18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE İKİ 30 Ekim 1967 CUMHURtYET OYÜNLARI NATO'nun ASKERI Sezaı ORKUNT EMEKLt TÜMAMİRAL T A • T ' / " ^ > B u n * « n askert acaipliklerl ^ ^ f ^ M. \ w vardır. Bunlar askerî bır zanıretin değil, slyasî anlayısların garip >aratıklandır. Haddizatında. askerî bir değer olmaktan uzak. muhterael muhasım tarafından da ciddî olarak hesaba katılmıvacak ojuncaklardır bunlar. Fakat, NATO içinde muhtelif cer>anlan onlemck üzere se\k ve idareye hâkim devletlerin politiko militcr zekâları ('.) bu sribi fantazileri duşunur ve • hiç yoktan ividir) gibi bir anlaMşla da tahakkuk yoluna gidilir. Bunlardan blri (Çevik Kuvvet = Mobil Force), diğeri (Çok taraflı nükleer kuvvet = Multelateral Force (MLF)) dur. K A olmamak demek, aksi Iddiadakl iki bflyük devletin politik ujdusu olmak demektir. Bu aynı zamanda, milli guvenlıklerini. bir taraf m şartlı nuk• ••• • ••• • ••• leer hımayesine terk anlamına gelir. • ••• NATO ieinde Amerika ve tngiltere mustakil bir nükleer guce sahiptırler. İngiltere hu nukleer guc uzerinde çok temkinli davranır ve propagandasını hcnıen hiç >apmaz. Lç buvukler arasuıda Fransa bu haktan mahrum edılmiştır. Fransa. De Ganl idaresile buna karşı çıkmış ve kendi nukleer giicunıi sermaje, sanayi ve akıl gucu ile mevdana getirmiştir. Batı Almanya da her bakımdan nukleer silâh yapımını sağlıyacak imkânlara sahiptir, buna arzuludur. Bunlara ileride diğerleri de katılabilir. Çevik kuvvet Bu itibarla, ABD leri NATO'daki bu meyli yatıştırabilmek için, kendi nukleer mnnopolunun nıty Atlantik andlasmasınm 5 nci maddest bir genel harpte Avrupa lehinde kullanılacağına gereğince, Avrupa veya Kuzey Amerikagaranti vermiye çalışırken, silahlanmavı tek tadaki NATO uyelerinden biri veya bir kaçıaa vakl :::: raflı durdurtmak, Batı Almanyayı, Fransayı bağ• ••• olacak bir silâhlı tecavüz hepsine birden yapılmıs • ••• • ••• lamak uzere (cok taraflı nükleer guç) fikrini or• ••• addedileceğinden. bdjle bir silâhlı tecavüze karsı • ••• taya atmıştır. Bu suretle. iştirakri devletlerin ü>e devletler, Kuzey Atlantik bolgesindeki gukontrolu altında ve muşterek kararlan ile kullavenliği temin ve idame ga>esl ile Silâhlı Kuvvetnılacak bir nukleer kuvvet meydana Retirilccek. lerin kullanılması dahil luzumlu butun tedbirlerl finansmanı da muşterek veva bir nisbet dahilinde munferiden \eyahut toplu olarak alacaklardır. olacak. ancak herhangi biri ve bilhassa ABD leri Bu taahhut. Batı A\rupanm ciddi bir tehdit alistemediği takdirde bu silâh kullanılamıyacaktı. tında bulunduğu gunlerin atmosferi içinde yapılransa boyle bir teklife iltıfat etmcdi, İnmıstır. Halen, tnerkezde belirli bir tehdit gorulgiltere masraf ve askerî maksadsızlığı açımemektedir. Buna mukabil NATO'nun kemirilmesından itiraz etti, İngiltere daha başka bir kuvvesi en muhtemel olan noktalan kanatlandır. tin peşinde idi. B. Almanya, tahditli de olsa bo>le «••• Yukarıdakl taahhüt mucibince, bu kanadlar hir kuv\ete. finansmanının buyıik bir kısmına işîzil veya merkezden çok uzakta kalan bu uçlarda vu«i'i tirak suretile uye olmayı, sozunu daha muessir kua gelecek askerî elaylarla topyekun bir harbo bir şekıide dinletecek sijasî bir kuvvet haline gegitmenin agır rlskleri vardır. Bir çok uyeler için, leceğı cihetle destekledi. genel bir harbe bula?madan meselenin evvelâ maBoyle bir kuvvet, karada ve>a denizde kuruhallî çozum yollannın araştırılması daha makul labilirdi. Karma persouel ile vurutulecek boyle görülmektedir. bir kuvvetin en iyi şekıide teşkili ve Idamesi mumkun ortam. suustu gemilcri idi. he bu acıBu itibarla, Atlantik ve Merkezî Avrupa Devdan girilerek. karma persoııclin ddha kolaj iııtıletleri. hem kendi üzerlerüıdeki riski azaltmak, •••• bak edebileceği hajat şartlarını haiz, ticaret gehem de kanadlardaki de\letleri mumkun olduğu •••• milerinden muaddel 20: 25 gemilık bir kuvvet kadar tatmin ederek tesanüdü de idame ettirmek meydana getirmek \e hunların beherini sckızcr uzere bır çevik kuvvet fikrini gelistirmlşlerdir. Bu kuvvet, kanadlarda vuku bulacak herhangi bir adet çeliştirilmiş Polaris füzelerile teçhiz etmek •••• •••• •••• mahallî hasmane hareket veya mahdut harp haistenildi. Bu kuvvetm maliyeti 5 miljar dolatd }alinde kullanılmak üzere muhtelif devletlerin tahkın olacak, finansmanına arzu eden u>e devletler • •«• sis ettikleri tabur çapındaki kuvvetlerden teşekkül katılacak, muşterek kontrolu sağlıyacak bir mekaetmiş bir alay kadar bir kuv\et olup suratle havassss nizma kurulacaktı. Kuçuk NATO uyelerinin bu •••• dan nakledilecek bir yapıya sahlptir. Bu kuvvet, •••• ku\vete iştirakleri ABD için şayanı arzu olma• ••• •)••• Nnrvcç. Yunanistan, Türkiye gibi kanad devlet• ••a makla beraber rcv lerinden fa>dalanmak bakımın• •• lertn muayyen bolgelerinde kullanılabilecektir. daıı bir değer taşımakta idi. Boylece. bu kuvvet, :::: •••• Bunun, yukarıda ifade edildiği gibi sijasî bir an•••• dunya basınında gorduğumüz kadarıvla muhtelif »*•• • taa lamı vardır. Bunu biraz daha açalım. Boyle bir •*•• itirazlar. çekimserlikler içinde teşkil kararmı al• ••• • ••* tecavuz halinde NATO'nun huvuk Devletleri he• •>• m\y, Amerika. karma personel eğitimini sağlamak •••• • •«• men harbe girmhecek, merkezi Avrupadaki di•«•• üzere (Clauder Rickett) fuze muhribini bu tecru• «•a •••• ğer üye devletlerde buyukleri izli>ecek, harp. çıkbeye tahsis etmiştır. Turkive de hu kuvvete evvelâ •••• tığı kanadda sondurulmiye çatısüacak, yoğun sidahil olmuş. personel gondermiş bilâhare çekilvasi temaslar olacak \ c ba arada çok muhtemel miştir. olarak hir takım tavizler bahis konusu olacak. bojle bir ortamda NATO'da verilen vefa sözünun Bu kuvvetin mahzurları nazarî olmadığinı ispat icin tnüsterek Bas Ko>••• mutanlık harekete geçecek ve tahsis yapan devlet(T) M1.F. Genel bır nükleer harpte, bu sılâhlerden toplanacafc bn M* ataylık kuvvet çıban lar kullataridıktan veya e a erken onlarla bırhkte iiii başının ohtağu eephe gerisine lndirilecek, politikullanılacak yardımcı bir kuvvettir. Kullanılması kacı da bunu istediği gibl kullanacaktır. Butun için NATO Konseyınin ve nihayet A B D . lerınin bunlar, Buyuk Devletlere zaman kazandıracaktır. kararma tabıdır. Boyle bir karann suratle mkışaf :: :: Hitler karşısında da aynı yol aranmış. fakat miledecek bir Üçuncu Dünya Harbınde aynı surat ol*••• •••• ••«• letlerin teker teker ifgal altına düşmeleıi önleneçüsü içinde alınması pek zordur. Böyle bır karar memiştir. Ne gariptir ki kanaddaki devletlerde bu almsa dahı gemılerın atıs mevkılerıne sevkleri bır pek açık oyuna sea çıkannazlar. zamana mutevakkıftır •••• •••« # Ba silâhların hedefe isabet sihhatleri, nçak • ••• •••• oyle bir kuvvetin askerî anlamı ise siyasî ve kıtalararası fuzelere nispetle daha azdır. Bu bir oyundan 1leri geçmez. Zira, kendi bolvasıfları ile de. diğer asli nukleer silâhlar kullanılgemizl ele alırsak. Turkiyede mevziî bir hadiseyi dıktan, olan olduktan sonra bu silâhların istimabastıracak guç her zaman mevcuttur. Eğer Türk li, bleni bir kere daha öldıirmek gibi bir manâsızTumenleri bu mevziî olaylan bastıramıyacak kalık taşır. dar ustun kuvvetlerin baskısma maruz kalmıj ise, (3) Kuvvetin teşkıli masrafhdır. Örneğın, Türzaten boyle toplaraa bir alayhk kuvvetin >apacağı kiye şoyle bir maceraya ° o 1 ile katılsa takrıben bir is yoktur. Diğer taraftan, cephesi gerisinde, 500 milyon T i . hk bir taahhude gırecektir ki Turk cpphe komutanma bir çok »ebeplerden kendisine ekonomisıne muazzam bır yukdür. suphe İle baktıracak bir kuvvetin mevcudiyetl de O Bilhassa bu silâhları kendi kuvvetlerinde bir korautana mızur vermez. Boyle bir kuvvet kullanmıyacak kuçük devletler için, bu kuvvete cephede tek emri komuta altında birleşmis, inancı, 5 yıl süre İle subay ve astsuhav vermrk, sadece ga>esl toprağımn savunnmsında düğümlenmis dunja vatandası yctiştirmck demektir. Zira. kuvmilli bir kuvvete guvenilir bir ihtlyat olmaz. Bir vetlerlne avdette tecrübeleriııin tathikatım yappolitikacı bunun aksini yuvarlak sözlerle iddia mıyacaklardır. edebilir ama her halde, askerleri ayrı dilden konuşan. ayn ayrı eğltim altmda yetişmis, inanç v e Bu sebeplerle bu kuvvet askerlerden fazla bir itibar gormemekte. siyasi anlayısların bir âleti olgayelerl başka başka olan, komutanları birbirinl mak tadır. «ammıyan ve aynı disiplin havasi lcine girmemij A.B.D. leri NATO'ya bu itimad sarsicı teklifolan küçük taktik birliklerden kurulu bövle bir leri, 1964 dan sonra bozduğu dengeyi düzeltmek kuvvetin faydalı olabilecegini ciddi bir asker kaiçin »okmuş ise de bunlar istenilen neticeyi teminbul edemez. den çok uzaktır. Böyle bir knvvet, ancak. tiiraen çapında ve tek millete ait kuvvetten murekkep olursa askert bir Sonuç anlam taşır. anaatimiz şudur ki, bu gibi tedbirlerle. ve Barış zamanında bu kuvvetin rolii, muhtemel •••• tttl ileride bunlara muşabih vapılacak leklifduşman uzerinde değil, dostlar arasmdaki tesanu• ••• lerle NATO birliği sağlamaz. 15 devletin bir ara • • • • dun zahiren takviyesine yardım etmektir... Kaoad ••• ya gelerek birine vaki olacak tecavuzıı hep bir • B B * • ••• devletlerde bunlan muhtelif tesirlerle benimserP likte önlemeye kararlı nlması keyfiyeti, siyasî lerse, kendiliklerinden, andlaşmanın 5 inci madinancıdır ki Sovvetler Birlığini daha ileri gitdesiııdekj vecibeleri kendi alejhlerine, başkalarımekten, bir anda 15 devleti birden karşısına alnın lehine kullanmış olurlar. maktan alıkoymuştur. Her silahtan daha muesMilletler, bir tecavuze karsı, NATO andlasmasir olarak, NATO'nun bu siyasî tesanudu, harsının bu maddesinde ifade olunan silâhlı bir tecabi önleyici rolünu oynaraıştır. vuze karşı lop\ekun hareket edemez, tnazide olBu birliği. Fransadan evvel A.B.D. leri ile duğu gibi bunu kat'ivetle fiil ve hareketlerile isİngiltere torpillrmiştır. Yaralanan tekneyı iz bıpatlayamaz, bir takım kaçamak yollar aramaya rakmıyacak şekilde tamir gayreti de kendilerine kalkarlarsa pakt içinde şüpheler varatmış, gelece•• • ••• • ••• duşer. Bilhassa şu noktava dikkat edılmelidir. ğini tehlikeye duşurmuş olurlar. Fransa, askerî »••• •• Kanadlardaki cmnnet, eskisinden daha fazla boreaksivonlarında bu hakundan haklıdır. zulmak istidadındadır. Bu bolgedeki uyelerden Çok taraflı nükleer güç her halde daha başka fedakârlık beklenmemeliİİİ! dır. r > | v leri ve Sovyetler Birliği, kendi1969 vılında NATO 20 yıluıı dolduracak ve t * I* lerinden başka bir nukleer gıibu kritik bir vı) olacaktır. NATO içinde eşitlik cun meydana gelmesini arıu etmemektedirler. Her ve hukumranlık hakları. munferit veva muşteiki taraf. karşılıklı guçlerinin bir denge sağladlğirek guvenlik ihlâlleri den^esizliğini muhafaza nı. başka nukleer kuvvetlerin mevdana gelme*iederse, paktı sarsıntıdan hiçbir kuvvet kurtaranin ise bu dcngeyi bozacağını, dolayısı ile statumıyacaktır. nün değişmesini istememektedirler. tmkânları olBir taraftan NATO içinde kendi üyeleri, dımıyan bir çok de\letler. samimî veja gayri samisında da Sovyetler Birliği gayret ederse bu sarmi bu politikayı benimsemekle, hangi blokta ise sıntı yıkıntıya doner. onun savunmasını yapmaktadırlar. Ancak, imkânovjetler Birliği bugünkü mutedil politiları olan ve mustakil bir politika izlemek gayesinkasını devam ettirir, iki Almanva mesede bulunan devletler bunun aksini duşünurler. lesine halle yatkın bir fonnül bulur, Avrupalıya Papa Alexandır VI nın 1494 de dujıjayı Pordaha fazla itimad telkin edebilirse NATO'nun tekiz ile tspanja arasuıda iki nüfuz bolgesine bölteşekkülüne sebep olduğu gibi dağılmasına dr düğu gibi bir bolume bugun kimse razı değildir. sebep olabilir. Bu devletler için nukleer guçe mustakilen sahip F B K S • •••••*••••••••••••*«•••••«••••)«•••*••••••••••••••••••••••'• •«•••••••••»••••••»••I «••••»•»•••••{•••••••••••••••••••'•••••«•••••«••••(MIIIIIMMIIıliMHitltlli • • • £ • • • •• • • • • •• • • • • • • « • • • • • « • •• ••• • • • • • • H t « • • « • • • « • • • • • « • • • • • • •• • • • • •• • « • « « • • • • • • H a Aylâk Musa • Çın'de Mao ilâh gıbidir; çttnkü Çin bir ihtilâlin destanını ya S «amaktadır. lranda Sah pevçamber gibidir genis halk yıgınları • nın gözünde; cunkii tranlı, hurafeler vumağında nasibini aramak a tadır. Stalin Kremlinde egemenken Sibirva steplerinde yaşıyan • asiret halkının Moskova'dan gelen komünistlere : • Simdi Çar kim? dıve sorduklannı Sovyetlere gittiğim za J man anlatmıslardı. Küba'da Castro, milli kurtulus savasının paha " biçilmez zaferinde büvümüs, halkın vOretine tahtını knrmn»t»r. General de Gaulle'ün Buvük Sarl edası Fransız küçük burjnvasından kapıcı kadınlanna kadar coğnnlugun dnvçulannda ilkel bir naktayı tıdıklamaktadır. Ingiliz, Kıraliçenin saltanat arabasında insanlara masallar söylemektedir. Saidî Nnrsi'vi âhir zaman peygamberi bilip pesinden çiden yüzbinler göılerinaizin önündedir. tsmailıye mezhebinin sâlıkleri, Kerim Han'ı çok severler. Avrupa i nın jet sosyetesinde gbnül eglendiren «enç prense yoksnl Asya inman oldnktan sonra Türktflr. fektöru bu amaca uyfun olarak sanı inançlarıvla ballıdır. ASa Han öldüfcü laman >er verinden Kars'tan Edirne'ye kadar hep çalısmalıdırlar. aMn îlhan Selçuk'un: (Kurt ovnamıs, halkının vüreğine somülmiistiı hazret.. ovsa bütün ömmeselesi ve doğu illerı) baş bunlan anlattım. Llaştırın dinMünakaşası rünü at varıslan ve kadın pesinde çeçirmisti. Son 7amanlarda 1 klı yazısını dikkat ve ıbret daslsrıma dediklerimi. Çok yaCumhuriyet Türkivesınde Osmanlı hanedanına bır egilırn vofun • kında zafer bizim olacaktır. Ba le okudum. artık geçnüştir lastı. Gazetelere bakarsanıı neredeyse «Ulu Hakan Abdulhamıt Sa\ın yazar; mılletimızın bu ıtlerin agzını susturmalıyız. Kork rtak Pazar» girelım mi? Gır Han» mezarından kalkacak, kırmızı fesi, sırmalı rlbisesi ve beyaz mayınız. Allah bizimledir.» tunluğunü zedehyen. gerçek dert meyelım mi? münakaşası ar sakalıvla seçim mevdanına atılacak, ümmeti pesinde sürükleyerek j lerımızden bınne daha parmak 3 polis izledi tık geçmiştır. Czüntü ile ıfa rakiplerinin tümünfl silip süpürecek.. * ba^mış bulunmaktadır. Sayın de etmek gerekır kı, bazı kımseendi anlaümımla ozetledığım öyleyse. karmakarısık göriinen bu ftiemde pevjamberlesen kiSELÇUK'a, hak vermemek mum ler hâlâ bu munakasayı yurut. konuşmayı uç siyasi polıs »ileri terçekler terazisine vurmak için hançı okkayı knllanmalı? kun değildir. Ne varki, ilgılüemektedırler. Bir an evvel gerek8/X/1967 günu dinlıyordu. Ko Climizdeki tek ölçü halk vıiınlannın itibarı mıdır? Salt bn arsmrın de samımiyet ve basıretle li hazırlıklan tamamlayarak nusmayı tertiphvenler beş teyp la tarihin deierlerini ölçüp bıcmeve kalkısırsak sasırıp kalırız. konuya eğılmesi, sıyasl polemık Topluluğa üye olmamız lizım kurarak sesı »ldılar. Teypleri mevzuu yapmadan. dâvaya hal Halk yığınlarınca tutulan kisilerin sahih dejerlerini anlamak gelmektedir. Batıya açık bir po i«ti>orsak onları halk vığınlarından koparıp almalı, tek bir sornköy köy gezdırıp halka dınleteçaresı bulması vatanseverlerin litika da zaten bunu gerektırceklerini birisınden öğrendim. cıdden özleminl çektiğı milli bir nun yalnızlıfrt karşısında hırakmalıyıı : mektedir. Ancak, söz konusu meseledir. Şimdi Sayın Esengin'e gelelım : Ne yapmıştır bn adam? topluluk üyelennın gelismış eko«Clkemizde yıkıcı, bölücü. devVietnam'da Ho Si Minh milli kurtulns savası lideridlr. kırk Feza yolculuğuna çıkılan 20 nomıler olduğu dikkate ahnır^a, let otoritesini zedeleyicl, biribincı asırda; hâlâ ekseri köyünde kısa vadede topluluğa tam u\e vıldan beri de o savasın içindedir. Lenin. Çarlıgı yıkıp yeni bir rini kovalayan tertipli anarşik devlrt knrmus, dünvanın çrhresini de{istlrecek bir ibtilâli çrr\olu, okulu ve suyu olmayan, ol^ak dahi yarışı daıma genden davranıslar devam ediyor. Bon takip edeceğimız unutulmamt'ı çrklc«tirmi^tir. General de Ganlle tkinci Dönva Savasında Franhekirn yuzü görmeyen ve medeların gittikçe arttıtı. genislediti, dır. Bu itibarla batıva açık tır sız Kurtulııs Hareketının lideridir, Besinci Cumhurivetin düzenı nnet >erine baska vasıtalar gotehlikeli bir hal aldıiı açık ola ikti<adi politika ile birhkte doonun rseridir. Mao «omürep Cin'ini dünvanın üçüncü kudretli devturulen bır ülke halkının çıkarrak rörülmektedir. Devletin te ğu ile iktısadi ilışkilerımızın ?;leti haline çetirmistir. Kerim Ran'ın vantıîı hiçbir sev voktur cı\a âlet olması, o\uncak o'ması, melini sarsıcı tidisin özel olarak sefaletın ve cehaletın en tabii salt dünvava «elmrklir ona liderliii bagıslavan, ve bu başarı anatırılması gerektıği bizce daln netıcesıdır. seriatçı. hilâfetçi, ümmetçi irtica cıvla haba^ına aittir. tran Sahının marifetlrrl ortadadır. Saidi rnakul bır yol olmak gerekır Eu Nur"sî bir mezhebin kurucusudur ki. muritlerini Kİizükapalı pesınDoğunun başka bır dıyar, hal unsurlannın hazırladıklan orKun bizi gerıden takıp eden Atam, çesitli emel beslîvenlerin çıdr «ürüklrr. Eilrrdr dola^an kitaplarına hir akıllı adam eüler, ama kmın başka ulkenın ınsanı ımış ya ulkelerıyle iktisadi ıh«kılerıkarlarına varamaktadır.» Bu çı mizin artırılmasında vüzbinlerin kafasındaki hnrafenin göziivle Saidi Nursi'nin megıbı gorulmesı: her vatanseverın ülkemızın karlan gozethvenler yoksa bbv birçok menfaatleri vardır. Sınai »arm» evliva m«7*rı eibi hakılır. jureğını burmakta, onların da le yıkıcı konusmalar yapılır mıT medenıyetın nımetlerıne ulaştımamullenmizin ihracat yapabileölçüleriraizi bövie koyduffumuz zaman Evüp Snltan'ın yanına Hem ae devamlı olarak her ili cek şekilde gelisebilmesi için yerılması gbnülden arzulanmaktarömülmeci istenen Bç isme Menderes, Polatkan, Zorln ne dejfer d r. mızde tekrarlanmak'.a nı pazarlar bulmamız lizımdır biçeceğiz? aderlerine terkedılen bu in O gun polıslerden: «Bu konuş Bu pazarlan da batının (elismış Gazi Mu«tafa Kemal ne yapmı«tır? dive sordntnmnzda cesanların; şeyhı. ağayı tabu maları nygun buldunnz mn?> de u'.kelerinde değil. dogunun gelivap acıktır: Anafartalar, Sakarva, Kocatepe. MIMf Knrtulnş, Cnmhaline getırmesı, ozbeoz TUT. dığımde. bırısı demı?tı kı: «Ka memıs ülkelerinde bulmak müm hurivet, devrimler.. t«met Pasa ba işlerde Mnntafa Kemal'in «a5 kundur. Bir Pakistan, bir Iran kun kendisine kurt damgasını nuni islem vapsak bile. olacak koln. Birlnci tninü. tkinel lnonü. Lozan. tkinel Dünya Savasında veva bır Endonezya bizim ıçın vurması; doğuıu ınsanın kendi gene bize olur. Kış odunnmuzn barıs zaferl. ve 1945'trn sonrakl drmokrapsl deneraesl tsmet Paşapazar olabıhr. Bu ulkeler devamkabahatı degıldır Buraya; mealmısken baska tarafa gitmeye nın tarih icindrki kimlitine bıtlı olavlardır. lı hammadde ihracatçısı durudenıj etın ımkân ve nımetlerırı nivetimiz vok.» Esengın ne buvuYa Menderes, Zorln, Polatkan? onlar ne yapmışlardır? munda olduklan gibi. bu ham goturebıldığımız gun; Doğu ve rur' «Banlann yanında vatandaf Cevap : maddelere pıyasa bulmakta guçKjrt meselesi yok olacak, yara Urı, devlet memorlarını, büyük Profesyonel politikarılık vapmıslardır, seçim kazanmıslarluk çekmektedırler saılarak ıyıleşecektır. Gensı ıçı bir hnzursuzlok içine iten dır. iktidar koltnlnna otnrmuslardır, »ene seçim kazanmıslardır; boç. muhtevasız kuru lâf derepartizanlık bir kan dâvası halidiktatSrlfik «sathı maiiindr» muhalffrti tasfiye etmek Istemış. SONUÇ cesınden ote\ e gıdemez. Gıder ne trelmistir.» ( ) «Din istismaronu da becerememislerdir. Dikensiz rül bahçesi düzenlemek isteS ste boyle ülkelerle iktısadi dnenler; aklısehnıden yoksun, cılıtı vaygın bir hale gelmeye misler ama rüclerl vetmemigtir. Anadoln ihtilSlivle Türk devletıI ve tıcari münasebetlerımızin kendım aldatan, bılmeyerekte olbaslamıstır.» nin kazandıklarını ria<ıvrdi edasivle vemislerdlr. Bafimsıt devle• artırılması belki de Ortak sa Doğuluya ıhanet eden zavallıti baiımlılıta, demoiraii drnemexini injsı» c6tQrmfislerdir. < ) «Devrim düşmanlan git Pazara gırmemizden daha faydaiardtr. tikçe ıcenişlemektedir. özel olaNe var ki, simdi lstanbul Belediye Mecllsi, Eyüp Snltan'da kenlı olacaktır. Hiç değilse Ortak Mebmet ÜÇOK dilerine yer avırmmtır. Cenazelerini el üstünde tasımak için ean rak dil devrimitnizi çurütmek, Pazar için yapılan çahsmaların KAVSERt atan kalahaiiklnr hazırdır. yabancı kUltürfinu hâkim kılmak yarısı kadar bır çaba sarfetme**• Biz tranda Sahın taç glyme törenlne eanı tonülden katılan yok•avası verlliyor. Arap harfleriy mız bize yeni pazarlar bulmava «ul kalabalıklara nasıl sasmıyorsak, Menderesl, Polatkanı, Zorln'vn I« yazılı olan ve gittikçe çofalan yetecektir. Çünkü yeni venı hirer hsvrnk vanmak istrvmler» <>" •• Rn memlrkette • ttzlerln. vecizelerin, takvimlerin Bu gidiş meyvelerıni vermeğe baîlamış \e ivetlerin her çesit işverlerin olan Turk sanayıı ancak bu ce Srvh Saifln. Said1 Nursi'nin, Crrkes Ethem'in çevreslnde az mı kalabalık toplanmıstır? Yoksnlitıtnn ve karanlıgın yohınlastıjı den kaldınlması, bunlann yauk kılde gelışme ımkanı bulacikiilkelcrde geriye dSnttk akımlar kendilerine g«re llderlerinl yaraoldutu söylenilmrli» dıleğıvle tır. tktuatçılarımızın ve poluıkanere«e? tacaklardır. gerçeğı dıle getırıyor ve çıkar cılanmızın, dıs tıcaretimui sadetlrrive dönük akımlar da elbet kendi Hderlerinl bulacak çıkayolu gosterivor. ce gehsmı; ulkeler çerçevesınd; avın Kenan Esengın'm «Slracaklardır. sıkışmaktan kurtarıp, biraz da yasî tktidar t'yanmalıdır» Zaten topinmlar Içinde bn Ikl akımın çatısması yflrflrlükteaz gelismiş ülkelerde yenı pazar SONUÇ adlı makalesını ılgınç bulflir. Türkiye h« çatymamn tam *5beginde geleeerln sancılsnnı v« orîaklık bulmaya çalısn\al»rı dum. Eieştirtneden. bu konuy fM.irulkedekı memur tem'inafı ,getekir. Yok»a ilendeki yar.sçıeekmektedlr. Devrlmcller, vskınlssan olaylann <niha!> tınavina la ileıh, tanık olduğum bır koVendilfrfni bmrUnrahdırlar. m, *•»•• vı yetismek için kosarken, gerinuşmava değıneceğım. ™ nı yapamaz. öncehkle kendi den gelen bir yarısçı ttrafından Edırne'ye gıtmıştım. Halkevi' çtlmelenmemiı pekftll mümkün guvenını ve yuvasını düçunur. nde N. F Kısakürek'ın konferanKısakurek gıbılen ae istedikleri dür. sını duyurdular. Gittım ainleşekıide çaba gosterırler. Bız neAll Şefik Y1LDIKIM meye. Çoğunlukla dınlıyenlerın ıınıııııınııııımnııınniHimıımıınNHinHiı rp\e gidıvoruz'' Neden Esengın İktisat Tak. son sınıf oğrencısı başmda bere, sapka; ellerınde gıbı gerçekleri konuşanlir dın» te^pıh, çenelerınde sakal sarkılenmnor? Bu mıllet. uyuvanlan yordu. Yenı açılmış tmam Ha ujandırmasını da bılır zannımca. Yargılay tıp Okulunun gencecık okul öğKimya Yüksek Mühendisi Aranıyor Karamsar değılaim ve olmıvacarencılerını de unutmuş olmı>ağım Benı daha da umutvar kı>ım. Dınlıyenlenn çevre koy \e lan Esengın'lere saygılar Tanınmış bir HSç fabrikasının lmalât kısnunda çalıştınlmak devrlmcidir ılcelerden, özel olarak, getirıldıüzere Kimya YUksek MUhendisi aranmaktadır. taletme tecrübesi Hüsevin HASBEKOGLC ğını soruşturmakla oğrenaım. olmtsı, llftç sahasmda vazlfe gönnUş bulunması ve îngilizce diline Mecıdıyekoy Gulba» aMn Velidedeoglu'nun YarÖzetlıyeyım Kısakürek'ın konuşvukufu terclh sebebidir. Caddesî No. 14 4 gıtav'm Geleceğı, Hâkım'etuklannı Kendisim tarih profeTallplerin P. K. 98 Beslkta* adrMln* müracaatlan rlca tstanbul rın Sâlâbetj yazılarındau turö soru olarak tanıttıktan sonra olunur. *** hukukçuların pay almaları ge«Her sey yol ve yöne bağlıdır. reğıne ınanıyorum Bır siyâsal Yolumuı tglâmlıktır. Bizce beg ıktıdar. ieçım, duzen v« oyunOrfak Pazar voi vardır: Asfalt yol, PeygamCumjjurlyet 12970 ları ile herhanfibir kurumu ele berimizin yolu. Batak yol. Yıldıgeçırmek ısteyebılir. Unutınarım ve Kanuni ile ba^lar. Bu bamak gerekır ki kurumlar, kensit iki padiıab din dünmanı, ıcdılerinı olusturan getçek kljıleve Türkiye kici kimselerdir. Bnnlann dokTürkiye'nin En Büyük Kültür, Mecmuası rın dışında. tuzel kisilıkteduler san mılvar lira borcn Sultan HaTuzel kısılık dınsel (mantvi) kimid'e kadar gelmiş ve ödenmiştir. ayın Prof. Ahmet Kılıçbay'ın sılığı de ıçerır (ıhtıva eder). YarBızce, gerçek tarıh, Sultan HaOrtak Pazarla ılgılı yazısını gıtay ise bugün devrimci nı»'mid'i koca bir dağ, Kanuni'yı ba okudum. Gerek basının ve lıkli bır kurum oldugunu belfcedağ uzerinde bir çöp olarak kagerekse ış çevrelerının son gun lendrmıştır. En yüksek tnahkoHayat bnl eden tarihtir. Bunu goretnilerde dikkatını cAET ve Jurkımenın Anayaıa ilkeleri dıjma eıven tarihçiler kordur. Engelli \e> uzerıne çektığı malumdur. kacağına inanamatn. Toplumd» vol. sabte kahraman, din diişma1421 eylul tanhlerınde Iktuadı gelışen demokratık baskı grupnı tanzimatçılar devridir. Ali PaKalkınma Tesısı tarafından Cuları Yargıtayı da «tkıler. N« «"en sa bir belâ. Mithat Paşs Ay Yıl zenlenen ve ilgıyle ızlenen li yatkın olurlarsa olıunlar YarMECMUASI dızlı Bayrağımıza haç koydur«AET ve Turkıje» semınerı ger gıtay'a seçılenler iktisat bilecekmuştar. Fuat Paşa Hıristiyan o çekten meseleyı açıklıkla ortaya ler, Anayasayı masalanndan hıç kovmuştur. larak blmüş, Müslüman diye g5eksik etmeyecekler. doğruluk örmülraüstür. Hürriyet amaç ise, neğı olmakta yarışacaklarr'ır Bılindiğı gibi altı Batı Avrupa Kasım sayısı çıktı esekte de bürrivet vardır. Igllkonct ınsan karamsarlığa kaiılkesı tarafından 1959 da kurupılıyor gerçı am« biraz tyrıntılı lâmlıkta hürriyet yok, hakikat lan Avrupa Ekonomık Topluluduşunünce lyımserlige dc çavıivar. Bu züppeler çoğala çojala pu, o gunden bu yana büyuk gelıyor bu duygu. Neden mıT 19S0lı«me gostermıs ve uye devletlekemala enstılcr.» 1960 donemınd» Yargıtaya çok re bır takım faydalar sağlamışSon cumleve çok dikkat etmeBu sayıda: Atatürk ve Şeker Sanayii,'Gül uyeler seçıldı. Bugün ba»kanl»r, tır. Hiç suphesız Topluluk; ılerınızı nca edeceğım... de bırçok devletleri de içine ala uyeler çojunluğu D.P. donemın«Keçi yolu. dınsiz Tevfik FikBaba Dergâhı, Sultan Aziz'in Londra Sede, Adalet Bakaniarımn tek •«rak, gayesı ekonomik olraakla ret, Ziya Gökalplann Knr'ana beraber sıvasi bır Avrupa Enteg çıci oiduklan dönemde leçjlrnı»yahati, TUrkler Nasıl Müslüman Oldu, IV. çöl kanunu dedikleri lamandır. lerdır. Yaa «ınırına dek gorevrasyonu meydana getirecektir. Bunlar geberdiler. Piçleriyle bir Yalnız burada dikkat etmemız lerındt aınırsıs güvtnlıkt» Oiin Mehmed'in Av Merakı. Daha birçok yazı ve likte de köstebek yolu basladı. gereken bir husus bizi düşundur Yargıtay ihskilen yalnız huruk, Şımdiki komnnistler bunlann e mektedır: Topluluğa dahil uve yalnu ılkeler, yalnız vıcdanianserlerij» ler, bugünün en gelismiş ulkele nın ışığında davranmasını bilıt>ıs Vilâyeilerimizin Tarihi: «Çıkar yolnmnz: Knr'an emirlerdir. Tek tuk aıyasal dalgalara ri arasındadır ve fert basına lerine uyalım. Zekât en önemli millî gelirleri ortalama 1500 do kendilennı kaptıranlar olmustur iktisat volndnr. lslâmlıkta: «Sebelki ama tarib bilinci, torutnlar civarındadır. Bızde fert baninki senin, beninıki benim. Se sma milli gelır ise hâlâ 300 do luluk duygusu. yarınlannı dusuS i i r t, S a m s u n , U J? a k, ninki senin, benimki de senin. ların nebilmek erdemi ba»ta gelmıs: altındadır. Söz konusu Ne seninki senin, ne benimki beYargıtay adına v« önemıne deTopluluk; içine yenı üyeler alırKonya, Kars, Yozgat nim; hepsi Allab'ındır.» Işte ğer bır kurum nlteliğinl sakiı tu ken muhakkak kı kendine yeni Kur'anın emri. MTTB'nin boz pazarlar bulmayı da ihmal ettabilmıstir. Ankara Atatürk'ün kurt bayrağı elimizdedir. Komükentıdır. Bu kentın beyni Kı miyecektır. Bu itibarla Türkiye' nizmle Mücadele Dernekleri bi nin Topluluğa katılrnasında ku zılay'da atar. Kızılay hep. ama 100 sayfa 250 kuruş zimdir. Basköselere adamlanmız rucu devletlerin menfaatleri var hep devnmcılerın egemenlıgindedir. Unutulmamalıdır ki ojulyerlesmektedirler. Sağ basın güc dır. (Tabii bizim menfaatimiz ları Ortadogu'da, kızları aıya voktur demıvoruz). Kaldı ki İenmekte. Sol hasına 25 knrosnMoran: 2532 12955 nuzu verip almavınız. Haramdır. Toplulujun menfaati olmasa da sailarda okuyan Yargıtay dvesı babalar sevgill çocuklarının hi yukarıda bahsedılen seminerOnlar güzel dilimizi bozmakta de açıklıkla ortava konduğu gi etkısındedırler çocukiannın eve olduklarını çörmüyor musnnuz? getırdıgi gazeteler, dergıler kibi bilhassa smai mamullerde Gaye Türkliikse, Türk MüslüBağdad Cad. uzerinde taplar ve hepıınden önemlisi dev topluluk içinde pazar bulabilmePlâj yolunda, bitmiş. miz biraz güç olacaktır. Dıizen rımci • toplumcu llerıcı duşünce yansıtan klsiliklerindeo mvtlenen seminerde, zaman faktörü lüks ve kaliteli fevkalâde laka esınlenmektedirler. Yargıtade dikkate alınarak TopluluSa 55 24 38 tam üye olabilmemiı için alın ya leçılenler köprüdea geçmisması gerekli tedbirler tartışıl lerdir. K5prü basını tutan'ara hiç bir ş«y borçlu degıllerdiı *rmıştır. Cummhurıyet 12»75 tık. Seçjlenlerin tek boren AraBu meyanda hocamız Prof. A. yasa'ya sadakattır Bir «imeııtü» Kı'.ıçbay. yazısında üç önemli gibi hergun Anayaıa'daa blriki hususa dikkati çekmistir. Birin madde okumaktır. T* Yargıt«ya İ LÂ N cisi ve en önemlisi: Türkiye, ril seçılenlere bence «nlyi armajan larca sonra hanrlık döneminl tabırer Anayasa kitabcıgıdır. Etmamlayarak Ortak Pazara gir»ler, dostlar bu gerefl yeriao gtbilecektir Toplulugun o zaman tırsinler. vetor. Onlar Targıta* nerede bulunacaîmı tahmin etyın gelecegınt sallbetleıiylo komek ve ona eore kendimizi avarruyabilirler. Tersi, zateo. hic lasaat bfirosunda çabjtırılmak üzere 30 lira yevmiyeli lamamız gerekmektedir. (Prof kimsenin yanın» kalmaz. Tatih penooel almacaktır. Kılıçbav burada zaman faktörüdünya tnahkemesıdir sözfl pliFen memum, Tekniker veya emsali teknik meslek sanün lehimize t«leveceSirıe Isaret tonlk kslmaktsdır artık. Herrfln, hibi isteklilerin belgeleri ile Hudud ve Sahıller Sağlık GeetmektedirV tkinci olarak; Iktiherkes vargilanmııktadır Yartat pclttikan ve kalkınma pilnı nel Müdürltijrtl Karaköy adresine ba»vurmalan nca olunur (ıl»v*nl«r bll»1 ile Ortak Pazar hedeflerl arasinda bir bagdasma rapUmalMır V« aihayot SMI saktör Uo ktmu f, Hnstaia Tl&AALtJ (Basın: 25124/ Kürt meselesi Ne yapmıştır bu adamlar? fARTISMA ve Doğu illeri K O S K S S S TARİH Yevmiyeli Personel Alınocak
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle