26 Mayıs 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 10 OcaK 1969 SAHtFE ALTI Denizaltı Ackeolojisi rTICumhuriyeİ 10 Ocak 1930 tarihli Cumhuriyet'ten Kazanç vergisi Ege kıyılarîmîzdaki arkeolojik kalıntılar üzerinde çalışan Pennsilvania Üniversitesi Profesörü George F. Bass, ünlü Arkeoloji dergisi «Expedition» da, tecrübelerini «Tiirk Egesi» başkğı altında anlatıyor. •Metodlarımu daha basit idi... On Onbes daigıç yedi ayda bes adamra, karada bir ayda yapabilecekleri işi yapıyorlardı. Her gün daha çok dalmak ve çalışmak gerekiyordu...» Maliye Müsteşarı Ali Rıza bey, dün kendisi ile görüşen bir muhabirimize çunları söylemiştir: «Maliye Müfettişleri tstan bul ve îzmirde mühim tahkiklerle meşguldürler. Şubatın ilk haftasına kadar förecek olan bu tahkikat sonunda Ankarada ilgili zevatın da katılacağı bir umuml toplantı yapılacaktır. Dört senedenberi alın makta olan kazanç vergisi kanunu bugünkü duruma göre değiştirilecek ve yeni bir kanun tasarısı hazırlanacaktır. Bu da bu sene B.M. Meclisinde görüşülerek kanunlaşacaktır. İlgili kişilerden bu husus» taki fikir ve düsüncelerini vekâlete bildirmelerini rica ederiz.» • Dün gece, gazetemiz tarafmdan tertiplenen güzellik müsabakasının İlk elemesi Türkuvaz salonlannda yapılmıs, güzeller serefine ya pılan bu baloda ilk eleme olarak 20 güzel eeçilmiştir. % • 1930 Güzellik Kıraliçesi bu yirmi güzel arasından seçi lecektir. Bugün saat ikide îstanbul hanımları Üniversite Konfe rans salonuna dâvetüdirler. Burada tagarruf eünü münasebetüe yerli mallardan bir sergi vücude eetirilmiştir. Dün Fransada «Le Journal» gazetesinin tertiplediği güzellik müsabakasında kıraliçe olarak Meliret Labrus Fransız güzel seçilmiştir. Millî lktisat ve Tasarruf Cemiyeti, halkı tasarnıfa alıştırmak amacı ile devamlı afişler yaptıracağından şehrimizde bulunan bütün ressamları CHP binasına dâvet etmiştir. îstanbul «Ettiba Odası» na şimdiye kadar kaydolunanlann toplamı 1000 i bulmuştur. Bugün kayıt müddetl sona ermiştir. Bundan sonra kayıt edilecekler için ey n karar alınacaktır. • • Ege'de kalıntılar SAHNELERDEN HABERLER 1960 bahannda, 7 erkek ve kadmdan müteşekkil bir takım 28,50 metre derinlikten tunç devrindeu kalan bir gcmi enkazını çıkarmak için Türkiye'ye geldiler. Sadeee dördü daha önce dalmışiardı. Kazma araçlan olarak plâstik kalem ve kâğıt, ölrü şeritleri, yoklama direkieri, üç su altı kamerası, iki kaîdıncı balonu, bir demir kol ve bir tulumbalan vardı. Yerli demirciler onlara cekiç, kazma, keski, daha küçük bir tuhımba ve telden bir kaldıncı sepet ilâvc ettiler. Bu sefer, denızaltı arkeolojısınde «Üniversite Müzesi» nin ilk adımı idi. Çahşmalarımız için yeni ve daha çok araca ihtiyacımız olduğunu çabuk farkettik. 1961 ile 1964 arası bir Bizans gemisini fcazıdık ve o sıralarda su altında harita çizme metotlarımızı ilerlettık, dalma teçhizatımızı inkişaf ettirdik ve dalgıçlann arasında irtıbat sistemleri için denemeler yaptık. Oysa, metotlarımız daha basit idi. On, onbeş dalgıç yedi ayda, beş adamın, karada bir ayda yapabilecekleri işi yapıyorlardı. Her gün daha çok dalmak ve çalışmak istediğimiz takdirde, vuı gundan kaçınmak için daha uzun kompresyondan geçmek gerekiyordu. Bununla beraber, gemi enkazlarını nasıl bulacağımm hâlâ bilmiyorduk. Şündiye kadar çalıştığımız bütün yerleri Türk sün ger dalgıçları bulmuşlardı. 1964 de, sünger ağlarında çıkan tunç heykellerin sayesinde, büyük enkazlardan haberimiz vardı, fakat 90 metre derinliklerde onları tesbit edemiyorduk. Bu araçların hiç biri yeni de ğildi. Bazıları denızaltı araştırmanın başka kısımlannda ve kimisi de daha önce arkeolojik seferlerinde kullanılmıştı. Gayemiz tekniği daha iyi bir denizalü arkeolojisi uygulamaktu Bazı sorunlar başVa sahalarda çözülmüştü. fakat onlara çok daha küçük bütçelerin çerçevesinde çare bulmak zorundayız. 1965 ve 1967 yazlan asıl deneme mevsünleri idi. Fakat en önemli sonmlara çare bulduk. 90 metre derirüikte olan bir gemimın yerini tâyin edebildik. 42 metre derinlikte olan bir geminin üzerinde büyük çalışmalar yapabildik. Oniki'den fazla arkeoloji öğrencisi yetiştirdik. Artık tekniklere alıstık ve bugiin asıl gayemiı olan denızaltı tarihi araştırmalarımır üzerinde çalısabiliriz. BULMACA £ul). 8 «Sopa seklinde değrek ile döv!» karsıhğı iki sozlü bir emir. 9 cSonradan ilâve edilmis fasıla esaı tutularakı mâna sına ü ç söz. YUKAREDAN ASAĞrYA: 1 İstanbul Boğazının Anadolu yakasmda bir semt v e iskele (karma söz). 2 Insan vücudunıın sağlık halinde bulunması dururr.u. eski savas rilâhlanndan. 3 <Sıtma ilâcı e l e geçirme v e yutma» hareketi (iki söz). 4 Kamu efk â r ı n a bildirümelc istenilen şey ler için kullanılan yollardan. kişilerin hayatlannda esas olarak olaylan telâkki prensipleri ( e s ki terim). 5 Tevfik Fikrefin İstanbul için yazm 3 olduğu bir SOLDAN SAĞA: manzumenin baslığı, tersi «bem1 Son günerde f»zlac a ikti beyaz akar su» anJamma İki sbzdar mııhalefet çatışmalariTia sahne our. 8 vFabrika» karsıhğı karolan dost v e müslüman bir Asy» ma bir söz. 7 İskambilde bir ulkesi. 2 Cakalı tavırlarl» gezip kâğıt, «mahzun ve kederli» m â dolaşan kişı, Kuşlarda bumın en nasır.a eski te guzelme sahip <kanar>a> dır. 3 rim bir söz. Ondokuzuncu yiiîyıldaki usta e 8 Bir soru diplerimizden. 4 HıristiyanUrın edatı, çevrüinee yaptıkları dinl merasım, bir hay'czlediği şeyt vanın yarısı. 5 Vücutteki kukavuşarak» mâ çuk et lekesi, tersi ıhayvanlara nasma gelir. 9 mahsus besi maddesi e l e geçir!» Tersi «üzüntü manasına iki »özlii bir emlrdir. 8 den dolayı du Dışisleri temsikiliklerinde g ö yulan ümitsizlilc rtrr almıs bir çesit memurlar ( ç o Dunkfl bulmacanınhah» dir (eski ful). 7 Bir çeslt okullar ( ç o halledilıcl; sekli terim). ESERLERİNE MÜŞTERİ İSTEMİYOR KADIKÖY İI Tiyatrosu. 17 aralık 1968'den itibaren Claude Magnierin «HAFTA SONU» isimli komedisini temsile basladı. Bu arada cuıııa ve cumartesi günleri İspanyol yazar Alfonso Paso'nnn «YA BENİ ÖPERSİN» komedisi temsillerine devam etmekte. Kadıköy tl Ti>atrosu, iiçÜDCÜ tur oyunu olarak Azix NEStN'in «KARAGÖZünü hazırlıyor. ISTANBUL SINEMALAR BEYOĞLU AS (476315) Kiralık Kaatil (A)âen Deıon) ATLAS: (440833) J.ânelli Kadın PÜNYA: (499361) Doklor jivago ERKOÇ: (47H732) Atlı Karınca EMEK: (44ST») Her Devrin Adamı GÜHEL: (470394) Kltlp FİTAŞ: t490166) Kiraık Kaattl İNCİ: (4S4595) Ayşem KENT: (477762) Çılgîn Dünya KEBVAN: (48*423) Kâtip KONAK: (48ÜS06) Her D«vrin Adamı LIVENT: (635539) Kiiibim LÜKS: (4403S«) Ayjem YENİ (Bakırköy): (71S826) Aysrm (İnce Cnmali) Yl'NI: (225892) İki öfkell Adam 06 22 06.30 21.15; Çarş. T.tesl; Pazar 15 İSTANBVL TİYATROSU: (442236) Köpek Kırpıcısı. Pazartesi har:ç her gün 21.15; Çarşamba; Cumartesi; Pazar 15.00 t e ma. tine. Dişi Gazoz. Yalnız Cu martesi; Pazar 18.15; Pazartesı 21.15 GE.V*R: (493109) «KIRAT» Salı Çarş.; Pazar 21.15; Çarş. 18, Pazar 35 «ÇORBAMDAKI KIZ» Perş; Cuma. C.tesi 21 15: C tesi 15 KAODCÖY İL: .Ya » e n l Öpersir.» Cuma 21.30, C.tesi 17; 21.30, «Ilafta Sonu» Salı, Çarşamba. Perşembe; Pazar 21.30; Çarş., Pazar 17. 06.40 07.0 07.05 07.30 07.45 08.00 08.05 0S1O 0S23 08 40 0100 09.20 09.40 10.05 11.03 11.20 11.45 12.C0 12.10 12 25 12.40 1300 13.15 13.3f> KADIKÖY AS: O60050) Çapkın Silâhşörin ATLANTIK: (354370) Kacaklar ÇELİKTAS: (533507) Kltip TFES: (363763) İsveçtekl Şato FEZA: (S63763) Arsem KADIKÖY: (364S24) Firari KENT: (369612) Elveda Bebeiim LÂLE: (365186) Cesnr Pilotlar OPERA: (36«821) Katip OZEN: (369994) Yaşamak Haram Oldu TIYATROLAR RÛYA: (4454S7) Avnıpa Ateslcr Içinde SİTE: (476*4) L&netli Kadın SARAY: (441656) Şehzade Kimbart SUAT PARK: (47S!9«) Aysem DÜŞÜNCE TİYATROSU ÇALIŞMALARI Dünyada ilk defa Afif Yesari"nin ortaya attığı Diişünce Tiyatrosu'nun. 2. Belgesel Sergisi, 16 ocak 1969 perşembe günü. Beyoğlu Şehir Galerisinde açıhyor. Afif Yesari. uzun yıllarını verdiği bu ilgi çekici buluşunun kitaplarını, sergi suresince okurlara imzalayacak. Resimde, Düsünee Tiyatrosunun «L'ZAK adlı oyunundan bir sahne görülüyor. SAN: (4S679Z) 00» Aaian Traf l k çiler TAN: (480*40) Avrnpa Atesler Içinde IŞIN: (471676) Cemile YAVKZ: (493678) Tapılacak Kadın; Sarmaşık GüUcri SENİ AR. (496472) 002 Aslan Trafikçiler YENI ATLAS: (4S6502) Cemilç VKNİ MELEK: (4442S9) Çllgın Dünya Nisa Serezli ve Münir Özkul, "En iyioyuncu ödülü, nü kazandılar 19*7 1968 İlhan İskender armağanında en iyi kadın oyuncu ödülünü Nisa Serezli, en ıyi erkek oyuncu ödülünu de Münir Özkul almıştır. Serezli «Tatlı Kaçık», Özkul da Tiyatrosu tarafmdan düzenlenen «Kaıüı Nîgâr» daki oyunlan ile armağanın idülleri 15 Ocak aködüle lâyık görülmüşlerdir. şanu verilecektir. 28 kişilik juriden 26 sının verdiği oylarla yapılan seçim sonunda Sermet Çağan «Polisler» oyunuyle en ıyi rejisor, Melih Cevdet Anday da «Mikado'nun Çöpleri» adlı eseriyle en iyi oyun yazan seçilmişlerdir. 1958 jnlrnda ölen sahne oyuncusu İlhan Tskender'in hâtırasını yaşatmak amacıyla Dormen ISTANBUL ALIMDAR: (273683) Kafkas Kartalı AYDIN: (215251) EvlennMk İstiyonım, AYSU: (211917) Kara Şevda BULVAH: (213578) Ay 5 em OÜNSEŞ : (2771%) Dışardaki Adaır. İPEK: (222513) LânetU Kadın KULÜP: (227277) Kâtip SIAKMAR\ : (223360) Kiralık Kaatil MELEK: (215876) Ayşem N İ L G t N : (211160) Kâtip RENK: (211525) LâneUi Kadın ŞAFAK: (222513) Çllgm Dünya ŞIK: (223542) Aysem ÜNVEKDİ: (715478) Çöllerde Tâkip TINAZTEPE: (716518) DtiDTa Saime Belir Resim Sergisi Değerli kadın ressamımız Saime Belır, uzun zamandan beri hazırladığı eserlerini Harbiye Modern Galeride yarın saat 17' de sergileyecektir. Sergi, 24 Ocak'a kadar her gun açık olacaktır. RF.KS: (3S0112) Doktor Jhrago SİNLMA 63: (551084) Öltim Emri KENT OYUNCTXARI: (473634) SUNAR: (365030) Doktor jivago •HAMLET» Salı, Çarş; Cuma, SİJKfYYA: (360682) Öfkt\i GünC.tesi, Pazar 21.15; Çarş.; Ctesi, Irr Pazar 15; <ÇÖL FARESİ» Per;. 2! 15 K4RACA TIYATRO: (445402> • Adamını Bııl» P.tesi hariç: her akşam 21 30. Aziz Basmacı AKSARAY KÜÇÜK OPERA: Kenan Büke Peli Dolu (Ope(21E''22) Halk Oyuncuları. ret). P.tesi hariç her gece 18.15 Devri Siileyman. Pazartesi haPazar 15; P t e s i 2130 riç her gün 18 ve 21.15 ALKAZAR: Ayfer Feray T i j a t rosn: (447493) •Yumnrta» Çarç. KÜÇÜK SAHNE: (495652) Cuma 18.15; 21.15; C.tesi 15; 21.15 Pazar 35; 1S.15; 21.15 P. Mlıcap Oflnoğlu Topluluiu tesi 21.15 • Rafadan» Pazartesi barıç her gece 21.15; Çarş. C. tesi; Pa. AI/TAN KARINDAŞ (OTaloğlunda) zar matine 17 (497583) «DELI FİSEK» Çarş haris her gün 13.15. P.tesi 21.15 ARENA ULVİ LTIAZ TİYATROSU: KAKAGÖZ KABARE: .Amcaoğlu. (198419) Hamhum Şaralop: Her gün 21.15 Her gün 21.15; Çarş. C.tesı; Pa. KÜÇÜK 1İYATRO: (Erdeo Ener) zar 18.15 te (279872) Arşın Mal Alaıı AZAK TİYATROSU: (A;k Çorbası) 21.30; C.tesi, Pazar 15.30 (226246) P.teai hariç 21.15; ÇarORTA OYUNCULARI (472682) şamba; C.tesı; Pazar 16.15 .Dümhürdnmbelfk, K ı ı Jaklin BAKIRKÖY TİYATROSU: (713949) Alın da Kaçan mı?» ü ç oyun Cic> Yenge. Pazartesi hariç 21.15 bırden P..tesi hafıç 21.15; C. Pazar i 5 te tesi: Pazar 19.15 BliLVAR: (214892) V»hi Öt v e arÜÇ MAYMUN KABARE OYUNCUkadaşları «Bekâr Bltl» PazarteLARI: (496995) «Şehvet K u r si hariç, her gün 21.15; Çarş., banı Sevket. Ctesi hariç ber C lesi; Pazar matine 36.15 ce 21.15; Ctesi 18.15. BÜYÜK: (2771S6) N. Uyprr Topluluğıi) •Padişahıra Çck Yaşa» ŞEIIIR TİYATROLARI: (T. Başı) (442157) «ANA» Pazar, P. tesi Salı hariç, her gece 21.30; ÇarÇcrş. Cuma 21; Pazar 15.30 çamba, Cumartesi, Pazar matiÜSKl'DAR: (355511) Koşebajı ne 15.00 Cuma hariç her gün 21.00; P a DEVEKUŞr K.4.BARE TtYATRO: zar maı^ne 15 30 .Bu Şehri İstanbnl ki» Salı hariç 2130. Çarş. C.tesi; P a FATİH: «BU Gelin Getdi» Pazartesi hariç her gece 21.00 de; zar 18 30 Pazar matine 15.30 da DORMEN: (449736) «Eski Çamlar HAKBİYE: (470576); Ay Battl. Bardak Oldu» Salı, Çarşamba; Her gun 21; Pazar 15 30 18.15 v e 21.15; Perşembe 18.15 Derin Mavi Deniz» Cuıne, Sa ŞEHIR OPERASI: (447958) T e lı. Çarş. Perş. 21.15; Pazar 15: bessümler Diyarı. (Operet) Cumartesi, Pazar 18.15; PazarSalı saat 18 de (tenzilâtlı). te.i 18.15 v e 21.15 Perşembe saat 21 de; CumarH1TGÜLFJI TIY4TROSÜ: (Oralogtesi teat 21 d e lunda) (497583) «KİRALIK YENİ KOMEDİ: (440409) AynaMETRES» P.tesi hariç her gece roz Kadısı, Salı hariç 21'de. 1400 Açılış; proKrsm Kur'anı Kerim; açıklaman v e yonrmu Saz esereri Köye haberler Günaydın Haberler v e hava durumu Hafif müzjk İstanbulda bugün Küçuk ilânlar TiirkuleT Piyano soloian Bfraber sarkılar Ev için Sevim Derandan şarkılar Arkası yarın Okul Tadyosu M. Kemertastan türküler Küçük kons^r Y. Gürsesten sarkılar Ar? haberler; ilânlar K. Koldastan türlriıler Küçük orkestra • Tülün Kormandan şarkılar Haberler; R. G. d e bugün Dans müzijŞi Reklâm programları Dört ses, dört saz 34.15 14 30 14 45 15.00 15.05 16.05 16 20 16.45 17.00 17.05 17.25 17.50 19 00 19 30 19 35 19.50 20.00 20.40 30.55 21.00 21.10 T1.30 21.45 22.00 22 45 23 00 23.45 24.00 Padyo ile ! ransız"a Necip Divitçioglu orVp<itrası Saz eserleri Ara haberler Okul radyosu T. Enginden türküleı Oda möziği S. Göğüşten sarkılar Ara haberler Köy odası Kadınlar faslı Reklâm programlan Haberler; hava durumu Küçük »lanlar Soliîtler geçidl Din v e ahlâk korıiîması Batı müziji konseri TUrküler geçidi Masal 24 saatin olaylan; flânlar S. Turdan şarkılar Kentimizde tiyatro N. İnnaptan türküler RelOâm programları Haberler Cağda; müzik Gece müziği Kapanış A N K A R A 14 00 06 25 Açı'.ıs; program 06 30 Kur'anı Kerim; açıklaması 14.15 ve yorumu ]« 35 05 50 Saz eserleri 15 00 07.00 Köye haberler 15.05 07 05 Günaydm 1G.05 07 3(1 Haberler v e hava durumu 16 25 07.45 Sabah müziği J 6 4 0 08.00 Ankarada bugiin 17 08.05 Küçük ilînlar °° 0S.40 Her telden • 17 05 08.40 Cesitli müzik 17.30 09 00 Ev için 17 50 19 00 09.20 Sabah konseri İS 30 09.40 Arkası yarın 13 35 10 00 Ara habcrler; ilârlar 10 05 Okul radyosu J 9.50 1105 Sarkllar 19.55 11.30 Konser saati 20 25 12 00 Ara haberler; ilânlar 20.40 12.05 12.20 12.25 12.30 13 00 13.15 13.30 Türküler Kıbrıs saati Küçük ilânlar Eeraber ve EOIO şsrkılar Hr.berler; R G . de bugun Hafif müzik Reklâm programlan 21.00 21.10 22 05 22 45 23.00 23.45 24.00 Kücük konser Türküler Flâklar nrasında Ara haberler; ilânlar Okul radyosu Şarkılar Radyo ile Fransızca Albümlerden seçmeler Ara haberler v e ilânlar Yurttan sesler Köy odası Reklâm propramlarl Haberler; hava durumu Kücük ilâniar Türküler Bir varmıs; bir yokmus HEfif Batı müziği Ansyasamız Türkiüer 24 saatin olaylan; ilânlar Gece konseri TBMM saati Haberler Haftanın be^ Gece müziği Kcpar.ış AYHAN KURTOGLU'nun, Mexica Olimpiyatlarındaki zenci atletlerin ırk ayınmının protestosu ile ilsili heykelciği. Darüşşafaka Lisesi öğretmenîerinden Ayhan Kurtoğlu'mm Beyoğlu Şehir TGalerisinde açtığı «Fignratif ağaç işleri. sergisi, büyük ilgi topladı. İki yıldan beri ağaç işleri ile uğraştığını belirten Kurtoğlu'nun bu sergisinde en fazla ilgiyi, Meksiko Olimpiyatlan sırasında şampiyon o!an Amerikalı zenci atletlerin ülkelerindeki Siyahbeyaz mücadelesini kürsüde protesto edişlerini gösteren ağaç heykelciği çekti. Bu arada, îsa'nın çarmıha gerilişi ile «tblis» ve «Denizatı» isimli ağaç işleri de büyük ilgi gördü. «Sergimdeki bu işlerin satılmasını inanın hiç arzu etmiyonım. Onlan kaybermekten korkuyorum. Hani, insallah mfişteti çıkmaz da, yine bende kalır diye dna ediyormn» diyen Kurtoğlu, ağaç işleri ile uğraşmaktan duyduğu zevki kelimelerle ifade edemiyeceğini açıkladı. NÖBETÇI ECZANELER BAKIRKÖY: Aksel, Yeşilyurt 738257. Yıldız (K. Çekmece), Emek (Osmaniye) BEŞHCTAŞ: Tangün 471757, Yenişifa 483283, Parlak (Amavutköy\ Yeni (Levent) 634306 BEYOĞLU: Çiğdera 499191, Şifa 471857, Dolapdere EMİNÖNÜ: Yemiş 221576, Büyük Eczane 229345, Istikamet 221317. Vezneciler 224291 EYÜP: Yeni, Sifa (Sağmalcılar), Yeni (Rami), Alibeyköyü FATİH: Ulupınar 214313, Acıçeşme, Itimat (Şehremini) 216417, Divan (Fmdıkzade) 217006, Marmara 215750, Fazilet (Balat) 21 14% GAZÎOSMANPAŞA: Ege 2H5 19, Şifa (K. Köy) KADIKÖY: Halk 360841, Hasanpaşa Sağlık 364615, Kuşdili 369409, Güner (Erenköy) 553231, Kazasker (Erenköy) 555204, Konak (K. Toprak), Fikirtepe KARAKÖY: Sema 495863 KASIMPASA: Sedef 442269, Hasköy 493660 SARIYER: Tülin (Büyükdere), Boyacıköy 636252 SİŞLİ: Tesvikive 474911, Zambak, Sahin 481449, Ümit (M. Köjü> 483752'den, Ersan (Gültepe) 636240. Senav (Okmeydanı) ÜSKÜDAR: Taşhan 361847, Doğancılar, Merkez (Ç. Köy\ Sağlık (Ümraniye) ZEYTİNBURNU: Yeni Doğan 715682. Muziği aylardır listebaşı olan fil* İYİ, KÖTU veÇİRKİN (The Good The Bad and The Ugly) Yıldız: 25/407 M EV L  N  TAKVİMİ ALINIZ Gelırı, yüksek Bgrenim yapan fakir öğrencilere aittir. TORNAFREZEPLflNYAR/VDYAJ, MflTKAP TEŞTERELERİMİZ GELMİŞTİR KIRAN MAKİNA SAN^İ A.Ş Rıhtım Caddesi 45 Karaköy İstanbul Tel 49 7610 DOKTOR Mustafa Özdiler Mnayene saati: Her gün 15 ten sonra Tel: Z1 88 40 Lâleli Mesihpaşa Cd. No. 12 AKSARAY Cumhuriyet 386 Kurdoglu RekJâm: 122/403
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle