01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
OGUN'E 112 GÜN CEZA VERİLMESİ ÜZERİNE F.BAHÇE İDARE HEYETÎ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞRILDI S. Türkdoğan programını Cumhuriyet'e açıkladı: Aydın: "Sabotaj su yüzüne çıktı OCAK KONTTŞUYOR Devlet Bakanı Kâmil Ocak başkanlığında toplanan Güreş Şurası dun toplantısmı bitırmiştır. Ankara Yaşar Doğu Spor Salonunda yapılan toplantınm açılış konuşmasını Devlet Bakanı Ocak yapıyor. eşıktaş Fenerbahçe maçında I hakem taraf ından oyundan atılan Ogun ıle Sanlı'ya Merkez Ceza Heyetinin verdıği ceza üzerıne Fenerbahçe Kulubü idare heyeti acele toplantıya dâvet edilmiştir. Fenerbahçe Kulubü Başkanı Faruk Ilgaz ve Genel Sekreter Eşref Aydının telefonla yaptıkları dâvet uzerıne idare heyeti bugun olağanustü toplanacak ve Merkez Ceza Heyet»ıın Ogün'e verdiği 3 ay 22 günlük cezayı göruşecektir. Bu konuda kendisiyle konuşan bir arkadaşımıza Fenerbahçe Kulubu sozcüsü E^ref Aydın şunları soylemiştır: « Gerek Federas. yonun, gerekse Merkez Ceza Heyetinin Fenerbahçeye karşı takın dıklart tavır ve sabotaj hareketi nihayet su yüzüne çıkmıjtır. Hakem tarafından oyundan atılan iki futbolcudan Sanlıya 22 gün de, Ogüne 3 ay 22 gıin verilmiştir. Bu adaletsizliğe sebep nedir? Şimdi soruyoruz. , Yan hakemler Ogünün hakeme tükürmedığıni ifade etmişlerdır. Maçın hakemi de Alman olduğuna göre kiıfür edilmış olsa dahi ne olduğunu bılemıyecektir. O halde.. Merkez Ceza Heyeti hangi rapora istinaden 112 günlük cezayı yapıştırmıştır. Biz Fenerbahçe olarak cezaya sebebiyet veren raporlann açıklanmasım istiyoruz. Açıklansın ki bilelim bir futbolcumnz neden 112 gün ceza almıştır. Şımdı bunun evabını da yine biz verelim. Maçın Alman hakemini Federasyon getirtmiştir. Hakemin ne kadar kötü bir idare gösterdiği de meydandadır. İşte Federasyon bütün gazetelerin tenkid ettiği bir hakemi korumak gayesiyle ve kendisini kurtarmak nedeniyle sahadan atılan futbolcnmuza cezayı bastırmıştır. Fenerbahçe Kulübii sözcüsü Eşref Aydın iaha sonra sozlerıne şunlan eklemiştır: « Artık Federasyon ile Fenerbahçe arasındaki bağlantı kopmuştur. Bun dan böyle Fenerbahçe de susmıyacaktır. Hakkımm aramak icirt derhal Ankaraya bir heyet göndereceğiı. Hücadele bayrağinı açtık.» Par olam: "Her şey G. Saray için,, B Abdülkadir YÜCELMAN G. S.irayhlığıra mı? G. Saraylı oluşumun hikâyesi çok entcresandır Efendim, G. Sarayhüğım okuldan geliyor benim. Anneciğim Yeşilsiyah çizgili hir forma almıştı bana. Birgim okulrfa iken, Zeynel hoca gördıi beni. « Burası Mektebi Sultanidir. Renklori de Sankırmızıdır. Görmiyeyim bir daha» dedi. Oysa kendisi Darüşşafakah idi. Boksör Zeynel, daha sonra benim antrenöriutı oldu. tistelik boksördü de Zeynel hoca. İlk dersinde tek adımda 4.60 atlamısiım. Hayatım sporun içinde geçti kardcşim. 15 yaşımda iken tstanbul Şampiyunu oldum ve Türk Bulgar Millî Atletizm '' SEMIH TtRKDOĞAN Parolasını açıkladı. masmd? da millî formayı giyerek 100 metrede birinci oldum. Güreşçilerin istikbali garanti altına almacak ANKARA «Gureş Şurası», Devlet Bakanı Kâmil Ocak'm başkanlığında, Yaşar Doğu Güreş Okulunda başladığı çalışmalarını tamamlamıştır. Devlet Bakanı Kâmil Ocak bir konuşma lle Şura toplantısını açmış Şura'nın Türk güreşınin geleceği içm çok faydalı olacağını behrterek, «Burada söylenenler kâğıt üzerinde kalmayacaktır» demıştir. Güreş Fetferasyonu Başkanı Cemıl Erkok konuşmasında 1969 yılı faahyet programı hakkında bilgi vennıştir. Erkok, gureşin yurt çapında geliştirileceğıni, giıreşçilere burs verüeceğini v e sıgorta ettirileceğini SÖy.lemis, Istanbul'da, Izmir'de ve Ankar&'da olduğu gibi güreş eğitiın merkezlerinin açılacağını açıklamıştır. Erkök'ün konuşmasından sonra rapor üzerinde goruşmelere geçılmiştir. Söz alan davetlilerin, 1969 faaliyet raporu, kalkınma plânı ve Türk güreşinin geleceği Ue ilgili olarak yaptıkları konusmaların ozetı şoyledir : Tevfik Artaş : «Knlnpler Genel Müdürlükten ve Güreş Federasyonnndan yardım görmezlerse kapanır, kaynak karumas olur.» Bilge Tüte : «8 ssatlik bir Şüra'nın güreşimiz için faydalı olacağım zannetmiyomm. Bngünkü güreşimizdeki geTİleme bir bastalıktır. Bnnu aspirinle tedavi yerine, ilmî bir şekilde tedsvi etmeliyiz.» Mustafa Sorgun : «tstanbuld» eğitim sitesine lfirom yoktor. îstanbnl'da güreşci yetismez. Bngiin tstanbnl'da güreş yapanların yüzde 99'u Anadoludan gelmiş gençlerdir. Ocaklar şeklinde Anadoln'da güreş merkezleri kurulmahdır.» RESMt . TEKLİF BEKLİTOR Kendisiyle konuştuğumra Gündüz Kıhç, açıklamamakla beraber, tek seçiciliği kabul edecek gibi görünüyor. "Güreş Şurası,,mn toplantısı bitti bugün kampa giriyor Çiriç: "Göztepe maçını kazanmaya mecburuz,, 44 senedir Galatasaraylıyım. 1 martta da 45 inci senem dolacak. Dile kolay geliyor ama şoyle bir maziye bakıyorum da.. Galatasaray'a yaptığım vazifeler 15 yıl G.Saraym şampiyonu ve 40 yıla yakın da Türkiye rekortmeni bulunmamla baslar. İki defa Olimpiyata, 8 defa Balkan Şampiyonasına katıldım. 25 defa îstanbul, 12 defa da Türkiye şampiyonu oldum. 29 defa da millî v e temsilî müsabakalarda ay • yıltfızlı formayı temsil ettim. Sadece bu kadar değil.. Sahalardan aynldıktan sonra İdare Heyetinde teknik üye, futbol ve atletizmde umumi kaptanlık görevi yaptım. Federasyonlarda ve Milll Olirnpiyst Komitelerınde çalıştım. Halen sporun içindeyim... Programım oldukça yüklü.. Fakat burada hepsini sıralamağa kalkacak olsam ne sızın vaktiniz olur ne de gazetede varacak yeriniz.. Onun için ben si7e bazı ana hatlarını anlatayım programımın.. Ve sonra Galatasaray'ın Baskan adavlanndan 819 numarah üye Semih Türkdoğan sıralamağa başladh: Resmen teklit yapılırsa Gündüz Kılıç tek seçidliği kabul edecek İZMİR, (Çetin GÜREL) Pazar giınü Istanbul'da Göztepe ıle karşılaşacak Beşıktaş futbol takımı antrenörü Mılovan Çiriç, bu mkçla ilgili olarak, «Kazanmaya mecburuz, rakibimiz kollektif futbol oynayan bir ekip, fakat kendi sahamızda bu maçı rahatlıkla lehimize çevireceğimizi tahmin ediyorum» şeklınde konuşmuştur. ' Dığer taraftan yoneticılerden t Gazı Alunal da, maçtan umıtlij, olduğunu söylemış ve «tzmir'e ', gittiğimiz raman bize sporculuk^ la bağdaşmayacak hareketlerde ANKARA bulunan Izmirlilere en güzel ceBeşiktas • Fenerbahçe maçın\abı ve İstanbul'un konubseverda hakem tarafından oyundan liğini gösterecefimiı için mematılan Fenerbahçeli Ogün'e 3 ay nunuz. Bu arada puan kaybet22 gun, Beşiktaşlı Sanlı'ya da 22 meye tahammülü olmayan takı. gün ceza venlmiştir. Sanlı bu muruz da iki puanı almak için İ hafta yapılacak Beşıktaş Gbzoynayaeaktır» demıştir. || tepe maçtnda takımdaki yenni BEStKTAŞ Ç A U Ş T 1 '^ alacak ve cezası pazartesi gunünden itibaren başlayacaktır. Pazar gunü oynayacağı maça Ogün'e 112 gün, Sanlı'ya 22 gün ceza verildi N\MZCr KVDRO 3 1 G4LIP Millî Takım aday kadrosuŞ düıı O. D. T. l.'ni Ender (2) >e Mesut'un penaltıdan MUs\ sollerle 3 1 venmistir. Resimde, maçtan bir an gorulu\nı 1 G.Saravm gayesini vazıh bir şekilde tâyin v e tesbit et•nek.. a) Sportif ve sosyal bir ana program hazırhyarak büyuk G Saray'ı kurmak. bugünku kor doğüsü halindeki köksüz, teknıksiz, ilimsiz gidişe son verrnek. 2 Spor tesisleri kurmak, G. Saray'a lâyık bir lokal ile stad problemlennin tahakkukuna en kısa yoldan gitmek.. 3 Daha ananevi birlık v e yardımlasmayı kurmak. Okul ile münasebetlerimizi ihya etmek, . âzamız çocuklarmı amator branşlara itmek, futbol okulu fikrinin gerçekleşmesının mümkün olup olmadığım ısıga kavusturup son kararı a'.mak, Bır kooperatif kurmak ve bunu muhtelif sahalara sümullendirmek, mümkün olursa bır Galatasaray sitesi kurmak. 'utbol Federasyonu Başkanı 'Orhan Şeref Apak'ın «Türkiye'de Millî takımın sorum luluğunu iki kişiye verebilirim, Bunlardan birisi Adnan Suvari, diğeri de Gündüz Küıç'tır» demesi üzerine kendisiyle konuşOsman Koçtürk (Doçent Doktuğum Altay'm antrenorü Guntor) : «Şura, meseleyi bilimsel açıdan alraa yolunda iyi bir a diız Kıhç, şunlan soylemiştır: «Gazetelerde çıkan beyanatlan dımdır. Bilimsel adımın yolu, ben de okudum. Böyle bir tekinsan, para, madde ve makinadır.» Bekir Avar : «Güresçi saglıgı ihmal edilmektedir. Kadın doğu m mütehassıslarından, knlak • bnrnn mütehassıslarına kadar, herkes spor kafilelerine istirak etmektedirltr.» Sami Yavrucak : «Dünya, güresi bize öğretecek kadar öğrenmiştir. Salonlar açıbr, minderler, malzemeler tetnin edilir. Ama zihniyeti değistirmedikten sonra hiçbir sey olmaz.» Ikı konusmacı kalJığı sırada Devlet Bakanı Kâmil Ocak, Bakanlar Kurnluna yetısmek arnacı ıle sbz almış ve kapanış konuşmasmı yapmıştır. Ocak, «Şuranın hürmete lâyık fikirlerini dinledik, kabili tatbik olanların tatbik edileceğinden hepinizin emin olmanızı rica ederim. Her şeyî iyiye götürmek amacındayız. Tepyeni bir ruhla çalısma devresine girmiş bulunnyomz» demistır. Daha sonra Şura çahşmasım tamamlıyarak dağılroıştır. Fi İngiliz Masa Tenisi Asbaşkanı TarkiyeY. övdü li/ bana yapıfcrsa bazı jartlar ileri sürebilirim.» Ancak, Gündvız Kıbç, tek seçıcılık konusunda boyle bır teklıftn kendisine yapılmadıgmı ve yapıldığı takdırde de kabul edeceğinı imalı bir şekilde ifade ederken de sözlerine şunlan eklemiştir: •Şimdi resmen teklit yapıtanadan benim konuşmam tuhaf olur. Sonra bak Gündüz Kllıç kendi kendine gelin güvey olnvor der çıkarlar isin içinden. Onun için resmî bir teklif gelmeden beni konuşturmayın lütfen.» Gunduz Kılıç, fazla bir şey soylememıştı ama konuşmalarından gönlünde Millî takımın yattığı her halınden belh olmuştu Göztepe Beograd maçı 22 Ocak'a tehir edildi İZMÎR Goztepe ile Beograd arasmda oynanacak olan Avrupa Fuar Şehirlerı Kupa<=ı uçuncu tuTunun ı!k maçı, Yugoslav takımının isteği uzerıne 19 Ocak'tan 22 Ocak Çarsamba gunune ertelenmıstır. Beograd'ın bu isteği uzerine acele olarak toplanan Sarıkırmızıh yonetım kurulu, Beograd'ın isteğini kabul etmıştır. İki kulup arasında yapılan anlasmaya gore Belgrad'daki ilk maç gunduz. Izmır'deki rovans ıse gece yapılacaktır. hazırlanan Beşıktaş futbol takımı, dun oğleden sonra bir çalışma yapmıştır. Bütün futbolculan n katıldığı idman 1,5 saat sürmüştür. Gegiç, Eskisehir muhabirimize özel demeç verdi Üniversiteler Voleybol Şampiyonası devam ediyor İstanbul Universıte Akademi ve Yuksek Okullar Voleybol Şampiyonasına diın devam edilmış ve şu netıceler alınmıştır: Ist. Eğıtım Eh\st, 3 G. Saray Muh. Özel Ok 0 Maçka Teknıker 3 Ayazaga Kım. Müh. Özel Ok : 0 İst. Ünıversıtesı: 3 Kadıköy Müh. Ozel Ok : 1 "Guzelecileri idmano niçin sokmadım?,, ESKİŞEHtR (Hasmet Inöntepe) G eçen hafta gazetelerde kendi ağzmdan beyanatlar okuyan ve bu beyanatlardan hiçbir şekılde haberi olmayan Eskişe =!iıııi!iıııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııi!imıııııııi!iıı Hiııııııi!iıııııııııııııııııııııııııııııımmımıııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııiMi!= Kötü hava şartlan yüzünden İ.T.Ü. Maccabi maçı erielendi TE% • AVtV, (Tuncer BENOKAN Büdiriyor) Dun gece saat 20'de Tel Aviv'de açıkhavada yapılmaii gereken, İTÜ • Maccabi Avrupa Şarnpıyon Kulüpler Basketbol Turnuvasının ikinci tur rdvanş maçı, kötü hava şartlanndan tehir edilmiştir. Karşılasma bugün oynanabildiğî ta&dirde İTÜ kafilesi Pazar akşanu vurda dönecektir. LONDRA, (A,A.) Masa Tenisı denılinee ılk akla gelen ısıra İngiliz Masa Tenisi As Baş kanı olan Vıctor Barna'dır. 1932 yılından sonra Macar n.ılli forması altında Avrupa ve Dunya Şampıyonluğunu 16 >ıl kimseye bıraknııyan Barna, masa tenismın şımdiki durumu hakkında şunları söylemıştır: «Şu anda masa tenisi Dünya' nın bir nnmaralı sporu olma yolnndadır. Kolay iakat oynaması zor olan bn spora hemen bemen bütün ülkeler önem ver miş bulunmaktadırlar. t!ç y ı l öncesine kadar bjç bir müsaba ka yapılmazken bugün bütün ülkelerde cıg gibi oir ilerleme gösterraektedir.» TÜRKİTEDEKİ USANIS1 Masa tenismin Türkiyedeki durumu hakkmda ıse Barna gö ruşlerini şu şekılde belutmiştir: «TUrkiye'de masa tenisi yeni Federasyon haline gelmiştir. Kendilerine î n g o s l a v Zaljko Hrbut'n antrenör olarak tavsiye etmiştim. Kendisi detalarca Avrupa şampiyonn olmus öğretici bir elemandır. Portekizden daba fazla para teklifi almasına rağmen Türkiye'yi tercih etmesi, Türkiyede'ki masa tenisine olan alâkayı beğendigini göstermektedir. ö b ü r ülk?lerden geri kalmak istemivorsanız yenilmeyi jcöze alarak dış temas lara önem verin, Türkiye'yi iler Spot sahasından nikâh dauesine Voleybolcu Nur ile antrenörü Alper yakında evleniyor Sporcuların birbirleri ile iyi maktadır. Talebe Nun «Ntsanlı>a, ama anlaşıp hayatlarını birle|tirme modasına yaptığımız sporda muvaıfak olnak için uyan Beşıktaş kız voleybol takımı oyuncu. maçlara nasıl hazırlanaeağımızı gayet iyi lanndan Nur Donmez de, antrenorü ve ay biliyoruz, bu bakımdan Alper'in antrenman nl zamanda milli voleybolcu olan AJper b boynnca bana da diğer arkadaşlanmdan Başaran ıle yakında evlenecektir. farklı davrannaması beni üzmüyor. derNur Dönmez 1946 doğumlu olup hâlen ken hoca Alper daha dertli görünmekte, bir firmada memurluk yapmaktadır. Nişan •Çalışmalar sırasında Nur'un nişanlım olhsı ve antrenorü İETT voleybol takımı duğunu unutmak. daha doğrusu diğer eleoyunculanndan Alper Başaran ise 1943 do manlara unutrurmıtk zor oluyor. Madem »umlu olup, İstanbul Üniversitesi felsefe hu isin içine eirdik. zorlukiarma da katbo'ümünde oerenimine devam ehnektedir. lanacaeiz» seklinde konuşmaktadır. Bir seyahat esnasında tamsan gençler, Düğün tarihleri yaklaşmış olan genç nikız ve erkek millî takımlannın beraberce şanlılar, evlenmelerinin bugünkü hayat B'ilgarijtana yaptıklan diğer bir seyahatte düzenlpn'nrl" hi »'•S'«!klik yapmayacağuıa arkadaşlıklarını perçinlemişler ve yurda inanmakta ve: «Biz hütün bo« zamanlanmı dÖT'nce nişanlanmışlardır. zı voleybolden hah««^ierek eeeirivoruz. Evtki sporcunun en fazla güçlük çektik leninre de m hfıvük T»vWn>iz olan voley leri an, kolkola geldikleri antrenmanda bir K«M»n *nT.ge<rr>lrecet\z. Snnr denbire hoca •talebe durumuna Reçişleri ol devam trrlrerHHz» rt»Trıek"te<3irW. İ de cörmek bizleri memnun ederj» Beşiktaşlı k«z voleybolculardan Nur Donmez çok yakında antrenörü Alper Başaran ile evlenecektir. Fotoçrafta, bir seyahat esnasmda tanışan nişanhlar antrenmandan önce görülüyor. (Foto: HA) 71IIIII1II1I111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11IIIII1JIIIIIIIIII1I1II1III/I1I11I1IIIIIIIII1III1I1U llllllIIIIIIIIIIIIIIIIflIItlIlllllllllIlIIIIIIIfllllllllIIllllllllIll?? hırspor antrenorü Abdullah Gegıç, dünkü idmana gazetecileri sokmamış ve ıdman dışmda sorulan sualleri de cevapsız bırakBen Baskan olmasavdım kımi mıştır. mı desteklerdim? Tabii kı SupBundan böyle de hıç Konuşhı ağabevimı. Ondan bu ışlermayacağını ifade eden Abdullah cîen vazgeçmiş, uzaklaşmıs eıbi Gegıç, sadece idare hes'etının bahsedılmesı zekice bir emritespit edeceği bir günde basın vakidir Ama avnı zamanda nanmensuplannın cevaplannı toplu körce de.. Suphi Batur ağabehalde cevaplandıracağmı ifade vimın damarlarında temız bır etmiştir. Dünkü idmana gazeSarı Kırmızı ruh doîasımı, tecileri sokmayan ve konusmakalbinde de Allahtan «onra Gayan Gegıç, bunun sebebıni Cumlatataray'a hızmet. Galata=ahuriyet'e anlatmıstır. Gegıç, şcyray'a hızmet. Galatasarava hızle demiştir: met zikri mevcuttur Bunun ria «Ben her zaman TBrk futboluaynen yazılmasını ben istıyona ve gazeteci arkadaslarıma rum şahsen.. yardım etmek isterim. Ve bu G.Sarav'ın Baskan adaylanngüne kadar yaptığım konuşmadan Semih Türkdoğan sanki Iar da hiçbir zaman ne bir kuhâlâ 100 metre deDarına eeçelübe, ne de bir şahsa karşı olcek bır atlet kadar heveranlı, mamıştır. Her zaman Türk fut20 yaşındaki eenç cibi atesliyrii.. bolunu ele alınm ve hiçhir zaman şahsiyet vapmam. Fakat Ve sımdı startı beklıvorriu Bu Reçen hafta gördöm ki. ben kodefa lOfl metre fınalının ıpını nuşmadan çazetelerde benim rfeğıl Baskanlık mücadele^ının beyanatlanm çıktı. Bunun fızeıpını pngü'lompk için . rine ben de prensiplerime baglı kaldığım Için konuşmaman tercih ettbn. Bütün mesele budur.» Dığer taraftan Selâhattın Be>azıt grupunda bulunan Dr. Alı Uras, Turgan Ece ve llhami TuBazı gazetelerde, Futbol Fezün'ün koyu Guntfüz Kılıç taderasyonu Başkanı Orhan Çeraftarı olmaları. kongreye yakın ref Apak'ın, yardım e*tigi kişiçevrelerde Altay futbol takımıler arasında beni de «aydığını nı çalıştıran Gündüz Kıhç'ı tekhayretle okudum. Hsrhalde bu rar goreve eetırebileceklerı kademecinde büyük bir yanılma naatini uvandırmaktadır Bu olacak. Çünkü kendisınden buhususta ısminin açıklanmasım güne dek, Türk futboluna her ıstemeyen bır divan azası «Dabakımdan dogru ve şerefie hizha simdiden Gündüz ile irtibat met etmesinden başka hiç ama knran bn grap. seçilirsek seni hiç bir istekte bulunmadım «ptirecefir ne dersin? Dive fikAçıklarım. rini sorarak Gündüz Kıhc'la irSaim KAL'K tibat kurn>orlar» demıştir. Kıhç gelebilir mi? AÇIKIAMA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle