13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYET 30 Ekim 1967 SAHÎFE ÜÇ 5O NCİ YILDÖNÜMÜNDE 1917 İHTİLÂLİNİN HİKÂYESİ hadiseler atrasında PARİS (a.a. Radyolar) Milliyetçı Çın Cumhurbaşkanı Çan Kay Şek Amerıkanın Çın ile savaşa gırmesınin bir tçılgınlık» olacağını sbylemiştj. «Le Monde Et L» Vie» adh aylık dergıye verdiğı demeçte Çan Kay Şek. Mao Tçe Tung re jimınin şıddeth bır iktıdar mücadelesi hırpalandığını ve top yekun çokuşunün onune geçılmez olduğunu ılen surmüştur. Millıyetçı Çın Cumhurbaşkanı Fransız dergısının muhabırıne, •Bir Çin Amerikan savasınin çılgınlık olacağını, Çin'i yenmek SAYGON fa a Radyolar> için Amerika Birleşik Devletlerinin korkunç tabrip kuvvetuıey Vietnam'ın baskentl lerini kullanmak zornnda kalaHanoi've son beş günün en cağını. bunnn da mâsnm ve başiddetli akınını yapan Amerışçı halkları bir avuç çılgın lirikan uçaklannın şehri çevTelederin bedelini çok yüksek ödeven füze üsleri ile uçak savar mek zornnda bırakacsgını löybatarvalannı ve Kızıl Nehir üzelemiştir. rinden gecen Long Bien (Dumer) köprüsünü bombaladıkları açıkÇan Kay Şek sözlerıne devamIanmıstır. la demıştır kı. «Çin topraklarıHar.oi radyosu. son hava akınnın tedricen isgaline gelince larında beş Amerikan uçağının kimse ciddi olarak böyle birşey daha duşurü'dugünü büdırmekls düşunemez. Çin 800 milyon nüfnberaber Saygon'dakl Amerikan su olan bir kıt'adır. Ba da bütün Komutanhğı. akınlarda herhangi dünya nüfnsanun dörtte birinl bir kayıp verilmediğini Ueri sürteşkil ediyor. Çin daima fatihleri müştür. yutmuş, Tatarlar ve Mançular aonradan bepsi Çinliligl benimDiğer akınlarda ise Hayfong'un aemişlerdir.> 20 km. Kuzev Doğusundakl Van Dan kışlası ile bir tamir atelyesi Çan Kay Şek, Çin'ın ortaya çıbombalanmıştır. öte vandan, VI kardığı son derece cıddi sorunetkong çetecilerı, Giıney Vietların tek mantıki çozüm çeklınam'ın Na Trang şehrinde, bir lo nın yıne Çınlılere düştüğünü, kantanın önunde bomba patlatafakat bunun da bır sarta bağlı rak 20 kışıyi yaralamışlardır. Yaolduğunu, Çınlılerın komunıst rahlardan bır Amerikan eri da dıktatorluk ile yabancı saldırısı ha sonra dlmüştür. karşısında son derece saçma ve WASHÎNGTON Savunma acıklı bır seçme yapma zorunda Bakanlığından vapılan açıklamabırakılmamaları gerektığını ışa ya göre. bu vılin 10 ayı içinde VIret etmıştir. etnam'daki Amerikan kayıpları, geren vılki kavıplara krvasla •• «0 artarak 74Wva yükselmiştir. 196fi' daki Amerikan kayıplan 5008'di. Savunma Bakanlığı, ölü sayısın dakı bu artıça rağmen, toplamın, LOS ANGELEŞ, (a a.) Kore savaşındaki toplam ölü kaybınm yansına dahi ulaşmadığır.ı Irleşmiş Milletler Genel Knbplirtmıstır. Aynı çekılde, toplam rulu Baskanı Cornelia Menescu, Los Angeles'de yaprakam, tkınci Dunya Savaşındaki lıfı bir konusraada. Vıetnam »e Amerikan kayıplarına kıyasla çok Ortadofn'daki gerfinlitin diinazdır. yayı bir felâkete sürükleyehileBakanlık, Amerika'run Vletecğini hstırlstmıştır. nam'dakı kajnplannda meydana gelen artısı şu şekılde bellrtmişRomanva Dıjişleri Bakanı otir 1%1'de 11 ölü, 1962'de 31, 1963* lan Manescu, askeri bloklırın de, 78 19fi4de 147, 1965'de 3639, feshedılmesi ve bazı ulkelerin, lflfifi'da 5008 .. başka topraklarda bulunan nsGuney Vıptnam hükumet kuvkerlerinı geri çagırmasıyla buvetleri ise 1965de 11243 ölü ver tun insanlığın rahat bir nefeı mışlprdır. Bu rakam 1966'da, A alabileceğını ifade etmlstir. merıka'nın savaşa binlerce asker Mane=cu, kaba kuvvetın «Ulnt sokmasıvja bırt^fibıre 9459'a inlararsnı aoronlars bir cevsp (eamıstır ;"p. bu vılın lUc altı ayı için kil , «Jmey*£e#i!it»., .bfljıUii^en de de 5508 e ulaşmıştır. lonra, Vıetnam halkına, kendi Amerika, Kore savaşında 33.639 ölu ve 89 451 yaralı vermlştir. lcaderini tayin hakkı tanınması Savunma Bakanlığımn açıkladı ve Ortadoğu'da da, butün tağı rakamlara, Vietnam'dan çeşltll rafların bayatl çıkarlarını dıkkazalarda olenler dahıl değlldlr. kate alacak bir çozüm bulunBu rakam halen 2822 olup, 1957' ması zamanının gehp geçtığıni sı uçak ve helıkopter kazalarına eklemiştir. kurban gıtmıştır. soııradan liııli "Iıııi İMjiil edenler Çan Kay Şek, ABD'ni uyardı LlBEBAL UMUTLAR (MPAEATOCUJjeSuN OUMA. BCitstNDe uyuyoecn/ MECJJ'STB /USS s/NtTEMS/LC/'Sf \MU2pljAMA. SAPeC£"7A\£i / & Grücü yoıcru. Neleri yemeli? lr meahur s5z vardır. Haa> g filozof söylemis büınlyomm. Adam ağnnı Efiatererek: Buradan girene deffl, çık»> na dikkat etmeli! demis. Ne demek istediğini anlayıverin! Bugünlerde gene ne vediğimlzi, ne yiyece|ınıizi şaşırdık.. Hükumet: Bu yenir! derse yiyoruz. Tenmeı! derse vemiyoruı. Ama onda da ikiye, üçe bölünüveriyoruz. Bu milletin bölük böliik ounaya ne nadar hevesl, no UUZUESUZLUt: &U büyük istidadı var« olgun porta» kal B»bi, kabupunu soyar soymaa dilimler aynlıveriyor. Bu bizim pek öyle tesbih tanesi gibi diziye gelir takımdan ounadığımızı göstermesi bakımından tyl alâmet, lâHn el ve işbirliği bakınıındaa dağınık olmak pek de bap sayümaz. Derken lâfın ucnnn kaçınyoruz. Sör nereye gelecekti?^ Ne yiyeceğimizi biıe başkası söyiaBorlas yor diyorduk.. ama eskiden ne lâboraruar, ne tahlil, ne sağlık müdfirü, ne sağük bakanı.. Bir kere et ve balık bakunındao şöyle bu kaide vardı: Imam Şâfi için: Denizden babam çıks» yerim! demiştir, derler. Kendisl Garze1de doğnraş olduğuna gore yalı aşsğıdır. çunde Şah'a okuyordu: formUra atılacaktı herhalde... Gerçi Tfirklerin çoğunluğn Haivan edebıyatında •Kaside», nerî'dir ama Tmam Şafiî'nin de «Allah seni kem gözden koruson Parisli modacılara verılen milözellikle padışahlan ö\mek bn husustaki sözünü dinlerler. Ve Sen 2500 yıl önce İran'ı kuran yonlar ve koyluye «toprak reiçin kullanılan bır nazım sekdeniz mahlSkatuu yeriz. Tâcı, tahtı baslatan Keyhasrev forma» adı altında satılan yine lidir.. Bâki'nin, Kanuni'yi öven ka Gelelim ete.. et içinde bir kaide kadar o köylünun malı topraklarıyla.. sidesini, hepımız ezbere olmasa vardır. Ot viyen hayvanlan yerlz. Akıllı ve büyüksün...» Çeliskilerle dolu bir çaf ya Böyle olunca et yiyenleri yemeda biliriz.. •Kaside»nin bizdeki ge yiz demektir. Kedi. köpek falaa Bır ulusun 1967 deki bikâyesini şıyornı; ama galiba bütfin çajlişiıni macerah olmuş ve sonunda glbl hayvanlan yemeyiz. Kuşlarbu kadar guzel özetliyen edebi ve lar böylyeydi .. Şınasi, «kaside» ile Padışahı değıl da da öyledir. Çengel gagalılar et Bundan 150 yü once. Napolsiyasi bir hâdise olamazdı açıkçası. de, Buyuk Reşıd Pasa'yı övmüşyer, onlan yemeyiz. yon da ıhtılâle ıhanet edıp ımpa O Tahran Üniversitesi ki, «ıtür; hem de padişahla kıyaslıyarak. Bunu neden yanyorum.. gazerator ilân etmışti kendını... Onıflannda 5ah aleyhtan oldukGeçen hafta «kaside», Türkiye sı telerde ber gün.. nun torenı de muhteşem olmuş, Esek eti viyonnusuz.. ları ileri sürülen öğrenciler dipnırlan içinde olmasa bile, Türk ta mareşalleri (savaş kazanmış ma At eti yedirivorlar bize! dlye reşsller) etrafında etek tutmuşçik v e coplarla pek yakın bir rihinde pek şık görülen bır yeni feryat edrp duruyoruz. lardı... macera daha yasadı... zamanda kıstınlmışlardı... Ve At. ot yedigi içuı eti yenir.. Ancak. Napolyon »Benim haşımdi onlara ıyıyı ve doğruyu Komsumuz ve mürtefikimlz Aman bir guzel söı vardır: tnedanım bende başlar» demisti tran'ın Şah'ı, 2500 yıllık İran tah oğretmış olması gereken hocassbetsiz is vapan adamlar için: o zaman... Bir saray darbesi ile Eti ata, otu ite verir. derler. tına, başında bir tâçla otururken, ları, çağ dışı bır hukümdara kakaçar hanedanını deviren küNe güzel lâftır. öyleleri vardır çuk rütbelı muhafızın oğlu ise karşısmda bir adam «kaside» oku side okuyordu: «Allab seni kem hani şöyle bakınız. ber meslekle, başka ıddıadaydı: 2500 yıllık lüyordu... Evet, Tahran Ünıversıtesi gözden korusun.» her mahfilde. her partide, her celâleyiı biz... Edebıyat Fakültesi profesörlerınPetrol gehrının bilmem kaçta miyette, hattâ her semtte bövleIran Şahının tahta merasımle den Lütfullah Suretgâr, taç giyme lerl vardır.. harıl harıl çalışır.. kaçını torende sarfeden «beyaı çıkması hıkâyesıni, ıçımiz burbir de bakarsmız.. atlar aç, itler töreni için kaleme aldığı kaside»kula burkula okuduk geçen haf reformcu» Şah, artık bu kasıdeaç.. etler kokmu? ve otlar kuruta... yi, tarıhi yeniden yajatır bir bi nın temınatıyla daha buyük remnş.. Musaddık'ın devrıldiğı. petroDiyecek odur ki; at etinin, Mlunün halktan baska herkesi zen ğır etinden farkı yoktur. Ne var gın ettiği bu ülker.ın acıklı maki vaktiyle tslâm dini at eti vecerası, rokoko stılındekıne benmeyi mekruh saynustır. Sebehı rte zer süslerle, daha da acıklı hâle atın harb ve sair islerde insana geldı... Işıklanmıs yollar, her yardımcı oluştıdur. Eşek hakkınyerde taç motiflerı... Herhalde bu, tarihi bir deter da hususl bir hükmü şeri bilmiyonım; ama eşeğin lehine bazı ma minizmle değil. kadercilikle yolâmatım var. Meselâ eşek sütii, rumlandığı zaman yenilir yuinsan sütiine en yakm olanı imıs. tulur hâle geliyor... İran halkı Huy bakımından da biraz yakınbaska turlü nasıl razı olurdu lık vardır. yoksa... Ne denlr kl?!... lrsnla dostBütün fark kul^k eb'adiyle, aemprime elbiseleri lnğnmvz kavetli; fakat işi tat yak adedinden geliyor. Bu frenk»ı» kılmn aracüar... ler acsyip adamlardır.. bir ara tut tnrdulanlı: Nasrettln Hocanın eRadar Reldam: 718/12951 sefe ters blnmesinin sebebi, mânası, felsefesi nedir?» Btr kere Nasrettin Hoca fıkTalannm hangisi ha.aki, hangisi vakıştırma kimse t&yin edemez. Cüu kü en eski Nasrettin Hoca kiianlan, Hocanın vefatından connit sonra yazüraıs olduğuna göre 3jhzdan kulağa intikal etmiş sevler dir. UNLU AIMAN CAZ KUARTETI Böyle olunca bir kere anlatıs farklarından .olayı fıkralarda bir değişiklik olar. Sonra da baska memleket ve şahıslara ait fıkralar da bilerek, bilmiyerek arava kanşabilir.. bu eseğe ters binmek hikayesi de banlardan olabilir Her şeyden evvel Hocanın bö». BİLETLER : SAN SINEMASl GISELERINDG le bir hareketi olmuş mndur'' Ol mnş ise hangi şartlar ve hallerde ounnstur? Bunu bilmeden Hazretin hareketine mâna vermrk tlancılık (3905) 12963 mümkün değildir. Böylece at ve eşek eti bahsindeki suallere de cevap verılmıs oldu.. Bu fıkradan çıkacak hisse nedir? derseniz, ata et, ite ot vermeyiniz.. hattâ atların ve itlerin içinde et ve ot isteyenler oSa bile. Tabiati hilâtına hareket * den harvanlardan kaçınımz. Derken hatırıma çeldi. Bizim bir kücük finomuz var Karnı aendığı zaman ağhyor, ot istiyor ve ot jiyor. Derhal ot tesirini gösteriyor. Hayvanların sağlık bilgileri Insanlardan fazla olduğuna inanacafun geliyor. Siz ne dersiniz? B. FELEK sısrvouLPu bombarthmanı besinci K Spaak'a göre De Gatılle İngiltere'yi siyasî Debray'in "Devrimde Devrim,, kitabı mahkemede saçlandı CAMtRİ (BOLtVYA), (a.«.) tanın Panoraması Kaside'nin macerası... istemiyor B B «Bloklar dağılmalı» B SAN JUAN (PORTO RİKO), (a.a.) elçıka'nın eski Başbakan va Dışişleri Bakanlanndan Paul Henri Spaak, «San Juan Star. gazetesıne verdiği bir mulâkatta, De Gaulle'ün kesin muhalefeti yü ründen İngıltere'nin yakın bir gele cekte Avrupa Ortak Pazarına kabul edileceğini sanmadığını söylemıştir. Porto RLko'da dınlenmekte olan Spaak, Cumhurbaşkanı De Gaulleün Ingıltere'ye karşı «tamaraen slyasi olan sebeplerden ötüru bir engelleme politikası» izledığıni behrtmış, De Gaulle'ün lngıltere'yi Ortak Pazar'da istemeyışınin tek sebebini Fransanın lider kalma arzu ve azmıne bağlamıştır. Paul Henri Spaak, şahsen îngiltere'nın Ortak Pazara ahnması lehinde olduğunu ıfadeyle şoyle devam etmiştir: «İnRİlterc'nin topluluğa kabalfl Avrupa ckonomisi için çok önemlidir. Birleşik Kırallık, AvTupanın ekonomik istikbaline yeni bir guç katacaktır.» Kısaca»! • LO>fDRA Altı vıldır gemlden gemıye, ulkeden ülkeye giden, fakat hiç birinde karaya ayak basmayan 57 yaşındaki yurtsuz Altnefdb Sans Salino, rtihayet Lfbya'ya girebilmek için bir vize elde edebılmıştir. • YENt DELHt Hint tmpara lorlueunun ortadtn kalkmasından 20 > ıl sonra, Kiral 7 Edonard ve bronz'da atı. Hint milliyetçili ğine savaş açmıştır. Sekiz Rün once Hintli mühendis ve işçiler, Eskl Delbi'nin merkezinde. büyiik cami ile son Moeollardan kalma Kızıl kale arasinda bulunan tngiliz Kırallifina ait heykeli yıkma teşebbusunde bulunmuşlardır. olivya'lı çetecilere yardım *ttikleri ileri sürülen Fransız solcusu Regis Debray, Arjantin'li artıst Ciro Bustos ve dört Bo livya'lınm askeri bir mahkeme 6nunde devam eden duruşrnasında oturumunda. çeteciler tarafmdan öldüriılen askerlerin ai^lerini tem sıl eden bir avukat, •kotnünistierin hazirladıği ölüm tazaklannda Regis Debray'nin büyiik bir rolü olduğunu» iddıa etmıştir. Avukat Dr. Adalid Berbas Cartro nun iddiasma göre, Debray, 2 3 mart ve 10 nisan günlerinde, 10 a yakm hükumet askennin ölümüyle sonuçlanan baskın hücumlarmın plânını hazırlıyan kimsedır. Avukat, askeri mahkeme savcısının iddıasına katılarak sanıklan, ölüme «ebebiyet vermekle suçlami}tır. Dr. Adalid, Debray'nin .Devrimde Devrim» kitabından bazı bö lumler ile yazarın bazı dergilere yazdığı makalelerden pasajlar oku muş, kıtap ve makalelerde yer alan fıkirlerin 23 nisan tuzağının nasıl hazırlandığını açikça ortaya serdiğıni söylemiştir. Avukata gore, Debray, gazeteci ve filimri gibi çesitli hüviyetlere bürünme<bie rat nten. gerçekte çete hareketine önderlik eden azıtı bir komanlstten başkası değildir. Avukatın konuşmasmdan sonra, mahkfme başkanı Albay Afrain Guachalla. sanıklara gelecek hafta savunmalarını yapma ları için genıj imkân tanmacapını sdylemiştir. Bii tun sanıkların. kendı adlanna konuşması beklenmektedir. D ANGOLEIM TEŞEKKÜR Sçvglll kırımıt v» kardestnüz Polls Prevantoryumu Ba^hekiml vefatı dolayısiyle cenaze mer« »imtne ijtlrak eden, e\imlze k«dar gelerek, çelenk, telgraf gondermek «uretiyle büyuk acımm paylajan akraba, dost ve komSUİarımızla. bilcumle z*vata teSekkurlerünizi arzederlz. Ülgen ve Sıfcın alleti Cumhurtyet 12971 TÜRKÂN ÜLGEN'in SAN 5IIMEMASIIMDA 3 Kasım 1967 Cuma Saat 19 da TÜRK SİNEMATEK DERNEĞİ 1 ÜYELERİNE KASIM 1967 GÖSTERİLERİ 3O, 31 E < m 1 K a ç m 3 Kas"n (1845) (21 30) San Fransisco'da halk oylaması HIURHIBERG C A Z TOPLULUĞÜ 7 KAFASI KA2INMIŞ ADAM L Homme Au Crâne Rase Vön Andre DelvauK 1965, BELÇİKA 1966 U e i n h e m Ş e " ğı J u n Ozei Odulu 1966 Pe^aro Vcn s r>ema Şenltğı Genc E'eşt r^^ecıler OdulO 6 7, 8 Kas m 9 Ka= m ('8 ^5) (21 3O) KVVAIDAN Yon 1965 13 Cannes Masakr Kobayashi 1964, JAPONYA F Im Şerhğı J u ' U z e ! Ü ö u l u (18451 (21 JO) SAN FRANCISCO. (a.a.) kasım'da yapılacak San Francisco Beledlye Baskanlıği seciminde, Amerika'lı seırmenleT ilk kez. Vietnam sorunu iızerindekl fikirlerini oy pusulasi uzerinde ifade etmek imkânmı bulacaklardır. Oy pusulalanna eklenen bir soruda, seçmenlerde şuna cevap vermelen istenmektedır: • Amerika'nın Vietnam'dan derhal çekilmeslne taraftar mısinız?» Barış taraftarlannuı çoğunlukta bulundupu San Francisco'da, seç menlerin buyük bir çoğunluğunun bu soruya «evet» cevabı vermesi beklenmektedir. TEŞEKKÜR Bftm Lutflye Sobayapan'a, gerek dojum «ıruında, gerekse dogumdan sonra gosterdikleri yakın a!âka ve hazakat İle aileraiîe kızımız SATAK'ı kazandıran Sosyal Sigortalar Kunımu Bakırköy Doğumevi NisaJye Müt. Op. Dr. lle ebe SKLMA ve SEVİM ÇA KAH kardeglere, hastane ve *ervla personeline, onbaşı Şehzad* OCAK'a. sonauı tejeklriJrlerimlzl arzederlz. SOBATAPAN AİLESt Cumhuriyet 1297Î AYTEN AVAR 1i 13 Kas m 17 K d = m İKİNCİ SOLUK Le Deuxıeme Souffie Yon ^.eao Pıerre Melvılle 1966, F^ANISA Millî Eğitim Bakanlığmdan İÖ671968 öğretim yüından itibaren, Makina ve Inşaat Şubeleri birind aınıflan Üe faalıyetine Elâzığ'da devam etmesi kararlaşUnlan Hâzıg Teknik Okulunun herbir jubesine Sanat ve Yapı Enstitüsü mezunlanndan 40 ar, Devlet Lise imtihanını vermia Lise mezunlanndan 25 er, Teknıker Okulu meztınianndan 12 »er; yabancı uyruklulardan 3 er olmak fizere 80 er Cğrend aJınacaktır. Bu öğrencUerin Eâağ; Van; Hakkârl; Muş; Bitliı; Ağn; Kars; Bingöl; Siirt; Mardm; Diyarbakır; ürfa; Gaziantep; Adıyaman; Malatya; Maraş; Tuneell İlleri Sanat ve Yapı Enstitüleriyle ayru Ulerin Lise ve Tekniker Okulu merunlanndan olması; aynca; müracaat edecek Sanat ve Yapı Enstitüsü mezunlannın 7 Agustoe 1967 gflnu yaptlan eleme bntihanında başanb sayılmıf olması şarttır. Tekniker Okulu mezunlan üe yabana uvTuklular Olcul» lmtihansız kabul edilirier. Mflracaat «ayi5i ahnaeak SJrencl savısını aştıgı takdirde aralannda Mr »ıralama imtihanına tâbi turulurlar. Müracaatlar 20 Ekim 1967 4 Kasım 1967 gönleri «rmsında mfsa! saatleH idnde olmak fizera EHâzıg Teknik OVrulu Müdürlügüne fElânğ'da) vapılacaktır. Giriş untdhan'na katıimava istekU Sanat EnstitüsO mezunlan varsa, evvelce kendilerine verilmiş olan Istanbul Teknflc Okulu girlı imtihpmna katılma kartı, yoksa eleme lmtihanınB katılm» h^l^o^; ;;„. rjCç! v e Teknfker Okul'3 merunlan da diploma v» üd fotoğrafla müracaat ederek glria lmtihanlanna katüma belgelerinj alacaklardır. Teknlker Okulu mezunlan Ue rabancı uyTukluların arrmlama İmtihanına tâbi olup olmayscaklan ilk Biriş imtihanı rfnör.de kendilerine duyurulacaktır. Lise mezunlan ?iriş imtihanlaT" « Kasım 1967 parartesi jfunü saat 9.00 da Teknik Resimden; 8 Kasım 1967 çarsamba günfl saat 9 00 da Maternatikten ve aynj gun saat 14.00 de Fizikten; Sanat ve Yapı Enstitüsu meıunlannm glris imtihanlan Ue Tekniker Okulu mezunlarının aıralama imtihanlan 6 Kasıra 1967 pazartesi günu saat 14.00 de Mstematikten ve 8 Kasım 19B7 çarşamha j^nil saat 9.00 da Meslek Resimden oLmak fizere E31z3İfda Teknik Okuhı binaJannda •mpılacakrhr. Fazla bilgi için Elftzıg Teknik Okulu MOdüriüâîine muracaat ediiebilir. (Ba*m 34BS3 • A. 135M/12M4) 193545 TÜRK FİLMLERİ TOPLU GÖSTERİSİ İLK TURK FİLMININ 53UNCU YILDONUMU DOLAYISIYLA 20 Kası"n 21 Kas™ (1615 ve ' 8 İ 5 ) (14 30) GAZYAK • • Ş e h i r Havagazı B u t a n Gazı HER TORLÜ GAZ ATEŞLEYEN CİHAZ ŞENIZ L'LTAV lle Çetin YALÇTSDAĞ nıjanlandılar. Ankara 29 Ekim 1967 N İŞA N BATAKLI DAMIN KIZI AYSEL Yon Muhsın Ertuğrul 1935 (16 45 ve 18 43) (16 45) 21 Kasim 22 Kas m Portatif şişe gazı Tabii gazlar v.s. gazları ateşlemek için kullanılır PRATİK • TEMIZ • EKONOMİK • GÜVENİÜR TAŞ PARÇASI 22 23 Kası" Kaim Yon Faruk Kenc 1939 Cumhurıyet 12973 (1845) (1645 ve 1845) j DENİ2 2 i KIZI Yon Baha Gelenbevî 1944 Kas rn H8 J5 ve 2i 3O) | 8 45) 1 TEŞESCKÜR Sevgıll kızım Işık Bıçakçı'nın geçirdıği fecı kaza netıcesırcte hayatını kurtaran tstanbjlun medarı ıftıharı Haydarpaşa Nu mune Hastahanesı Başhekımi, emsalsiz İnsan, Op Dr. 2S Ka^ım ŞEHVET KURBANI Yon. Muhsın Ertuğrul 194O NOT BUTUN FİLMLERİN GOSTERİLERİ ŞIŞU KERVAN SINEMASINDA YAPILACAKTIR. , FARUK AYANOĞLU amelıvatlarını başarı ıle yapan ve yakın ılgısmı esırgemıjen kıymetlı mssn 4. cıı harıcıje seıvisi, çef muavlnı Op Dr. Op. Dr. Erdem Alkoç Op Dr. Rauf Soyer. asıs Dr Orhan Pekmezci sefkat ve yakın alâkası ıle başarılı tedavısıni yapan asis Dr. candan alâka ve yardımlannı esırgemıyen servıs hemşıreleri Hatıce Zeren, Hatıce Kazaneı, E mine Evderen, Mubeccel Ünal'a, amehyathane hemsırelerı Şebrı ban Irkut ve Fatma Sezer'e, pansumancı Şuknı Tandogan, Ah met Kriprulu ve 4. cu barıcıye servlsi stajj^r hemsıreleri Ue »ervia personeline mlnnet ve sUkruüarımı «unarım. Kadrlre Bıçakçı Cumhurlyat 12999 Radar Reldam: 733 12952 İstnail Hakkı Örmeci KİRALIK FABRIKA BİNAS! ARANIYOR Eir kat üzerıne olmak şartiyle takriben 600 • 800 M2 lik 30 • 50 Kw sanayı cere>ranı ve suyu olan klralık boş bir fabrıka binası aranmaktadır. Talıplerın REKTAŞ REKLÂMCIL1K Ltd. ŞU. Beyoğlıı Alyon sokak No: 13 tstanbul adresine müracaatları rica olunur. Tel : 49 21 19 49 89 42 49 17 74 (3884) 12963 METİN TUFAN'a tlâaoılık: 1138 U8M
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle