20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Şen, kulübünün bugünkü j Arkadaşımızla konuşaıf durumunu iyi görmüyor " Sarı Kırmızılıların İS antrenörü ben olsaydım, "5 YIL SONRA BESIKTİŞ SILIHIR.. Ercan TURCAN w w m i i w . i l • •• • f ı u n d u r a r a k okurlarınm katılabıleceği bıiyük bir \anşma duzenlenmıstir. Bu yarışmava katılmak iste>en okurlarımız, kendi bulundukları bolge veya çevrelerinde izledikleri sportif olayları resımhyecek veya kaleme alacaklardır. Okurlarımızm (Cumhuriyet Gazetesi SPOR Servisi Yansma • CAGALOGLTI'lstanbBİ) adresıne gon derecekleri eserler, alt \argıcılar kurulu tarafından d"eğerlendırılecek ve beğenılen eserler gazetemizin spor savfasında yayınlanacak ve yayınlanacak her esere telif ucretı odenecektır. Arkadaşunız Turgnt Gungor, Teasca ile tfrcumanı Hayrettin aracılığı ile konusurken... CUIIIIURIYET • sportıf olayları gozonunde bu son yıllarda gittikçe gelişen UYGULARIN'I ifade edemeven kisilerm burukluğu içind'eydı çehresı. Şekerli kahvesınden bır yudum aldı sonra gozlerı sigarasının dumanında sabıtleştı «Besibtaş için ızdırap çekiyornm. Atn» Beşiktaslılar sabırlı olmasım bilemezlerse, bugünü de ararlar..» Sıyafcbeyazlı topluluğa en kötü gününde sahip çıkan, genç başkan Agasi Şen'ı Besiktas'ın basarısızlığı üzuntüye sokmuştu. Konusmak ıçını dokmek arzusu gozlerinde Tesimlenıyordu. Doner koltuğunu sola ka\dırıp, asır ağır konusmaya başlacfı. «Geleceğin Brsiktaşını yaratmak istiyoruz. Şampiyonlnk vaadi ile dejil, ideal Besiktas'ı \aratmak gayesiyle geldik. Camiamız fntbol takımımızın basarısı ile \ükselmez. Bu durum devam ettifi takdirde bes sene sonra Besıktas kulübu diye bir kulüp kalmaz orlada..» D «Biı kötü zamanda knlübe sahip çıktık. Beşiktas bu durumda olmasaydı, bana değil başkan, kapıcılık göre\i dahi düşmezdi. Biz koltnğumuza baglı insanlar değiliz. Besiktas'ı kurtaracak fcimse varsa onun vanında isçi gibi çalışmaya hazınm. Beşiktas'a yardım etmek için başkan olmak sart idegildir. Konnşmak için fırsat bnlanlar, 120 lira aidat ödiyecekleri vakit kaçacak delik arı>orlar..> «Herkes konusuyor. Söz çok, sorumlnluk ve is yüklenmek yok. GSreve gelirken faerkcs gönüllü çalısmak için söz vermişti. Bizim Galatasaray çibi reklâm \apmaya gücüraüz yok. Piyango biletlerini bile on bin lira borca girerek bastırdık. 1000 bilet satac»k 100 gönüllü istedim. 5 kisi dahi ortava çıkmadı. Besiktas'a yardım. konusmak ile deiil. sorumluluk ve is yüklenmek ile olur» YARISMA KOSULLARI Yarısmaya gazetemiz mensnpları İle profesyonel gazetecilerin dışında bütün oknrlanmız katılabileceklerdir. b) FotogTaf yarısmasına girecek oknrlanmız. çekmiş olduklan spor fotoğraflarını filimleri ile birlikte gön dereceklerdir. c) Röportaj yarısmasına girecek oknrlarımınn eserleri bir daktilo sayfasım asmıyacaktır. d) Yarısmanın süresi 30 Haziran 1971 taribinde bitecektir. Bn taribten sonra postaya verilmis olan eserler, yarısma dısı kalacaklardır. Yarrstnav» istîrak için okarlarımı*. apor «ayf&OMKda yaymlanafak bir fisi dolduraeakta v e eıeıferi ile birlikte göndereceklerdir. Fissiz eserler kabnl edilmiyecektir. Yarısmaya katılanlar, takma ad knllanmıracaklardır. f ) Okularımız yarısmaya diledikleri kadar eıerle katılabileceklerdir. a) Agasi Şen'in Beşiktaşa faydalı olacak dedigi Teoderescu bir antrenmand* gorülüyor. *.400:*M lirm i l e kulubo tnlim aldık. Bu iç \ e dıs tran<ferlerle 3 milvonu baldu. S u anda 2.300.000 lira borcumuz var. Bu şartlar altında 800 bin lira odemede bulunduk. Pivangomuz bedefine varacaktır. Pi\angodan bir milyon lira bekI n o n ı z . Bu dururada borçlarımızı hafifletmis olacagız..» 53* Y M I S M ARMAGANLARI ARISMAYA katılacak eserler alt yargıcılar kurulun dan geçtikten sonra, büyuk yargıcılar k u m l u n u n değerlendirmesi sonucu bınncl olarak sahlplerı, Ekim ayında Izmir'de yapılacak «Akdeniz Oynnları»nı gazetemiz adına izliyecek v e ayrıca kendilerine birer altın madalya verilecektir. Yarışmada ikinciliği \e üçüncülüğO kazananlara da blrer gümüs knpa armağan edilecek v e kendileri Türkiye'nin herhangı bir yerınde yapılacak bir müsabakayı davetlimiz olarak izleyeceklerdır. enerbahçe'nin «Minl antrenörü» Constantin Teasca, ilk yarının bıtıminde lıderhk koltuğuna oturan Galatasaray'ı çalı»ürdığı takdirde 4 yıl şampıyon yapacağını ıddia etmiştir. Teasca, bu yıl şampiyonlukta soz sahıbi olduklarım ve bunu ikinci yarı maçlarında tam anlamıyla ıspat edeceklerim soylemiş, «Galatasaray'ın bugiınkü liderliği şansla kazanılmıştır. Bn >arışa iki dişli ekip daha katılsajdı sonuç Fenerbahçe lehine çok farklı olurdu» demıştır. F nor v e trkad'aflik h a v ı n yoktn.. Sonra bu rksikliklpr de friderfldi ve Carmen 4 vıl şampiyonluğu hem de puan farkıyla kimseye kaptırmadı .. Ben d e iddia ediyorum, bu kadar iyi meziyete sahip ve genç futbolcuları çalıştırırsam Galatasaray'ı, Romyma'daki Carmen takımının başansına ulaştırır ve 4 yıl şampijon >apanm> seklınde konuşmuştur.. Sezonun başmda «Fenerbahçe bir ş e y yapamaz ve en önemli«ı defansif futboldan kurtularr.az» dıyenlere de cevap vermek ıste&^ını belırten Teasca, «Ben ilk RÜn ne söylediysem, şimdi aynı şeyi tekrarlıyorum. Benim takımım bu yıl ofansif futbol oynuyor.. Ama bu bir anda gözle görülecek kadar hızlı olmaz. Çiinkü sistemler arasında büyuk fark var» Sezonun yarısında en lazla galip gelen, e n az mağlnp olan takımlar arasındayızLigde bir yenilgimiz var, maç sonucundan bu hükme varabilirsiniz.. Galatasaray'ın 7 gollü galibiyetini bir yana bırakırsaniz gol bakıraından da en çok sayı yapan ekibiz.. Bütün bu faktör» ler d e Fenerbahçe'nin ofansif futbolu için yeterli değilse o xa> man ikinci yarıyı beklemelerioi ve şampiyonluk ipinin göğüslenişini seyretmelerini Uterim» diyerek sözlerine s o n vermıştır. I ır. 4f »••'»•'»»1*. < J 4U FENERBAHÇE NE YAPAR? Y «Takımın h e r zaman şampiy o n l u | a erken bırakmasınm nedeni takıma yeni kan verilmemesi yani yeni transferlerin \ apılmamasıdır. Aynı kadro ile 3 v e v a dört sene bir takım %'6türfilemez. Kalübün mali dnrnmn yıizünden yeni kan v e recek durumda değiliz. Elimizdeki fençleri yetistirerek iki \eva üç sene sonra şampiyonl u f a oynayablliriz.j» Romen çaUştıncı, Sarı • Kırmızılıların sezona buyük transferlerle iyi futbolcular satın alarak gırdıklerını, ancak bunları bır arada eşit kıvama getıremedıklenni anlatmış, «Romanya'da Carmen takımı bir srne çok büyük paralarla ülkenin e n biıyük futbolcularını topladı ve herkesin gözttnü üstüne çekti.. Fakat liç maçlan başladığinda kötu sonuçlar görünce yöneticıler de şasırdı kaldı.. Ama bilmiyorlardı ki, bir inşaat için demir kadar kum ve tuğla da önemlidir.. Işte Carmen demiri almış, hiRla ve kumu unutmuştu.. Demek istediğim iyi bir antre CARMEN'DEN GALATASARAY'A cay, Haftanın o y u n c u s n : Şükrü ( G . Tepe), Haftanın takımı: GÖZTEPE, Haftanın ilk altısı: Azız (İETT) Şukrü (G. Tepe), B. Erdal (G. Tepe), Muhsln ( D S t Spor), Rıza (M. Gucu), Yavuz ( G . Sara> ), PUAN Takımlar: G. Saray Göztepe Itfaiye M. Gücü İETT Kolej DSİ Spor PTT DLRTJMC: O G M As Vs P 12 11 1 35 12 23 4 31 20 20 12 5 25 21 19 12 7 21 27 19 13 5 26 24 17 11 7 24 27 17 12 g 20 29 16 12 11 9 33 13 12 Erhan GÜRER Gözler ikincilikte «Antrenör Teodorescn'dan memnnnuz. Çok iyi bir kondüsyon öğretmeni. Ancak kendisini Türkiye'nin fntbol sartl a n n a nyduramamıstır. Teknik Komitemiz i l e birlikte ikinci >arıda Besiktas'a daha faydali olacaktır. İlk yarıda ilk dördün arasına girmek istiyorduk. Basanlı olamadık. İkinci yarıda insallah olur..» Içını doken Agası Şen ile sohbetımiz bıtmıştı. Vedalaşırken, genç başkan taraftarlara s u sozlerının ıletılmesini istıyordu. «Taraftarlardan lâfla defil, isle yardım v e destek b e k l i y o m m . B u n l a n >apamayanlara düsen ilk görev i s e susmak olsun..» AGASİ * L K Turkıye Voleybol Ligının Şampıyonü v e sonuncusu bu haftadan itıbaren kesinlıkle bellı oldu. Galatasaray'ı şampıyon olarak selâmlarken, P T T.'ye de gelecek sezon sonuncu olmaması için başarılar dılememız gerekıyor. Sarıkırmızılılar ojnayacakları Kolej v e P T.T. maçlarında yenılse dahi yerınden mmeyecek. Buna karşılık gozler ıkıncılıkte. En kuvveth aday olarak Goztepe dereeeye tırGoztepe'nin başarüı antrenör manıyor. oyuncusu ERDAL Haftanın h a k e m i : Haluk Tun I Kısa.. Kısa.«Kısa.. Kısa.. • KAMACI Türkiyenin tek profesyonel boksörü Cemal Kamacı, hafta sonunda berabermde M Ali Cla>'ın antrenörü Sıdney Martın olmak üzere Türkiye'ye hareket edecektır. 9 Turkı>e Kupası'nda b u g u n 3 karsılaşma yapılacaktır Eskısehır kendi sahasında Hatavsporla 51'm, Samsunspor da Bolu ile vine kendi sahaMnda 02'nin IIIIIIUII ro\anslarını o\na\acaklar Adanaspor ıse Bursa ile ü k raaçını japacaktır. # Fenerbahçe kalecısi Datcu dun «Fizık kondus\or» oğretmenhğı ımtıhanlarını vermek ıçın Bulgarıstan'a gıtmıstir. Datcu, ımtıhanları verdıkten sonra R o manya'va geçecek v e 1 a\lık ızın hakkmı kullandıktan sonra Türkiye'ye donecektır Kaur'u gösterdi. Kaur'un MiIK Takıma antrenör aradığını bili>ordum. Durumu hemen anladım. İbrahim Onuk'a böyle şeyler ayak üstfl gonışülmez, biraz sonra maç başlayacak dedimse de ibrahim Onuk ısrar etti: Tamam canun bir iki dakika görüşeceksiniz dedi.» «Bunun üzerme ben de Saım Kaur'la konustum. Saim Kaur Mıllî Takım ıçın Sabri Kıraz'a ızın verıp veremeyeceğınıizi sordu Ben de MılU Takım Ankara'da çalışsa bile izin veremeyız dedıra. ICaur bu Ankaragücü Kulubunün yönetim kurulu karan mı dedi. Benden evet cevabmı alınca İbrahim Onuk'la birnkaragücü Kulübü Genel lıkte gıttı. Şimdı benim bırşeyKaptanı Dr. Mehmet Boz den haberim yok demesi çok ıldogan Mıllî Takımın antre gınçtır.» nörluğu konusunda bır beyanat vermış. Bu ilgınç bej'anatı aynen koyujoruz. Toplum Polislerinin çflcsî Hasta var gelir misiniz? A KAVGA DAG1TMAKTAV ZAMAN BULUP MAÇ YAPAMIYORLİR t'niversile olayları. isçi hareketleri derken, olan, Toplum Polisi Futbol Takımına otdu.. Kavga dağıtmaktan zaman bulup n e idman yapabiliyor, ne de maça çıkıyor lstanbul Toplum Polisi'nin futbolcuları. «Halka daha \aklasalım, sos>al faaliyetlerimizi arttıralım dedik, gene onların nSrnna bir arava gelip onbir kisi>i toplayamıyoruz» dive dert >anıyor Toplum Polisi futbolcuları.. Evlül'den bu yana topu topu \edi mac \apmıslar. Yalnız iki >enilçi almıslar. Resimde. Toplum Polisi takımı görüluvor. «Futbol Feedrasyonu Birinci Daire Başkanı tbrahim Onuk bir maçta yanıma gelerek kalp hastası var acele gelir misiniz? Doktcr olduğum için o anda söylenenleri gerçek sandım. Hemen telâşla yürüdüm. İbrahim Onuk bundan sonra Milli Takım Teknik Komite Baskanı Saim XuınhuriYel ^^ıttiKiııııııııııııııııiMinııımınnımMMiııııııımınıunnmmıiMHiummMiMMMMMMiiı Nerelerde ne yantılar Takımlar H Sivas Demirspor 4^ Fenerbahçe Q Hacettepe O Zonguldak ^ Kocaelispor D Aydınspot O Beykoz 4D Gımeşspor & Izmirspor ( g Denizli"îpor fi| Antahaspor fö Trabzonspor f g Manisaspoı Adana 1). Spor Bahkesir Edlrnespor Kendi Bakip Maçlan Sahasında Sahada GoUer OGBM G B M G B M ACYe. PDT. 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 6 4 5 5 5 2 5 7 8 3 6 5 81 4 7 37 46 73 1 12 3 7 53 2 5 66 54 4 6 4 5 4 5 4 5 2 3 5 7 2 5 4 50 32 1 2 3 1 3 2*3 3 1 31 1 2 13 1 1 51 27 12 6 43 T 9 2 1 4 2 23 1 1 5 1 35 1 4 1 2 5 2 1 2 2 20 21 10 10 11 14 12 16 22 17 11 18 14 9 13 24 3 11 16 19 13 7 30 İS U 9 13 11 23 8 20 12 13 14 17 5 13 İS 18 12 17 14 Takımlar Galatasaray Altay Galata Ferikoy Kutah>a Altınordu Sakaryaspor Gençlcrbirliği Adanaspor Afyonspor Nazillispor Orduspor Hatayspor Sivasspor Cjakspor Tira Egeppor Maçlan OGBM 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 Kendi Raldp Sahasında Sahada GoUer A G B M G B M tYe 5 4 0 3 32 3 4 1 5 31 5 3 2 51 6 1 1 4 4 7 1 6 2 3 32 7 1 3 " 1 3 1 2 1 24 1 5 0 42 14 2 1 6 34 2 23 3 22 1 6 16 43 1 6 25 8 10 11 19 11 11 14 26 15 11 16 13 10 12 15 10 11 16 11 î 11 20 21 8 ?0 10 16 23 Pırr. 21 13 12 17 19 11 16 18 23 13 18 19 12 17 13 8 52 4 5 6 44 C 5 73 6 72 3 5 7 6 45 6 63 II 3 2 6 1 8 3 4 8 7 53 4 4 7 7 3 5 4 5 « 3 2 7 1 HEREES NE DİYOR? m 1 1 msm •ii; Takımlaı • 1 6 7 8 4 9 5 8 . 3 7 mîmmmWM 2 9 V> 90 1*0 55 60 55 75 60 55 45 «5 60 100 Tah. 2 1 •1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 CTah. 2 1 10 01 02 1 0 02 102 1 1 10 1 A Si\as D. Spor . G. Saray O Fenerbahçe Altay • 10 O Hacettepe Galata 7 O Zonguldak Feriköy 9 O Kocaelispor • Kütahya 6 O Aydınspor Altınordu 9 A Be>koz . Sakaryaspor 4 O Guneşspor G. Birliği 1 O Izmirspor . Adanaspor 9 O Denizlispoı Afyonspor 10 0 ) Antalyaspor • Nazillispoı 10 A Trabzonspor Orduspor 9 flc) Maııisaspor Hatayspor 10 1 3 7 2 ıto E 15 4 6 5 14 7 3 4 12 6 4 2 : 4 1 1 5 2 4 2 I 14 T 17 U II 6 1 1 1 2 4 15 1 2 5 12 3 31 3 21 6 11 t 2 «5 Ad. D. Spor Sivasspor 9 Bahkesir Ujakspor 10 • UO Edirnespor Ejerpor 10 100 NOT: Fenerbahçe Altay maçı Totodan 0 1 1 1 1 1 çıkarıldı. '" l u > MH''MHH""""""' l l '" ı m ^^ stanbul'un Amatorlerine v e n l e n onem TayfunAnadoluhısar m a ç ı n d î ' bır kere daha kendinı gostermıştir. Federasyon başkanı ve sözcusunün goz'.en onunde meydana gelen olaylar, İstanbul Bölgesinın ılgilileri yommden yuz kızartıcı olmuştur. Taraftar, Yönetıci ve bazı hadir. Semtlerinden kilometrelerce kemlerı suçlarken son olaydan sonra Tertıp Komıtesı de dık uzağa maç j'apmak ıçm gıdıp, sudan sebepler sonucu karşılaşkatleri üzerine çekmiştır. Tamanın ertelenmesi uzerme geri kımların ve sahalann durumladonen takımlarm fen'adı, kaparını çok iyi bilen Tertip Komitesıtelerı bilınen bazı hakemlerın sınin hangı düşünce ile bu krıtık maçlara verilmesı, karsıonmeli maçı Şeref stadında oylaşma saatlerınin dengesızhği nattığı anlaşılamamıştu. ve emnıyet yetersızliğı dıkkat e lag ilerlemektedir ve Grup alınmadıkça bu tıp olaylar devam edecektır Şampiyonlarının müca<ielesı kızışmıştır. Bu gıbı olaylann deAnadoluhısar kulübü yonetıcıvam etmeyeceğıra kimse iddıa lerı hadıselı biten Anadoluhıedememektedır Ve bu olayların sarTayfun maçının kanlı geçeönlenmesi ıçın d e «Ligi iptal ceğıni daha onceden Spor ve ederiz» demek veterli değildir. Gençlık Bakanhğına ıhbar ettıkHer^efden once Birinci Lıg lerını ifade etmışler ve çıkan m»çl»nna venlen onem kadar olaylardan teş.vüâtı sorumlu Amatorlere de dıkkat edıimelıtutmuşlardır. I I! Ligi iptal ec/er/z,f demek yeterli dcğildir
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle