11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
"TÜRKİŞ İS VEiSCi HAREKET1ERİ eger kısa bir süre icinde toparlanmazsa eriyip gidebilir,, Yılmaz GÜMÜŞBAŞ AN'KARA Turk İş bunyesindeki bazı guçlü sendikaların liderleri, yarın Kızılcahamam'da yapılacak Yönetim Kurulu topJantısına bir muhtıra ile gidecek ve Türk İş'in bundan boyle, «Partilerüstü politika» stratejısıni terkederek, daha solda ve dinarnık bır orgut halıne getırilmesini ısteyeceklerdlr. Yönetim Kurulunda, bu çizgideki yeni politikanın kabulü halinde. gıderek yeni bır siyasal orgut kurulabilmesı ıçın bir «işçi aydın» kurultayı duzenlenecek ve getırılecek yeni ilkelerle kurulması muhtemel siyasal orgut sorunu burada tartısılacaktır. 400 YSE iŞÇiSi DE 3 /YDIR MAftŞ fLAMIYOR Köy Işleri Bakanlığı YolSuElektrik İşçileri Sendikası tarafindan yayınlanan bir bildiriye göre, 10. Bölgede çalışan 400 ijçinin Kasım ayından bu yana maaşlarmı ve yıl sonu ikramiyelerini alamadıkları açıklanmıştır. Bildlride işçilerin çok büyük bir geçım sıkıntiu Içir.de oldukları belirtilerek, yapüan müracaatîarm olumsuz sonuç verdiği ve gerekçe olarak ödeneklerin bıtmesi gösterildiği ıfade edilmekte, meydana gelecek olaylardan sorumlu olmıyacakları büdirilmektedir. BEYOÛLU ANKARA (64 16 86) Sır Kıipu L. Turner; G. Çakerls Rİ AS (47 63 15 Harbiyc) tcel Kbprüsu G. Segal RİS ASLI (46 ! • 1 • BeşikU*) 1 Çıigın Hovarda RT. 2 fcç Süperman RT ATLAS (44 08 33 Beyojlu) Mexico 70 Dünya Kupası RT BARBAKOS lUrtako» I7İ47» Meçhul Kadın F. Glrik, T. Toksör R. DÜNYA (49 93 61 Bcyotlu) Scn Bcnimsin A. Delon R. Fr. EMEK (44 84 39 Beyoğlu) Aile Şerefl J. Gabln RS Fr. FjTAŞ (4» I I U • Beyojlu) £ee) Köprımı G. Segal RfS İNCİ |4g 45 95) Saadet Güne«i H. Koçjiğit R. l$IN (46 22 54 Mecldiyeköy) 1 Kaçak K. TibeL 2 Ye mende Bir Avuç Turk F. Hakan R. KENT (Şişli 47 77 62) Sen Benimsin A. Delon RİS KF.RVAN (Şişli 48 04 23) Mağnır Kadın T. Şoray R. KEREM (46 70 91 • Besiktaş) Öçretmeııin Kaderi Riva RT 2 Küıg Kong RT KONAK (48 26 0«) MexJc» 70 Dünva Kupası RT L\LE (44 33 95 Beyoglu) Saadet Güneşi H. Koçyiğit K. LÜKS l B e j o | l u 44 03 80) Majrur Kadın T. Şoray R. tF.VENT ı«. L«vent M O t <lı . Bilmediiin Hapı Yutma Rİ. MlSTIh ,4t> |» | 4 BtslKlaş) ı Ya$amak Korkora R. Welch RT. 2 Ecel Koprüıu G. SeKal RTS ÖZLEM (4ü «7 13 MecldlTekfty) 1 Saadet Giine;! H. Koç Jrt*1t R. 2 UmDl Y. Güney RL'YA (44 M 57 BcjrotlH) I Donanma Kâmil T. Korel. 2 Sana Donmiveceğim T Şoray SARAY (44 16 56) Azrailin Haberctoi P. Lee, M. Guadra SİTE (47 69 47) Bebekler Vadlsi S. Tate RİS SİNEMATEK (49 87 43) Gün Sona La Fin D u J o u r Julien Duvivier Fransa 193S SAN (48 67 92) Fadime T. Akın R. VENÜS (14 «7 Vt. Taksira) t%dime F. Akın • R. C\AL rKatımpaja 44 93 M) I Sevgili Muhafuım Y. Guney R. 2 Kadın Değil; Ba« Belâıı T. Şoray . Jt. TTNt AK (4» M ıx Bersgln) Fadime F. Akın • S . IEN'1 ATLAS (Korrulu; • i» ( 5 »2) Fadime F. Akın R. TENI MKLKK (44 «2 «* flcyatlı» Bcbekler Vadiıi S. Tate Rİ tiLUIZ (Befikta* . 41 «3 42ı Fadime F. Akın Kızıl Vaıo T. Çoray . K. ZAKKK (Kaaımpa*B 44 *3 M) 1 Siirtük H. Koçyijit R 2 Tarkan K. Tlbet • R. 2115. Çarsamba, Cumarfeıl. Pa» zar 15 00 matine »İINJ SEKS PANDOMİM TIYATROSU <Ni$anta;ı Eytam Cad. 21 Ruje Nuar salonunda 47 38 90 Gije 1421) 2 bolüm. 11 oyun. Her gün 17.00 de. Pazartesi 37.» ve 21.13 de. İSTANBUL (21 » «7 K.M.Pasaı Çılgınlar Kampı S. Jones RTS KLLLr ı^en^driMSı i£ ı* n, 1 Mağrur Kadın T. Sora? R. 2 Allı l'emenl M. Multu MARMAKA fii •» «» rteyıı/ıı Mexico 70 Dun.va Kupası RT OZ1.KM ( h M rıjd ^< a » < Fadime F. Akın R. SArAh (2* İ5 (J CemberUtajı Sen Benimsin A. Dclon RT *INEMA »UN (23 61 | 2 lopKapı, 1 Azrail'in Habercisi F. Martel RT. 2 002 Kaxa Korsana Karşı RT TAÇ (22 72 77 Fatüı) Mafrrur Kadın T. Şoray R. ŞEHZADE (22 68 64) Saadet Güneşi H. Koçyitit R. Ş1K (22 35 42) Fadime r. Akın R. riNAZTKPr >K.ıkırköv • I1631J' Yasamak Korkıısv R. Welch RT L..VEKUİ: 'Kahcellevteı M547JI Eyvah M. Sojdan, E. Sayın R. VILDIZ (Aksara; . 21 11 40) Ece) Kdpriirü G. Secal • RTS hariç her gün 21.00. Pazar 15.00 Cuma 21 00 de halk ve dğrencılere tenzilât. AYrfcH CKKAY rlYATKOSK I t i kl Alkazar M r a t m o <44 14 »3ı YtDİ KOCALI HLRMLZ Sa . U; Persembe 18 l i . 21 V>\ Car»amba 211S de MENEKŞELER KIK1NDA CarsamDa: Pazaı 18.15; Cumartesl 21.15 TEYZELER KARIST1 Cuma: Pazaı 21.15; Cumartest 18.19 AZAK TİYATBOSD Muzatleı Hepgtiler (22 62 46) HO9ANMA TARİFESt Calfilı. kantolu: 3. perde komedl. Her «ece 21.30. Çarşamba: Comartesi: Pazar 18 1 matuıe. AZAK KABAKIL rlİATKOSll MLAMMfcK KAKALA (44 3* «Vt MilO rırtına MOattal k o m e . ul • 3 perde Pazartesi harıa ner gec» 21.30 Cumartesl. Paza» 18 00 de. Persembe halka Tal«Oeye ner »UD tenzilât >ISA StKEZL» rOLGA ASK!» NER TIYATKOStl (Şisll 47 lb 86) ÇARK Carsamba: |5.00 ı ö g renci) Peraembe 18.30 (Halk); 21.30; Cnmartesl; Paıat 15.0* rt 21.3». Ş A H A M E OUL • Cuma 15.00 (halk ve üjrrenci) ve 21.30. V M A I u t U U H rc AKKAUAŞLARl (27 71 801 »enıadebajı BU • ruk Tiyatro Bazıları Musakka Seveı Sah haric her aksaa 21.3(1 C tcal Paıaı 18.15 V I ORALOGLU rtYATKOSU <48 «• «f ANNEME KOCA ^RIYORUM Persembe hariç her aksam 21 15 de Çarsamba, Curnar'esı. Pazar ,5 15 te. Pazartejı 21.15 ve Çarsamba 15.30 da halk ve taleb» tenzil&tlı OCAK sAMJVMIl lArena l l y s l » rosıında 49 M 19) ÇtL HO ROZ Pazartesl harlç ner gec« J115. Carsamtta: CumartMi Pazar 18.15 de matine. DEVHI SULEYMAN 71 1 Ocaktan ıliBaren: Pazartest hanç. her eeca 211S. Carsamba Cumartetl. Pazar 18.15 21 15 de. t'LV| URAZ riVATROSU: (Yapı Endustri Merkezi Harblya • 46 54 77 ı Carsamba 15 30: 21.1S: Perjembe 21.15: Cuma 2113: Cumarte* 15 30: 2 M » Haldun Taner*m HUZUR C1KMAZ1 Oyun S perde Komedl Pazar 15.30; 2 M 5 : Pazartesl 1815: 21.İS; Salı 2115 Aziz Nesln':n HADf ÖLDÜRSEN1 CANtKOM KADIKÖY AS (3« N S0 Kadıköy) Savas Devleri T. Hunter K\ ARZU (23 13 U ) Mexico 70 Dünya Kupası RT ATLANTlK (55 43 70) Fadime F. Akın R. ERCAN (37 22 00 Kadıköy) Saadet Gttnesi R. Koçyljlt R SÜKKYY/t ı t.r (3« M a ı\adıknrı Saadet Günesi H. KoçriJ1tR. ERGfN (Üskildar • 33 II M) I Matrur Kadın T. Şoray R 2 Devlerin Askı F. Hakan KENT (38 M 12) Çılfin Hovarda RİS OCAK (36 37 71 Kadlk6y) Öğretmenia Kaderi E. Rlva • RİS. OPERA (Kadıköj . M «S Zl) Mağrur Kadın T. Şoray R. ÖZEN (36 99 94 Kadıkby) Saadet Güneji H. Kocyliit R. REKS (36 01 12 Kadıköy) S.irtona'nın Orunn J. Garko R St'RKYY* I3t> «* Ct K.dıkftTl Hardnt Avcısı L. Van Cleef • Rİ SINAR (33 06 68 Csküdar) Çıplak Denizciler E. Prcstler • RT. StNEMA 63 (55 10 84) Ktifük Şahit M. Lester Rİ ÜSKÜDAR (33 24 75) Mexlco 78 Dünya Kupası «Ya yenilenme. ya da bu iş biter» Muhtırayı hazırlayan senrfika liderlerine yakın çevrelerden öğrenildiğine göre, bu sendikacılar, Türkîş'in en kısa zamanda toparlanarak kendisinı gürıün şartlarına göre yenilemesi. aksı halde giderek eriyip biteceği veya parçalanacağı görüçündedir. 1516 Hazıran olaylan ve bunu izleyen gelısmelerden sonra klâsik sendikal çalışma ve eylemleıi yeterli bulmayan ve Türklş'in bugünkü haliyle yurt sorunlarında ve »ıyasal alanda yeten kadar ağırlığını (fuvuraırm ıgı kanısında olan sendika lıderlen, tabandaki i?çının, baştaki yöneticileri pek çok yönlerden aştıgı ve ya basladığını da kabul etmekte ve bunun, yakın gelecekte, Türklj için «teblike çanı» oldugu görüsünü tavunmaktadırlar DİSK'in, ekonomik mücadeleyle birlikte siyasal mücadele de yaptığını, işçilerin bu stratejiye daha yatkın hale geldt ğini düşünen sendika liderleri, bugüne kadar izlenmiş olan «partilerüstü politika» strateıisinin tutarsız hale geldiğini, daha da geleceğinı öne sürerek, mutlaka ve en kısa zamanda demokratik solda dinamik bır strateji izlemesi kanısındadırlar. SOSYAL SİGORTALAR KABUL ETMİYOR: Yargıtay 9. Hukuk Dairesince alınan, sigortalı işçilerin 1950 yılından önceki çalışmalannı ispat etmeleri ve o devreye ait borçlanmalarını Ödemeleri halinde, emekliliklerinde hak kazanacakları şekImdeki kararı ile ilgili müracaatlar Sosyal Sigortalar Kurumunca kabul edilmemektedir. Nisan 1950 yılından önceki çalışmaları için borçlanmak üzers Sigortaya müracaat edenlere verilen cevapta, yürürlükteki mevzuata göre bunun mümkün olmıyacağı belirtilerek, 9. Hukuk Dairesi karannın umuma şamil olmadığı belirtilmektedir. Bu durumda 1950 yılından önceki çalışmalannı emekliliklerinde değerlendırmek istiyenlerın tek tek Yargıtayda dâva açmalan gerekmektedır. HULVAK r i ı A I K O M rındıM». de 21 48 »2 21 76 82) MÜ HÜR GÖZLÜM Pazartesl 21.15 BELÂLi GELtN Müzikal ko. medi 3 perde. Pfrjembe hariç; diier rünler 21.1i. Cumar<e«l: Pazaı 18.15. DKVfc KLSU KABAJJt rtVATROSD (44 « 75) (Kultlp U Ustunde) 1811 Sehrt Stanbul kl> Pazartest narfç her «Un 11.3C Carsamba. Cumartesl Pazar )8.30 da matine Carsamba matin*d« halk v* Ulebeye tenzilât OOKMKN TIVArKOhl l»« fi M ) UYY BALON DÜNTfA Çarjanv ba: Cumartesl; Pazar 15 (K>: 21.1» Persemb» 1815: 2113; Cuma 21.15 de. A5K GÎBİ Pazartesı; Salı 18.15; 2115: Cuma 15.00 18.15: Cumartesl: Paıaı 1815 de DOSTLAR rlYATKOSU KOclı* Sahnede (49 56 52) Asiye Nasıl Kurtaloı Pazar. Pazartesi, Salı hariç. her gün 1815 ve 2115 de. NEKHASOF Pazar 18 15 ve 21.15 te BOSENBERGLER ÖL (27 37 97) Suavi Sualp'in «Ana Beni Eversene»; Salı haric her fece 21.30: çsrsamba: comarteıi. pazar 18.15 adlı oyunu devam ediyor. MEMELİ Salı 18.15. 21.15 de GÖNOI 6LKO uAZAinrıcjı öxÇAN TtîTATROSU: a «3 12 Ümit Tlratrosanda VANLIŞ HESAP Komedi 3 perde. pazartesi, salı, çarşamba 213A, cuma. cumartesl, pazar 18.30 Escntepe Bölfima (Z. Kuyu M 48 10)) KÜRKCO DÜKKAM Komedl 3 perde, cuma. cumartesl. pazar 21.30da. GLLKU SUKURf KNUtN CKZZAR »• Ortaklan &MÎT TtfATUOSl) <HnTilk "»«Und» (4« 80 64) : HİNT KUMASI (Komedi Salı 21.30. MORFtN Carsamba 15.30 2130 Persembe, Cuma 21.30, Cumartesi. Pazar 18.30 • 21.30 tSTANBUL MYATKOSÜ (44 22 36ı (Elhamra) Sadık SenrHI'tn Çılgto ¥enxe Mflzıkli ojrnn • Pazartesl harlç her ( e c t I I . U Carumba. C.ert»«l Paıaı 15.00 d* KENT OTUNCU1.ARI 14* 3J s» . 47 38 34) HOCAMIN OLGUNLUK ÇAĞI Salı, Persembe, Cumartesi, Pazar 31.15: Cumarte<i. Pazar 18.15 ÜÇ KIZ KARDEŞ Çarsamba. Cuma 18 15. 21 15 ÇtCV: Carsamba 15.00. KKLEBEKLER G t B l Cumartesi. Pazar 15 00 ÜC MAYMUN K A K A K E riYATROSl; • TakıtiD gıraselrtler Ocel Keban altı (49 9(1 10) Atia Nesin'in SEN ADAMı ÜEL| 6 DERSİN . Mttzikal komedl patartest haric beı akaun 21.30. Comartesi. pazaı ci.3021.3K oer•emn* «enıllltlı CSKÜDAR SUNAR TtYATRO (33 06 18ı IVANOV Cuma harlç her tkcaro 41 00. Pazar NÖBETÇİ ECZANELER A BAKIRKÖY: Yeni. î s t a s y m (Yeş. Köy). Gungoren (Ku. Cek.ı, Sağhk (Saf. Koyı, Osmaniye. Atalay (Kanarjal. Giingören; Haznedar ıBah. Ev); Basaran (Şir. Evı; Es^nler « BESIKTAŞ: Ylldız. Ortaköy, Arnavutkoy. Ankara (Levent) S BEYOĞLU: Tuncl, Güven, Ayra! 0 EMİNÖNÜ: $lfa. Alemdar, Kanaat • EYÜP: îslâmbey. Sağmalcılar. Hayat (Sagmalcılar 1. Ümit ıRami). Gursoy lAlibeykoyı % FATÎH: Kurç. Sağlık. Scnnl, Bfişak. Gonca (Ko. Mu P a ) , Fazilet ıBalat) m GAZIOSMANPAŞA: Yıldız • tabya. Kııçukkoy A KADIKÖY: Rifat Muhtsr Sargın; Emel; Goksu; Çlgdem; Çam. Çağlayan. a KARAKÖY: Fügen a KASIMPASA: Halk a SARIYER: Buyukdere Tülin; Ycnıköy • ŞtSLt: GuİRun, FUsun. Gundngdu. Fıtran. Sakızağacı; Şifa fGültepf): Kaptanpasa (Ofc. Meyı; Ömur lOk. Mç>.J.,» 4 a LSKÜDAR: "Sîuvit; Öigen; Kuzguncu>: Nur C|lWwıdağı a ZEYTİNBUR.VL': Seref. Önce yön, sonra parti Muhtıracı sendika liderlerine yakın çevrelerin verdıkleri bilgiye göre, yarın başlayacak yönetim kurulu toplantısıncfa geniş tartışmalara yol açması beklenen muhtırada önerilen görüslerin yönetim kurulu ve yürütme kurulu üyelerince de benimsenmeüi halinde, yeni bir siyasal örgüt, yani parti kurulup kurulmayacağı. kurulursa başarıh olup olmayacaSının tartısılması için bir «işçi aydın» kurultayı düzenlenecek, yeni »trateji ve parti kurma meselesi burada da tartışılacaktır. Bu tar ' tışmalardan olumlu bir sonuç j alınması halinde. ilkeleri kesinlikle belirlenerek siyasal öreütlenmeye eidılecektir Nükleer Araştırma Merkezi personeli direnişe geçiyor Kımya î ş Sendikası tarafmcîan yapılan bir açıklamaya göre ' Çekmece Nükleer Araştırma ve . Eğıtim Merkezinde çalışan per | sonelin Ucretlerinın ödenmediği ı belirtiimiştir. Ücretler alınamaz i sa bugünden itibaren direnişe ge çılecektir Bildiride, ödenekler Başbakanlık bütçesinden yapıldığı halde 31 Aralıktan bu yana Sendikanın butün ıkazlarına rağmen bir sonuç alınamadığı ve her ay maaşların 1520 günlük gecikmelerle verıldığı ıfade edilmı.itır KimyaIş eğitim sekreteri Ertuğrul Altay'ın açıklamasında ay rıca, bugun başlıyacak personel direnişinin, kanser tedavisinde kullanılan «izotop» sıkıntısı yara tacagı belirtilmiş, ücretlerin kasıtlı olarak personelin tümünün Sendikph olması yüzünden veril ıSi üerı sürülmüştur. Tabanm siyasal eğitimij Muhtırada yer alan görüşlerin benimsenmesi halinde, bir siyasal örgtite gidilmese dahi, tabandaki işçinin tesbit edüecek yeni stratejiye göre eğitimine geçilecektir. Muhtıracılar, çoğunlugu tutucu partileri desteküyen ve bunlara oy veren işçiler bu çalışmalar sonunda görüş değiştirecekleri ve dolayısiyle seçime ve iktidarlar Üzerinde daha etp kili olacaklan görüşünü savunmaktadırlar. Bu egitimin nasıl saglanacagı feonusu sonra saptanacaksa da, daha çok «eylem içinde eğitim» biçimi üzerinde durulacağı öğrenılmiştir. Bu eylemler devrimci yönde olacak, eylemlerin daha etkin hale gelmesı de Türkiş'in bugünkü hareketsizliğlnden kurtularak daha dinamik bir çizgiyegirmesini sağlıyacattır. Muhtıracı sendika liderlerinin, Parlâmentodaki AJ». ve C.HP. li işçi milletvekillerinin partilerinden tstifasını henüz zamansız bulduklan Oğrenilmlştir. Bunlara göre, Türkîş'in mevcut politikasıru devam ettirmesi halinde, milletvekillerinin istifasınm hiç bir yaran olrruyacaktır. Milletvekillerinin istiîa etmeai için, yeni bir siyasal görüşün ortaya anlması ve bu görüşün tüm Türkîş örgüttlnce kabul edilmesi gerekmektedir. fSTANBUl BELKDtTESt 4KB1H TtYATROLARI HARBtVE 46 OC 28) ZENCtLER Pazartesi hariç her gün 21.90; Pazar 15.30; Carsamba öirencl; Cnma halk grevler, devam Kamu ve özel sektör kesimlerinde başlatılan runU). ALEMDAR (22 3< 13) Belefçi Mnetmektedir. ral M. Soydan VENt KOMEDt (44 M O») Bn ne AYDIN (21 52 M Çapa) Çılgıntesaduf Orun 2 perde Salı zakereleri anlaşmazlıkla sona erlar Kampı S. Jones • RTS hariç her ırun 21.00. Paıar IS.30 miş ve Teksif Sendikası bu iş BULVAK lAJuara; 21 s s ı | ) d* tenzllâtlı. 85 gün önce Sümerbank Viskoz yerlerinden 22'sinde grev karan Saadet Gttneft H. Koçyiglt . FATİH (22 «1 71) .r.oca Sln»n. Fabrikasında başlayan ve 555 iş almıştır. îşverenler de bu iş yerPaıartesi haric heı (iln 210«: paR. çinın katıldığı grev, Petrollş S«n car 15.30; salı ötrcncl: carsamba GİNDES (27 71 M • Sehıadebatn lerinde lokavt ilân etmişlerdir. halk tenzilttlı; persenbe dgranet dikasıyla Sümerbank yöneticıleri Ecel KdprUlü G. Sefal • R İ S Uzlaştırma kurulu kararmı her pazartesi halk; >A1 Şapkalı Kıx> Gt'L (27 I ] M 9«hıadelMWlı arasında Türklş seviyesinde yaiki taraf sendikasının da red etÇocnk ojmnn. Carsamba IV JO. Fadime F. Akın R. pılan gorüşmelere rağmen, durmesi üzerine doğan grev ve lo Gt'NES (21 «1 40 A k u r a y ) 1 Pazar 11.00. durulamamıştır. Devlet Bakanı KADIKÖY İL m 51 51ı DOLAP Anailln Haberriıi RT. 2 CSKÜDAR (33 ( 3 f7> .tVANOV» kayt hakkı taraflarca ilân edilHasan Dinçer, arabuluculuk göPolisiye komedj Pazartes) haric M2 Eair Kampından Sevfllcr • Cornı hariç ber rün 21.00'de. dikten sonra Teksif Sendikasr revini sürdürmektedır. her (run 2 U 0 . Cumartesl. Pazaı RT. Pazar 15 30da Pazartesl otrencl. ılki 18 Ocak günü ve gruplar ha18.00 de. BAKAN (K. Gttmrflk . Z3 42 » ) Persembe halk (enzilâtlı Bfl^ac linde 2'şer gün ara ile 22 Ocağa K Ü Ç t ' K KOMEDİ TÎYATROSD Fadime F. Akıa R. Han Cocuk o y u n a Carsambt kadar söz konusu 22 i ş yerinde, tPT.K ıtt a »s OHİherlIUtt.Özekit (21 56 8U.~K« ll.OOde. Kimyaîş ve Madenlş SendlÇılüinlar Kampı . £ . Jone» • RSŞREV grevin başlayacağuu ilan etmis• KADJKÖS.İİI 31 21) KA0INLAR | ^ W * a s » atiRNADA »WNADA W»RrV kalannın ortak yürüttükleri, RTS * * " ^ D j u n 2 peroe Pazarteîi, Salı ^**OLİWAZ Pazartesi harif her gun tir. Pertrix ve Grundig fabrikalarm Grevler surerken yeni grevler de başlatılıyor Gemlik Viskoz TİYATROLAR İSTANBUL Grundig grevi daki greve, Grundig'in Yıldız'daki fabrikası da katılmıştır. Böylece grevdeki işçi sayısı 600'ii bulmuştur. Bayer'de.. 10 yabancı petrol şirketinde grev Petrc:İş Sendikası ile 10 yabancı petrol şirketi arasında ış anlaşmazlıkla sona ermesi Üzerine alman grev karannın, önümüzdeki günlerde yeni bir anlaşma olmazsa 18 Ocak Pazartesi giinünden sonra başlryacağı açıklanmıştır. Petrolîş Sendikası Genel Başkanı îsmail Topkar'ın verdiği bilgiye göre, yabancı 10 şirketin bütün ham petrol arama ve istihsal Uniteleri, raflneri tesisleri ve bonı hatlan, bütan gazları, depolama tesisleri, BP, Shell ve Mobil'in 3000 kadar benzin istasyonu, Yeşilköy ve Esenboğa hava alanlan ikmal servisleri, petrol ile ilgili tesis ve nakliye işleri tüm büro işleri grev kapsamı içindedir. Petrollş Sendıkasının Bayer Tarım llâçlan Fabrikasında 41 gün önce başlayan grev de, yapılan gorüşmelere rağmen, sürmektedir. Şehirde kafkas clup ZEKİ ÇETIN • ATES BÖCEKLERÎ • MTJHTEREM MJH • SEMA DENİZ • PAPATYA • ÎSPANYOL BOĞA GÜREŞİ REVÜSÜ • ORK. ÂTLANTİS 6 Yemekli 50 TL., Konsumasyon 25 TL. Çarşamba hanımlara. Pazar umuma 13de matine 10 TL. Rez. 55 14 44 SUADÎYB BUeiJJIf BIJ GECE BEY1AN N1LUFER KOÇYİGİT MUVEDDET GUNBAY ALTANGÜNBAY HnOCCIFIKSIttNüae.TI. çui •"•»•"•" i Diğer grevler SAHTE ÜYE FİŞt KULLANILDIĞI TESBİT EDİLDİ Horoz Çivi Fabrikasında, yetki ihtilâfı üzerine Madenîş Sendika sı tarafından 2 yıl 6'nce acılan dava sonuçlannıış. Öz Madenİş Seı»dikasının 462 sahte üye fişi kullandığı tespit edilmiştir. Topçulardaki söz konusu fabrikada ik yıl önce Madenîş Sendikası temsücilerinın işten atılmaları ve yetkinin karşı sersdikaya venlmesi üzerine işçiler çalışmamış, olaya toplum polisinin müdahalesi ile şiddetli çatışmaiar olmuştu. Olaylar sonunda bir kısım işçi işten atılmıştı. Bu arada çeşitli sendikaların yürüttüğü grevler: Doğan Lâstlk Fabrikasında 35, Kent Akümülâtorleri Fabrikasında 16, Öğrptmetı Çorapları, Öz Sümbül Kumaçlın ve Şisli Yiin Fabrıkalarında da 63'üncü günlerini doldurmuşlardır. rumVARK m BEBEK BELEDİYE f ÇAKILl» SEK1B fiİiZİDE KASACI NESRIN SIPflHI MEflMTT^GÛÜSTAN YIIIMZSAN MAVi YILOIZLAri ÜNSALSfViNC HİDAYETEliGüt MKİOUYARlflR ORK.AS B L1SI ÖZTÜRK SERENGİL NİLÜFER KOÇYİGİT * EFGAN EFEKAN * . GÜIBİN ERAY • SEVTAPÇETİNML6 • TEKSİF, 12 işyerinde grev başlatıyor Teksif Sendikası ile Teksif Işverenler Sendikası arasında 49 iş yeri için uzun bir süreden beri devam eden toplu sözleşme mü mm OKAN OARVA«.«CVTAP ÇCTINKAU TÜMOM EROEMSMOl 6ÜLE» RtlE BEYAZ KELEBEKLER IEBAHATCEHBE DZTIfflKSERBIGIL /J/P J h Gee« BEORI AYSELI mdııa • jımtıuatnt • Ork.RİTM»» * • FUNDA POSTACI • BERKANT * Çarfamba Patar matfne *m. n 47 T C ACI Bİfi KAYIP Firmamızm Kalıte Kontrol Müdürü Cclâl nar'ın sevgili babası Millî Eğitim Müfettişı Akpı11 Ocak 1971 günü Hakkm rahmetine kavuşmuşturCenazesi 13 Ocak 1971 Çarşamba günü (bugün) Kadıköy Osmanafa Camiinden öfle namazmı müteakip Karacaahmet'teki ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. Merhuma Tanndan rahmet ve kederli aile efradma başsaglığı dileriz. TEKSAN KOLLEFTİF ŞtRKETÎ Cumhurıyet 403 MAKSIM BEHİYE AKSOY ORHAN BORAN LOS AMBASSADORES PARAGUAYOS NEBAHAT ÇEHRE ÖNDER SOMER NURAY SLNAY LSLU TURKAN ERDEM Isp. Revü. GOYO REYES t S T f ' N POYRAZ SET ORK. ve BEYAZ KELEBEKLER Her Perşembe Pazar matıneler Tel: 443134 445869 KLOBX ZEKİ ÇETİN TÜNAY SÜER MİNE ŞEN VE Demirciler Saz Grubu TAIâlTA I B İ KERVANSARAY LOS 3 AMİGOS ÖMÜR GÖKSEL DE L L A C R I E S A T O N C I N S 1 STt R S K NDE R E R İ M B İ R S E N A Y D A A * L A C A N ÎTALYAN ORK 1 PREZfOSl Her gec» konjumasyurj 43 T.L NeTİP.nedeCHPmi? Türkİş Yönetim Kunıluna muhtırayı verecek olan sendikacılara yakın çevrelerden öğrenil diğine göre, bu sendika liderleri, Türkîş'in partilerüstü politika stratejisinl terketmesl halinde, solda bulunan partilerden ne T.I.P. ı. ne de C.H.P. yi destekleme egiliminde degildırler. C. H.P. yi yetersiz. T.l.P. i ise. ne olacağı beürsiz ve fazla solda bulmaktadırlar. DAYUT ZEKİ AKPINAR NEŞE EREN ML'ZAFFER GÜNGÖK ORK. Her Çarşamba bayanlar matınesi 13 Ocak Zilkade 15 ; •\ V. E. I •o 7.23H2 22 14 48 17.02 18.39, 5.40 221] 7.21 9 47 12.00' 137 12.39 ılılilı Fiks menü içki dahi] 60 TL. Her türlü toplantılar için »alonurnut emrinizdedir. GİRİŞ 15 TL. Teli.: 47 08 43 Bomonti LÂLE BELK1S SALİM DÜNDAR Oryl. SEMRA TİMtÇUN FATİH ÇIGAY StTHEYL DENİZCİ Ork. BEHİÇ ALTINDAĞ 5 solist AYTEN ALPMAN Takdim ESİN ULUER Her Persembe fiks menü 65 T.L. Servis ve Işl. Vergisi dahil Rez. 634670 634370 Her Pa^ar 1619 arası matineMatinede konsumasyon 20 TJ* Ayrıca senrit Ücretl altnmaa. Rezervasvon: 47 18 3a 31 İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından Fakültemizin, Fizyoloji Kürsüsünde açık asistanlık kadroları vardır. İsteklilerin yabancı dil smavlan 3 Şubat 1971 Çarşamba günü saat 9 da, Bilim Dalı sınavları da 10 Şubat 1971 Çarşamba günü aynı saatte Dekanl.kta yapılacaktır. İsteklilerin 29 Ocak 1971 Cuma günu saat 17 ye kadar, bir dilekçe, dört adet fotoğraf ve mezun oldukları Fakülteden alacakları ders notlannı gosterir mezuniyet belgesi ile birltkte Dekanlığa müracaatlan. fBasın: 10177/39H Teksan Kollektif gırketi Kalite Kontrol Müdüru Celâl Akpmar'm sevgili babası, Millî Eğitim Müfettişi ACI BHt KAYIP URÇAN S 11 Ocak 1971 günü Hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 13 Ocak 1971 Çarşamba günü (bugün) Kadıköy Osmanağa Camiinden öğle namazmı müteakip Karacaahmefteki ebedî istirahatpâhjıa tevdi edilecektir. Merhuma Tanndan rahmet ve kederli aile efradına başsaglığı dileriz. MESAİ ARKADAŞLARI Cumhuriyet 404 DAVUT ZEKİ AKPINAR GAZİNOSU ^ERTANANAPft* * JUANİTO* • AFILAR* ^ NURPERf • TUKATJO» StMH* TİMUÇİN • RJZİKİÇİÇO DENİZ ATİ TAVERNA Pamır P1NAR ÖZDEMtR ÖZDEN AYTEN PEKALP ORK, HASAN HUR VE SUKRAN AY ANTE\LER AYTEN ŞEN RESTORAN GAZtNO SEVDA AYDAN TANJU OKAN KOHOVA SEVİM SEVİL TOROS TURHAL ORK. * * * * TAVERNft BÜLENT ORAL YURDANUR A i S İ N SİMER \İL GUN Ory PERrHAN ATF.S OZVER MF.TE Ork MUHİTTtNPMDAŞOrİL ^ M l Altıa S«s rarı •CCVKTSnCF SAADETEGÜNE$ Pazartesiler kapahyız. Fiks menü içki dahü 50 TL. Hususi yemekler ve toplantılar alınır. Rez: 62 40 01/20 ve 47 38 15 ve ESRA ERTEN Fiks Hat so. TL. 1*1 <kWl Parsemba. Pazar 14'de maıtaa. t«.TU B«»:6T İO W«O m Fiks menü S0 T.L. tçkl, »ervls hariç. Rezervasyon: 4« 31 46 Fiks Menu Mevva ıçkl İşletme vergisl. earsoniy» dahil SO TL. TEL: 63 69 68 Nevşehirll merhum Yüzbaşı Suleyman ve merhumc Zunırüt kızı, »ehit Yüzbası Mehmet Hilnıi eşi, Tevhide'nln annesı, Fuat'ın kayınvalidesi, Dr. Orhan, Memduha. Türkân, Oğuz, Ecz. Turan'ın anneannesi, Atilâ. Olc«y. Vural, Yalçın, Gulümser. Nilü/er ve Murat'ın btiyüSanneleri, Nlmet; Kerlman ve Enul'in büyük kayınvalideleri; ailenin kıymetli varlıg) îyılik seven YEFAT 4YDFN SA^LON AYL DİKMEN MEDİHA ŞEN a a • a • ENDER ARDIAN DARVAŞ BİRNUR ÜMÎT GÜVKN ADELLA <ÎSP SANTÖZ) DORUK ONATKLT ORK. va EROL'UN YERİ T AR A B Y A MERIH 69 İSMET NEDİM SEVGt SUN • ZARA HALDUN ÖZDENİZMEN Semra SİNE . İhsan AŞKLN Ork. Ozanlar, Şantöı Kemal T R İ A N ON YILDIRIM GÜRSES SERPİL BİROL ŞEVKET TÜCESAZ SELİM ÖZER JORJ STİLL Sulukule Ekibi Fasıl ve Bestekâr l'di ERDOĞAN yO,DIZEL Fiks Menü: 25 TL. içki hariç her türlü toplantılar kabul edilir. Her Pazar 13.00 de yemekli matine. REZ: 62 40 10 • 156 • • • • ir Gaskonyab TO M A TARİHÎ SCLUKULE EKİBİ LÜTFİYE MİHYAZ HANIMEFEKDİ 10 OcaJc 1971 *iinü Hakkın n h metine kavusmuşrur. Mevlâ rahmet eyleye. ALTIÎîKURT aJ1«sl Cumhuriyet 404 TANJU OKAN Pazar 14.00'de matine Bezervasyon: TH3M 372084 Her Salı bayanlara, Pazar tımuma 14'te matine Suadiye Atlantik Sinemaaı karşısı. Rez. 55 43 70 SEVDA AYDAN BtRSEN BENGÜ ijELALE FERAY SERPİL SEREN NAMİ EREN NÛKET DENİZ TAN NEJAT tARLAN ORIL rt GÜLDAN C. ANNA MARİA Yemek, meze, içki dahil 50 T.L. Ual. Pazar danslı matln» Rezervaayon 47 94 43 Reklamcıüi: 84/374
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle