarında «Garip bencilevin», «Al tın Kafes», Karacaoğlan'dan «tmiş», «Sivastopol önünde» ve «Ilgıt Ilgıt» adlı parçaJar Güzin Gelenbe'nin sesi ve Baha Boduroğlu'nun gitan eşliğınde söy lenmektedir. Fotoğrafta «Güzın ile Baha» ikilisi görülüyor. A LMANYADA tamirat parasıru vermemek hususunda başlıyan cereyanın bu kadarla kalmıyacağını gösteren bazı alâmetler behrmıştir. Almanlar diyor ta: «Biz sılâhsız kalmayı, öteki devletlerin silâhlarını lusıtlaması şartiyle kabul Avrupa karışıyor LONDRA Avusturya, devletlerin kendilerine kredi açmasını istemektedir. şimdiye kadar Birleşmiş Mületlerin malî komitesinin açtıgı kredilerle yaşıyan bu hükümet, son lamanlarda çok müşkül bir duruma düşmüştür. Viyana gazeteleri, Birleşmiş MUletler kredi açmaktan cekindiğl takdirde Avusturya hazinesi tanıamen parasız kaldığı için A^Tisturya, Almar.ya ile birlesmek IOrunda bulunacaktır, demekte ve hattâ bazı gazeteler ÎVIacaristarun da bu grupa dahil olacağını Uâve etmektedirler. K A DI KÖ Y T 25 yıl önce Akademide reddedildi 25 yıl sonra dışarda ödül aldı Bolulu ressam Mehmet Yücetürk'ün eserine «Yüksek Seçkinlik Diploması» verildi... Ödül kazanan aynı eser, 1945 te reddedilince ressam konkur hakkmı kaybetmişti!... TİYATROLAR ONTECARLO'da Kongre Salonunda yapılan ve bu yıl 28 ülkeyi temsil eden 300 e yakjn eserin yer aldığı UNESCO'ya bağlı «VI. Uluslararası Çağdaş Kültür Şenliği» sergısme, Turkıye Ressamlar Cemiyetirün temsilcileri olarak katılan Zahide Özer ve Mehmet Yücetürk büyük başan saglamışlardır. Bu uluslararası ödüllü sergide Zahide Özer'in bır ve Mehmet Yücetürk'ün iki eseri sergilenmiştir. Sergi sonunda, Monaco Prensligi VI. Bü yuk Çagdaş Sanat Ödülü KültüDurum, TTNESCO Uluslararası rel Gösterisi Jürısı tarafından, Plâstik Sanatlar Derneği MoBolulu ressam Mehmet Yücenaco Prensligi Millî Komitesi turk'e «Yüksek Seçkinlik DiploGenel Başkanı ve Güzel Sanatması > büyük ödülü verilmiştir. lar Millî Komisyonu üyesi Marcel de Paradesin tebrik mektubuyla Mehmet Yücetürk'e bil« • • ••• • l •••»«•• dirilmiş ve büyük ödül bir koli içinde ressama gönderilmiştir. Bu mektupta: «... eserlerinizden dolayı size bir diploma halinde jürinin verdiği yüksek paye haberini, büyük zevkle bilgir.ize sunmaktan şeref duyarım... Bu büyük uluslararası ödül, 28 milletin temsil edildiği • İSTANBIL Türk tngiliz 300 e yakın eser arasında gerKültür Derneği re tngiliz Külçek bir zafer oltnuştur. » dentür Heyeti, ünlü romancı ve yamektedir. Sergi süresince. gezar Charles Dickens'in Yüzüncü zenlerin sayısı rekor sayümışyılı dolayısıyla film gösterileri ür. düzenlemiştir. Kültür Heyetinin Ayazpaşa'daki lokalinde yapılan GÜLER MİStN, bu gösterilerin ilkinıle Alberto Cavalcanti'nin yönettiği ve Sir AĞLAR MISIN? Cedric Hardwicke, Kay Compton, Stanley Holloway ve Sally AFERLE ışıldayan madalAnn Howess'un rol aldıkları yonun parlak yüzünü çeviDickens'in «Nicholas Nickleby» rince, ne yazık ki sanat çıeserine ait film yer almıştır. larımızm kendi ülkemizde de22 Ocak Cuma günü saat 18'de ğerlendirilişinde sık sık rastlave 21'de yapdacak gösteride nan yüz kızartıcı bir olayla karRalph Thomasın yönettiği ve şılaşıyonız: Dirk Bogarde, Jan Bannen ve Christopher Lee'nin oynadıklan Türkiye Ressamlar CemiyetiDickens'in «tki Şehrin Hikâycnin 12 Ekim 1966 yılmda Romada açılan sergisinde de büsi» filmi izlenecektir. yük ilgi toplayan ve ünlü bir ttalyan eleştiricisi tarafından: • İSTANBUL Fransız Kültür «çağımızm en iyi peyzajcısı» Merkezi'nin düzenledigi film olarak nıtelenen Mehmet Yücegösterileri serisinde 18 Ocak Patürk. ne tuhaftır ki bizde Güzel Sanatlar Akademisinde 1947 zartesi ve 19 Ocak Salı günleri de «konkur» haklarının kaybetsaat 18'de Marivaux'nun «Les tırilmesinden (!) sonra, kendi Fausses Confidences» (Yalancı müracaati üzerine Millî Egitim îtiraflar) eserine ait nim gösteBakanlığmm dışandan tâyin etıılecektir. tığî gözlemci jüriler önünde Akademinın Yüksek Resim Bö• ŞAİR NEVZAT ISTÜN 19 lümü'nü «birincilik» le bitirmişOcak'ta tstanbul Türk • Alman tü? Kültür Merkezinde bir konfeBolu Güzel Sanatlar Galerirans verecektir. sinin yöneticisi olan Mehmet • ÎZMİR Alman KütüphaneYücetürk buğday, çavdar kosi'nde 22 Ocak saat 20.30'da kan kendine özgü konulardaki Prof. Dr. Rudlof Naumann tabaşanlı çalışmalan ile, nihayet rafmdan renkli resimlerle açıkuluslararası başarılara erişmiş lanacak olan «Aizani, Frigyada bulunuyor. bir Roma şehri» konulu arkeo Çağdaş sanat şenliğinde N uluslararası başarı sağladık Kısaca yesi bulunan Bedri Rahml Eyüboğlunun gerçek sanatı en iyi anlıyanlardan biri olduğunu bir kere daha göstermiştir. O \akitten beri, Akademili ressamlar arasında sürüp giden bu olayjn. tartışması bUmem şimdi sona erdi mi?» Anladık mı bır öeJa daha, Türkiyemizde sanatın ne hale getırildiğini, neler neler yapıldığmı!? SOLDAN SAĞA: 1 Eski Bizans tmparatorla rından biruıin adı. 2 Kadınların gebelıkleri sırasmda kapıldıkları ımrenme ve iç çekme heveslerin den (karma soz ve çoğul). 3 Bir çcşıt kanser benzeri sişkinlik belirtilerinden, kuşların ağız kısımlarının dortte ikisi. 4 Balıklann içine düşmemeğe çalıstıkları tuzak, iskenceler ve eziyetler (çoğul). 5 Bir çeşit odun ve ağae cuısi, nota. 6 Konutlardaki kısımlardan, bir cina zehirli küçük hayvan. 7 Eski bayanlann kaşlarına çekip sürdükleri. bir ceşit Hint hükümdannın yarısı. 8 «cKarnı ve midesi bos aynı zaman da lştihası kuvvetll durumda» anlamına bir edat ve bir soz. 9 Maddi veya manevî zevk alma duygusu, bir filtri cakıo kavrama hareketi. VUKARtDAN AŞAĞIYA: 1 Yabancı ülkelere gidebil mek için alınması gereken müsaade kâğıdı ve vesika (halkın soyledigi gibi yazılmıştır). 2 cAlt kısımda» anlamına bir sSz ve bir takı. 3 Bir çoğul edatı: bir zaman önce moda olmus dans çeşiüerinden. 4 Henüz gecik mis duruma glrmeden; çabuk İ3 gormeği Ysevenler her hareketin boyle olmasını Isterler. 5 «Kol i'e viicudun birleştiği köseye yüksel!» mânasına iki södü bir emir. 6 Tersi «çirkin olan ve hos gdrünmeyen hareket tarzı» kar^ıhğı iki sözdür. 7 Bir emlr, bir harfîn okunuşu. 8 Arnavutlukta halkın bir kısmı bu tsimle 1 234 56789 ötekilerden 1 s t N|E" A ı • ayırt edilirier ••I A (çogul) öte;k •J C'fE c A V A M A J>j ı | kiler Toska lardır. 9 4 tM ^•w E fcK S Çevrilince 1 t t L «reklâm bul7 lCı£ İ L AiujA| maya çalışın 8i£ 9 FİA|T] mânasına iki sözlü bir çekim olur. m sekll l İSTANBUL radyo I S T AN B U L 05.55 06.00 06.20 06.30 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.10 08.30 08.45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.30 11.30 12.00 12.10 12.25 12.40 13 00 13.15 14.00 14.15 Açıhş, program Kur'ânı Kerim Saz eserleri Günaydın Köye haberler TürJcüler, oyua..havalan Haberler, hava durumu Haüf Batı müzıği İstanbul'da bugun Beraber şarkılar Keman sololan F. Türkân'dan türküler Ev için Y. Özel'den şarkılar Arkası yann Haberler Küçük konser Okul radyosu Şarkılar saz eserleri Haberler M. Akgün'den türküler Küçük orkestra Beraber solo şarkılar Haberler, Resmî Gazete Dans müzıği Ümit Aksu orkestrası Solistler geçidi 14.30 14.45 15.00 15.05 16.05 16 20 16.45 17.00 17.05 17.25 17.50 19.00 19 30 19.40 19.55 20.00 20^0 20.40 21.00 21.00 21.30 21.40 22.45 23.00 23.45 23.55 24.00 Aris ve arkadaşlan S. Uygun'dan türküler Haberler Okul radyosu Türküler geçidi Minyatür müzik M. YıldınrtTdan şarküar Haberler Köy odası Kadınlar faslı Reklâm programlan Haberler, hava durumu Hafif müzik Diıü sohbet Bir varrmş. bir yokmuş Beraber ve solo şarkılar Hafif Batı müziği Bağlama takımı 24 saatin olaylan R. Sönmezocak'tan şarkı. Kitaplar arasında Türküler Haberler % Opera konsert Gece müziği Günün önemli haberleri Kapanış Dickens'in yüzüncü yılı Şehirde BUGVN BU GECE KLOB X NERMİN CANDAN K O H AV A BEBEK BELEDİYE GUZİDE KASâCI N1LUFER KOCYİGIT TORKİN ERDEMEOKUl GÜLEM I İ L E z DARVA9*SCVTAP ÇETINKAU lOZTURKSEBBKyt ÇttfAMMPAZM HATMK MUVEDDET GUNBAY 1 ALTAN GUNBAY Dansöz: StBEL SİM KF.MAL DtKEL 5antör : AKİ MİNA ve MLZAFFER GÜNGÖR ORK. Temiz servis, uygun fiatları ile KLÖB X hususi parti. Nişan, Dugünlerinir için hizmetirüzdedir. Fiks menü vergi dahil 50 Tl Rez. 47 08 43 Bomonti N E Ş E E R E N Ç İ Ç O NÖBETÇİ ECZANELER A N K A R A 05.55 06.00 06.20 06.30 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.10 08.40 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.30 11.30 12.00 12.05 12.30 13.00 13.15 14.00 14.15 Açılış, program Kur'ânı Kerim Saz eserleri Günaydın Köye haberler Oyun havalan Haberler. hava durumu Sabah müziği Ankara'da bugün Sanatçılardan bırer şarkı Hafif müzik Ev için S. Uygun'dan türküler Arkası yann Ara haberler Şarkılar Okul radyosu Konser saati Ara haberler Y. Çınar'dan türküler Beraber ve solo şarkılaı Haberler, Resml Gazete Hafif müzik Öğle konseri A. Zenger'den şarkılar 14.35 15.00 15.05 16.05 16.20 16.40 17.00 17.05 17.30 17.50 19.00 19.35 19.50 19.55 20.25 20.40 21.00 21.10 2150 22.05 22.45 23.00 23.45 23.55 24.00 Plâklar arasında Ara haberler Okul radyosu Küçük konser Gönül İpek'den şartalar Albümlerden seçmeler Ara haberler Yurttan sesler Köy odası Keiclâm programlan Haberler, hava durumu Saz eserleri Bir varmış, bir yokmuş îstekleriniz mikrofonda Silâhlı Kmvetler saati îki solistten türküler 24 saatin olaylan Açık oturum Şarkılar TBMM saati Haberler Haîtanm bestecisl Gece müziği Günün önemli üaberleri Kapanış Marivaux filmi MAKSIM B EHİ Y E A KSO Y ORHAN BORAN LOS AMBASSADORES PARAGL'AYOS NEBAHAT CEHRE ÖNDER SOMER NURAY SUNAY USLU TLRKAN ERDEM URCAN «VIRPEKİ GAZİNOSU B KERVANSARAY « JUANÎTO* • ARILAH* SMRATİMUÇİN* MUNtTTlNPATDAŞOrk. HBt AİBB St* yanjmatı Mrtncltf LOS 3 AMİGOS ÖMÜR GÖKSEL Konferanslar Isp. Revü. GOYO REYES ÜSTt'N POYRAZ SET ORK. ve BEYAZ KELEBEKLER Her Persembe Pazar matincler Tel: 443134 445869 Flkt fut «O.TL. IcM daMI Pcrşcn*« Pazar M'de mattn* İ0.TU t«ı:6tİ0«V60W2 lojik kazıya ait bir konferans verilecektir. • ÜNLÜ şair «Guillaume Apol linaire'in kaderi» konulu bir konferans Fransanın Ankara Kültür Temsilcisi Pierre Hourc»de tarafından tstanbul 'da Fransız Kültür Merkezinde 20 Ocak Çarşamba günü saat 18 de verilecektir. • SAMTEL BECKETT'in tiyatro sanatı dışmda «romancı» olarak kişiliği konulu bir konuşma bugün Fransız Kültür Merkezinde saat 18'de bayan Christine Sodıni tarsfından yapılacaktır • «JULİÜS CAESAR» • Istanbul Türkİngiliz Kültür Derneğtnde 20 Ocak Çarşamba günıi saat 18'de \Viliam Shlakespeare' in «Julhıs Sezar» adlı oyununun okuıunası yapılacaktı?. • SEVGÎ GÜZEL TIRPAN'ın resim sergisi 9 Ocak'tan itibaren Harbıye Belediye Tiyatrosu Galerismde ilgiyle izlenmektedir. • BAYKUŞ ÖDÜLÜ Türkiye Ressamlar Cemiyetinin düzenlediği III. Altın ve Gümüş Baykuş Ödülü Resim Sergisi. 16 Ocak Cumartesi cftnii saat lTde Ankara Güzel Sanatlar Galerisinde açüacaktır. RED VE ÖDÜL! AN HOTEL OMAR KHAYYAM 4^nY?\ RESTAURANT SUADİYE ONACO'da Mehmet Yücetürk'e ödül kazandıran eserin acıtatlı hıkâyesini memleketı olan Boluda sessizce çalışmalarını sürdüren bu köylü ressamın afzından dinleyelim: „ Monaco'da veriien bu büyük ödül dedikleri «Yüksek Seçkinlik Diploması» nın bence hiç bir değeri yoktur. Bu kâğıt parçasının önemli olan tarafı şudur: Monaco'da sergilenen iki eserimden birisi, 1945 vılında G. S. Akademisi Yük. sek Resim Bölümünü bitirmek için «bir kaç figürlü bir yaz peyzajı» adı altır.da verilen kon kur konusu idi. O zamanki kon kurda çalıştığım bu eseri, jüri üyesi olan bayatta bir ressamın ısrarla savunmuş buluntnasma raçmen, çoğunlueu teşkil eden bir ressam ve taraftarları, anlayış gösteremediklerinden bir daha eserimi red ederek son hakkımın kaybedilmesine sebep olmuşlardı! Şimdi sağ olanlarla birlikte, 25 yıl önce rcfüze ettikleri ayni kompozisyonun Monaco'daki uluslararası laferini görme sini çok isterdim rahmetlinin... Bu olay, daha o zaman jüri ü M Geee KolübU LÂLE BELK1S SALİM DÜNDAR Oryl. SEMRA TtMİÇUN FATİH ÇIGAY SÜHEYL DENÎZCÎ Ork. BEHÎÇ ALTEMDAĞ 5 solist AYTEN ALPMAN Takdim ESİN ULUER Her Persembe fiks menü 65 T i . Servis ve Işl. Vergisi dahil Rez. 634670 . 634370 Pamır P1NAR ANTENLER ÖZDEMİR ÖZDEN ASTEN PEKALP ORK. HASAN HLB VE 5ÜKRAH AY BÜLENT ORAL AYTEN ŞEN Rks menfl 50 TL. t ç ö , «ervl* harıç. Rezervasyon: 46 31 46 GAZ1NOSU MISIR BALLET N ERG İ S Ory. NEJLA YILDIZ DENtZ ÜNAL KAYA SUNAR 5 Ork ve ÜSTAD PEDRO Cıhangır Cad. No. 60 Taksim Rez. Tel.: 49 23 80 49 15 & 3 CUMA CUMARTESİ ZEKİ CETİN ATES BHCIKLERÎ MUHTEREM NUR AILEGAZ1NOSU | pbıartesi hariç her akşam PenîzAtı RESTORAN GAZİNO GOLDFINGER SEVDA AYDAN SALİM DÜNDAR GÜLSÜN KAMU SAADET SUN ARILAR KOHAVA SELDA AŞKIM VE SERPİL ÖRÜMCER 46 06 79 Şışli Kent Sıtesi Ç. tesi. Pazar. Çarşamba tam programla jnatıneler. SEVDA AYDAN TANJU OKAN KOHOVA • SEVİM SEVtL # TOROS TURHAI ORK Pazartesiler kapalıyız. Fiks menü içki dahil 50 TL Hususi yemekler ve toplantılar alınır. Rez: 62 40 01/20 ve 47 38 15 TtMEKll 50 rtHONSUMASTON 25 rl CUM>«TIS.GİCEtE«i5tl M H U I N M CARSAMBA HANUWU*A.MUHUMUMA13ooTt«WİNE 10II .HTIIKELEBEKLIR SEMA DENiZ PAPATYA BOfiA GüRESi ork.ATLMİTiS.6 ve SAADET GÜNEŞ MERIH 69 KAFKAS CLUP ÖZTURK SERENGİL NİLÜFER KOÇYİGİT * EFGAN EFEKAN • GÜIBİN ERAY • 5EVTAPÇETİNKALE, • r U N D * POSTACI • BEDRİ AYSCLI tUitttN • SHMM ııcunı Sergiler İSMET NEDİM SEVGİ SUN Haldun Özdenizmen Semra SINE İhsan AŞKIN Ork. Ozarüar, Şantor Kemal Gazınosu her akşam Ş NEŞRIK SIPAHI J Gaskonyab TO M A TABİHÎ SLLÜKULE EKİBİ BIRSEN BENGÜ ŞELALE FERAY SERPlt SEREN NAMt EREN NtKET . DENİZ TAN NEJAT TARLAN ÜRK. ve GÜLDAN C tesl. Pazar danslı tnatln» Rezervasyon 47 94 43 Yemek, meze, içki dahil 50 T L. T R İ A N ON T A RA BYA TAVERNA YILDIRIM GÜRSES • • • • • ŞEVKET YÜCESAZ SELÎM ÖZER JORJ STİLL Sulukule Ekibi Fasıl ve Bestekâr L'di ERDOĞAN yOJ)IZEL Fiks Menü: 25 TL. ıçkj hariç her türlü toplantılar kabul edilir. Her Pazar 13.00 da yemekli matine. REZ: 62 40 10 • 136 SERPİL BİROL TAVERN* MEDİHA ŞEN • ENDER ARIMAN • DAR VA$ # BİRNUR A ÜMIT GÜVEN • ADELLA <ISP ŞANTÖZl • DORUK ONAT KUT ORK. Pazar 14.00'de matine Rezervasyon: 374366 372084 ANNA IVIARİA BÜLENT ORAL YURDANTJR + * * * AVSİN StMER XtL GÜN Ory PERIHAN ATES ÖZVER SIETE Ork BAKİ TAMER Fiks lara. tine. ması menü 3 0 TL. Salı bayan Pazar umuma 14'te maSuadıye ATT.ÂNTİK Sinekarşısı Rez. 55 43 70 ve TANJU OKAN • Ork.RİTM*t * • BERKANT • Çarıamb* Pazar matfne •»«; y «T »6 ve ESRA ERTEN Fiks menü ıçkı dahil 3 5 TL. TEL: 63 69 «8
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle