16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Hafftanın filmleri p| Bebekler Vadisi (VaUey of the dolls)Tönetmen: Mark Robson 'Oyuncular: Barbara Ferkins Pattv Duke Sharon Tate Susan Hay ward Paul Barke. Renk li F o ı filmi ( T . Mclek, Sitede). Fahri Atabey'in dikkatine B \7A fılm ıjetirtıcilerı. ellerine makası almışlar, gelecek gunlerde gösterilecek \e nor mal süreden (2 saatten) uzun olan filmleri neresınden, nasıl kısaltıp da normal scanslara uyduracaklarını düsunmeye koyulmuslardır. «Çılgın kadın Mad\voır.an of Chaıllot» \ e j a «Zorba» için oldafn gibi, jakında eösterilecek olan 2 saat 40 dakikalık «Gereraller.n E e c e ^ \ e j a 2 buçuk saatlik «El\edâ Mr. Chıph» için de sinemacılar, kendi acılarından zorunlu olarak. bd\le bir kısaltma is'.enıine başvuracaklardır Zorunludurlar, çünkü Belediye, bn gibi lilmlere verılegelen zamlı tarifeyi bir yıldır nedense vermemekte, böylece, 12.00,14.15,16.30, 18.45 u 21.15 olarak çüııde 5 seans yerine, 12.00,15.00,18.00 ve 21.00 olarak 4 seansta göste rılmesi gereken bir film, aradaki bir seans eksiklifi kapatacak bellı oranda bir zatn alamamaktadır. Biz, sınetnacıların avukatı değiliz. Bizim tek dileğımiz, bir filmin, sansür traCından olsun, sinemacılar tarafından olsnn, kesilip knşa çe\rilmeden gösterilmesidir. Dünyanın her yerinde uznn filmler özel tarifelerle gösterilir. Bir «Dr. Jıvago» bngün gösterilseydi, avnı mantıkla bir saatinin kesilmesi gerekecekti. Film getirticilerden ve sinemacılardan da kendi ekonomik çıkarlan aleyhinde bir davranısı bekleyemiyecegimize g5re, Belediye'nin bn jersiz kararını degistirmesini ve sayın Fah'ri Atabey'in konnvn bir kez incelemesinj dileriz... 13 Ocak 1932 tarihli Cumhuriyet En çok ve en büyük ikramiye ? dağıtan müessesedir. M |A MERİKAN «best seller» listelennde yer alan kıtapların genelhkle edebi değerle ılışkısı pek az oluyor Jacqueline Susan adlı bır hâtunun yazdığı «Bebekler vâdisi» de bu turden bır kıtap Meslek yaşarnının sonunda bır yonetmenın, Mark Robsoıj'un bu romandan yaptığı fılım ise, gorulecek şey Robson, un ve mutluluk peşınde New York'a gelen 3 taşra kızının buyük şe hırde karşılaştıklarını, «para mutluluk getirmez» sözü çer çevesinde anlatan romam sıne malaştınrken, modası geçmış bır melodram anlayışının butun truklerıni kullanıyor Gozyaş ları içinde bır fılım. Kızlardan en talıhsızini, Jennifer'i oynıyan Sharon Tate'ın buyuleyıcı vanlğını ve fılmin Amenkada hasüât rekorlan kırmış olduğu nu yine de hatırlatalım bız . AtiUâ DORSAY 19 Ocak'iu Yine servet yağdıracaktır. Toplam ikramiye 8 milyon 404 bin lira. Bir kişiye I milyon lira. Bir bilette talih kapınızı daima aralık tutunuz. (Basm: 10165/389) ııııııııııııııınııııııi(n""mmıi" 11 """" 11 """" 11 """ " M (La piscine) A'önetmen: Jacques Deray/ Oyuncular: Alain Delon Romy SchneiderMaurice Ronet Jane Birkin/Renkli Fransızİtalyan yapunı (Dünya, Kent, Şafak'ta). tLANO (a^..) M Mussohusnü nıyetle mutehassis olma lını. Popolo ü'ltalıa gazetsmıştır. Fakat muhım kararlar sıne yazdığı bır makalede, odenmıştır Şımdı tedıye ım«Lozan Konferansı, tamıratı kânsızhğında bulunuyor Asıl alınraası zartırî olarak gereken feshetmek suremle astıda bu para odenmıştır. Tehlıkede alunan meselelerın üstune sun lan yalnız bız değil, bütün beger geçırmektedır A'.manya, u vaz ırkın medemyetimn heyetl zenne yuklenen «haraç» ı odemecmuasıdır» demektedır. mek ıçm hiç bır zaman bır • DCN Uazı Hazretleri (stanbulu şereflendirmişlerdir. Emırlerı gereğince merasim yapılmamıştır. • ORT% Anadoluda ve özellikle dogu vilâyetlerinde şiddetli kar fırtınası olmaktadır Karakösede kar 87 santimetreri balmuştur. • TENİ kurulacak Surıye Kırallıgı için Fransızlann ne duşundüklen henüz bilinmemekle beraber dolaşan soylentılere gore eskı Mısır Hıdıvı Abbas Hılmi Paşa, Kırallığa aday gosterılmıstır. • MARDİNDE gayri ahlâkî pıyesler oynamakta olduğu bıldırllen ıkı tıyatro kumpanyası zabıtaca kapatılmış ve temsüler yasaklanmıştır. Itoiyo hnk veriyor Kczban Bir z a m a n l a r ı n a y r ı l n ı a z n i s a n h l a r ı Alain Delon v e R o m y S c h n e i d e r , «La p i s c i n e Yuzme Havuzu» filminde t e k r a r bir a r a y a geliyorlar... I AHA sonraları «Borsalino» gıbı ustun yapım'lara geçen yönetmen Jacqaes Deray, bu ilk onemli Jılmınde dort kısı arasında geçen ruhbılımsel bır oykuju anlatıyor. Fransız Rlvıera'sı yakınlarında vuzme havuzlu luks bır villada, Yönttmen: Orhan \ksoy/ Senaryo: Burhan Bolan, O. ıLk romanının basansızlığındao sonra kendmı ıçkıye vermış Aksoy/ Kamera: tlhan Aragenç bır yazar (A. Delon), 2 yıl kon Oyuncular: H ü h a Koç(îır bırlikte yaşadığı metresi yiğit Ediz Hun • Ülkü GöMarianne (R. Schneider), MaI ı e n • Suzan Avcı Turgut rianne'ın eskı sevgılısi, zengın Boralı • Cevat Kurtuluş • ve sımarık Harry (M. Ronet) \ e Harry'nın A m e n k a h karısm I E r g u n Köknar • Suna Pekuydan olma kızı Penelope (Jane sal Renkli Sinemaskoa ErBırkin), kavurucu bır yazdan man filim yapunı. bırkaç gun yasıyorlar. Herşeyin, Bandelaire'ın unlü dızele••M ezban Romada» bır marındekı gıbı «düzen ve güzellik.. s a l llK ('Cinderalla») uyar Ifiks, sükunet ve istek» dolu ol" • • lamasıymış «Masal», duğu tembel gunler Ama bu 1 gerçek dışı bır olaylar dızısi olkışı arasında, geçmiştekı ilıskılerınden olsun, karakter a>duguna gore, Turk sınemasınrılıklarından olsun, surtüşmeda çevrılen fıümlerin hangısıIer, gıderekçatışmalar başlanın «masal» olmadığı merakla makta gecıkmıyor. Sonuç: Bir sorulabılır . Her neyse, yıne cınayet ve gerisi Deray'm, sıfakır, ama altırı yürekli kız, rıemayı destekleyıcı yan oğelezengln erkeğe âşık olacak, ararp (nrneâın fon mÜ7İSıne) baş ya, ünlu «Kül kedisi» nden alındı£ı söylençn, ama yıne Türk fılımlerınin klışeleşmış kötuleri ve iyileri gırdıkten sonra, mtihnlar llmtihanlarına Hazırlama Kursları , her şey tatbya bağlanacaktır... 3 O c k 30 Mayv Bir meslekdaşımızın, «Orhan »O Oc«k 1 ŞulMt 5 Şubtt HMlmn m*m Aksoy"un bu tiir sınemayı en iyı anlatan yönetmen olduğu» H N « m 1 Harımn 3 3 3 M . y « MaymMmj yargısına, haydi, biz de katı»0 MayiB 1 Hasırmn 5 , A H M U T H H rmn Hazıran sartu lalım, ve Turk fıhmlerıni gor İ G Ö K S E N 21 Haz rmn lmtiH«n«ünU meye giderken edinmeyi adet ettığimiz iyimserlikle, filmin tutarlı dıliıu, ve başta Turgut Borftlı, tüm karakter oyuncularırun semmlıliğini övelım... I ı I Roma'da D Sen benimsin vurmayan yalın bir anlatımı, başanlı bır oyuncu yonetimı var. Ancak, fılmı fazla hareket si7, ve boyle bır öykunun 2 sa at boyunca anlatılmaya değip d'eğmedığını tartışma göturur bulacakların bir hayli fazla Ola cağ:nı sanıyorum... Muhasebeci Âranmaktadır Türk Tuborg bıra fabrıkası İstanbul Şubesi muhasebe ışlerını tedvir edecek muhasebeci âranmaktadır. Muhasebecının 40 yaşmı geçmemış olması ve kefü gösterebümesi ıstenmektedir " I Müracaat: P.K. 8 AVCILAR İSTANBUL Telf.: 73 88 07 Manajans: 0094/396 RUHİ SU YENİ BÜYÜK PLÂĞI ÇIKTI SEFERBERLİK TÜRKÜLERİ VE KUVAYt MİLLİYE DESTANI KIZIROĞLU, PÎR SULTAN ABDAL. CERENLER «Bebekler Yadisi» nin 3 genç ve guzel baş oyuııcusu Barbara Perkins, Sharon Tate. ve Fatty Duke... • • • lsteme adresı : P.K. 330 bun'.arla gezintl yaparlardı. 8 • Tersi bazı hastahkları onlemek için vapıştırılandır; musluman tapınağının dortte ıkısi. 9 Uydurma çabaya davandırılan hızmet (ıkı soz) YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Henuz denız veya deryada tutulmus durumdaki besı madde mızden bırı olan hayvan (iki soz). 2 »Kendısıne karısan sefı mevcut değil» anlamına ıki soz. 3 Soylerıs ve ıfade tarzr haydutların bır kafıleyı soyduktan sonra uzennde anlaşamayıp hır çıkardıklsrı esas. 4 Tersi «afili tarzda» demektır (bır soz ve bır takı); SOLDAN SAĞA: bır edat 5 Devamlı earez; çev1 cLezzetı kaybolan» arüamı rılınce temız ınsanlarda ve yer na ikı soı. 2 «Tatbıkat ve uy lerde bulunmıyandır 6 Dertligulama bakımından lapılan yan nın bağırtılarından: her evın dalışa mânasına ıkı soz. 3 Acem) tuccarın ılk hamlede ugradığj $ev; mında vuk>!elen. 7 Herhanzi bir on >uzyılın sene savısı. 4 flk ısı yapmak Içın son derece eayret harcayan. 8 •*baharda çeşıt'ı cınslerıni yedıgı, Yunanistamn miz meyvalardan; herhangı egva baskentinin veya mahsulun tek adettekl mıkhatkından. O tarı. 5 «Hasta ve rahat£iz> anBır cms kolamına bır Dıvan edebıyatı terımı. çevrüınee gelısmıs ağaçların kulu bıtkinın etrafa saldıkları belınr. 6 Yı topraüa tolın kısımlarından; İstanbuTda Kahumunu atıj lıçte bır semt ve iskele. 7 E.t(ikı soz). lerın kemıksız ve smırsız kısmı; eskıden Kâgıthane'de \e Goksu'da halledllmis «ekU 12 3 4567 8 9 ! 1! 1 2 3 ! \: \ i U • radyo ISTANRUL OfiOO 07 00 07 a ; 07.30 07 45 08 00 08 10 08 30 08 45 09 00 09 20 09 40 10 03 10 05 10 30 1130 12 00 12 10 12 25 12 40 13 00 13.15 14 00 14 15 14 30 14 45 15 00 15 05 16 05 16 20 16.45 17 00 17 05 Açıhş, program Gunaydın Koye haberler Turkuler, oyun haralan Hflbetler, tıaaa' durumu Hafıf batı muzığı IstanbuFda bugun Beraber, solo şarkılar Vıyolonsel sololan N Innap'tan turkuler Ev ıçm S. Fıhz'den şarkılar Arkası yann Haberler Kitçuk konser Okul radyosu Şarkılar, saz eserlerl Haberler Turkuler Kuçuk orkestra G. Kasacı'dan şarkıîar Haberler, Resmî Gazete Dans muzığı A. Senol Orkestrası T. Eraslan'dan şarkılar Hafıf batı muzığı Oyun havalan Haberler Okul radyosu Turkuler Sızın ıçın E. Sayın'dan şarkılar Haberler Koy odası 17.50 UNlVEftSÎTE Ve Cumhuriyet 386 19 no Erkekler faslı Reklâm programlan Hafıf muzık V. Doğu ve arkadaşiaa Bir varmış Halk muzıği Spor dergısı Muzık ıçın yaşadılaı 24 saatın olayları R Bırgıt'ten şarkılar Sağlık saatı Hafıf batı müzıgi Haberler Cazın ustalan Gece muzığı önemlı haberler Kapanış irsariesi J ökşen • SlNEMATEK'te, pazartesi günü, ttalyan Kültür Ataşesi Pr. Renzo Milani, «Roman uyarlamaları ve sineıtu» konulu ılgınç bir konferans verdı. Gostenlerde ise, bugün Jnlien Duvi\ier'mn onemli bır klâsığı, «Gün sonu La fın du jour», sonra da Jean Delannoy'un Sartre uyarlaması «tş işten geçti Les jeux sont faıts» var. Hafta sonundakı 2 fılım, Ajzenştavn'ın «Potemkin zırhhsı» ve Romm'un «Sıradan faşizm» i, tekrar tekrar gorulecek onemde .. • Türk Filim Arşivi, Giizel Sanatlar Akademisi'nde, cuma günü Max Ophuls'un «Madame De » (Danielle Darrieux, Charles Boyer), pazartesıye Jean Renoir'm «Dr. Cordelier'nin vasiyetnamesi» ni gosterecek Salı günüyse, John Huston gostensının ılk fılmi, «Şeytanı yenmek Beat the devil» (Humphrey Bogart, Jennifer Jones, Gina Lollobrigida) var. • ttalyan Kültür Merkezi, bu yılki gecıken faaliyetine, bir Luigi Zampa gösterısıyle başladı. Yonetmenin geçen hafta gösterilen «Genel protesto» sundan sonra, «Bir onur sorunu», «Kükreyen yıllar» ve «Kocalarınua» fılımleri, çarşamba gunlerı, Casa d'ttalia'dakı (Tepebaşı) bınada gösterilecek. Merkezm programmda, ayrıca, sırası geldikçe bıldireceğimiz çok ılgınç fıhmler var bu y ı l . . Cumhurivet 383 BEŞIKTAŞ SEREKCEBEYOE DEMİRAÖ SİTESİ Yurt içinde ve dışındaki BAYRAMDA UÇAKLA Zürih Londra Paris Roma MÜRACAAT: Gazeteciler Cemiyeti binası Cağaloğlu İstanbul. Tel: 22 54 08 Cumhuriyet 387 SOSYAL SİGORTALILAR İÇİN KALORİFERLİ, KONFORLU VE DENİZ MANZARALI DAİRELER a IMüracaat ve ortak k y't yerleri: 1 GALATASARAY 2BEYOĞLU 3 BAKIRKOY 4 ETİLER No t Ingılız Konsoloshığu karşısı Bedır Han, Kat 5 îstıklâl Cad. Fıtas Sıneması Telefon: 49 00 27 45 36 89 karşısı, Emgen Han, Kat 3 Telefon: 45 24 85 49 11 20 Ozçelik I ş Hanı. Kat: 2 No. 34 Telefon: 71 54 95 71 15 77 Çamhk mevkıı (.Etıler Emlâk Burosu) Telefon: 63 50 07 KUMBURGAZ'DA İşletmeye devam etmekte olan Motel 49, bakımlı genış bahçesı, ıkışer ve üçer odalı banyo ve mutfaklı. kalorıferlı, modern yataklı ve moblelı dairelen, müşterek mal olarak; lokanta, gazıno, gece kulübü, mutfağı ve her türlü malzemeleri ıle toptan. blok blok veya daire daire çok ehven fıatla satılmaktadır. Motel 49 zu görüp karar vermekte acele ediniz. ADtL ARASLI 45 15 79 45 53 83 Reklâmcılık: 115/394 Lutfen bürolanmızdan broşür ve proje temin ediniz. (Reklâmcılık 112) 388 KAYIP Çebekeml kaybettım. Hukumsuzdur. Sefa Taşçıoğlu Cumhuriyet 405 KAYIP Şebekemi ve oğrencl karnenu kaybettlm. Hukumsuz dur. Atlllâ KaraelmaJ Cumhuriyet 398 olgunluk çagı Salı 21,15 Perşembe 21.15 Pazar 18,15 21.15 hocamın GAYRtMENKUL AÇIK ARTIRMA tLANI tstanbul Dokuzuncu İcra Memurlul^ından: Dosya No: 969/49 Eminönü Hoca Gıyasetdın mahallesinin İşlek sokağında kâın 514 ada 1 parsel sayıh Gazı Yusuf Paşa ve Sanbayazıt vakfından 77 M2. mıktarlı 30 taj kapı numarah kargır ev ve dükkân izaleyı şüyu suretıyle ve açık artırma ıle satılacaktır. ü. Menkulün İmar Durumu: İmar Mudürlüğünün 18/8/1970 tarıh ve 2736 sayılı imar durum vesıkasında bu parselın ıskân sahası içmde program d:§ında bulunduğu aynca çatı katı yapılmamak kaydı ile çatı kıremıt ortülü olmak ve arkada 3 metre mesafe bırakılmak suretıyle 9.50 ır'tıfamda bıtışık nızamda ınşaata elvenşlı olduğu bıldırılmektedır Halihazır Evsafı: İşlek sokagı Unkapanmdalu Manıfaturacüar Çarşısı Sıtesinın arka ve yanma ısabet etmektedır. Bu sokakta elektrik. su ve kanalizasyon şebekelerı vardır. Kapısmda 33 ve altındakı dükkânda 33/1 kapı numarası bulunan ev d:ş beden duvarlan kârgir mermer atolyesı olarak kullanüan dükkânm tavanı beton bölme ve döşemeleri ahşap birincı kata çıkan merdıven beton ev üç kat ve çatı arasından müteşekkildır. Evde yalnız elektrik tesısatı vardır. Zemın katta dükkân ve evın antresı, birincı ve ikınci katlarda birer sofa onde ve arkada ıkışer oda. bırer alaturka helâ vardır. İkmci kattan merdıvenle çatı arasına çıkJmaktadır. Ev çok haraptır. Bulunduğu semt ve mevki itiban ile bılirkişı tarafından tamamma 70.000 TL. kıymet takdır edilmıştir. İhaleye ıştırak etmek ıstıyenlerın muhammen kıymetin % 10 nısbetinde nakdı temınat veya mülî bir bankanm temınat mektubu ibraz etmeleri ıcap eder. Tellâlıye resmî ıhale damga pulu ve tapu harç ve masraîlan alıcıya aıttır. Ük açık artırması 22/2/1971 Pazartesi günü saat 10 dan 11 e kadar İstanbul Sultanahmet Adalet Sarayı 9 cu İcra Memurluğunda yapılacaktır. Artırma şartnamesı herkesın gorebümesı ıçm 7/1/1971 gününden ıtıbaren daırede açıktır. İlk açık artırmada teklıf edilen bedel muhammen kıymetm % 75 şmı trılmadığı takdirde ençok artıranm taahhüdü bâki kalmak üzere artırma 10 gün daha uzatılarak onuncu 4/3/1971 Perşembe günu saat 10 dan 11 e kadar İstanbul Dokuzuncu İcra Memurluğunda yapılacak açık artırmada ençok artırana ihale edüecektır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerın ve irtıfak hakkj sahıplerınin haklannı îaiz ve masraîa dair olan ıddıalarmı dayanağı belgelerle onbeş gün içinde icra daıresıne bildırmelen ıcap eder. Aksı halde haklan tapu sıcılile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Talep edıldığı ve 100 Kr posta pulu gönderildiğinde şartnamenın bır örneğı gönderılebilır. Daha fazla bilgı edınmek istıyenlerın 969/49 sayılı dosya numarası ıle memuriyetimıze müracaatlan ilân olunur. (Basm: 147/390) 19.30 19 40 1955 20 00 20 25 20 40 2100 21.10 21 30 21 45 22.45 23(10 23 45 23.55 24 00 tSTANBÜL t l 16 ^ 17 00 17.30 18 00 18 30 19 00 19 30 2015 21 00 22 00 12 30 23 00 00 30 01 00 Açılış ve program Dıskoteğımızden Kuçük konser Gençlere muzık Senfomk muzık Hafıf Batı muzıği Akşam konsen Yenı plaklarla 45 dakıka Klâsık Batı muzığı Gunumuzde caz Opera saatı Gece ve muzık Hafıf Batı muzıği Program ve kapanış. A NKAR A 05 55 06 05 07 00 07 05 07 30 07 45 08 00 0810 08 40 09 00 09 20 09 40 10 00 10 05 10.30 11.30 12 00 12 05 12 30 13 00 13.15 14 00 14.15 14 35 15 00 Açılış, prograrrj 15 05 Gunaydın 16 05 Koye haberler 16 20 Sabah turküleri 16 40 Haberler, hava durumu 17.00 Sabah müzığı 17 05 Ankara'da bugun 17.30 Şarkılar, oyun havalan 17 V) Hafıf muzık 19 00 Ev ıçın ıy jo Y Ayhan dan türkuier 19 35 Arkası yann 19 50 Ara haberler 19 55 Şarküar 20 25 Okul radjosu 20 40 Konser saatı 21 00 Ara haberler 21.10 Turkuler 2130 Sarkılar 2145 Haberler, Resmî Gazete 22 05 Hafıf müzık 22 45 Oğle konserı 23 U O G Akın'dan şarkılar 23 45 Plaklar arasında 2i 55 Ara haberler 24 00 Okul radyosu Bando muzıği M Ersesten şarkılar Albumlerden seçmeler Ara haberler Yurttan sesler Koy odası Reklâm programlan Haberler hava durumu Programsız reKlâmlar Turkçe şarkılar Bır varmış Turk muzıği Spor dergısi Kuçuk konser 24 saatın olaylan Osmanhlar A Gurkan'dan ttirküler Fransa dan muzık TBMM saatı Haberler D Konser salonundan Gece muzıği Onemli haberler Kapanış Sosyal Sigortalar Kurumu Kadıköy Dispanseri Bashekimliğinden 1 Dispanserimizın bir yıllık kalorifer yakıtı ihtiyacı bulunan 60 000 kılo FuelOıl kapah zarf usulü ıle 21/1/1971 günu saat 15 de Dıspanserımız Satmalma Komısyonunda ihale edüecektır. Buna ait şartnameler Dispanserimiz Komisyonundan ücretsiz olarak temın edilır 2 İhaleye ıştırak edeceklerın hazırlıyacaklan kapah zarflan ihaleden bır saat öncesıne kadar Komısyon Başkanlığına vermelerı veya bu saatten önce Komısyonda bulunacak şekılde posta ıle gondermeleri gerekır 3 İhaleye ıştırak edecek fırmaların ıhaie tutarı uzerınden % 7.5 nısbetinde gecıcı temınatı dıspanserimızdekı odeme bürosu veznesıne yatırmaları. alacaklan makbuzu veya bu değerdekı banka temınat mektubunu teklıflerıne eklemeleri şarttır. Kurumumuz 2490 sayıh ıhale kanununa tâbı olmayıp, ihaleyı yapıp yapmamakta veya dılediğıpe yapmakta serbesttır (Basm: 10167/382) Kocaeli Defterdarlığından >atılacak Malın Cinsl j, Miktan Hurda Halat, Usturmaça, Paspas 2i Ton HurdE Akumülatör 2t . Hurda Muhtelıf Branda 20 > Hurda Alumınjum, Demır, Atelye Toprağı kanşımı pırınç talaşı 15 » Kılo Kıy. Lira Krs. 2 00 2 10 00 1 4 00 42000 5670ü 20000 60U00 Muh. Bed. Lira Krs. 00 00 00 00 lera. Ak. Balnndngn Lira Kr?. Yer 3150 00 Scymen m 408b 00 » 1500 00 4250 00 » Cumartesi 18,15 21,15 1 Vukanda d n s ve mıktarlan yazılı hurda eşyalar 2490 sayılı Kanunun 31 mci maddesı uyannca 27/1/1971 tanhıne tesadüf eden Çarşamba gunü saat 15 te Defterdarhk'ta müteşekkıl Komısyon huzurunda kapalı zarf usulü ıle satıla caktır 2 thaleye ıştırak edeceklerın bu Işe aıt hazırlıyacaklan teklıf rnektuplannı ıhale saatıncfen en geç bır saat evvel Komisyon Başkanlığına vermelerı, Şartnameyı görmek ve daha fazla bilgı almak ıstiyenlenn Mılll Emlâk Müdurluğune müracaatlan ilân olunur. (Postada vuku bulacak gecıkmeler özur kabul olunmaz.) Reklâmcılık.: 86/376 (Basın: 25920/381)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle