11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 Ocak 1971: :CTJMHURİYET: SAVİA Işletme Vergisi denetlenmiyor Cumhuriyet Yalçın BAYER îşletme Vergisinin, 15 Aralık tarihlnden beri siiren bir aylık uygulaması, kontrolden uzak bazı aksaklık ve anlaşmazlıkla geçmiştir. Çeşitli spekülâsyonlar yanında Maliye Bakanlığının peşi sıra yayrnladığı «aydınlatıcı» bildiriler, halkı bu vergiden adetâ uzaklaştırır bir hale getirmiştir. Bu yüzden bazı işletmelerin «Müşteriyi memnun etmek» düşüncesiyle alısverif edenlere vergi makbuzu kesmedikleri ve Hazineyi bu yolla zarara ugrattıkları görülmektedir. îstanbul Defterdarlığı ilgilileri, İşletme Vergisinin çeşitli çevrelerce «Halka sevdirilmiyen bir vergi olarak tanıtılmak)! isten diğini, halbuki bunun bir çok ülkede uygulanan modern bir vergi olduğunu belirtmişlerdir. •İİtiye Verginin aksayan ve anlaşılmayan kisımları için Bakanhk sık sik açıklama yapıvor Bahnnlıgının 7 îelliai 1 fffglSJ Monlaj fabrikajarı işlelme vergisi ödemeyecek CUMHURİYET HABER SERVİSİ İşletme Vergisiyle ortaya çıkan çeşitli anlaşmazhkların çözümü, Defterdarlık ve Vergi Dairelerinde kurulan servislerle yürütülmeye ça lışılmaktadır. Bazı müracaatlar karşısında memurlar, çözüm getirecek cevabi ancak Bakanlığa telefon ederek alabilmektedir. Maliye Bakanlığınca yapılan son açıklamaya göre, montaj fabrikaları imâl ettikleri veya ettir dikleri yedek parçalar için İşletme Vergisi ödemeyeceklerdir. Maliye Bakanlığı, Gelirler Genel Müdürlüğü. bugüne kadar 7 tebliğ yayınlayarak. verginin aksak vönlerini mükelleflere açıklamıştır. Son açıklamalann da ışığı altında, aksak yönleri görülen mal ve hizmetlerle ilgili kesin durum özetle şöyledir: Sifonlu bira îşletme Vergisi arasında bıra en çok tartışılan konu olmuştur. Maliye Bakanlığı, birayı sifonlu ve şişeli olarak ikiye ayırmıştır. Bir birahane, münhasıran sifon birası satıyorsa ve soğuk meze bulunduruvorsa. çalgılı olduğu takdirde, İşletme Vergisine tabi tutulacaktır. Bunlar için şart içki ruhsatımn bulunmasıdır. şılık. vergill mal ımâl eden blr mükellefin aynca aynen satmak üzere mal mübayaa etmesi halinde, bu mükellefe mübavaa karnesi verilecektir. Montajcılar aynca, Imalâtlann da kullandıklan yedek parçayi vergisiz olarak satm alabilmek için mübayaa kamesl talep edebileceklerdir. Buna mukabil, bu mükellefler. her çeşıt oto lâstı ği, boya gibl vergiye tabi maddeleri vergilı olarak satm almaK mecburiyetinele bulundukların dan mübayaa karnelerini bu mak satla kulîanamayacaklardır. Belçika'da vergisi otelci ve katma değer yüzünden meyhaneciler işyerlerini kapatıyor Belçikalı satıcılar 1971 yılm» bir korkulu düş içinde girmişlerdır Katma deger verjisi bütün tıcaret verlerının. lçkill kahve ışletenlerin oteleilerin ve benzin tstasyonu sahiplerinin uykusunu kaçırmaktadır Gerçekten. bu vergınin uyırulanmasından sonra bir çok Karışık formülerlenn doldurulması (terekmekte. ömeğın, bir ıçkilı kahve ışletic!:ı. satm aldıklanm 13 knlonda ve sattıklannı 31 kolonda cöstermek tonınluğunda bulunmaktadır. Bir çok tşletlcil*rin, bu kanşık sistemin gereklerinl yerine (fetirmektense, dükkftnlann) kapamayı tercib «ttikleri eörülmektedir. IVlüessesemiz %J2C nisbettnde ve gercek usulde Işlelme Vergisine tabldtr Lütfen IVIaüye'ye aıi peraken iniz.Aksi haldeC 50 fira emek zorunda kalır^ınız Hafîanın Yorumu İşletme Vergisi Arslan Başer KAFAOĞLU İşletme Vergisi, bir ayı geçen bir süredir uygulanmaktadır. Bilindigi gibi, bu vergi 1910 bütçesinin gelir gider dengesini sağiamak gerekçesiyle Parlamento>a getirilen ve yasama organlarınca onaylanan Finansman Kanununun içinde ver alan birkaç yeni vergiden biridir. Ancak, İşletme Vergisinin 1970 bütçe dengesine fazla bir yararı olduğu söylenemez. Çünkü, kanun Aralık ayında yürürlüğe girmiş, bir ayın vergisinin ertesi ay ödeneceği de düşünülebilirse, ancak iki ayIık bir tahsilâtla devlet gelirleri arasına girebilecektir. Yani, bütçe dengesine olumlu katkısı 60 ilâ 70 milyon liraTI feçmeyecektir. Maliye Bakaalığı üğililerince, verginin yılda 350 ilâ 400 milyon lira sağlayacağı umuluyor. Acaba uygulanması kanşık ve külfetli bir vergi olan İşletme Vergisi, bu kadar bir yarar için göze alınmalı mıydı? Bu soru sorulunca, Maliye ilgilileri, İşletme Vergisinden başka yararlar beklediklerini söylüyorlar. Verilen bilgiye göre, İşletme Vergisi Ortak Pazarın «Vergi uyumu» politikasına kadar giden bir gider vergileri reformunun ilk adımıdır. Avrupa'da gider vergileri (Yani harcamalardan alınan vergi) olarak katma değer vergisi esas alınmıştır. Yani her endüstrici ve tacir, o mala kattığı değer üzerinden bir vergi hesaplamakta ve bu vergiyi hazine hesabına tahsil edip fiyata eklemektedir. Şimdiki gider vergimiz yaygın bir muamele vergisi haline dönmeden katma değer vergisine gitme yolu bulunamaz. İşletme vergisi, işte böyle bir yaygın muamele vergisinin ilk adımıdır. Son olarak bu verginin kontrolü yoluyla perakende satışlann hepsi, disipline alınınca, vergi kaçakçıbğınm önleneceğine inanılmaktadır. Gerçekten de perakende satış yapanlar bu satışlannın hepsini belgeye bağlama zorunluluğunda kalırsa, faturasız malı toptancıdan alamıyacak, toptancı da aynı mantıkla fabrikadan kaçak emtea satın almayacaktır. Hattâ söylendiçine göre, tepkilerin büyüklüğünün nerieni bu yolla kacakçılığın önlenmesidir. Tukarıdaki karşılıklann birincisi, gider vergilerimizin Ortak Fazara uydurulması volunda ağırlığı olan bir noktadır. Ancak, katma değer vergisine gidilmesi bir kül halinde düşünüldüğü zaman İşletme Vergisi çok küçük bir adımdır. Bu yolda her adımda bu denli tepkilerle karşılaşüırsa, katma değer vergisine ulaşıiabileceğinden şüpheye düşülse yeridir. Çünkii, tepkiler geldikçe, bükümet, daima geri çekilmektedir. Son tşletme Vergisini kurtarma volunda epeyce taviz verilmiştir. tkinci karşılık doğrudur. Gerçekten de İşletme Vergisinin ortalama yurttası rahatsız edişi, hele mali işkence halini alışı, abartmalı bir iddiadır. Vergi kaçakçılığını önleme yolundaki yeterülik derecesini eleştirmemiz gereken üçüncü noktada ise, ilk ay uygulaması bazı aydınlık noktalar getirmiştir. Şöyle ki; büyiik gazinolar ve eğlence yerleri, bütün hizmet satışlannı belgeye bağlayınca, sanatkârlardan es kisi gibi düşük ücretli raakbuz alma yolunu terketmişlerdir. Duyduklarımız ve gördüklerimiz, bu merkezdedir. Yani tşletme Vergisi bir yandan eğlence yerlerindeki satış hasılatında, öte vandan da buralarda catısan sanatkâr ve diğer ilgililerin gelirlerindeki vergi ziyaını önlemeye başlamıstır. Ancak. emtea (kürk, halı, mobilya. mücevher ve yedck parça gibi) alışverişinde neler olduğunu zaman gösterecektir. Devlete karşı Yine bu çevrelere göre, moMal ve hizmet müesseseleri, yukanda görülen Maliye Bakanlıgımn duyurusunu gözle bilya ve halıdan vergi alınmadıgörülür bir yere asmak zorunda. Kanuna göre buna uymayanlara ceza verilmesi gerek. gı volunda çıkanlan bazı haAncak vergi memurlan daha dükkânlan denetlemeye başlamadılar. berler, esnafla müşteriyi karşı karşıya getirmiş ve vergi zayiine yol açmıştır. Bir vergici, bu konuda, «Haber kasıtlı çıkartılmıştır. Halı ve mobilya gibi mal satışlanndan vergi alınmaktadır. Bu gibi davranışlara girişmek, vatandaşm devlete karşı olan öMilyon TL olarak miktan Artış veya azaüş devinden kaçmasından başka bir Son cetvele Bir yıl Bir hafta Bir yU Bir nafta şey değildir. Bir başka deyimle, öncesi önceye Snceye HESAP AD1 göre öncesi devlete karşı hırsızlık yapmak31/12/1969 26 12/1970 göre göre 2/1/1971 tır» demiştir. EKONOMİK DURUM GÖSTERGESİ l i l t l l l l t l l l l l l l l l l I İçkisiz düğünler 12 ay sonra Başbakan E^skens bir yıl Snce bu vergiyi yürürlüjie Itoymak istemiş, sonra satıcılara 12 ay lık bir ek siire tanımayı uygun görmüştü. Hükümetin fiyatlann yükselmiyeceği, hatta düseceği konusundakl demeçlerine kimse inanmamakta ve sigaralann S 10, elden düşme otomobillerin • l » ' otomobil onanmının •• 12 / artacagı söylenilmelrtedlr. Ceza ve kontrol yok Uygulama gününden beri, İşletme Vergisine tabi mükellefler ile müşterilere bir ceza uygulaması yapümamıştır. Perakende satış vesikası bulundurmıyanlar ile bunlan müşterilerine vermiyenler ve bu vesıkalan almıyanlar için çeşitli cezalar öngörülmüştür. Ancak, şimdiye kadarki gelişmelere rağmen, ceza goren bir işletme veya müşteri olmamrştır. Bu gibi kontrollann Mm tarafından yapılacağı da başka bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Vergi memurlan için bir ödenek tahsisinde bulunulmaması, kontrollann bir yerde havada kalmasında başlıca neden olmaktadır. IMIIItlllifllllllllllMIMIMIIMIIIIIII A) Merkez Bankasınca verilen avans ve krediler (NET) 3 993 Hazineye 3 358 Kamu ekonomlk kesimlne 6 065 Bankacılık sistemine 5 386 B) Hazinenin tahkim edilmiş borçları 1 214 C) Net altın ve döviz 168 D) Net aktif kalıntısı 20 184 Toplam I I I I I M I M I I I f Tedavüldeki banknotlar Mevduat karşıhklan Çeşitli nitelikte depozitolar Net pasif kalıntısı T o p l a m llfvlllllllllllllll 3 255 3 317 5 232 5 388 t l l t l 4 052 3 390 5 668 5 386 1 218 19 714 13 077 738 41 833 2 59 32 397 4 168 470 IHIftllllllllMIIIII 25 17 167 10 974 • l l l l l l l l l l l l l l lllllllllllllll 1 239 168 3 017 îçki veren kebapçılar da, içkili lokantalar sınıfına dahildir Gazınolarda, duhuliye ile gırılmesi halinde giriş ücreti Işlet me Vergisine tabi olduğu gibi, içerde aynca konsumasyon yapıhrsa, bunlarm ücretleri de lşletme Vergisine tabi olacaktır. Gazinolarda, içkisiz düğün yapılsa bile düğün sahibi, bu vergi yi ödemek zorundadır. Ocak: 15 •3 1 • « • 1 o • > V. 1 7.22U2 23 14 50117.05' 18.411 5.40 E. 1 2 181 7.20İ 9.471200 1 1.37 Î2 36 ıhiıi Zilkade: 17 İ A) B> C) D) 13 915 4 253 ,,,„, 1 976 ' , ,•, , ' 20 184 2 941 ıttıııııııııı 938 ,,»479,,'. 38 17 167 IA78 • • 398 19 714 4, aa.. ' * ^fp i 38T 3 017 398 r Mezat salonları vergiye dahil 470 Nasıl kaçınyorlar? Mobilya, koltuk, halı, korniş grupuna giren hizmetlerden, çeşitli yan vollara sapılarak, İşletme Vergisi oranının düşürüldüğü, bazı Orneklerden anlaşılmıştır. Bu grupta 1000 liraya kadar olan alış verişler için yüzde 1 oranında vergi uygulanırken, bunun üzerindeki rakamlardan yüzde 10 oranmdaki verginin dükkân sahipVerince pek alınmadığı dikkati çekmektedir. Örneğin; 1000 lirahk sandalye, 500 liralık masa alan bir müşteriye, toplam 1500 lira üzerinden 150 lira satış vesikası kesilmesi gerekmektedir. Ancak, bu yola sapanlar, 1000 ve 500 ü ayn ayn vergilendlrerek. (10+5=15) lira lık vergi makbuzunu müşteriye vermektedir. Böylece, Hazine 135 hra kayba uğramaktadır. Tabil bu gibi durumlar, müşteri kaçırmamak istiyen bazı satıcılar tarafından yaratıldığı ifade edilmektedir. Bir yıllık banknot artışı 3 milyara yakın Bu hafta içinde memur vo hizmetlilerin aylıklannın ödenmesine rağmen, Merkez Bankası Hazine net ilişkilerinde 59 milyon liralık bir azalma görülmesi olağandışı bir durumdur. Ancak, bundan önceki ve bu haftamn vaziyet cetvellerinin (Sair hesaplar) aktif pasif kalıntısı incelendiği zaman, 26 Arahkta aktif kalıntısının 1 milyar 506 milyon lira olmasına karşılık, bu hafta 555 milyon lira fazlasiyIe 2 milyar 61 milyon lira olması, gerekli paranın bu bölümdeki bir hesaptan edinildiği kanısını uyandırmaktadır. (Sair hesaplar) da, tam aylıklann ödendiği bir hafta içinde böyle anl bir değişiklik görülmesinin nedenini, hesabm aynntılan açıklanmadıkça, başka türlü yorumlama olanağı bulunmamaktadır. 4$İetme Vergisine tabi ^ 1 rnSjatrsatonlanndâ saVıliİksı halinde, bu mallar da vergiye tabi tutulacaktır. Ancak, bu mallar tekrar ve aynen satılmak üzere îşletme Vergisine tabi bir mükellef tarafından satm alını yorsa, mübayaa kamesi îbraz edilmek suretiyle İşletme Vergi si uygulanmayacaktır. HÜZUR, EĞLENCE İLE, Traktörden kamyona GRAND HOTEL BAYRAMOGLU'nda geçirıniz. Bu tür kredilerde bir hafta içinde görülen yükseliş 397 milyon liradır. Ay başlannda görülen ve normal sayılabilecek olan bu artışın 567 milyon lirası ticari, 165 milyon lirası ziral kredilerdeki ve 32 milyon lirası da (tahvil üzerine avans) daki artıştan ileri gelmektedir. Böylece 774 milyon liraya varan toplam kredı artışı, bankaların Merkez Bankasındaki mevduat hesaplannı 367 milyon lira yükseltmeGerçek usulde işletme vergısme tabi mükelleflerin 15 31 leri sonunda 397 milyon liraya düşmüştür. Bankaların, likidite Arakk 1970 dönemine ait beyandurumlanm daha lyi göstermek name ve vergüeri ödeme süresi üzere, yılın son günlerinde Merbu aksam sona ermektedir. kez Bankasındaki mevduatlannı Bugün akşama kadar be vükseltmeleri normal bir işlem yannamelerını ve ışletme verglsayılmakta ve bankacılık dilinde lerini ilgilı vergi dairelerine yabuna (Vitrin süsleme) denilmektırmayanlar hakkında da Vergi tedir. Usul Kanunu hükümleri uygu lanacaktır. Net altın ve döviz öte yandan götürü usulde ışletme vergisine tabi mükellefler, 15 • 31 Arahk devresinı kapsayan 1970 yılına ait işletme vergisi beyannamelerınl, yıne bu devre içinde vergi dairelerine vermiş bulunduklarınrtan, bu bejannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettınlmış vergilerı de 1971 Ocak ayı içerisinde iîgilı vergi dairelerine ödemeleri gerekmektedir. Bu vergilerin son ödeme tarihi ıse 31 Ocak ak samma kadardır. Net altın ve konvertibl döviz miktan geçen yıla göre 240 milyon dolar yükselmiştir. (Muhte1U) bölümündeki döviz alacak ve borçları da hesaba katılacak olursa bu artış 83.7 milyon dolardan ibarettir Gerçekusul de işletme vergisi ödeme süresi bugün sona eriyor Bankacılık sistemine Banknotlar Geçen haTtava göre 838 milyon liralık bir artış vardır. Memur ve hizmetll aylıklannın bu hafta içinde ödenmiş olmasmın bu büyük artışta etkisi olduğu muhakkaktır. Ancak, vtikselişin büvük bölümünün, Hazine hesabmdaki çoğalmadan değil de, sair hesaplar aktif kalıntısının 555 milyon Hra artmasmdan ileri eelmesi dikkati çekmektedir. Bankacılık sistemine verilen kredilerdeki artışlar da bu yükselişin nedenlerindendir. Geçen vnla göre olan artış, *'t 26.7 oranında 2 milyar 941 milyon liradır. Bunun bir bölümünün, bu Cumlıuriyet Reşat Hamit Aziz N'apol.Ton 24 âyar külce 132.296. 180 150. 130 20. 132.50 298.182. 155. 135 20.25 Otobüs, otomobil, minibüs, kamyon ve kamyonette kullarulan yedek parça ve malzeme ile dış ve iç lâstikler, traktör veya buna benzer araçlar başka Hazırlayan: ZIYA KAYLA maksatlarla kullanılmak için satın alınsalar dahi İşletme Vergisine tabi olacaklardır. Bunun taşımakta ise de, 1 ve 2 Ocak tersi yani, traktör parçalan ve yıl memur ve hizmeüi aylıklangünleri Merkez Bankası kapalı nın 31 Aralıktan önce verilmelâstıkleri, öteki taşıtlar için alınolduğundan, gerçekte 31/12/1970 sinden ileri geldiği gözönünde salar da vergili olacaktır. günü akşaırundaki durumu yantutulsa bile, bu oran çok yüksektir. Gerçekten, 2/1/1971 e sıtraaktadır. Bu nedenîe karşıSandviç de vergili laştırmalar 31/12/1969 günü büan misyon rakamı, geçen yılın meHizmet lşletmelerinde duhulimur ve hizmetll aylıklarınm ö çosu ile yapılmıştır. yeyle girildikten sonra ücret denmiş olduğu, 3/1/1970 günü Bir hafta içinde görülen 838 karşılığmda içki, çay, kahve, çerakamı Ue karşılaştırıldığı za milyon liralık banknot artışını, şitli kolalar, sandviç vesaire giman da, bu oran % 25,2 olarak yalnız memur ve hizmetli aylıkbi her türlü yiyecek ve içecek belirmektedir ki, buna yakın ra lannın ödenmesiyle izah etmek İşletme Vergisine tabi tutulacakkamlara yalnız 1955 1957 şid olanağı yoktur. Çünkü, geçen tır. Müşterilerin ücret karşılı1 detli enflâsyon yülannda rastyü 27/12/1969 ve 3/1/1970 günğında yaptığı konsumasyonlar lanmaktadır. leri arasında emisyonda sadece işletme vergisinin genel esasla357 milyon liralık bir yükseliş n dahillnde, yani gerçek usulde Karşıhklar görülmüştür. Bu durum, Hazine perakende satış vesikalarını, göihtiyaçlarının karşüanmasında, türü usulde ise, müessesenin Bir yü İçinde görülen '/« 16,8 normal kaynaklardan uzaklaşıkendi fişleri kullanılmak sureoranındaki artış, bu yıl mevduat larak, dolambaçlı yollardan, Mer tiyle vergiye tabi tutulacaktır. artışıruo bundan önceki yıllarkez Bankasma başvurulduğunun dakine göre daha az olacağının İşe başladıklan gün bir belirtisi olarak gözükmektebir belirtisidir. Bu rakam mevdir. Yeni işe başlayan gerçek usuduat hareketlerini 34 ay süre ile izlediginden, gerçek artış oranGeçen yıla göre, o/o 26,7 oranın Ie tabi mükellefler. işe başladık, lan günden itibaren İşletme Verlan belli olmadan kesüı bir soda 3 milyar liraya yakın bir argisini tahsil edeceklerdir. Bunnuca varmak olanağı yoktur. tış olması endişe verici bir nllar işe başladıklan ay veya ay telik taşımaktadır. Bu yüksekkısımlan ile bunu takip eden Depozitolar likte oranlara, son 20 yıl İçinde, ayın muamelelerinl, bir arada 4 Ocak 1971 gününde yayınlayalnız şiddetli enflâsyon süresin olmak Uzere bir beyanname ile nan yeni lthalât rejimine göre de rastlanmaktadır. Gerçekten bir sonraki ayın 15 ncl günü akyapılacak ithal&t henüz başlama 1955 yılmda emisyon artışı % şamına kadar ilgili Vergi Dai mış olduğundan bu hesapta bir 31, 1956 yümda °o 27. 1957 yüın resine bildireceklerdir. / duraklama görülmektedir. da da °o 26,2 olmuştur. Boya, menteşe Bu anormal artışm önlenmesi S ONUÇ için tedbir alınmadığı takdirde, İşletme Vergisine tabi olan Tayınlanan son (Haftalık VaTürk ekonomisi hızla enflâsyobir maddenin aynı vergiye tabi ziyet Cetveli) 2/1/1971 tarihini na süruklenecektir. olan başka bir madde kullanıl mak suretiyle imal edilmesi halinde, kullanılan maddenin de tşletme Vergisi tahsil olunacaktır. Meselâ bir mobilya i m a ^ çısı, kendisi için gerekli olan boGorbon Işıl Desenlı Fayanslan, yalnız aşağıda isim ya, menteşe gibi İşletme Vergi ve adresleri belirtilen yerlerde satılmaktadır. sine tabi maddeleri vergili ola İSTANBUL SATIŞ YERLERİ : rak mübayaa edecektir. Diğer yandan, bu imalâtm sonunda Fermeneciler No. 90 KaraKOÇTAŞ A. Ş. mevdana çıkanlan mobilya eşvaköy Tel: 49 17 62 63 sı da vergisi tahsil edilmek suBa'ğdat Cad. 229 ÇiftehaKOÇTAŞ A. Ş. retiyle müşteriye intikal ettirilevuzlar Kadıköy Tel: 55 55 49 f cektir. Söğüt Sok. 1 A Karakoy ERENGÜLLER LTD. Bu arada yine bir mobilya Tel: 44 70 40 ımalâtçısı, imalâtında kullandığı Zincırlı Han Sok. Karaköy ŞANSAL TİCARET boya gibi yan vergili maddelen No. 1113 Tel: 44 23 20 satmak için mübayaa karnesi taPerçemli Sok. 12/12 Karalep edemiyecektir. SELÇUK KARÇAL VE köy Tel: 49 64 54 ORT. Montaj fabrikaları Halitağa Cad. 12/14 Altıyol ( • YILMAN NALBURİYE : Kadıköy Tel: 36 38 04 ödemeyecek Gorbon Işıl desenli fayanslan arasmda Montaj fabrikalan, imal ettikGorbon Işıl damgasmı taşır. ıeri veya ettirdikleri yedek parçalar için İşletme Vergisi ödemeyeceklerdir. Buna mukabil bu ışletmeler, her çeşit oto lâstiğl pozisyonuna giren tüm lâstikleri vergili olarak temin edeceklerdir. Ancak, Maliye Bakanlığı burada, mübayaa karnelerine dikkaSERAMİK A. Ş. ti çekerek, bunlann vergili madFabrikalar durağı Levent İstantrul Tel: 64 03 78 79 de olarak vergili veya vergisiz mal imal eden mükellefîere veRadar Reklâm: 11437 rilmemesini istemiştir. Buna kar İki kişi pansiyon komple: 4 gün 880. T.L. Rezervasyon: 46 41 54 Tuzla Bayramoglu PTT Grand Hotel Bayramoğlu 3 Kadıkoy'den servisımız kalkmaktadır ı Cumhuriyet 471 Lisan Bilir Eleman Alınacaktır İngilizce, Fransızca veya her ildsini de bilir yüksek okul ve lise mezunu elemanlar alınacaktır. Erkek taliplerin fiilî askerlik görevlerini yaprruş olmalan şarttır. Almacak elemanlara Personel Kanunu hükümlerine göre flcret verilecektir. Müracaat: Karaköy/Bankalar Caddesi Güven Han Kat: 3 Personel Müdürlüfü Tel: 49 65 95 Türk Anonim Sigorta Şirketi Genel Müdürlüğü (Basm: 10293/446) GÜYEN NEVŞEHİR PAMUKLU DOKUMA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Fabrikamızda mevcut takriben 45 ton muhteliî pamuk telefi 8 ton üstübü ile 4 kalem hurda malzeme 22^1/1971 Cuma günü saat 11 de açık pazarlık suretıle satılacaktır Şartnamesi Fabrikaımz Ticaret Şefliginden temin edilebilir. Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Basm: 10252/444) D UYU RU DUYURU Gazetenizin 8 Ocak 1971 tarihli nüshasmm 6. sayfasmm 1 ve 2. ci sütunlannı ihtiva eden ve Bakuköy İcrasmın 969/1816 T. No. lu üâm ile, Bakırkoy. Kirazlı l;öyü. Güneşli Çiftlıği mevkiınde kâın diye yazıh. 1 pafta. 39 No. lu parselın adı geçen mevki ile ilgısi olmayıp. halen *ski Safra. Yeni Bosna köyün^n. eski Uzunköprü çaym. yeni Dereboyu mevkii içindedir. Bu husus tapu kuyıidatı ile sabittir. Bu ılânda yazdı parsellerin esash şekilde tetkikinden sonra müşteri olunması, bu itibarla sat:şm hatalı olabileceği ahcılann menfaatleri bakımından duyum I u r NİHAL BERKİŞ 9 Duyurma: 325/457 opfbon Idare Heyetimizin 5 Ocak 1971 günlü toplanusmda alınan karar gereğince Şirketimizın sermaye tezyıdl İle Ugılı olarak 4. cü apellerın istenmesine karar vermiş bulunmaktadır Taahhüt sahiplerinin en geç 1 Mart 1971 tanhine kadar taahhütlennin 4. taksitlerini Şirketimizın Yapı ve Kredi Bankası Elmadağ Şubesindeki 368/72 numaralı hesabına yatırmalannı rica ederiz. tDAKE HEYETt y) (Moram 76/456) MARMARİS MARTI MOTEL A.Ş. İDARE HEYETİ BAŞKA\LIĞINDA\:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle