13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
GENÇ KIZ 'carlo cassoIa/Roman/türlc çesi alış oskulu/10 lira/E.Yayınları Ankara Cad. 13/2 Tel: 268142 İJtanbvıl umhurİYel Kurucusu: TTJNDS NADİ İdeal yardımcl, mel edebiyat. edebiyat hazinesi, biyat falavuzu. edebfyi edebiyat anahtan özellil şıyan dev eser 864 sayfa lira İNKILAP ve AKA KİTABE1 , İlâncılık: 1511/S so 47. yıl, sayı: 16691 Telgraf ve mektup adresi: Cumhurivet istanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 13 Ocak Çarşamba 1971 Anayasa Mahkemesinin kararı: Ozel yiiksek okullar Hnayasaya aykırı ÖZEL ÖĞRETİM SONRA YÜRİRLÜĞE ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa Mahkemesi, dun yaptığı toplantıda, 625 Sayılı «özel öğretim Kurnmları Kanunu»ndakı, ozel yuksek okullarla ıigıh, butun maddelerı ıptal etmıstır. Bo\lece, ozel yuksek okulların Anayasa'ya aykırı olduğu ortaya çıkarken, kanunda bu okullarla ilgıli bır hukum kalmamıştır. Iptal kararı, 6 ay sonra yürurlüğe girecektır. KURUMLARI KANUNÜNUN BAZI MADDELERİ İLE İLGİLİ İPTAL KARARI 6 AY ' AP Senatörü Ertug, DemirePin istifasını istedi ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Cumhuriyet Senatosunda dün gündem dışı bir konuşma yapan Elâzığ Senatörü Prof. Celâl Ertuğ (AP), .Sayın Oemirel, Türk siyasi tarihinde adı kolay kolay unutulmayacak bir Başbakan olarak kalmak fırsatı ile karşı kar;ıyadır. Bu hükümet hadiseler \e değişen Türkiye gerçeği içinde yıpranmıştır. AP Genel Başkanı olarak sayın Demirel'in partisini de yıpratıp tükenmesini önlemesi de rejimin kaderi ve uzun vadeli gelecek bakunından faydalıdır» demiştir Ertuğ, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu bunalımları eleştirmiş, bütün gözlerin Parlamentoya çevrildiğini, bunun bir otorite buhranı olup olmadığının tartışıldığını, bazı kimselerin ça | reyi, Silâhlı Kuvvetlerin duruma el koyarak yönetimi ele aJmasında görduklerini, bu çarenın kabul edilemiyeceğini, bu sonucun sadece aşırı uçlar tarafından j beklendiğini öne sürmüştür. 1919 dan bu yana her 10 yılda bir buhran ardmdan bir aşama olduğunu, 195060 Parlamentosunun seçme ve seçilme hakkını (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ı "Bn hükümet yıpıanmıştu, Paıti yıpranmamabn Başbakan, "Direnme hakkı diye bir hak yoktur,, dedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Genel Başkanı ve Başbakan Suleyman Demlrel, dün AP Millet Meclisi Grubunda yaptığı konuşmada, muhalcfetin iktidarı itibarsız kılma tertipleri peşinde koştuğunu ifade cderek, tYeni tertipler tesırsiz kalacaktır» demiştir. ODTU ile bütün yvttlan kapatıldı Gündem dışı Grupta dün gündem dışı konuşmalar yapılmış; bu arada, Trabzon Milletvekili M. Ali Öksal'm bir konuşrnasına verdıği cevapta, Milli Eğitım Bakanı Orhan Oğuz. •1968'deki siddet hareketlerine hükümet basiretli harekct etmeyip, şiddet harekellerine basvursa>dı. bugün önümiizdeki büyük ve grift meseleler yığılıp kalacaktı cevabını vermiş, Çapa Yuksek Öğretmen Okulunun lstanbul Valisinin isteği uzerine kapatıldığını söylemiştir. Balıkesir milletvekili Mevlut Yılmaz, uçakla Hac selerlerine başlanmasmdan duyduğu memnu niyeti belirtmiş, Parlamentoya yapılacatc caminın yeniden ele (Arkaa Sa. 7, SO. 1 tte) Boşuna Direniş e deıniş eski Ozan: Cumlenır. maksudu bir amma rivayet muhtelif. Yurdumuzda pittikçe şiddeti artan buzursuzluğa bir çözum yolu bulmak amacıyla Sayı n Snnay'ın düzenlediği konsültasyon, hiç bir olumlu sonuca ışık tutamaksınn, başladığı gibi, bir kararsızlık havası içinde yapıldı bitti. Çankaya görüşmelerini uzaktan izleyen bizlerin anladığı kadar, Sayın Cumhurbaşkanı, yurdu buzura kavuşturmak için hükümetin bir takım yetki kanunlariyle güçlendirilmesi gereğine inanıyor, bu konuda muhalcfetin de iktidarı destekliyebileceğini umuyordu. Yurtta huznr sağlanmasını kim lstemez? Başta Ana Muhalefet Partisi Sayın Genel Başkanı olmak üzere Sunay'la görüşen bfitün saygı değer kişiler bu konuda şüphesiz ayni iyi niyeti paylaşrtorlardı. Yurt bir an önce buzura kavuşturalmalı, üniversiteJerden başlıyarak sokağa kadar yayıhın gergin, kırıcı ve yıkıcı hava artık durulmalı idi. Ama bu nasıl sağlanacaktı? tşte bu konuda her kafadan bir başka ses çıktı, herkes ayn bir telden saz çaldı ve yurt huznru şimdilik büsbütün bozulmadıysa da, ortahktaki gergin hava, Sayın Sunay'ı hayal kmklığına uğratırcasına, olduğu yerde kala kaldı. Parti Uderleri, üniversite rektörleri ve öteki yetkililerle yaptığı göriişmeleri Sayın Curahurbaşkar.ımn hangi ölçiilerle değerlendirip Güvenlik Kuruluna sunacağını elbette bilemeyiz. Güvenlik Kurulunun hükümete ne gibi önerilerde bulunacağını ve hükümetin hangi tedbirlerle Meclis karşısına çıkacağını da bugünden kestirraeje olanak göremiyoruz. Sayın Başbakanın son demecine bakılırsa, hükümet «trmel hakların ö'züne dokunmaksızın» l niversiteler kanununda, Cemiyetler kanununda, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanununda ve T.C. kanununda bir takım değişiklikler yapmaya kararlıdır, hattâ bu konuda hazırlıklara bile baslamıştır. Bizce bu yol temelinden bozuktur ve yurdu huzura kavuşturraak şöyle dursun, \urttaki huzursuzluğu daha da boznıaklan başka bir sonuç \ermiyecek bir nitelik taşımaktadır. Butünkii gergin havanın başlıca nedenlerinden biri Anayasamızın erarettifi sosyal \e ekoııomik reformların dikkate alınmamış olmasıdır. A.P. iktidarı koalisyon devrinde bunlara engel olmuş, tek başına hükümet kurduğu altı yıldan beri de hiç birine el atmaraıştır. Şimdi «temel hakların özüne dnkunmaksızın» sloganı altında yürurlüğe koyacağı kısıtlayıcı tedbirlerle Ar.ayasayı olduğu gibi rafa kaldırmayı tasarlar görünmektedir. Bu, çok tehlikeli bir yoldur. Işçilerden öğretmenlere, yargıçlardan valilere. idare âmirlerine, toplum polisine kadar toplumun bütün hizmet ve iş kollarında göze çarpan huzursuzluğun kökeni ekonomik yetersizliğe, ekonomik dengesizliğe dayanmaktadır. Arkadaşımız Şükran Ketenci'nin bilimsel ve resmi belgelere basvurarak yayımladığı yazı Anaj"asa Mahkemesi Başkanı Hakkı Ketenoğlu'nun Başkanlığında toplanan Anayasa Mahkemesi, Mimarlar Odasınır., özel Mimarlık ve Mühendislık Yuksek Okullarınd'an diploma alanların, dıplomalarının geçerlı olmaması için Danıstaya basvurmaları ve Danıştayın kendılerine ilettiği özel yuksek okullar konusunu goruşmuştur. Goruşme sırasında, ozel öğretim kurumlarıyla ilgıli 625 Sayılı Kanunun: «özel yuksek okullan tarif eden» 13'uncu, «Dip(Arkası Sa. 7, 80. 4 de) Banka soyguncuları üniversitede aranıyor Özel eczacılık okullannm ıslâhı istendi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye İş Bankasının Emek Şubesinin kimliği bilinmeyen dört kişi tarafından soyulraasından sonra Ankara Emniyet Müdürü Rüştü Ünsal, bir açık lama yaparak «Soygunu. henüz Islmlerinin açıklanmannda mahzur gördüğümüz DevGenç mensııbu dort kişinin yaptığmdan kuvvetle şüpheleniyoruz» demiştir. Soygunda kullanılan çalınmış otonun ODTU arazisinde görüldüğü yolundaki ihbarlar üzerine de Emniyet Müdürlüğü, Üniversite içinde bır arama yapmış, bu nedenle Akademik Konseyce dört gün süreyle ODTÜ'de derslere ara verilmesi kararlaştırümıstır. Rektorlükçe alınan karar gereğince üniversite yurtlan kapatılmış ve yabancı uynıklu öğrenciler dışmdaki tüm öğrenciler yurt binâlarından çıkartılmıslardır. Devrimci Gençlik Federasyonu da bir bildiri yayınlayarak O.D. T.Ü.'de yapılan aramanın «Polisçe oynanan iğrenç bir oyun» olduğunu öne sürmüştür. TEDBİR ALINMAZSA ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERS VERMİYECEK ANKARA, Cumhuriyet Bürosn) Ankara üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Mekin Tanker, dün özel eczacılık okullan konusunda bir açıklama yaprmştır Mekin Tanker, açıklamasında özel eczacılık okullan üe ilgili bazı tedbirler alınmasmı istemiş, bu arada öğrenci miktarının sınırlandınlmasını, öğretimin tümünün resmî okullardaki profesör ve doçentler tarafından yaptırrfması ileri süriilmüş, bu tedbirler alınmadığı takdirde gelecek öğretim yılından itibaren üniversite öfretim üyelerinin Özel Eczacılık Yuksek Okulunda ders vermeveceklerini bildirmiştir. (Arkam Sa. I. Sü. 4 de) ORTA DOGIT TEKNtK ÜNİVERSİTESİ TURTLARIMN BOŞALTILMASI SIRASINDA JANDARMALAR, ÖGRENClLERlN VALİZLERlNt VE tZERLERİNİ DE »İKKATLİ BİR ARAMADAN GEÇİRİÎORLARDI... (Telefoto: THA) Teknik personele yan ödeme yapılacak Bakanlar Kurulıı, dün «Yan Odemeler» konusunu görüstü HAZIRLAYAN : M f H M E T BARLAS Bir suçlu var; ona en biiyiik cezayı vermek gerekir. Bu, Hiikiimeltir» MBG'nin, «Asayiş ve Anarşik Eylemler» konulu genel görüşme önergesi Senato'da AN'KARA. (Cumhuriyet Bürosu) Milli Birhk Grubu'nun Asayiş ve Anarşik Eylemler» konusundaki genel gdrüşme önergesi, dün Cumhuriyet Senatosunda gorüşulmüş ve Tabiî Senator Ahmet Yıldız. «Genclere sokak eşkiyaları derken İçisleri Bakanı, koynunda beslediği asıl eşkiyalan korumaktan vazgeçmelidir. demıştır. Yıldız. hükümeti «Suçlu kişilerin çekingenliği içinde tedbir almamakla» suçlarken, en buyük «kışkırtıcmuı» yine hükümet olduğunu one sürmuş ve «Bit suçlu var. Ona en bü>uk cezayı vermek gerekir. Bu, hükümettir» şek Sınde konuşmuştur. CHP'li Sırrı Atalay, önergeyi desteklemiş, özellıkle «Kanlı Pazar» dan bu yana suregelen siya5i cinayetlerin faillerinin bulunduğu yolunda İçisleri Bakanının sozlerinı eleştırmijtir. Atalay, Menteşeoğlu'nun genel gorüfme(Arkaaıfeim,7, Hü. S de) ANTALYA Baymdırlık Bakanı Turgut Gülez, incelemelerde bul'inmak üzere geldiği şfhrımızde teknik personele yan ödeme yapılacağını açıklamıştır. Her şeyin bağırarak, eylem yapüarak değil, yuvarlak masa etrafında konuşularak halledileceğini söyleyen Gülez. Yan ödemelerin ne şekilde olması gerektiğini Bakanlığımız, Maliye Bakanlığma bildirmiştir. Bakanlar Kurulunda hazırlanan ybnetmelikler müzakere edilecek ve 1 Arnlık 1970 tarihinden geçerli olmak üzere, teknik personele yan odeme yapılacaktır. 50 yıllık keşmekeş haline gelmiş personel rejimi yeni Personel Kanunu ile değiştirilmiştir. Tabiî ki bunun sarsıntıları olacak ve düzeltilmesi yoluna gidilecektir» demiştir. Arama Banka soygunundan sonra sanıkların çalmmış bir otoyla önce ODTÜ'ne gittikleri yolundaki ihbarlardan sonra Ankara emniyeti, mahkeme kararı ile ünıversitede arama yapmak istemiştir. Emniyet Müdürlüğünün bu iste ği üzerine önceki gece sabaha karşı toplanan Üniversite Akademik Konseyı, herhangı bır olaya yol açmamak İçin arama j'apılmasından önce ünıversitedeki derslen dört gün tatil et miştir. öğrenci yurtlarının da (Arkast Sa l. Sü. 1 de) Bugün 4. Sayfamızda YEDEK SUBAY DEĞERLENDİRME YÖNETMELİÛI YAYIMLANDI Bakanlar Kurulunda AN'KARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulu, dün saat 21'de Başbakan Suleyman Demirel'in baskanlığında toplanmış, «Yan Odemeler» konusunu da görüşni'istür. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) KAftADENİZ'DE PETROL VAZGEÇİLDİ LOS ANGELES, (A.A.) «Westats Petroleum» petrol şirketı Karadeniz'dekı petrol arama çalışmalarından vazgeçtiğini. dun bildirmiştir. Şırket çeşitli ülkeler hesabına petrol' araştırmaları yapmaktarfır ve Türkiye petrollerınder. Türkiye'nin Karadenız kıyıları açıklanndaki bir mılyon hektarlık bir alanda petrol arama imtiyazı almıştır. Karadeniz'de ı ki ilk petrol aramaları kıyının f 2800 metre açıklarına kadar sürdurülmuş, fakat petrol ızine ve isletilebılir bir kuyu bulun ! duğunu belırtecek bir gaz belırtisıne rastlanmamıstır , Başan gösteremeyen yuksek tahsilliler "Er,, olacakiar ANKARA, <a.a.) Yedeksubav aday adaylarının «değerlendirme» yonetmelığı hazırlanmış, dünku Resmi Gazete'de yayımlanarak yurürluğe gırmıstır Yönetmehk hükümlerlne gore, değerlendırmede başarı gdsteremeyenler. «er» olacaklardır. Bunlarm sınıflandırılmalan. yeniden hazırlanacak olan «er sınıflandırma» vönetmelığine gore yapılacaktır. Değerlendirme. test ve mülâkat kurullannra yanılacaktır Değerlendirilme Yuksek Mühendıs, Muhendıs. Yuksek Mımar, Mımar, Jeolog. Kimyager, Tabıp, Diş Tabim, Eczacı. Sağl;K, Yuksek Denı?cilık Okulu mezunlan gemı ınşa ve gemı malcınalan mıihendıslerı ile silâhlı kuvvetlerin ıhtıvacı olan dıger meslek ve vas;flan haız olanların mevcucfu, silâhlı kuvvetlerin ıhtıyacı kadar veva ihtıyacından a? olduğü takdirde, bunlar deferleııdirmeye tâbı tutulmadan Yeaek (Arkası Sa. J, Sü z deı Fue! oil zammı yururluge gırdı • GENOTO ve Çelik Montaj fabrikalarında işlerine son verilen 264 arkadaşlan için dün Ankara Asfaltında protesto yürüyüşu yapan binlerce işçiden bir grup... (Fotoğraf: îbrahim KÖSEOGLU) Işten çıkanlan arkadaşlan için yürüyüş yaptılar Gebze ile Kadıköy arasında kurulu otomobil montaj fabrikalarında çalışan binlerce ışçi, dun toplu işçi çıkarmaları protesto için yüruyüş ve mıting yapmışlardır. Otomobillş Sendikasına bağlı işçiler, fabrikalardaki normal çalışmalarını keserek araçlarla Genoto fabrıkasmın önüne kadar gelmışler ve Ankara asfaltından Kadıköy'e kadar yürüyerek burada yapüan mitingten sonra tekrar fabrikalarına donmüşlerdir. EUerinde pankartlar ve dövizler olduğu halde, yürüyen işçüer, çıkarüan arkadaılaruun BÖrevlerine iadesini istemişlerdir. (Arkaaı Sa, 7, Sü. 1 de) Sana>1de ve ısıtmada kullanılan fuel oıl'e yapılan ortalama yüzde 15 oranındaki zam 1 Ocakta geçerlı olmak üzere yürürlüğe gırmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Şam. JHY uçağına iniş iıni vermedi Devrimci Doğu Kültür Ocağına dinamit atıldı ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Devrimci Doğu Kül'ur Ocağının Ankara Şubesinin, Ziya Gökalp Caddesindeki merkezine, dün gece bir dina.Jl NADİR NADİ (Arkaa Sa. 1, Stt. 8 de) 12 kadın ve 19 erkekten kurulu ilk hacı adayı kafılesi, dün saat 19da, THY'nm bir uçağıyla Ciddeye gitmiştır. tki saat rötarla kalkan uçağın gidışı münasebetıyle Yeşilkoy Havaalanında kurbanlar kesilrmştrr Ankara'daki hacı'adaylarını da alan uçak kredili iniş izni alamadığı için Sam yerine Kahire üzerinden Suudi Arabistan'a^gitmiştjr. Hacı adayları arasında en genci 42 yaşındaki Rize'li ziraatçi Ismail Ayj^ldız, en yaşiısı ise 72 yşşındaki Ziya Erdenli'dir Verilen bilgıye gore. THY'nın f•yeni kiraladığı Boeing707 tipi mit lokumu ahlmış, bir öğrenci yaralanmıştır. 190'ar kişılik 2 jet uçağı, 17 Ocak Patlama, Yönetım Kurulu toplantı halındeykpn gunu Yeşilkoye gelertk, Hac meydana gelmijtir. (Arkaç Sa. 7, Sü. 8 de) , seferlerine başlayacaktır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle