19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ASSUAN BARAJI, CUMA GÜNÜ TÖRENLE AÇILACAK ftmerika • Basında bir garip olay!. A vrupa politika ufkunda bir ^ B yıldrc gibi parlayan ve AmM merikan usulü propaganda ™ ™ sayesinde adını daha da fazla duyuran Jean • Jacques Servan Schreiber, hisselerinin çoğuna sahip olduğu «L'Espress» dergisinin yazı işleri ile bir çatışmaya girmişe benzemektedir. Fransız radikal partisinin lideri olan ve Bordeaux seçimlerine renk katan 46 yaşmdaki bu genç politikacı, 600 bin tirajlı haftalık dergisir.de, kendisini doğrudan doğruya ilgilendiren bir bildirinin yayınlanmasına razı olraak durumunda kalmıştır. Kardeşi ve kendisi tarafından kurulan bir dergi \e aylık L'Expansion dergisi, bir süreden beri, Radikal Partinin politikasına bağlı olmanın sıkıntılarmı çekmekteydiler. Tarafsız haber organı statüsüne zarar veren patronların siyasi bağlantılan, okuyuculann tepkilerine yol acıyordu .. Bu durum üzerine ilk mdımda, Ser\an Schreiber, «L'Express» RTubundaki idari görevlerini terketti ve sadece haftalık yazılanm yazmaya karar verdi. Ancak yazı işleri için bu da ye. lerli kabul edilmemişti. Biiyük bir iş anlaşmazlığına dönüşebilecek olan yazı işleri • patronaj buhranı, derginin gelecek hafteki sayısında bir bildirinin yayınlanmasır.a bağlanarak çözüldü .. i'a da çözülmuş görünüyor. Bu bildiriye girecek maddeleri, «Herald Tribune» gazetesinin Paris muhabiri şö>le sıralıyor: O ^ a z » işleri kadrosu, Servan • Schreiber'in makalelerinin yayınlanması şeklindeki anlaşmadan haberli olmadıkları gibi, buna bağlı da değillerdir. 6 Bir tarafsız yayın organının, herhangi bir politikacı ile siirek. li işbirliğinin tehlikelerini bilmektedirler. Q Idare tarafından, yazı işlerinin özgürlüğüne ilişkin teminatı dikkate almaktadırlar. O Ayrıca, seçilecek ve gazeteciiprden kurulu üç kişilik bir komi<iyonun, derginin tarafsızhğını gözetmrsini istemektedirler. tlk bakışta bu davranış ilgi çekici bir gelişmeyi göstermektedir. Ancak «LTSjcpress» dergisinin genel tntumu bilmince ve malî kavnaklann jine Servan Schreiher ailesinde kalacağı hatırlanınca. genç politikacının Bordeanx seçimJerindekine benzer bir gösteri yaptığı düşünülebilir. Ama yine de değişik bir basın olayıdır bu .. Podgorni, bugün Kahire'ye gidiyor (DIS HABERLER SERVİSİ) KAHtRE Sovyetler Bırlığı Devlet Baskanı Nıkolai Podgorrı, berabermde kalabalık bir \ onetıcı grubuyla bugun Kahire'ye gıtîecektir. BAC De\let Baskanı Enver Sedat'la Orta Doğu buhranındaki son gehşmeleri gorusecek ve Sovyetler Bırlıği tarafından fınanse edılen Assuan Baraıının 15 Ocak'ta yapılacak açılış törenine katılacak olan Podgorni. Kahıre'de Kubbe Sarayında kalacaktır Nil nehrını tamamen kontrol edecek olan Kahıre'nın 960 kılometre guneyindekı Assuan Bara.ıı, 736 milyon dolara (11 mil>ar TL.) mal olmuş. bunun 282 milyon dolan (4 milyar TL.) Sovyetler Bırlıği tarafından odenmıstir. 11 \ıl once baslayan baraj ınsaatmda bugune kadar 451 kişi olmuş, 425 kisi yaralanmıstır. ve Ingiltere, Sömiirgecilik ile Miicadele Komitesi'nden çekildiler NEW TORK, (a.a. . THA) ABD ve Ingiltere, Birleşmiş Milletlerın Somurgecılıği Tasfiye Komıtesınden (?4'ler Komitesi) cekılme kararı almıştır. İki büjnık ülkenin kolonilerin ortadan kaldınlması komitesinden çekilmelerine, 1961 yıhnda kurulan bu komitenin kolonyalist ülkelere karşı sert ve mılitan tutumunun yol açtıgı diplomatık çevrelerce ileri sürülmektedir. Bu arada B. M. 25 inci genel kurulu, Ingiltere ve Amerikanın itirazlaruıa rağmen kolonilerin ortadan kaldanlması konusunda yeni blr program: karar altına almıştır. Diplomatik çevreler, Ingiltere ve Amerikanın bu programa tepki olarak komiteden çekıldiklerinl de iddia etmektedirler. ABTTde is adamları için vergi indirimi tanındı SAN GLEMENTE (a.a.) aşkan Nixon 1971 yılmda ıktısadi hayatı canlandırmak için iş adamlanndan alınan verginin 2,6 milyar dolar azalmasına yol açacak tedblrler alındığmı açıklamıştır. Vergi yönetmelıklerinde yapılan teknık değişiklikle iş adamlan yeni tesislere ve araçlara sarfettiklen paranın eskisine oranla »• 2Q fazlasını vergi dışı / tutabileceklerdir. Nixon bu konudaki kararı açıklarken Amerıkan ulusunun iç ve dış sorumluluklarını yerine getirmesi için gerekli iktisadi gelişmenın sağlanaeağını söylemiştir. Vergilendirmedekl değışıklik 1971 de hazinerün 2,6 milyar dolar kaybetmesine sebep olacak, 1971 den sonrakl yıllarda ise hazinenin kaybı daha da artacaktır. 1976 da bu rakamın 4 milyar dolara yükseleceği tatunin edilmektedir. dıs basında Singapur Konferansı ERSEMBE günü Singapur da başlayacak olan Milletler Topluluğu (Commonwealth) konferansı, bu topluluğu meydana getıren üye ulkelerin ihskılerı bakımından gayet önemlıdir. Mılletler Topluluğu bır «Inçiliz Centilmenler Kulübü» olarak ortaya, Ingıîtere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelânda'nın katılmaları ile çıkmıştır. Bugün ise topluluğun uye sayısı otuz bin bulmuştur. Bu arada, Irlân da, Birmanya ve Güney Afrıka gibi kımi ülkeler çesıtli sebeplerden ötürü topluluğu terketmişlerdir. Milletler Topluluğunun birliği, başlangıçta ırk, din ve kultür ortaklığına dayanıyord^ı. Fakat «renkli üikelerin» bağımsızlığa kavusmalan üe, bu bırlik son zamanlarda şüphesız ki zavıflamıstır. Böylece siyasî, iktisadî ve ideolojık bağlantılar da gevşemıştir. tngıltere Basbakanı Edvvard Heath, eski Başbakan Wilson'un 1964'te Güney Afrıka'ya koymuş olduğu sılâh ambargosunu sona P 1 B Assuan Barajı • Ortadoğu'ya barışı getirmekle görevlendirilen arabuIucu Gnnnar Jarring İsrail'e yaptığı ziyaretten New York'a dönmüş ve burada temaslarma başlamıştır. Resimde, Jarring tsrail'in Birleşmiş Milletler Büyuk EIçisi Josef Tekoah ile birlikte gorüluyor. Ateş Kes Anloşmosıno rağmen Ürdün'de çarpışma sürüyor AMMAN, (a.a.) AP) Beş gunluk kanlı çatışmalardan sonra, Ürdun Hukumetı ile Fılıstınll gerıllalar arasında AtesKes Anlaşması ımzalanmasına rağmen, Urdun'de ctun, hukumet kuvvetlenj le gerıllalar arasında çatışmalar surmuştur. «Ateş eden hain» Ürdun Hukumeii adına Başbakan Va«fı Tel. Fılı^tın Merk^z Komitesı adına da Ibrahim Bekır ara^ında ımzalanai Ateşkes emrınde «Ateşkese ragmen ç»rpısmaya de\am edenin Arap halkına ihanct eden bir hain sayılacagı» behrtılmektevdi. Agzının tadını bilenler birasını erdırme kararı yüzunden muhakkak ki, Sıngapur'da sert eleştırilere uğrayacaktır. Altı aylık tartısmalardan sonra, Baş bakan'ın fikn değısmemiştır. Heath'e göre, îngıltere'nin çıkarları konusurda, ancak mu. hafazakâr hükümet karar verebılir. MiUetler Topluluğunun hukümranhk ve bağ'.msızlıklarına saygı gSsteren Başbakan Heath. onlardan da aynı saygıyı beklediğini açıklamıştır. Ümit Burnunun güneylndeki yol, tngiltere için ticarî ve iktisadî bakımdan çok önemlidır. tste, Londra 1955 yılındaki «Simonstoıvn» anlaşması ile, bu y<ı lu kontrol etmek için Guney Af rika'da bazı deniz üslerini ku'lanmak hakkını elde etmiştır. Ingıltere, bu uslerı kullanır.a hakkına karşıhk, Güney Afrıka'ya silâh verrneyi taahhüt etmi^tir. Öte yandan. Uganda ve Tanzanya gibi ülkeler ise Ingilterenin bu tutumu ile, Güney Afnka'daki «AparthaidIrk Avırımı» politikasına yardım ettığını ileri sürmektedırler, Bu arada Hindistan İle Pakistan da, Ingiltere ve Amerika'yı DiegoGarcia Adasını Hirt Okvanusunu korumak için (ki, bn Okyannsta Sovyet donanması giderek büyümektedir) üs yat>mak istemekle suçlamaktadırlar. Kanada Basbakanı Pıerre Trudeau ise. Londra hükümetir.in politikasını açıkça kınamıştır. Fakat tüm bu fikir avnlıklanna rağmen Singapur Konferan«ında Milletler Topluluğunun dağılaca&ı sövlenemez. Ortak Pazar öte yandan. Singapur Konferanstnda Ingiltere'nin Ortak Pazar'a girmesinin, Milletler Topluluğunun diğer üyelerimn ekonomileri üzerinde yapacağı etki de görüşülecektir. Asya gezisinden önce BBC've verdi§i demeçte, Başbakan Heath îngiltere'nin Orfak Pazar'a girtnekle Mılletler Topluluguna zaran dokunmayacağım, aksine bu toplulugun üvelerine daha Jaydalı olabileceğini söylemiştir. Bay Heath'e eöre, Ingiltere, Ortak Pazar tarafından gelisme halindeki ülkelere yapılan yardıma katılacak. böylece Milletler Topluluguna faydası olacaktır. Fakat Milletler Toplulugunda îse, îngiltere*nin Ortak Pazar'a girmekle yoksul ve zengin ülkeler arasındaki uçurumun d'aha da büyümesine sebep olacajh korkusu hüküm »ürmektedir. LE MONDE Amman'da durum Amman'd'a suregelen çatışmalardan halk «okağa çıkamamakS tadır. Şehırde butun okullar ve dukkânlar kapanmış. hıç kım^e alışverış yapamaz hale gelmlştır. Sık sık silâh, top ve maklnalı tufek seslerının duyulduğu Amman sokaklarında yalnız zırhlı araçlar ve makınah tufeklerie donatılmış jeepler gorulmektedır. Mehmet BARLAS İsrail'e 3 milyonuncu göçmen gsldi TEL AVÎV, (THA) 2 srail dün Rusya'dan gelen uç I milyonuncu göçmeni büyük • bir torenle karşılamıştır. Vıyana üzerinden eşı ve evli kızı ile gelen Nathan Çerolnikov adlı Leningradlı mühendis, Tel Avıv'in Lydda Uluslararası Hava Alanmda «Sorulannıza cevap verebilmek icin kpndimi toparlıyamıvontm Burada hulunmak ioin verdiğimiz mücadele\e katılan ancak Lenınerad'da kalan dostlarımran da hurada olmasım isterdim» demiştır. Filistinli milisler Şehrin eski kesimindeki mahallelerın bırçoğu sılâhlı Fılıv tın mılislerın kontrolundadır. Önceki gun Ürdün hükumet kuvvetlerının bu kesime saldırısı sırasmd'a 7 kışi olmuştu. Bahi Ladgam LONDRA Arap Arabulucu Hevetı Baskanı Tunu* Basbakanı Bahi Ladgam, Ürdun'dekı katliâmın durdurulması konusunda Kral Huseyin'le görusmek uzere, dun Londra'ya gitmiştır. Kral Huseyin, bir müddetten beri Londra'da Nuffield Kliniğintfe tedavi edılmektedir. halis siyah bıraya susayanlar... •••• ^*»< COW«NWEALTH, DAGILMA TEHLiKESi İLE KARŞI KAfiŞIYA ' [DIŞ HABERLER SERVİSt] SİNGAPfR «Ingıliz Uluslar Topluluğu» fCommonwealthVın Afrika üyeleri. Hükümet Başkanlarmuı Singapur'da yapacakları toplantıya «Irk aynlığı siyasetinin uygulandığı ülkeleri destekleyen bükümetlerin takbih edilmesini öngören» bir karar tasarısı sunmayı kararlaştırmıştır. Bu karar tasarısının kabul edilmesiyle, «Güney Afrika Cumhuriyetine silâh satmava kararlı olduğunu» açıklayan tngiltere. çok guç durumda kalacak ve Commonwealth'in geleceği tehlikeye düşecektir. îngiltere, Güney Afrika'ya silâh sattığı takdırde •Commonwealth» ten ayrılacaklarını açıklayan Afrika ülkeleri Tanzanya, Uganda, Zambia ve Kenya'dır. Aynca. Zambia Cumhurbaşkanı Keneth Kaunda, Ingiltere'ye karşı alınacak tedbirleri sıralayarak, toplantıda, «Commonwealth» ülkelerine dağıtacağını açıklamıştır. Katmda'nm öngördüğu tedbirler. şunlardır: • tngiliz ülusbr Topluluğu fiyeliğinden, bir süre için ya da kesinlikle ayrılmak, • lerel parayı desteklemekte sterlin verine Mark kullanü ması, • Ticaret ve dıs yardım y5nünden Komünist Çine meylrdil mesî. • îngiltereye karşı henüz belirtilmiyen iktisadî müeyyideler uygulanması. • Afrikadaki tngiliz sirketlerine karşı «özel» bir tutum a VEF AT Ünye eşrafmdan Egrf Mehmet og!u Hacı Mehmet Kaotan ile mütevefflye Fatma Bir kok"ün mahdumo ve müteveffa Hasan Sadl Bırkftk. muteveffive Haltde ve Makbule Birkok'lerin ajabevlsl. büyük inlan Kuveyt yardımı kesti KCVETT Ürdüne yılda 14 milyon dınarhk (6M milyon TL.) malî yardımda bulunan Kuveyt, cürdün kuvvetlerinin Filistinli gerillalan katletmeye başladık. lan» gerekçesiyle, bu yardıım durdurmuştur. SÜLEYMAN SAtM BİRKÖK vefat etmistir. Cenazesi n u13 O cak 1971 Carssmba e " Sısll camiinden öğle namazını rmiteakıp kaldirılarak Zınclrliku• Asri MezarlıSındaki aile m kabrir.e defnedılecektir Mevlâ rahmet eylesln. Akraba ve Dostlan Rahmetllnln arzusuna bina en çelenlt gonderilmemest nca olunur. Cumhuriyet 397 Başsağlıgı Sevgıli babası kaybeden arkadaşırnız Günseli Gonen ve aılesinin acısını paylaşır. başsağlıgı dilerız. DPT Vzun VadeU Plânlu Şb. SÜLEYMAN GÖNEN'i Cumhuriyet 401 TuboıgEsmerl tattnuzmı? Tatmadınızsa yazık! Cünkü TuborgEsmer tam sizın icin. Burada ve dünyanın dört bir yanında biradan anlayanların özenle sectikleri TuborgEsmer siyah biranın farkjısı siyah biranın halisi. kralbiraJüksbira Manajans: 0087/395 # Konferans oturtunlannı terketmek. Kaunda'mn bu tedbirlerin HVgulanmasıru Zambia açısmdan mümkün gördüğii bildirilmektedir. Orta Afrikadaki bu ülke yılda 655 000 ton bakır üretmektedir ve en büyük alıcısı Ingılteredir. 13 Afrika ülkesinden Malawi dışmdaki 12 sl Ingilterenın Güney Afrikaya silâh satma kararına şiddetle karşı çıkmıştır. Ancak dev Nıjerya'nın Kaunda'mn ileri surdüğü tedbirler üzerinde kayda değer bir baskı yapabıleceğı anlaşılmaktadır. Bu ülkedekl tngiliz petrol yatırımları yarım milyar dolan bulmaktadır. Ingiliz pasaportuna sahip 75.000 100.000 Asyahyı geçıci vatandaşlığa kabul eden Kenyanın alacağı tedbirler de îngiltereyı etkileyecek çaptadır. *^^»»^»»f DÎŞ TABİBt Orhan TÜZÜN Saat: 13.3U lfljK) Samatya Cad. No. 400 TEL: 21 75 82 Rekiâmcüık: 87/377
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle