12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
TEMEL ESER Stıl No. 1000 Milli Eğıtım Bakanhğmca «1000 Temel Eser» serısınden yaymlanan aşağıda isırr.leri yazılı kıtaplar Bakanlık Yayınevleriyle butun kıtapçılarda S'er lıra fıyatla satışa arzedılmistir. 42 Seçmeler Peyami Safa Hazırlayanlar: Farnk K. Timurtas Ergun Göıe; 43 Turk Bılmecelerı Şukru Elçin; 44 Erenlerın Bağından Y»kup Kadri Karaosmanoğlu; 45 Seçme Hıkâyeler 1. Ömer Seyfeddin Hazırlayan: Şcnay Kııhallı. (Basın: 10292 443) umhuriYe Kurucusu: YUNUS NADt AN O EL KIZI Her Nefıs baskılarla cıktı kıtabın fıatı 15 liradır 47. yıl, sayı: 16693 Telgraf ve mektup adresi: Telefonlar: 22 42 90 cumhdnvet istanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 248 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 15 Ocak Cuma 1971 Genel Dağıtım: Tekin Yayınevi Aikara Cad No 51 İSTANBUL (llâncıhk 1512 454) Devrimler aleyhine eğitim yapan okulun 9 kurucusu tevkif edildi Isporto'da bir Nurculuk okulu busıldı ISPARTA, (Özel) Şehre 12 kilometre uzakhkta bulunan Kaleönü köyünde, 6 aydan berı Nurcutuk eğıtimi yapan gizlı bır okul ortaya çıkarılarak kapatılmış. kuruu ve yonetıcısı 9 kışi tutuklanmıştır. 1924 tarihlı Tevhidi Tedrısat Kanununa aykırı olarak açılan ve Anayasa Ukeleriyle Ataturk devımlerıne aykırı eğitim yapan okul, Jandarma tarafından basıl mış ve eğitim goıen 820 jaşları arasında 85 kişi tespit edümiştir. 4 yönetim kurulıı üyesi örgütü eleştirdi « 19671970 YILLARINA TEREDDÜTSÜZ DAVAYA « PARTİLER ÜSTÜ POÜTİKA T E R K EDİLMEÜ, İHANET DÖNEMİ ADINI VEREBİLİRİZ. TÜRK TÜRK İŞ DEMOKRASI VE ÖZGÜRLÜĞE BAĞLI İŞ BABİL K U L E S İ OLMAKTAN Ç I K M A L I f f SOL BİR KARARGÂHTA YERİNİ ALMAUDIR f > Cumhuriyet Bürosu ANKARA Cumhuriyet Senatosunda önceki gün yaptığı gündem dışı konuşmada AP hükümetini ve Başbakanı yererek «AP Genel Başkanı olarak sayın Demirel'in partisini de yıpratıp tükenmesini önJemesi de rejimin kaderi ve uzun vadeli gelecek bakımından faydalıdır» diyen AP Elâzığ Senatorü Celâl Ertuğ'un konuşması, dün AP Cumhuriyet Senatosunu kanştırmış grup, Ertuğ'dan yana olanlar ve olmıyanlar seklinde görüş aynlığına düşmüştür. AP Senato Grubunda tartışmalardan sonra genel durum hakkında bir genel görüşme önergesi de kabul edilmiştir. AP Senato Grubu, dün Gnrp Başkanı Kastamonu Senatorü Ahmet Nusret Tuna'nın başkanhğında toplanmış, göriişmeler genel hkle Prof. Ertuğ'un önceki gün Cumhuriyet Senatosunda ortaya (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) TURKIS'in solo kayması istendi 20. YUZYILIN EHRAMI BiTTi Yılmaz GÜMÜŞBAŞ KIZILCAHAMAM Türk tş Yönetim Kurulu, dün saat 11 de Kızılcahamam'daki GESİŞ Oteli'nde G. Başkanvekili Kemal Özer'in başkanlığında toplanmıştır. Toplantıya Yönetim Kurulu'nun 28 üyesinden 20si katılmıştır. Bu toplantıya bir reform raporu sunan yönetim kurulu üyelerınden Genelîş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Baştürk, Turk Deniz Ulaşlş Federasyonu Genel Başkanı Feridun Şâkir Övünç, Yoltş Federasyonu Genel Başkanı Halıt Mısırlıoğlu ve Petroltş Sendikası Genel Başkanı îsmaıl Topkar, Türklş'in bugune kadar uyguladığı «Partilertıstü Politika nın konfederasyonu tam bir çıkmaza ve işçi hareketine yabancılaşmaya suruklediğine işaret etm»<ler, .psrUlerürtü polıtikanın terk edilmesini isteyerek Türkiye'de ulusal kalkınmanın hak ve özgürluklere saygılı >demokratik sosyalizm» ideolojısi ile gerçekleştirilmesine Tıirktş'ın önculük yapmasıru önermişlerdır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) • BARAJ insaatında, 2 bin teknisyenin yanında, binlerce işçi 15 yıl aralıksız çalıstı Liderler Ve Gerçekler arti liderltrinin düsüncelerini okuyor, ya da dinlijorsunuzdur. Yurdu huzura kavuşturmak, toplumsal gorunlarımızı çözüme bağlamak için ileri sürdükleri kosulların jeçerlik derecesini mantık açısından hiç tartıya vnrdnfnnuz oldu mu? Kimi genel baskana göre Demirel bir an önce çekilmelidir. O yerinde kaldıkça ne yurtta huzur saglanabilir, ne de sorunJarımıza çözüm yolu bulunabilir. Bir başka genel baskan seçimlerin yenilenmesinden yanadır. Bir başkası koalisyon istemektedir. Iri kıyım liderlerin savunduğn bn önerilerin yanısıra mini partiler ileri gelenleri de, ynkarıda örneklerini serdiğimiz ana temalar üzerinde birbirini tutmax çeşitlemelere basvurmakta, Hiikiimet Baskanı ise bunlara verdiji ce\apta, hepsinin ortak hedefi iktidar partisini yıpratmak oldufcunu açıklamakla yetinmektedir. Objektif ölçülerle ele aldığımız zaman bu son düsünceyi gerçe|e ötekilerden daba yakın bulduğutnozn sö>lemek zorundayız. Muhalif partilerin, Demirel'i düsürmek ve onon çekilmesiyle A.P.'yi zayıflatmak üzere büyük çaba harcadıkları doğrudur. Sayın Demirei buna görmekte ve, hakcasına konuşalım, bu davranısı mnhalefetin dofcal bir hakkı olarak karsılamaktadır. Çekjlmiyeceğim. Güçleri varsa gelsinler Meclis'te 226 kırmızı oy toplayıp hükümeti düsürsünler! diyor, Başbakan ve çerekirse seçimleri yenilemek olanagından da söz ediyor. Turdu huzura kavustnrmak iddiasiyle ileri sürülen şartlara karsı Basbakanın verdiği cevap bizce yeriadedir. Ne yapsın adam? Biçimsel bir demokratik ortamda, çekilmeye niyeti olmayan bir hükümeti, parlamenter kurallar dısında, baska yoldan nasıl düşürebilirsiniz? Bizi asıl kaygılandıran nokta, yurdu buzura kavusturmak ve sorunlarımıza çözüm yolu bulmak açısından mubalefet liderlerince ileri sürülen şartların hafifliğidir. Varsayalım ki Demirei çekildi. Onun yerine bir baska A.P. biikümeti, belki bir koalisyon hükümeti kuruldu, ya da seçimler >cnilendi ve parlamentoda değisik oranlı bir partiler yelpazesi jer aldı '. Böılelikle ynrdnn huzuru mu sağlanacak, >oksa askıda bekleyen sorunlarımıza çözüm jolu mn açılacaktır? Bugünkü göstermelik ve yetersiz ortamda Demirei gitmis, Bozbejli gelmis, A.P. devrilmis koalis\on kurulmus, >a da Sayın Inönü'nün dediği gibi seçim üstüne seçim yenilenmis. yurt huzuru ve toplumsal kalkınmamız açısından ne vararı olacaktır? Gönül isterdi ki, muhalefet liderlerinden biri olsun bu konuda düsündüklerini sıralarken sosyal \e ckonomik sorunlarımızı dile getirsin, onlara çözüm yolu açılmadıkça yurtta huznr sağlanamayacağını, huzura varrnamn ise temelli reformların adım adım gerçeklestirilmesine bağlı olduğunu, olumlu bir sonuca varıncaya değin milletçe kemerleri uzunca bir süre sıkmamız gerektiğini dobra dobra söylesin. Türkiye, bir üretim yetersizliğinin acısını çekmektedir. ödemeler dengemiz sürekli açık vermekte, paramızın de£eri düşmekte, halk yıldan yıla yoksnllasmaktadır. Tüketimı kısmadan, vani Mfcirlerde ve kasabalarda vasavan bir kısım \atandas)arı bir süre mahrumivete zorlamadan endüıtride bü^iik >atırımlara giri' DevTİmler aleyhine eğitim gören Nurcular, îsparta'ya getirılerek ıfadeleri ahnmıştır. Bu arada okulu kuran ve yönetenlerle, burada eğitim görenlerden Sait Nuri Erturk, Mehm«t Ünlii. Ramazan Kurban, Hasan Yatkın, İbrahim Ekin. Selim Yarangumeli. Mete Yaranjfümeli, Ramazan Kaya ve İbrahim Alabaş Sulh Ceza Mahkemesı tarafından tutuklanmıştır. Sanıklar hakkında, «Atatürk'e hakaret, •Devrimler ale>hinde propaganda», «Nurculuk propaçan dası, Anayasa'ya aykırı eğitim». «Seriat devleti kurma yönünden propaganda yapma ve «Yasaklanmış Saidi Nursi'nin kitaplarını bulundurma \e yayrna» suçlarm dan dâva açılmıştır. Soruşturma genişletılmektedır. Bankalar 44 Tedbir,, istiyor Selâhattin GÜLER Ankara soygunundan sonra bankaların korunması için geniş tedbirler alınması istenmistir. Bu konuda dün Emniyet Müdürlüğüne baş\uran bazı bankacılar, korunmak için neler >apabileceklerini sormuş. güvenlik duymadıklarını belirtmişlerdir. Daha zi\ade günlük ciroları milyonun üzerinde olan bankaların merkez ve şubeleri, kendi tedbirleri yanında polisin de ilgilenmesini istemişlerdir. Özel detektif Banka yöneticilerl, soygunlarm devamından korktuklarından ken di örgütlerınde özel detektif kullanacaklarmı belirtmışlerdir. Bu (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Mec'ıs Başkanı, Bmekliler Heyetîyle tartıştı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu\ Türkiye Emekli Muharipler Fede rasyonundan bir heyet, önceKi gun, Millet Meclisı Başkanı Sabı Osman Avcı'yı ziyaret etmiş, iddia ya gore ve bu ziyaretleri sırasında Başkan Avcı, 1101 sayılı kanunun değışürümesinden yana olduğunu soylemiştir Türkiye Emekli Muharipler Federasyonundan konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, bir heyet Millet Meclisi Baskanı Sabit Osman Avcı'yı ziyaret ederek Personel Kanununun hizmet ve görevlılere 1101 sayılı kanunun emeklilere de ajTien tatbikini istemişlerdir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de Assuan, Nâsır'ın doğum günjL. olan bugön törenle açılıyor (Dış Haberler Servisi) KAHtRE Sovyet Devlet Başkanı Podgornı'nin de katüacağı bır torenle bu gun hızmete açılacak olan Assuan baajının, Mısır'ın tanm üretımini yüzde 50 arttıracağı hesap edilmiştir. «SaddelÂli» (Yıiksek baraj) adı ile bilınen bu büyük yapıtın tamamlanmasını en önemli gaye edinen Muteveffa Cumhurbaşkanı Ce mal Abdül Nâsır'ın büyük oğlu Halıt Abdül Nâsır, Assuan barajının açılış toreninde Nâsır aılesinı temsil edecektir. Haberi veren yan resmi El Ahram gazetesı Cuma günü yapılacak açılış töreninuı Nâsır'ın doğum gününe rastlatüdığını bikürmiştır. Yapılan hesaplara göre, barajın işletmeye açılmasından sonra Mısırtn ulusal gellr miktarmda yıllık 3 milyar franklık (Yaklaşık olarak 9 mUvar TL.) bır artıs meydana gelecektır. Baraj sayesınde yılda 750 000 hektarlık bir arazi ta nma elvenşli hale getinlecek, barajdan sağlanacak su ile yapılacak sulama sayesinde yılda uç kere ürün almak mümkün olacaktır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) • «YÜKSEK BARAJ» denilen Assuan'ın arkasında «Nâsır> adı verilen dünyanın en büyük sunî gollerinden biri oluşacak.. Banka personeli, soygun sanıklarını teşhis edemiyor ANKARA Iş Bankası Emek Şubesının soyguncuları, dun de ele geçırılememıştır. Soyguncuların yurt dışına kaçma ihtımallerine karşı sınır kapıları ıle hava hmanları, Polis tarafından tutulmuştur. i (Arkası Sa. ?, Sü. 4 de) 1 Komundolar, bir gence işkence yoplı BEDll SAY, BACAKLARINDAKİ ISKENCE IZLERİNİ GÖSTERİTOR Komandoların işgalinde bulunan Edirnekapı Öğrenci Yurdunda, dev. rimci oğrencılere çeşıtli işkence metotları uygulanarak eziyet edilmekte vc demır çubukla dövulmektedır. tşletme Fakültesi öğrencisi Bedıî Say, eşyalarını almak için gittiği yurtta, iki gün sureyle koman dolar tarafından işkenceye tâbi tu tulmuş ve canını zorlukla kurtarabilmiştir. Kapısmda polisin nöbet tuttuğu yurttan kurtulduktan sonra Bedii Say, başmdan geçenlerı şöyle anlatmıştır: «Komandolann elinde kalan eş>alarımı almak için yurda geldiğimde kapıda polis bekliyordu. Yurdu işgal edenlerse. onların ye(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) UNİYERSİTELERİN YENİ TASARILAJtA TEPKiSi ARTIYOR Artvin'de liseliler Polislerle çatıştı Öğrencilerden 2'si, polislerden 1'i yaralandı, 7 genç de tutuklandı ARTVİN, (Özel) Kâzım Karabekir Lisesi öğrencileriyle Polis arasında dun çıkan çatışmada: bir polis ve 2 öğrenci yaralanmış, 7 öğrenci de tuıuklanmıstır. Olaylar, Lise nıezunlarına fark derslerin sınavlarma girerek öğretmen hakkı verilmemesini» protesto için ellermde bayrak ve pankartlarla ızmsiz yürıryuîe geçen 1000 kadar oğrencıye Polis'ın mani olması üzerıne çıkmışUr. Öğrencıler, bayrağı yırttıkları iddıasıyla polıslere taş ve sopayla hucum edmce de çatışma başlamış tır. Olayların yatışmasından sonra 7 öğrenci,'gosteri yüruyuşu ve Polıs'e karşı gelmek suçlarından tutuklanmıs, bir açıkJama yapan Valı Celâl Guvenç, bayrak yırtma iddiasını yöflaadamıştır. Ketenoğlu, öze! okullarla ilgili görüsiinü açıkladı • Sunay, Anayasa Mahkemesi Başkanından bilgi aldı ANKAKA. (Cumiıuriyet BBrosu) Anayasa MaflKemesı Başkanı tstnaıl Hakkı Ketenoğlu, Mahkemenın, özel okullarla ügıli olarak aldıği son Uarara muhalil kaldığını açıklamıştır. Dün Cumhurbaşkanı Sunay'ın zıyaretınden sonra kendısiyle go rüştüğümıiz Anayasa Mahkemesi Başkanı Ketenoğlu, özel Okullar la ilgili karara beş üyenin ve bu arada kendisinin katılmadığını (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) İstanbul Üniversitesi Senatosu'nun dunkü toplantısından son ra açıklamada bulunan Rektor Terzıoğlu. «Üniversitelerarası Or tak İlkeler Tasarısı, bizi tatmin etmemiştir. Bu tasarı, bizim daha önce hazırladığımız Reform Tasansına, bazı noktalardan uyANKARA (Cumhuriyet Bürosu) mamaktadır» demıştır. Bütçe Karma Komisyonunda Terzıoğlu, Bakanlığın tasarısın , TJlaştırma Bakanlığı Bütçesının da bazı noksanlar olduğunu söygönişülmesi sırasında söz alan (.4rkası Sa. 7, Sü. 1 de) Parlâmenterler, özellikle PTT, THY, Denizcilik Bankasını eıeş(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) ı «Yıldırımoğlu yıldırım» telefon konuşması istendi OIAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Türk Iş'te gelişmeler leri bilinrsiz ve daba çok sağcı partilere dönüktü. Clkiicü olmayan sendika liderleri için, işçiyi bilinçlendirmekten çok, kitlelerin efilimleri üstüne oturarak politika yapmak yatkın geliyordn. Türk sendikacılığında rehberli|i üstüne almıs Amerikan sendikacıları da. Türkls yöneticilerine partilerüstü stratejiyi öğütlüyordn. Baslanifiçta maddi kaynakları da V merikan yardımına bağlı Türkfs'in tutumu böylece belİTİendı. Partilerüstü politikada, işçiye yakın partilerle sermaye çevrelerine yakın partilere karşj ay NADİR NADİ (Arkası Sa. *, Sü. 3 de ürkts'te öteden beri birtakım kaygılann yönetici rrubn sardıŞı biliniyordn. Memlekette gelişen isçi bareketlerinin ve bilinç düzeyinin gerisinde kalıyordo Türkls. Bu gidisle içerden ve dışardan Jfelen elestirme ve tepkilere dayanamıyacaktı. Sorun'un esası neydi? Türklş, partilerüstü bir politika izlemeyi siar edinmişti. Başlangıcta bu tavır yönetici» ler açısından realist bir tntnm sayılabilirdi. Çünkü işçi kitle Î nı mesafede görunmek de Türkj ts için mümkün olamadı. Daha çok sermaye çevreleriyle yakın iliskiler kuran sendika liderleri, uznn süre isçi hareketlerine bâkim olabildiler. Ne var ki, zaman eeçtikçe, Türkiye'nin olusumu içinde Türkls'in politikası Rcçerliii kaybetmek teblikesivle" karsılaştı. Konfederasyonnn Krzurum'da vapılan >on konçresın' de, etkiler ve tepkiler su vüzüne çıktı. C.H.P. Genel Sekrete *fYURT HABERLERt SERVİSİ] TİP'ın •Faşizme Hayır Haftası» rı Bülent Ecevît. Türkls'in eile ılgüi bıldiri ve afişler yüzün» ••• Sa, 7, Sn. 3 de)J den Eskişehir ve flaziantep il merkez binaları mahkeme kara% (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) 3 TIP'li Ktuklandı, 2 il binası arandı, 21 kişi gözaltında..
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle