13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet AALAK YASASINA UYMAtt TAAHHÜT EDER • Sahlbı: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecılık T.A.Ş. adına NAZtVIE NADİ • Sorumlu Vazı lşleri Mudürü : OKTAY KURTBÖKE • Batan ve Yayan : CUMHURÎYET MATBAACILIK ve GAZETECÎLİK T.A.Ş. Cağaloglu Halkevi Sk. No. 3941 * BÜROLAR: ANKARA AtatOrit Bulrin Yene» Apt Yenlsehir Tel: 120920 • 129544 ABONE ve ÎLÂN S«ıellk 6 Aylık 3 Aylık 1 Aylık tZMlR: Fevnpaj» Bulvan Aisaroglu Işhuu No. Tel: 31230 34709 GÜNEY ÎLLERİ KuzukSprfi U fokak No. 40 • ADAK* Tel: «530 3934 Yurt lçl 150 80 44 15 Adl Potta Surt Dıp 288 14* 72 24 Baslık (MaJctu* 300 U n 3 Uncü «ayia (Santtml) 89 t n 1 Dd sayr» (Santlml) 80 «. 5. « ocı nyfa (Santiml) 75 Nişan.' Nikâh. Evlenme, Dogura 100 Ölüm. Mevlid. Tesekkiiı (5 Cm.l 100 Ölüm, Mevlld. Tesekkür 23 UncO (5 Cmt 150 SAY1S1 50 KURUŞ BAŞBAKAN (Bastarafı 1 inci Sahifede) alınmasını, bütçe Karma fcomıs yonunda bu konuda tckriri müzakere açılmasuu istemiştir. Antalya Milletvekılı İhsan Atabv, dırenişe geçen teknik personel ve ıdarecilerın davranışını şıddetle yenniş, hükümetin boyle bir eyleme giren idarecller bak kında cezai tedbirler alması gerektığini söylemiş, toplantıya katüan Vali ve Kaymakamlann kım olduğunu sormuştur. recUerin de direnife (feçtiği jeklindekl iddia ve intibalar da doğru degUdtr» demış, idareciler top lantısına, dernek başkanı valinin dışında 66'smın katılmadığını söy lemiştır. Başbakan. kanunlara karşı çıkanların takipsiz kalmadığını, bundan böyle de kalmayacağmı bildirraiş, ülke huzunı konusunda ise şunları söylemiştin «lstedikleri. iktidan itibarsız kıl ma gayretlerldir. Bu da aynı mak sada mâtuftur. Ne yapacak. nasıl hareket edeceğiz. Bütün hazırlanmış çeşitli plânlar suya düşmiiştür. Venileri tezgâhtadır. Bu plânların hedefi Türkiyenin huzur içinde ol ausı, Ueri fitmesl değil, milletin içinden gelen onun iradesine daya. nan iktidan zedelemek ve yerlne iktidar olmaktır. MUletln kendilerinden esirgedlfini Parlamento oyunlan ile elde etmek bugün muhalefetin ba} kaygisı haline gel mijtir. Bu zaraana kadar bütün oyunla. n sezcn ve onlart bozan arkada;lanm yenl terrlpleri de tesirsiz bırakacaklardır, Yaratılmak istenen siyasi istikrarsızlığm meuıleketi içinden çıkılmaz gailelerle karşı karşıya bırakacağını herkes bilir. Öyle ise ne aranır? Hırsın, hasetin gözleri büriidüiü bir memleketteylz. AP iktidan ve on«n başı zedelenshı de onunla beraber nc ze delenirse zedelensin diısüncesi hâkimdir. Bunun için her vasitaya başvurulmaktadır: Bizce çok iyi bilinen benden sonra tufan zihni yetinin bundan başka bir tezahürü olamaz. Arkadaslar ne olacafını tfiyleyeyim: Davamıza, birbirimize olan güvenimize, tuttujhımuı yolun dofrulu^una inancuaızı muhafaza ettiçimiz sfirece her şeyin çaresini buluruz.» Demirel sözlerini, •Hâdiselerden şikâyetci olmak kâfi değildir. Şikâyetlere hukuk devletinin. hıir riyetçi demakratik hukuk devletinin usulleri içinde çare bulmaya mecburuz. Çareleı mevcuttur. Aklın rehberliginde çareler bulunacakrır. Kolumuz agrıyuıca kestirmeye gitme>iz. Bizi üzen olay. lara çare aramak ve bulmak varken, ümltslzliğe düşmeye lüzum yoktur. dıye bitirmiştır. Boşuna Direniş [Başmakaleden devam] dizisinde de görüldüğfi üzere Türkiyemiz bitkisi ile, hayvanl ile, insanı ile, yani tfim canlı orçanizmalan ile bir açlar ülkesi haline geünek üzeredir. Bu durnra toplum katlarında tepki varatmssın. olur mu? On yılda nüfusumuz 8 milyon artmıs, ama üretim gücfimüz yerinde saymaktan öteye gidememiş, kimi üretim dallannda hattâ gerilemiştir. Yönetim gücünii elinde tutan çıkarcılar azınlığı Anayasanın emrettiği sosyal ve ekonomik sonınlan ele alacak yerde Anayasayı toptan rafa kaldınp polis tedbirleriyle yurda hurur sağhyacaklarmı umuvorlarsa. bindikleri dalı kesmekte olduklannı göremiyorlar detnrktir. Bu yolda direnirlerse bir gün rmıtlaka ağaçtan düşeceklerdir. Onların ağaçtan düsmesi bir şey değil, düşerken balkın canım bir daha acıtmalanndan korkanz. İnönü, Bozbeyli lomaya esas olacak derslerın imtihanlarının nasıl yapılacağına» ıhşkın 3'üncü «zel okullarda görevli öjretmenlere verilecek disiplin cezalarına» ilişkın na» ilişkin 3'üncü Özel okullar, rın durumlanıun tesbit edilmesine» ilişkin 82'nci maddemn 2. 3 ve 4'uncu fıkralarını iptal etmiştir. Kanunun 1 ve 48. maddeleri oy çokluğuyla. 13 ve 8'ınci maddenm 2, 3. 4. fıkraları da oybırhğiyle Anayasa'ya aykm bulunmustur. Boylece, 625 Sayılı Kanundaki, ozel yüksek okullarla ilgili butun maddeler ıptal edildığinden, ozel yüksek okullann Anayasaya aykırı olduğu ortaya çıkmaktadır. Anayasa Mahkemesine gelen itıraz. yalnız ozel yuksek okulları kapsadığından, kanunun iptal edı len 1 maddesi de, ozel yuksek okullar açısından ıncelenmıştır. ler, ceşitli kurslar, dershaneler, biçki dikiş yurtları ve benzeri kurumlar ile yabancılar tarafmdan açılmıs bulunan öğretim kurumlarıdır.» ve Feyzioğlu, Televizyonda görüşlerini açıkladılar AP Senatörü (Baştarafı 1 inci Sahifedeı iyi kullanamadiğını, Silâhlı KuvVeÛerin bunu temin ederek 1%1 Anayasasını yepyeni bir anlayışla hazırladığını hatırlatan Ertuğ, bu Anayasa'mn getirdiği müesseseleri sıraladıktan sonra bu Anayasa ile sol akımların daha oelirgin ortaya çıktığını, solun Türkiye'nin meselelerine alışılmamış bir biçimde bakarak büyük ilgi gordüğünü söylemiş, sözlerine özetle fö>le devam etmiştir: «Solun çıkmasıyla sağın cephe alması r.ormaldir. Fakat sosyal adalete titizlikle sahip çıkmak kaçınılmaz bir hale gelmiş. tlr. Eşit ve sosyal adalet uygulamaları şarttır. 1961 Anayasasının gerektirdiği yeni ortamda bugüne kadar tam bir sosyal adalet saglamakta hiçbir siyasî kuruluş muvaffak olamamıştır. Bufün AP iktidarını bazı basarılarına rağmen bir yönetim buhranına götüren temel sebep de budur.» Ertuğ, bu konuda, alışılmamış bir eleştiri yapacağını belirtmis, buhrana Anayasanın tastamam uygulanmamasını sebep göstererek, omekler vermis, «Sosyal adaIrt ölçüsü ile telif edilmeyen bir nimetlerden yararlanma yarışır.ın ictimai bünyemizde tamiri mümkün obnayan yaralara sebep olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz» demiştir. Prof. Ertuğ. Türkiye'nin hızla gelisen ve oluşan bir cjrtama girdiğlni de belirttikten sonra, «Bu gelisme hızina Türk siyasi partileri ve kadrolan ayak uyduramıyor ya da yoruluyor. Bu yorulma ve jıpranmanm çaresi ekip deçişmesidir. Demokrasinin fazileti rejimin şahıslarla kaim olmayışıdır. Hükümet Başkanlan elinde sihirli degnek taşıyan harika kişiler değildirler. Şahısların varlığı ile kaim olan rejimlerin adı demokrasi değildir. Bunun içindir ki, demorasilerdeki istifa müessesesine mukabil seflik sisteminde istifa, yani tasfiye ile ancak insanlar mevkilerinden ayrılırlar» demşitir. çckilmesini zarurî gösteren bir biçimde konuşulunca söz alması» gerektigini söylemiş ve soyle devam etmiştir: «Hiçbir hükümet, ebedî değildir. Itimat edildiği sürece iş başında kalır, dışardan buna ecel tâyin etmek mümkün değildir. Hükümet jüven oyuna rağmen ayakta kalmıştır. Hedef, hükümetin başıdır.» Çağlayangil, seçimle iktidara gelindiğini, onu temsil eden kişılerin yani partililerin genel başkanlannı seçtiklerini belirtmiş, bu değişmenin dışandan tâyin edilemiyeceğıni hatırlattıktan sonra, «Türkiye'de bir şeylerin olacağı çabalannın basarı kazandığı bir zamandayız. tstifa elbette bir müessesedir. Ama bunu kim takdir edecek? Biı edeceksek. bize bırakın, nz edecekseniz, yolu var. tddia edildiği gibi Türkiye'de sosyal adalet meselelerinin halledilmediğini. bunlara el atılmadığını, bunlan yapmış ve yapmakta olan bir hükümet olarak kabul etmiyonu» demiştir. Ketenoğlu'nun sözleri Demirel'in konuşması Ataov'un konuşmasından sonra eöz alan Başbakan Demırel. «Direnen hak kazanoor» şeklindeki iddıaların doğru olmadığını belırterek, «Bu zamana kadar direnerek istihsal edilmiş hiçbir hak joktur. Esasen (Direnme hakkı) di>e bir hak mevcut değildir. Ida ODTÜ ile (Baştarafı 1 Incl Sahifede) rektörlük tarafından kapatılma sından sonra dün sabah çok sayıda toplum polısi ve jandarma eri üniversiteye gırerek yurt bınalannda arama yapmıştır. Dün sabah saat 09 sıralarında ünıversneye gıren guvenlik kuv vetleri, yurtları çember içıne almış ve bınalardan çıkan kız ve erkek öğTencüerin eşyalan, jandarma erlen tarafından aranmıştır. Arama sırasında bazı öjrencıler, toplum polisi tarafından göz altına alınmışlardır. Yurt bınaları çevresinde arama yapan toplum polisleri, toprağa gomülmüş bir valiz içind* bazı patlayıcı maddeler bulmuşlar dır. Arama sırasında herhangi bir olay çıkmamıştır. Maddede, «Her derecedeki okullar sözünün geçmesi üzerine ken dısıyle goruştuğumüz Anayasa Mahkemesi Başkanı Hakkı Keten j oğlu, maddenin kendüerine ozel ANKARA, (a.a.) Cumhuryuksek okullarla ilgili olarak baş başkanı Cevdet Sunay'ın Çankavurulması üzerine incelendiğini ve bu açıdan ele ahnarak Anaya ya'da ayrı ayrı görüştüğu CHP Genel Başkanı Ismet înonü, DP sa'ya aykırı bulunduğuna karar Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli verildığini söylemiştir. Maddenin, ve GP Genel Başkanı Prof Turözel lise ve diğer öğretim kurumhan Feyzioğlu, Ankara Televizlarıyla ilgili hükümleri Anayasa yonunda dün gece yayımlanan Mahkemesi tarafından ele alın«Olayların tçinden Programı»nmamış olduğundan, halen yürürda konuşarak, son sıyasî gelışluktedir. meler hakkmdaki goruşlerıni açıklamışlardır. . Yürürlük tarihi Anayasa Mahkemesi, özel yüksek okullarla ilgili maddeleri iptal ederken. iptal karannın 9 Temmuz 1971 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini de kaydetmiştir. Böylece, bu süre içinde hükümetin kanunun iptal edilen maddeleriyle ilgili olarak yenı tasarılar getırmesi imkânı ortaya çıkmıştır. Hükümet, yeni değişiklik tasanlan getirmez ve hoşlukları doldurmazsa. 9 Temuz 1971 tarihinden itibaren özel yüksek okullar, oğretıme kapatılacaktır. İptal karannın Anayasa'mn 50 ve 120. maddeleri uyarınca alın. dığı. ılgılıler tarafından belirtilmıstir. 1. Madde Kanunun binnci maddesi, şoyledir: •Madde 1 • Özel ogretim kurumlan; T.C. ujruklu gerçek kişiler, ozel hukuk tuzel kisilcri veya ozel hukuk hükümlrrine gbre idare edilen tülel kişiler tarafından arılan her derecedeki okullar, haberleşme ile ogretia» yapan yer İnönü , Inönu. konuşmasında, «Me\cut buhranı gidermek için, her şey. den önce, silâhlı saldırılara son verilmesini» ıstemış, bunun kısa yoldan sağlanabıleceğı gorüşünu sa\"unmuştur. İnönü, ayrıca, «Hiçbir şartla, demokratik rejim dışında bir çözüm yolu bulunamıyacağım». belirtmıştır. Devrimci (Baştarafı 1 inci Sahifede) Ocağın, bınanın ikinci kat mer dıvenlerine konan dinamit lokumunun yanar fitiline bir tekme a tan Ali İhsan adlı öğrenci, >aralanarak Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştır. Öğrencinin durumunun iyi olduğu bıldirilmiştir. Patlama surasında, DDKO ile ilt katta bulunan dükkânların vitrınleri hasar görmüştür. DDKO yöneticileri. patlayıcı maddenin •Kimliklerl belli kişiler tarafından devrimci eyleme engel olunmak için atıldığını» bıldırmislerdir. NADtR NADİ Ankara Emniyet MUdurü Rüştü Ünsal. soygun olayı ile ilgıll olarak şu açıklamayı yapmıştır: «Soyrnnda kullanıUn 06/EF/ 109 numaralı Pontiac marka otomobil bir gece önce Gaziosmanpasa'dan çalınarak soygunda kullamlmıştır. Otomobil Leman Göker'e. aittlr' Dört ki»i soygunu yaptıktan sonr» bu otomobille ODTÜ yoluna jirmislerdir. rniversite bekçileri otomobili gokmak istememislerse de mütecavlıler tabanca İle tehdit ederek ünlversite Içinaekl yoldan geçmis ve Eskişehir aıfaltına çıkmıslardır. Biraı sonr» •§• fıltın kavçan olması ve arabanın süratll knllanılması nedeni ile bir sarampola vuvarlanmışlardır Soyguncular bunun üzerlne arabayı terkederek ürta • Do&u arazisi içine girmislerdir. Soygu nu henüz isimlerinin açıklanmasında mahzur çördüeümüz DevGenç mensubu dört kisinin yaptıtından knvvetle süpheleniyoruz..» Emniyet Müdürünün açıklaması Alacakaptan: "TRT Yönetim Kurulu kişisel çekişmelerin arenası haline geldi,, ANKARA, (Cuuıhuriyet Bürosu) TRT Yönetim Kurulundan bır süre once istifa eden Prof. Uğur Alacakaptan, dün bunun gerekçesinı açıklamış, «Kunımun içinde bulunduğu vahim durumu kamu oyuna duvurmak ve Yönetim Kurulu içinde görev yapabilmek olanağı artık kalmadığı için aynldım» demiştir. TRT'nin kendısıne tanınan özerkliğe uygun ve verilen görevleri tam olarak yerine getirebilmesi, «Yetenekli insanlar tarafından saptanacak ve yürütülecek tutarlı bir politikanın varlığına bağlıdır» dıyen Alacakaptan, baz; yönetim kurulu üyelfnmn sorumsuzca davrandıklannı öne sürmüş ve özetle şunlan söylemiştin «Yönetim Kurulu, kişisel didişmelerin. kişisel besaplara dayanan çekişmelerin arenası ha line eelmiştir. Bu bakımdan da, • IturtiİfS" yararlı'*' oTabilmek ve tüm anayasal kuruluşlarla, özerk devlet kurumlarına karşı yoğun bir kampanyaya girişilen şu gün' lerde vönetim kurulu, kunımu ayakta tutabilecek, hiç değilse. onun çizgisinden saptınlmasım önleyebilecek güce sahip olmak tan çok uzaktır. Bu aczin ortaği olmalı istemiyorum. Bu kunımun yaşaması sart, ya şatılması görevdir.» . Tedbir alınmazsa (Baştarafı 1 inci sayfada) Diğer taraftan lkincı Bolgt Ankara Eczacılık Odası Başkanlığı dn dün bir açıklama yaparak oze) eczacılık yüksek okullarına karşı çıktıklarını bildırmıştir. Açıklamada: «Anayasanın 120. maddesi (Üniversiteler. ancak devlet elile ve kanunla kuralur) demektedir. Bu açık hükme rağmen üniversite dışında. fakat oni:rla aynı haklara sahip her özel kurulu} Anayasaya aykırıdır» denilmekte ve özel okullarla ilgili ka I nunun iptali için Anayasa Mahkemesine müracaat edüdiği kesin ka rarın verilmesine kadar bazı ön tedbirlerin alınması istenmektedir. Bozbeyli DP Genel Başkanı Bozbeyli, son siyasi gelişmeleri eleştirirken. «Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Genelkurmay Baskanı ve mubalefet partilerinin, buh rar.ın teşhisinde, Başbakan Demirel'den farklı düşündüklerini» öne sürmüştur. Bozbeyli. «Buhrana çarenin ancak Anayasa ve Parlamento içinde bulunabileceğini» belirtmis. bu konuda iktidar partısine büyük görev duştügunü soylemiştir. DlSK yöneticileri yargılandı «Halkı bükümet aleyhine isyana teşvik için ittikfak etmekten» sanık olarak 1516 Hazıran olaylanndan sonra Sıkıyönetün Komutanlığınca yakalanan ve dahn sonra esrbest bırakılan DlSK Genel Baçkanı Kemal Turkler ile 25 sendika yöneticisinin yargılanmalanna, dün de devam edilmistir. 4. Agır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, altı tanık dinlenilmiştir. Tanıklar ifadelerinde, Sıkıyönetlm Savcüığında söyledıklenni tekrarlayarak, sanıklara ydneltilen suçun doğru olmadığını bildirmişlerdir. Duruşma, Kadıköy Agır Ceza Mahkemesinde devam etmekte olan aynı konudaki dâvayla, bu dâvanın birleştirilip birleştirilmemesi hususunda Savınm düşUncesini bildirmesi için 2 Mart'a ertelenmiştir Feyzioğlu GP Genel Başkanı Prof. Feyzioğlu, olaylan teşhıste, Başbakan Demirel'le farklı düsundüklerini söylemiş, çıtaş yolunun Parlamentoda aranması gerektigini kaydederek, «Tek çare olmamakla beraber koalisyonun da duşünülebflecefini* bildirmiştir. Hüseyin Alkan yakalandı Erkek Teknik Öğretmen Okulunda oldürülen Dursun önkuzu' nun katili olduğu iddia edilen öğrenci Hüseyin Alkan, dün Nizıp'te yakalanmıştır. Alkan'ın, Gazıantep üzerinden Ankara'ya getirileceğı Polis tarafından bildirilmıştır. İşgal edildi tZMÎR. (Cumhuriyet Ege Bürosu) Karataş Eczacılık, Ticari Bilımler Özel Yüksek Okulları, dün oğrenciler tarafmdan işgal edilmiş, öğretim üyeleri okula sokulmamıştır. 2200 öğrencinin katüdığı eylem sonunda kurulan işgal komi tesi, okulun vakıf haline getirilme sini istemiştir. İşgal Komitesi Başkanı Kemal Karataş, okulun vakıf haline getirümesi için okul sahiplerinin önce söz verdiklerini, sonra vaz geç tiklerini belirtmis, Okulun vakıf haline gelmesi için çalışıyoruz. Ey lemimiz sürekli olacaktır. Mahke meye başvurduk demiştir. Öğrencilerin eyleme geçmesinısteği üzerine Toplum Polisi, okul çevresini kordon altına almış, daha sonra okula girmiştir. Özel Eczacılık ve Iktisad! Tîcari Bilım ler Yüksek Okulu, halen Polisin kontrolu altmdadır. Polis, işgalci öğrencilerin tümünü dışarı çıkarmış, binayı geri almıştır. Polis yetkilileri, hiç bir öğrencinin gözaltına alınmadığını bıldirmiştir. Cevap Çağlayangil'den APlıler dışındaki uyeler tarafından alkıslanan Ertuğ'dan sonra Hukumet adına soz alan Dışıslerı Bakanı Çağlavangil. «tçinde bulunduğu hükümetin Genel görüşme Daha sonra Ali Naili Erdem'in gençlik olaylarıyla ilgili olarak ver diği genel görüşme önergesinin mü zakeresine geçilmiştir. Tedek subay I tnci uvfada) subay adayı olarak aynlacaklardır. Bunlar, test ve mülâkat merkezlerinde, yalnız sınıflandırmadan geçirilecektır. Mevcut fazla olduğu takd"irde ise, değerlendirtneye tâbi tutulacaklardır. Yedeksubay adaylannm sınıflandırma kurulunda teslim alınan sınıflandırma sonuçlanna göre, Yedeksubay adaylan, celp dönemlerine aynlacaklardır. Bu ayrım, kur'a ile yapılacaktır. Kur'alar, her smıf ıçın ayrı ayrı tertiplenerek, eşit gruplar olmak üzere kendi 5inıfları İle ilgili dönemlere ayrı lacaktır. Fakulte, Akademi ve Yüksek Okullar ile Millî Egitim Ba • kanhgınca bunlann dengi olduğu kabul edilen yurt içi ve dışı öğrenim müesseseleri mezunlarl, askerlik sube ve ilgili yurt dm temsildliklerine müracaat edeceklerdir. Haklannda askerlik karan alınanlar, radyo ve gazetelerde yapılacak ilânı müteakip askerlik subelerine muracaat ederek, de^erlendirmeve katılma belgesini alacaklardır Yılın Ocak aymda bir defay,ı mahsus olmak üzere, değerlpndirme ve sınıflandırma yapılacaktır. Açılacak test ve mülâkat merkezlerinin hangi kurum ve mahallerde faaliyete geçebileceği, değerlendirme tarihinden bir ay önce, garnizon komutanlıklarmca Millî Savunma Bakanlığma bildirilecektir. Cağaloğlu'nun Merkezinde Modern İş Yeri Millî Eğıtim Müdürlüğü karsısında köçe başında Gazeteciler Cemıyeti binası yanında caddeye genis vitrinli İTÜ öğrencileri Polis i içeriye sokmayacak îstanbul Teknik tlnıversitesi öğrencileri düzenlediklen forumda. «Ünhersite Polisi» ve «Ortak llkeler» kanun tasarılarına karşı olduklaruıı belirterelc Polisi hıçbir şekilde üniversiteye sokmayacaklarını açıklamışlardır. Üniversite özerkliğinin tasannın kanunlaşmasmdan sonra ortadan kalkacağmı ileri süren öğrenciler, butun üniversıteleri bu yolda birleşmeye ve mücadeleye çagırmışlardır. DevGenç'in bildirisi Turkive Devrimci Gençlik Federasyonu ise dün yayınladığı bir bildıri ıle, Ankara'daki banka soygunu ile ilgili olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde poli'çe arama yapılmasını elestirmistir. Bildiride, «Şimdi üniversitelere karşı girisilen saldırıların bir parçası olarak üniversiteleri Iıalkın gözünden düsürmefc amacıyla yapılan bir banka sovgunundan yararlanmak isteniimektedir. Soygunla İIsili olarak Orta Dojhı Teknik Cniversitesine yapılan polis baskını, ovnanan oyunlann ijfrenç bir parçasniır» dptıilmektrriır JÖALTIN Cumhurijet Hamtt Aziz Napolyon 24 i y » r külce IM.M İ J O ZSO. 392^177. 1S0. ., ASMA ve ZEHİN KAT, / I ( AYR1CA 370 M2 TAM KAT Zemin kat 240 M2, Asma kat 200 M2 olup arkada bir merdivenle irtibatlıdır ve büyük müessese servislerine elverişli şekilde plânlanmıştır. Tam kata da ıstenılen şekil verılebılır. Katlar alüminyum dogramahdır. Müracaat î GAZETEClLER CEMİTETİ Tel : 2212 22 Cumhuriyet 385 150. 1.U 130. 135. 19.67 19.70 Rektörün sözleri ODTÜ'mn, Akademık Konseyce alınan karar gereğince derslere ara vermesincfen sonra üniversite rektörü Prof. Erdal 1nönii, «Polis mabkeme karan ile arama yapmak istfdi. Zaten soy^nn olayının sanıklannın üniversitemiz icinde bnlnndnklan yolnndaki iddialardan sonra bir itham altmda kalmatnak için biz de bu aramayı olamln karşıladık» demiştir. Prof. tnönü arama nedeni i!e herhangi bir olay çıkrnaması ve aramamn kolaylıkla yapılması için yurtların boşaltılması ve derslere ara verilmesi karanna varıldığını sözlerine eklemiştir Q BİR AYDA 8 ŞUBE bursa bursa bursa izmit Foel oi< (Baştarafı 1 inci Sahifede. Fuel oillerin özelliklenne göre degişen zam oranlan kalorifer lerde kullanüan cınste 7 kurus 10 santimdir. 49.90 kuruş olan litre fıyatı 57 kuruşa yükselmiştır Fuel oil üreticileıi ve satıcılan zammın yeni vergiler yüzünden meydana fcldifini belirtmisipr dir Bu arada, ortaya çıkan fue! 011 darlığı yüzünden bazı resmi daireler kaloriferlerini yakamamış, tstanbul Üniversitesinde de bu yüzden bir kısım fakültelerde dersler yapılamamıştır. İşfen çıkanlan (Kastarari l ın"i sah'»cti^) Kadıköy Alanında yapılan mitıngte ıse. ışkolunda son günlerde işten çıkanlan i$çi sayısının l500"ü bulduğu belirtiîerek toplu işçi çıkanlmalanna kar$ı çeşitli biçimlerde direnis karan alınmıştır. 29 fabrikada çalısan işçıer biIindiğı gıbı bir sure önce de aynı nedenle, fabnkalarda boş oturarak bir eünlük ihtar boykotu yapmışlardı. 170 işçının çıkarıldığı Genoto ve 94 işçinın çıkarıldıgı Çelik Montaj fabrikalannda halen çalışma durmuştur. Genoto fabrikası işçılerin reaksiyonu üzenne işveren tarafından kapatümış, Çehk Montaj fabrıkasında ıse işçüer fabrikayı terketmiştır. öncekı gün tşverenler Sendıkası ıle Otomobîllş Sendıkası yoneticileri arasında yapılan toplantı da olumlu bir sonuç vermemıştır. îşçi sendikası, toplu işçı çıkarmalarının durdurulmasını ısterken, ışverenler pıyasadaki durgunluk nedeni ıle bunun zorunlu olduğu gbrüşünü savunmuşlardır. Ancak, işçıler tensıkatın zorunluluktan çok kıdemsız işçı alınması amacını taşıdığını iddia etmektedirler. GARAJLAR '....ŞUBEMİZ KARACABEY. * M.KEMALPAŞA.. » GÖLCÜK » KIRIKKALE » » » » 4.1.1971 5.1.1971 6.1.1971 7.1.1971 günü günü günü günü BİN Liralık ORTAKLAŞA ankara 11.1.1971 g n üü 14.1.1971 günü 15.1.1971 günü 18.1.1971 günü BİN Liralık BİN Liralık Bir SÜÇIU (Baştarafı 1 İnci Sahifede ye dosyayla gelmesini, failleri tek tek soracaklarını bildırmıştir. Atalay, Emek'teki bir banka sovgunundan sonra ODTU'nde Polis tarafından arama yapılmasını kınayarak. bunun bir tertıpler manzumesi içmde değerlendirilmesi gerektigini soylemiştir. Hükümeîi ve tçişleri Bakanını «Eli kanlıolarak nıteleyen Atalay"m bu sozleri, AP'lılerın protestolarını sebep olmuştur. Daha sonra Başkan oturumu k* patmıştır. Önergeyle ilgili gorüş meye, jarın devam edılecektir. bahkesir AYVALIK izmir BORNOVA izmir BERGAMA ORÎAKLAŞA OZEL ve ayrıca GENEL çekilişleriyle HİZMETÎNİZDE TÜRKIYE EMLAK KREDİ BANKASI Teknik personele (Bajtarafı 1 inci Sahifedr Öğrenıldıgine göre Bakanla' Kurulu; tekruk ve sağlık persone lıyle bazı uzmanlık dallanna yan odeme verilebılmesi şekılleri üze rinde durmuştur. tZMlR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Oto yan sanayiinde ışçi kıyımı başlamış, Türkîş'e j baglı 515, TJİSK'e bağlı 57 işçının gorevlerıne son verıldıgi açıklanrruş, «isçi tensikatı» nın devalü•syondan sonra, hızlandığı, işçi sendıkalarimn hazırladıklan büll tenlerden anlaşılmıştır. «İşçi tensikatı» artıyor [ TRT personeli TRT Personeli Sendıkası, ikramiye ve maaş farklannın ödenme mesini kmamış ve görevli 2 bin personelın güç duruma düstüğünü bıldırerek, aksi halde •Eyleme» gecmek zonında kaiacakiannı açıklamıştır. (Basuı; A. 1672710055/380)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle