09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHÎFE ALTI dınlın r e fizlnle blrlikte çalıy tığmız arkadaşlan sevmdıren ve uzen noktaları belırtebılir mısmız'' Ne"Jer oldu? •1962'de şehrimizde GENAR sahnesinde bir serı tamtma konusması ve üç de kabare temsili deneracsi vapıp halkın nabzını yokladım: lyi atıyordu. Ka bare tiyatrosunun Türkı» cde biran önce kurulmasını istivordum. Ankara Mevdan Sahn»si jöneticilerine GENAR bandlarımızı dinlcttim. Onları bu ture ısmdırmaja çalıstım. Bır ara, bu çabalarımı izleven Metin And, Kenter kerdeslerle ısbırligini salık verdi. Onlar da Kabareyi benim kadar sevı\orlardı. Ingilterede daniskasını da K«rmüşlerdi. Bır heveslenır oldular ama fııli bır sonuca ıılasamadılar. Yakın dostunı Giıjriz Sururi ve Engin Cezzar"la kabare oyunları ovnavabılecejımız bır lokal aramaya kovulduk. Avazpasada bir çamasırhane bulduk. Tam programı hazırlıyordum ki çamasırhanenin sahiî>i çamaşırcı kalmayı tercih et ti. Ama, öyle olmazsa bovle, şunün birinde bir kabare tıvatrosu kurmak, ıçimde ukde ıdı. Kısmet bu vıl ımıs. Yeteneklerine eskidenberı ınandıfım ıkı genç arkadasım tıvatrosuz kalmışlardı. Oturduk konnstuk. tstanbulun bu gedigini kapa>acak bir kabare tıyatrosunun geregını sonunda onlar da ka bul ettıler. Sonra, bır bir. bu ise ve uslüba uvgun genç ve uyanık clemanları sevtık. Baslançıçta bazı aksamalar olmadı deJil .Ama sanatçılar şaşılacak zamanda kabare uslubuna geçiver diler. Genç ovunculardan yetısme uyanık ve supl bır yonetıcı olan ve Kseğin Gölçesını de kabareye \akııı bır aslubda sahneye koyan Çetin tpekkava, KOnüllu olarak bıze katıldı. Yıne Genç OvuııcuUrdan Arıf brkın once kabare gercklerının ıçıne gırdı sonra buııa uygun bır muzık besteledı. Ikı av karınca gı> bi prova vaptık. Içımızde bu ture bel ba^lavamavanlar normâl tıyatro oynamamızda dırenenler vardı. Onlar da, zamanla. de{me kabarecı olnp çıktılar. Artık ben bıraksara onlar bırakmaz lar. Hepsı ovunun tadını çıkarmasını ve sahneden salona bu neşeyı tasırmasını bılıvorlar. !>eyircınm tepkısı mukemmel. tleş tiricıler. sa6 olsunlar elbırlığı ile bızi vüreklendırıvorlar. Bunlar ısın sevındırıcı vanları. Ama uzuntülerımız de vok değil. Bazı ıdari ve beledî fnrmalıle guçluklerı kısa zanıaııd.ı çnzülemezse temsıllerımızı vakında tatıl etmek zorunda bırakılacaJız.» 30 Ekim 19G7 CUMHURİYET ALTAN POYRAZ Selmi ANDAK MÜNtHTE OYN4NAN VE OL1MPIYATLARI MIZ4HI YÖNDEN CAVLANDIRAN BİR KABARE OYINU. Korsan Radyolar on yıllard», yabancı ülkelerin deniz sularının hemen bitimine demir atıp, müzik ja>ınları >apan radvolar orta>a çıktı. Bu vericilerin özelliklerı, verpi ödemeden >ayınlarına bol miktarda reklâm temin edip, gelir kaynaklarının yüksrk olusudur. Iskandinav >a'da «Radio Nord» adındaki gemiden \a\ın yapan korsan radyo, son Mİlara kadar ls\eç hükumetnle savas etmiş, reklâmlannı müzık yayınlarıyla süsleyerek çalısmıstır. \ e ondan sonra küpünü korkunç miktarda paralarla doldurarak, ls\eç sularında çeref turları atarak, çekip gitmiştir. Korsan radvolann hirinci derecede dinleyenleri gençlerdir. Bn radvolar, gerçekte bn nesile seslenen müzik turünde >avınlar Aapmaktadırlar. tngilterede ise, «Radio Caroline» buçun gençlerın bir numaralı sevçilisidir. Bu \erici aleyhine, resrai tngiliz çevrelerinde yapılan tartışmalar. Londra sokaklarında halkın numayişleri ile neticelenmistir. Soz \a\ınlarından tüm olarak Rakınan korsan radyolar, özellikle resmî vericilerin müzik yayınlarını baltalamaktadır. S 30 Ekim 1928 tarihli Cumhuriyet'ten BBC TÜRKÇE SERVtSt Inçiliz radyosnnun Turkce T J yınlar yapan bölümüne bnndan öncc de, bir çok defalar değinrnistik. Ayrıca, bn serviste çalısan kıymetli dostlanmızın, bize uzaktan dahi olsa biraz içerlediklerini duvmustuk. Bngün BBC'nin Turkçe vaMnları dinleyicisi olan bir proçram dizisine sahiptir. Hiç bir \azımızda bizler >apılan prodüksiyonların eleştirmesine girismedik. Zira proçram vapımlarında hatalar yok denecek kadar azdır. Spiker arkadaslanmmn konusurken yaptıeı \urgular ise, maalesef, elestirrae konusu almaya deger. L'znn >ıllar yabancı ülkelerde kalıp ejitim gören gençlerimiîin dönüşlerinde. bildikleri yabancı dilin etkisinden kurtulamadıkları saklanılmaz gerçeklerdendir. Yognn bir dinleyicisi olan tngiliz radvosunun Türkçe yayınlarında çalısan spikerlerde, konusurken *urgn hatalan vapmadıklarını, bilmem kim iddia edebilir? Acaba bu serviste çalısan, aıra dili gibi Ineilizce konusan sesleri, mutfak dedigimiz mikrofon arkasında calıştırmak miimkün deiil midir? Bu knmetli spikerler ister istemez. \illarm etkisivle Türkçe konusurken, tngilizcenin havasını teneffüs etmektedirler. Bir radyocu sadece spikerlik degil prodüktörlük te vapabilir, metin de hazırlayabilir. Altı aylık sürelerse. BBC'nin nazi* dâvetine uvarak TRT'den giden elemanların konusmalan o kadar belli oluvor ki, di£er konusmacıların dilimizi bilmediklerinden süphe ediyoruz. Tnkardaki satırları vazarken, asla Türkçe senisin meslekî bilgisinden kuskulanmıyoruz. Fakat ne rapalım bazı sesleri kulaklanmız affetmiyor.. ÇE\iRtLER KULAK TIRMALITOR: Hafif batı müzigl dünvamızda. yabancı bestelerin üzerine Türkçe sözler dosemek. son aylarda i.ice hızlandı. Âdeta bir fabrika temposunda piyasaya bu cins plâklar durmadan sürfilüyor. Çeviri demek >erinde olmaz gercekte. Sadece sarkılara Türkçe lâflar uvdurmak ve sarkıcılarımıza sdjletmek bir moda haline geldi. Bu daldaki müzik alanına bir kaçı haric. faydadan ziyade zarar verivor. Yanılrrmorsam bu gibi aktarmaların en kolaM da bizde yapılıyormus. «La \ie en rose» gibi şarkıları \aratan Jaque Pre\ert gibi sairler, bizim hafif sarkıların dilimize transferini, mânasını anlasalar kimbilir neler düsünürler?... Merakla beklenen «Kabare Tiyatrosu» şeh rimizde «Devekuşu» adıyla açılmış olduğu halde, gene de bu merak dinmiş değil. Herkes merak ediyor ve ilgiyle izliyor şu Kabare Tiyatrosunu?.. Bir «Kabare Tiyatrosu» lâfı her tarafta, özellikle İstanbul sosyetesi (!) karasularında süriip gidiyor ve aydınlar arasında tartışma konusu oluyor. Haldun Taner "Kabare Tiyatrosu,,nu ve bizdeki yankılarını anlattı Cumhuriyet Bavramının Beşinci 'Vıldonuır.u munasebetijle bugun gazetemiz çıkmamış:ır. Zaten BEREC ALTIN SERİ pillerini tercih ediyorsunuz... DikkalL Bu genç kız çok lehlikelidir u tath kız göründüğü gibi zararsız değildir. Çocuk rücutlu kapak kızı Tvviggy bugıin bir genç kızm ölümünden sorumludur. 18 yaşında bir İsveçli kız Twiggy'e bcnzemek için geçen hafta Malmstad hastanesinde can verdi. Doktorlann bütün ihtimamlanna rağ men «Twiggy deli» si kız haftalardır yaptığı zayıflık rejimine dayanamamıştı. Halbukı bütun ülkelerde bu tür «Kabare Tıyatrolan» sadece «sosyetenın bir eğlence aracı» ol maktan zıyade, aydın kışılerın ve halkın devamlı izledığı; avnı zamanda çevrenın gulunçluklerinı ve çeşıtlı tıplerı en ığneleyıcı biçimae yererek topluma yararh olan «sözlu şarkılı tıyatrolar» dır. Memleketımızde de ılk defa Haldun Taner"ın a\nı onemı ve olumlu yonu benımMverek ee<=aretle gırıştığı «Kabare Tnatrosu» jla kendısımn vazdığı ve Çetın lpekka\a'nın sahne^e kovduğu «Vatan Kurtaran Şaban» adh «taşlama güldurü» oyun hakkınoa basında çıkan eleştıri ve çeşıtlı yazılarla bırlıkte, bu yenılığe karsı gıtgıde ılgı ve merak da artmaktadır. Bu durıımu gozonune alarak. dış ülkelerde Kabare Tnatrolarını ızledıkten snnra bızde bu ıçe gırısen Haldun Taner'ın değerlı bılgı ve açıklamalarını okuvucularımıza ıletme\ı uyjun goro/uk. Kendısıne soru\oru7 • yenilikler Hamburg'un ünlü Kabare Tiyatrnsu «Rendez bir gösteri ânı. kabarenin ne yamaıı bir uvarı aracı olduğunu bildıklerınden, bövle bir kuçumsemeye düşmemısler. Wedekind. Jarrv. Apollinaıre Breton, Cocteau, Klabund, Majakowski, Brecht kabare 4it«ratür«me.a» w r < n i ^ c r dıler? Ben sahsen'.A^vrupayaJıer gidıste tiyatrolardan önce Kabarelere ujrarım. Bir ülkenin nabzı kabare tivatrolarında atar. Zekâ ve hosçörü sevivesi de en çok oralardan bellı olur.» Vous» dan Her yeni tur, bır toplumda oturuncava kadar. bırtakım gelısmeler ve Ilerlemeler ızler. Bu vonden sız de gelecekte «De\^kuşu Kabare Tıvatrosu» nda ne gıbı yenılıkler duşunuyor sunuz? «Kabare, dünvanın her yerınde vcrımsiz bır ıstır. Daha çok zevk ıçın vapılan yan amatorce bir türdiir. Ama hiç defıl se zarar da etmemclıdır. tlk kay gumuz bu dengevı kurabılmek. Çabalarımızı desteklemesı ıçiıı lıısiltercdeki gıbı bır tıyatro kulübu kurduk. lkinci kavsumuz kabar e vazar müzısjen ve ovuncularının. yetismesı, yetıştirilmesi. Kabare türünü seven ve bu uslubun gprektırdı^ı ses ve vucud veteneklerine sahıp genç ve uvanık veni elemanlar için kurslar acmaıı dusünu^oruz. Beklan ve Avla 4lgan da bu konuda bize vardım edeceklerını soylüvorlar. Ayrıca Kabare Turünd ve klovneri ovunlannı tamtma ku lübu olarak lıu konuda konnsmalar, açık oturumlar duzenleyecefız. Repertuvar olarak önümüzde dbrt ov un var. Bunlardan birinin reiısıni muhtemelen Kabare tutkunu Alman rejisörü Klaus Bolze vapacak.» «Gerçek değer» Dıs gerılerınızde Kabare Tiyatroları'nı çok ınceledıiımrr bıjiyoruz. Hattâ %anılmrvorsak halen sıze aıt bır kabare pıve*i Vıvana'da Spıel Vogel Kabaresınde oynanrnakta. Bu tur'un gerçek değerını bıze soyler mı«ınız? « Avrupada her çece binlerce insanın kabare tivatrolarına kosması sebepsiz degıl. Çevresindeki günlük olayları taşlavıp bosalma, insanojlunda insanlık kadar eski bir ihtıyaç da ondan. Lakedonyalı Sosibeles ve Delonlu Semos'tan biliyoruz ki: Yanan komedyasının atası «kövlerde günlük olaylan >e kısileri tiye alan deikelist» denilen mimlermiş. 1881 de Chat Noir'ı knran Salis, çok sonra Berlin'de Schall nnd Ranscbı açan Reinhardt yeni bir şey icat etmemisler. Aktnaliteyi taşla\an kabare türü ile tiyatro fenomeninin ta kaynagına dönmüsler. Ço| n kimse bu turün geçiciliğini köçümser. Ama degme yazarlar B Rejıme başlamadan 52 kilo gelen kız. olduğu zaman yanlız 29 kilo idı\. Twıggy'nin sıhhati yerindedır. Uzun zayıf bacakları, kuçuk goğusleri, ıçe işleyen neş esile lî ya şındakı bu kapak kızı moda fotoğ rafı dunyasınm butun aslarını taht larından indirmıştır. Unlu mankenlerden Jean Shrımpton'u demode olmuşların arasına ıtmeyi becer mışur. Twiggy, bugün saatte 800 Franktan IT1. 1600) fazla kazanmak tadır'.. Tw,ggy birkaç ay içinde moda fo toğrafı dünyasına kendini kabul ettırdı. Ikı yıl evvelme kadar Twıggy'nın adı Lesley Hornby ıdı, okuldan nefret cdıyor kaderini çız meğe çalışıyordu. Beklenmedık bir karşılaşma 41 kıloluk bu yeni buluğa ermiş kızın arzusunu yerine getırdı. 27 yaşındakı Londrah Justın de Vılleneuve <asıl adı Nıgels Davıes) onu ilk gdrdüğu zaman bu kızda bazı dzellıkler bulunduğunu keşfetmekte gecıkmedi. Saçlarını kestırdı, alt goz kapaklannı hafif siyaha boyadı ve sonra moloğraf makınesının karşısmda poz verdırdi. Tvvıggy suratle başarıya ulastı ve Ingılız gençlerinin gözdesi haline geldi. O tarıhten sonra Justin Twıggy nın emprezaryosu ve nışanlısı oldu. Birhkte «Twiggy Müesseselerinı» kurdular ve dunyanm dört bir tarafında şubeler açtılar. Twigev Londrada. New York'da, Pariste el biseler satıyor ve aç kedı sıluetmı dunyaya kabul ettiriyor, Doktorlar endişe duyuyorlar. •Twiggy problemi» tıp çevrelerinde şıddetlı tepkiler yarattı. Bir Alman doktoru şoyle bir açıklamada bulundu: Bu kızın fizik yapısınm normal olmadığını biliniz... Onu taklit etmeyi deneyenleri vahim sonuçIar beklemektedir: nefes darlıği, bel kemiğinin kireclenmesi gibi.. Farku yan Olağan tıyatrodan farkı nedır bu kabare tıyatrolarınm"1 « Kabare tiyatrosu her seyden once, kısa, votrun, çevik, yurekli ve atak bir tivatrodur. KUsık ti>atronun poza, deklamasyona, srtz edebivatına, duvgusal truklerine, hazırlavıcı sahnelerine, psikolojik geçislerine, kısaca inandıncı olma çabasına ihtiyacı yoktur. Konuya balıklama dalar. Kabare tiyatrosu, insanlara ve olaylara objektif olma iddiasında bir açıdan değil, düpeduz alav gözlüğü ile hakar. Gülünçlestırip, taslayıp uvarır. Sonra küçuk bir salonda seyırci ile iç içe oynandıgı için bambaşka canlı bir vasaııtı ^a4lar. O>nııcu halktarı bırıdır, Halkın ortasında. Halk onun solugunu, üicakltgını. ruzgârını yanı basında duvar. Kaldı ki biz de seyirci olarak mıh gibi koltuğumuza kalcrlı ofurmatt zorunda deüüzdir. Sigara tuttürebilır, kabve, va da bıramm içebılir, masamıza vaslanahilır, sağa sola dönebilir, arada vanımızdaki ile fiskos komısabiliriz. Sanki evımizdeMzdir. Ama dışardan boyle bası bos görunusüne aldanmamalı. Kabare tıyatrosu çok keskin ve disiplinIi çalısma isteven güç bir turdür. Hele ölçü ve doz avrı bir takt duvgusuna ıhtıvaç çösterir. Bu olmavınca sevijenin sulanması, cıvıması ısten deiıldır.» OLURSA/ BEREC ALTIN SERİ PİLLERİ ÇELİK GİBİ KUVVETLİ ALTIN GİBİ KIYMETLİ BEDAVA PİLLERİ SİZİN PİLLERİNİZDİR. HELE BİR DE (tlâncılık 2235 12958) Açıhsı Çok Yaklaşan ŞIŞLÎ Görülen ilgi Dışarda görduğunuz ve izle diğınız Kabare tıyatrolan ıie sızın ülkemızde ılk defa kurdu(Sunuz Kabare tiyatrosu ara<;ında. yazar ve yonetmen clarak gerçekleştirrnek istedıklerınule, gerek tıyatronuzun gorduğd ılgı, gerekse uyandırdığı yankı \e \arsa tepkı bakımınaan ay KENT SINEMASI ÎSTANBUL'UN EN LUKS StNEMASI DÜNYANIN EN TANINMIŞ ÎKt SANATKÂRININ EN MUAZZAM FİLMt PIRLANTA PROJEKSİYON HARİK* SES... TEMİZLİKTE TİTtZLÎK ÎDAREDE SON DERECE İNTİZAM Telefon: 47 77 62 CEMtL FİLMER Reklâmcılık. (3894/12961) ••••« •••• ••••»••••••• » • • • • • • • • • • ••••••••••• Sinemasında 31 EKİM « > SALI matinelerden itiba«> ren sezonun en heyecanhf f i1 m i • MELEK | YENt İstanbul sinemalar BURT LANCASTER JEANNE MOREAU ALEMDAR: (22 36 83) Anadolu Kızı (F Girik) AYSU (Karagumruk) Klralık Kadın, Ekrem Bora Fatma Girık BULVAR: 121 35 78) Hindistan Cevlzl GUÎJEŞ: (21 61 40) 1 Kılling tstanbulda, 2 Intıkam Kasırgası tPEK: (22 25 13) D t f James Bond KULUP: ^22 72 77) Saşkın Hafı.\e KüUnj'e Karjı MARMARA: (22 38 60) Belâlı Dortler MELEK: (Eyup) ^21 58 76) 1 Kırbaç Altında (TJ., 2 Şaşkın Hafiye (N.San) RENK: (21 15 25) Profesonin Aslanı SAFAK: (22 25 13) Erkekten Beter TINAZTEPE: (71 65 18) Şajkm Casus (R T.) YENt: (Bakırkoy) (71 68 26) 1 Hindistan Cevlzl, 2 Kanlı Hayat tiyatrolar ARENA TIVATBOSU: (49 49 84) ıSASAFRA DALLAKINDAKJ RÜZGAR» Her geee 21.15, Çr»., C.tesı. Pz. 18 00 de AZAK ITYATROSU (22 62 46) Gönül Olku Gazanfer Özcan toplulugu tAYR£LMAK.SA MAKSADIN» Crş. C.tesl. Pl. 16 15 te. Heı gün 21.15 te P tesl temsiJ jroktur. BAKIRKOY TİYATROSU: (71 59 49) tBAZILARI KIZ SEVERj Ker gun 21 15 Pz. 15 00 iKaragoz Hacıvat Gızli A]an» çocuk oyunları. C.tesı. Çrj. 15 00 de BUYUK TtYATRO (Nejat Uygur) (27 71 86) tAYYAR HAMZA, Sah harlç her gun 21.15 te. Çrş. Ctesl, Pr. 16 15 te ıREDKİT» Çocuk Terasillerl. C tesı, Pz. 14 00 te DORMEN TtYATROSD: cSAHANE DLTL» P. tesl harlç heı gece 21.15 Crj. 18.00. C. tesi. Pz. 15 00 de JATIH riYATROSTJ (23 01 71) tDAYAN BAH RIYELI» P tesı hariç her gun 2100. Pz. 15 30 da. tYAKUT B A L I K J çocuk temsıllerı. Çrş. 14 3"), Pz. 11. de GEN AR TtYATROSD: (49 31 0U) tPOLtSLERı P tesl haric her gece 21.15 C tesl Pz. 15.00 de GÜLRIZ SURURt ENGEN CEZZAR FATIH TİYATROSU: «AYKIRIı Salı, Çrş 18 00 ve 2115 te. C'esı. Pz. İS 00 de .KELEPÇE» Prş. Curaa C tesl, Pz 21 15 te Çrs , C tesl, Pz. 15 00 te KABAKE TtYATROSU: .VATAN KURTARAN ÇAB\Nr Her gece 2100 de KEI>,TERLEH: (44 36 63) ıBİR GARtP CtET» Prs. Cunıa. Ptesl 18 00 cMİKADONUN ÇÖPLERİ. Ctesl. Paz.. Salı 18 00. P.tes) 21.15 te KÜÇUK SAHNE. (49 58 52) MOcap Ofluoglu rty»tsu. «PEPSİ» Heı gun 21,15 de, Carsanıba. Cumartesl Pazsr 17.00 de KÜÇÜK TİYATRO (27 98 73) «DELİ DOLU» Ptesl harıç her gece 21 15 te, Çrş., C.tesi. Pz. 17 00 de ORALUĞLU TIYATROSU: (49 48 35) ıKADINLAR Im DERSE» P.tesl barlç, her gece 31J0, Çr». Ctesl, Pz. aaat 15.00 d» TEPEBAŞ1 ItYArROSU: (44 Tl S7) cEVVEL 2 A MAN tÇtNDE» Pazartetf. Çarjamba. Cuma. 21 de Pazartest 15.30 da LT.Vİ (TRAZ TtYATROSTJ (Akıanıy KOçOk Opeıada> (21 57 22) tMASALAR» P.tesi, Salı h»rlç, her Bece 21 15. Çrfl.. Pr»., Cuma 18.15 «MÜŞTEREK EV> P.tesl. Sah, 18.15 ve 21.15 te. Pazaı 15 00 ve 18 15 te ÜSKÜUAR TtYATROSTJ: (38 53 11) KOCADAÖLAR AÖASI. Pazar 15 30 da •OTHELLO» Her gün 21 de ıHAFŞIRIKLI KRAL. çocuk tenuillerl, Çrs 14 30, Pz. .00 de VAHİ 0 2 TtYATROSTJ! (31 48 93) tCANTADA KEKLtK» P.ted hnriç, b e ı gün 311J. Caif. C.ted, Px. 16 15 te. nöbetçi eczaneler BAKIRKOY: Şevkl, Yeşllyurt, Yıldız BEŞtKTAŞ: Taşlık, Çınar, Bebek. Levent BEYOĞLU: A;, dede Limoner, Ertugrul. X Şehzadebaşı YENİ X Sinemada TREN Çemberlitaş IPEK Sinemasında Çemberlitaş ŞAFAK Sinemasında EMDJONU: Sırkecl Merkez, Cagaloğlu. Beyazıt Merkez, Vefa, Aksaray EYUP. Islâmbey, Merkez, Yeaı (Ramı). Numune FATIH•: M. Fuat Bayar, Aynur, Guven, Nümune, Marmara, Da\"utpaşa, Şıfa GAZIOSMANPAŞA: Emler, ŞLfa (Kuçukkoy) KADIKOY: tndere, Nur İüek, Yeni Moda, Feneryolu, Erenkoy Afıyet KARAKÖY: Akel KASIMPAŞA: Pertev, Haskoy S^RIYEH: Buyukdere, Rumellhlsar ŞIŞLt Hayat, Ferikoy. Arda, Kervan, Ycnı USKUDAR: Taşhan, Doğancılar, Merkez ZEYTINBURNU: Merkez TRBN ERKEK1EN BEÎER RENKLt TÜRKÇE PAZ4RTESİ (3909/12960) TtRKÇE • ÇARŞAMBATtRKÇE • ÇARŞAMBA ! • • • beyoqlu AS (47 63 15) Çılgın Kız (R]ta Pavone) ATLAS: (44 08 35) Tren DUNYA: ( « 93 «1) Mustesna Aşk (R.Hudson) EMEK (44 84 39) K;z (Muzıkal) ERKOÇ: (47 07 82) Killlng Casuı Malkoçoğlu FITAŞ (49 01 66) Erkekten Beter KERVAN: (48 04 23) Merhaba ÇarU (Tony Curtlı., KONAK: (48 26 06) Proiesorun Aslanı LALE: ( « 35 95) Hlndlstan Cevizl LEA'ENT: (63 55 39) Merhab» Çarll (Tony Curtis) LÜKS: (44 03 80) Saşkm Hafiye Kılling'e Karji RÜYA: (44 90 07) Kırbaç Altında (T Özatay) SARAY (44 16 56) Kırbaç Altında SİTE: (47 69 47) Di?l Jame» Bond SAN: (48 67 92) Hindlstan Cevlzl ( T F > YEfTt MELEK: (44 42 89) Dl«l Jame* Bond • •• • •• • • • • • • • • • • » • • » • • • • • • • • • Eeklâmcılık ' • •••••• ATLAS SiNEMASINDA Bugün Matinelerden ttlbaren tkl yıidanberi sabırsızlıkla beklenen ve oynatıldjgı her yerde hasılat rekorunu kıran büyük lilm Orijinal İngüizce gerekli telefonlar Ha^tahanesi 4» 80 O C Cerrarıpasa Hastahaneıl il fit 31 GuraCs Hastahanesl 21 M O C Haseld HasUnesl 31 28 80 • 21 42 »1 Nümune Hasiahanesi 38 5S O C Slhhi tmdat: Bevu^lu 44 4!) 9h tstanbuJ 21 13 9: Oskudu 38 15 38 KSml) 36 30 50 Türk Bava VoUan BUel Satısı '44 (7 00) Oanısnu 144 03 96 ı Hava AJanı (73 83 73 73 84 40) Devlet Demlryollan Haydarpasa (39 04 nt SLrtted (37 00 50) DenlzyoUsri (49 18 »8) tatü gunlerl (44 02 07, Sehlr Ratları (44 43 83) Telefonla Telgnrf ı 04 kadıköv ATLANTtK: (55 43 70) Hlndlstan Cevlıl BELEDİYÎ: (53 33 14) Elved» (KTİbet) CEP (38 06 82) Hlngo Eller Yukarı CELtKTAŞ: (Maltepe) (53 35 07) Eveda ,'K. Tibet) EFES: (36 35 84) Enayl Cssuı KENT: (36 Sfi 12) Acı Hfitıralu LALE: (36 51 86) S*;kın Hadye Kılling'e Karçı OPERA: (36 06 21) Jsjkın Hafiye Killlng'* Karfi ÖZEN: (38 99 84) Hindistan CevlzJ REKS:: (36 01 13) Denlzd* Soygun ( f . S l n a t n ı StNEMA 63: (55 10 84) Senl Yagataeıgun (SJ>ol«er) SÛREYYA: (M 08 83) B ' ' i l ı Tattt YENİ: (53 41 36) 8*m B ı r t ı n (Rankll TOrkç») (THE TRAIN) BüKT LANCASTEB JEANNE MOREAU 8«aaaUr 13i» 3.15 4.30 6 45 9 15 Ducyanın en çok para kazanan kapak kızı Twiggy uyıflığı bir İsreçli kum ölümüne tebep ol<h| Rsdar Reklam: 723 12953
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle