16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CEZİNE I mamultorldlr. Toptan Satış Tomruk Sok. 29/A Tahtakals • İst. En makbul hediye m umhuri KTTBÜCÜSU: YUNUS NADİ I 44. yıl toyı 75537 Telgrml r « m e k t u p adreıi: C u m h u r l y « t T e l e f o n i a r • 2 2 4 2 90 2 2 4 2 9 6 İ s t a n b u l Poata K u h ı s u : t s t a n b u l No. 246 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 9 Pazarfesf 30 Ekfm 1967 Hanrlıvan; Dr. KRtTON DİNÇMEN Akllye • Aublye Mütehassısı Bu önemlı Eserin Yeni tlftveli Baskısı çakmıçtır. Tıp Stajyerleri ve öğrendlerl, Pratisyen Hefcirn ve PsUdyatrl Aal«tazüsn İçin çok faydahdır. Piy&tı 10. TL. Kitapçılardan araymıı. KÜLTÜR KtTABEVt, Ankara Cad. 62 tst. Cumhurıyet PSİKİYÂTF^ E L İÖ 44 iincii yıl törenlerle kutlandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Cumhuriyetinin 44 üncü yıldönümü bütün yurtta yapılan törenlerle kutlanmıştır. Oğretmenler baskıya karşı "direnme hakkı kullanacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Oğretmenler Sendikası ıle Turkıje öğretmen Dernekleri Mılli" Federasyonu Yurütme v e Genel Yönetım Kurulları dun ortak bır toplantı yaparak, Mılli Eğitım Bakanlığının oğretmenler üzerınde devam eo'en baskı ve sındırme polıtıkasına karşı Anayasanın tanıdığı «Direnaıe hakkı» nı kullanmağa prensıp olarak karar vermiştir. Karar, Yurutme ve Yönetım Kurullarının ayakta alkışları TürkYunan görüşmelerinin arasında oybırhğı ıle alınmıştir. Direnme hakkının kullanılsonuç vcrmcmesi üzerine ması sımdılık prensıp olarak ka rarlaştırılmıştır Bıldırıldığıne gore bu direnme hakkının hangı >ollardan. nasıl uygulanacağı ay rı bir toplantıda tesbıt edılecektır. Makarios B M'den arabuluculuk yapmasmı tekrar isteyecek (Dış Haberler Servisi) Siyah bandlı çelenk Yurütme ve Yönetım Kurulları bu kararı aldıktan sonra hazırlanan sıyah bandlı bır çelenk TÖS Genel Merkezınden Zafer Meydanındakı Atatürk Anıtına getırılmısiır Çelengı, başta TÖS Genel Başkanı Fakır Baykurt ıle Turkıve öğretmen Derneklerı Milli Federasyonu Başkanı Prof. Dr Bahrı Savcı ol mak uzere toplantıya katılan oğ retmenler ızlemışlerdır Çelenk Arkası Sa. 7. Sü. 5 le ANKARA, (Cumhurıvet Bürosu) Türkiye ile Avrupa ekonomik toplnlngo arasında tesbit edilmiş olan indirimli tarife kontenjanlarına karşılık Türkiye'nin bu ülkelere yaptıgı ihracatın tesbit edilen rakamlara Bİ«samadığı tesbit edilmiştir. Dısıslerı Bakanlığının çalı»maları sonucunda Türk ıhracatçısının olanaklarını artırmak amacı ıle kcmten]anlar vük«ek tutulduğu halrie, ıhracatımız bu hedeflerın gerısınde kalmıştır AET ıle Türkıye arasındaki ortaklık andlasmasının geçıci protokolünun 2 ncı maddesinde, Türkiye'nin bazı ıhraç maddelerıne ındınmlı tarife kont'njanı tesbit edilmıştı. Yapılan muzakerelerle. yıldan yıla artırılan bu kontenjanlara Turk ihracatçısı fındık dışında kalatt dıger 3 maddede ulaşamarnıştır. Öngorülen kontenjanlara karşılık bugüne kadar yapılan ihracatın vuzde=ı «öyledır : Maddeler 1965 196S 1W Ottok Pazar üikelerine yeteri kadar ihrccat yopamtyoıuz ETÜP HAN, DEMİBEL'I TEBRÎK EDÎYOR Başkentte yapılan törene saat 9'da AnıtKabırde başlanmıştır. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Cumhuriyet Senatosu Başkanı Ibrahıra Şevki Atasagun, Millet Mecli.«ı Bajkanı ferruh Bozbeyli, Basbakan Süleyman Demirel, ana muhalefet partisi CHP Genel Bâşkanı tnonu, Bakanlar, Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ıle protokola dahil kişiler hazır bulunmuştur. Anıt Kabirde Istanbulda Cumhuriyet Bayramı Ümit GURTUNA Cumhuriyet Bayramınm 44 üncü yıldönümü dün Istanbulda duzenlenen çeşıtli törenlerle kutlanmıştır. Havanm güneşli olması sebebiyle törenlere kalabalık bır halk kitlesi katılmıştır. Bu arada Hıikumet adına Valı Vefa Poyraz Vilâyette tebrikleri kabul etmiştir. Gece de şehrin çeşıtli kesimlerinde fener alayları duzenlenmiş ve halk milli dansları oynayarak gece geç vakitlere kadar eğlenmıştir. un güne? sanki 29 Ekim törenınin en ıyi şek.lde yapılması içın doğmuştu. Günün ilk saatlerınden ıübaren onbinleree vatandaş Vatan Caddesını sağh sollu doldurmuştu. Bunca bekleyış sonunda değdı doğrusu; resmi geçıt gerçekten çok parlak oldu. Sunay, Anıt Kabır'de çelenk koyarken «ti» çağnsı ile saygı durusuna geçilmiş ve çalınan îstiklâl Marşı dinlenmistir. Cumhurbaşkam bundan sonra 8zel deftere su satırları yazmı» ve imzalamıştır: «Büyflk Atatnız en kudretli eıeriniz olan cnmhnriyet 41 yasına giriyor. Onunla ve sizinle her zaman övünüyomı. Törk milletinin sonsnz minnet ve sük ranlarını tazeler. ben de derin saygılarıtnı snnırıra.» ATAM.N H l / I R I N A DOGRL (Fotoğraf: M. İSTEMİ) Meslek hastalıklannda ve iş kazalannda büyük bir artış var Sosyal Sigortalar Kurumu Çalısma Raporunda belirtildıgine göre, her yıl ıs kazaları ve meslek haslalıkları toplamı, sigortalı sayısının ' ı 12 sini bnlmaktadır. Aynı raporda, is kazalan ve mesANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 1 Kasım Çarşa nba günü, eşi ıle birlikte tngiltere Kraliçesinln dftvetlisi olarak Ingiltere'ye gidecek tir. tkl ülke arasındakl bu ziyaret bir yüzyıl önce Abdülaziz'den sonra İlk defa olma^tadır tngiltere Kraliyet PTOtokoluna göre her yıl 34 devlet baskanının tngiltere'ye dâveti gerekmektedir. Ingiltere Kraliçesi bu yılki dâvetliler arasında Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ı seçmiştir. Sunay'a refakat edecek heyetln bir kısmı belli olmuştur. THY mn DC9 Jet uçağı ile gidecek olan kafilede Sunay ve eşinden başka, Dışişleri Bakanı Çağlayangil ve eşi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Dışişleri Bakanlıgı Batı Dairesi Başkanı Melih Akbü, iki yaver. Cumhurbaşkanhîı özel Kalem Müdürü bulunacaKtır. lek hastalıklannda önemli mıktarda bir artış görüldüjtüne. bnna karsılık iş kazaları ve meslek hastalıkları yüznnden ölüm ve isgöremezlik vakalarında bir azalm ı oldnfnna isaret edilmektedir. 196S v e 1967 DAKİ OURUM 1965 yılında, 921450 sigortalıdan 92961'i ış kazası geçırmiş, 1134'ü meslek hastalıgına tutulmuştur. Aynı yıl, is kazası ve meslek hastalığı yüzünden emeklı olanların sayısı 2786, ölenlerin sayısı 748'dir. 1966 yıhnda ise, 991510 sigortalıdan 112946'sı iş kazası geçirmiş, 1649'u meslek hastalığına tutulmuştur. 966 yılında iş kazası v e meslek hastalığı yüzünden iş söremez hale gelenlerin sayısı 2771, ölenlerin sayısı 585' tir. 965 yılı ıle 966 yılı arasında bir karşılastırma yapılacak olursa is kazalannda °'o 21 oranında, meslek hastalıklarında •'• 45 oranında bir artış olduâu, işgöremez hale gelpnlerin ve olen Arkası Sa. 7. Sü. S te TBMA1 şeref salonunda D Saat 10'da T.B.M.M. nm Şeref Salonunda Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tebrikleri kabul etmiştir. Sunay'ın solunda Senato Baskanı. Meclis Başkanı v e Basbakan yerlerini almıslardı. i Sırasıyle, Bakanlar, Senatörler, Milletvekilleri, Sunay'ı tebrik ettikten sonra Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural da Başbakanın solunda yerini al mıstır. Bundan sonra askerî erkan. eski muharipler Cumhuriyet Bayramı tebrikinde bulunmuşlarcftr. (Arkası Sa. 7. SO. 3 de) Arkadaşlan tratik kazasında ölünce Çapa öğretmen Okulu öğrencilerî Millet Ccrddesi'nden LEFKOSE Ba>=pışkopo5 Makarıosun Turk Yunan ıkılı gnruşmelerının bır sonura haçlanamadığı gerekçesıyle Bırlesmış Mılletlerın yenırten arabuluculuk faalı>etıne gırısmesini ıstemek niyetınde oldugu bildiriimektedir Birleşmış Mılletlerin daha önceki arabuluculuk gavreti. Turkiyenın 1964 te sunulan Plaza Raporunu reddetmeM ürerine durmuştu Dunva Teşkilâtı daha sonra, Türk Yunan ikılı gnrüsmelerini destekler görünmüştür. Nıtekım Makarios, ıkıli görüsmelere karşı ola'uğunu dün ılk defa açıkça ıfade ederek, «Kıbrı« kBnflsnnda Türk Yunan dlyalofunnn bir sonöc vermedigini» sövlemiş. «Atina ile Ankaranın meseleyi cörüsmeler yolnyla çörehilecf Jini sanmıyoruı» demıştır. KARAMANLtSE ÖVGÜ ATİNA Yenı yonetımin sözcusu Savas Kostandopulos, «Komfinistlerle direkt veya endirekt isbirli^i yapmıs olanlar, sivasete çiremiyecekierdir. Çünkü bnnlar a^ırı snldan daha tehlikelidir» riemektedir. Aşırı sağcı Elefteros Kozmos gazetesınin başvazan Savas Kostandopulos, «Ynnan Komünist Partisi İki Papandren ERE Karamanlis» başlıklı makalesinde şunları vazmaktadır : «Komünist Partisiyle direkt veya endirekt olarak isbiriifinde bulnnanlar sivasete katılamıyacakiardır. Çünkü bnnlar asın soldan daha tehlikelidirler. Komünist Partisi bnnların yardımı olmadan sosval sistemi, re.iimi ve memleketin toprak bütiiniü^finfi Arkası Sa. 7. Sü 6 da 44 80 76 Tutün 83 5 75 22 K. uzum K. ıncır 98 5 98 9 Fındık 100 10u 51 Bu tablodan çıkan sor.uç şöy Arkasi Sa. 7. Sü 6 da IÜRKIYESI ATATÜRK GOZUYLE Oerieyen: araba geçirtmedi Çapa Öğıetmen Okulu öğrencilerı bir arkadaşlaruıın dün tralüc kazasında ölmesi uzerine, olayı protesto etmek ve ılgılüerin dıkkatını çekmek lizere okullannm onünden geçen Millet Caddesinde trafiği kesmişlerdır. Abdullah Aktaş adında bır Öğretmen Okulu oğrencısı, dun bır otomobüm çarpması sonunda okul önünde ölmüş, bayram şenliklerinden dönen arkadaşları olayı geç saatlerde bğrenmışlerdir. Yer gök inliyordu tzcüer en dıkkatli yurüyüşleriy le geçtıler dun. Hepsi vakur, hepsi duvçulııvdu. Ardından yarım asır öncesini yaşatmak isteyen malul gazıler. Kuvayi Mıllıyecıler, mılıs kuvvetleri ve gene omuzlarında bombalarla Nene Hâtunlar geçtiler» Madaıyah genç yürekli ihtiyarlar be!lerıni zor doğrultuyorlardı yürurken arna, gümbür gümbür inhyen tüfeklerının tetiklerine dokunurlarken gözlerini hiç kırpmıyorlardı. Dün onların günüydü. Ve derken subayı, subay adayı ve erıyle Mehmetçık yürüdü yeri goğü inleterek. Jetler de göğü delerek buna katıldılar. Ve kutlama topları ardarda 21 kere pat.ayarak yücelttiler bu tüyler ürpertici manzarayı. Evet o an kalbler yarım asır oncesmın hızıyla atıyordu. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Inönü'ye büyük gösteri yapan halkı polis zor dağıtabildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurıyetın kuruluşunun 44. yıldönümü dolayısıyla Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Turalın Ordu evinae verdiği şolenden dönmekte olan CHP Genel Başkanı îsmet îndnü'ye Atatürk Bulvarı'nda büyuk gosteriler yapılmış, Toplum PolUi halkı copla dağıtmak zorunda kalmıştır. Saat 21'de Atatürk Bulvan'ndan geçen Fener Alayı yuzunden trafık tıkanmış, bu sırada Ortfu evindeki şolenden dönmek te olan Inonu'yu arabasında eö Arkası Sa. 7, Sü. 5 te gömü/eceğı söyleniyor Eyüpsultan mezarlığına gömulmeleri ıle ılgılı formahtelerin tamamlanmaması v e henuz Imar Bakanlığınca olumlu bır karann da verilmeyışi, Imralı'dan getirilecek olan Menderes, Zorlu v e Polatkan'ın naaşlarının, Mareşal Fevzı Çakmak'ın mezanmn yanına gömülecegi yolunda söylentilerın çıkmasına •ebeb olmuştur. Aynca, Mezarlıklar Müdürlüğune de, Eyüp sırtında bulunan Mareşal'ın mezan yanında üç kişilik bir yerin ayrılması için de gerekli müracaatın yapıldığı da bu arada bıldırilmıştir. 3 Kasım'da yapılacak defın sırasında, Içışleri Bakanı Faruk Sükan da Emniyet tedbirleriyle ılgili olarak Istanbul'da bulunacaktır. Naaşların Çakmak'ın y a n ına ÜNLÜ YAZARIN İSTİKIİL SAVAŞINI ve CUMHURİYET'İN KURULUŞ MÜCADELESJNf ANLATAN YAZILARL. TÜRKİYFDE İLK DEFA Cumhuriyet'te / KASIM ÇARŞAMBA Viranşehir'de tanıklık yapacak I an n i I çeyi terk ettiği tesbit edildi VİRANŞEHİR (Mehmet Mercan bildiriyor) Esrarlı ölümü genıs yankı uyandıran Kay makam Doğan Gürbüztürk'ün, intıhar etmediği ıddialan karşısında açılan yenı soruşturma, 10 günden beri devam etmektedir. Babası Hüseyin Gürbüztürk'ün Adalet Bakanlığına verdiği «Doğan intihar etmedi, öldürüldü» iddıasını taşıyan düekçesinin Vıranşehir SavcıIığına gönderilmesi il« başlayan ikinci soruşturma çok yönlü olarak yürütülmektedir. Ba zı yeni tanıkların da dinleneceği ikinci soruşturma için ilk soruşturmada dinlenen tanıklardan bazıları Viranşehiri terketmişlerdir. tlçede bulunan tanıklar Savcılığa celbedilerek ifadeleri alınmaktadır. İkinci soruşturmayı yürütmek le görevü Savcı Fikret Olga, Viran şehri terkehniş olan tanıklara tâlimat yazıldığını açıklamısrır. Tâkipsizlikle sonuçlanan birinci soruşturmayı vürüten ve Kaymakamın çok yakın arkadaşı olduğunu beürten savcı yardımcısı lbrahım Sönmez de yaptıŞı acıklamada: «Doğan Gürbüztürk'ün intihannda ailcvi geçimsizlik. meydana çıkardığı rüşvet olavının ve arazi ihtilâflarından artan baskının etkill olduğunu söylemiş.» O. bozulan asa bını teskin için devamlı olarak bil hassa rüşvet olayından sonra Lüminal denen müsekkin bir ilâç slır dı Arazi ıhülâflarınds çesitli yün lerden gelen baskı »rtmca, ılteiB (Arkası SK. 1, Sü. I de) Yol kesiliyor Okullaruun önüne bir yaya geçidi yapılmasını isteyen ogrenciler saat 20.15 den itibaren Millet Caddesine çıkarak oturmuşlar ve İki yönlü trafiği tamamen durdurmuşlardır. Olay yerine, Emniyet Mudür Muavinlerınden Yaşar Okçuoğlu, Nöbetçi Savcı Servet Koseoğlu gelmişier ve öğrencılere yapılan ışın kanunsuz olduğunu belirtmışlerdir. Arkası Sa. 7, Sü. 7 d e Iki çocuk evle birlikte yandı NAZİLLİ Kızılhisar bucağında oturan Rabıa Saglam'ın evinde. ocaktan sıçrayan kıvılcımlar netıcesınde yangın çıkmış, 7 yaşındaki Alı Sağlam ile 3 yaşındaki Fatma Saglam evle birlikte vanarak ölmüştür. Modocı Fath, bir Türk gencı ile evlendi PARIS, (a.a.) Dünya çapında üne sahip Parisli moda yaratıcıaı Genevieve Fath, bu sabah Parij civaruıda küçük bir kasaba olan Saint Martin'de yapılan gizli bir ni kâh töreni ıle tstanbullu dekoratör Kudret tsmail Talay ile evlenmiştir. Arkası Sa. 7, Sü. S te Milliyetçiler, karşı bir miting düzenledi ERZURUM Milliyetçiler Konseyı'nın bünyesınde toplanan 40'dan fazla teşekkül, TÎP tarafından duzenlenen Doğu mitınglerı hakkında dün ortak bır bıldırı yayınlıyarak, «Memleketi bölmek için faaliyet gSsteren zihniyete. her ne surette olursa olsun. daima karsı olacaklarını» belirtmışlerdır. Yeni yönetmelik ve gerçekçililc Tfirkiyede böigelerin birbirinden a.vn dünyalar içinde bolundağu eerçeWni vıll.ırdan beri bir türlü kabal ^dememişizdir. Bir doğnso vardır ba ülkenın; şu>u yvktur, vola yolttur. ısı;. yoktar, kısacan aygarlikl» nzak . jakın ilişkisi yoktnr. Gerçek böyle oldnjn haide, yıllar vılı avr '»Hr.Tartjı bnlıınan Batı ilf m»selâ Hakkâriyl aynı paraleide görmüsüz, Binçölün ilçesine t*yin ttUginılz memari». * nkara'da etaran memura aynı maası vermekte israr etmişiz. Işin daha kötüsü, dognyn adeti idareciler, memorlar için bir sürgün yeri haline getirmisiz. Türkiye'nin her vsnı esiıtir gibi bir aaçmalığa dayanan bn anlayış yüzünden Doğu lıekimsiz kalmış, mührndissiz kalmıs, BSr^tmp"si» ki'mıstır. Oysa OoSuya hekim çöndermek, mühendis eondormfk aslında Kristof Kolomh'nn yumnrtası kadar hasit idi. Böl| e n l n dnrıımunn jtırc. ınahrn OLAYLARIN ARDINDAKI Tel'in miüngi İKAN ŞAHI «KENDtMt HALKA DAHA YAKIN HtSSEDİYORUM..» DEDt Miliıyetçıler Konseyi 12 Kasım pazar günü, zararlı cereyanlan tel'in amacıyla Erzurum'da büyük bır «Anadoln Mitinji» düzenleyecektır 40'dan fazl» talebe cemıvetl «endtka ve dlfier te Arkaaı Sa. 7, S1L 1 de miyetin çoklnguna. azlığink göre, o mahrnmiyetl hiç de§ilse maddî yönden telâfi edecek bir ücret verildijı takdirde Doğuda hirmet sörehilecek eleman balanabilirdi. Mahrnmiyet bölgelerinrtekl hekimlere verileeek ödeneklerle ilgili yönetraelik bu cer• •* Arkaa » t 7 8H 4 H
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle