03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BAS1N AH1ÂK YASAS1NA UYMAYI TAAHHÜT EDKB Sahîblî NAZIME NADİ # G«nel î t y » MüdürO ECVST GÜKESÜf 1 EoruroJu V t a Işler Muduru: OĞUZ SEREN Basaa ve Yayan CUMHURİYET MATBAACIUK. ve GazetecUik T. A. 5. CafcüofiLu Halievt soksk No 39 41 t: KücOksast lleydanı Edime Hatu ADANA Telefon: 4550 • ANKARA Atatürk Bulvarı Tencr Ap. YenlsehİT Teleion: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 H 87 35 • İZMİR: Fevzipaşa Bulvarı Afsaroğlu Ijham 10i 105. T e l : 31230S4709 BÜROLAR ABONEveİLÂN SeosUk 6 aylık S aylıfc Türkiyt 75.00 40.00 2200 Harid 1984» 99 00 49.50 Barlık (Maktu> 250 Llra 3 uncu sayta (Santtmı) 60 2. ve 7 n d sayfa (Santiml) 5 5 4 5 6 ncı tayfa (Santiml) 50 Ntşan. Nlkftb., Evlenme, Dojum 85 Clura. Mevlid. Teşekkür (5 Cm.) 1 0 0 Ölum, Mevlid. Teşekktır 2 3 ünctl (S Cra.» 150 SAY1S1 25 KtRUŞ O.Doğu 7eknikÜniversitesi (Baştarafı 1 inci Sahifede) 14 şilep ve 4 tanker » • « » * « (Baştarafı 1 inci Sahifede) 2alamıştır. 13İ00 işçiyi kapsayan diklerioi ve tevkif karannı ya• » » » • • • * * * * • kında uygulaymcaklanru» söyle şilepleri ile Batman, Garzan, Al söıleşmeler, işçiye günde ortala«Memleket sorunlanna siyamak, Sivas tankerleridir. ma 722 kuruşluk menfaat sağlaset adamlannın hâl çâresi bn miştir. Karasulanmız dışında buiunan lacaklarından emin olmanızı Öğrenciler saklanıyor lar ise Abidln Daver, Büyük Re maktadır. Karayollan grevi isterim. Her şeyden önce bn 80Haklarında gıyabi tevkif kara şitpaşa, Denizli, Esfedşehir, Gazirunları karsıhklı oturup konnş rı buiunan 7 öğrenci yakalanma88 yüksek mühendıs ile üç osmanpaşa, Malazgirt, Mimar Si •• •• •• •• mak gerekir, sikâyetler ne ka mak için saklanmaya devam et nan, Namık Kemal, Ödemiş ve daire başkan yardımcisının kadar acı olursa olsun, cetniyet mektedır. Polis üniversıteye gi Yozgat şilepleri ile Germik Untıldığı karayollan grevmsn sobonları duvmaya mecburdür. rememektedir. Yurtla iltşkileri nucu oîarak vatandaşlar Türkıkeridir. ll Yalnıx, cemiyette bir anlayıs kesilen ve yataklan kaldınlan yedeki yol durumunu öğreneNe istiyorlar?.. vardır: Hiçbir fikir z«rla ve öğrencilerin geceleri nerede gemez olnıuşlardır. Atantna, ışsaldırı ile vürütülemeı. Zor ve çirdikleri bilinmemektedir. ten çıkarılma ve nakil konulaSendika yetkilileri, grev sebepANKARA, (Cumhuriyet Bfirosn) j saldırı yüz yülar önce çadır «Ankara'ya geleceğiz.» lerinl 25 maddelik bir büdiri ile nnda hiç bir güvenlikleri olAP Cumhuriyet Senatosu Gru . ve mağaralarda vasayan insanmadığını bildıren grevciler, açıklamışlardır. Bildiride Genel İZMİR, (Cumhuriyet Ege Büro Müdüriüğün fazla mesailer, ta «Hiımet süvenli|i ve meslek punda dün, Maliye Bakam Ci | ların davranısıdır. Atatürk dev sn) Motorize edilmeye başlayan yin ve terfilerin bir esasa bağhad Bilgehan'ın da hazır bulun j rimlerine yürekten inanarak bağımsulıtı» istemektedirler. lzmir'li komandolar, Ankaradaki lanması, ücret zammı, vardlya duğu bir toplantıda, emekli masahip çıkraak Üniversıtenmin Bayındırlık Bakanı Orhan Alp komandolardan Yılmaz Yalçıner' usulunün aşlarını yüzde 70'e çıkaran katemel nnsurlanndan biri olmaile Karayollan Genel Müdürü düzenlenmesl, kıdem in Siyasal Bilgiler Fakültesinde do nun tasarısı ve bu tasarının lıdır.» grevin kanunsuz olduğu gerektazminatı hakkının tanınması givülmesi üzerine bir telgraf çekemaddeleri görüsülmüstür. Daha sonra çesitli sosyal koçesi ile ilgili mercilere ba?vurrck, «100J kişilik btr motorize kuv bi ana konularda anlaşmaya yaMecliste kabul edilerek Senanulardan ve bu arada işsizhk muslardır. Grev; ışyerlerinde naşmadığı, Devlet Bakanı özvet halinde Ankaraya geleceğiz> konusundan da bahseden Geçalman davul, zuraalat ve oy to'ya sevkedilen bu kanun tatürk ile Ulaştırma Bakanı Bil* « * • demişlerdir. sammda, 6 ay içinde emekliye nel Baskan özetle şunları soynanan oyuclar ile sürdürülmek Diğer taraftan, CKMP Izmir îl giç'in arabuluculuklannın da fay ayrılanlara 24 maaş ikramiye lemist'.r: tedir. Başkanı Sadi Akkent ise motorize da sağlamadığı ifade edilmekteverilmesi hükmü ozellikle ten«Sosval sornnların güçlnklekomandolann Ankaraya gitmeye dir. * * * * * kidlere uğramıs. AP'lüerin 15 rini bilmelisiniz. Henfiz kalkınTürk İş Bolge Temsilciliği de ; ceklerini açıklamış, «tzmir'de her maa? ikramiye hususunu samamıs milletler bir yandan kalgTevle ilgili oîarak yayınladıgı » * * * * « hangi bir hareket olmayacaktırkararlaştınlmıştır. kınmalarını tamamlarken bir bildiride vatandaşlan grevi des(Baştarafı 1 İnci Sahifede) vunmalan demiştir. öte yandan Mecliste yapılan yandan da sosyal sorunlarını, teklemeye çagırmıştır. Yedek Subay olma statüsünbir değisiklikle emekli olanlann çÖ7mek zonındadırlar. Bolge Çalışroa Müdürlügü grede yapılması düşünulen değişik başka kamu kuruluslannda göÖnemli bir mesele de issizlikvin kanunl şekilde başladığını, iikler arasında yedek subay%«««•»««• >»**« rev almalarını önleyen hüküm tir. ts tevcihinde de adaletsizDeniz Nakliyatı Genel Müdür ların, yüksek okul veya Üni(Baştarafı 1 inci Sahifede) •*•??*• •«•*< de tenkidlere yol açmıstır. Bazı lik olmamalıdır. Bnnlar lıir a*»** Yardımcısı da hal çaresl bulmak versitelerâe elde ettikleri ihtiretmesi ve arazi islâhı raretly»»*• ^»*»i* raya eelince sosyal bunalımlar saslara göre, Bakanlıklarda gö üyeler bu hükmün katı halden le Anayasanın hüknmleri yeri için gayret sarfedildiğiıü söyleçıkanlmasını ve bazı emeklileasçari sıkıntı ile geçîstirilmis revlendirilmeleri Üe ilgili bir ne getirilmektedir. Kfiçük is mişlerdir. olur. Bilmedifimiz maksatiartaslak bulunmaktadır. Buna gö rin Szellikle uzmanlık dallarınGenel Müdüriüğün civannda letraelerin yeter selirli tarım da kamu fcuruluşlannda görev la kıskırtmalar yapanlara da re, yedek subaylardan belirli toplum polisı jförevlendirilmisişletmeleri haline ;elraeleri, ealabilmelerinin saglanmasını isUarsı durarak bu sontnlann çö D • n ıı* ı Wft*»»,^p^.ı>»>»M>' Yeniden Ye§ilçam'a bir ihtisasa sahip olanlar okultır. sas itibarivle, dikey bir gelistemislerdir. Bu arada Maliye lülmesine vardınıcı oluruz.» da gerekli eğitimi gördükten meyi temin edecek olan birim Ne olabilir?.. sonra ihtisaslanna göre, Ba Bakanhğının bu hususu sağlasahadan azami ürün elde etmeSBF Profesörler mak üzere bir formül bulması Şılep ve tankerlerde başlayan kanhklar emrine verilecek masin! sağlayacak tedbirlere yer ıı .ı . ^w»»HttjiHH»ı dönen bevda Nur gerekli görülmü$tür. aslanm, o Bakanlığın bütçelevennek snretiyle realiıe fdil grev uzun sureli olduğu takdirKıırulu'nun bildirisi •*•*« olmak ve sevılmek MHiıııımııwiwwIi ,., . . de ithâl mah sıkıntısına, akarrinden alacaklar, ve gösterilemektedir. Bu kanun bürriyet S B.F. Profesörler Kurulunun yakıt buhranına yol tçabilecekcek mahallerde hizmet göreceknizamına ve demokratik esaslaVjildırısinde şöyle denilmekte(Baştarafı 1. Saytada) lerdir. ra dayalı oîarak tanmds kal tir. Grevden Fuil OU'le çalıdır: kamuoyunu mukayese etmektekınmayı hedeJ almakta, ckono çan Ambarlı Santralınin de et«*«*«•*»•• A Fikir hiirriyetinin »n ge mik fayda saglareavan nazarî dir. Yazıda, şöyle denmektedir: 353 ve 357 sayıb kileneceği ve elektrib üretiminis ölçiide kullanılmasından ya «Büyükelci Komer, 1.5 yıl Vi. nin düşeceği belirtilmektedir. düsüncelere yer vermemektekanunlar na olan korulnmaz, bütün sidetnam'da Vietkong teşkilâtını ten *+**•****** Ereğli Demir Çelik Fabrikadir.» det hareketlerini ve 31 Aralık Ancak, ıınm ham maddeleri ZongulYüksek Askeri Şuranın gün kil için çaba sarfetti. Bakanın verdiği bilgiyo göre, 1968 eiinü Fakültemiz öğrenoi Komer'e karşı herhangi bir V& dak ve Samsun Hmanlarından deminde aynca, 353 sayılı asketasanyla küçülmüş tanın işletvurdona yapılan tecavPz ile de tehdit sesi duymadık.» nakledildiğinden fabrika zor rt mahkemeler kunıluş ve yar• 1 * * * melerinin düzenli bir üretirn bir örneği eörülen, lıUri kaba durumda kalacak, asit taşıyan Yine aynı yazıda, KomeT'in gılama usulü kanunu ile 357 saknvvetle destekleme va da sus ünitesi haline getirilmesi ve iş Sivas tankerindeki ıjıev de güb yılı askerî hâkimler kanunu da Ankara hava alanına vanşmda, turma yönündeki son criismele letme sayısının azaltılması için re ve bakır ÜTetimini etkileye bulunmaktadır. Bu kanunlarda öğrencilerin «Kaatil, memleketi «*•+•«* hükümler getirilmektedir. Çari kınamakta, bn ^elismelerin cektir. ne dön» nidalariyle karşılandığı yapılmak istenen değişikliklerle yır ve mer'a arazisinin islâhı, Tıirk toplumnnda derin yaraBakanlığın askeri hâkimler ve harırlatümakta ve şöyle devam orman halk ilişkileri, orman Genel Müdürlüğe göre.. lar açması tehlikesinin kaygısı mahkemeler üzerindeki yetkisi, edilmektedir: içi köylulerinin daimi gelir kayrtt±sî« Şirketin 25'i şilep, 5'i tanker içinde bulunmaktadır. ya tamamen kaldınlmakta veya «Bu hafta. Amerikan aJeyhUn naklarına kavusturulması içuı olmak uzere 30 gemisinin olduCumhuriyet 406 azaltümakta, bu arada kıta kouniversiteliler, büyukelçinin, Ame Ara^ıan öğrenciler bazı tedbirler öngörülmekte, ö ğunu ifade eden Denız Naklimutanlannı yetkileri genişletü rika'mn malî bakımdan destekzel sektöre dayalı tohumluk ve Amerıkan Büyükelçisi Komyat Genel Mudurluğu yetkililemektedir. lediği Ortadoğu Teknik Üniversidamızlık yetiştirilmesini tetnin mer'in otomobiljni yaktıklan idri, bu gemilerden 12'sinin Turk tesinde yemek yerken resmi oto(Baştarafı 1 inci Sahifede) Askerî Yargıtay edecek hükümlere ver verilmek dıasiyle haklarında gıyabî tevsularınd'a olduğu, bunlardan mobilini yaktılar.. Biı, halâ, Vi kim imtihanlarraa girmemistİT. tedir. kıf karan bulunan ve halen po9'unda grev yurutuldüğü, diğer etkong'un Amerika'ya basım ol Gerek girdiği imtihanda kalmış kanununda değişiklik lisçe aranmakta olan 7 OD.TÜ. Bakan ayrıca tasarıyla llgili 3'ünun ise, Türk karasularmda duğu ve Türkiyenin NATO'da olan yeğenimin durumu, gereköğrencısi, dün kendileriyle göoîarak «Tanmda arazi mülkiseferde olduğu ve grev yapma127 sayılı askerî vaıeıtay ka müttefikimiı olduğu intibaım tase, asılan list^de başan oranımn rusen muhabirimize, «Olay bir yet hakkında ve arazi tasarrn dıkları belirtilmektedir. nununda yapılmak istenen değisıyoruz. Büyükelci Komer'in filMuhtelif elektrik ev âletlerinin Türkiye çapında satışmı yapan çok yüksek olduğu »öylentileri provakasyondur. Kommerin ofunn teminat altına alarak cirt şikliklerle yargıtayda görevli dakesine avdetinden sonra bu husubir firma, Pazarlama Müdürlügü görevini yüklenecek bir eleman ve Ekim imtihanına sadece 15 Sümcrbank, lokavt tomobili forsuno sallıyarak Rekire başkanlarınm yetkileri gö SD, bir kere daha tetkik etmemiz çive giivenle calısacak ve araaramaktadır. . . rev süreleri, emekliye sevklerin gerekir.» ^ kişinin pirmesi, imtihan sonuçlatörlüğün önünde (benl yakan zisine yatırım vapicak imkiinkararı aldı rını pösteren listenin defiştirilAranan vasuüar: deki uygulama değiştirilmek ısyok nra?) diye bağınrcasma dular veren ve sfipheleri bfrtaral Teksıfin 25 ışyerinde grev 1 Yüksek okul öğrenimini 13 idaresi veya iktisat dalında yapdiği kanaatini ttuwetlendiran> tenmektedir. ruyormuş, arkadaşlar da yakeden zihnivetin varatılması te kararı alması uzerine Sumerrnış olmak, tir.» mışlar» demışlerdir. Bektör Ke min edilmektedir» demistir. bank, lokavt hakkını kullana2 Çok iyi Ingilizce bilmek. Askerî Tıp Akademisi Bugüne kadar Bakanlık mümal Kurdaş'ı «daha önceden ha3 Pazarlama konusunda çalışma tecrübesi bulunmak. cağını açıklamıştır. Sumerbank Müzik ve inek (Baştarafı 1 incî Sahlfede) fettlşlerinin ne kendisinin, ne de zırlanan provakasyona âlet olügılilen, alcfıkları lokavt karakanunu 4 Askerlik görevini yapmış olmak, Duruşmanm iîk gününde sesyeğeninin lfadesini alnıadıklarımakla» suçlayan öğrenciler, kenîstanbul AP. milletvekili Mu5 35 yaşmı aşmarruş olmak. rmı Çalışma Mudurlüğü ile senslz görünen Sirhan, salona gir na işaret eden Prof. Ülken, olaGülhane Askerî Tıp Akademidıleri Üniversitede tanındığı içln . hittin Güven, önceki gece Tanm Tâliplerin kendileri hakkmda kısa bilgileri. öğrenim ve çalısma dıkaya teblığ etmişlerdir. Boydikten sonra, arka sıralarda o yın bir ögretim üyesinln hayasi Kanunundakı degişiklikle de Rektör tarafından kasıth olarak Bakanhğı bütçesi üzerindeki R3tecrübesi durumlarmı ve jstedikleri ücreti bildiren bir mektubu lece, Kamu sektörunde ilk defa turan annesi ve iki erkek kar tmda karşüaşabileceği en ÜZÜGÜ Akademide görevli profesörlerin ifcbar edildikterini. olâya ksnşrtişlerini açıklarken, 1963 yılında 'PİK. 15,0«naabey • îstanbul adresine postalamalan a ^ l f l ^ f e lokavt ^ipçarr<^&hnımş oltnaktayetkileri, azaltümakta, tayin ve deşine gülerek el sallamıştır. Sirve çirkin olaylardan biri olduğumadıklanm ileri sürmüşlerdir. Amerikaya yaptığı gezide kendii Müracaatlann gizlıliği sağlanacaktır. dır. terfıleriyle ilgili hükümlerin de han'm. bir gün öncesinin akslne nu söylemiş, «Her halde müfetsine yapılan bir espriyi nakletLokavt kararından önce bir ğiştirilmeleri ve Genel Kurmagayet neşeli olduğu göze çarpmış 21 öğrenci derneği tişler, okulda bulunmasi geremiş. mihmandarının «Ineklerin (Moran: 69) 400 açıklama yapan SümeTbank Geym deneümine verümesi isten tır. ken benim imzamı taşıyan asıl müzik sayesinde süt verimi artıÖte yandan O.D.T.Ü. Ankara nel Müdürü Hulusi Çetinoğlu, mektedir. Savunma avukatlanndan Grant imtihan listesini görmüşler, ?üpÜnıversıtesi ve Hacettepe Üni yor. Bir seferinde radyoyu acık sendikanın isteklerinin 246 milBu konudaki çalışmalarda Cooper, seçilen jüride, doktor henin tahakkuk ettiğini öğreninversitesme bağlı 21 öğrenci der nnntmnşuz. îohn F. Kennedy'nin yon lirayı aştığını, Sumerbank' «llim adamlarına hudutsuz temilar, aviucatlar, hemsireler ve di ce, bana müracaati lüzumsuz nntknnu dinliyen hayvanlann süt neği. öğrenci örgütü ve Fikir Ku ın yıllık net kânnın ise 38 mil nat verilemeyeceği» fikrinden ğer profesyonel grup temsilcile görmüşlerdir» demiştir. verimi azaldı» dediğini nakletlübü temsilcisi dün O.D.T.Ü. Rek yon lira civannda olduğunu hareket edilmiş ve teminatlan rınin bulunmadığını belirtmiştir. torlük binasının önünde, Kom miştir. nın kısılmasını sağlayıcı hükümsöylemiştir. Yargıç Herbert Walker, durusma Okul müdürü ne diyor? mer'in otomobilinin yakıldığı yer Güven, yurdumuzda halen 2 ler düzenlenmiştlr. Lokavt karannın uygulanabilÎZMİR, (Cumhuriyet Ege Bünin açümasını geciMirmeyi hede bir basın toplantısı yaparak müyon 64 bin karasapan bulnnmesi için, tebliğ tarıhınden sonrosn) Olay ile ilgili olarak def tuttuğu anlaşılan bu istek hareketi desteklediklerini açıkladuğunu bildirmiş, bizde hali bir ra altı işgiinü geçmesi gerekîzmır Iktisadî ve Ticari llimler hakkmda derhal bir karar vermış. Büyükelçi ve Kurdaş'ı ağır tanm aleti oîarak kullanılan kamektedir. Özel Yüksek Okulu Müdürü memiştir. şekilde suçlamî^lardır. Bu taırasapanm Amerikan çiftçisi ta(Baştarafı 1. Saytada) Prof. Ali Haydar Erişkın, «özel PoUs, ikincl Rün de mahkeme ruluşlar basm toplantısında o rafından şlmdi müzede saklanTekstil işçileri (T) Ders, araç ve gereçleriyle yüksek okallar aleyhine açılan salonunda gayet sıkı güvenUk kuduklan ortak bildiride, haredığını söylemiştir. İstanbul unitelerimizde açık bulunan ve ileride ilgili standartlar tespit edilmif tedhirleri ataiıştır. Salona glren kampanyaya, yıllardır bu müsözleşme imzaladı ketin anarşist bir hareket olmaür, açüacak memurlukJara Lise ve Orta okul mezunlan Toprak ağası şerif yardımcüan, kapı önünde esseselerde vazife almış olanlann Tekstil İşçileri Sendikası, grev dığını belirtmişler. «Amerikan (?) Özel yüksek okulda ders ve birbirlerinin üstlerini aramışlar da katılmalanm görmenin üzünarasında yapılacak yazüı ve sözlü sınavla memur alıkararı aldıgı 65 işyermde, karann Râvuruna kitle halinde karfi tlnGümüşhane AJ. milletvekili tüsii içinde bulunduçunu» söyrenler, aym seviyede bır resml dır. nacaktır. racaçız» demişlerdir. Ortak bil Sabri özcan San da, yaptığı ko tebliğinden sonra istekleri kabul lemiştir. Erişkin, Prof. Yük,öiride özefle şöyle denilmekte nuşmada, «Toprak aerası» deyi edıldığinden, toplu sözleşme im okuldan, ya da fakülteden yeter1 Sınavda kazanacaklarat Girişte emekliye esas Sirhan gününü nasıl sel Ülken'in, Milll Eğitim Balik belgesi getirecektir. dir • aylıklannın iki derece üstü verilir. Başan halinde ücmini ilk defa 1955 vılında DP. kanlığına yaptığı ihbar üze(3> Yönetmelik ve progTamlar Meclis Grupunda kendisinin kulretleri altı ay sonra üç üst dereceye çıkarüır. «Yurtseverlerp karşı pirişllen geçiriyor ? rıne okulun butun imtihan evresmi okullann betrreri olacaklandığını söylemiştir. 2 Yaâlı sınavlar 27/1/1969 Pazartesi günü saat tertiptir, yiğit arkadaşlanmm rakı ve muamelâtınm sıkı bir tır. Sirhan, hücresındekl gününUn harcama çabalan surdükçe, e14.00 de Sultanahmet İktisadî ve Ticari tlimler Akadeteftişten geçırildiğini ve sonubüyük bir kısmını okuyarak geKapatılan özel okul mekçi halkunjzın emefi Araerimisi konferans salonunda sözlü sınavlar ise 29.1.1969 cun, Bakanlığa intikal ettirildiçirruekteclir. Arzu ettiği vakit ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) kaya peşkeş çekKdikçe bu ülkeErtem. kusurlannda ısrar eden ğıni bıldirerek, «Prof. Ülken'in hücresinde ışık söndürülmekteÇarşamba gunü aynı saatte Çemberlita? Daruşşafaka îngütere tmar Bakanı Ant «Cafaloğln Özel Mimarlık ve dir. Fakat gece saat 22 den ön imtihan evrakında herhangi bir de daha çok Amerikan elçist a(Baştarafı 1 inci Sahifede) Sitesindeki Şube binamızda yapılacaktır. hony Green Wood, dun uçakla rabası yanar.» Trakya'nın birçok şehriyle dün Mühendislik Yüksek Okuluanun ce uykuya çekildiği pek nadirtahrifat yapılmadıği gibi, hiçİmtihana gireceklerin: Ankara'ya gelmıştır. de haberleşme sağlanarnamıştır kapatıldığım, 4 yüksek okula da dir. bir surette not değisikliği de vaa) 788 sayılı memurin kanununun 4 tocü mad«Kurdaş, ihanetin Berabermdeki bir heyetle bir eksiklerirü tamamlamaları için Fırtınadan yıküan direklerin yerit olmamıştır» demiştir. desinde yazüı vasıflara haiz olmalan, likte Havaalanında lmar Iskân rine, kablo döşenmektedir. birinci sömestr sonuna kadar siliçindedir..î» Bakanı Menteşeoğlu tarafmdan b) Fiilî askerlik hizmetini yapmış olmalan. Telsizle irtibatın kurulabildlği re tanındığım, kusurlannda israr karşılanan Wood. Ankara'da Basın toplantısını düzenliyen O Sınava gireceklerin 25.1.1969 Cumartesi gunü Tekirdaf'da elektriksizli3rten ekederlerse, Haziran sınavlarnun (Baştarafı 1. Sayfada) gecekondu meseleleri uzerinde yaptınlmayacagım bildirmiştir. öğrenci örgüt temsilcileri daha mesaî sonuna kadar bir dilekçe ve 2 fotograî ile birmek ve su sıkıntısı başgöstermış«Türkiye sınırlarında herkes bir incelemelerde bulunacak; bu sonra teker tekerfconuşarakotir. Pazartesi Rünü tatü edilen likte Şubemize müracaat ederek giriş kartı almalan bütündür. Kardeşlerimizi bizden Kapatılan okulun arada, Izmir ve Istanbul'u da layla ilgılı görüşlerini ortaya koy ilk ve orta cereceli okullar dün 127 50 128 şarttır. ayırmağa kimsenin grücü yetmeye Cumhuıiyet zıyaret edecektir. muşlardır. Bunlardan Siyasal açılmıştır. Kar yağışı. durmuşrur 197. Rrşat 198. cektir» yolundaki uyarmalara rağ yöneticileri konuştu 3 Sınavı kazananlann bir göreve tâyin edilip Bîlgiler Fakültesı Öğrencî Der114. 145. Hamit • Karadeniz'deki şiddetli îıredilmemeleri tâyin mercilerinin takdir ve karanna Kapatma karannı gazeteciler men propagandaya devam edildineği Başkanı Murat Kovacıoğlu, tına yüzünden, Ordu ve Perşetn 131. Aziı 132. den oğrenen Cağaloğlu özel Mi ğini, yükselen tansiyon sonunda bağüdır. (Basın: 10137/395) U2 143 Napolyon olaylann iküdar ve Amerika tabe sahilleri molozlarla dolmuşmarlık ve Mühendislik Okulu da tartaklama şeklınde çatışmalar 18.90 18.95 22 âyar loilçe rafindan ortaklaşa düzenlenmiş (Baştarah 1. Saytada) tur. olduğunu bildirmiştir. yöneticilen. «Karar, bize bildit>ır tertip olduğunu ileri sürmüş, Her fakültedelri karma komisFırafın büyük kollarından biri Aynca, bir Fikir Kulübü üyesirilmeden Bakanın bunu Senato' «KTirdaş bir ihanetin içindedlr» yonda bulunan üç katagorinin olan Habur nehrinin taşması üzenin astığı bir pankartm da olayın da açıklaması, kendisini knrtardemıştır. temsilcüerinden seçüecek birer ki rine Suriye'nin Kuzeydoğusvmda sebeplerinden biri olduğu ileri mak istcmesinden baska bir sey şiden de. «Üniversite Karma Kuîdarl tlımler öğrenci Dernefi Türk hududunun hemen Günerulu» teşkil edilecektir. Bu ku dtfildir» demişlerdir. Bir yöne sürülmüştür. Baş'Kanı Fevzi Altuğ olay sırastn yinde geniş bir alan sular altmda ticı ise, 1400 oğrencinin vızeler Bütün bu söylenenleri reddeda Kommer'in polıs çağırrnası kalmıştır. 60 köy ile ekili arazi rul. îlektörün Başkanlığmda top j arifesinde perişan hale duşeceden «Devrimci Eğilinüi» gençler Ven» Açılan iki HmBğazamızda SÜNGER Süngerden mamut lanacaktır. Kurullarda alınacak için Rektör Kurdaş'a baskı yap leri istilâ eden sularm, 40 mil ğini bellrterek sunlan söylemişise, kendılerine sopa ve çıvili sokaranar, istişari mahiyet taşıyaYATAKYASTIKMİNDERSUNİ MANTAR ve BENZERİ mamultığını iddia etmi?tir. yon lira zarara sebep oldugu bilpalarla saldırıldığını, «Ankara'da cak ve kesin karar. fakülte yöne j tir: O.D.T.Ü. Öğretim Üyeleri Derdirilmektedir. terimiz» d ü ş ü n e r n e d i ğ i n i z fiatlarla DAĞITIYORUZ. dayak yiyen arkadaşımızın intika«Karan öfrendikten sonra, tim kurulu ile Ünıversite Sena ( neği Yönetim Kurulu, Araerilta • Meteoroloji, lstanbuJ ve çevnum alıyoruz» rarzmda bağırıldıYENİ $Ü8E:ı Fışekhane Cad.fAnadolu Bank. yanı) Ankara'da özel Okullar Genel tosuna aıt olacaktır. Bırleşik Devletleri, Türkiye Bü resinin hafif kar yağışlı geçeceğiaradık. Bize, ğım, olayın bir tertip olduğunu îstanbul " No. 18 7156 09 yükelçisi Komer'in otomobilinin Toplantıda, öğrenci temsilcile j Mudürlüğünü ni ve sının da (3) dereceye kadar «AKAVU (Geçici kapatma karannın Vi söylemişlerdir. Dekanm tutumuMERKEZ : Şişli Meydanı 199 48 45 53 yakılması dolayısıyla yaymladığı rinin seçimi için bir yönetmelik yükselecegini bildirmiştir. nun da tasvip edilmediğini belâyet'e gonderildiğini, noksanlabildiride. «Olaylardan dolayı dunazırlanrcası da kabul edilmiştir. lirten gençler ayrıca, kendi gruprımızı ıslâh eJersek. okulun yulan teessürü ve teessüflerini» Reklâmcüık: 105/410 tekrar açıîacağmı) söylediler, lan tarafmdan cemiyet seçimleriilade etmiştir. Hiç bir ihtar yapılmaksızın ve nin kazamlması uzerine karşı tarafın deramlı aleyhlerinde bulun(Baştarafı 1. Sayfada Soruşturma rilen kapatma karanna, itiraz duklanm, bir çok arkadaşlannın kişilik mürettebatı, bir Sovye edeceğiz.» Savcüık ve polisin jandarmaytSTANBUL 4. İCRA gemisi tarafmdan kurtarılmış Cağaloğlu Mimarlık ve Mü dışarda olduğu sırada münakaşa la ortaklaşa yürüttükleri EoruşMEMÜELUGUNDAN tır. hendifhk Okulu öğrencileri. bır çıkanp sopalarla kıyasıya üzerleturma devam etmektedir. Bir Merhum Hoca Fadık Efen rine saldırdıklarını, bu arada, bir 4968/1562 Brezilya'nın Recife Limanma haftadanberı boykotta bulunsavcı yardımcısı ve Jandarma di ile Refika Çavuşlu'nun keçok arkadaşlannın yaralandığım, Mahçuz olup satılmasına gitmekte olan Preveze'yi, Sovmaktadır. Öğrenciler, okul giriKomutanlığından bir binbaşı rimesi, merhum Veli tşmeKarar verilen 6500 lira decemiyet üyesı olan Nusret Bilgin yet motorlu gemisi yedekte, şindeki camlara «Yetkisiz patdun de üniversiteye giderek nin eşi, merhum Enver Çagerinde bir adet 2fi beygir Kap Verde adalannm limanı ron; müdür olamaz», «Han de ile Vural Atılgan'm tedavi için arastırma ve soruşturmaya devuşoflu ve Hasan Sadık Çamotor HHB marka toma hastaneve gittıklerini ileri sürolan Portogrande'ye çekmekte|il, okul istiyoruz» dövizlerini vara etmişlerdir. Jandarma suvuşlu'nun kızkardeşi, Fetezgâhı ile 4000 lira değerinmüşlerdır. dir. asmışlardır. bayı, «öğrencilerin tespit edilîstanbul Üniversitesine bağlı de 49 56 86 abonman numarıdun, Hâldun ve Yüksel Iş6700 tonluk Preveze şilebi ar 220 öğretim üyesi ve yardımcısı, ralı telefonun intüa hakkımenin biricik anneleri, Semmatörlerden Rüsen Sadıkoğul dün yaymladıkları bir bildiri ile nın birinci acık artınnası ra İşmen'in kayınvalidesi, Be lan Kollektif Şirketine aittir. Üniversitede yapılması gereken 15.1.1969 günü saat 12,30 • 13 di Çavuşoğlu'nun halası, Cem Preveze 1924 te tngiltere'de in reform tasansının bir an önce Büarasında mahcuzun bulundııZeynep, Alp lşmenin çok sevsa edilmiştir. yük Millet Meclisinden geçirilmeğu Hasköy, Hasköy caddesi *•••••••*•«•••••••««««•••«• ••••«•••••••^ gili babaanneleri, annelerin sini istemişlerdir. No: 74 de yapılacaktır. en vefakân ! Bildiride, «Reformun ana nnO gün mabçuza verilen Müessesemizde mevcut pamuk telefi, üstüpü, hatalı suru olan tamjriin çalışma ile biEJV1ESE İŞMEN muhammen değerin % 75 ni ve parça bezler 27/1/1969 Pazartesi gunü saat 13, limsel öıgürlnğün gerçekleştirilbulmadığı takdirde ikinci Eşim Azime Odabaşı'nın hanımefendi, Hakkın rah<1e pazarhk suretiyle satışa çıkanlacaktır. Mallan ve mesinin t'niversitelere lâyık olsatışı 16.1.1969 günü aynı hastalığını zamamnda teşhls metine cavuşmuştur, Cenasartnameyi görmek ve teminat yatırmak Ozere en geç duklan hürmeti kazandıracağı» yer ve saatte yapılarak en Sevgili eşim ve Daoamız, ANKARA, (Cumhuıriyet Bürosu> ve tedavi eden, nisaiyeci zesi 10.1.1969 cuma günü (bu nazarlık gOnü saat 12, ye kadar Müessesemiz Tiifade edilmekte tazminatlann çok artırana peşin para ile Kıymetli insan Dışışleri Bakam Üısan Sabri Çağgün) öğle namazını müteaD OKTO R adaletli olçüler içinde gereken caret Servisine muracaat edilmesi rica olunur. Bu satılacaktır. lıvan?il Hiin D15 Pilitika Yazar ve kip. Şişli Camiinden kaldıRahmi COŞKUNER seviyelere çıkanlması istenmek<aatten sonra yapılacak müracaatlar sureti katîyede ÖZER IŞIK lhale karar pulu ile dellâMuhabirleri Birtiği (D1ŞPO) üyenlarak Aile Kabristanına tedir. Bildiri. «İsteklerin mart 7.1.1969 da veiat etmiştir. tiye resml alıcıya aittir. Alkabul edilmiyecektir. lerine dun Cankayadaki yabancı ve bütün Etimesut Kanser defnedilecektir. Mevlâ rahmet eyliye. 1969 sonuna kadar gerçekleşmemak isteyenlerin belli gün konuklnr koşkünde bir öğle yeme Hastahanesı personeline teMevlâ rahmet eyliye. SUMERBANK BAKIRKÖY Eşi: Giıtam Coşknner mesi halinde, Anayasanın ve kave saatte satıs mahallinde ği vermiştir. şekkürlerimi sunanm. Kadri. Kemâl. Ömer nunların bize verdiği bütün hakhazır bulunmalan ilân oluEVLATLAR1 Yer"p''ten önce yapılan toplanPAMUKLU SANAYİÎ MÜESSESESİ Mehet ODABAŞ1 lan kullanacagimm millet huzunur. 26.12.1968 tıda Bakanlık yetkilileri, uluslarrunda bir defa daha açıklaru» (Basm : 145> 39? (Cumhuriyet: 404> (Basın: 10158/394) arası ve Türkiyeyi ilgiler"lijen ko Ulâncılık: 764/412) 408) diye son bulmaktadır. nularda bilgı vermiîlerdir. AP, emekliye ayrılanlar için 24yeriıtel5maaş, ikramiye verilmesi goruşunu savunacak PAIAR Bu hafta yine kapı^ılacaktir Altı yılhk yasak" kaldırılınca Filiz Akın payia^ılatrıac Askerî ŞOra Ye5İlçam"Fakİr Kız Leyla"ile yeni yilın ilk filmine başladı ' Nebahat Çehre "Çirkin Kral'dan vazgeçmem"diyor »»^•••••J lanm reformu \ Selda Alkor 26/ Nazan Şcray 16 ya^ına bastılar ^jimiMffİUiUtf^ rervın Par"Asık ı r ı K, Amerikan Basmı istiyorum"dîyor j^ *•#•***•#»»• Metin Erksan Kuyu filminde"Oturak Alemi"yapt!rdı PAZAR Bu hafta yine kapı§ılacaktır Sınav sonuçtarı Eleman Aranıyor Sirhan'ın Bakan Ertem Sosyal Sigortalar Kurumu Eminönü Subesi Müdürlüğünden: Smavla Memur Alınacakbr Irakya'da Ingiltere lmar Bakanı Ankara'da Orman öğrenciler BAKIRKOYLULER Atlantik'te Üniversite öğretim üyeleri reformun gerçekleştirilmesini istiyorlar İLAN VEFAT VEFAT Çağhyangil, Dış politika muhabirlerine yemek verdi TEŞEKKÜR ' Pamuk Telefi, Üstiipii, Hatalı ve Parça Bezler Satışı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle