25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE İKİ 10 Ocalc 1969 CUMHüRÎriîT BOLUNEN MİLIETLER Sezai ORKUNT earl Harbor baskınından dört ay evvel, Ağnstos 1941'de «Terre Nenve» Körfeıinde. «Prince of H'ales» adlı lngiliz mnharebe gemisinde Baskan Ruzvelt ile Başbakan Çörçil arasında yapılan toplantıda lkinci Birleşmiş Milletler fikri şekillenmiş ve «Atlantik Beyannamesi» ile milletlerin kendi hükumet şekillerini intihap etme hakkı ve anralan hilSıına hiçbir aykırı bndat dejisikliğinden yana olmıyacaklan üzerinde durnlmnf; 24 Eylül 1941 de Sovyetler Birliği de bn beyannameyi Londra'da imxa etmistir. •••• •••• •••« •••• P Blçüleri dısında kalan delice bir devrim içindedir. Teknolojik önemli bir aşamayı başarmıs, nnkleer güce dayanan bir devlet haline gelmiye başlamıştır. er ikl devlet, etraflanna çevrilen bn Batı, daha doğrn ifadesiyle Amerika'nın güvenlik knsağını yırtma mücsdelesinde er veya geç denizlere taşmanın yolnnn bnlmaya çalışacaklardır. Kızıl Çin, bolgesel deniz hâkimiyeti bakımından daha müsait bir dnrnmda olmakla beraber Rusya'nın gelisen iktisadi ve sınaî gücü onn daha geniş bir deniz bikimivetine doğrn götürmektedir. Bn gelisme ile, ileride Kızıl Çin'in Malaysia ve Endonezya Avnstralya Japonya üçgeni içinde kalan saha üzerinde askerî etkisini çösterme ihtimali, karsılıklı mücadelenin siddetini muhakkak ki artıracak ve bn çatısma, halen oldnğn gibi gelecekte de Batının muhafazaya çalıstığı knsak üzerinde veya çevresinde cereyan edecektir. Kore. bn knşak üstünde bulandngn için bölünmüstür. Amerika'nın desteğini bulabildiği için Milliyetçi Çin Formoza'ya hâkim olabilmis, Kıt'a Çinine müessir olmıyan bir bölünme meydana gelmistir. Vietnam, aynı zincirin Hindiçini'deki 5nemli bir parçası oldnçn için parçalanmıstır. Vietnam giderse. bütün Hindiçini, Tayland ve Bnrma da komünizmin kontrolü altına gireeektir. Amerika'yı Vietnam'a götüren sadeee verilmis sözii degil güvenlik sınınna girilmis olmasıdır. Avrupa'da Almanva, difer bir emnivet bagı olarak daha barb içinde ikiye aynlmıştır. Bütün bn bölünmüs ülkelerin tekrar birlesmelerine ümit ve imkân verecek bir emare de nfukta çörünmemektedir. Parçalanmaiar, Afrika'da da görülmektedir. Fakat bnnlar, büyük çüclerle yakın co|rafî bağlantılan olmadıçından belirli bir sınırda dnrmamakta, mücadeleler daba ziyade Batının lehine halledilmektedir. Che Gnevara'nın dedigi gibi, dünyada yeni Vietnamlar yaraimak mücadelesi Güney Amerika'da mümkün olamamıştır. O halde, dikkatlerin bugünkü sınır knşağı devletler üzerinde toplanması gerekmektedir. Bnnlar asıldıgı zaman gerilerinde yeni halkalar meydana gelecektir. Bölünen milletlerin yanında, onnn tabiî bir neticesi olarak, kıt'alar da, nihayet dünya da bölünmüstür. Hiçbir (detente) politikası da bn global bölünmenin önüne geçemiyecek, hattâ mnhafazası gayretini dahi teminat altına alamıyacaktır. Bu gerçek, Birlesmis Milletlere ruh veren görüşler ve yasasında belirtilen mefhnmlan; Güvenlik Konseyinin bunları sağlamaktan sorumln iki dev üyesi tarafından ihlâl edildiğini, veya kendilerine göre tefsire tâbi tutulduğnnn göstermektedir. Diger bir deyimle, dünyada güvenligi sağlamakla mükellef olanlar, bizzat o güvenligi yıkmaktadırlar. H ı::: ::: JARTB3MA O "isîSH 1 ::: 1 ::::::::!.^ :r.ç5s:i:a:!HS:::S:::n:::::fS: Ozel Yüksek Okul sorunu memleketlerde olsa eli sopalı vali o koltuktan mutlaka uzaklaştırüır. Törkiye'ye uygulanan, eski bir müstemleke politikasıdır... 1 Son günlerde olanbitenler karsısmda çoga kişinin kafasında bir soru isareti kıvrıldı : Bir dikta rejimine dofru mn gidiyomz? Her nedense bn sornlar gençiik olaylarıyla birlikte ortaya çıkıverdi. Dün Ecvet Güresin'in yazdığı gibi «dünyanın her tarafında her gün olagelen olaylar bile artık özgurlük düzeninin yurüyemiyeceğine kanıt olarak gösteriliyor. Sağcı, solcu diys adlandınlan gençlik gruplarının saldırıları «Batıyoruz, aman bir çare» çığlıklarını vükseltivor.» Amerikan Eleisinin arabası yakılınca dünyanın sonn çelmisçesine bir dehscte düstük, komandolar üniversite içi harekâta baslavmca hop oturap hop kalktık. Rektörlük isçal edilince ne yapacağımııı sasırdık. Bütün bnnlar Türkiye'de rejimin yürümiyecegine işaretler sayıldı. büyük •••• Aralık 1941'de Amerika harbe girdikten gonra; Almanya. îtalya ve Japonya ile harbte bnlnnan milletler arasında Atlantik Beyannamesindeki maksat ve prensipler benimsenerek «Birleşnm Milletler Beyannamesi» adıvla bngünkü milletler toplnlnğnnnn fikri esasları karulmnstur. 30 Ekim 1943'te Moskova'da, Amerika, Inm'ltere, Çin ve Rnsya tarafından irnza edilen bir deklarasyonda genel çüvenlik konnsnnda « . taraf hüknmetlerinin, nlnslararası barıs ve güvenliği idame etmek üzere büyük ve küçük bfitiin devletlerin üyeligine acık olarak ve bütün bamsever devletlerin hükümranlık hak ve esitlik prensibine istinaden. mOmkün olan en kısa bir zamanda ninsiararası bir teskilât meydana eetirilmesi inancında oidnklın> tebarüz ettirilmistir. Bir av sonra. 1 Aralık 1943'te Tabran Konferansında fiç büvökler, dünya tnilletierinin ezici ço$nnra£nnnn ivi niyetine hâkim olan barısı sa£lamak vc bircok nesiller icin harbin dehset ve Sfetinden milletleri kornmak firere. kendilerine ve bütiin birlesmis milletlere düşen biivük sornmlnlngu tamamen raüdrik oldnklarını ilân etmişlerdir. T J i r l e s m i s Milletlerin kurnlması için son ^ ^ toplantılar 1944 sonbahannda, Vasington'da «Dumbarton Oaks» konağında yapılmıs ve Teşkilâtın yapısını meydana getirecek teklifleT yavmlanmıstır. Snbat l!H5'te Talta Konferansmda son püruzleri halledilen Birlesmis Milletler teskilât ve bedefleri. istirakci milletlerin de teklif vr ilâveîerivle tekemmül ettirilerek 24 Ekim 1945 te yürürlüîe eirmistir. Birlesmis Milletler Yasası : a) Milletleraran barış ve füvenliji sagIamak, b) Milletlerin kendi kendilerini İdare haklarına ve esitlik prensibine saysn pösterrnek ve bnnn temln etmek özere milletler arasında dostane iliskileri pelistirmek, c) Herkes için esas hfirriyetler ve Insan hakiarı icin sayçı beslemek, d) KüHürel. sosyal ve ekonomik karakterdeki milletlerarası meselelerin hallinde işbirliHni sağlamak, ribi temel nnsnrTara iütinad ettirilmistir. Bu, milletleri birlestirmenin hikâvesidir. Fakat, «hükümranlık hakkı ve esitlik», «ivi nivet». «harhin dehset ve âfetinden» milletleri kornmak gibi nlvî sözlerin sık sık sövlenditi. karnlmanın son rötnslarınm vapıldıfcı tarihlerde: Baltık devletleri coktan ilhak ediltnis; Polonva, Romanva isjral olnnmns: Besarabva ve Bnkovinya tekrar «Moldavva Cumhuriyeti» olarak Sovyetler Birlijine katılmis, Bulraristan ve Maearistan isgal sınırları içine alınmıstır. Böylece, Birlesmis Milletler daha knrnl: madan a. b ve c fıkralanndaki an a prensipler eifnenmistir. Güvenlik safclanamavınca süratle bloklasmalar, savnnma vaktları mevdana eelmis, ikinci Birlesmis Milletler de hedefini bulmamıstır. :::: •••• •": ::• :::: •••• zel îstanbul Hukuk Yüksek Okulunun kurucusu sayın Cemalettin Yavasçanın kendisini ve kurmava çahştığı okulun meşruluğunu savunan yazısını okuduk. Genel Hukuk Fakultesinde bğrendiklerimizin ı^ığı altında tabir caizse bu çırpınışların ne kadar mantıki ve hukuk! dayanaktan yoksun olduğunu kamu oyuna sunmayı borç bildik. Anayasa 120. maddesinde Üniversiteler ancak rfevlet elivle ve kanunla kurulur dcr. Binaenaleyh üniversiteye bağlı fakültelere denk öğretim yapan müesseselerin kurulnnası devletin tekeli altmdadır. Yazarın üniversite dısı bütün yüksek öğretim müesseselerinin de bu hükme göre Anayasaya aykırı olduğunu kabul etmemiz gerekir şeklindeki düsüncesi varit değildir; çünkü sayılan teknık okullar, akademiler, eğitim enstitülerl üniversiteye paralel öğretim yacmadıklan gibi bunlar da tatblkatta devlet tarafından kurulmuş kurumlarcfır. Ayrıca bu tip okullann devlet eliyle kurulup kurulmarnası tartışma konusu dısındadır. Anayasanın 21. maddesinin «Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme, öğretme, açıklama. yayma ve bn alanda hertürlü araştırma hakkına sahiptir» hukmii. yine aynı Anayasanın 120. maddesi ile hudutlarmış, biHm ve sanatın üniversite sevivesinde tedris h?kkı devlete verilmiştir. Şayet 21. madde özel yüksek okul kuruculan açısından yorumlanacak olursa 120. madcfenin değer ve anlamı kalmaz, madem ki bilim ve sanatı her derecede öğretme hakkı herkesindir, üniversitelerin devlet eliyle ve kanunla kurulur hukmü neden Anayasada yer almıştır? Bunun nedenini îstanbul Hukuk Fakültesi sayın Dekanı h o camız Tank Zafer Tunaya açık ve seçik olarak izah etmektedir. Kendisi 1961 Anayasasını hazırlayan komisyonun bir üyesi, eerek komisyon ve gerekse Kurucu Meclis müzakerelerinde bulunan Anayasa Profesörü olarak 120. maddenin gerekçesini şu şekilde belirtir; «Yüksek öğretimin, Cniversitelerin, bilim ve sanatın bn seviyede ögretimirti spekülâsvon konnsn haline getirmemek. Bu knrnmların TABAN'CILARIN eline geçmesine engel olmak.» tste 120. madde bu projektör altınd'a yorumlandığında, özel yüksek okullann niçin Anayasaya aykın olduğu daha iyi anlaşılır. Ali P. SEVtM Îstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Son sınıf öğrencisi Sonuç alatya TÖS Başkanı Sayın Nedim Şahhüseyinoğlu'i'u makamında döğme cesaretini ve curetkarlığını gösteren eli sopalı valinin bu tutumunu protesto ediyor. bu kisintn daha ne zamana dek layık olmadıgı bu koltuğu işgal edeceğini merakla bekliyoTum. Mükremin TEKİN TÖS Adapazan Şube Sekreteri «Erbabı kemali çekemez nakıs olanlar Rencide olur didei httffaş ziyadan.» Nakıs kişiler aydınlığın, büyüklüğün. güzeUiğin kasalarla değil kafalarla olabılecegini anladıklan an taşlamışlar kafalan. Bir de: Bu aydınlığın onlann kirli oyunlarım ısıttığını düşünürsek onlara hak vermemek de elden gelmez. Adam karanlıkta bir sürU oyun çeviriyor, sen kal kıvorsun bir proiektör Brneti ortalıgı aydmlatıyor. işini herkese gösteriyornın Elbet kesecektir kafanı. Kafalan kesmek de yetmeyince bu ışığı yok etmek için elinden geleni vapa caktrr. Işığı tutuklayacak. bu da yetmeyecek onu kendi içinden ynkmak isttyecektir. «Kaleyi İ Ç ten fethedecektir.» öğretmenin halka yakınlığı var dır. Halkın içinden çıkmışlıgı vardır. Hallnnı tanır onun önflne düşebilir. Oysa onlar halka yabancıdırlar. Beğenlleri. çıkarlan çatışır nalkla. Belediye otobüslerinde bile halkla yan yana duramazlar. N Ne var ki, yüzeydeki bn çalkantılar karsısında telâslanan Rabıâli basını, calkantıları doŞnran temel sebeplcr karsısmda coju zaman bilinçli bir kaygısızlıSa sapar, dilini kısıp oturur. Gençlik hareketlerine kıvamet alâmeti dive bakanlann ve hemen «Batıyoruz. aman bir çare» cıfclıklarını vükseltenlerin asıl büvük dâvalar karsisındaki tntnmlan nedir? Tütiin s5mürüsü. fındık tefecili»i. bakır kaDİtiilâsvonn, Demir Çelik rezaleti. dıs ticaret sovennn. tnb«5<: töccarlı?ı. millet havatını topvekön tehlikeve sokan atomik üsler, basını almıs fiden irtica reiim konnsnnda bize nmntlar mı veHvordn? Atatiirk Türkivesinde knbineden iki Rakan v f Meclis Baskanı'nın. sivasi eavesi bevnelmilel tslâm ittinadı olan bir vabancı derneçe üye bulunmaTan rfüm bakımından ne anlam tasır? Biitün dnvsmlarımi7dan annarak. ve obiektif bir eÖ7İe *ercekleri förmeve calısarak haktıSımııda olanbiterılere sasmak irtn sebeu vokttır. TfirkfveMeki sosval olavlar Amerikan nsnlii Ualkinmanın ithal prlildiH iilkelerde heîi7erleri İ7İenmis olav'ardır. \merikan nfifnınnnn esemen oldnSn ma7İfim iilkelerde halk cnfnnln^Ti oknma varma hilme7: din softslannın ve mii•eral1i1ıı>nin cembfri icina» vpsar. \vd1nl3nn bevinler? sovnt Krrfirlük ^nlavismHa vıkanmıstır. tktlsadi kalkınma »dı altinda Amerikava r s » ı bir sektör varatılır. Ham madı'esi Ameri>> T Uaılsn eel«n im.i5t. parcasi *Tn»rika<'!«n eeien mnntairılık relietirilir. 7»n"inli»ini ve i«*îkb?lini W»'l Street kapitalistinin komnradnTİn*nna medvnn bir sınıf Bretilir. Bn sidis eVhette kendi 7iddını da eelistirecektîr. Nitekim Amerifcsıva haihmlı hir sektörfin karsısıncla haeımsi7İıktan vsna millî mnhsipfet voi*Tinlas»"!>va baslar. SaS «ol oat'sması böylece derinlesir. Toplnm gücleri ikiye avrılmaya baslar : Amerikancı Amerikava karsıKalkınma **rcekleseme7. iktisaai «ıkıntıiaT »»tikce hüvnr. vabancı ve verli knmpanvalann 5reütle«mesina<> fasi«t diktanın zemini ha7irlanır. millet iki kamna hBlünmüstür. Düsmandasa diisman *den bir ort»m irindp millî tücler son si»7Ü s5ylivecek en cücln ve dÜ7en!i öreütlerdir. Va«inrton bnnn hildi*i icin millî eiiMeri önceden elde etmenin trdbirlerini nstnca alrrava calısır. tktisadi bnnalım ve çıkmar karsısında tonlnm calkantıları basladı mı. filkenin kaderine el koyacak knvvetlerin ellnde ve emrinde bnlnnmasını ister. Tfirkivede bn mndelin biraz de&isik hikâvesi va«^nmakta dır. Biı bnnnn icinilir ki. olanbitene rasmıvornı. Tniversite rencliîine afrı Vöniirerek söven vaTaTİanmııa. poiitikacılanmııa acıvornz. Birtakım rafil vatandasiar sanıvorlar ki. bir avnc iiniversiteli eenc ortadan kaldınlır^a her »ev eüllfik rüli«tanlık olacak . Bir avuç avdın ve vazar snstnrnlnrsa hnrnr tesrif eflecek . Çıkmaza saolanmıs ma7İnm bir toplumnn vatandaslan olarak ne vapacafımızı bilemivor. birbirimize öfkeleniyornz : Sen NATO'va karsı çiktın.. Sen din düsmanısın.. Sen komiinistsin.. Elotln da. ynkandan. alısık eöılerle bnnlan sevreaivor .. Milleti ikiye bölmek, birbirine düçürmek, ve sonra sömürmek .. Eski bir müstemleke politikasıaır bn... Öğretmen Kubilây ayın Avdın Kemal'in «Devrımlerin Teminatı: Kubllay» başlıklı vazısını okuyan her öğretmenin olayların nedenlerini sayın yazar gîbi döşünmesi gerekir. Sayın yazar Kubilay olayını nedenlere bağlarken «Asın sagın geçrr tabirivle gericilerin iddia ettigi gibi OIIT ne dini liderlerin tagfıyesi ne de bir kaç meczubun tertibidir.» demektedir. Bfylece olayın !pleri ellerinde tutanlann perde gerisinde olduklannı, benzer olaylan da anlatarak ortaya koyuyor. Yeni yeni olaylara meydan vermemek için sağduyu Rahiplerini uyanyor. TJyanık olmamak halinde «dün Kubilay' ın kanmı akıtanlar bugün yeni yeni Kubildvlar. kurbanlar» varatabilirler. Bu Eibi olaylan perde gerisinde yönetenlerin olavlara doğrudan katılmadıklannı söylüyor. Ancak bunun neden böyle olduğımu bir açıklıga Kavuşturmuyor. Biziru sövlej'eceklerimiz bu yolda olacaktır. S Öyleyse Gene halkın İçinden çıkacaklarla bu savaşlannı yürüteceklerdir. Onlar da öğretmenler kadar halkı tanıyacaklar, halkın içinden gelmiş olr Odar. Ama halkın borusunu değil onlann borusunu öttürecekler. Bunu yaparken bilinçle yapmayacaklar. Böyle yetişmeleri için gerekli eğitimden geçecekl°r. Alalım Yantepe köyünden Ali'yi öğretmen Okuluna gönderelim Veli'yi de tmamHatip Otuluna. Ali bilimsei cörtiş kazansm. ulusal bilinçle yetişsin. Veli de teolojik düsüncelerle fimmet eorüşüne hizmet etsin. Bunlar bir yerde çatışacaklardır. O zaman ortalıfc gene toz duman, gene meydan boş. Karanhk tşler ç°viren kişive yeniden gtin doğdu demektir. Öv!e ya biz Yantepe'nın dürüst insanlan verilen degisik eğitimle karşı karşıva gelelim. vurusalım, bizi sömUrenler. bizi sömürmek için bile bizimle ugrasmafa tenezzül Ptmesinler. Eğitim tUm Insanlanmıza şunu söyletmedikten sonra: " , : " : * * ' : «Sorumlnynm ben eafnndan Düz ovamdan. dik da&ımdan.» Mehmet Emin LEBE Lise Türkçe Öğretmeni HAKKARt Bölünme tehlikesi TT>ölgemize gelince; iki Kore, ikl Vietnam, ••iki Çin, iki Almanya meselesi, Avrapa ve Ortadognda gelecekte diger bölünmeler olabileceğinin canlı bir misali olarak gözler önündedir ve gayriihtiyarî ba tehlikeyi düşündürtmektedir. Komsnmuz înnanistan, coğrafyas itibariyle Avropada bölünmeye müsait bir dnrumdadır. Almanlar Balkanlardan çekilirken Rnslarla zımnî bir anlasma olmasa ve tngiltere süratli davranmamış olsaydı, bn bSlünme o zaman olacak, Avrnpaya yapışık topraklar üzerinde bir baska Tunanistan, Girit'e istinaden tntulması mümkün adalar üzerinde de bir baska Yunanistan meydana gelecekti. tran. tkinci Dünya Harbinin hemen akabinde Chilan ve Mahabat cnmhnriyetleriyle bir bölünme denemesi geçirmistir. Türkiye, Bogazlar üzerinde üs talebi, Doğnda da Gıırcistan ve Ermenistan lehine bir bölünme tehdidine marnz bırakılmıstır. Bnnlar o zamanın zayıf yoklamalan, denizler hattına inme çabalandır. Güneyimizdeki Arap ülkeleri, kendi içlerinde olmamakla beraber, özel dünyalannda rejim bölüntülerine uğramıstır. Demek olnyor ki. dünya içinde. bölgemiz içinde gelecek o kadar parlak ve istikrarlı defcildir, ve paktlar zinciri üzerinde bulnnan milletlerin kaderi de büyük güclerin knvvet dengesine baglıdır. Rnsva. artık bir Karadeniz devleti olmadıeını. Akdenizde menfaatleri oldnînnn sarahatle söylemekte ve bn denizde, simdilik sivasi ve psikolo.iik etkisi a&ır basan bir knvvet bulnndurmakla bnnn da ispata çalısmaktadır. NATO'nnn saÇ kanadındaki Tunanistan ve Türkive dnvan asılmaktadır. Evvelce, diger vesilelerle ifade olnndngn üzere CEÎNTO'nun gerisi de, kendi aslî hattı da güven verici dnrnmda değildir. İIO •••• üii !••• • •• •••• •••• •••• •••• Bundan 38 yıl önce Fehmi Kubilay'm kafasım bağ bıçağı ile kesenler bugün de yeni kurbanlar istiyorlar. Olaylar o kadar yogun ki h.inpisini ömek gösterecegimizi bilemivoTuz. Gün yok ki bir ö£retmene saldınlmasrn, btr öğretmen dövülmesin. birinin evi taslanmasın. BUfJn bunlann nedenl ne olabilir. «öferetmen bir mnma benzer, tükenir fakat çevresini aydmlatır» demişler. öyleyse bütiin bunlann nedeni ortalıgı aydmlatmaktır. tlk bakısta oldufcça saçma bir düşttn. Nasm olnr efendim? Bize ışık verenler taşlanır mı? diyecekler çıkabilir. Yamtımız kesindir. Evet. Işık verenler taşlanıyor. Çünkü: Sınîr mücadelesî di gelelim bölünen milletlerin hikâvesine.. Buçün önümüzde bir «bölünmüş milletler» dünyası, gerçeği vardır. Olaylar, bunlann bir baslansnç oldugnnn gösterecek sekilde gelişmektedir. Her büyük harb •onrasında oldnğu gîbi tkinci Dünya Harbi de kendinden sonra yeni bir dünya yaratmıştır. 1946 dan bnçüne kadar geçen Zi yılhk kısa devre içinde Batı ile Doğu ideolojileri arasında giyasi bir sınır mficadelesi baslamıs, denizlere bâkitniyet bn sınınn çizilmesinde başlıca fimillerden biri olmnştnr. Kuzey Atlantik Paktı Norveç'ten, îzlanda'dan Turkiye'ye kadar gfivenüitini ba bâkimivete dayatnıştır. CEVTO da böyledir. SEATO, tamamen denizlerin sağladığı emniyet içinde varlığına afırlık verebilmefctedir. Genel olarak, denizlerin nihayetlendiği kıyı seritleri üzerinde meydana getirilmeye çalısılan bir emniyet kuşağı Batının sınır hattı olmaktadır. Ba itibarla, Avrnpa ve Asyada; denizlerden nzak, kıt'a içinde kalan ülkelere Batının desteği daims zayıf olmuş, bn gibi filkeler kendilerine hembndnt bnlnnan büyük devletlerin kayıtsız ve sartsız hâkimiyetleri veya kontrolfl altına düsmüslerdir. Rnsya, Knzey Kntbnna açılan çenis yanı simdilik ihmal edilirse, kıt'a içine sıkışmıs bir devlet olarak denizlerden nzak kalan ülkeleri işjal veva ilhak etmis; Kızıl Çin aynı şekilde bareket etmis, ancak mnayyen bir noktada Batı • Doğn göjiisleşroesi mnvazene •af'lıyabilmiştir. Kore, Vietnam, Laos, Kamboçya, Tayland, Bnrma, Hindistan, Pakistan, îran. TOrkire, ttalya, (ilerisinde tarafsız Tneoslavya, Avnstnrya), Almanya, Danimarka, Norveç, tzlanda: sırasiyle, Pa«îfik, Çin ve Hint deniıleri, Basra Körfezi, Akdeniz ve Atlantik'in sınırlan üzerinde bir emniyet knşaği meydana fetirmektedirler ve uçları Knzey Kntbnnda birleşmektedir. Geçitleri baskalarının kontrolünde olan iç denizlere hâkimiyet fikri. Sovyetler Birii|ini nasıl mazide tatmin etmemis ise, simdi hiç tatmin etmemektedir. Rnsyanın coğrafyası onn daima bn büyük nimetten mahnrm etmis, denizlere serbestçe çıkmayı yalnız Knzeyin bnzln denizlerinde, kısmen de Paıifikte bnlabilmiştir. Kızıl Çin, dünys lçin vepyeni bir konudnr. Afyon nynşnkln|nndan cıknus, Batının • ••••»••••••• iiii Saym ŞtSLt TERAKKtLtLER ve Terakki Vakfı üyelerine: İscive kursun, öğretmene tokat TALAS KE3ABI Günumuz 19 Ocak 1969 tarihindedir. Hepinizi bekleriz. I Not: Dftvetiyeler 115 Ocak 1969 arası okuldan almabilİT. i Cumhuriyet 388 •••• •••• •••• ••• !••• Sonuç kısaca tasvirine çahşılan bölünen dünya tablosnna bakarak tarafımızdan bir netice cıkanlmıyacaktır. Ancak, şn kadanni söylemrk lâzımdır kl, NATO'nnn bölgesel harb doktrini, geleeek bölünmelere yol acacak bir karakterdedir. Bngune kadar. NATO icindeki bölgesel harbler anlayısına Türkive*nin karsi çıkması için rapılan israrlann bir anlamı da bn snretle belirlenmi! bnlnnmaktadır. Bölflnmeler sadece. paktin mnhtemel bir Jıarb içinde tesanüd töstermesivle önlenebilir. Tani, harb olnrsa valnızca genel olnr, bölgesel olmaz. Bir buviik devletin Ikili anlasma ile verdigi rarantiler: sartları olgnnlasırsa, bir bölünmeyi önlivemez. ak«ine onn sağlıvabilir. Misalleri yukarıdadır. tki taraf da, sn veya bn sekilde «yardım ediyornm» diyerek bir ülkeve pence<ıini attı mı, o topraklar bölünmektedir. Bölünme. bir milletin tarihinde işgalden de agır ve tabripkâr tesirlrr icra eder. Baskalannın ellerini kanstırmadan bölünmemenin yollanm aramak. bir savnnma paktı içinde taraf tntmayı bn ölçüler içinde yapmak sarttır, ••*••••«••••••••••••••«••«••••>•«•••••••••••••••••*«•#••••••••*••! •>•**••••••••«••••••••••••••••••••••«••>••••••••••«•*••••••••«••«{ '"""••••••••••••••••••••••••«••••••••••••«••••••••••••••••••••••a •••• JİÜ şçiye kurşım. öğretmene tokat» yazısında Sayın îlhan SPİçuk. TUrklye' de bu gün öğretmene indirilen darbeyi ortaya sermektedir. Sayın llhan Beyin düşilncelertne aynen katılıyornm. Bir öğretmeni ve 1400 öğretmemn temsilcisi olan Sayın Malatya TÖS Başkanını makamında tokatlayan eli sopalı valinin şeceresini ögrendik. öğretmeni ve temsilcisinl halktan bir klslnin tokatlaması ayıp değildir. Fakat bir valinin bunu yapması doğrusu çok ayıptır. Hem de demokrasi ile idare edilen bir memlekette.. îdarecilerL. en korkunç tahrikler karşısında bile hislerine hâkim olmalan şarttır. Bunu hil meyen diplomalı koltuk sahiplerinin en dürüst hareketi bulunduğu makamdan çekilmeleridir. Değü bir öğretmeni. TÖS Başkanını, bir vatandsşı döğmek, sitemli gözle bakrnak dahi idareciliğe yakışmaz. K»er bu olay düşünce bakımından gelişrniş I Bilim İlâç Sanayii A.S. eleman arıyor 1 Tecrübeli, yüksek tahsilli muhasebe tnüdüru. 2 Tıbbî mümessil (propagandist) ler: Merkezleri İstanbul Ankara Samsun Trabzon Aydın Adana İzmir ve Zonguldak'tır. 3 Bolge şefi ve muavini: İstanbul içindir. Tecrübeli tıbbî mümessil veya şeflik yapanlar alınacaktır. 4 Sekreter ve memurlar: Bankada çalışmış olanlar tercih edilir. NOT : Taleplerin Lise veya Yüksek Okul mezunu olması. askerlik ve talebelikle ilişkisi olmaması lâzımdır. Hâl tercümesi ve referansların P.K. 220 ŞİŞLİ İSTANBUL adresine gönderilmesi. Cumhuriyet 387 DOKTORLARA DUTURU «JtNEKOLOJÎK ENDOKRtNOLOJİ» Yazan: G.M. RtLET PH. D. (Profesör, Michigan Üniversitesi) Çeviren: Dr. ŞAHİN SÜER (Jinekoloğ, Ankara Hastahanesi) Prof. N. Erez, Prof. Ş. Çanga, Prof. N. F. Müler'in önsözleri. Ankara: Zeki Mumcu. Berkalp. Tarhan Kitabevleri. İstanbul: Mazlum, Erksan, Filiz, Sander, Metin Kitabevleri ve Tıp Kitap Sarayı (Ödemeli gönderilir.) Cumhuriyet 385 ELEMAN ARANIYOR Izmit Belediye Baskanlsğından: Çocuk park gazino yerinin öç sene müddetle ya verümesi işi pazarlıga bırakılmıstır. Avlık muhammen kirası 600 ü r a olup katî teminatı 3390. liradır. Pazarlıgı 24/1/1969 Cuım günO saat 15.30 da Belediye Encfimeninde yapılacaktır. Şartnamesinin Yazı İşleri Müdürlügundegörülebüeceği ilân olunur. (Basın: 10102/384) v Askerliğini yapmıs. Sanat Enstitüsü mezunu Otomotiv sanayiinde ve imalât işlerinde asgari üç yü sanat tecrübesi bulunan kalite kontrol elemanlan ile ehliyetli elektrikçiler aranmaktadir. a Kamyon, traktör ve montaj enspektöru, b Motor test standı enspektöru, c Motor test standı enspektör yardımcısı, d İmalât enspektöru, e İkinci sınıf ehliyetli tezgâh ve tesisat elektrikçileri. îsteklilerin: Çayırova Gebze TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERt A.Ş. Fabrikalan Personel Şefliğine şahsen müracaatları. Sonuç: 51/375 Devle! Hava Meydanları İslelmesi eşilköy Hava Limanı Başmiidiirliiğiinden 1. Hava Limanımız Terminal binasında vapbnlacak tadilât ve onanm işi 2490 sayüı kanunun 31. inci maddesine istinaden karjaü zarf usulö ile eksütmeye cıkanlmıştır 2. Keşif bedeli 47.621.23 lira oluo. geçici teminatı 3571 60 liradır. Geçici teminat tdaremizin Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesabına yatınlacakbr. 3. Eksiltmesi 17 Ocak 1969 tarihine müsadif Cuma günü saat 15.30 da Yeşüköy Hava Limanı Aüm, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 4. Bu işe ait şartname İstanbul Yeşüköy Hava l i manı Ödenek Tahakkuk Şefliğinde ve Ankara Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Reisliğinde görülebilir. 5. İsteklilerin 1968 yılı Tîcaret Odası belgesi, teminat mektup veya makbuzu üe böyle bir iş yaptıgına dair belgeleriyle birlikte usulüne göTe tanzim edecekleri kapalı zarfîannı ihale saatiqğ|p bir saat evvel Alım, Satım Komisyonuna vermeleri şarttır. Postada olacak gecikmeler ve telgraf Ue muracaatlar kabul edilmez. 6. İsteklilerin gerçek tek lrişi veya tüzel kişi olmalan gereklidir (özel veya tescü edilmemi? ortaklıklar kabul edilmez.) (Basın: 29824/383) MEVLIT İ! ::: 10/1/1969 Cuma (bugun) öğle namazmdan sonra Teşvikiye Camiinde, muhterem validemiz merhume ÇAMLICA KULUBUNDEN Kulübümüzün senelik âdi kongresi 11 Ocak 1969 cumartesi günü saat 18 de Taksim Sıraselviler Caddesi No: 75/1 deki lokalinde ya. pılacaklır. Aynı gün ekseriyet hâsıl olmadıgı takdirde ikind toplantı 25 Ocak 1969 cumartesi saat 18 de aynı yerde icra olunacaktır. Sayın üyelerin bu toplantıya teşrifleri rica olunur. GÜNDEM: ÎDARE HEYETt 1) Açılış 2 Divan seçimi, > 3i idare heyeti ve murakıp raporunun okunması, 4^ İdare heyetinin ibrası, 5> 1970 senesi tahmini bütçenin kabulü. ft İdare Heyeti. Murakıplar, Haysiyet Divanı ve Balotaj heyetlerinin seçimi, 7i Dilekler. 8 Kapanış. > fReklâmcılık: 74) 401 Hacı Hâcer AKEL ruhuna Mevlit okunacaktır. Dost ve akrabalara duyurulur. Dr. Selâhattin AKEL (Cumhuriyet 389) cğrelim Üyesi, öğretim Görevlisi ve Asislan Alınacaklır niyarbakır Tıp Fakültesi Dekanlıgindan: 15 Ocak 1969 da Diyarbakır'da 1. smıfı öğretime başlayacak olan Diyarbakar Tıp Fakültesinin tıp öncesi. temel bilimler ve klinik bilim dalları için Prof, Doçerıt öğretim görevlisiuzman ve asistan alınacaktır. Özel kanunu ile aylıktan ve Üniversite tazminatmdan başka mahrumivet tazminatı ve sosyalleştirme tazminatı verilecektir. D.T.F Dekanltgı Ankara Bürosu, Ankara Tıp Fakültesi Kat 3/455 SıhhiyeAnkara Sekreterliğe baçvurmalan. (Basın: A 5047 10118/379) Islanbul Liman Başkanlığından: 31 Ocak 1969 Cuma günü saat 10 00 da güverte ve makine lostromolugu smavlan yapılacağından. deniz hizmetleri smava gırmeğe müsait olanlann 29 Ocak 1969 Çarşamba günü akşsmıns kadar Başkanlıgımıza ö ilfln oînn'ir 'Basın: 29887/396*
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle