09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE DÖRT 30 Ekim 1967 CnMHTTRtYET anki, Rizenin Ardeşeninde. Trabzonun Tonya ilçesinde, Meryem Ana mesire yerinde, Ayester tepesin de silâh atıhr da Ankaranın göbeğinde atıl maz mı... Pekâlâ atüır... Hem de bu atışlan, Hükumet gözünden saklamaya dahi lüzum görmezler başkent Ankaranın silâh severleri... Esasen ben de, silah ü r ü n e bir röportaj serisi hazırlama çabasııva. Ankaranın burnunun di bindeki bazı köylerde (köy dügünleri) sırasında sayısız 6İIah atıldığını öSrendikten v* kulıgıiEİa duyup gözümle prirrîukten ve her zaraan yanımda tasımayı âdet edındiğim teypime tesbit ettikten sonra giriş.tim, karar verdim. Başkent Ankaranın k'.y dügunlerinde on binlerce lirslık mermi yakıldıgım. (men'i ısrafat kanunu) yürürlükten kalkma dan önce tesbit etmiştim. Anayasa Mahkemesi bu kanunu o zaman daha iptâl etmemişti... Bir akşamdı, otomobille îstanbuldan Ankaraya dönerken, Kızılcahamamı henüz geçmiştim. Gün kararmak üzere idi.. îîk ka <Jın Milletvekillerimizden Satı Kadının köyünü geçmiş sür'atle $ehre doğru yol alıyordum.. Ora larda sağlı sollu köyler var. Fa kır görüniişlü... toprak damlı, (Susuz köy), (Aydın köyü), vesaire... Bunların birinin yakınında arabanın gürültüsünü bas tıran silâh sesleri yüreğimi ağzıma getirdi. Durdum, arabamı toprak köy yoluna sokup dikkat lş izlemeye basladım. tlk akhma gelen köyde bir silâhlı çatış manın olması idi... Çeşitli silâh lar atılıyor, değişik mermi sesleri aksamın sessizliğinde akisler bırakıyordu... Patlayan mermilerin bazıları nın sesleri cılız. bazılarının ki tok tok geliyordu. Bunların mavzer mermisi olması daha akla yatkındı.. Serde gazetecilik te var.. Böy le bir silâhlı çatışma olayını ya kından izlemek bir gazeteci için kaçırılamazdı... S HALK AŞKAGELMİŞTİ SİLÂHLAR YlNE KONUŞMAĞA BAŞLADI Ankara köylerinde bile silâh merakı var Yaya olarak köy meydanına yaklaştıgırn zaman davul ve zurna sesleri tabanca ve mavzer seslerine karışmaya başlayınca rahatladım. bu bir çatışma değil. bir köy düğünü eğlencesi idi Aralarına katıldım. Etrafta bir kaç ta iandarma eri dolası yordu. Silâhlannı çoban sopası gibi omuz'.anna ters asmış dügün evine yaklaşıyorlardı.. Silâh sesleri arasında.. Bu sırada bir başka sokaktan ellerinde meşaleler olan köylüler kafile halinde belirdiler.. Da mat önde yürüyor, sağından soiundan silâhını çekenler havayı deliyorlardı.. ö n d e yürüyen bir kaç çocuk geniş sinilerin içine yerleştirdik leri kırmızı gaz boyamah çeyizleri başlarına almış agır ağır yü rüvorlardı. Meydanlığa kadar gelindiğinde. atışlar kesildi, bir hoca ortaya çıktı, dua okudu... Kalabalık grup hep birden afaka yükselen bir «âmin» çektiler.. «Amin. Aminn..» Sonra dua başladı.. Uzun sürdü... Arada bir aşka gelen silâhını boşaltmaktan geri ka'.mıyordu. Dnadan ftonra Ankaranın mahalli oyunlarından (Sin sir.) baş lariı. Davul ve zurnanın ahengine avak uyduranlar fır dönüyorlardı ortalarda. Bu sırada, güveyi. kalabal'.Jın ortasına çekelediler. Alcak, hasır bir kahve iskemlesin e oturt tular. Ellerine «kına yaktılar» iki avuçlarının içine s;cak kına riöktüler. herhalde biraz yanmış tı ki yüzünü buruşturdu. Bu sırada. ha!k aşka gelmişti, silâhlar yine konuşmaya başladı.. Ayaklarında beyaz poturlar 0lan Kızılcahamamlı davulcular da dönüyorlardı Köy alanı bir savaş yerine benzedi.. Köy gençleri bir köşede, yaşhlar, köyün ağası bir başka köşede yerleşmiş'erdir. Sordum: «Düjün ne zaman başladı? « Bir hafta devam eder sğam... « Bn kaçıncı pünü? « Davulcular geç geldi. Bu üçüncü günü.. Pazartesi başlar, Pazar günü öğleden sonra güve yin gerdeğe girmesinden sonra biter.» Burada yapılan şenlikler gelinin bulunduğu köyde de yapılıyor. Geline kına yakılır, kına gecesi vapıhr.» Etrafımı çevreleyenlerin hiç biri içkili değildi. sordum. «evet» dediler: «Ba köyde öyle pek içki içilmez.» Hakikaten içkili kimse görül miiyordu. (Sin Sin'> oyunu devam ederken kimse silâh atmadı.. Ama. sonra evler e senlik. Yandı, yakıldı ortalık, bir tarrakadır baş lariı. Kulakları sağ:r erlıci bir gürleme halinde... Her evin pen ccresinden kapısından çeşitli silâhlar yeniden ateşe başladı. Yanımdaki bir gence sordum: • Scnin silâhın yok mu ne den ateş etmivorsan havdi çıkar bakalım sesini yakından duyalım.» « Biz evimizde atarız.» Yadırgamış hali vardı beni.. Çekiniyordu. b»»lar 34 bin llraya ksdar ıstı lan silâh vardır.» «Bu köyde kaç hiside silâb varî» .Eh. belki bir kaç kiîide yok tur. Gerisi hepst silâhlıdır.» «Taşıma vesikan r a r mı bnnlann?» «Vesıka almak kolay bey Köy lü kişi için hele biraz da parası varsa» dedi.. tParası olmayan «i lâh alsmaz..» Silâhların çoğu vesikasızmıj. Pil meselesi A nkara köylüleri bir kaç sene içinde silâhlanmışlar.. Da ha önceleri silâhla pek ilişkileri olmazmış.. Silâh sesini du yup girdiğim köy daha zıyade çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığı halde silâha ilgi duymazmış... Davul ve zurna seslerint almak, silâh seslerininriegişikton daki tarrakalarını tesbit etmek üzere Uher'imi hazırlarken yakınımda oturanlarda bir kaynaşma olmustu. Köyün ilen gelenlerinden Halil tbrahim ağa. teypimle en fazla ilgîlenen şahıstı.. Fakat o esnada kötü bir olay oldu.. Teypın pillerınden ikisi yere düstü. Halil tbrahim verinrien fırladı. Sebebini anlamak için yüzüne baktıgım zaman ?öyle konustu: YAZI ve FOTOGRAFLAR dı: « Ulan deme. deme» Fakat o ilen derecede geveze idi Duramadı. < 1942 de askere rittlm. Sanki bir B... karıştırmıs gibi, dArt seneve havaya askerlik yaptırdı.» c Kim vaptırdı kim?» « Pilli. pilli!.. kim olacak; askerlik vaptırdı. Almanyava se ferberlik ilân etti. Bir B.. ta karıştırmadı ha.. Bu konuşmamız «ırasında davullar coşmuş, sin sın oyunu kıvraklaşmıştı. Ortada ovnayan gencı se> retmekte olan fiençlerden biri bağırarak kovahvordu. Biri kulağıma eğıldı: «Bn oynnun adına sıpa firıtması da derler» dedi.. Sinsin'in en kızıştığı sırada yine her köşeden bir silâh atılmağa başladı. Meydanda oturan lar, silâh seslerinden tabancanın veya mavzerin sahibini tanı yordu.. tkişer ikiser atanlar. bir jarjür mermiyi bir defada tüketenler ismen bilinıyordu.. Mavzer atışlan çecenin karan lığında daha agır oir gürültü ç'.karıvordu. Silâhlanmsiın nasıl olduğunu araştırmav» başladım. SAİT A. TERZIOGLU Halk arasında bu silâha (polis Browning'i. küçuk polıs, büyük polis) gıbı isımler verilmek tedir. tthâl malı kaçak tabancaların cinsleri ve fıalları: Amerikan yapısı (Smith Wessoni tabanca 4500 lira. Belçika yapısı <Browning) tabanca 1800 lıra. Fransız yapısı (MP) tabancası 14IK) lira. ltalyan yapısı (Beretta) taban ca 1200 lira. tspanyol yapısı (Astra) tabanca 1300 lira. Çok Seyler söyledıtcı. SılâhlaBelçika Browning'inin kısast halk aras.nda geçerli sıiâhtır. rı. pazarcılar, getırıyormus. görevle yurd dışına girlenler geti riyormus Uçakla sık sık eelip eıdenler bavullarında getiriyorlarmıs.. rivayet muhtelif... Bazı ağır ithamlarda bulunan lar oldu. Ama ben onları buraya aktaramıyorum. tlgılenen. .«öylenenlen duvmak tsteven vet kili çıkarsa teyp bantlarını aynen sakhvorum. Kendilerıne memnunivetl» dınletirım.. Kaçak silâhlar ve cinsleri ürkiyeye gizli yollarla »eku lan kaçak tabancalar. eenel olarak Fransa. Almgnya. ttalya, Belçika ve Ispanya yapısıdır. Bunlar. Türkiyede derhâl alıcı bulmaktadır. Kaçak silâhı kullananların bizzat anlattıklarına göre. en makbul silâh (Barabelli) dir. yenisi 8 bin liraya kadar alıcı bulmaktadır. Çünkü hiç (inkita) tutukluk yapmazmış. İthal malı mermilerin fiatları ine kaçak olarak yurda sokulan 7.RS çapınriaki tabanca mermılen 3 liradan. 9 milimetrelik mermüer ise 4ö. çe!ik çekirdekli oldugu takdırde 6 liradan ahcı bulmaktadır. « Ne diyeyim bey efendi. pillinin peşine eitmeyin, pil bittiği zaman memleket karanlıkta Bir silâh imalâtçısı elinde yeni kalır.» yaptıgı silâhı ile görülüyor. Maksadını anlamıştım ar.ıa. ne yi kastettiğini bir de ağzından Arada bir silâh sesi kesilince duymak için sordum: insana bir yadırgama geliyordu. Insanın kulağı ne de çabuk silâh « Neyi kastediyorsjn?» sesine alışıyor!.. « Pi! tükendigi tamıa vapıBirden unuttuğum landarmala lacak mühim işler mevdanda ka rı aradı gözlerim.. Yemi?. içmiş lır.ji bir köşede hayran hayran etraAğa ile pek çabuk kaynasmtşfı gozluyorlardı.. Atışlar onları tık. Hoş sohbet bir insandı.. ilgilemiyordu.. € Yani ben de pil kullanıvoSilâh atanlardan birine yaklarum diye mi yanımdan uzaklaşıp, bu kadar silâhın bir köyde sıyorsun?» toplanmasına hsyret ettiğımi bil « Evet. Biraz da onnn tesiri dirdim. Mermilerin nereden gelvar haniya.. Ne hikmetse bi» digini yakın köylerinde bu ka kövlüler pilli'yi »evmivornz.. dar silâhlı olup olmadığını sor Pilli âletleri. pille çalışanları dum. Her köyün aynı şekilde si»evmirornz.. Köylüler onn tama lâhlı olduğunu öğünerek anlatmrn sevmivor. Sebirlrrde de tılar... »evmiyorlar. O günlerde Anadolu köylüsüîsmet tnönü'yü kastediyordu.. nün sılâhlandığı yolunda haberKoyu bir Adalet Partiliydi anla ler yayılıyord'j fısıltı gazetesile.. sılan Hak verdim {ısıltılara.. Silâhlan « Sehirde pilliden kartnlmak mak ne kelime idi... için köye kadar «eldik, burada « Her çeşit silâta var mı buda pilli bizi buldu.» rada.. Kaç liradır?» « Kaç «ene askerlik yaptın « Her çeşit silâh var beyim.. sen...« lyıleri bin, bin beş yüz lıradan Yanında oturan gülerek atı! Î Y Yarın Çare ne olabilir ? TRANSFORM'VTOR ARANIYOR TRİFAZE 34500/400 volt. 50 Prekansll 200 • 250 K. V. A. lık bir transformatör aranmaktadır. Fiyat ve teslim sartlarının aşagıdaiU adrese 20 Kasım 1967 tarıhine kadar bildirilmesi. ŞABAN AKTtZ: Osmancık sok. No. İU « Kadıköy İSTANBUL îlftncüık: 3214 12957 3 x A A X .<:A 3 4 6 « 7 » 10 9 L l i DiEİEJD 1 B A MA ( | l R A F A Kttuır A L 11121314151» A D|l v AıRj D6 5 A Mı 1 naa na o ÜDQ noa aaaa aa a a cıaauaH o^na an a ua wsa u Hafta lık bulmacanın halledilmiş şekli Dişi Bond MODESTYj R L AICP BULMACA 1STANBUL ACIIIR. nroeram Türküler Konusma Ovun havaisrı Köve haberler Sabah nıelodilerl Haberler vc hav» durumu Istanbuida buffün Hafif müzik Bu sabah sizinle H. H. müzik nrkestrası üstler eecidi Keman sololan 'Müzik k^tusıı Tarım di'mvamıı Ovun havaları Arkası varın Kısa haberlpr Sabah konserl C.TnönteDe ork**<tra!tı S.Erorhandan türkülfr Farkılar Hahprlcr P.G. de bııeün Hafif müzik BpVl^m nrosrramları B.DikenclVten «rkılar N.Kovut'irk orkestrası S=z eserleri Konser saatt M.Akkuştan türküler Kısa haberler Okul radvosıı Cocuk bahcesl Kıs» haberler Kısa haberler Mevdan faslı RpklSm rrosramlsn Günümüzün melodilerl Bu tooraSın sesi Yi'kspk öîrenlm «encllH ve snrunları Miraç Kandill dol«yıs!yl« Mevlid 24 saatin olsvları Reklâm DroCTamlan Haberler ve hav» durumu Hafif müzik Stüdvo konserlerlmU Günün haberlerl Kaoams İSTA.VBCL İL RADYOSU Acıhs ve oroeram Sizin icin Kiieük konser Ivi aksamlar Senfonfk müzik Türkiveve hos eeldlnls Aksam konseri Beraber secelim Dört rüzeârın eetirdlB ezsiler Konçertolar Fransızca sarkılar Gece konseri Cftz müziji Cesitli melodiler Gece varısı icin Proeram ve kaDanu Çevifen: /)ev GiBi GUCUVLE VE BALTA .SALMM 123456789 9 «Ş'J fazla çıkan sesi azalt!» kunç deliler Löyle vasıflandınlır. mânasına bir emir. 7 Noîa, «elt12.14567B9 sık mıktarda pa YtKARIUAN AŞAĞ1YA: 1 Bozutt bir maklneyi veya rıltı» karşılıgı harap bınayı düzene koyan (ı:<l ıkı söz. 8 Cilsöz). 2 Milletin yararına yapıveli tavırlarla lan hizmet (ıki söz). 3 Teltnık hareKet eden £3 esaslara uygun sekılde gözleyen dıniara Döyle (iki söz). 4 Bir sayı, ilâve oderlpr. hararet lunmuş parça. 5 «Eline her neveren kuvvet. 9 yi alsa düşürüp kırar durumd*. rr, Bır (jeşit alki kişi» anlamına tkl söz. 6 BTTenri rAnkil ko!:ü madde saBulmaranın Karanlık ve izbe dağ kovuğu, lcor hatlrdilmlü <ekl1 ücısı, sahıp. f ELLI yiL önce. [ £EE eu MAL 1555 18.00 17.00 17.15 17.15 17.20 17.50 19.45 20 00 2015 Tiffany Jones •TIFFANY JONES SOLDAN SAGA. •h 1 Başka memieketleri görmek için gezıye çıkmış tnsanlar (çogul). 2 Bır toplumu vücude getirenler arasında sıkı sılu KU X rulması gerekenlerden. bir co»rafya teriml 3 Eskiler taralından «nıhun gıdası» diye vasıflandırılmış olan giİTel sanat kolu, bir renk. 4 Çarmıha geriünce göğe uçtuğu söylenllen zat, tsa peygamber babas' olmadı^ı Içıa sade bu vaziyette İdi. 5 Savaşta ve banşta pemilere çok kolayEvvelki çunkii bulmacanın lık sağlıyan .şık sistemlerinden. halledilmiş şekli terst birden ranan maddelerin çı kardığı seslerdendir. 6 Bir • NASIL HALLEDİLECEK Tukarıdakı ralvamlı bulmacada ıa• mir, diş çeşitlerinden biri. 7 dece 4 tane anahtar (ipucu) ve 8 Une vıuuç vardır. Boş kalan 12 «Gözle görülme sınırmın haricinde» mânasına iki söz (birinci söz kareaio içine 1 den 9 a kadar uyguo birer rakam koynrak ve tooeski terimdir). 8 «Bal yapma Uıııa. çarpma. cıkartma, bolme isaretlenne dikkat ederek »oldan kabiüyetinden mahrum kocaman sağa ve yukarıdun aşağıya bulmacada gösterilen sonuçları bulunuz, vızıltılı hayvan» Karşılığı iki söz. vaktinizı alır ama, boş vaktitıizi hoşça geçirmis 'vlıırsunuz. J s 1 /• D •B D a •a a 7W a D an B •• D • a D • • •n •• n DD a BD a n H a ••• ifî a D ?BB s s E D E a Vohdet GÜLTEKİN 43 Tardım teklifiniı beni pek duygulandırdı, te•ekktir ederim. Yalnız. su ânda hiç de para sıkıntısı içinde sayılmam, çünkü Newstead Şatosu'nu sat maya karar verdim. Dostiuğunuru göstermek istiyorsanız, bir lady gibi davranın; bu, içinizden gelmiyorsa bile, unutmayın ki dojuştan Lady'siniz. Böylece, kalabalık içteıde karşüaştıguBU zaman, aprbsşh, ölçülü davranmanm beklerim. Unutmayın ki, gerçek dostluk hiç bir çıkar düşünmemektir; bu da başlı baîina dillere destan değerde biı mücevherdir. XIV Caroline Lamb'ın dudaklan küçümser gibi kıvnîdı. Annabella Öbür Dünya'ya olan inancı üzerinde konuşuyor, Byron da, kendinden geçmiş. dik katle dinliyordu. Son iki haftadır Caroline'in davranışında hiç bir kusur görülmemişti ama, Annabella o gülünç derecedeki ciddi tartrçmalanyla B&TOTI'U boyuna ilgilendirdikçe Caroline'in sabn tükenmeye başlıyordu. Byron: «Öbür Dünya düşüncesi beni bazan korkutuyor, Annabella» diyordu. «Hastalandıgım zaman, acıdan kurtulmak için ölümü dört gözle bekliyorum, hiç de Öbür Dünya ile yeniden yaşamayı düşünmüyorum.> Caroline'in içi kavrulur gibi oldu: Demek artık «Annabella. olmuştu, «Miss Milbanke» değil!. Annabella, dü|ünceaind« tatlüıkla ayak diriyordu: « öbür Dünya'da bütün maddi acüardan kur tulacağız.» « Ne olursa olsun, sizin o Slflmsüzlüğünüzu lstemem ben. Bu Dünya'da yeterince acı çekiyoruı, bir başka dünyayı düşünmek bile abes.» Caroline'in gözleri kısıldı. BjTon, başkalanyl» alaylı, iğnell konuşurken, Annabella'yla sâkin, içten konuşuyordu. Üstelik, Caroline «abes» sözünii onun ağzından hiç duymamıştı. Bu sözü Annabella çok kullanırdı; demek ki Byron ondan kapmıjtı. « Siıe birkaç kitap vereyim. okursunuz, Lord Byron .• Byron: «Vermeyin, n'olur!» diye yalvardı. «Hıristiysn dini üzerine, hattl »leyhinde bile, kitap okumamsy» karar verdim. Tann tapıruna kuralları koymak isteseydi bunu kitapsız da bildirebüirdi.. Annabella oralı bile olmadı. • Tanrı'nın var «lduftun» •sreektttn uunıvar» muş gibi konuşuyorsunuz.» Byron gülümseyerek başını iki yana salladı. • Tartışmayaiım, n'olur! Sizin gibi zek: bir genç bayania başa çıkabilecek durumda değiiim ben.» Caroline içinden: «Kuzu gibi söz dinliyor, koyun gibi de sırıtıyor» diyordu. Şu Annabella'ya bir §ey yapmalıydı ama, ne?. Bu firsatı o gün öğleden sonra buldu. Byron, onunla hemen hemen hiç konuşmadan. gitmişü. Annabella: «Büyük bir iyilik yapar mısın bana, Caroline?» dedi. Değişmiş, bambaşka bir Annabella olmuştu. «Bir iki yeni şiir yazdım. Lord Byron'a göndermek, düşüncesini. öğüdünü almak isterim.» « Kendin götürsene?» « Düşündüm ama. cesaret edemiyorum.» •Caroline alaylı alaylı: «Byron'a âşık mı oluyor sun yoksa?« diye sordu «Dogrusunu Istersen Caroline nuna »evet» ten çok «ha.ırs diyebillrim ama. onun varadı'ısındak) ciddi vanı gittikçe daha bPSeniyor'ım Lnrdlar Kamarasında veni bir SÖVIPV vprprekmıs haberin var mı? Meclis usulleri onu ürkü'iivor ama, kendini zorla\nD faaliyet eös'frmevp calısıvor, çünkil din Daskısı onun en sevmpdiü sev Katoliklerin bir tddiasını tnce'emeic Uzpre komîtp kunılması İçin fînerse verilmtş, onu desteklemek üzere konuşacakmış.» Caroline Annabella'nın yeni şiirlerinl okuvunca kıskançlıktan titremeler geçirrii Bvron pek beSenecek. kıza o'an hayranlıti büsbiitün artatakfi. BvTon, Carolinp'in şiirlprini daha hic eMrmpmisti, çünkü Carolirv bunlann kötü şeyler oldu£unu r»llivordu. BÖstermekten kacınmıstı KenHisinın en kötü şiirlerirn seçtt. Annabellfl'nın diye on'an şönderdi Bir de pu.«ula eklemisti: Annabella hatır için. kacamak «inzler de&il <1PSdogrn bir elestirme istivor Bu arada şunıı da söyliveyim: Lord Auck'and'ın oslıı Oenrep Erten"lc «nz18 bulunuvormu?. Cesitli toplantılarrla nnıınla aîun urun konııstucıımı fförmüssiiniizdür Nisanlandıklannı ariık rpsmen hilirse ivi olur. Sİ7in fibl verrtirnne düsmüs bir meleSin tanıvamıvaeatı kadar ivi miikemmrl bir Imrtır n Hnş ben rte Syleyiır T*. bü'fln kiısnrlürıms rafmen BvTon slirleri ertesi gün gen göndprril *I\T de pusula yazmıştı: ANKARA Devlet Orman işletmes Edremit Miidürluğüncleım Bölgesi Edremit » Deposu Ilıca sahil asfalt yol » > » v > , » » > » » » > Cins Ma1ı n Nev'i Kalitesi Parti Adedi 14 4 33 1 5 1 8 1 2 4 3 2 I M i kta r ı Adet M3. D3. 2355 1057.303 729 132.378 7825 2616.330 140 45.672 879 185.316 10 1.184 1560 478.351 47 18.579 239 107.023 1763 117.521 2636 97.663 535 44.526 190 15562 M. Bed. L.Krs. 250.00 140.00 200.00 220.00 90.00 90.00 120.00 130.00 220.00 77.00 8750 105.00 150.00 *7.5 Tem. • L. K r s . 19850.00 1400 00 39250.00 750.00 1700.00 10.00 4350.00 200.00 1700.00 700.00 650.00 350.00 200.00 muhımmen bedelmsrife2 Sın. Nor. B. Ç. Tomruk 3 » Kıs. » » » > » Nor. » » > » > » » Kök. Tom. Isk. Kısa » Çam » » • » Kök. » » Nor. » Çam » » » » Kök. » , 2. Sınıf Çam Seren Çam Sanayi Odunu > Maden Direk » » » Kök. » » , , , > . 1 tşletmemiz Ilıca deposunda mevcut yukarıda müfredatı lerle açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. tiyle yazılı orman emvali hizalannda göıterilen 2 Satış 8/11/1967 Çarşamba günü saat 15 t e îşletmemiz merkezi Edremit'te satış lalonunda toplanacak komisyon yapılacaktır. 3 Alıcılann almak istedikleri parti e/o7.5 teminatlannı Îşletmemiz veznesine larını Komisyona ibrazları şart olup ihale saatine kadar teminat aknacaktır. 4 Bu işe ait şartname memizde görülebilir. Orman Genel Müdürlüğünde, Balıkesir Orman yatırrnıs olduklanna dalr temlnat m a k b u ı i(letmelerd« •• lılet(Baıın: 2S241/12&8) 0625 07.00 07.05 07 30 07.45 0S.00 08.10 08.40 09.00 0920 0935 09.40 10.00 11.00 11.15 11.30 1200 12.15 12.30 13.00 13.20 13.30 14.00 14.15 14.35 14 55 15.00 16.00 18.15 16.35 16 55 17.00 17.30 17.50 19.00 19.45 20.00 20 20 20.30 22.00 a.05 22 25 22.41 23 00 23.45 23 5S 34 00 Bajmüd'ürlügunde, clvar Acılıs. crosram Köve haberler Sarkılar Haberler ve hav» dunımu Sabah müzi» Ankarada buffün Her telden Tiirküler eecid! Bir kitao. bir olâk. bir olay Sabah konseri Kısa haberler Arkası varın Okul radvosu Melodiden melodİT» Cocuk bahcesl Konser saati H. Sözeriden rörVüler Kıbrıs saati Beraber ve solo sarkılar Haberler. R.G. de bueün Hafif müzik Reklâm Droer»nü»n Cocuk bahcesl S.Özdensesten t»rkıl«r Bueün icin sectiklerlml* Kısa haberler Okul radvosu N.Yılmazdan türküler Sarkılar Cesitli müzik Kısa haberler Yurttan sesler Köv odası Reklâm Droeratnlıır! Haberler ve hav» durumu Osman Türenden türküler Birlikte düsünellra Saz eserieri Mirac Kandill dol»ylsİTİ« Mevlid 24 saatln ol*vUrl Türküler O. hav«l»n K.Önc«nd»n »nrkılar Haberler vm h»v» dunımu Oner» »Ibümünden Gece varııtn» doiYıj GUnün »nemll h«berltri Kaoanıı (Arkası var)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle