28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SABİFE DÖRT 10 Ocak 1969 CUMHURİYET YILIN BOĞA BURCU PORTRESt Kralice Juliana KKALtÇE JULtANA HOLLANDA HALKI IÇtN BİR METANET BİR VEFA ÖRNEĞtDlR BOĞA BÜRCUNUN BÜTÜN BIEZtTET VE ÖZELLtKLERtNt ÜSTÜNDE TOPLAYAN SEVÎMLÎ KrRALtÇE BtLHASSA II. DCNYA SAVAŞI SIRASINDA HALKININ ÇEKTtGt ISTIRAP VE FEDAKARLTGA KATILMASINI Bu sene Avrupa matbuatında larda onlar kadar becerikli kimse muş, tam bir ev kadını gibi hareket etmiş ve etmektedir.. Boğa burismindcn çok bahse&ilen kadınlar yoktur. dense yeriöir.. Kıraliçe Juliana, saraylarda ça cu kadınlan seıvet ve refah içinde dan biri de Hollânda Kıraliçesi JULİANA oldu. Dünyanın en zengin hşan 270 hizmetkâra her ay aylık yaşarlarken bile evlermin tam nıâkadınlaıı arasmda sayılan Juliana. vermektedir. Yıllık tahsisat 6 mil nası ile «sahibesi> olmak isterler. yıllık tahsisatının artırılmasını isti yon Türk lirası kadardır. Bmıa Zaruret olmadıkça çocuklannın bayerek dikkatleri üzerine çekti.. Oy rağmen ctiğer masraflarla. birlikte kımını başkalanna terketmek istesa Kıraliçenin 2 milyar Türk lirası yıilık bütçe açığı 8 rcilyon iira ci mezler.. Hollândaîıların Juliana'ya olan na yakın şahsî serveti bulunmakta varındadır. Bu yüzden, Juliana, hüdır. Ancak, bu vaziyet karşısmda kumetten tahsisatmm 12 milyon lı sevgilerinin bir nedeni de onraı İkinci Dimya Karbinde memleketi hemen Juliana'nm eli sıkı bir ka raya çıkarılmasım istemiştir. dır. oduğuna .lükmetmemek lâzınıNe var ki. Hollânda halkı, Kı terketmemekte gösterdiği metanet dır. Boğa burcu tipleri malî mev raliçeyi sevmektedir. Zira, toınca ve vefakârlığıdır. Boğa burcu tipzularda son. derece hassastırlar. Pa hizmetkâra rağmen, Kıraliçeleri lerinin bir raeziyeti üe bağlılık ve ra işlerinde, bilhassa şahsî kazanç bizzat evi, çocuklan ile meşgul o\ vefa hislerinin sağlam olmasıdır. 1969'un Boğa Burcuna gefirdikleri Hazırlayan: İbrahim BAŞTÜRK meye başlayacaktır. 22 Temmuza kadar sürecek olan bu devrede 29 Nısan, 18 Mayıs ve 3 Temmuz günleri hariç büyük aksilıklerle karşılaşma ihümali yok gibidir. * 2024 Nlsan ile 2730 Nisan; 37 Mayıs ile 1030 Ma yıs tarihleri arasında mühim alıs verislerinızi, ehemmivetli vazışmalannızı, kısa mesafeli yolculaKİarını zı rahatlıkla yapabilirsiniz. 23 Temmaı ile 22 Ağustosa, özellikle 7 A|nstosa kadar olan devrede itibarınızı kırabılecek kişi ve topluluklaıdan uzak kalmanız, komsulannızla gerginliğe yol açabilecek hâdiselere meydan vermetneniz lâzımdır. Zira Güneş ve Merkur yUdızı bu tarihlerie Aslan burcunda olup Bo2a burcuna menfi tesirde bulunacak lardır. 23 Ağnstostan sonra Gfineş burcnnuza iyi 'îazarda bnlnnacak. Bn tarihten 23 Ekime kadar olan devrede (Venüs'ün 29 AÇustos £2 Eylül arasındaki meüfî tesiri hariç) yıldızlar umumiyetle burcu destekleviei tegirde olacaklardır. Eylüliin son haftası yaptı^ınız bir vatmmın neticesini vcyahut bir dâvânızın miısbet BtLMtSTl.. BUGfN BU Genel balcış # 1969 da Boğa burcu İçin en dnemli olay SATÜRN yıldııının bu burca girmesi olacaktır. 30 Nisan'da başlıyacak bu yerleşme 1971 Haziranımn 20' sine kadar devam edecektlr. Satürn 29 senelik bir devirden sonra tekrar Boğa burcuna girerken üzüptü ve mahrumiyet lerle beraber ruhu olgunîaştıran büyük tecrubeleri de getirecektir. Hayatın hafif ybnü nü neşeli ve eylenceli tarafları ile yaşamasını çok iyi bilen Boğa tipleri Satürn'ıin bu mevcudiyetı ile, dramatik unsurlar dolu hayat sahnelerl ile karşı karşıya geleceklerdir HALKI ONU SEVMEKTE VE HER ARZÜSUNU HOŞ GÖRMEKTEDIR. Disi Bond MODESTY* bu iki yıl içinde. Acı çekme de hayatın dığer bir cephesi olduğundan, bunu tanımnk, yaşamak, ruhun gehşmesi için faydadan uzak olmasa gerek. Bu yıl büyuk şans ve refah yıldızt JÜPÎTER Boğa ourcuna 3» Mart • 15 Temmuz arası i> i nazarda bulunacaktır. Bu dev rede, askıda kalmış, bir sonuca varmamı? ışleri netice>e bağlamak; kokiesmi? anlaşmazlıklan halletmçk için uygun fırsatlar ortaya çıkafaktır. Gene bu devrede çeşitli eğ lencelere katılma fırsatı, pivan go gibı oyunlarda kazanrna im kânları sık sık doğacaktır. burçlular yakınları, tanıdıkları ile ilgili olarak bir gönul meselesinden hayâl sırıkhğına uğrayabilirler. 29 Ocak ile 24 Şubat arası arkadaşlarınız, dostlannızla aranırı açabilecek hâdiselcr vakua gelebilir. Onlar için söyleyece^niz sözlere. yaıacaklırınıza her zamankinden fazla dikkat etmeniz gerekir. Bu tarib lerde Akrep bnrcunda Boğa burcuna zıt nazarda olan Merih, tanıdıklarınızdan hiç yoktan duşman edinmenize yol açabilir. llak kınııda çıkanlacak söylentilere, dedikodnlara bemen kapılmayın, çıkacafınız seyataatlerde vasıta ernniyetine önem verin. Mühim alısverişler için bn tarihltrin müsait bnlunmadıfını hütır da tuton. 15 Marttan sonra Boğa burcu uzerindeki bulutlar dağılarak açık, parlak gunler gel •onacnnn alabilirsiniı. * 1969 Kasım ayı Boğa burçlular için oldukça sıkıntılı geç meğe namzettir. 9, 10, oııhass» 15 ve 16 Kasım günleri Güneş, Ay, Merih, Merkür, Venüs ve Neptün olmak üzere 6 yıldız Boğa burcuna karşı oUcaklar dır. Mümkünse bu tarihlerd» mühim kararlar ahnmasmı, önlemeli, tesebbüslere girişîlmesini tehir cihetine ?itmelidir. * Senenin son ayı nisbeten rahat geçecek rtcnilebilir. Jüpittr'in 17 Aralık 1969 dan itibaren \Urep burcnna çirmesi ile, 20 Nisan 1 Mavıs dotumlu Ro£a bnrç Inlar icin maddi ve meslekî endiseler 1969 için tavsiyeler önümüzdeki yıl karsılaşaca* ğınız üzüntülü hâdi'elerin te» sirlerinden kurtulmak jçm ha» yat ötesi meseleler czerıne yazılmts kitaplar okuvun. Fel sefi düçüncelerinizi derin'estirmeye çalışın. Mühim teşebbüslerinizde lee rühe'i kinrîelere danışmayl ih mâl etmeyın. Para ve meslek durumu • Para gelebilecek yerleri keşfetme, para sahibi olma ve parayı hletme konularınria oo ğuştan maharete sahıp Boğa kişileri için önümüzdekı yıl, daha ziyade garantiye, emniye te dayanan ve ujun vâdede sonuç alınabilecek ış ve teseb buslerde faydalı olacaktır. Ser best, ticarî işlerde çahşan Boğa tipleri için Mayıs Haziran ayları fevkalâde parlak gunlerle doludur. Ancak kısa zamanda büyük kazanç vaadeden riskli iş teşebbüslerine, emniyet şartlannı iyiee incelemeden, gırişümemelidir. Memur veya hizmetli olarak çalı şan Boğa burçlular, avantajları âşikâr, temınatı sağlam clmadıkça yeni bir ışe eeçmeğe heveslenmemelidirler. Bulunduklan işlerde gösterecekleri sabır ve gayret ilerde kendılerine hâhhazırda görünmiyen menfaatler sağlayabilir. Fikrî ve artistik mesleklere sahip Boğa tipleri kendi branslarında derinlemesine ya pacakları araştırma, çahşrna ve hazırlıklarla ilerde oarlak basarı kazanmağa namzet olacaklardır. Bunlar için de en verimlı zamanlar Mayıs ve Ha ziran aylarıdır. Y A RIN : İkizler Burcu GortK 35 Boşuna Durun dinleyelim! Halil Bey de mektubu açıyor ki, aman! îçinde neler yok neler. Deme lan? Neler? Sözun burasında Parlak Celâl kızlara bakü. Bakıp: Siz dinlemeyin kızlar, dedi. Nolurmuş dınlersek? dedıler. Olanca merakları ayaklanrnıştı. Size göre değil . Neden bize gore değilmiş, ne varmış? Tahsinciğim diyor, bir gün Allahın izniyle birbirimize gene kavuşsak da, bahçenizdeki kulübeye girsek de, sen beni gene kucağma çeksen yatırsan diyor. Kızlar, «Abov abov..» dediler. uzaklaşır oldular, kendi aralarında fısıldaşmaya geçtiler. Bir yandan da, yavaş konuşmasını bilmez olan Parlak Celâl'in sesine kulak kabartıyorlardı. Çok ayıp şeyler yazıhymış o mektubun içinde, bir de resim çiziliymiş. Yanına diyormus ki, beni okşamış koklamıştın. bana da okşatıp elletmiş» tin ya? şimdi onun resmini çizdim ve çok özledim, diyormus. Vah ki vah... diye paralanıp parçalandı Kıynak Hüseyin. Demek biz bunu elden kaçırdık! Ben bu mektubu ve resmi çalarun ! Sonra, ne zaman evienecez diye soruyormuş. Tahsincim, ne zaman evienecez? Sen beni her bir şeye alıştırdın da, şimdi uzağımda kaldın. Ya gel kaçır beni burdan al, ya da. para yolla ben kaçayım, geleyim diyormus. Gündüz hayalimde, gece düşümdesin. Aramızda şunlar şunlar olduktan sonra, eğer beni kaçırmaz isen ve eğer karılığa kabul etr^ez isen, ben burda tatlı canıma kıyarun, intıhar bıiem ederim, diye yazıyormus. Kızlar sözde dinlemiyorlardı: Abov abov.. dediler. Tüh rezile! dedi Kör Nazmiye. Alay Komutanınm kızı Dişlek Emel: Ben zati onun arkadası değildım, dedi. Çok istedi, olmadım. Kör Nazmiye parladı: Senin yanında otururdu. Dişlek Emel: Sonra, dedi, Melâhat'in yanına oturdu. Ben çok konusur muydum onunla? diye sordu Baygın Melâhat Hiç bilem konuşmazdım. Polis Yaşar Efendinin kızı Değnek Yaşar'm göz. leri, o masmavi, dümdüz kirpikli kocaman gözleri, büyümüş Allah büyümüştü. • Vampir Hüsnü, ona: Kız sen dısan çık! diye seslendi. Kızlan Biz de çıkanz! dediler. Çıktılar. Değnek Yasar Vampir Hüsnü'nün. Baygın Melâhat Sarı Orhan'ın, Kor Nazmiye Kara Osman'ın, Tifffonv J o n TIFFANY JONES Ask hayatı 0 Aşk yıldızı Venüs'ün Eoğa burcunu idare etmesi ekseriya bu burca mensup kişüeri tepeden tırnağa kadar «Ask» için yaratılmış hâle sokar. Bu yüzden Venüs'ün yıl oovunca burçlarda yapacağı «ezıntı Boğa tiplerıni yakından ilgılendırir. Bu sene Koç buroıında 2 Şubat 5 Haziran tarihleri arasında yerlesecek olan Venus Boğa burçlulara, DU devre içinde, aşk hayatı vönunde bü yuk enerji ve güç sağlayacak tır. Boğa • kadını ve erkeği girecekleri topluluklar ve cemiyetlerde şahsıyetlerinın büyuk ilgı topladığını farked^cek lerdir. Haziranın 5'inden sonra Venüs'ün Boğa burcuna gırerek Satürn'le karşılaşmss» bu sahada bazı gergınhk'.ere, çatısmalara yol açabilir. Kaışı cinsle kurulmus bağlann sabırsızhk, ihtiyatsızlık sebebi ile kopması, aynlıklann vukua gelmesi, eslerle ebeveynîeri karşı karşıya getirecek müessıf hâdiselerin meydana gelmesi (Bılhassa 21 Nisan 1 Mayıs arasında doğmuş Boğa burçlular için) muhtemeldir, Bununla beraber 7 Temrnnz 28 Agnstos; 23 Eylül • 17 Ekim; 5 Aralık yılsonu arasında, Venüs iyi tesirlerini Boğa bur cuna gönderecektir. Lâkin bu arada 29 Ağustos 22 Eylül; U Kasım 4 Aralık tarihleri menfi tesirlerini yollayacaktır, Dişlek Emel Parlak Celâl ile Silik Ömer'in sevgılısiydi; öyle sayılmış, öyle paylaşılmış, öyle bellenilmiş. Tombul, duru beyaz. yumuşak etli. mısır püskölünü andıran saçları düz kesilmiş. patates burunlu Pamuk Naime'ye gelince; o, sınıfın sevgilisiydi. Her kesin ona iç geçirmesi. şunu bunu bahane edip el değdirmesi, resim derslerinde eline san renkli boya kalemini alıp yanına giderek, «Kız, istersen san vereyim!» yollu sdz atması olağan sayıhp, kendisine canevinden vurgun 24 Ayı Abdüllâtife bile kaptırıl mamıştı o. Simdi. Izmit'te Tahsin adlı bir çocuğa mektup yazışıvla fin'fın sevgisi ihanete uğruyor, bu mektubun Halil Beyin eline seçip çekmecesina gırişiyle. sınıfın nâmusu batıvordu. Bu bakımdan, olayın yankıları. yan etkileri bü>iık oldu. Kızîar sevindiler elbet, içten içe düğün bayram ettiler Ama çocukların içlerini kurtlar kemirdi. On larm içi kan ağladı. DAVULfN RENGİ: • Riyaziye.de, Tirit Celâl Beye karşı, Fransızcada Latet Emin Beye karşı. nice çalışsa aklına bu derjlerin giremeyişi ve hep bu derslere takılıp kah şı dolayısıyla, dilediği arkadasm adıru kullanma yelkisi bağışlanmıştı Kalubelâ Cemil'e. Oğlum adın ne, numaran kaç? Kalubelâ, en çok. Çorum'un yabancısı, sınıfın, okulun yenisi olan çocuğun adını. numarasını söyler, yerine geçip otururken de, ona, sevLmli sıcak bir bakış yollar, minelerini farelerin kemirdiği sanılan saman renkli dişlerini gösterip sırıtırdı. Okul bahçesine girhi bir başka türlüydü onun. Kiminle karşılassa. elini göğsüne bastırır, derinden ve okka lı bir «Esselâmüaleyküm!. çekerdi. Sağırhğma inat, ya hiç duymamış gibi susarlar, ya da, «Günaydın1.» diyerek karsıl^rlardı onun sabsh selâmlarını. Islâm Tanhini. Haüfelerin tarihe geçmis hikâyelerini. Hazreti Ömer'in Mescıdin rr.erdivenlerinde öldürülüşünü, Yerine kimi seçeHm ya Hazreti Ömer?» diye sorulduğunda, «Amcanın oğlunu seçelim mı?» denildiğinde, Hayır. bir aileden bu kadar kurban yeter'» deyişini, tFalanca senin kuyunu kazmak istiyor... denildiğinde. «Allah Allah, ben bu adama iyilik ettiğimi hiç hatırlamıyorum'» deyişini büyük bir coşkuyla anlatan Halil Hoca bile, ilk derse geldiği sabahlar «Günaydın çocuklar!» derken. Kalubelâ'ya ne oluvor? Kıraldan çok kıral yanlısı olmak değilse, nedir? Halil Bey, okul şapkasını birazcık sağa sola yıkmış olana, bahçe kapı^ının hemen arkasındaki ağaçlar arkasına gizlenip falso koüarken, kendisini görmeden, şapkasını doğrultup düzeltmeden geçene, hemen seslenir, «Oğlum buraya bak! Sen efe misin, efendi misin?. diye sorar. .Efendi^m Hocam!» denildiğinde, «Efendiysen şapkanı doğru giy!» yollu çıkıçır, ne sağa ne sola eğilmiş, dümdüz, kulaklarına kadar tas gibi geçmiş şapkasıyla Kalübelâyı gösterip, «Bakın, bu arkadaşmızdan örnek alın!» derdl ya? Kalubelâ Cemil de, herhalde, bunlardan esinlenirdi. (Arkası önemli tarihler 12 Ocak 1969 Rünu 'bUha^sa 1718 Mayıs dogumlu) Boğa Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Miidürlüğünden: D15 memleketlerden 100.000 (Yuz blnf metrilc ton ekmeklik bugday ithal edilecelctir. İ5bu ithalftta »it ilânımız 8 Ocak 1969 Çarsamba günü saat 8 dan itibaren Genel Müdürlüğümüz, Istanbul, îzmir, îskenderun Bölge ve Mersin Şube MOdürlükJerimizin ilân tahtalanns asılacaktır. Bu îthalatla ügili Uftn ve hususl aartlar Genel Müdürlük (Satı? MfldOrlÜgunden) adı geçen Bölge ve Şube Müdflrlüklerinden temin edilebüir. îlgililerin dikkat nazanna a n olunur. (Basın: 10148/378) DENIZ KUVYETLERİ KOMUTANUGI Seytr r e Hidroşraf: Dalresi Baskanîığından bildirilmlsttr. DEMZCtLERE VE HAVACILARA 3 SAY1LI BİLDtRt 2^ ila 24 Ocak 1969 tarihlerinde 09.00 ile 1750 saatlerl arasında aşağıdakl noktalan bir,eştlren saha tçinde seyretme, demlrleme, avlanma ve bu sahanın 12500 metreye kadar olan yflksekHgl can ve mal emnivetl bakımmdan tehlikelidİT. KARADENtZ tSTANBÜL BÜĞAZI GtRİŞl R 14 SAHAS1 1 nci nokta: Enlemi 41 derece 13 dakika Kuzey BovİHmı 29 derece 09 dakika Doğu E. 4958 No. lu Anadolu fenert. 3 n d nolrta: Enlemi 41 derece 27 dakika Kuze" Boylami 29 derece 15 dakika Doğu 3 ncü nokta: Enlemi 41 derece 22 dakika Kuzey Boylaım 29 derece 29 dakika Doğu 4 ncu nokta: Enlemi 41 deıece 11 dakika Kuze? Boylamı 29 derece 29 dakika Drğıi DENÎZCtLERE VE HAVACIL.\RA ONFMT.E D! IM !.l R. ( B a s ı n : 10060/382)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle