05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHITRn'ET 10 Ocak 1969 SAHtFE BEŞ Boğazlar'dan bir yılda 203 Sovyetsavaş gemisi geçti 1968 yılı içinde îstanbul Bogasndan 203 Rus harb gemisi geçmiştir. Karadenizden gelip Akdenize geçen Rus gemilerinin SAyısı 104, geri dönenlerin ise 99 parça olduğu açıklanmıştır. Bu arada iki Amerikan harb gemisi Karadenize ;ıkmıştır. Akdenize geçen Rus harb gemilerinden dört destroyerin Akdenizde devamlı kaldıklan Boğazlardan geçiş kayıtlannm bulunmayışı nedeni ile ortaya çıkmıştır. Kaçakmermi oje, mantar. vesu borustmdan yapılıyor ADAFAZARI, (HA) Genç kız ve kadınların tırnaklannı süsleyen «Oje» nin, küçük çocuklann masum eglencesi «Mantarlar» ın ve nihayet «înşaat demirleri ile su borulan» nin kaV«K mermi, tabanca imalinde kuUanılan en önemli malzemeler olduğunu buluyor muydunuz?.. Karadeniz sahillerindeki dağ köylerinde hanl harıl çalışan kaçakçüar, ellerine geçirdiklerl bu malzemelerle uzmanlan dahi şaşırtacak mükemmeliyette Ubanca ve mermi meydana getirmektedirler. Elde edilen bilgilere göre, Karadeniz sahillerindeki muhtelif köy ve kasabalarda faaliyet gösteren kaçakçılar, inşaat demirlerini oyarak tabanca namlusu meydana getirmekte, ellerindeki kalıplara göre de eğeleme ve dökme suretiyle diğer kısımları tamamlamaktadırlar. OJE Köy dügünlerinde bol bol kullanılan tabanca mermilerinin kovanları, mermi imalinde işe yaramaktadır. Su borulannm kurşunlan eritilerek kalıplara dökülmekte, daha sonra bakır veya alüminyumdan ince bir gömlek geçirilerek çekirdek barut doldurulmus kovanlara sıkıstırümaktadır. Oje, mantarlardaki patlayıcı kısımdan faydalanılarak yapılan kapsüllin ve kovanin ağız kısmına sürülerek merminin «Avrupa malı» intibaı uyandırmasmda kullanılmaktadır. A>Tica. oje'nin kovanlardâki barutlann uzun süre dayanmasını sağladığı ifade edilmektedir. Bir mermi kaçakçılara 2530 kurusa mal olmakta, 75 kuruştan İki buçuk liraya kadar alıcı bulmaktadır. Dağ köylerinde bil hassa kıs aylarında kaçakçılann ailece mermi imâl ettikleri bildirilmektedir. "Aranan kan bulunmuştur, teşekkür ederiz,, •Dikkat, dikkat! Adl bir vaka için aeele olarak (0) jmpu RH poıitif kan» ihtiyaç vardır. Kan vermek iıteyenlerin Kan Merkeıine mfiracaatları riea olunnr> Güzel bir müzik veya heyecanlı bir piyeı yarıda kesilerek yapılan bu radyo ınonslannı duyduğumuz zaman neler hissederiz? Soruyu sımiral olarak kendi kendimize sordufumuzda çok defa alacajımız cevap, biraz öfke ve biraz huzursuzluk olacaktır. Güzel müzik veya heyecanlı piyes yayını kesüdiği için biraz öfkeliyizdir ve bir insanın bizim yardımımıza ihtiyıcı olduğunu bildiğimiz, böyle bir yırdımı yapmayı göze alamsdığımiî için huzursuzuzdur. Anons devam ettikçe öfke ve huzursuzluğumuz artarken içimizden ancak on binde, yüz binde birimiz âcil hasta için kan vermeyi göze alabilir, kan verebileceğimiz merkeze koşarız.. Ve ancak «Aranan kan bulunmuştor, teşekkür ederiz* anonsunu duyduğumuz zaman rahat bir nefes alır, konuyu hemen unutuveririz. Kan merkezlerinde kan kalmamış, hastalar kan bekliyormuş, kan hayat veriyormuş, sıhhatli bir insansak kan vermekle hayat kurtarabiliyor, hiçbir rahatsızhk duymuyormuşuz.. Bunlar düsüncelerimizden uzak, bize yabancı konular. Oysa edebiyatımtz vatan için, aşk için. can için BİR ŞİŞE rctn Kansız ameliyat birligi gerektigl inancıyla, kan kardeşliğini güzel bir örf haline getirmişler.. Ve aynı neslin torunlan bizler, ilerliyen tıp ilmi sayesinde hayat kurtarıcı bir rol kazanan kanımızdan bir şişeyi, bir insana, bir alırabamıza ve çok defa kardeşimize, anarmza, çocuğumuza ver meyi göze alamıyoruz. Netlcede modern tıp b' şişe kan veren bir insanın, bundt* hiçbir zarar ^ör miyecegini ve en gec bir ay için de vucudün kendi kendine aynı kanı yaptıgını i«jatladıgı halde devam eden kan verme kork\ıs\ı, yılda birkaç defa kan merkezlerinde birkaç şişeye vanncaja kadar kanların tükenmesi ile s» nuçlamyor. Hastahanelerdeki ameliyatlar erteleniyor, acil olanlar kansız yapılıyor, kan verilmesi gerekli olan anemilere, üreli hastaiara kan verilemiyor. Hasta sahipleri karaborsaya çıkan kanı Dulabil mek için, kan merkezleri arasmda, ödeme güçlerinin çok iistün deki fiat farklarına aldırmayarak. mekik dokuyorlar. Ve kansız veya az kan kullanılarak yapılan âcil bir ameliyatta beklenmeyen bir kanama oldugu ?aman hastanin hayatı tehlikeye girebiliyor, hattâ netice ölüm de olabiliyor. Kanamalı hastalarda sonuç aynı Kan verilöiği takdirde kolayca iyileşebilecek birçok basta bu yüzden uzun süre yatakta kalıyor, hastalığı çok daha agır geçiyor. Ameliyatları ertelenenlerin, anemili ve üreli hastaların Geçen gemiler. Karadenizden Akdenize geçen gemilerin sıralaması şöyledir: 14 destroyer, 22 askerl taşıt, 8 ikmal, 11 hidroğrafi, 6 kruvazör, 10 mayın arama tarama, 16 karakol, 4 hücumbot, 3 denizaltı, 5 askeri tanker, 2 römorkör, 1 denizaltı yardıro, 1 kurtarma ve 1 bottur. Dönenler ve dönmeyenler üç denizaltı ile blr kurtarma gemisl ve bir hücumbotun halen Akdenizde bulundugu ve Uslerine dönmediği, önceki yıllarda çık mış olanlar da dahil 17 destroyer, 11 ikmal, 17 hidroğrafi, 6 kruvazör, 18 askerl taşıt, 6 mayın tarama, 17 karakol ile diğer görev gemilerinin peyderpey lislerine döndükleri ilgililer taralın dan tesbit edilmiştir. Süleyman Nazif'in büstü yapıldı DİYARBAKIR Özellikle tstanbul'un işgalinde cesareti ve kalemi ile başanlı bir savaş veren gazeteci. şair ve edip Süleyman Nazif, ölümüniin 42. yıldönümünde doğduğ^ı şehir olan Diyarbakır'da törenlerle amlmıştır. Bu arada Diyarbakır ı Tanıtma ve Turizm Derneğri tarafından Türkiye'de ilk defa yaptırılan Süleyman Nazifin büstü de merhumun adını taşıyan ilkokula armağan edilmiş ve törenle açılmıştır. Büstün altındaki çerçevede kardeşi Faik Aü'nin yazdığı şu satırlar bulunmaktadır: «Şimşek mürekkep olmahydı. yıldırım kalem, Tahrir için kitabei sengi mezarım» ARKON sunar 17 Ocak Cuma saat 19 da ŞAN Sinemasında genişletilmiş kadro ile Çalışan Gazeteciler Bayramı kutlanıyor Çalışan Gazeteciler Bayramı bu gün kutlanacaktır. 212 Sayıh Fikir lşçileri Kanununun yürürlüğe girişinin 8 inci yılı ve bayram dolayısiyle Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Merkezi ile Îstanbul Şubesi ortak bir tören düzenlemi;tir. Türkiye Gazeteciler Sendikası, bayramla ilgili olarak bir bildiri yayınlamıştır. Bildiride 212 Sayılı Kanunun, demokrasinin vazgecilmez unsuru olan basının görevini her türlü baskı ve endişeden uzak yapabilmesinin sağladığı belirtilmekte ve şöyle denilmektedir: «10 ocak tarilıi sadece basın için değil, bütün çalısanlar için büyük önem taşımaktadir. Basının özel sartlarından doğan bu kanun. sos yal düzeniraizde önemli bir gelismenin başlangıci olmuştur. Bu ka nıınla sosyal adalet Ukesi ilk olarak gerçekleşmlş, diğer işkollan için de bir merhale olmustur. İlk günlerin çekişmelcrinln son hulduğu, kanunun bazı hükümleri için zaman zaman hazırlanan ve hiç bir sonuç vermeyen tertlplerdcn vazgeçildiği ümidi ile 10 Ocak Bayrammı kntluyornz.» Kan verilen bir hasU. bir boru vâsılasiyle şişeden damara doğru akan kana minnetle bakıyor.. (Fotoğraf: Tulay DİVTTÇIOGLU) İstanbnl Oda Orkestıası Şef: HÂMİT ALACALIOGLU AYŞEGÜL SARICA Progranv. BACH Fa minör Piyano Konçertosu MOZART La majör Piyano Konçertosu BEETHOVEN Do minör Piyano Konçertosu Biletler: ŞAN Sineması gişesinde îstanbul Reklâm: 4149/376 ıtnniHimnmıııııııııııiHiHiL Özel Idare'de maaş ödeyecek para kalmadı ll Genel Meclisi CHP Grup Başkanı Necdet Öktem, tstanbul Özel Idaresinin kasasında memur maaşı ödeyecek para kalmadığını bildirmiştir. Öktem. yaptığı bas\n toplatıtısında. geçen Meclis döneminde 1968 bütçesini hazırlayan AP'lileri suçlamış ve bugünkü durumun. «3 Haziran seçimlerinde vaadde bnlnnabilmek için 125 milvon liralık gelire rağmen 200 milyon liralık ödenek ayrılmasından» meydana geldiğini söylemiştir. Grup Başkanı, açık bulunan 600 bekçi kadrosunun doldurulması için çaba gösterildiğini de ifade etmiştir. VİLÂTETTE TOPLANTI Vali Poyraz'ın başkanlığmda dün Vilâyette yapılan bir toplantıda. Kâğıthane Be'.ediyesine ait elektrik şebekesinin İETT' ye devri kararlaştırılmıştır. Alibeyköy ve Küçökköy'deki şebekeîer ise, tevsi ve ıslah edilecektir. Gayrimenkul Şatış Ilânı 7 yaşuıdaki Hüseyin Kedi, açık kalb ameliyatı olmuş.. Tabii böyle blr ameliyatın yapılması için bol miktarda kan sart. İşte 7 yaşındaki bu fevimli çocuk, $ şfee ka» k»Uanılmasa fimdi böyla (iilerek poz veren»iyecekti.. ıFoİo'graf: TulaV fitvtTÇİOGLtft • * dökii'en kanla doludur. Duyduğumuz üzüntüyü ifarfe içîn «yüreğim kan ağlıyor» deyimini kullanırız. Sevgih için kalbimiz kanar. Şarap, gül kan rengidir. Birine ilgi duyduğumuz zaman «kanımız kaynar». «Bir kanlı rfll afiTda ve mey kfisesi elde,» «Titrer yüregim her ne zaman yardıma çel«ien, kan ağlar içlm hatınma. sâdıma gelsen.» «Batao gür kana benziyor, yarab cana benziy r esmerim vay», «Hâlâ kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar. Bir tflrbe ki kalbim; eelen ağlar, giden ajglar», «Bayraklan bayr .k yapan üstündeki kandın. «Vatan bizim canımız Fed* olsun kanımiz..» Şiir ve şarkılanmıza konu olmuş kan la ilgili sadece bir»:aç örnek. Damarlarda dolasan kanın önemini anlamış, bu gerçeih edebiyatına mal etmiş, «Kan kardeşiyiz. can fcardesiriz biz» sözlerı ile sairir.in. kap kardeşli&ini kutsallaştırdığı, bir milletin çocuklanyız. Atalanmız kan kadeşi olabilmek için, bıçakla îllerinl kesip kanlcnnı kanştırtnıçlcj, birbirlerine daha yakın olabilnek için kan bMiııımııııınıuııııııııııııintiıınııııınıııııııimıuıımtifilKİgnTr Kartal Icra Memurluğundan. 965/1071 Rehinli olup paraya çevrilmesine karar verilen Kartal, Küçüky ılı Dalyan Bumu mevkiinde kâin kütüğün 90 sahifesinde kayıüı 7A pafta. 1544 ada 8 parsel sayılı 6350 m2 lik bahçeli kâgir evin 10 hisscde 2 hissesi l.İ.K. nu hükümlerine tevfikan açık arttırma sureti ile satışa çıkarılmıştır. 10'da bir hisse tam 10'da bir hissesinde intifa hakKI bulunduğundan bu haklar yükümlü olarak satılacaktır. GAYRtMENKÜLÜN EVSAFI: Gayrimenkul Küçükyalı Demiryolları istasyonunu Bostancı istikametine 150 metre kadar gidildikttn sonra deniz tarafına ve demiryolu geçidini geçince sol tarafa yâni doğu istikametine sapan Cumhuriyet Caddesi üzerinde 32 kapı sayılı mahaldir. Ön bahçe kapısından içeri girildiğinde sol tarafta iki kat üzerine insaa edilmiş kâgir yığma tuğla olarak yapılan evin zemin katında bir hol. iki oda, bir mutfak, bir banyo ve bir de helâsı olduğu. içten merdivenle birinci kata çıkıldığuıda 6 oda ve bir helâsı bulunan binanm 2530 sene evvel inşaa edildiği deniz cephesine yakın mahalde yıkılmış köşk enkazı ve duvarları ile ön kısmuıda fisklyesi bulunan harap bir havuz olduğu, bahçede bir su kuyusu ile bir samıcı ve etrafının duvar ile çevrili olup 6350 m2 yi ihtiva eden bahçe içinde gelişmiş muhtelif cins çam ağaçlan ile meyve ağaçlan aynca bir sıra halinde kuzeyden güneye doğru sıralanmı» at kestanesi ağaçlan ve bu ağaçlann ortasından denize giden yol ve suyunun motorîa kuyu ve samıçtan temin edildiği. binada elektrik tesisatının bulundugu meskun saha dahilinde olup denize geniş cephesi bulundugu, 4 adaya da nâzır ve fevkalâde deniz manzarası olup demiryolu istasyonu ile asfalt Bağdat Caddesine tahminen 150200 metre mesafede bulunduğu tesbit edilmiştir. tMAB DURUMU: Aynk inşaat nizammda tâbi olup bina jrüksskliğinin 9,5 bina derinliğinin 20. ön bahçe mesafesinin 5, komşu mesafesinin 3 ve arka bahçe mesafesinin de 10 metre olduğu Küçükyalı belediyesinden verilen imar plânından anlaşılmıştır. GAYRÎMENKtJLÜN HCDUDV: Tapu kaydı ve kadostro gibidir. GAYREVIENKÛLÜN KnfMETİ: Gayrimenkulün tamammın 1.500.000. TL. değerinde olduğu ve satılacak 10 hissede 2 hisse tutanmn 300.000. TL. değerinde bulunduğu ehlivukuf raporu ile beyan edilmiçtir. SATIŞ ŞARTLARI: 1 Satış 14.2.1969 cuma günü saat 14 den 14 30'a kadar Kartal Belediye Salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin °o 75 ini ve rüçhan / lı aiacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olıınur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bâki kalmak şartiyle 24.2.19S9 pazartesi günü Kartal Belediye Salonunda saat 1414.30'da ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanh alacakhlann alacağmı ve satış masraflannı geçmesi şartıyle en çok artırana ihale olunur. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10'u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmis vergiler satış bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin Cİlgililer tâbirine irfifak hakkı sahipleri de dahildir.l bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi taktirde hakları tapu sicilli ile sâbit olmadıkça paylaşmadan hâriç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Î.İ.K. nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. tki ihale arasmdaki farktan ve Vo 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulscak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmis sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 965/1071 sayüı dosya numarasiyle memurluğumuza basvurmaları ilân olunur. Toplumjandarması ve grevciler Polis böigesi dışındaki iş yerlerinde vukua gelecek trevler esnasındaki olaylan yatıştırroak gayesiyle bir toplum jandarması teşkilâtı kurulacağını okuduk. Demokratik zihniyetle yadırganacak bir teşebbüs bu... Neden? Çünkii, grev; en insanî, en hayatî, en ulvî bir hakkın, rl emeği hakkının ahnması yolunda, ve Anayasa teminatı altında girişilen bir toplu hareket... Jandarma ise; yurt içinde çenel süvenlik ve asayişi korumakla »örevli silâhlı hükümet kuvveti... Greve giden bir isyeri kapısında silâhlı kuvvetin jröriilmesi, esasen elektriklenmiş havayı büsbütün şimşeklendinnekten başka bir ise yaramıyacağinı düşünmek, ve bu mevkdde jandarmanın rolü yatıştıncı olmaktan ziyade alevlendirici olabileceğini kabul etmek gerektir. Hiç şüphe yok ki, bu memlekette jandarmadan beklenilen çok büyük ve önemli işler vardır. Işçi ile işveren arasındaki ihtilâfı halledecek kanunlar ve merciler var iken, ve biz demokrasiyi hazmetmeye uğraşırken, öte yandan eski (Devri Hamidi) nin kasaturalı zaptiyeciliğini hatırlatmıyalun. Haldun ÇALIKOGLD Bostancı îst. cumhuriyete mektupiar durumlanm İse anlatmak siz. Bütün bunlann yanmda kan, kendi deyimleri ile doktorlann sigortasıdır. Eskiden ölümle sonuçlanacağı düşünülerek yapılamayan birçok ameliyatlar, bugün cesaretle ele alınmakta, başan ile sonuçlanmaktadır. Doktor en ufak bir yanılmada kopan damardan korkmamakta, hasta verilen kan sayesinde kurtarılabilmektedir. Açık kalb gibi önemli ameliyat lar kan sayesinde yapılabilmektedir. Eskiden ölüme mahknm olan bazı tip üremi ve anemiler kan sayesinde yıllarca yaşayabilmektedirler. Hattâ lösemili hastalann bile kan verilmesi yoluyla birkaç yıl yaşatılmalan mUmkün olmaktadır. Evlenmelerde, kandaki RH uyuşmazlıklan sonucu ölüme mahkum yeni doğmuş çocuklar kanlan değiştirilmek şartıyla yaşatılmakta, çocuklannı devamlı bir şekilde kaybeden bu tip anne babalar ancak kan sayesinde çocuk sahibi olabilmektedirler. V A R l N: BCTüN I t K ORDÜDA Kat satışında vergi kaçınlıyor Inşa ettikleri apartmanı daire daire satan bir çok rnüteahhitler, noterlikçe tanzira ettikleri bir mukavele ile daırelerin hakikî satış bedellennl göstermektedirler. Oysa dairelerin tesliml esasında satış hedelinden çok düşük olarak gosterdikleri sahte bir belgeyi daire alıcılarına imza ettirmekte ve bu belge gerçek bir satış belgesi niteliğinde gibi vergi defterlerine işlenmektedir. înşaat müteahhitlerinin gelir vergisi riefterleri ile, Noterlik = arşivlerinde saklı satış muka E veleleri karşılaştınldıgi takdir de milvonlaroa verei kaçakîi : lıgı ortaya çıkacaktır. İ Verşi daireleri ve hesap ut • manları. bu yolsuzluklar gün : ışigına çıkabiiir. Hükümetin : ilgisini bekliyoruz. • Mehmet TrRTSEVER : Emekli Kurmay Albay : Subay Evleri Dere S. N. 13 : 4 günlük çocnğnnn boğarak öldürdü SÎVAS, (HA) Zara ilçesi Şerefiye bucağında 28 yaşlann daki Gülsüm Celep, dört gün önce dünyaya cetirdiği çocugunu boğarak öldürmüştür. Koca smın dışarda olmasmdan istifa de eden genç anne. küçük Vural'ın agzını mendille tıkamış, elleriyle de bogazını sıkıp öldürmtiştür. Kaatil anne, kaçmak isterken kPylüler tarafından vakalanmış, landarmaya teslim edilmiştir. Gülsüm. ilk sorgusunj mfifo^irin tpvkıf | Enstitü | mezunları 1 öğretmenlik 1 yapamaz mı ? = E E •; • = E E •^ S| E E 5 5 E E 5 E •£ 5 = E = S S 2 = E E ^ E E 196768 ders yılı Haziran dönemi Erkek Sanat EnstHüsü mezunuyum. Mal" durumum iyi olmadığı için her hangi bir özel okula devam edemedim. Son çâre olarak Yedek K3v öğretmenliği için Urfa Mıllî Eğitim Müdürlüğüne müracaat ettim. Müdürün emir verip tayinlm için talimat verdiği halde kâtipten aldığım cevap aynen şöyle «Lise meznnlan durorken.£anat Enstitüsü meznnn öğretmenlik yapamaı.» Sayın Bakan sizden «oruyorum: Bizler de lise öğrenimi kadar tahsil gören kişileriz. Tarih, Coğrafya ve yabancı dil yerine meslek derslerimiz bunlann yerini doldurmaktadır. Blzlerl kahve köşelerlnüen kurtarıp Türkiye eğltimine yararh insanlar olmaktan men etmeyin. Bu hususta açıklamad» bulunursanız derdimize eğilmis kabul edeceğiz. Saygılanmla.» tsfm ve adres roahfnı StVEREK TOPTAN^" ' R tTHALATÇILAR TÜCCARLAR Sizin içic birinci defa tertiplenen önemli bir sergi Madalya Kanunu çıkalı 10 ay oldu ama... Biz, çanksız ve silâhsız savaşan İSTİKLÂL Harbi mnharipleriyiz. Savas tonrası, Milletin istiklâli ve ynrdnn biitünluğü temin edilince terhis edilip rremle ketteki işlerirnizin başına döndük. Hepimiz de sadece vazifemizi yaptıfımıı kanaatindeyiz. tlerleyen «aman bizleri, bekime ve ilâca muhtaç olacak kadar yıprattı. Hükfimetin bir Madalya ve Maaş Kannnu çıkarttıeını sevinçle öjrenmiştik. tstifade rdebilrnek için müracaat ettik. Her ne hikrnetse on aydan beri Kannnnn tatbikatına rastlamadık. Yaş ortalaması 38 olan bir memlekette 70 vasını aşmışların daba yıllarca yaşa yaca^t dOsünülemez. Eski Hükflmetler konnya efilmemekle hiç olmazsa ya rarnızı deşmemişlerdi. Kannnu çıkaran iktidar herhalde tatbiki için filümümüzö bekiiyor. Biı de hn dnrum karsısında Tannya sı^ınarak 1969 vılında oy kallanacak kadar ömflr ni yaz ediyor ve ilrililerin âcıl tedbirierini beklivornz. Mehmet ARKOC Aydogan Mahallest 3 iineö Sk. No: 24 StVAS 10 Ocak Şpvval 1 ı|7lıTi|t|! V. 1 T24 12.2114.15'17.00 18.371 5.40 E. 1 2.26i 7.23' 9,48 12.00 1.38 12.42 ÖLUM Mrs. B. Hoff Knight, jr. sevgili eşinin 1 ocak 1969 günii Easthampton Maî^achusttt» da vpfat ettiğini teessürle bildirmiştir. Tüıkiye'dekl dost v« arkadaşları Mrs. Knlghfin «cısını candan payla;ır. başspğlığı di. !er. Mrs. Knighfin posta a«irrsi: 295 Main Strcet, Ea*llıampton, Massachusetts 01027 V.S.A.'dır. (Haı: 147/409) Savcı ve Jandarma\ Kumandanına [ teşekkiir ederlz \ Kardeşim Ahmet Kuşerln meç hul kişiler tarafmdan öldürülmesinden sonra kaatüln yakalanması için büyük gayret gösteren Kumluca Savcısı Nazım Delibaltalı İle Jandarma Bölük Komutan Veklll Kd. Başçvş. Osman Paksoy'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Kendllerl günlerce dağlarda vatarak meşakkatli bir mesai sarfetmişlerdir. Böyle çalışan yetkililerin artması dileğimizdlr. ; : ; : ; : ; : ; : ; : : B A R İ 25 28 Ocak 1969 Enternasyonal fuar sahasında düzenlenecek bu serginin iş adamlannı yakından ilgilendireceğine emin bulunmaktayız. EV EŞYASI, ZÜCCACİTE ÇEŞİTLERt. HEDlTELtK GÜMÜŞ EŞYA, HIRDAVAT ve EL ÂLETLERİ teşhir edilecek bu ilk sergiye bütün ilgilileri dâvet ediyoruz. MACEF Via Solferino. 25 20121 MİLANOİTAIİA FİERA DEL LEVANTE 70123 BARİ İTALİA Müracaat: Türkiye Fahri Mümessili KARMELO ALLEGRA Melelc Han 16 Karaköy Telefon: 44 15 35 (Basın: 30788/391 ACI KATBIMIZ Kıymetlt arkadaşımız Karayolları Afyon Şubesi Şefi VEFAT SıdAa Dognıöz. Asım Ülker. Sabri Ülker'in anneleri; Nurettin Doğruöz. Zehra Ülker ve Güzide Ülker'in kayın valideleri; Hıfzı Eroğlu VP Ismet Dinçsoy'un ablalan; Selçuk Ülker. Betül Karagöz Faruk Ülker, Ahsen Gökay, Murat Ülker'in; ve Kamil Karagöz, Volkan Gokay, TüUn Ülker'in babaannelerl, Salihatı Nisvandan (Basm: 114/377) T. Fikrct ÖZF.L 8.1.1969 günü geçirdiği snl bir kalb krizi netic«slnda aramızdan ebediyen tyrılmıştır. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli allesine başsaglıSı dileriz. Karayolları ». Rölge Mensnplan Cumhuriyet • 402 Hacı Şakire Ülker Hakkır. Rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı 10 Ocak Cuma günü öğle namazında Fatih Camiinde edâ edilerek Kozludaki aile kabristanına defnedilecektir. NOT: Çelenk gönderilmemesi rica olunur. Î.T.Ü. Makina Fakültesi Isı Tekniği ve Ekonomisi Araştırma Enstitüsü Müdüri'üğünden Soğuk Tekniği Teknisyen KunUrı 15 Ocak 1969 30 Mayıs 1969 tarihleri arasında yapılacaktır. tsteklüerin Orta Okulu bitirmiş ve meslekte 3 yıl çaüşmıs bulunmalan gerekli olup belge ve 3 adet resim ile Enstitü Müdürlüğüne müracaatlan ilân olunur. (Basın: 10146/380) Kuşer Ailesi ve Kozağaç : Belediye Baskanı '. Mehmet Çelik • HıllllllıÜlllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIII IIIIIIIIIIIlllllllllllillillllllllllllllllllllllllllllllIIIII |7.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle