16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 30 Efcim 1967 SAHİFE BEŞ Boğazlardan ayda 1050 gemi geçiyor Kılavuz almadan geçen gemilerin yarattığı tehlikeyi azaltmak için kılavuz kaptan kadroları arttırılıyor Boğazlarımızdan kılavuz alarak geçen çeşitli ulusların gemileri arasında her zaman birinci sırayı iş gâl eden Sovyet gemileri geçen ay bu sırayı Yun»n gemilerine bırakmıştır. Yapılan istatistiklere göre eylul lyı içinde Istanbul ve Çanakkale Boğazlarından 38 ulusa ait 7 milyon 239 bin 250 gros ton tutarında 1050 gemi geçraiştir. Kılavuz alan bu gemilerden 207 ci Yunan. 181 i Sovyet. 128 i îtaly»n. 22 si Fransız, 11 i Amerikan, 4 ü Japon ve 497 si çeçitii uluslara •ittir. Sovyet gemilerinin ikinci sıraya düşınesine sebep olarak son zaman l«rda Rus gemi kaptanlannın kıla vuz almadan Boeazlardan geçmele ri gb'sterilmektedir. Gemi kaptanlannın ücret vermemek ve Türkiyeye döviz bırakmamak için kılavuz talep etmeden Boğaz'.ardan geçmeleri daimî suret te tehlike yaratmaktadır. Nitekim perşembe gecesi Yunan bandıralı • ELENİ M.. ve Sovyet bandıralı • DARUZBAı tankerlerinin çarpış,masında Liman ilgilileri Sovyet ge misinde kılavuz kaptanm bulunma masını çarpışma sebeplerinden biri olarak göstermektedirler. Rus gemilerinin israrla kf.avuı kaptan istememelerine mukabil, diğer Uluslara ait gemiler bilhassa İtalyan şilep. tanker ve yolcu gemileri deniz kurallarma uyarak israrla kılavuz kaptan ta'.ep etmektedirler. KILAVTJZ KAPTAN KADROSU TAKVİYE EDİLİYOR Günde vasati olarak 35 ilâ 45 geminin Boğazlardan geçtiğini göz önünde tutan Liman ilgilileri Kılavuz kaptan kadrosunu da takviyt etmeye karar vermişlerdir. Önümüzdeki yaz mevsiminde Bo ğazlardan daha çok turist gemilerinin geçeeeği tahmin edildiğinden bilhaşsa îstanbul Boğazındaki kaptan kadrosu bugünkünün iki misline çıkartılacaktır. Tabancalar Malî Polis'te yetkililer tarafından incelenirken (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) BANDIRMA ÇEVRESİNDE YENİ TARİHÎ ESER KALINTILARI ORTAYA Ç1KIYOR Eski bir kırallığa ait mezar ve paralar bulundu BANDIRMA, (Basri ATILGANER bildi dlriyor) Milâddan önce tahminen 800 1000 yıllarında. ilçemizin Aksakal bucağı ile Ergili köyü üzerindeki 20 bm dönüklük sahada medeniyet kurmuş ve çok zen gi n bir hayat sürmüş olan bir kırallığın. bugün bile geri kalan temelleri ve tarla olarak kullanılan arazilerinde yüzbınlerce lirahk altın para, yüzük gibi eski eser ler bulunmaktadır. Her gün köylülerin ellerinde kazma ve demir çubuklar olduğu halde altm para v e yüzükler aradıkları bu yer, Manyas Gölünün güney kıyıları ile 1200 nüfuslu Ergili köyü arasındaki 5000 btÖEÜmlük sahayı kaplamaktadır. Nitekim Ankara ve Istanbuldan birkaç defa hükumetçe gönderilen bazı arkeologlar, buralarda kazılar yapmışlar, bir kisım kale ve saray temellerine laslamışlar, bazı kıymetli e?kî eserlerle üzerinde kabartma resimler bulunan sütun mermerler çıkararak kamyonlara yükleyip ahp götürmüşlerdir. Halk arasında ve resml kayıtlarda «Daskılanıra» sehri harabeleri olarak bilinen bu yerde, zaman zaman köylüler tarafından bulunan ejki eserler, altm para ve 16 gram kadar gelen yüzükler, özellikle çift sürülüp de üstüne yağmur yağdığı zamanlar bulunmaktadır. Bulduklan bu eski eserleri îstanbula götürüp satan köylüler 1000 ilâ 15.000 liraya kadar alıcı bulmaktadırlar. YENİ BİR MEZAR Bu şehir kahntılarında mezarlara da raslanmaktadır. Bunlar da ekseri tarlalarda çift sürme esnasında bulunmaktadır. Uç ay önce de Ergili köyünden Hüseyin Idi adlı bir çiftçi, çift sürerken tarlada çıftin demirine büyük bir taşm takıldığmı anlayınca. uğraşıp kazmıs. Üzerinde büyük bir mermer taş bulunan bu yerin bir mezar olduğunu görmüş ve içinde de bir kafataM bulmuştur. Etrafı sütun mermerle kaplı olan bu mezarın ilk anda «Daskılanım» şehrinin kıral veya kıral ailesine ait olduğu sanılmakta ise de, bunun daha yeni zamanlara ait olduğu kolavca anlaşılıyor. Zira mezarın yan duvarını teşkil eden sütun mermeri kazılıp çıkarıldıgında, mermer sütunun üzerinde iki ayrı kabartma resme raslanmıştır. Bunlardan birinde taht'a oturmuj bir kıral ve kıraliçesi resmedilmekte; ötekinde de tahtında oturmakta olan kırahn yanındaki eşine kâse ile içki ikram etmekte, kıraliçenin arkamnda bulunan nedimesi olan kadın da elindeki çamdanla ısık tutmaktadır. Bu sütunun üzerindeki kabartma resimlerin altınnia*f adır. mezarı bulan Hüseyin Idi, daha önce bulunan mezarlarla bu mezar arasında büyük fark olduğunu söylemektedir. >Iezardaki kabartmalar Eminönü Araba Vapuru bir motörü batırdı Dün, Kartal Yalova seferini yapan «Eminönü» araba vapuru, Kartal iskelesinden 200 metre açıkta balık avlamakta bulunan Diş Doktoru Orhan Olcayın motrirune çarpmış ve batırmıştır. Diş Doktoru kurtanlmış, kaza sırasınria araba vapuru yolculan ve kıyıdaki halk heyecanlı dakikalar geçirmistir. Olay ile ilgili kovusturmaya rjsçlanrrns, «Eminönü» vapuru «uvarısı Reşat Karaçamm ifadefi alınmıştır. VEFAT Emekli Deniz Albayı İSMAİL OSMAN YEGİN (KARTALLl) 39/10/967 Pazar Runü Hakkın rahmetine kavusmuştur. Cenazesi 30/10/9G7 Pazartesl günü ogle namazını müteakıp Erenköy Zihni Pasa camıinden" kaldırılarak Sahrayicrdit aile kabristanlığına defnedilecektir. Aile efradı Cumhuriyet 12976 30 Ekim Recep 26 6.26111.57 14.49 17.08! 18.40 4 49 Istanbul Mali Polıs TVşkilâtı, 45 günlük bir araştırma sonunda, şehrimizde faaiıyet gösteren bir sıiâh kaçakçısı şebeke?ınin silâh deposunu meydana çıkarmıştır. Etıler, Uçaksavar sıtesınin ait tarafındaki iki katlı bir evin bodrum katındakı depoya yapılan baskın sırasında 3 mılyon üra değerınde 700 adet Alman ve Ispanyol menşeli tabancayı ele geçırmiştır. ISASIL YAKALANUI7 Mali P0I15 Müdürü Naci Tulon'un başkanhğındakı komıser Mustafa Bayer, İbrahım Sumru, Saadettin Sovsu ve hs'an komiser özkan Ölçer 45 gün önce alınan bir ihbarı değerlendırmek için faaliyete geçmiştir. İstanbul'da bir «silâh de Basılan gizli silâh deposunda 3 milyon liralık tabanca ele geçirildi posu» arayan Mal! Polis eklbi, nihayet dün saat 9'da, aradıkları yerl tam olaraJc tesbit edebılmışlerdır. Etıler, Uçaksavar sitesinin ait tarafında 12 numaralı bir evin udun deposunun, kaçak tabancalarla dolu bulunduğunu öğrenen polis, ansızın yaptığı baskın sonunda, Ok uçları ve bakır parçalar ADANA (Cnmburivet Bürosn) Çukurova gezisine devam eden Atfana CHP Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu. pamuk çekirdeği ihracatının yasaklanmasından sonra yurt içinde alıcı olan birkaç mahdut yağ fabrikatörünün aralarında anlasarak pamuk çekirdeği (çiğit) fiatlarını 72 73 kurusta tutmasını yermiş ve olayı Meclise getireceğini bildirmiştir. Başbakan Demirel'e de bir telgraf çeken Sanibrahimoğlu, «Borsa bülteninae pamuk küspesinin kilosu 72 kuruş iken, yağı alınacak olan pamuk çekirdeğinin kilosu 73 kuruştur. Dış pivasanın 90 kurusun üzerinde olduğu yetkililerce ifade edilmektedir. Tröst önlenir, ihracata müsaade edilirse, çigitli pamuk fiyatlannda da kilooa 4050 k\ırus civarında bir artış olacaktır« demiştir. 5 eylül 1967 salı günıi Birgi nahiycsine bajlı Buçak köyündc oturan ben diişük yapmı; olan »ilemi Odemişte serbest Doktor Şiikran Gok'e mua\eneye getirdim. Kan zayiatını görtn doktor ailemm hastanede bakılmasının doğru olarağını aksi halde tehlikeH durum olduğunu anlatarak bir dc mektup vererek hastamı sağlık merkezine havale ctti. Fakat jrittigim saglık merkezinde e>ıe ve kapıcılar «doktor yok» diyerek baMarm kabul etmedıler. Hastammı tekrar serbest doktora getirerek lâ/ım gelen tedaViyî yaptırip köyüme göıürdüysem de, ertesi gün fenal<k geçiren hastamı bayjın vaziyette 7 eylül 1967 perşembe giinii tekrar sağlık merkezine getirerek hastanın tedavisini istedim. Ebe ve kapıcılar tekrar doktor yok diyerek heni savdılar. Jceple taastane doktorunu aradılarsa da bulanıadılar. Ve hastamı y» Tireye ya Izmir'e götür deyip bir huvale kâğıdı da vermediler. Ben ruttuğıım bir taksi ile hastamı Tire Devlet Hastanesine göıürerek tedavi allına aldırdım. Boyle âcil vakalarda sazlık merkeri veya hastanelerde doktor bulunmaraası hasta kayatmı heran tehlikeye attığı fibi hlnlerce vatandaşta bir taksi parası olmayahilir. Devlet teşekküileri vatandaşın can emniyetini boyle mi korumalıdır. Jet Bakana »oruyorum, > olun ne zaman buralara diişer? Ödemi; ilçesi Bucak köyünden Sadettin YALÇIN let Bakan udemiş'e ne zaman uğrayacak 10 adet çinko sandık dolusu Alman «Parabellum» ve Ispjnyol ordu tipi «Larna» marka tabancayı ele geçirmislerdir. Sorusturma sırasında, odun deposunun 1 yıl önce, şoför îsmail Buro tarafınrian kiralandığı anlaşılmıştır. Rizeli olan sar.ık çoförün, henüz isimlen açıklnnmavan «ilsh ka<»kcıla'"in elebaşısı olduğu sanılmaktadır. Henuz yakalanmayan bu şoförün yurt dışına kaçmaması :çin bütün sınır kapılarına bilgi verilmi<:tir. Pnlis «eflpri. İT.I«.n vakalanan Alman menşeli Parabellum marka tabancanın pıyasada 4000 liraya, Lama marka tabancanın da 1200 liraya satıldığmı bildırmişlerdir. Kaçak silâhların. ambalâj yekillerine gore, deniz yoluyla îstanbuia getirildiği de bu arada anlaşılmıştır. Sorusturma devam etmektedir. DOKTüR Hayvan kaçakçılığı yüzünden et sıkıntısı artıvor J KİLİS Son zamanlarda şeh rimizde Arap ülkelerine gunde 2530 bin kasaphk hayvan kaçırıldığı iddia edilmektedır. Bunun karsılığı olarak da yurda çesitli giyim eşyaları ile kahve v « Çay getirilmektedir. îlçe Jandarma Kumandanı Binbaşı Osman Engür hayvan kaçakçıhğının cnlenmesi için azami gayreti ^[österiyoruz. Am», kaçak yoilarl» kesimlik hayvjn rıldığı bizım oe kulağımıza geliyor» demıştir. Veterıner Ali Ugurtekın lse, son aylarda mezbahada hayvan kesımının azaldıgını söylemış. • Bu. en çok hayvan kaçakçılığı ile pahahlık vüzünden olmaktadır» demıştır. Önümüzdeki günlerde et fiatlarının daha da artacağı sanılmakta ve kıt aylarında et bulunamıyacağı belırtılmektedır. •X = Bizim yolun yapıJması için = 1 T. Ziya Kırbakan Dert, Saç ve Zührevi Hastalıkları Miitehassısı lstıklâl Cad. Parmakkapı No. 56 • Tel : 44 10 73 | Âsh. Bs. Çvs. un | eşine gerekli | | yardım yapılmıştır Kanıınî hakkınııs tanınsın 657 sayılı Devlet Personel Kanunun 102, 103, iç hizmet kanun ve yönetmeliğinin 116 ve 718 inci maddelerinin farih hükümleri mevcut olup ve bu maddeler yürürlükte olmasına binaen silâhlı kuvvetlerde çr.hşan ücretli sivil memurlara hizmet yılları nazarı itibare al'.nmayarak yine eski kanunlara dayanılarak 15 gün izin verilrr.ektedir. Senelerdir 15 günlük izinle gerekli dinlenmemızi tenıin edemedığimızden bıtap bir v;,ziyetteyiz. Sıhhat ve moralimızin düzelerek daha verımli çalışabılmemiz için Anayasanın ön gördüğü sosyal adalet ilkeleri ve yukarıdaki kanunlar ışığı altında hıç olmazsa bu yılki izinlerimizın hizmet yıllarma göre verilmesinin emir buyurulmasını talep ederira. 1366 yılı Kadıkny Baharıye ve ~ Moda semtinde: Çıkmaz yollar S dahil asfaltlandı. Emniyet San ^ dıgmdan çarşı içine doi*ru olan Ş bozuk yolda parke taşları ke ~ narlarına bordo taşları kondu ğu halde yapılmadı. Bu yapıl jjj mamanın sebebini biz bümıyo ruz; Bildiğimiz başıbozukluk'nı. Aynı cadde üzerinde olan Mec ^ lis üvemiz, yeni yapıp satmak 3 ta olduğu apartmanın önü gî H çen yıl asfaltlandığına göre re ~ plur Faruk bey sen bizlere acı. S Yolun durumu ayıplanacak *e 3 kilde. 200250 metrelik bir kısım ~ kaldı. Rakım Ziyaoğlunun ha ~ vadan cevabını da beklemıyo ^ ruz. Fen tşlerinden i? ve him ^ met bekliyoruz. ZZ NOT: tsmimi ve adresimi yaz Şj mavın. Reledive zabıtası soııra = ceza yazmaya baslar efendım. ~ M.K. = Diinya Seyahat ve Turizm acentalarının yıllık kongresi bugün başlıyor WATA (Dünya Seyahat ve Turizm Acenteleri)nin yıllık kongresi bugün saat 10'da Belediye Sarayında başlıyacaktır. 160 seyahat ve turizm acentesi temsilcilerinin katılacağı kongrenin açılış konuşmasını Turizro ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürsat yapacaktır. Temsilcilerden 120'si ile kongrenin açış konuşmasını yapacak olan Nihat Kurşat, dün şehrimize gelmişlerdir. Öte yandan ASTA (Amerikan Seyahat ve Turizm Acenteleri Cemiyeti) tarafınaan düzenlenen geziye katılan seyahat ve turizm acenteleri temsilciierınden kurulu 39 kişilik bir çrup, dün Yunanistan'dan lstanbul'a gelmiştir. ESKİŞEHİR BELEDİYESİ Snlar İdaresi Müdürlüğünden: 1 İdaremize 6 kalem suborusu ek parçaları ile 2400 metre PV.C. su borusu kapalı zarf eksiltme suretiyie 30235.35 l'ia muhammen bedeüe sabn alınacaktır. 2 İhalesi 14/11/1967 tarih ve saat 16 da Belediye Encümeni Odasmda yapılacaktar. 3 Muvakkat teminatı 226765 liradır. 4 Taliplerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları zarflan adı geçen gün ve saatten bir saat önce Komisyon Kalemine vermeleri; Fazla bilgi ve şartnameyi görmek için tdaremize müracaat edilmesi. 5 Postada vâki gecikmeler kabul ediİmes. (Basın: 25084 • E. 694/12966) SAYIŞTAY İLÂYE BİNAS1 Mimarî Proje Yarısma Şartnamesi KONC VE AMAÇ : Ankara. Ulus, Cumhuriyet Buivannda bulunan Sayıştay blnasının arkasındaki arsada, Sayıştay Baskanhğının bugünkü ihtiyacını karşılıyacak ölçüde bir ilâve bina yapılraası istenmektedir. Bu binaya ait projelerin hazırlanması tşi Baymdırlık Bakanlıgı Yapı ve tmar t$leri Reisliği tarafından (Bayınffırlık BakanIıgı, Mimarlık, Mühendislik ve Şehircilik müsabakalarına ait yönetmelik) şartlan içerîsinde yanşmaya çıkanlmıştır. Yarışmanın amaci güzel sanatlan teşvik gayesi ile programda gösterilen ihtıyaçlan ekonomik şekilde karşılıyabilecek. günümüzün mimarlık ve sanat anlayışma uygun projenin esas fıkirlerinl bulmak ve lyi projeleri değerlendirmektir. Bu yarısmaya Türk Mühendis ve Mimar Odalan Biriigi üyelerı olanlar ıstırak edebilir I A R I Ş MA J Ü R t S İ : DAMSMAN JÜRİ CTELERİ : Y. Mimar Birce Neriman Y. Elekt. Müh. Çakır Nihat Y. tn?. Müh. GSncttoflo Orbsn Sayıştay Bajktniıgı Baş Murakıbı Ozan Ziya Sayıştay Basltını Tnrıtay Rıza ASLf JÜRİ ÜYELERİ : Erginbaş Doğan GiraT Mnbteşem Marnlyslı Yasar öke Sabib önen Feridun Şahinler Orhan Sensov Hamdi IEDKK JÜRİ eYELERİ : Aksüt Levend Oinc Orhan Erkot Ergnn User Srzan RAPORTÖRLER : Erdem Cemile Ksrlıyıl Bedi» O D 0 L L E R s Birineiye Ikinciye Oçflneüy» 5 adet Mansiyon (berbirine) Prof. Y. Mimar Müh. Y. Mimar Y. Mimar Mühu Y. Mimar Y. Mimar Y. Mimar Y. Mimar Y. Y. Y. Y. Mimar Müh. Mimar Müh. Mimar Mimar Müh. ŞHava Kuvvetleri Destek Üs. Ş K. Etimesgut emrinde görevli 7 S Nisan 1965 tarihinde b'len Asb. £ S. Ahmet Hazer'in ç ?i Fat.:aa HaŞ zer'in 18 Eylül 1967 tarihli gazeSayın hayır seven vatandaşla ^ £ tenizde çıkan şikâyeti doğru dera sesleniyorum: Doju Anadolu' £ £ ğildir. Şöyle ki: nun en doğudaki köylerinden bi £ £ 7 Nisan 1365 tarihinde vefat rinde cğretmenlik yapmnktnyım. ^ £ eden Asb. Bş. Çvş. S. Ahmet Okuluma gelen öürencilerin du S HAZER'in eşine aşağıdaki yarrumu yürekler acısıdır. Çok fa S dımlar yapılmîstır. kir ailelerin bu talih=iz yavrula Ş £ 1 Ordu Yardımlaşma Kurı okumak için can atmakta, o S rumunca 741965 tarihinde 9.024 kumak ümüdiyle gözleri p:rıl ~ £ TL. Tahakkuk ettirilerek ödenpırıl... Ne çare ki bu zavaUılar ^ defter, kalem, kitaptan yoksun = £ miştir. oldukları gibi çıpiak denecek s Ç 2 T.C. Emekli Sandıjı Gekadar perişan olarak okula ge £ S nel Müdürlüğünce 5S1965 tarilırler. Kış günleri çıpiak ayak £ hinde 2.216.78 TL. tahakkuk etla gelenîer de var. £ £ tirilerek ödenmiştir. £ 3 Hava Kuvvetleri Komutan Bu yavrulara yapacağınız her £ türlü yardım hepimizin yüzünü £ lığı Yardımlaçma DerneSince güldürecektir. tyilik sevenlerin £ £ 941965 tarihinde 5.000. TL. sı zahmetine teşekkürlpr. ~ £ ödenmiçtir. Ali KAYHAN Fevıi UTGUNTÜRK = C Bu üç kurumdan cem'an P!âj evleri Söğütlü Köyü Öğretmeni ~ £ 16.14078 TL. ödenmiştir. nakinleri ı d ı n ı DİGOR KARS = £ 4 Hava Kuvvetleri Komutlhan tstanballııoSliı £ tanlığı personelinin kendi araC lannda kurmuş oldukları YarS dımlaşma Derneğmce 14İÜ66 *a £ rihinden itibaren ayda 400 TL. S olmak üzere üç ayda bir Zira£ at Bankası kanah ile 1200 TL. £ gönderilmektedir. £ Bu durumdaki ailelerin gün~ den güne artması dolayısiyle Yö ZZ netim Kurulu kararı geregince Demiryolları üzerinde bulnnan biivet ve benzeri sa£ bilâ istisna verilmekte olan 400 tıs yerleri sıhhate zararlı yiyesek ve Içecek maddelerini £ TL. lOcak1967 tarihinden itidiledikleri fiatla yolculara satmaktadırlar. £ baren 300 TL. ye tndirilmiştir. Üç gün, iki eece gibi kısa sayılmayan yolculuğun ver£ Ve bu ailenin tahsisi halen mun diği sıkınti yetmiyormns (fibi; insafsızca kazıklanmamız da £ tazaraan gönderilmektedir. ayn bir iiziintii olnyor. ~ 5 Gazetede bahsi edilen £ 2.700. TL. ile Hav» KuvvetleVolculuk ve insajılık hsli bazı zarnr! ihtiyaçlar olmakS rinin hiç bir ilgisi voktur, ne tadır. Bunları da bahis konusn olan yerlerden sağlıyabili£ maksstla yazıldığı anlasıtmamış yoruz. Denilehilir H: «Sizler de btıralardan alışveriş yapS tır. maymızn Doğm do&ru ama, aç mı kalalım? Bizlere ba E 66 Çocuğunun hastalıgından tavsiye yapılıncaya kadar buraları kontrol aitmda bulun£ bahsederek Hava Kuvve'leriııe durmak daha nygıın bir iş deği! midir? Sonra kimi aldaS vazmış cldugu mekt\ıp üzerinde Ş de durulmuştur. Gerekli tedgvı tıyonız. kime zarar veriyoruz? İş çeneye düstümu de kar£ sinin yapılması için Hava Kuvdeşlikten, Müslümanlıktan dem vurnyortız. Şikâyct konusn £ vetleri Komutanlığı Yardımla^yerlerin sahipleri ve ilgililer »izlere sesleniyorum: Binlerce £ ma Derneği Başkanhgınca Gülyolcunun bedduasını alıyorsunuz, dikkatinizl çek^rim. hane Askerî Tıp Akademlsine S vazı yazılmıs ve 6zel olarak teCemal KETHTJDAOĞLU £ davisinin yapıldıgı ögrenilmijSnbay Lojmaslan BİTLİS = tır. 5 Hv. Kvv. K. Tardımlaşrna £ Dernegi Tönetim Knrnlo ^IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllT Yardım beklevenz okul İ Mobil bir Doğu köyüne okul yaptı Mobil satıcıları tarafmdan Erzurum'un Çat üçesine baglı Tüysüz köyünde yaptırılan iikokul. törenle eğitim hizmetine açılmıştır. Doğu bölgesirün yoksul köylerinden biri olan 60 evlık Tüysüz kö>"ünde Mobil tarafından yaptırılan okulun açılışı sırasında bir demeç veren Vali Ali Akarsu, bu arada Erzurum'un 1043 köyünden halen 483'ünde okul bulunmadığını açıklamıştır. Bu arada. Mobil'in ilkokul yapmak faaliyetinl öven Vali Akarsu, «Temenni edeıim ki, diğer özel şirketlerimiz, kamu kuruluşlarımız ve bankalarımtz da ayni yola çitsinler ve her yıl (eşantiyon) için heder ettikleri milyonlarca lirayı, okuma hasrcti içinde kıvranan memleket çocuklarının hizmetine tahsis etsiııler» demiştir. Ayni zamanda deprem bölgesinde ilk yapılan okullardan biri olan Tüysüz İlkokulu, Mobilin köylere okul kazandırma nıaksadiyle inşa ettirdiği ve yardımda buunduğu sekizinci okulu teşkil etmektedir. Resimde, Tüysüz köyü okulunun açılış töreninde, öğTenciler görülmektedir. Bu gece Mübarek Miraç kandili Bu gece mubarek Miraç k?ndilidir. Bu münasebetle camilorde yatsı namazından sonra mevlüt okunacaktır. Diğer taraftan Diyanet Isleri üaşksuı Ali Rıza Hakses. kandil münasebetiyle yayınladığı mes'î.iıld, «Bu müstfsna t f r » " ' " rtinimize nyfnn sekilde degerlendirilmc»i» dileğinde bulunmuştur. Istasyonlardaki bazı biifeler pahalı ve kötü mal satıyor grafika reklâm ajansı eleman arıyor .iıl. Devamlı inkişaf halinde olan ajansımızın genişleyen kadrosunda, aşağıdaki münhaller mevcuttur, 1. Bir resepsiyon memuresi ı.Yabancı dil bilenler tercih edilecekfir.) 2. Reklâm şefi olarak yetiştirilmek üzere genç, dinamik, organizasyon kabiliyeti olan, yaratıcı güç sahibi elemanlar (En az bir yabancı dil aranacaktır.) 3. Türkçeyi mükemmeien büen, yaratıcı kabiliyeti yüksek, reklâm metni yazariarı. 4. Müdüriyet asistanlığını deruhte edebılecek en az b!r yobancı dil bilen, genç ve kabiliyetli bir elerr.an. 5. Baskı tekniklerine aşino, genç bir prodüksiyonJ osistanı. 6. Resim stüdyosundo vazife görecek yüksek yaratıcı güç, ve geniş tecrübe sahibi, reklâm resamlart. IsHkbol vadeden bir sahada çalısmayi arzu ediyorsanız ve yukarıda zikredilen vasıflara sahipseniz, aradğımız kimsesiniz. Müracaatlar yazılı olarok aşağıdaki adrese yapılmalıdır. GRAFİKA REKLÂM AJANSI Personel Şefi Y. Mimar Müh. Mimar Müh. 28.000,11JM,1S.9OO^ S.000.TL. TL. TL. TL. P. K. 416 Karaköy N o t : Müracaatlar gizli tutulacoktır. Son goru sorm» tarihl 20/KB«ıım/1987 pızırtesi, proj» teslim Urlhl 19/Ocak/1968 cumB saat 17.00 fllr. Yarışma şartnamesi ve eklerını ıstemık İçin »ahsen veya posta ile vapılacak olan müracaatlar, ts Bankası Şubesi 77 No. lu hesabına dogrurian dogruya veya başka btr t* Bankası Şubeıl yolu Ue 50, TL. yatırıldığım gbsteıir banka makbuzu İle bırlikte Baymdırlık Bakanlıfiı Yapı T * tmtr tsltri Reislijıne yapılmalıdır. Şartnameler; Istnnbulda, Yapı lsleri 1 lnd, lımir'de Yapı t | ltrl 3 fincfl Bölge Müdürlükler ila Ankara'da Yıpı ve tmar tıleri Reisliğinae gorülebilir. Cumhuriyet 12S74 (Basın: 24773 • A • 13^2/12957)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle