25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Millî Eğıtim Bakanlığınca yayımlanmakta olan Türk Ansıklopedısirun FRANSIZ SANATIN'ndan FULLER'e kadar maddelerıni ihtiva eden 129. fasikülü çıkmıştır. Millî Eğitim Bskanlığı yayınevleriyle bütun kitapçılarda 10. lira fiatla satılmaktadır. (Basm: 10196/392 > Türk Ansiklopedisi FasikUI: 129 umhuriY KÜRUCÜSU: YUMJS NADİ 45. yıl sayı: 15968 ~ € •srs Cuma 10 Ocak 1969 «Gıınumuzün Konuları» üzerinde başta gelen üç önemti eser VİETNAM... VİETNAM... Felix Greene Ayhan Tezel Bol resimli ofset baskı 15 Lira AMERİKA MEYDAN OKUY.OR Servan Schreiber Necdet Sander İkinci baskısı çıktı. 15 Lira BİR TOPLUMI3N UYANIŞI S. Schreıber Necdet Sander 7,5 Lira SANDER ÎAYINLARI, G. Saray İstanbul. İlâncüık: 612/390 Orman Fakültesinde 2 öğrenci grupu çatışü Yaralanaıılar oldu ve Cemiyet Odası i.şgâl edildi îstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde dun, iki grupa ayrılan bazı oğrenciler, kavga etmıştir. Saat 17.15'de başlavan kavga sonunda yaralananlar olmuş ve sonunda kendılenne «Milliyetçi, Toplumcu Gençler» dıyen grup, Fakulte Öğrenci Cemiyeti odasını işgâl etmiş, «Devrimei Eğilimli» gençler, okul dışına çıkanlnnştır. Olaylar üzerine Senato toplan J tısını terkedıp fakülteye ge ' len dekan. öğrencılerı yatıstırıcı konuşma yapmıştır. Olayın büyuraesini önlemek içın Sarıyer Jantfarma Komutanı, berabennde bir mufrezevle Fakulte yoresınde tertibat almıştır. Inönü, Dil Tarih'te konuştu: "Hiçbir fikir, zorla ve saldırı ile yürütülemez^, Özel bir üksek okulda skandal 0. DoğuTeknik Universites Sınav sonuçları bir ay tatil edild tahrif edildi PROF. YCKSEL ÜLKEN ANKARA Cumhuriyet Bürosu Ortadogu Teknik Cniver•itesi Akademik Konseyi, dün gece, üniversitenin bir ay tatii edilmesini kararlaştırnuş; Dil ve TarihCoğrafya Fakültesinde konnşan CHP Genel Başkanı înönü: «Hiç bir fikir zorla ve saldırı ile yürütülemeı» demistir. İktisat Faktiltesi cğretim üyelerinden Prot Yüksel Ülken, dün bir basm toplantısı chizenliyerek. İrrrıir İktisadî ve Ticarî İliraler Özel Yüksek Okulu'nda. kendisi tarafından yapılan «Haziran Dönerai» imtihan sonuclaruıın değiştirildiğini açıklamıştır. Karşıhklı iddialar Okulun salonunda buyuk bir kalabalık halınde bulunan genç lerden «Hareket Komitesi» uye*i olduğunu sovleyen Ömer Yuksel, «Solcu bazı arkadaşlannın tutnmundan şikâyet» etmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) öğrenciler, istişari mahiyette yönetime kattlacak Ortadoğu Teknik Üniversitesi Akademik Konseyinın dün yaptığı 6 saatlık olağanustu toplantıda, Universıtede derslerın 10 Şubata kadar geçıci bir süre tatiline karar verilmıştir. Yapılan açıklamada, kararm; «6 «Ocak Pazartesi günü Universitede meydana gelen üzücü olay dolayısiyle mahkemece haklarında. tevkit müzekkeresi ve arama karan alınan öğrencüerie ilgili bu kararın infazı sırasında asayiş kuvvetleriyle öğrenciler arasında herhangi bir üzücü olay ve sürtüşmenin meydana gelmesini önlemek» maksadıyia alındığı belirtilmektcdir. Kararda, aynea, şöyle denilmektedir: «Tevkif ve arama kararımn hv fazında bütün ilgililerce »nlayıs ve sabnn jrös'erilmesinde btiyük faydalar olduğu görüşünü bir defa daha belirtiriz.» Bu arada, OTJTÜ Rektörü Kemal Kurdaş, Şubat sınavlarınm tatil bitiminde başlayacağım soylemiştir. Tatil karan Sümerbank, 25 işyerinde «Lokavt» kararı âldı Gemi adamları ile Karayolları mühendislerinin giristikltri grevler, Turkiye'de havatı genis ölçüde etkilemeye başlarken, Sümtrbınk da Teksif'in grev karan »ldığı 25 isyerinde lokavt» fide«efini acıklamıştır. Deniz tflaşlş Sendıkasının Deniz Nakliyatı Şirketınde öncekl gece uygulamaya başladığı greve 14 şilep ve 4 tankerde çalısan gemi adamlan kaUlmaktadırlar. 10 şilep ile bir tanker halen Türkiye karasuları dışında bulunduklanndan vrygulama dışında kalmışlardır. Bu gemilerde de Türkiyeye dönüşlerüü takiben greve başlanacaktır. 14 ŞİLEP VE 4 TANKER HAREKETSI1 KALDI İnönü'niin konuşması Olayı Milli Eğıtim BakanUğına aksettirdiğini belirten Prol. Ül ken. olayla ilgilı olarak şu bilgiyı vermiştir: «İktisat dersi verdiğim tzmir tktisadi ve Ticari Ilimler özel Yüksek Okulunda, 200 öğrencinin katıldığı Haziran dönemi birinci sınıf yazılı iktisat imtihan so : nuçlannda başarı oracu "• 15 i buluyordu. Halbuki Ekimdeki ikmal imtihanlarna ancak 15 kişi girmiştir. Bunun üzerine yazılı iktisat imtihanı sonuçlannın değiştirilmiş olduğu kanaatine vararak meseleyi Bakanlığa intikal ettirdim. İki müfettiş durumun aydınlanması için görevlendirilmiştir.» Okuldan fiüen aynldığını ve Bakanlıgın tahkikat sonucunu beklediğini söyliyen Prof. Ülken, şoyle devam etmiştir: «Meselenin en ilginç tarafı şu, Okulun birinci sınıf öğrencisi yeğenim Aydın Altıntaş, Haziranda kaldıği halde asılan listede geçtiğini förmüş. ayrıca bir kaç defa imtihanı başardığı idare tarafından söylenmiştir. Aynca Avdın Altıntaş'm geçtiğini asılan listede gören bir çok arkadası vardir. Bu sebepte yegenim & (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Yüksek Askerî Şurâ Şubatta toplanıyor Y. Subaylar ihtisosa göre Bakanlıklarda görev alacak Sait A. TERZİOĞLU ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Yuksek Askeri Şura, Şubat ayında toplanarak, bazı askerlik konulan hakkındaki kararları inceleyecek ve kanunlaşması dıleğıyle Mılll Savunma Bakanüğına sevkedecektir. Gündemde, yede!c »ubıylık statüsundeki değişiklikler, 1111 sayüı kanunda yapılîcık değişiklikler, askerlik süresinin kısaltılması, 35? sayılı Askeri Hâkimler Kanunu ıle "553 sayılı As keri Mahkemeler Kuıulus »'8 Yargılama usulü hakkınctiki kanunda yapılması (iüşunülen değişiklikler, Askerî Yargıtav Kanunundaki değişiklikler, Gul hane Askeri Tıp Akademisi Kanunundaki değişiklikler yer almaktadır. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Dil Tarih ve Coğrafya Takülİstanbul Uniyersitesı Senatosu; tesi oğrencilerinin dertlerıne öğrencilerin, eylemsız doçentlede değinen înönü şöyle konuşnn ve asıstanların yönetime istimuştur: şari mahiyette katılmalarım ka(Arkası Sa. ?. Sü. 1 de) bul etmiştir. 220 öğretim üyesi de dun sabah yayınladıklan bildiri ile Ünıversıte Reform Tasarısının B.M.M.'den geçirilmesini ıstemişlerdır. Senato'da geç vakte kadar süren görüşmeler bir haylı tartışmalı geçmiştir. Bu arada, öğretim üyesi yardımcılarının yönetime katılmalan karan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanırun oylama isteği üzerine ahnmıştır. Senatonun karanna göre, her îakultede Dekanın başkanlığmda «Karma Fakulte Komisyonları» kurulacaktır. Ogretim üyesi sayıHASHINGTON, (a a) Amesı 50'yi geçmeyen fakiiltelenn korikan Büyükelçisi Robert W. Komisyonları; üç öğretim üyesi, üç oğretım üyesi yardımcısı ve üç mer'ın resmi otomobilınin Ankara'da Ortadoğu Teknik Ünıversiögrenci temsılcısinden meydana tesınde bğrenciler tarafmdan yagelecektir. Öğretim üyelenni fakümasının yankıları, devam etkülte genel kurıılları, ofretim melrtedır. üyesi yardımcılannı kendı ku«Washington Daily News» garuluşlan, öğıenci temsilcilerini zetesi, dünkü başyazısında, olayde her fakulte oğrencilerı kendi la ilgili olarak, Vıetkong ile Türk aralarından seçeceklerdır. (Arkası Sa. 1, Sü. 5 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Greve önceki gece Deniz Nak Grevci çeml adamları Deniz Nakliyatı Genel Müdürlüğünün önünde toplu halde bekliyorlar liyatı Genel Müdürlüğünün Salı(Fotoğraî: Selâhattin GİZ) pazarı'ndaki binası bnünde başlanmıştır. Türklş Birincı Bölge Temsilcisi Nejat Karacagil, Deniz Ulaştş Sendikası Genel Başkanı Feridun Şakir öğünç ve diğer sendika yetküileri kalabalık bir ıççi topluluğu ile binaya gıtmişler, kapılsrı tutarak duvarlaTÜZ DÖKOLDO ra pankartlar yapıştırmışlardır. ANKARA t şletmenin telsızleri aracıbğı (Yıırt Haberleri Servisi) Cumhuriyet Bürosu ile bütün limandaki gemılere' Trakya'yı dört gündenberl greve başlandığı bildirilmiştir. etkisi altında bıüunduran köButçe ve Piân KomisyoEregliye yük bırakıp aynhnaktü hava şartlan, dünden itinunda dün konuşan Tarım ta olan Malatya şilebi mürettebaren düzelmiş, hayat nonnaBakanı Bahri Dağdaş, hazırbatı durumu ögrenmce derhal le dönmeye başlamıştır. lanan tarım reformu kanun limana dönerek greve katılmıs, Ancak, Edirne'de ısmın (13) Amsrikadan dönmüş olan Gençtasarısı hakkında açıklamalik şilebi de Izmit limaruna bsğdereceye kadar düşmesinden larda bulunmuş, »Arazi gelanarak sendika karanna uyulMeriç, Tunca ve Arda nehırlerinisliğinden dolayı bir mülmuştur. kiyet kısıntısına basvnrulnin büyıik bir kısmı buz halındeması yerine verîlen imkândır. Yıllardanberı gorülmemış Grev dolayısiyle muhtelil lilara rağmen tarım arazisini şekilde buz tutan Edirne • İstanmanlarda bağlı olarak duran şıMARDİN Urfa yönünden verimli bir sekilde isletmelepler; Ti Mayıs, Amasya, Çobul yolunun Çorlu Lüleburgaz Mardın'e gelen Abdülrezzak Murnıh. Elâzığ, Gençlik, Kars. Kıryenlere kamnlastırmanın uyarasına askeri birhklere ait paletcan yonetimindekı 47 AC 529 plâşehir, Kosova, Malatya, Manisa, julanacağını» büdırmıştir. lı araçlar gdnderılmıştır. Karayolkalı yolcu otobüsü, Sarsmağaralar Nevşehir, Rize, Kar ve Seyhsn Tarım Bakanı Bahri Dağdaş ları ekipleri de, buzun enmesi mevkiınde durmakta olan Zırhlı Prof. Tüksel Vlkenin vaptığı a<;ıklama, özel >uksek okullar üze(Arkası Sa. 1, Sü. 3 de) devamla şunları vöylemiştır: içın yola tonlarca tuz dökmekteTugayına ait bir tanka bindırmiş, rinde şimdiye kadar suregelen karşılıkh tartışmalara yeni bir yön ver«Küçük çiftçinin arazi varlıdır. Güzergâhtaki 150 araç kurkazada 4'ü asker 27 kişi yaralanımş mektedir. Daha doğrusu özel okullar Anayasaya aykındır, değildir gibi ğinın genisletilmesi için arazi tanlmıştır. Otobüsler, dün Traktır. Fazla sürat yüzünden meybilimsel ya da demagojik iddialar yerine Prof. Ülken'in orta>a koyduğu edindinne kredisi vermek, devdana gelen kazada yaralananlar ya şehirlerıne sefer yapmaya başsomut örnek, meselenin tartı^majla geçiştirilemiyeceğini, Türkiyede bir lete ait toprakları dafcıtrnak, aUrfa Devlet Hastahanesinde tedalamışlardır. crel yuksek eğitim kepazeliğinin varlığını ve bu kepazelikte Bakanlık razisini satmak isteyen kinısevi altına alınmışlardır. Yaralı (Arkası Sa. 7, Sü. Z de) tutunvunun da tol aldığını göstermektedir. lerin araıisini Devletin satın tank mürettebatmdan 2 astsubay alması ve küçük çiftçive devÖzel yuksel okul, kanuna dayanılarak kurulmuş bir ticari işletnıeıle 2 er'in durumları ağırdır. (Arkası Sa. 1, Sü. 2 de) dir. Bina. teçhizat v.s. için «iermayesini jatıran adam bu sermayenin Askerî minibüsdeki karşılığında kâr elde etmek ister. Önce okuluna imkân nispetinde daha fazla öğrenci almaya çalışacak, böylece öğrenci başına diışen gelirle gi9 öğrenci yaralandı der arasındaki farkı arttıracaktır. BAŞKALARININ Hava Harb Okuluna ait er Soz gelişi bir okulda öğrenci sayısı 10» dur. Vine söz gelişi okulun Halıl Geylan yönetımindeki KANLARI İLE bina. trçhizat, öğretim üveleri ucret toplamı ve diğer giderler >üz VuANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) 508569 plâkaiı askerî minibüs, şi\e holündüğu zaman çıkan rakkam 2000 lira olsun. Eğer okul, öğrcnciBakanlar Kurulunun dün gece dun Bakırkoy Yesılyurt kavşaYAŞAYANLAR: lerdrn yılda 3009 lira aloorsa her öğrenci başına 1000 lira kazanacak ve yaptığı ve dort saat kadar sürsn ğmda, Ömer Çakır'm kullandıgcUri yılda 100 bin lirayı bulacaktır. Özel okul işletmesinde başlıca gitoplantıda. «Anayasa Nizamını ğı 34 ET 081 plâkah kamyonla LENtNGRAD. (HA) T9=s derler sâbit olduguna göre sayı yükseldikçe öğrenci başına isabet eden Koruma Kanun Tasarısı»nm göçarpışarak, devrılmiştir. Ajansının dun gece saat 23 50 toplam gider duşmekte, buna karşılık toplam gelir, âdeta matematik rüşülerek kabul edildıgi ve MecSaat 13'd'eki olay sonunda. de verdiği bır habere SÖIP. Atdizi ile artmaktadır. lis'e sevkine karar verildiği 3ğBakırkoy Ortaokulunda okuyan lantik'te yanmakta olan Türk tşte Izmirdcki olayın sebebi budur. Yuzde 15 lik bir başarı oranı renilmiştır. Şükran SONER'in subay ve astsubay çocuklarını bandrah Preveze silebının 32 ii>( sıntfa gecenlerin sayısını azaltıyor, istiap haddi dolayısiyle alt sımToplantıdan sonra Devlet BaRobert Kennedynin kaatili Sirhan yanında avukatı Russel getirmekte olan askeri minibus(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Ropörtajı: ta >eı\i oçrcnci almak imkânı da kısıtlanıyor. O halde? O halde yapılakanı Seyfi Öztürk, yaptığı açıklaParsons olduğu halde, Los Ajngeles'teki duruşma salonuna teki 9 oğrenci yaralanmıştır. Ha cak şey başarı oranıııı yükseltmek. bir yandan toplam gelir arttmlırken, mada, Bakanlar Kurulu toplantıgiriyor. (AP) fif olarak yaralanan 8 çocuk, Ste \andan o^renci başına düşen gideri azaUmaktır. smda Parlâmentoda mevcut tasaBııgün 5. Sahifemizde Gumuşçuyu Askeri HastanesmŞiındi akla şu soru gelebilir: rılar ile Parlâmentoya sevkedilede tedavilerı yapılarak evleriButuıı ozel >uksek okullar tzmirdeki örnek gibi sınav notlarını tahcek kanun tasarılannın görüşülne gonderilmiştır. rif e kadar gitmektc midirler? Boyle bir iddia>ı ileri sürebilmeğe, tahril düğünu bildınniştir. fülini geuellendirmej c <iU|U4fr;'m'i^n yoktur. Ne var ki ozel yüksek okulların hepsi tertcmitqMJMr^dece biri bu mârifeti yapmıştır şekAindc verilecck cevap da gıîlunç kacacaktır. Zira Senato tarafından secilcn 9 kişilik komisyonun raporu da göstermektedir ki özel yüksek okulların İki tiyatro topluluğu bir aradenetimi pek gevşek tutulmu$tur. Komisyoıı raporunda han odalannda ya gelerek «tttinat ve Terakki» eğitim >apan yüksek okullar, laboratnvarı, aracı, gereci, kütüphanesi, isimli yalon tarihimize dair bir hattâ öğrencilerin oturması için sandalyası bile bulunmayan yüksek piyesi ortaklaşa sahneye koyokullar birer bircr sayılmıştır. Yine rapor, bazı okullardaki yuzde yüzmaya karar vermiş. luk başarı oranı üzerinde durmuş. bu yolla dikkati çekmek istemiştir. Fakat sanatkârlarımız (EnDemek ki kurulduğundan bu yana özel yüksek okullari'i coğu, kanunun ver Paşa, Talât Paşa, filân iyi ko>duğu nitcliklere uNmamışlar, fakat uymadıklan halu. kapatılma jode) Atatürk'ü oynıyacak bir oluna da gidilmemiştir. yuncu bulamamışlar. tnsafla düşünelim; gözle rörünen eksikliklerin bile denetlenip Doğrudur. Haklan var. dÜ7fUtirilmedî|i, ya da düzeltmeyenlere karsı kanvnun ver^iği [DIŞ HABERLER SERVISt] Zira, büyük Atatürk ile o ka>etk;|prin kullanılmadıŞı bir gevşek tutum içinde tahrif marif'tiLOS ANGELES Senatör Robert Kennedy'yi öldürmekten sa dar çok oynandı ki, artık onu nin tck kalabilmesi miimkün miidür? Hangi okullarda böyledİT, ya nık Filistınli Sırban Bışare Sirhan'ın duruşmasmın ikinci gunünde, sahnede de olsa, canlandırmak da olmuitur, bilraeyiz. Fakat herbalde gevşeklik nznn süredenberi savunma tarafı, seçılen jüri heyetinin Los Angeles halkuu temsil pek zor, hemen hemen imkSnde\am cttisine f.ört baska yerlerde de benıer kepazeliklerin y*etmediğini ilerl sürerek sanık hakkındaki cinayet isnadımn geri alvn <ııı, bir is haline geldi. pılmc olması ihtinıal dahilindedir. masım istemiştir. (Arkası Sa. 1, Sü, 5 de) D. N. İ7mirdeki olay, ye|enini bile sınıfts bırakan bir değetli hocanın dikkati ile meydana çıktı. Her öğretim üyesi aynı dikkati gösterebilse, ya da her öğretim nyesinin bir akrabası »ynı zamanda Bğrencisi olsa kirabilir »"»h» ne marifetler ortaya dökülecektir.. Amerikan basını, Türk kamuoyunu Vietkong'la kıyashyor Bakan Eıient, özel bir yüksek okulun kapatıldığını söyledi ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosu'nda dün, özel yüksek okullar araştırma Vsomisyonu raporu göriişülmuş, bir konuşma yapan Mılli Eğitim Bakanı îlhami Ertem, teftişler sonucunda noksanlan gbrülen bır özel yuksek okulu.ı kapatıldığını, dbrt özel yüksek okula da ihtarda bulunuldugunu bildırmiş, «Özel okulculuğu gayrimeşru kazanç haline getirecek her teşebbüsün amansız şekilde karşısındayun* demiştır. Raporun jk taraflı hazırlandığını öne süren Bakan, ozel yüksek okullarda halen 38 bın 691 ögrencinin okudjğunu d^ belırttikten sonra özel yüksek okullar hakkında alınan bazı tedbirleri şöyle açıklamıştır: (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Kapılar tutuldu Otobüs Tanka çarptı, 27 kişi yaralandı Tarım Reformunun uygulama şekli açıklandı TRAKYA'DA YOLLARA TONLARCA Kepazelik Bakanlar KuruİH, Anayasa Nizamını Koruma Tasarısı n Meclis'e sevkediyor BİRDAML&K&H Atlantik'te ateş alan «Preveze» şilebini bir Rus gemisi kurlardı Sirhan'ın avukatı jüriyi reddetti Kennedy Suikastının sanığı hücresinde kitap okuyor BİR . DAKİKA: > Oynaya, oynaya... ECVL1 GÜRESIN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle