20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
(Sumhurîye! BAStN *HLÂK VASASINA TJYMAY1 TAAHHÜT BDKR 8ahfW : NAZniK NADÎ 0 Genei *ay<n MfldOrt: ECVET GfjRESÖ» Sorumlu Yarı tjleıi MüdüruEROL DAI.M Itnn rt Yayan CUMHURfrET MATBAACLL1K ve Guctocllik T. A S. • Caâalojlu Halkevl »okaJt No 3941 Edlrn» Hanı ADANA T*l«ten: « H * ANKARA: AUtfirk Buirsrı Yener Ap. . Tenlgchlr Telefon: 13 M 30 13 00 W 12 »J 44 17 57 3İ # tZMİH: r«vzipa«a Buhran, Altaroglu tshaoı 104105. T«l: 11230 tLLZRt: BUROLAR ABONE Sttielik 3 aytık ve İ L N Türklye 75 00 40.00 32.00 Haricî 198.00 99.00 49.50 Saah* (aUfctu) 3 1 4 5 inel «aUalard* («tnttml> 8 J o d talıltelet Nisaa Nlkâh rrl«naı« Dofum (MaKtu) U • Ölüm Mevtlt TiMkkflt *• k u ı t v«m* I «m 100 • Ölura. M«*Ut. I^tkkOt <*•» 00) • «• IM • KO U ı a U » 40 ı SAYIS1 25 KURUŞ 44 üncü yıl (Baştarafı 1 ıncı aahifede) Hukuk kurumları, ünıversıte Ve bakanlık temsılcılerınden scn ra Ankaradakı yabancı mısyon başkanları da ulusal kıyafetlerı içinde kıdem sıralarına gore teb rıkata katılmışlardır. tıklâl Marştnm çalınmasl Tt saygı duruşunda bulunulmasından sonra Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay geçit resmıne katılan bırlıklerı denetlemiştir. Okulların ızcı oymaklannın ge çısınden sonra, Kara. Deniz, Ha va Kuvvetlenne ait bırlikler bır sjeçit resmı yapmışlardır. Pakısfan Cumhurbaşkanı Eyüp Han'ın da ızledıgi bu törenlerd e zırhlı araçlar geçerken. gök yuzunde de Hava Kuvvetlennin jetlerı çeşitlı gösterıler yapmıjlar ve parasütçüler de atlayıı yapmışlardır. Gece, büyük bir fener alayı duzenlenmiştir. Modocı Fath (Baatarab 1 ineı tahHede) İS IBCİ Lui'y» alt bir şatoda Belediy» Başkanı Charpentier tarafından kıyılan nikâhta, civar köy lerden gelen pek aı bir meraklı kitlesi hazır bulunmuftur. Tören gayet mütevazi bir hava içinde ce reyan etmiştir. Türkiyede dansör olarak tanman Talat, Paris'te dekorasyon öfrenimi görmettedir. 27 yasmda. çok yakışıkh Türk genel nikftha Mao stili Prens dö gal bir ceket, kas« pantolon ve taraklı ıtil bir mokasen ayakkabı İle «e!mi*tir. Fath ia« gri renkte rob manto ile geni| gümü» tokalı «iyah ayakkabılar giymiati. Gelinin »ahitliğini 24 yaşındaki oğlu yapmırtır. Yeni evliler latodan ayrılırken, yol kenanna iki aıralı dizilmif ço cuklar kendilerine çiçek atmn'.ar ve raadet dilemişlerdir. Fath ve Talay Mustang marka arabalarıyla, balaylarını geçirmek üzere tsviçre'ye hareket etmi|lerdir, ^ ^ Ortak Pazar (Baştarafı 1 ıncl sahifede) le özetıenmektedır : O 1967 yılının ilk yedi ayını kapsayan rakamlar yıl sonnna kadar artabilecektir. Fakat, öngörülen konleııjanlara alaşması güçtür. A Fındık dışındaki maddelerde bir duşuklük söz konusudur. Fındık, ihracatı, öngörülen kontenjandan da fazladır. Bunun nedeni, kontenjan miktarının dar tutulması ve FiskobirliSın uyguladığı fiyat polıtıkasıdır. ^ Düsüklük özellikle tütfinde çok fazladır. Tütünün dü?ük olmagı Franaa için tesbit edilen kontenjana karşılık, yapılan ihracattaki azlıktan ileri gelmektedir. Fransa için 2550 ton tütün kontenjanı tesbit cdildi«i halde, 1985 de yüzde 19. 1966 da yflzde 37 oranında tütün ihracatı vapılmıstır. ttalya için de dnrnm aynıdır. 1300 tonluk kontenjana karşılık 1965 de yflzde 69, 1966 da yüzde 55 oranında ihracat vapılmıstır. A Kuru üzüm ve kuru incır lhracatında da hedefe ulaşılamamı?tır SEBEPLER Hedeflerın altında kalışın nedenlerı ise yetkıiilerce »öyle aıralanmaktadır : ft lhracatçılarımızın sornmInlnklarıru dikkate almayısları, Q Kahtesız malların satümak ıstenışı, O Mallarda ıtandardizasyon bozuklnfn, O Yabancı fırmalara karşı taahhutlerm zamanında yerıne getirilemeyisi, 0 Farklı fiat polltikasiBia nygulanman, 0 Alıcıların, taleplerindekl esneklik. Yetkililer, Ankara'da yapılan ve diğer 17 madde İçin kontenjan teabiti ile ilgili müzakere» lerde bu konularda AET temsılcileri tarafından güç durumda bırakıldıklannı löylemislerdir. Bu müzakerelerde zeytinyağ kontenjanı tesbiti sırasında, Türk zeytinyağlarının parafin ve motoryagı ile karısık olması konusu uzerinde durduklannı ve bundan dolayı bu madde için şımdilik konten^an tesbit edilemediğini ve 1 aralıkta yapılacak gorüsmelerdt bu konunun ele alınacaiını yetkililer sözlerine eklemijlerdir Millî Piyango dün çekildi 1 milyon 3M 100 lar : lira kazanan 279156 nnmarat numarat nnmarabin lira kazanan 148957 bin Ura k a ı a n a n 395909 277495 015893 315305 285800. 50 bin lira kazanan nnmaralar: 209290 076802 277173 102293 236121 062335 245666 055301 155508 331315. 20 bin lira kazanan numaralar: 371039 310050 370139 252275 387512 305870 079107 01144 070569 080079 370355 273497 117157 398425 378636 061051 224650 197425 31893U 168416. 10 bin Ura kazanan numaralar: 033654 134055 113545 387607 1651H 153258 801309 350704 243312 325733 120668 200104 073755 161947 329955 164195 078256 152968 147421 211337 307270 240342 358370 176125 327581 104718 067029 127171 306831 183M9 233817 356567 167579 165704 384387 223335 158202 264031 391935 189537 306499 295631 004672 285812 049642 282589 039127 164372 169053 355772 5 bin lira kazanan numaralar 261430 124096 307618 148049 178575 026438 366701 201879 246057 117241 007183 203160 270597 350142 200675 227970 380255 252103 107457 140194 181686 316346 313748 070533 141399 115021 344412 367760 159430 282927 129496 009367 070975 185384 290642 047534 14Î990 087104 164113 166018 166013 254075 065054 357031 278205 318*32 167915 018696 335901 307780 206681 037475 110661 187762 057439 064277 108850 243016 152395 204464 366782 233928 136809 000754 132745 2S5J56 107551 296504 189097 371798 051558 308555 126116 182760 161316 134669 246671 165572 154069 162074 278081 060857 300860 264559 278121 256804 067992 337111 163105 145787 152288 026210 215238 270405 263573 125077 237667 354378 133101 089949 320163. F. Bahçe G. B/r/ıf / [Baştarafı SPÜR sahifesinde] tinden jararıanan Zeynel'ın yap tığı ortaya Özkan'ın kale dibinden attığı kafa şutunun gol olma>ışı hıçbir şekilde izah edılemezdı. Bu mutlak golluk pozisyondan ıki dakıka sonra ayni Özkan. Salim ile yaptığı verk»ç sonunda topa biraz duzgun vurmuş olsayaı, Fenerbahçe yine maEİup duruma duşerdi. 28. dakıkada \ ine bu oyuncunun fevkalâde güzel bır şutu dıreğı yahyarak avutu boyladı. Bütun bu olanlara rağmen seyirci yine de Fenerbahçe'yi alkışlamak için f:r=at arıyordu. 41. d'akikada O3un. SarıLâcivertlilerin ilk Eyüp Han'ın kutlaması Altındağ Aydımpor 1 1 Hakenıler: Turan Mercan (7) L. Keçelioğlu (5), Y. Marmara (8). Altındağ: Hayati (5) . Kemal (6), Yurdaer 16) Akın (5), tstnail (6). Turan ı7) Ahmet (5). S u b u tay (8), Şeref (5), Ömer ( ( ) , R e m d (6). Aydınspnr: Gültekln (5) Atamer (5), Nmall (6) Sava? («I, Aktay 16). Sıddık 14) B. Erdogan (4). İzzpt ı7), K. Erdogan (5), İrfan (S), Oklay.. Maç.n gollerini 29. dakikada S u butay v e 36. dakikada Oktay attılar. Stad : Schlr. Hakemler : Hüseyln MalofİB (8). tbrahim Menter (8). Tevftk Alkan (8). Sakarvaspor : Saadettin (8) K. tbrahim (S), Erdogan (5) Oktav (6), Muammer (T), Besir (6) I. tbrahim (5). ttmrt (6), Ferhun (7). C»vit (3) (llban 7), Atillâ (7). Orduspors : Dnrınn (1) 9** ner (6), Nevıat (6) Er«! (7), Orhan (7), Taner (t) Erran (8), Sevkin (4), tsrnall (S), Tener (5), Adnan (8). ADAPAZAR1 77. dakıkada Ferhun'un kafa golü ıie Sakaryaspor m»çı 1 0 kazandı. tlhan I I G V N Sakaryaspor Orduspor V. S. : 1 : 0 Stad : Sehir. Hakemler : Necdet TttrkantM (ft). Halit Uzer (7), Kemal K> nalı (7). Zonguidakspor : Talçın (8) Metin (6). Saim (7) lnmall (B>. Turan (7). Mttzaffer (7) Daryal (7), Hasim (6), Mehmet (6), Halil (6), Cafer (0) (TJgflr 5). Afyonspor : Metin (4) Mehmet (6), Farnk (6) Bnrhan (6). Günçör (8). Zekii (5) Fahri (6). Akın (6), Tnncay (5) (Hatay 7), Cengiz (5), Mehmet (6). ZONGCJLDAK Zoneuldakspor, kuvvetli rakibı Af\onspor'u 70. dakikada Daryal ve 80. dakıka tçinde kale önundekı karambollerden golıi atmış, Afyonspor ise 79. dakikada Burhan'ın ayağından frikikten tek golü atmıştır. Hayri ÜNLÜTCRK Zonguldak Afyompor :2 :î Ka8tamonuspor :2 tzmirspor :1 Stad: Sehir Hakemler: Orhan Ağan ( t ) • Ata Bahri (6), Ooian Acar (9) Ka^tamonuspor: Metin (7) Ugtır (7). Mustafa (9) tsmail (8). Atillâ («), Nedim (9) Rem li (9). Muharrem (10). M. Adnan (6). Adil (7). Raif (10) Izmırspor: Faruk (7) B. Meh Çoşkun ÖZLER met (7). Erdinc <6) • Tnneay C), Semih (6). Sezer (5) Burhan (5). Ravonoviç (6), R Mehmet (5), Tunrav (8) Nazmi (4) KASTAMONU Kastamenuspor tzmirsporu Stad: Sehir 21 vendl Maçın gollerıni 37. daktkada Hakemler: Veli Needet A n g Raıf. 44 dakıkada Turaay. ve (8). Hahm Eraydın ( 7 ) , Orhan 49. dakıkada Muharrem attı!»r Be«ık ( 7 ) Kadri KESKtN Boluspor: Mehmet ( 7 ) Mete Saat 10.50 de ise Pakıstan Cum hurba'ikanı Eyüp Han. Dısislerı Bakanı Pirzade TBMM'ne gelve .«on fırsatım kaçırdı ve devre mısler ve askerî törenle karsıgolsuz kapandı. lanmışlardır Eyüp Han, Turkıye Cumhuriyetinin KuruluşuIkinci yanda SarıLâcivertlinun 44 üncü vıldönümünü Suler biraz açılır gibı olmustu. Fanay'a çu sSzlerle tebrik etmişkat yapılan akınlar pek cılız tir: kalıyordu. 55. dakıkada Birol'un «Memleketlerimiz arasında kar şutunun avuta çıkmasından ve desçe münasebetlerin daha çe82. aakikada da Nedım'ın attısı lismesi. Türk milletinın («aha kafa şutunun Ajdın tarafından kuvvetlenmesi arami7dakı ılisÇİ7SI uzerinde kurtarılmastndan kilerin daha da derinlik kaıan*oma 74. dakıkada Abdullah'ın ması için Tanrıva dua ederim.» yerıne özer sirdi. Tabiı bu deSunay. Eyüp Han'a $u shz!erğişikhk de bır sonuc vermeyele karşılık vermiçtir: c«k ve Fenerbahçe. kotü nyun«Mukaddes rttnOmüzde aralarına bır yenı^ıni o'aha ekledıkmızda bulunmanız bize kıvanç tPn sonra, Istanbul'un yolunu vermistir. Pakistan ulnsnna en tutücıktı derin say?ılarımı sunanm.» Konuklar, Senato, Meclıs Ba?kanlar ile Ba?bakanı da kutlamışlar ve Cumhurbaskanının riaveti üzerine Şeref Salonunda bir süre istirahat ederek sohbette bulunmuslardır. Stad: Şehır Hakemler: Nevzat Tansuk (6), Hipodrumda Teoman Paraer (6), Halit Arögleden sonra Hipodrumda hir pak (5) Malatya: Zeki (S) (Erdem 5) geçit resmi düzenlenmiştir. IsBurhan ("). Yusuf (5) Samı (6), Bedri (5), ökke? (6) Selâhattin (4). Necmi (7). Vedat (5), Pano (7). ö m e r (6) (Bastarafı 1 Inci sabifede) Adana Derairap«r: Ahmet (5) KONUŞMALAR VE Bahri (5), Kubilay (7) Ali (6), | ClTVIHURh'ET K. Ya»ar (4), Gundüz (5) Yaj kup (8), Yaıin (5). Selami (5), Mutad olduğu üzere dün de ko ! Orhan (7), Vedat (7). nuşmalar yapıldı törende. İlk ko j MALATTA, nu^an Vali Poyraz. iktidardaki po Golleri 23. dakikaaa Orhan, 34. litikacılara parmak ısırtacak şeyler dakikada Vedat (Malatya) attı. söyledi ve sözünü söyle bağladı: Mıç eanaıında ıtadyomun ya• Geri kalmışhk geride kalmıstır. Artık tasalanacak bir şev yoktur.» nında bulunan insaat duvarı çoktü, mac teyreden 100 çocuk alDaha sonra sözü TMGT Genel tında kalai, 4 çocuk yaralandıBajkanı Alp Kuran aldı. Cumhurl fından hastaneye kaldmldı. yetin temcl kavramlarını trk tek izah etti ve bun'ara u\ulmadıjı Golltr: 23. dak. Orhan. 34. dak. tskdirde kutlanan bayramlann deVedat. 53. dak. Selamı, 82. dak. ğeri Ü7erindcki kuskuyu belirtti. Selihattin. MTTB Bsskanı tsmail Knhraman Bahaettln ERDEM ise SÖ7P niyazla başlndı. Vietnama giden TİP Genel Baskanı Aybar'a ÇHttı. Marx ve Lenin'in yurdumuzda okıınm.Tîindan yakındı. Az daha konu^^a^'dı hcr halde kendısini ca mide hissedecek bazı vatandasların Stad : Sehir. âmin sesleri de yükselmeye başlaHakemler : Orhan Korkmaı (9), Nurettin Klbarer (8), Ce yacaktı. mal Sayın (8). tŞCAVIN ERLERİ Ko«aeli : Metin (7) Salita Tören sırssında askerler gpçer(8), Bnrhan (fi) Recrp (7), ken Garnİ7on Komutanı ve diâer Tıldınm (4). Erol (5) Ferruh generallerin vüzleri gülüyor, atlı (S), Kimil (7), Ahmet (7). Muspolisler geçerken de Vali mpmnun tafa (8), Nnrdao (9). Kötahyaipor : Ekrent (18) memnun gülü\ordu Bu »ırada ckul Mehmet (4). Necmi (S) All lsrın tören yürüyü^'i icin uzun u ! (S), thsan (7). Levent (5) Ha zun marşlar çalan Belediye bandosu da daha sonra geçit töronine baî Kİ (8). Talçın (8), Atillâ (8), layınca bir vatsndas Belediye Rei , Cemal (7), Abmet (7). si İ»cana »ovle bir baktı ve: «Tabii !" t başkan da eülmeye başladı. Öyle ya j1 Kocaeli, kendi sahasında 31 bunlar Ha Hâşim îşcan'ın askerleri» mağiup oldu. ' deyiverdi. tlk folü Muttafa 7. dakikada •ttı. fkinci devre golleri: 46. Ha kikada Mustaf». 61. dakikada i Levent. 80. dakıkada K°naal, 89. dakikada Ahmet attı • f 131. (Baştarafı I ıncı sahıfrde) Cevdet DEMtRKlRAN doz'i da artmaya basladı. Bir defasında kendisine: «Kaymakam bev ilâcı devamlı ah>or«unuz. Kritıi hir tesiri olmasın?» dediğimde hana: « » yapayım Savcı hey karde^im, eorüvormn ya ndamlar beni kahre fttad: $fhlr dlyorlar, ilâç almaz da ne yaparsın? Bu kadar da olmaz ki. artık Hakemler: Hlkmet Knlankaya «ıhrım tükendl» seklinde cevap ver (!) • Avtektn Dlnkılıc (4). HüsnB diğinl nakletmiştir. ötdemlr (4). Cfaktpor: Omrr (3) • Mazhar KAYIP HİrviETÇt (i), Fehmi (4). Ümit (8). t'nver Savcı Fikret Olga ile, Ibrahim (3) • (B. ttmail 3) Murat (3). \. Sonmez. gizli yapılan soruşturmathsan (3). K. Mehmet (2). B. Meh da «Gizll kalmıs blrçok hınuslftr met (3). Fevrl (8). Do»»n (2). aydınlanmıştır. Olava. dnlaylı da Prtrolon*' Gençlik: Vüksel (fi) Yılmar (S). B. Ahmet (3) Vi olsa etklli nİHiı jahıs ve knnular uzerinde cnk dikkatlr durulmakta, hat (4). K. Tamer (4). Tmaz (6) büfün Iddialar drterlrndlrilmekttyu (4). HösnU (4). tsmet (5). tedir» demişler, daha fazla bilgi Derya (4), Bebfat (4). vermekten kacınmıçlardır. U5AR «Ceset uzerinde otopsi yapılaPetrolofls Gençlik üsaksporı kendi sahasinda 21 vendi. M a cak mı? Sorusuna Fikret Olga, çın jrollerlnj 10 dakikada penaltı •Lüzum görülürse» cevabını verdan Tınaz, 53. dakikada tsmet, ve miştir. 75. dakikada Fehmi attılar İİginç olaylar Malatya Ad. D. Spor 2 2 îstanbııMa bavrara Kütahya8por Kocaelispor :3 : 1 Olavların arrlındaki Viranşehir Petrolofisi Uşakspor :1 Dunku torenlerde bazı ilginç ola\iar dıkkati çekmiştir. Feyzıoğlu Ue Ecevıt tokalasırken fotoğraf çekmekte gecıken foto muhabirlerıne Feyzıoğlu «oh ya, ob ya. çekemediniı va:» demiştir. «çektik beyefendi» dıven bır foto muhabırina Fevzıoğlu «bir gfln Bülend ile (Baataratı 1 tncı Mhifeda) size örel poz vereceğiz» cevabılerin »ayısında iıe bir azalma nı vermıştır. gorüldüjü ortaya çıkmaktadır. Torenlere gezıde bulunan BU TILKİ TAHMLN CKMP Benel Baçkanı Alpatlan Sosyal Sıgortalar KurumuTurkes ıl e MP Genel Başkam nun yıllık çalı?ma raporunda, Osman Bolükbaşı'mn katılmayi1 milyon civarında olan »igorşına karşılık TİP Genel Başkam ve talıdan, 2000'ı menlek hastalıftı dığer üvelerin. fraksız gelişleri olmak üzere. 125 bine yakın bır goze çarpmış ve bır ara Mecli» kıımının i» kazaaı ve meslek Başkanı Bozbevlı. Demirel'e hi haıtalıjından, tedavi görmek taben «Bunlar neden bizlm (ibl için kuruma muracaat edecejıKİylnmezler?» sorusunu vdneltnin tahmin edildiği belırtilmekmışîır. tedir. Yine 967 yılı içinde t? kaAnıt Kabır'de cebinden çızası ve meslek haltalıjı yüzunkardığı bır kâğıda bakarak özel den i» göremez hale gelenlerin dfftere yazan Cumhurbaşkanı sayısının 2950'vi. öienl^ıin «ayıCevdet Sunay. TBMM Şeref suun ise 750'yi bulacagı tAhmln Salonunda Eyüp Han'ın tebriki edilmektedır sırasında fılım ve fotojraf çe» Raporda, 985 yılında if kazaken basın ve yayın mensuplan* »ı ve meslek hastalığı geçirenna «Su ısıt> kesin. Gdslefim lerden binde 29'unun malul clrahatslz oluyorj demiçtır. duğu ve binde T'sinın oldüğü Anıt Kabıre geç geldigl için beurtılmekte, 967 yılı için bu okoşan Demırelın koluna bır sü ranlann farklı olmavtca|ına re sonra CHP Genel Başkanı isaret edilmektedir. Îsmet tnönu gırmış ve kısa bir Sosyal Sigortalar Kurumu iş soh'net etmışierdır. tnönu. bu kazası ve meslek hantaiıgl yüarada üşuyunce koruma amirin zunden daimı ışgöremez duruden paltosunu istıyerek giymışma gelenler ve ölenlerın dul eştir. ierı. çocukları. ana, baba, kar! Daha sonra Tural'ın koiuna deşlenne ödedığı gelırlerde ce j gıren Inönü. «Gel benimle» debüyük bır artış olmuştur. 965 yı| mış ve bırlikte Cumhurbaşkanı lında toplam olarak 16421 kısi Kurumdan gelir «lırken, 966 yıSunay'ın defteri imzalaynını ialında bu rakam 19909'u bulmaslemıjlerdir. tur. Sıgortadan gelir alanların • Anıt Kabre frakına »iyah papvon takmıj olarak gelen U »ayısında, bir evvelkt yı!a oranla co 16 irtiî olffiujtur lastırma Bakanı Saadettin Bil» giç'ın ayrılırken papyonunun degişmı? oldugu ve yirmi daklka ıcinrie bevaz papvon bularak (Bastarati I Incl lahılede) protokol kuralını verine jetlrkonulduktan tonra TÖS YürütdıSi ilgıy'e izlenmi$tir. me Kurulu üyeal Doç. Dr Türk* kaya Ataov sunları söylemi(tır: «Gerl bırakılat* bir valanda ystamanın maddf ve manevl ıtdırabını kafalirında ve kaha (Hastarafı I Incı tahıtedc) Iravvete karsı kaklı direnmenin çegin nihayet kavranmı* old«bltincini viirekterindp ve eylem ğuı» gssteri>or^ . lerinde rasatan Stretmerıler *in' Yonftmeilk, '8a|tik Mkanbdirllemivecektir.ı £ının bütün illerde yaptıfı anAtaöv bundan aonra öjretketten sonra hazırlanmıs ve menlen Ata'nın huzurunda bir hızmetler, hizmetin yapıldıfı dakika laygı duruıuea davtt etyerdeki mahrnmiyet şartlarına mıstır. Saygı duru$undan «onra göre, para ile drferlendirilögretmenler dagıimıslardır. mistlr. Meseli Adıyaman ilindekl Koçah Saflık Ocagına gldecek bir hekim maa$ından gayrf, vazife afırlıti ve mah(Baatarafı l ıneı tahıfede) rumiyet sartları ödenefi olaren halk bir anda arâbayı çevırrak 1200 lira. seyyar hlzmet ödenegi olarak da net 900 li mıs ve «Ya»a lnönu» bagırtıları kalabalıgın daha da toplanra alraaya hak kazanacaktır. masına veiile olmuftur. A>rıca, hekim e|er oıman ise Bu arada tnönü'nun bulundu100 lira ile 400 lira aragında gu arabayı havaya kaldırmak ek ödenek alabilerektir. Ba isteyen kalabalık, devriye gezhesaba nazaran maam 840 lira rn mekte olan Toplum Polisi taraolan s ç bir hekimin ellne fından önlenmek iatenmistir. Bu avda 25flfl • 3000 lira ceçebilearada kalabatıktan bayılanlar ol cektir. muş, Toplum Pohsınin ekip hallekimlerde olduğn gfbi T8» lino'e gelmesi ve yolu güçlükle netmelik, yardımcı «atlık ptraçabilmesi üzerine îndnü'nun soneli için de 600 liralık seyarabatı zorlukla halkın arasınvar hizmet ftdeneti 300 • 8 M < dan sıyrılmıstır. Kalabalık CHP lira armnda degisen mahrnGenel Başkamnın arabasını miyet ödeneğini kabul etmlf* <Yasa Inonu» bagnsmaları aratir. Yükıek oknlu bltlrmff sındi koşarak takip etmiştir. yardımcı pertonele iıe aynea Meslek hastalıklan Makarios (Uagtarafı 1 ıncı sahifede) tehdit edemez. Iki Hapandren artık bir shasi güc teskil etmemektedirler. Baba Papandren yaslanmıstır. Cstelik basarılı olmamıs ve \atamm zarara sokmnstnr. Andrea Papandren ise memleketin siyasi hayatına hiçbir zaman katılamıvacaktır. Adalete hesap verecektir. Adaletin verecegi karar bir tarafa. ordo, Andrea'nın ilerde sivasi mevcndiyetini kabul etmivecektir. Ynnanf«tan \nirt» viİ7jlnden d«rt değerli yıl kaybetmiş ve memlekettf ikilik tohumu atılmıstır. ERE Partt«i de artık mevrut dejHldir. Tarihî karveri aalında Karamanlisin sivasi hayattan çekilmesiyle sona ermistir. Hattâ ERE'nin göreıinin artık sona erdigini. memlekrtin ihtiyaclarına> eevap vermediğini ve baska sekiller aramak terektigini. 1966 yılında vazmıstık. Karamanlls de bu kanıda idi. Şayet Karamanlis veniden sivasete karısmak karannı almıs ol«avdı. halkın huznrnna FRFnin lideri olarak çıkmazdı. Veni bir parti kurulordu. ERE 1964 ten sonra hata iiıerine hata Isiedl. tzlediftt tatnm. asırı «ol.ı ve Merkez Birli|İne falzmet ediyordn. Geleneklerini nnattu. Demacojive kapıldı ve genel seçimlerin 28 mavı«ta vapıimasını kabul etmekle memleketi nçuroma silrfiklemete ramak kaldı. Milletin istemesi halinde ve olavlar gerektirirv ERE PartisindeTi merârekete hizmet edebltecek sadece Karamanlls kalmaktadır.» (Bastarafı I inct sahtfede) ögrenci temsllcileri, valinJn gelmesini istemişler. bu sırada Vaii Vefa Poyraz, Okul MUdürü tbrahim Kafesoglu ile kcmusmus ve olayı ögrendikten sonra gerekenln yapılacagını ve ögrencilerin daf Uarak yolu açmalannı litemistlr. Okul Müdürti ve Emniyet Müdür Muavini Yasar Okçuoğlu ögTencilere hitaben bir konusma yapnııslar. isteklerinin yerine geleceglnl ve okul önüne bir geçit lsareti ytpılacagıru söylemeleri Uzerine »grenciler saat 22.25 den itibarea yolu açmıslardır. Arkadaşlan Yol iki saatten fazla kapalı kaldı Şehri hava alamna ve Traky&'ya bağlayan Mıllet Caddesj ögrencilenn yolu oturarak tıkamaları dolansiyle İki saatten fazla bir süre kapalı kalmıstır. Bu sırada troleybüsler yolda kalmış trafik Aksaray meydanınd&n itibaren kesilmiş ve Topkapı istikametıne giden araçlara Vatan Caddesi ve Oğuznan Caddesinden, Aksaray istikametine gıdecek araçlftra da Topkapı'dan itibaren yine Vatan Caddesinden yol verilmlstir. Öğretmenler Inönüye Boîuspor Kayaeri :3 Samsıınspor Toprakspor Hakemler: Tnrhan Tepeçall (5), Tf. ftkten (5). t . Onen (5) Samsıınspor: Bnrhan (5) • Ahmet (5). Mustafa (K) t ı l m a ı (6). Coskun (7). Cengiz (0) • Samı (7) (Sedat 5), R. Ahmet (7). Rıfat 18) Orhan (7) (Hakhı 7). Acun (6) Toprakspor: Hüsevin (4) (Z« ki (3) Oktay (6). Seçkin (5) Havatı <4). B. Dogan (5). C | n r (3) K. Dogan (6). Avni (3). Birol (6) l.cvent (5) (Refik 4), En ver (3) Sam~ı;n5Dorui vegâne golünü 43. dakıkada Rıfat attı. V. S. : 1 :0 (7), Israail ( 7 ) • Nail ( 6 ) . Suat l " ) ( B a n s 5). Fefhi ( 6 ) Veaat (6), Hügeyin (5) ( C e v h e r 8 \ Abidin ( 7 ) , Olcay ( 8 ) , Muharrem (7) Kavserisptfr: Razkullah ffi) Orhan (5), B. Oktay <6> L'gur (*), î s m e t ( 8 ) (Erdoğan 4). Nuri (î) Erol ( 5 ) . K. Oktay (5), Cemil ( 5 ) ( Y e n e r 4), Celâl (8), N i y a ı i (3) KONTA, Boluspor Kayserispor'u 31 yendi. Maçın gollerini 3 üncü daklkada Muharrem, 59 uncu dakikada Cevher, T3 üncü dakikada N i y a zi v e 84 üncu dakikaaa da Abidin attılar. Naim B Ü L B Ü L Öte yandan gorüîtüğümüz bazı llçeliler, Kaymakamın ölümünün ikinci günü ortadan kaybolan bır hizmetçi kadından bahsetmektedirler. Iddiaya göre Ka^Tnakamm 81ü münden üç ay önce Viranşehirde Yenimahallede oturan evli bir kadın, Kaymakamın evine hizmetçi olarak girmiş ve ölümün ikinci gü nü de ortadan kaybolmuştur. Ölüm den bir süre sonra Urfada bir memurun evinde hizmetçilik yaptığı tesbit edilen kadın oradan Adanaya ve tstanbuia giderek izini kaybetmiştir. tlk tahkikatı yürüten Savcı tbrahim Sönmez. böyle bir hizmetçmin varhğmdan haber dar nlınadıklarını söylemijtir. net 200 • 300 lira ek öeret • • « rilecektir. Yönetmelik ilk aafhada sajlık hizmetlerinin sosyallestirilditt hölçelerdekl bütün sağlık ünitelerini kapsamına alıtııştır. tkinci safhada. sosyalizas'on dıtındaki böleelerin değerlendirilmesi yapılacak. t oylece her hekim nerede, ne kadar para alacağını bilebilecektir. SaShk ve »oyal Yardım Bakanlıtının ,çfklere nyan vönetmelieini bf. »lumln karsılıvoroz. Isterit kı diier Bakanlıklar da hizmetlerin ağırlıgına ve şartlara Köre, kendi personelleri için bSvle kararlara rarıınlar ve külfetlerle nimetler arasında bir denge kurulabilsin. Zira doğunmn kalkınmaıı sadece yol yapmakla degil aynı zamanda devletin o bölgeye girmeıiyle, o bölgede yerleşme»iyle «ağlanacaktır. StVAS Sıvas • Kayseri 1 1 1e rl arasındaki gerginlik devam ederken, öncekl gün sehrimize Kay seriden U zivaret Zeki Isık adlı k bir Is adamı tarafından yapılmıştır. Zafer Otobüs tşletmeleri ortaklanndan olan Zeki Işık, bir av kadar bnce aynldığı Sivas'a dV tnerek işinuı başıra geçmıştir. Bu arada, Sarkışla. Gemerelc ?e Gürün ilçplerindeki Kayserıli sâkinler de ışlerinin başlanna dönmüşlerdir Öte yandan Kayseri Ue tıcarl llişkilennuı kesilmesl üzerine gıda nıaddelerl imâlcisi 30 kadar t& cır, 1 milyon lira sermayeli bir U mıted şırket loırarak, karamelâ, ADANA öncekı gün DJ büsküvi, helva ve benzeri rnadde ler imalı için tesısler kurmusla^ rak istasyonunda ticari esya dır. Bunun dışında caniı hayvan yuklü bir vagon yanmıstır. D. D.Y. 6. l$letme Müdürlüâü, ka tâcirlerıyle manıfatura eşyası satan toptancı esnafı da gereklı tedzamn sürtünmeden ilert geldibirleri almjşlardır. Bildınldiğine ğini, tekerlekler altınd» çıkan göre, Kayseriden yılda 4060 mılkıvılcımın yansının nedeni clyon lira değerınde mal alınmakta dugunu «oylemisler, daha fazla dır. açıklımada bulunmamıslflrd'.r. Sivas ve Kayseri arasında iş ve ticaret alanında münasebet ve kaynaşma gelisiyor ADANA öncekı akşam Tellidere mevkiindeki köpruden uçan özel bır arabada Semerkan Tuzel adındaki kuaför bâyan ölmıiş, arabayı kullanan Nevzat Kavuzlu aa a|ır iurette yaralanmıstır. Saydam yapan v* UffVirl Btılllocasından ayrılan Semerkan ile kazayı yapan Nevzat'ın alkollü oldukları »nltnlmııtır Köprüden uçan arabada bir kadın öldü 2.000 lira kazanan 236666 171900 325696 138351 181197 1.54914 062683 348880 238097 175106 079588 093091 052560 152158 378766 378561 314216 331998 204306 142497 003679 240177 174437 173502 150915 009697 080935 352669 140391 328005 1S9161 388791 İ4M64 130745 115007 087508 377406 176201 325418 057321 143555 125576 265116 1572R6 311985 127076 105521 026513 176312 093114 050582 180793 034158 151161 316165 020005 272759 154465 391770 048*87 395641 128746 183069 083126 380822 .296?» 387518 306606 038708 123(03 159242 157855 2857*4 134053 171826 350801 373483 1*1002 1*1411 191143 15613» 153061 •M 108560 254500 126691 049498 138341 323522 048083 064811 257448 007965 022609 238154 027481 337659 300667 226310 13." 111 295503 2174» 150014 156468 023564 235393 101958 174029 155465 300401 177820 153594 200352 237911 683722 ÜRFA ürfa'da dün bir cinayet ıslenmiş, tahrıp müfrezetinden Çavus Halıl Akil ile Onbası Mehmet Kotan, hıç yüıünden önce münakasa etml», daba sonra kavgaya tututmuılardır. Iddiaya göre, Zırhlı Sflvarl Alayı Sineması arkasınaa meydana gelen kavgada, hırpalanan Onbası Mehmet Kotan, kaıatura ile Çıvu» Haltl Akil'i vurarak öldürmü<itür Bir onbaşı çavuşunu öldürdü nnmaralar : 330374 320137 076064 377900 265354 177253 377750 154052 176194 319573 166527 375058 373479 274577 382947 214988 363152 194947 137269 116440 012687 223908 208730 350438 185510 178964 260204 271308 182751 000142 066453 068698 255468 378212 381310 171742 137282 10122» 049682 026350 179015 17775» 447547 05028» 097483 121972 001913 168453 005850 248987 052046 129751 392269 062886 010881 232382 123707 152204 366741 190802 377243 073165 019745 280902 20759* 299035 054976 257629 051930 112841 237173 399003 255356 297621 377879 108796 062314 309765 306025 : 105149 lira kazanan nnmaralar Batı Almanya Çalışma Bakanı geliyor ANKARA (Cnmbnriyet Büroin) Batı Almanya Çalısma Bskanı Hans Kantzler, bugün Ankara'va geleeektir. Çalışma Bakanı Alı Naıli Erdem'in dâvetlisi olan konuk Bakan De Almanya'daki Turk isçilerinln sorunlan görüşulecektır. Alman Çahşma Bakanı, 2 kasımda Türkive'den ayrılncaktır. Son tfört rakamı 0780, 8702 1891. 4183, 3479, 3041. 8867, 3063 »11«, 8285. 0858. 6198, 3383, 3811 2676. 4210 olanlar. Eşya yiiklü bir vagron yandı «H tin kaaanan numaralar : Son üç rakamı 018, 140, 861, 577 olanlar. 100 Ifra kaıanan nnmaralar : Son iki rakamı 73, 70, 89, 25 olanlar. 50 Itra kazanan narnaralar : Sonu 7 ve 0 olanlar. M////yefç//er (Bastarah ı tnct tahifede) jekküllenn ıştırakıyla yapılacak mitınge bütün Anadolu halkı davet edilmistir. (â.a. Yolcusu komaya giren uçak Samsun'a indi SAMSÜN Trabzon • Ankara seferi yapmakta olan TUrk Hava Yollanmn P27 «TON» uçağı. komaya glren bır nasta dolayısıyıa, Samsun'a lnmek zorunda kalrraş tir. Kaptan Ptfot Ahmet Dir « vöne timindekl F27 «TON» uçağı (le tedari edilmek Uzere tstanbuia gelmekte olan All Tosun adîı yolcu. Samsun'a yaklasılmakta iken ansızın komaya girmiştir Bunun Uzerine kaptan Diner, uçağını Samsun'a indlrmlş ve Tosun bır hastaneye kaldırılmıştır. Ancak Ali Tosun kaldınldıgı hastanede olmUatUr. İSTANBUL'DA. öte yandan Komünlzmle Mücadele Dernegl Üsküdar ve Beylerbeyi şubelerı tarafından düîenienen «TUrk milliyetçiliği ve komUnlzm tehlikesi» mitıngi dtto Üskudar iskele meyrlanmda yapümıstır. Toplantıya Yuksek îslâm EratitUsü Mehter Takımı da katu mış, çesltli kuruluslara mensup konuşmacılar sö» âlmıstır. emprime elbiseleri Radar Reklam: 718/12950 Voleybol TBastaratı >POK sahıtetınde] melı geçen ma;ta. Romenler hücumda ıvı. müdaiaada zayıftı. Buna rağmen Bulgarlar raklplertnden daha ıyi bir oyun çLkarroadilar fakat füzia vonjlduklan içln bıraz da Çek hakeminin aleyhlerine çahşması sebebiyle bu maçtan maglup ayrıldılar. Ve finale gırme haltkını kaçırdılar 1. Set: 12/15. 2. Set: 15/10, 3. Set: 15/17, 4. Set: 15/16, 5. Sat: 15/12. sınd* Belçüta, Fransa'yı 5 • 1 maglup etti. Oyunun ietlerı 8/15, lî'12, 15/10, 15/10 «on» erdi. tkinci mUsabakada Macaristan, Yufoslavya, önünde zoTİanmasına ratmen müsabakayı 3 1 kazanabüdi. tlk seti 15/13 kazanan Yugoslavya oyunun dıger setlerinda durunca, Macaristanın işi kolaylastl 15/11, 15/10, 16/14. KALORİ SHELL Sh< Müracaaf İSTANBUL TELEFON : U& 57 45 • 4 7 3 2 77 . 21 73 ANKARA TELEFON : 17 56 8 8 • 13 2O 7O Kalorifer Y.afcıtı [fuel oil l Genç karmalar Çeaitli sahalarda oynanan genç karmalar Türkiye Birinciligi musa bakalannda gu sonuçlar elde edilmiftir: Antâlya: 1 Konya: 0 Ankara: 0 Afyon: 0 Giresun: 2 Sivaa: 1 Ordu: S • K*ftamoou: I İzmirde: Belçika, Macaristan galip Çetin GÜREL tzmir"d»»n vazıyor tzmirdekı gUnün ilk mUsabaka Uona: 253i 12954
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle